Participatiefonds Magnolia

Profiel

Magnolia Participatiefonds is een fonds voor gemene rekening dat zich richt op het verkrijgen van een deelnemingsvrijstelling in Beleggingsfonds ‘De Zonnewijser’.

Beleggingsfonds ‘De Zonnewijser’ (De Zonnewijser) belegt in preferente aandelen van Nederlandse ondernemingen, bij voorkeur in 5%-belangen om gebruik te kunnen maken van de deelnemingsvrijstelling.

Op preferente aandelen wordt een van te voren vastgesteld dividend uitgekeerd; hierdoor is het rendement en het risicoprofiel sterk gerelateerd aan de kapitaalmarktrente en de hoogte van risico-opslagen voor bedrijfsobligaties. Preferente aandelen zijn preferent op aandelen en achtergesteld op schuld. De Zonnewijser streeft ernaar om de inkomsten jaarlijks als dividend uit te keren.

 

Profielplaatje Magnolia Participatiefonds

Beheerteam

Michiel van Dijk, Erwin Dut, Sander van Oort, Jan Willem Berghuis

Rendement per 30-09-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-09-2022

Slide to see more
  Fonds
1 maand -2,0 %
3 maanden 0,1 %
Dit jaar -6,5 %
2019 13,3 %
2020 6,6 %
2021 3,5 %
1 jaar (op jaarbasis) -6,7 %
3 jaar (op jaarbasis) i 1,9 %
5 jaar (op jaarbasis) i 2,9 %
Sinds start (op jaarbasis) i 5,4 %
De performance wordt berekend op basis van ‘total return’ en na aftrek van lopende kosten. De performance wordt berekend over een beleggingsportefeuille op basis van de waardeverandering van het kapitaal, inclusief inkomstendistributies zoals dividend. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 26,85 M 30-09-2022
Omvang aandelenklasse
EUR 26,85 M 30-09-2022
Aantal uitstaande aandelen/participaties
684 30-09-2022
Intrinsieke waarde i
EUR 39.610,94 31-10-2022
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Magnolia Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Er geldt voor het aanbieden van participaties van het Fonds geen prospectusplicht ingevolge artikel 1 lid 4 onder d van de Prospectusverordening ((EU) 2017/1129). Participaties van het Fonds kunnen alleen worden verworven tegen een tegenwaarde van ten minste EUR 100.000 per participant per transactie of door gekwalificeerde beleggers in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument en het informatiememorandum (beide beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Ontwikkelingen per 30-09-2022

Onderstaande teksten hebben betrekking op het derde kwartaal van 2022

Aangezien Magnolia Participatiefonds volledig belegd is in Beleggingsfonds ‘De Zonnewijser’ worden hieronder de marktontwikkelingen en portefeuille-ontwikkelingen getoond die betrekking hebben op Beleggingsfonds ‘De Zonnewijser’.

De intrinsieke waarde van De Zonnewijser bedroeg ultimo september 2022 € 400,45 per participatie ten opzichte van € 421,10 ultimo juni 2022. Daarmee komt het rendement uit op 0,2% voor het derde kwartaal en -6,4% voor de eerste 9 maanden van het jaar, rekening houdend met het uitgekeerde dividend in het derde kwartaal van € 22 per participatie. Het rendement in het derde kwartaal werd negatief beïnvloed door sterk stijgende rentes en oplopende kredietopslagen. Het oplopende dividend gedurende het kwartaal had een positief effect op het rendement.

De wereldeconomie bevindt zich op een keerpunt dat zich slechts een of twee keer in een generatie voordoet. Na veertien jaar van zeer ruim monetair beleid is de stijging van prijzen van financiële waarden tot stilstand gekomen. Zoals niemand is ontgaan staan de prijzen van alle asset classes dit jaar onder forse druk. Vanaf een zeer laag/negatief niveau lopen rentes hard op waarmee centrale banken hun economieën proberen af te koelen om de huidige zeer hoge inflatie te beteugelen. Dit laatste is het gevolg van een combinatie van sterke consumentenvraag (lage werkloosheid, ruime spaartegoeden na twee jaar lockdown, ondersteunende overheden) en aanhoudende leveringsproblemen in veel industrieën mede door lockdowns in China en de oorlog in Oekraïne.

