Participatiefonds Oleander

Profiel

Oleander Participatiefonds is een fonds voor gemene rekening dat zich richt op het verkrijgen van een deelnemingsvrijstelling in Beleggingsfonds ‘De Zonnewijser’.

Beleggingsfonds ‘De Zonnewijser’ (De Zonnewijser) belegt in preferente aandelen van Nederlandse ondernemingen, bij voorkeur in 5%-belangen om gebruik te kunnen maken van de deelnemingsvrijstelling.

Op preferente aandelen wordt een van te voren vastgesteld dividend uitgekeerd; hierdoor is het rendement en het risicoprofiel sterk gerelateerd aan de kapitaalmarktrente en de hoogte van risico-opslagen voor bedrijfsobligaties. Preferente aandelen zijn preferent op aandelen en achtergesteld op schuld. De Zonnewijser streeft ernaar om de inkomsten jaarlijks als dividend uit te keren.

 

Oleander Participatiefonds

Beheerteam

Michiel van Dijk, Erwin Dut, Sander van Oort, Jan Willem Berghuis

Rendement per 30-06-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-06-2022

Slide to see more
  Fonds
1 maand -3,2 %
3 maanden -5,0 %
Dit jaar -6,7 %
2019 13,2 %
2020 6,6 %
2021 3,4 %
1 jaar (op jaarbasis) -5,6 %
3 jaar (op jaarbasis) i 2,6 %
5 jaar (op jaarbasis) i 3,2 %
Sinds start (op jaarbasis) i 5,4 %
De performance wordt berekend op basis van ‘total return’ en na aftrek van lopende kosten. De performance wordt berekend over een beleggingsportefeuille op basis van de waardeverandering van het kapitaal, inclusief inkomstendistributies zoals dividend. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 14,68 M 30-06-2022
Omvang aandelenklasse
EUR 14,68 M 30-06-2022
Aantal uitstaande aandelen/participaties
359 30-06-2022
Intrinsieke waarde i
EUR 39.817,71 31-08-2022
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Oleander Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Er geldt voor het aanbieden van participaties van het Fonds geen prospectusplicht ingevolge artikel 1 lid 4 onder d van de Prospectusverordening ((EU) 2017/1129). Participaties van het Fonds kunnen alleen worden verworven tegen een tegenwaarde van ten minste EUR 100.000 per participant per transactie of door gekwalificeerde beleggers in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument en het informatiememorandum (beide beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Ontwikkelingen per 30-06-2022

Onderstaande teksten hebben betrekking op het tweede kwartaal van 2022

Aangezien Oleander Participatiefonds volledig belegd is in Beleggingsfonds ‘De Zonnewijser’ worden hieronder de marktontwikkelingen en portefeuille-ontwikkelingen getoond die betrekking hebben op Beleggingsfonds ‘De Zonnewijser’.

De intrinsieke waarde van De Zonnewijser bedroeg ultimo juni 2022 € 421,10 per participatie ten opzichte van € 443,01 ultimo maart 2022. Daarmee komt het rendement uit op -4,9% voor het tweede kwartaal en -6,5% voor de eerste helft van het jaar. Het rendement in het tweede kwartaal werd negatief beïnvloed door sterk oplopende rentes en kredietopslagen en positief beïnvloed door het oplopende dividend gedurende het kwartaal.

Het economische klimaat was in het tweede kwartaal negatief voor bijna alle financiële waarden. Bovenop zwakke economische groei in China als gevolg van regionale lockdowns en de aanhoudende oorlog in de Oekraïne, kwamen centrale banken met harde taal aangaande hun rentebeleid om de oplopende inflatie te beteugelen. Zo verhoogde de Amerikaanse centrale bank de rente in juni met 0,75%, de grootste verhoging in 28 jaar. De verwachting is ook dat de Europese centrale bank haar rente in het derde kwartaal zal verhogen. Hoge inflatie, een stijgende rente en (geo)politieke onrust zorgen al enige tijd voor een laag consumentenvertrouwen. Dit begint zich nu te vertalen in zwakkere consumentenbestedingen, met name in niet-noodzakelijke producten (meubels, auto’s, kleding) maar lijkt nu ook te zorgen voor een afkoeling van de huizenmarkt. Tegelijkertijd hebben veel bedrijven in de afgelopen maanden extra (veiligheid)voorraden opgebouwd uit angst voor een aanhoudende schaarste van componenten en grondstoffen, mede door de lockdowns in delen van China eerder in het jaar. Een zwakkere eindvraag en afnemende componentenschaarste zorgt op dit moment voor een actieve afbouw van voorraden bij dealers en groothandels wat tot dalende orderboeken leidt bij producenten in vooral economisch gevoelige industrieën.

In het tweede kwartaal en begin van het derde kwartaal hebben alle ondernemingen in De Zonnewijser het preferente dividend uitgekeerd. De Zonnewijser verwacht in het derde kwartaal een interim dividend uit te keren van € 22 per aandeel, gelijk aan het uitgekeerde dividend in 2021. De opbrengsten van de bijna volledige aflossing van de Heijmans preferente aandelen zijn gebruikt om eigen aandelen De Zonnewijser in te kopen aan het begin van het derde kwartaal. Voor een bedrag van € 18 miljoen heeft De Zonnewijser 43.173 aandelen ingekocht, ruim 11% van het uitstaande aandelenkapitaal.

