Participatiefonds Magnolia

Profiel

Magnolia Participatiefonds is een fonds voor gemene rekening dat zich richt op het verkrijgen van een deelnemingsvrijstelling in Beleggingsfonds ‘De Zonnewijser’.

Beleggingsfonds ‘De Zonnewijser’ (De Zonnewijser) belegt in preferente aandelen van Nederlandse ondernemingen, bij voorkeur in 5%-belangen om gebruik te kunnen maken van de deelnemingsvrijstelling.

Op preferente aandelen wordt een van te voren vastgesteld dividend uitgekeerd; hierdoor is het rendement en het risicoprofiel sterk gerelateerd aan de kapitaalmarktrente en de hoogte van risico-opslagen voor bedrijfsobligaties. Preferente aandelen zijn preferent op aandelen en achtergesteld op schuld. De Zonnewijser streeft ernaar om de inkomsten jaarlijks als dividend uit te keren.

 

Profielplaatje Magnolia Participatiefonds

Beheerteam

Michiel van Dijk, Erwin Dut, Sander van Oort, Jan Willem Berghuis

Rendement per 31-03-2021 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-03-2021

Slide to see more
  Fonds
1 maand 0,6 %
3 maanden 1,1 %
Dit jaar 1,1 %
2018 -2,4 %
2019 13,3 %
2020 6,6 %
1 jaar (op jaarbasis) 21,8 %
3 jaar (op jaarbasis) i 5,9 %
5 jaar (op jaarbasis) i 5,9 %
Sinds start (op jaarbasis) i 6,3 %
De performance wordt berekend op basis van ‘total return’ en na aftrek van lopende kosten. De performance wordt berekend over een beleggingsportefeuille op basis van de waardeverandering van het kapitaal, inclusief inkomstendistributies zoals dividend. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 29,87 M 31-03-2021
Omvang aandelenklasse
EUR 29,87 M 31-03-2021
Aantal uitstaande aandelen/participaties
662 31-03-2021
Intrinsieke waarde i
EUR 45.397,30 31-05-2021
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Magnolia Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument en het informatiememorandum (beide beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Ontwikkelingen per 31-03-2021

Onderstaande teksten hebben betrekking op het eerste kwartaal van 2021

Aangezien Magnolia Participatiefonds volledig belegd is in Beleggingsfonds ‘De Zonnewijser’ worden hieronder de marktontwikkelingen en portefeuille-ontwikkelingen getoond die betrekking hebben op Beleggingsfonds ‘De Zonnewijser’.

De intrinsieke waarde van De Zonnewijser bedroeg ultimo maart 2021 € 461,01 per participatie ten opzichte van € 455,50 ultimo december 2020. Daarmee komt het rendement uit op +1,21% voor het eerste kwartaal. Het rendement werd geheel gedreven door het oplopende dividend gedurende het kwartaal. De kredietopslagen waren min of meer onveranderd en de oplopende rente had een beperkt negatief effect.

Financiële markten startten het jaar positief door een combinatie van een wereldwijd economisch herstel, aanhoudend lage rentes en relatieve politieke rust. Als het gaat om de afbouw van lockdowns nemen het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten het voortouw waarbij een enorm investeringsprogramma van $ 2.000 miljard door de regering Biden naar verwachting de komende tijd het economisch herstel nog meer zal versterken. Ook China laat een duidelijk economisch herstel zien, mede door het nagenoeg verdwijnen van Coronabesmettingen. In continentaal Europa verloopt het herstel duidelijk trager door aanhoudende lockdowns als gevolg van vaccinatieprogramma’s die langzaam uit de startblokken komen. Er bestaat op financiële markten de verwachting van een (tijdelijk) hogere inflatie wat negatief van invloed kan zijn op de obligatiemarkten.

Portefeuille-ontwikkelingen per 31-03-2021
In het eerste kwartaal hebben wij geen dividenden ontvangen of transacties verricht.

