Participatiefonds Magnolia

Profiel

Magnolia Participatiefonds is een fonds voor gemene rekening dat zich richt op het verkrijgen van een deelnemingsvrijstelling in Beleggingsfonds ‘De Zonnewijser’.

Beleggingsfonds ‘De Zonnewijser’ (De Zonnewijser) belegt in preferente aandelen van Nederlandse ondernemingen, bij voorkeur in 5%-belangen om gebruik te kunnen maken van de deelnemingsvrijstelling.

Op preferente aandelen wordt een van te voren vastgesteld dividend uitgekeerd; hierdoor is het rendement en het risicoprofiel sterk gerelateerd aan de kapitaalmarktrente en de hoogte van risico-opslagen voor bedrijfsobligaties. Preferente aandelen zijn preferent op aandelen en achtergesteld op schuld. De Zonnewijser streeft ernaar om de inkomsten jaarlijks als dividend uit te keren.

 

Profielplaatje Magnolia Participatiefonds

Beheerteam

Jan Willem Berghuis en Michiel van Dijk

Rendement per 30-06-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-06-2018

Slide to see more
  Fonds
1 maand -0,7 %
3 maanden -0,8 %
Dit jaar -0,4 %
2015 2,4 %
2016 7,6 %
2017 6,6 %
1 jaar (op jaarbasis) 2,5 %
3 jaar (op jaarbasis) i 5,1 %
5 jaar (op jaarbasis) i 5,8 %
Sinds start (op jaarbasis) i 6,1 %
De performance wordt berekend op basis van ‘total return’ en na aftrek van lopende kosten. De performance wordt berekend over een beleggingsportefeuille op basis van de waardeverandering van het kapitaal, inclusief inkomstendistributies zoals dividend. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 27,57 M 30-06-2018
Omvang aandelenklasse
EUR 27,57 M 30-06-2018
Aantal uitstaande aandelen/participaties
662 30-06-2018
Intrinsieke waarde i
EUR 41.886,28 31-08-2018
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Magnolia Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het informatiememorandum. Deze is verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 30-06-2018

Onderstaande teksten hebben betrekking op het tweede kwartaal van 2018.

Aangezien Magnolia Participatiefonds volledig belegd is in Beleggingsfonds ‘De Zonnewijser’ worden hieronder de marktontwikkelingen en portefeuille-ontwikkelingen getoond die betrekking hebben op Beleggingsfonds ‘De Zonnewijser’.

Rendement
Na betaling van het 2018-interimdividend van € 24,00 per participatie, daalde de intrinsieke waarde van De Zonnewijser van € 451,52 ultimo maart naar € 424,70 ultimo juni 2018. Daarmee komt het rendement inclusief dividend uit op -0,6% in het tweede kwartaal. Voor het eerste halfjaar van 2018 komt het rendement inclusief dividend uit op -0,2%. Het rendement in dit kwartaal werd negatief beïnvloed door een verhoging van de kredietopslagen en een geringe afwaardering van de nieuwe preferente aandelen Pon Holdings. Het huidige rendement van de portefeuille is opgelopen naar 5,8% met ondersteuning van de nieuwe preferente aandelen Pon Holdings.

Marktontwikkelingen
Het afgelopen kwartaal hield de ECB vast aan haar ruime financiële beleid door aan te geven dat de rente onveranderd blijft tot de zomer van 2019. Het opkoopprogramma wordt verlengd van september tot december 2018, maar verlaagd van € 30 naar € 15 miljard euro per maand. Wel kondigde de ECB aan dat het opkoopprogramma normaalgesproken zal aflopen in december 2018, waarna alleen nog aflossingen worden herbelegd. De ECB neemt dus, net als de Federal Reserve (Fed) in de Verenigde Staten, ruim de tijd om haar beleid bij te stellen. In Europa verrassen economisch data niet meer aan de bovenkant. Alhoewel de economische groei aanhoudt, zwakt deze licht af. De inflatiecijfers en verwachtingen lopen beperkt op, geholpen door de gestegen olieprijs en voorzichtige toenames van loonstijgingen in Duitsland en Nederland. In de Verenigde Staten verloopt de verkrapping van het monetaire beleid gestaag. De Fed zit op een pad met ongeveer een renteverhoging van 0,25% per kwartaal en brengt tegelijkertijd de omvang van haar balans terug door aflossingen van opgekochte (staats)obligaties beperkt te herinvesteren. Na het belastingplan is de regering Trump nu bezig om het handelsbalanstekort specifiek aan te pakken met een gerichte importtarifering. Dit kan uitmonden in een bredere handelsoorlog met druk op de groei van de wereldhandel, maar voorlopig is de economische impact van de maatregelen beperkt. De eurowisselkoers verzwakte door politieke problemen in de eurozone en dan vooral in Italië, terwijl de kracht van de US dollar wordt versterkt door grotere renteverschillen. Wij blijven voor de lange termijn uitgaan van een hogere rente in de Verenigde staten, op afstand gevolgd door Europa. De weg naar hogere rentes lijkt een geleidelijk en langdurig proces te worden.

