Participatiefonds Magnolia

Profiel

Magnolia Participatiefonds is een fonds voor gemene rekening dat zich richt zich op het verkrijgen van een deelnemingsvrijstelling in Beleggingsfonds ‘De Zonnewijser’.

Beleggingsfonds ‘De Zonnewijser’ (De Zonnewijser) belegt in preferente aandelen van Nederlandse ondernemingen, bij voorkeur in 5%-belangen om gebruik te kunnen maken van de deelnemingsvrijstelling.

Op preferente aandelen wordt een van te voren vastgesteld dividend uitgekeerd; hierdoor is het rendement en het risicoprofiel sterk gerelateerd aan de kapitaalmarktrente en de hoogte van risico-opslagen voor bedrijfsobligaties. Preferente aandelen zijn preferent op aandelen en achtergesteld op schuld. De Zonnewijser streeft ernaar om de inkomsten jaarlijks als dividend uit te keren.

 

Profielplaatje Magnolia Participatiefonds

Beheerteam

Joop Witteveen, Jan Willem Berghuis en Michiel van Dijk

Rendement per 30-06-2017 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-06-2017

Slide to see more
  Fonds
1 maand -0,1 %
3 maanden 1,4 %
Dit jaar 3,6 %
2014 7,4 %
2015 2,4 %
2016 7,6 %
3 jaar (op jaarbasis) i 5,3 %
5 jaar (op jaarbasis) i 6,8 %
10 jaar (op jaarbasis) 6,6 %
Sinds start (op jaarbasis) i 6,5 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 28,25 M 30-06-2017
Aantal uitstaande aandelen/participaties
662 30-06-2017
Intrinsieke waarde i
EUR 42.670,84 30-06-2017
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Magnolia Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het informatiememorandum. Deze is verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 30-06-2017

Onderstaande teksten hebben betrekking op het tweede kwartaal van 2017.

Aangezien Magnolia Participatiefonds volledig belegd is in Beleggingsfonds ‘De Zonnewijser’ worden hieronder de marktontwikkelingen en portefeuille-ontwikkelingen getoond die betrekking hebben op Beleggingsfonds ‘De Zonnewijser’.

Rendement
Na uitbetaling van het dividend van € 24,00 per participatie daalde de intrinsieke waarde per participatie van € 453,58 naar € 436,21 ultimo juni 2017. Daarmee komt het rendement inclusief dividend in het tweede kwartaal uit op 1,5%. Voor het eerste halfjaar van 2017 komt het rendement inclusief dividend uit op 3,7%. Het rendement in dit kwartaal werd negatief beïnvloed door een beperkt hogere rente op staatsleningen (swaps) en licht positief beïnvloed door een verlaging van de kredietopslagen.

Marktontwikkelingen
Het afgelopen kwartaal ging de ECB door met haar ruime financiële beleid, vechtend met de lagere inflatie(verwachtingen) ondanks de aantrekkende groei in Europa. De volatiele en vooral zwakkere olieprijs werkt versterkend. De euro was dit kwartaal sterk tegenover de Amerikaanse dollar, het pond sterling en de Zwitserse frank, onder meer door een relatief sterk groeimomentum in de eurozone, een toename van het vertrouwen in de Europese politiek met het nieuwe duo Macron/Merkel, het opmerkelijke optreden van Trump in de VS en het uitstel van grotere renteverhogingen door de Fed. De kapitaalmarktrente in Nederland is laag, maar voor kortere en langere looptijden beperkt opwaarts gericht. Voor geheel 2017 lijkt een invloed van een verwachte hogere rente vanuit de VS aannemelijk. Op termijn zal de ECB haar zeer ruime beleid niet kunnen volhouden met een aantrekkende Europese economie en afnemende werkloosheid. In juni gaf de ECB al aan dat ze in elk geval niet verder gaan verruimen. De kans op oplopende rentes neemt toe.