De Amerikaanse centrale bank gaf aan dat het in haar rentebeleid zo ver zou gaan als nodig is om de inflatie terug te dringen. Het is beleggers duidelijk geworden dat deze cyclus door de centrale bank agressiever zal worden aangepakt dan beleggers gewend zijn, omdat de inflatie zich al op extreme niveaus bevindt. Met een kerninflatie die nu boven de 6% ligt, een werkloosheid van slechts 3,7% en een recordaantal onvervulde banen, is de FED nu bezig met een inhaalslag. Voorzitter Powell maakte duidelijk dat de FED niet de fout zal maken om de verkrapping voortijdig te beëindigen en erkende dat dit geen pijnloos proces zal zijn. Wij zien dezelfde retoriek bij de ECB.

Alle ondernemingen in De Zonnewijser hebben de afgelopen maanden het preferente dividend uitgekeerd. De Zonnewijser heeft in het derde kwartaal een interim dividend uitgekeerd van € 22 per aandeel, gelijk aan de uitkering in 2021.

Portefeuille-ontwikkelingen per 30-09-2022
In het derde kwartaal hebben wij cash dividenden ontvangen van PON. Naast de uitkering van het reguliere dividend heeft De Zonnewijser aan het begin van het derde kwartaal 11,4% van de uitstaande aandelen De Zonnewijser teruggekocht.

PON rapporteerde een 17% hogere omzet en de EBITDA steeg naar € 188 miljoen. De onderneming sloot het kwartaal af met hoge orderboeken voor zowel de automotive- als de fietsendivisie, waardoor PON in deze segmenten circa 8 maanden vooruit kan kijken. In het tweede kwartaal heeft Pon de marine-activiteiten verkocht en begin van het derde kwartaal werd ook de Amerikaanse afsluitersactiviteiten verkocht. De opbrengsten van de Amerikaanse activiteiten werden gebruikt om de brugfinanciering van de Dorel-acquisitie af te lossen. Eind van het tweede kwartaal was de leverageratio met 2,9x aan de hogere kant, maar ruim binnen de convenanten. De ratio zal in het derde kwartaal duidelijk dalen door de verkoopopbrengsten van de desinvesteringen.

Achmea rapporteerde bij een 6% stijgende premie-inkomsten een 68% lager operationeel resultaat van € 115 miljoen. De daling kwam voor een belangrijk deel door veel lagere resultaten in de Nederlandse zorgmarkt, doordat de planbare zorg na corona weer is opgestart en de additionele overheidsbijdrage catastroferegeling gerelateerd aan COVID-19 in 2022 wegviel. Ook de malaise op de financiële markten had z’n weerslag op het resultaat, de beleggingsopbrengsten daalden met € 170 miljoen ten opzichte van het vorige jaar. Ondanks de moeilijke vergelijkingsbasis steeg het resultaat bij het onderdeel schade en leven met 3% door een verder verbeterende combined ratio van 92,0% (1H2021: 95,8%). De solvabiliteit van Achmea lag op 200% in het midden van het jaar, dit is een 14%-daling ten opzichte van het einde van het jaar.

In het eerste halfjaar van 2022 rapporteerde De Goudse een verlies. De premie-inkomsten stegen in de eerste helft met bijna 4% ten opzichten van de eerste helft vorig jaar. Het technische resultaat was echter bij zowel schade als leven in de eerste helft van 2022 negatief. De licht positieve opbrengsten uit beleggingen konden het verlies niet compenseren. De solvabiliteit is in het tweede kwartaal licht gedaald naar 201% ten opzichte van 203% de twee kwartalen ervoor en blijft daarmee zeer gezond.

