Participatiefonds Magnolia

Profiel

Magnolia Participatiefonds is een fonds voor gemene rekening dat zich richt op het verkrijgen van een deelnemingsvrijstelling in Beleggingsfonds ‘De Zonnewijser’.

Beleggingsfonds ‘De Zonnewijser’ (De Zonnewijser) belegt in preferente aandelen van Nederlandse ondernemingen, bij voorkeur in 5%-belangen om gebruik te kunnen maken van de deelnemingsvrijstelling.

Op preferente aandelen wordt een van te voren vastgesteld dividend uitgekeerd; hierdoor is het rendement en het risicoprofiel sterk gerelateerd aan de kapitaalmarktrente en de hoogte van risico-opslagen voor bedrijfsobligaties. Preferente aandelen zijn preferent op aandelen en achtergesteld op schuld. De Zonnewijser streeft ernaar om de inkomsten jaarlijks als dividend uit te keren.

 

Profielplaatje Magnolia Participatiefonds

Beheerteam

Michiel van Dijk, Erwin Dut, Sander van Oort, Jan Willem Berghuis

Rendement per 31-03-2019 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-03-2019

Slide to see more
  Fonds
1 maand 1,5 %
3 maanden 5,5 %
Dit jaar 5,5 %
2016 7,6 %
2017 6,6 %
2018 -2,4 %
1 jaar (op jaarbasis) 2,6 %
3 jaar (op jaarbasis) i 4,8 %
5 jaar (op jaarbasis) i 4,9 %
Sinds start (op jaarbasis) i 6,1 %
De performance wordt berekend op basis van ‘total return’ en na aftrek van lopende kosten. De performance wordt berekend over een beleggingsportefeuille op basis van de waardeverandering van het kapitaal, inclusief inkomstendistributies zoals dividend. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 28,51 M 31-03-2019
Omvang aandelenklasse
EUR 28,51 M 31-03-2019
Aantal uitstaande aandelen/participaties
662 31-03-2019
Intrinsieke waarde i
EUR 43.671,60 30-04-2019
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Magnolia Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het informatiememorandum. Deze is verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 31-03-2019

Onderstaande teksten hebben betrekking op het eerste kwartaal van 2019.

Aangezien Magnolia Participatiefonds volledig belegd is in Beleggingsfonds ‘De Zonnewijser’ worden hieronder de marktontwikkelingen en portefeuille-ontwikkelingen getoond die betrekking hebben op Beleggingsfonds ‘De Zonnewijser’.

De intrinsieke waarde van De Zonnewijser bedroeg ultimo maart 2019 € 440,07 per participatie ten opzichte van € 416,78 ultimo december 2018. Daarmee komt het rendement uit op 5,6% voor het eerste kwartaal. Het rendement in het eerste kwartaal werd positief beïnvloed door dalende rentes en kredietopslagen, en door het oplopende dividend gedurende het kwartaal.

De lagere kredietopslagen en rente werden gedreven door macro-economisch en politiek nieuws. In Europa verdween de begrotingsdiscussie tussen de Italiaanse regering en Brussel naar de achtergrond en loopt Brexit verdere vertraging op. Het belangrijkste nieuws kwam uit de Verenigde Staten waar de FED een opvallende draai maakte door dit jaar geen verdere renteverhogingen meer te verwachten, omdat de Amerikaanse economie een groeivertraging laat zien en de inflatie beperkt blijft. Om dezelfde reden blijft ook het beleid van de ECB accomoderend. Per saldo had dit een positief effect op obligatiemarkten waarbij de rente op Duits staatspapier eind maart onder nul dook. Tegen het eind van het kwartaal wist ook China meevallende economische cijfers te rapporteren wat tot opluchting zorgde bij beleggers over de impact van de handelsoorlog op de wereldwijde economische groeivooruitzichten.

Portefeuille-ontwikkelingen per 31-03-2019

In het eerste kwartaal hebben wij geen dividenden ontvangen of transacties verricht. Zoals reeds in het voorgaande kwartaalbericht was aangegeven vonden met Heijmans en De Goudse gesprekken plaats voor de reset van het dividend voor beide bedrijven, per 1 januari 2019. Beide preferente aandelen hebben we door kunnen zetten op voor ons goede condities.

Pon Holdings behaalde over 2018 een recordomzet van ruim € 7,5 miljard. De groei ten opzichte van 2017, waaraan alle vier de clusters bijdroegen, kwam zowel door acquisities als door organische groei. De winstmarge herstelde ten opzichte van 2017 van 2,3% naar 2,8%, dit ondanks uitdagende marktomstandigheden in de automarkt door nieuwe regelgeving rondom het meten van de uitstoot van personenauto’s. Het operationele resultaat nam met een derde toe en de nettowinst zelfs met bijna 50%. Door het oplopende resultaat daalde de leverage-ratio van 2,0x naar 1,6x.

Achmea rapporteerde over 2018 een verbetering van het operationeel resultaat, maar ondervond wel last van de stormschade in januari 2018. Het onderdeel Zorgverzekeringen blijft een punt van aandacht omdat de basisverzekering nog steeds verlieslatend is. Maar in tegenstelling tot 2017 droegen ook deze activiteiten over 2018 positief bij aan het resultaat. Het nettoresultaat werd verder ondersteund door een € 167 miljoen boekwinst op de verkoop van Independer. Achmea heeft een stabiele BBB- rating en een meest recent gepubliceerde Solvency II-ratio van 198%, na betaling van dividend.