Portefeuille-ontwikkelingen per 30-06-2017

In het tweede kwartaal hebben wij van alle preferente aandelen onze dividenden ontvangen en op 30 juni 2017 wederom een interim dividend van € 24 betaald. Onder normale omstandigheden en op basis van de huidige portefeuille zullen wij doorgaan met het jaarlijks betalen van een interim dividend van € 24 per participatie. Het huidige en toekomstige dividendrendement komt daarmee uit op 5,5%. Naar aanleiding van de eerstekwartaalcijfers van Pon en vooral als gevolg van haar beleid om actiever te worden met (grote) acquisities hebben wij de seniorrating verlaagd tot BB, waardoor de rating van de preferente aandelen uitkomt op B+. Door de korte resterende looptijden binnen de resetperiode van preferente aandelen Pon Holdings heeft dit nauwelijks een effect op de waardering. Het langetermijnrendement van de portefeuille is opgelopen tot 5,2%.

Pon Holdings heeft een redelijk eerste kwartaal gerealiseerd, maar alle aandacht ging uit naar de bieding op Accell. Deze voorgenomen bieding had de bedoeling om Pon Bike aanzienlijk te versterken en vooral in te zetten op de Europese en Amerikaanse groeimarkt voor E-bikes. Realisatie van deze grote transactie zou niet gemakkelijk worden door (te) grote machtsconcentratie van Nederlandse fietsmerken. Echter, de grootste weerstand kwam van Accell, dit met enige ondersteuning van grootaandeelhouders. Aangezien Pon Holdings uitsluitend een vriendelijke bieding nastreeft is het voorgenomen bod niet doorgezet. Het langetermijnbeleid om haar “mobiliteitsaanbod” te versterken met E-bikes en sterke fietsmerken blijft van kracht. Ook op andere onderdelen ziet Pon grote kansen voor expansie, waarbij bepaalde activiteiten kunnen worden afgebouwd of verkocht. In dit kader heeft Pon Holdings besloten dat preferente aandelen een belangrijker onderdeel kunnen worden in de financieringsstructuur, om te beginnen met de verlenging van onze preferente aandelen Pon Holdings serie D, waarvan de reset periode per 17 juni 2017 afloopt. Wij hebben deze preferente aandelen kunnen verlengen op een dividendtarief van 5,89% de eerste 3 jaar en 6,39% de daaropvolgende 4 jaren. Tevens hebben wij het recht op kosteloze intrekking verleend na 3 jaar en onze medewerking toegezegd bij omzetting naar nieuwe preferente aandelen met een nieuw contract. Wij hebben hiermee voor de onderneming en onze beleggers een mooie en evenwichtige transactie gerealiseerd, die ten minste voldoet aan onze gestelde langetermijnrendementen.

Randstad behaalde sterke omzet- en winstcijfers en blijft werken aan nieuwe innovatieve business modellen. Mede door goede kasstromen blijft de netto schuld/ebitda ratio van 1,1x beperkt en zal zonder verdere acquisities verder teruglopen in de nabije toekomst.

Achmea heeft in juni een langetermijnupdate over haar bedrijfsontwikkelingen gegeven. Vorig jaar moest de onderneming nog een verlies bekendmaken en een lagere rating accepteren. De update en vooruitzichten geven bij een goede executie geen aanleiding tot verdere verlaging van de officiële rating. Echter, het risico van overheidsingrijpen op een verbod van kapitaalsuitkeringen bij ziektekostenverzekeringen blijft belangrijk. Het lijkt erop dat de politiek bij nader inzien tot enige inkeer bij dit wetsvoorstel komt; echter, bij een onverantwoorde beslissing volgt een negatieve impact op de solvency-cijfers. Als grootste schadeverzekeraar in Nederland heeft Achmea het initiatief genomen tot premieverhogingen, met opvolging door andere verzekeraars. Daarnaast lijkt de markt meer discipline te tonen na de overname van Delta Lloyd door de NN Groep. Voor de lange termijn moet Achmea nog verder rationaliseren, waarbij bestaande pensioen- en levensverzekeringen een gestage kasstroom opleveren.

De Goudse laat in het eerste kwartaal ‘normale’ omzet en winstcijfers zien en is op weg om ook een prima jaarresultaat over 2017 te realiseren. De solvabiliteitsratio’s zijn ten opzichte van december 2016 solide gebleven, echter ten opzichte van een jaar geleden verslechterd door enkele aandelentransacties met familie aandeelhouders.