Portefeuille-ontwikkelingen per 30-06-2022
In het tweede kwartaal hebben wij cash dividenden ontvangen van De Goudse, Randstad en Achmea. De uitkering van PON vindt aan het begin van het derde kwartaal plaats. Door de sterke financiële positie van Heijmans heeft de onderneming in het tweede kwartaal in overleg het preferente dividend cash uitgekeerd in plaats van in aandelen en bovenop de contractuele inkoop van preferente aandelen, bijna het volledige bedrag uitstaande preferente aandelen teruggekocht. In het derde kwartaal zal Heijmans het resterende uitstaande bedrag inkopen, zijnde de nominale waarde van het geplaatst kapitaal van circa € 470.000. Hiervoor heeft Heijmans goedkeuring nodig van de aandeelhouders op de BAVA van 12 juli.

Pon Holdings liet in het eerste kwartaal van 2022 een 26%-omzetgroei zien en een vergelijkbare groei in EBITDA. De groei werd positief beïnvloed door de consolidatie van URUS en het Canadese Dorel Sports. Waar PON vorig jaar aan het einde van het kwartaal nog een beperkte netto kaspositie had, heeft de onderneming nu een netto schuld voor de convenanten van ruim € 1,1 miljard. De toename in netto schuld is met name gedreven door de eerder genoemde acquisities (ruim € 900 miljoen) en een forse investering in het werkkapitaal. Hierdoor kwam de schuldratio uit op 2,1x de EBITDA.

De Goudse liet in het eerste kwartaal een groei zien van de premie-inkomsten van bijna 4%. Door een lager positief technisch resultaat en een lagere positieve toerekening van beleggingen aan zowel de divisie Schade als de divisie Leven, rapporteerde De Goudse een operationeel resultaat in het eerste kwartaal dat duidelijk onder het niveau van het eerste kwartaal van 2021 lag. De solvabiliteit is in het eerste kwartaal met 203% onveranderd ten opzichte van eind 2021 en blijft daarmee zeer gezond.

Dit is de laatste keer dat we over Heijmans zullen schrijven, gegeven de voorgenomen volledige inkoop van de preferente aandelen door de onderneming. Het eerste kwartaal ontwikkelde zich in lijn met de verwachting voor 2022, waar Heijmans een beperkt hogere omzet verwacht met een gelijkblijvend resultaat. In het begin van het tweede kwartaal ontving Heijmans een eindvonnis in de Wintrack II-procedure. Waar Heijmans in het tussenvonnis een negatief oordeel ontving, was het eindvonnis positief, waardoor Heijmans de voorziening van € 34 miljoen grotendeels vrij heeft kunnen laten vallen. Ondanks dit positieve nieuws bestaat er nog steeds een risico dat de Heijmans geld moet betalen in een schadestaatprocedure, als het hoger beroep verloren gaat.

De sterke groei bij Randstad van 2021 zette zich ook in het eerste kwartaal van 2022 door. De organische omzetgroei was ruim 15% in het eerste kwartaal. Vooral de brutomarge van 20,5% ten opzichte van 19,2% een jaar geleden was erg sterk, door een veranderde samenstelling van omzet, waar er meer mensen permanent werden geplaatst bij klanten. Door de groei en hogere bruto marge groeide het operationeel resultaat met 37% naar € 286 miljoen. De balans van Randstad eind Q1 blijft zeer solide met een netto kaspositie van € 240 miljoen, gecorrigeerd voor leaseverplichtingen.

Waardering
Voor de waardering van onze beleggingen maken wij toekomstig verwachte kasstromen contant tegen de relevante swaprente vermeerderd met kredietopslagen. Wij maken hierbij een onderscheid tussen opslagen voor financiële en niet-financiële bedrijven. Bij ‘marktconforme’ preferente voorwaarden waarderen wij alle kasstromen tot en met de volgende ‘resetdatum’, waarbij wij de ‘aflossingswaarde’ gelijkstellen aan de kostprijs. Bij ‘niet-marktconforme’ preferente aandelen moeten wij een volgende resetperiode in de berekening betrekken, waarbij wij een inschatting maken van het langetermijnrendement. De gebruikte swaprente is de actuele swaprente met een looptijd die gelijk is aan de periode tot de eerstvolgende resetdatum. De swaprente ligt vaak fractioneel boven de staatsleningenrente met een vergelijkbare looptijd. De kredietopslagen zijn afhankelijk van de senior debt rating van de bedrijven, opgehoogd met een opslag door het achtergestelde karakter van een preferent aandeel, aangevuld met een specifieke toeslag. De specifieke opslagen voor zowel financiële als niet-financiële bedrijven bedragen 1,5%, met uitzondering voor het resterende belang in Heijmans. Het rendement van De Zonnewijser op basis van de huidige kapitaalmarktrente en kredietopslagen bedraagt 9,03%, een indicatie voor het langetermijnrendement van de huidige portefeuille.

Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Oleander Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Er geldt voor het aanbieden van participaties van het Fonds geen prospectusplicht ingevolge artikel 1 lid 4 onder d van de Prospectusverordening ((EU) 2017/1129). Participaties van het Fonds kunnen alleen worden verworven tegen een tegenwaarde van ten minste EUR 100.000 per participant per transactie of door gekwalificeerde beleggers in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument en het informatiememorandum (beide beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 30-06-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-06-2022

Slide to see more
  Fonds
1 maand -3,2 %
3 maanden -5,0 %
Dit jaar -6,7 %
2019 13,2 %
2020 6,6 %
2021 3,4 %
1 jaar (op jaarbasis) -5,6 %
3 jaar (op jaarbasis) i 2,6 %
5 jaar (op jaarbasis) i 3,2 %
Sinds start (op jaarbasis) i 5,4 %
De performance wordt berekend op basis van ‘total return’ en na aftrek van lopende kosten. De performance wordt berekend over een beleggingsportefeuille op basis van de waardeverandering van het kapitaal, inclusief inkomstendistributies zoals dividend. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 2.040,00
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
21-07-2020
Aantal dividenduitkeringen per jaar
1
Dividendkalender
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Oleander Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Er geldt voor het aanbieden van participaties van het Fonds geen prospectusplicht ingevolge artikel 1 lid 4 onder d van de Prospectusverordening ((EU) 2017/1129). Participaties van het Fonds kunnen alleen worden verworven tegen een tegenwaarde van ten minste EUR 100.000 per participant per transactie of door gekwalificeerde beleggers in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument en het informatiememorandum (beide beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Oleander Participatiefonds is volledig belegd in Beleggingsfonds 'De Zonnewijser'. Meer informatie over de portefeuille van Beleggingsfonds 'De Zonnewijser' vindt u via de portefeuillepagina van Beleggingsfonds 'De Zonnewijser'.

Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Oleander Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Er geldt voor het aanbieden van participaties van het Fonds geen prospectusplicht ingevolge artikel 1 lid 4 onder d van de Prospectusverordening ((EU) 2017/1129). Participaties van het Fonds kunnen alleen worden verworven tegen een tegenwaarde van ten minste EUR 100.000 per participant per transactie of door gekwalificeerde beleggers in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument en het informatiememorandum (beide beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geen gegevens beschikbaar.
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Oleander Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Er geldt voor het aanbieden van participaties van het Fonds geen prospectusplicht ingevolge artikel 1 lid 4 onder d van de Prospectusverordening ((EU) 2017/1129). Participaties van het Fonds kunnen alleen worden verworven tegen een tegenwaarde van ten minste EUR 100.000 per participant per transactie of door gekwalificeerde beleggers in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument en het informatiememorandum (beide beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,000 %
Administratievergoeding
0,15 % (op jaarbasis), vermeerderd met € 500 per maand.
Kosten indirecte beleggingen i
0,34 % over het boekjaar 2021.
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,69 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2021.
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Oleander Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Er geldt voor het aanbieden van participaties van het Fonds geen prospectusplicht ingevolge artikel 1 lid 4 onder d van de Prospectusverordening ((EU) 2017/1129). Participaties van het Fonds kunnen alleen worden verworven tegen een tegenwaarde van ten minste EUR 100.000 per participant per transactie of door gekwalificeerde beleggers in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument en het informatiememorandum (beide beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Type belegger
Institutioneel
Dividenduitkerend
Ja
Beleggingsstrategie
Preferente aandelen
Universum
Preferente aandelen Nederland
Datum van oprichting
03-07-2006
Vestigingsland
Nederland
Mag alleen aangeboden worden aan professionele beleggers in
Nederland
UCITS status i
Nee
Status
Closed-end i
Basisvaluta
EUR
Administratiekantoor
Administratiekantoor Zonnewijser Participatiefondsen
Administrateur
BNP Paribas Securities Services S.C.A., Amsterdam branch
Beheerder
Kempen Capital Management NV
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A., Amsterdam branch

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
€ 100.000 per transactie
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Op best effort basis
Voor (vragen over) een aan- of verkoopopdracht kunt u terecht bij afdeling Transfer Agent. Deze is bereikbaar via het e-mailadres: transfer.agent@kempen.nl en het telefoonnummer 020 348 8028/9542.
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Oleander Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Er geldt voor het aanbieden van participaties van het Fonds geen prospectusplicht ingevolge artikel 1 lid 4 onder d van de Prospectusverordening ((EU) 2017/1129). Participaties van het Fonds kunnen alleen worden verworven tegen een tegenwaarde van ten minste EUR 100.000 per participant per transactie of door gekwalificeerde beleggers in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument en het informatiememorandum (beide beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Oleander Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Er geldt voor het aanbieden van participaties van het Fonds geen prospectusplicht ingevolge artikel 1 lid 4 onder d van de Prospectusverordening ((EU) 2017/1129). Participaties van het Fonds kunnen alleen worden verworven tegen een tegenwaarde van ten minste EUR 100.000 per participant per transactie of door gekwalificeerde beleggers in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument en het informatiememorandum (beide beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.