De Goudse heeft een solide 2018 achter de rug. De premie-inkomsten stegen met meer dan 10% het operationeel resultaat liet een lichte stijging zien. Zoals aangegeven in het vorige kwartaalbericht heeft De Goudse de preferente aandelen van andere houders teruggekocht. Dit had een beperkt negatieve invloed op de solvabiliteit, maar met 233% is deze nog steeds zeer gezond.

Over 2018 hebben alle activiteiten van Heijmans positief bijgedragen aan het operationeel resultaat. Dit ondanks een geschil met Tennet en de daarmee samenhangende € 10 miljoen provisie. Hoewel Heijmans nog niet tevreden is met het absolute resultaat, is de weg naar boven duidelijk ingeslagen. Ook de balans liet een verbetering zien, de netto kaspositie bedroeg ruim € 30 miljoen eind 2018. Heijmans had al aangekondigd dat over 2018 geen dividend zou worden betaald aan de gewone aandeelhouders. Het nettoresultaat is toegevoegd aan het eigen vermogen ter verbetering van de solvabiliteit, die uitkwam op 25% eind 2018, waar de ambitie ligt op 30%. Over 2019 sluit Heijmans niet uit dat het weer dividend gaat betalen. Dit zou voor de preferente aandelen een beperkte extra aflossing kunnen betekenen in 2020.

Randstad behaalde over 2018 wederom sterke omzet- en winstcijfers. De groei door het jaar heen vlakte af, waarbij in het vierde kwartaal de onderneming geen organische groei liet zien. De omzet kwam bijna uit op € 24 miljard en de operationele marge steeg met 10 basispunten naar 4,7%, oftewel ruim € 1,1 miljard. Door de goede resultaten en de beperkte schuldratio van 0,8x keert Randstad over 2018 een ruim dividend uit aan haar aandeelhouders van € 3,38 per aandeel; dit is inclusief een “speciaal” dividend van € 1,11.

Waardering
Voor de waardering van onze beleggingen maken wij toekomstig verwachte kasstromen contant tegen de relevante swaprente vermeerderd met kredietopslagen. Wij maken hierbij een onderscheid tussen opslagen voor financiële en niet-financiële bedrijven. Bij ‘marktconforme’ preferente voorwaarden waarderen wij alle kasstromen tot en met de volgende ‘resetdatum’, waarbij wij de ‘aflossingswaarde’ gelijkstellen aan de kostprijs. Bij ‘niet-marktconforme’ preferente aandelen moeten wij een volgende resetperiode in de berekening betrekken, waarbij wij een inschatting maken van het langetermijnrendement. De gebruikte swaprente is de actuele swaprente met een looptijd die gelijk is aan de periode tot de eerstvolgende resetdatum. De swaprente ligt vaak fractioneel boven de staatsleningenrente met een vergelijkbare looptijd. De kredietopslagen zijn afhankelijk van de senior debt rating van de bedrijven, opgehoogd met een opslag door het achtergestelde karakter van een preferent aandeel, aangevuld met een specifieke toeslag. De specifieke opslagen voor zowel financiële als niet-financiële bedrijven bedragen 1,5%, met uitzondering voor Heijmans. Het rendement van De Zonnewijser op basis van de huidige kapitaalmarktrente en kredietopslagen bedraagt 5,8%, een indicatie voor het langetermijnrendement van de huidige portefeuille.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Magnolia Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het informatiememorandum. Deze is verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-03-2019 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-03-2019

Slide to see more
  Fonds
1 maand 1,5 %
3 maanden 5,5 %
Dit jaar 5,5 %
2016 7,6 %
2017 6,6 %
2018 -2,4 %
1 jaar (op jaarbasis) 2,6 %
3 jaar (op jaarbasis) i 4,8 %
5 jaar (op jaarbasis) i 4,9 %
Sinds start (op jaarbasis) i 6,1 %
De performance wordt berekend op basis van ‘total return’ en na aftrek van lopende kosten. De performance wordt berekend over een beleggingsportefeuille op basis van de waardeverandering van het kapitaal, inclusief inkomstendistributies zoals dividend. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 2.100,00
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
11-06-2018
Aantal dividenduitkeringen per jaar
1
Dividendkalender
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Magnolia Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het informatiememorandum. Deze is verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Magnolia Participatiefonds is volledig belegd in Beleggingsfonds 'De Zonnewijser'. Meer informatie over de portefeuille van Beleggingsfonds 'De Zonnewijser' vindt u via de portefeuillepagina van Beleggingsfonds 'De Zonnewijser'.

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Magnolia Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het informatiememorandum. Deze is verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,00 %
Administratievergoeding
0,15% (op jaarbasis), vermeerderd met € 500 per maand.
Kosten indirecte beleggingen i
0,37% over het boekjaar 2018.
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,66 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2018.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Magnolia Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het informatiememorandum. Deze is verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Type belegger
Institutioneel
Dividenduitkerend
Ja
Beleggingsstrategie
Preferente aandelen
Universum
Preferente aandelen Nederland
Datum van oprichting
03-07-2006
Vestigingsland
Nederland
Mag alleen aangeboden worden aan professionele beleggers in
Nederland
UCITS status i
Nee
Status
Closed-end i
Basisvaluta
EUR
Ongewijzigd
Administratiekantoor Zonnewijser Participatiefondsen
Administrateur
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
€ 100.000 per transactie
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Op best effort basis
Voor (vragen over) een aan- of verkoopopdracht kunt u terecht bij afdeling Transfer Agent. Deze is bereikbaar via het e-mailadres: transfer.agent@kempen.nl en het telefoonnummer 020 348 8028/9542.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Magnolia Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het informatiememorandum. Deze is verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Magnolia Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het informatiememorandum. Deze is verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies that we invest in. Our full voting records are available here.

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Magnolia Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het informatiememorandum. Deze is verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.