Heijmans heeft haar balans na de verkoop van haar Duitse en Belgische activiteiten wederom op orde. De grote uitdaging blijft om de organisatie structureel te verbeteren en voldoende winstmarges te tonen. Heijmans kan profiteren van een verder en breder herstel van de Nederlandse woningmarkt, ook goed voor haar bestaande grondposities. Heijmans heeft het jaarlijkse preferente dividend op de cumulatieve financieringsprefs normaal betaald, maar zonder structurele operationele verbetering blijven deze preferente aandelen, ook na de volgende reset begin 2019, voor Heijmans kostbaar.

Waardering preferente aandelen
Voor de waardering van onze beleggingen maken wij toekomstig verwachte kasstromen contant tegen de relevante swaprente vermeerderd met kredietopslagen. Wij maken hierbij een onderscheid tussen opslagen voor financiële en niet-financiële bedrijven. Bij ‘marktconforme’ preferente voorwaarden waarderen wij alle kasstromen tot en met de volgende ‘resetdatum’, waarbij wij de ‘aflossingswaarde’ gelijkstellen aan de kostprijs. Bij ‘niet-marktconforme’ preferente aandelen moeten wij een volgende resetperiode in de berekening betrekken, waarbij wij een inschatting maken van het langetermijnrendement. De gebruikte swaprente is de actuele swaprente met een looptijd die gelijk is aan de periode tot de eerstvolgende resetdatum. De swaprente ligt vaak fractioneel boven de staatsleningenrente met een vergelijkbare looptijd. De kredietopslagen zijn afhankelijk van de senior debt rating van de bedrijven, opgehoogd met een opslag door het achtergestelde karakter van een preferent aandeel, aangevuld met een specifieke toeslag. De specifieke opslagen voor zowel financiële als niet-financiële bedrijven bedragen 1,5%. Het rendement van De Zonnewijser op basis van de huidige kapitaalmarktrente en kredietopslagen bedraagt 5,0%, een indicatie voor het langetermijnrendement van de huidige portefeuille.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Magnolia Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het informatiememorandum. Deze is verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 30-06-2017 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-06-2017

Slide to see more
  Fonds
1 maand -0,1 %
3 maanden 1,4 %
Dit jaar 3,6 %
2014 7,4 %
2015 2,4 %
2016 7,6 %
3 jaar (op jaarbasis) i 5,3 %
5 jaar (op jaarbasis) i 6,8 %
10 jaar (op jaarbasis) 6,6 %
Sinds start (op jaarbasis) i 6,5 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 2.100,00
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
05-06-2017
Aantal dividenduitkeringen per jaar
1
Dividendkalender
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Magnolia Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het informatiememorandum. Deze is verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Magnolia Participatiefonds is volledig belegd in Beleggingsfonds 'De Zonnewijser'. Meer informatie over de portefeuille van Beleggingsfonds 'De Zonnewijser' vindt u via de portefeuillepagina van Beleggingsfonds 'De Zonnewijser'.

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Magnolia Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het informatiememorandum. Deze is verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,00 %
Administratievergoeding
0,15% (op jaarbasis), vermeerderd met € 500 per maand.
Kosten indirecte beleggingen i
0,35% over het boekjaar 2015
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,56 %
De OCF heeft betrekking op het boekjaar 2015.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Magnolia Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het informatiememorandum. Deze is verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Type belegger
Institutioneel
Dividenduitkerend
Ja
Beleggingsstrategie
Preferente aandelen
Universum
Preferente aandelen Nederland
Datum van oprichting
03-07-2006
Vestigingsland
Nederland
Geregistreerd voor aanbieding in
Nederland
UCITS status i
Nee
Status
Closed-end i
Basisvaluta
EUR
Administratiekantoor
Administratiekantoor Zonnewijser Participatiefondsen
Administrator
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
€ 100.000 per transactie
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Op best effort basis
Voor (vragen over) een aan- of verkoopopdracht kunt u terecht bij afdeling Transfer Agent. Deze is bereikbaar via het e-mailadres: transfer.agent@kempen.nl en het telefoonnummer 020 348 8028/9542.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Magnolia Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het informatiememorandum. Deze is verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Magnolia Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het informatiememorandum. Deze is verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies.

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Magnolia Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het informatiememorandum. Deze is verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.