Randstad kende een sterk tweede kwartaal van 2022. De omzet groeide organisch met 9%. De krapte op de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat Randstad goede tarieven kan vragen voor haar diensten, wat resulteerde in een sterk gestegen bruto marge van 21,2%, wat 1,7% hoger is dan het voorgaande jaar. De onderneming moest ook investeren in de eigen organisatie waar het operationeel resultaat met 13% steeg. De omzetgroei zorgde ervoor dat Randstad verder moest investeren in het werkkapitaal. Dit in combinatie met het in het tweede kwartaal uitgekeerde dividend van ruim € 400 miljoen, zorgde ervoor dat Randstad aan het einde van het tweede kwartaal een zeer beperkte netto schuld had exclusief leaseverplichtingen.

Waardering
Voor de waardering van onze beleggingen maken wij toekomstig verwachte kasstromen contant tegen de relevante swaprente vermeerderd met kredietopslagen. Wij maken hierbij een onderscheid tussen opslagen voor financiële en niet-financiële bedrijven. Bij ‘marktconforme’ preferente voorwaarden waarderen wij alle kasstromen tot en met de volgende ‘resetdatum’, waarbij wij de ‘aflossingswaarde’ gelijkstellen aan de kostprijs. Bij ‘niet-marktconforme’ preferente aandelen moeten wij een volgende resetperiode in de berekening betrekken, waarbij wij een inschatting maken van het langetermijnrendement. De gebruikte swaprente is de actuele swaprente met een looptijd die gelijk is aan de periode tot de eerstvolgende resetdatum. De swaprente ligt vaak fractioneel boven de staatsleningenrente met een vergelijkbare looptijd. De kredietopslagen zijn afhankelijk van de senior debt rating van de bedrijven, opgehoogd met een opslag door het achtergestelde karakter van een preferent aandeel, aangevuld met een specifieke toeslag. De specifieke opslagen voor zowel financiële als niet-financiële bedrijven bedragen 1,5%. Het rendement van De Zonnewijser op basis van de huidige kapitaalmarktrente en kredietopslagen bedraagt 9,7%, een indicatie voor het langetermijnrendement van de huidige portefeuille.

Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Magnolia Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Er geldt voor het aanbieden van participaties van het Fonds geen prospectusplicht ingevolge artikel 1 lid 4 onder d van de Prospectusverordening ((EU) 2017/1129). Participaties van het Fonds kunnen alleen worden verworven tegen een tegenwaarde van ten minste EUR 100.000 per participant per transactie of door gekwalificeerde beleggers in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument en het informatiememorandum (beide beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 30-09-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-09-2022

Slide to see more
  Fonds
1 maand -2,0 %
3 maanden 0,1 %
Dit jaar -6,5 %
2019 13,3 %
2020 6,6 %
2021 3,5 %
1 jaar (op jaarbasis) -6,7 %
3 jaar (op jaarbasis) i 1,9 %
5 jaar (op jaarbasis) i 2,9 %
Sinds start (op jaarbasis) i 5,4 %
De performance wordt berekend op basis van ‘total return’ en na aftrek van lopende kosten. De performance wordt berekend over een beleggingsportefeuille op basis van de waardeverandering van het kapitaal, inclusief inkomstendistributies zoals dividend. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 2.040,00
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
19-07-2022
Aantal dividenduitkeringen per jaar
1
Dividendkalender
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Magnolia Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Er geldt voor het aanbieden van participaties van het Fonds geen prospectusplicht ingevolge artikel 1 lid 4 onder d van de Prospectusverordening ((EU) 2017/1129). Participaties van het Fonds kunnen alleen worden verworven tegen een tegenwaarde van ten minste EUR 100.000 per participant per transactie of door gekwalificeerde beleggers in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument en het informatiememorandum (beide beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Magnolia Participatiefonds is volledig belegd in Beleggingsfonds 'De Zonnewijser'. Meer informatie over de portefeuille van Beleggingsfonds 'De Zonnewijser' vindt u via de portefeuillepagina van Beleggingsfonds 'De Zonnewijser'.

