Privacyverklaring

 
Bij bezoek aan de website van Kempen & Co ('Kempen'), kan Kempen uw gegevens ter zake van het gebruik van deze website verwerken. Vanzelfsprekend respecteert en waarborgt Kempen hierbij uw privacy door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Dit houdt onder meer in dat uw persoonsgegevens slechts worden gebruikt voor zover verenigbaar met de doeleinden zoals uiteengezet in de Gedragscode, uw persoonsgegevens door Kempen worden beschermd en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens.
 
Hieronder is uiteengezet met welke doeleinden uw gegevens worden verwerkt en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.
 

Gegevensverwerking

Kempen verwerkt persoonsgegevens primair om bezoekers aan de Kempen-site in de gelegenheid te stellen om actief van deze website gebruik te kunnen maken. Voorts worden persoonsgegevens verwerkt om informatie ter zake van producten en diensten van Kempen en gelieerde derden te kunnen aanbieden en andere promotie-activiteiten te verrichten. Uw persoonlijke gegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht of ter beschikking worden gesteld aan derden die geen dochter-maatschappij zijn van of niet gelieerd zijn aan Kempen.
 

Profiling

Kempen kan bijhouden welke onderwerpen of toepassingen gebruikers interesseren door, onder andere, na te gaan welke onderwerpen op de website het meest frequent worden bezocht. Deze gegevens worden op geaggregeerde en anonieme basis verwerkt voor gebruik binnen Kempen. Aan de hand van de uitkomsten van deze verwerking kan Kempen bepalen welke onderwerpen het meest interessant worden bevonden en welke groepen van gebruikers de website het meest raadplegen. De informatie op de website kan zo verder worden toegespitst op de interesses van gebruikers.

Cookies

Cookies worden veelvuldig gebruikt door instellingen die via het Internet diensten en/of producten aanbieden. Een cookie is een klein bestand dat op uw computer wordt geplaatst en waar persoonlijke voorkeuren kunnen worden opgeslagen. Op deze wijze kan het gebruik van de website worden vereenvoudigd. In de cookie worden geen persoonsgegevens opgeslagen. U kunt in uw browser de cookie buiten werking stellen, zonder dat dat gevolgen heeft voor de toegang van de Website.

Websites van derden

 

Het Privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden die via de Kempen-website kunnen worden bezocht.

Informatie en rechten met betrekking tot gegevens

De gebruiker heeft het recht informatie met betrekking tot zijn of haar door Kempen verwerkte persoonsgegevens op te vragen en kan vervolgens deze gegevens aanvullen, verbeteren, laten verwijderen of laten afschermen, indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. U kunt hiertoe een bericht sturen naar info@kempen.nl. Ook indien u geen prijs (meer) stelt op het ontvangen van informatie over onze producten en diensten, kunt u dat op voornoemd e-mail adres aan ons doorgeven.

Wijzigingen Privacybeleid

Kempen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacybeleid. Het verdient aanbeveling om dit Privacybeleid geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.