Portefeuille-ontwikkelingen per 30-06-2018

In het tweede kwartaal hebben wij op alle preferente aandelen dividenden ontvangen en wij hebben € 2,5 miljoen van onze obligatiepositie verkocht. Op alle preferente aandelen hebben wij dit jaar onze reguliere dividendinkomsten ontvangen. Op 29 juni 2018 hebben wij een interimdividend betaald van € 24 per participatie De Zonnewijser, waarna geen slotdividend 2018 zal worden uitbetaald. Het huidige en naar verwachting ook toekomstige dividendrendement bedraagt 5,6%.

In lijn met de uitgesproken verwachting hebben wij per eind juni 2018 onze bestaande cum preferente aandelen van Pon Holdings (letters D en E) omgezet in nieuwe preferente aandelen F1 en F2. Hiermee hebben wij dit product voor de lange termijn vastgelegd. Dit komt de langetermijntoekomst van De Zonnewijser ten goede en geeft ondersteuning aan een stabiel dividend op de lange termijn.

Wij hebben een dividend afgesproken van 6,5% voor de eerste resetperiode. De F1 preferente aandelen hebben een eerstvolgende resetdatum ultimo juni 2025, de F2 preferente aandelen een eerstvolgende resetdatum ultimo juni 2023. Voor beide soorten worden voorts om de 5 jaar een nieuw dividend afgesproken. Door de keuze voor twee soorten spreiden wij het resetrisico in de tijd. Het dividend blijft cumulatief en ook de overige voorwaarden zijn vergelijkbaar. Bij toekomstige vaststelling van dividenden kunnen wij een ‘marktconform’ tarief afspreken met een onderkant van 6% dividend. Het verschil is dat de nieuwe certificaten van preferente aandelen via een Stak zijn gestructureerd en daarmee formeel zijn ontdaan van stemrecht bij directiebesluiten. De voorwaarden voor dividendbetaling blijven vergelijkbaar. Vanuit De Zonnewijser hebben wij zitting in het bestuur van deze nieuwe Stak om toezicht te houden op de gewenste dividendstromen. In deze transactie vergroten wij ons belang van € 55 miljoen tot € 60 miljoen, een bijbetaling van € 5 miljoen. Wij financieren dat vanuit de bestaande portefeuille van De Zonnewijser. Op toekomstige resetdata kan op ons verzoek ons uitstaande bedrag terug worden gebracht tot € 50 miljoen. Hiermee hebben wij evenwichtige en voor De Zonnewijser aantrekkelijke voorwaarden weten te realiseren.

Pon Holdings behaalde een 15% hogere omzet vooral door de acquisitie van Indigo, een dealernetwerk van luxeauto’s (van de VW-groep) in enkele staten van de VS. Deze acquisitie is separaat van de Pon Holdingsgroep gefinancierd. De winstgevendheid van Pon Holdings is enigszins gezakt de afgelopen kwartalen, waardoor een trendmatig herstel nodig is om de 2018-winstdoelstellingen te halen.

Achmea gaf op haar jaarlijkse Capital Markets Day een update over haar strategie. Achmea ligt op schema om haar ambities voor 2020 te realiseren. Onderdeel hiervan is een stijging van de operationele winst van € 350 miljoen naar € 600 miljoen, ook door verdere kostenbeheersing. Achmea is op weg naar een aangepaste werkwijze, waarbij men de organisatie vereenvoudigt en online distributie steeds belangrijker gaat worden. Op dit gebied is Achmea onder meer succesvol met ‘Inshared’, een online platform dat ook aan buitenlandse verzekeraars wordt verkocht. Het is niet de bedoeling dat Achmea zelf opnieuw actiever gaat worden buiten Nederland, dat blijkt ook uit de verkoop van haar Ierse verzekeraar. De Solvency II-ratio is beperkt gezakt naar 184% en de kredietbeoordeling (rating) onveranderd.

De Goudse kende een winstgevend eerste kwartaal, ondanks bovengemiddelde stormschade. Het positieve resultaat kwam bijna geheel voor rekening van het levenbedrijf. De solvency II-ratio is beperkt gezakt tot een solide 232%.

Heijmans heeftover het eerste kwartaal een hogere omzet en een positief onderliggend resultaat behaald. De onderneming meldt een positief effect van eerdere reorganisaties en een gestegen orderportefeuille die voldoet aan betere risicomaatstaven. De kredietfaciliteit is teruggebracht en verlengd tot medio 2022. De vastgoedmarkt is zeer positief maar een forse winstverbetering wordt beperkt door hogere kosten en lange doorlooptijd van projecten. De grondbank is hoog, maar kan in 2018 slechts beperkt teruglopen, mede als gevolg van resterende koopverplichtingen. Voor Heijmans is het essentieel dat een lange periode met per saldo slechte resultaten daadwerkelijk wordt afgesloten. Dat is ook voor de toekomstige (her)financiering - inclusief een mogelijke volgende periode van onze cumulatieve preferente aandelen - noodzakelijk. Deze besprekingen worden in het tweede halfjaar opgestart.