Looptijdverdeling (30-09-2022)

0,6 %
Cash
99,4 %
Overig
Totaal
100 %

Geografische verdeling (30-09-2022)

99,4 %
Nederland
0,6 %
Cash
Totaal
100 %

Top 1 belangen (30-09-2022)

99,4 %
De Zonnewijser
Totaal
99,4 %

Ratingverdeling (30-09-2022)

99,4 %
Not Rated
0,6 %
Cash
Totaal
100 %

Sectorverdeling (30-09-2022)

99,4 %
Semi Vastrentend
0,6 %
Overig
Totaal
100 %
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Magnolia Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Er geldt voor het aanbieden van participaties van het Fonds geen prospectusplicht ingevolge artikel 1 lid 4 onder d van de Prospectusverordening ((EU) 2017/1129). Participaties van het Fonds kunnen alleen worden verworven tegen een tegenwaarde van ten minste EUR 100.000 per participant per transactie of door gekwalificeerde beleggers in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument en het informatiememorandum (beide beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geen gegevens beschikbaar.
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Magnolia Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Er geldt voor het aanbieden van participaties van het Fonds geen prospectusplicht ingevolge artikel 1 lid 4 onder d van de Prospectusverordening ((EU) 2017/1129). Participaties van het Fonds kunnen alleen worden verworven tegen een tegenwaarde van ten minste EUR 100.000 per participant per transactie of door gekwalificeerde beleggers in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument en het informatiememorandum (beide beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,000 %
Administratievergoeding
0,15 % (op jaarbasis), vermeerderd met € 500 per maand.
Kosten indirecte beleggingen i
0,34 % over het boekjaar 2021.
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,60 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2021.
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Magnolia Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Er geldt voor het aanbieden van participaties van het Fonds geen prospectusplicht ingevolge artikel 1 lid 4 onder d van de Prospectusverordening ((EU) 2017/1129). Participaties van het Fonds kunnen alleen worden verworven tegen een tegenwaarde van ten minste EUR 100.000 per participant per transactie of door gekwalificeerde beleggers in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument en het informatiememorandum (beide beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Type belegger
Institutioneel
Dividenduitkerend
Ja
Beleggingsstrategie
Preferente aandelen
Universum
Preferente aandelen Nederland
Datum van oprichting
03-07-2006
Vestigingsland
Nederland
Mag alleen aangeboden worden aan professionele beleggers in
Nederland
UCITS status i
Nee
Status
Closed-end i
Basisvaluta
EUR
Administratiekantoor
Administratiekantoor Zonnewijser Participatiefondsen
Administrateur
BNP Paribas S.A., Netherlands Branch
Beheerder
Kempen Capital Management NV
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas S.A., Netherlands Branch

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
€ 100.000 per transactie
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Op best effort basis
Voor (vragen over) een aan- of verkoopopdracht kunt u terecht bij afdeling Transfer Agent. Deze is bereikbaar via het e-mailadres: transfer.agent@kempen.nl en het telefoonnummer 020 348 8028/9542.
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Magnolia Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Er geldt voor het aanbieden van participaties van het Fonds geen prospectusplicht ingevolge artikel 1 lid 4 onder d van de Prospectusverordening ((EU) 2017/1129). Participaties van het Fonds kunnen alleen worden verworven tegen een tegenwaarde van ten minste EUR 100.000 per participant per transactie of door gekwalificeerde beleggers in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument en het informatiememorandum (beide beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Magnolia Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Er geldt voor het aanbieden van participaties van het Fonds geen prospectusplicht ingevolge artikel 1 lid 4 onder d van de Prospectusverordening ((EU) 2017/1129). Participaties van het Fonds kunnen alleen worden verworven tegen een tegenwaarde van ten minste EUR 100.000 per participant per transactie of door gekwalificeerde beleggers in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument en het informatiememorandum (beide beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.