Randstad behaalde in het eerste kwartaal een 7% hogere autonome omzet en ook een 7%-EBITDA-groei. Omdat het werkkapitaal dit kwartaal is opgelopen, kende Randstad dit kwartaal geen positieve kasstroom en is de schuldratio op 0,9x gebleven, een zeer comfortabele ratio. De focus van Randstad is minder op M&A gericht, waardoor naar verwachting de onderneming ook in 2018 een gestage kasstroom zal genereren, deels ter betaling van een toename van een gewoon en een extra dividend.

Waardering preferente aandelen
Voor de waardering van onze beleggingen maken wij toekomstig verwachte kasstromen contant tegen de relevante swaprente vermeerderd met kredietopslagen. Wij maken hierbij een onderscheid tussen opslagen voor financiële en niet-financiële bedrijven. Bij ‘marktconforme’ preferente voorwaarden waarderen wij alle kasstromen tot en met de volgende ‘resetdatum’, waarbij wij de ‘aflossingswaarde’ gelijkstellen aan de kostprijs. Bij ‘niet-marktconforme’ preferente aandelen moeten wij een volgende resetperiode in de berekening betrekken, waarbij wij een inschatting maken van het langetermijnrendement. De gebruikte swaprente is de actuele swaprente met een looptijd die gelijk is aan de periode tot de eerstvolgende resetdatum. De swaprente ligt vaak fractioneel boven de staatsleningenrente met een vergelijkbare looptijd. De kredietopslagen zijn afhankelijk van de senior debt rating van de bedrijven, opgehoogd met een opslag door het achtergestelde karakter van een preferent aandeel, aangevuld met een specifieke toeslag. De specifieke opslagen voor zowel financiële als niet-financiële bedrijven bedragen 1,5%. Het rendement van De Zonnewijser op basis van de huidige kapitaalmarktrente en kredietopslagen bedraagt 6,0%, een indicatie voor het langetermijnrendement van de huidige portefeuille.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Magnolia Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het informatiememorandum. Deze is verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 30-06-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-06-2018

Slide to see more
  Fonds
1 maand -0,7 %
3 maanden -0,8 %
Dit jaar -0,4 %
2015 2,4 %
2016 7,6 %
2017 6,6 %
1 jaar (op jaarbasis) 2,5 %
3 jaar (op jaarbasis) i 5,1 %
5 jaar (op jaarbasis) i 5,8 %
Sinds start (op jaarbasis) i 6,1 %
De performance wordt berekend op basis van ‘total return’ en na aftrek van lopende kosten. De performance wordt berekend over een beleggingsportefeuille op basis van de waardeverandering van het kapitaal, inclusief inkomstendistributies zoals dividend. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 2.100,00
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
11-06-2018
Aantal dividenduitkeringen per jaar
1
Dividendkalender
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Magnolia Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het informatiememorandum. Deze is verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Magnolia Participatiefonds is volledig belegd in Beleggingsfonds 'De Zonnewijser'. Meer informatie over de portefeuille van Beleggingsfonds 'De Zonnewijser' vindt u via de portefeuillepagina van Beleggingsfonds 'De Zonnewijser'.

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Magnolia Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het informatiememorandum. Deze is verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,00 %
Administratievergoeding
0,15% (op jaarbasis), vermeerderd met € 500 per maand.
Kosten indirecte beleggingen i
0,33% over het boekjaar 2016.
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,56 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2016.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Magnolia Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het informatiememorandum. Deze is verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Type belegger
Institutioneel
Dividenduitkerend
Ja
Beleggingsstrategie
Preferente aandelen
Universum
Preferente aandelen Nederland
Datum van oprichting
03-07-2006
Vestigingsland
Nederland
Mag alleen aangeboden worden aan professionele beleggers in
Nederland
UCITS status i
Nee
Status
Closed-end i
Basisvaluta
EUR
Administratiekantoor
Administratiekantoor Zonnewijser Participatiefondsen
Administrator
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
€ 100.000 per transactie
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Op best effort basis
Voor (vragen over) een aan- of verkoopopdracht kunt u terecht bij afdeling Transfer Agent. Deze is bereikbaar via het e-mailadres: transfer.agent@kempen.nl en het telefoonnummer 020 348 8028/9542.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Magnolia Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het informatiememorandum. Deze is verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Magnolia Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het informatiememorandum. Deze is verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies that we invest in. Our full voting records are available here.

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Magnolia Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het informatiememorandum. Deze is verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.