Pon Holdings behaalde over 2020 wederom een goed resultaat. De omzet daalde in 2020 licht met 4% naar € 7,2 miljard, met name door de desinvestering van PON Material Handling in de Verenigde Staten. Onderliggend waren er grote schommelingen. Met name de divisies Luxury & Performance Cars (+22%) en Pon Bikes (+29%) hebben een uitstekend jaar achter de rug en compenseerden daardoor grotendeels zwakte in andere activiteiten als het gevolg van COVID-19. Pon Holdings rapporteerde een bijna stabiel resultaat ten opzichte van voorgaand jaar, ondanks een forse reorganisatievoorziening. De onderneming realiseerde een recordvrije kasstroom. Eind van het jaar had Pon Holdings daardoor een netto kaspositie en een leverage ratio van -0,5x volgens de convenantenberekeningen, ten opzichte van een leverage ratio van 0,9x eind 2019. Het dividend op de preferente aandelen zal in juli worden uitgekeerd.

Achmea behaalde een operationeel resultaat van € 630 miljoen in 2020, duidelijk hoger dan de € 547 miljoen in 2019. Nadat de zorgverzekeringsactiviteiten in de eerste helft van het jaar onder druk stonden, onder meer door COVID-19, is het resultaat op zorg met 280% gegroeid, mede gedreven door overheidssteun. Schade liet een verbeterde combined ratio zien van 92,9% (2019: 95,0%), wat ook voor een hoger resultaat zorgde. Bij leven stonden de resultaten onder druk. De gepubliceerde Solvency II-ratio was 208% en Achmea heeft een stabiele BBB+ rating.

De Goudse heeft over 2020 een 20%-stijging laten zien van de premie-inkomsten. Daarentegen waren de beleggingsopbrengsten en met name het technisch resultaat duidelijk lager dan vorig jaar, waardoor het operationeel resultaat van De Goudse in 2020 halveerde. De Goudse had een Solvency II-ratio van 197% eind 2020, een daling ten opzichten van de 228% eind 2019. Begin van het tweede kwartaal ontving De Goudse goedkeuring van DNB om alle uitstaande aandelen van De Leidsche over te nemen. De transactie was vorig jaar juli aangekondigd.

Bij Heijmans lag de omzet en resultaat op een circa 10% hoger niveau dan voorgaand jaar. De gerapporteerde netto kaspositie is verder opgelopen ten opzichte van eind 2019. Voor berekening van de convenanten had Heijmans een netto kaspositie van € 165 miljoen. COVID-19 heeft niet gezorgd voor grote vertragingen bij de projecten en de onderneming verwacht voor 2021 een minimaal gelijkblijvend resultaat. Heijmans heeft met de jaarcijfers aangekondigd dat het een normaal dividend per aandeel gaat uitkeren van € 0,73. Conform afspraak zal Heijmans dan ook versneld de preferente aandelen terugkopen, voor het deel van De Zonnewijser zal dit om een extra aflossing gaan van ca. ? 4 miljoen. De kredietrating van Heijmans die we gebruiken in het waarderingsmodel is in 2020 met 1 notch verhoogd. De afgelopen jaren zijn de resultaten van Heijmans stabieler geworden en is de balans schuldenvrij. Deze combinatie gaf aanleiding voor de verhoging.

In lijn met de verwachting voelde Randstad direct de invloed van COVID-19. Waar in het tweede kwartaal Randstad een organische omzetdaling van 25% liet zien, was dit in het derde kwartaal iets meer dan 13% en in het vierde kwartaal nog geen 4%. Randstad heeft in 2020, mede met hulp van overheidsmaatregelen, 44% van de brutowinstdaling kunnen opvangen door lagere kosten, de zogenoemde recovery ratio. In het laatste kwartaal was deze ratio 61%. In de meeste markten waar Randstad actief is, liet januari een verbetering zien ten opzichte van het vierde kwartaal. De balans van Randstad was eind 2020 zeer solide met een leverage ratio van 0,3x.

Waardering
Voor de waardering van onze beleggingen maken wij toekomstig verwachte kasstromen contant tegen de relevante swaprente vermeerderd met kredietopslagen. Wij maken hierbij een onderscheid tussen opslagen voor financiële en niet-financiële bedrijven. Bij ‘marktconforme’ preferente voorwaarden waarderen wij alle kasstromen tot en met de volgende ‘resetdatum’, waarbij wij de ‘aflossingswaarde’ gelijkstellen aan de kostprijs. Bij ‘niet-marktconforme’ preferente aandelen moeten wij een volgende resetperiode in de berekening betrekken, waarbij wij een inschatting maken van het langetermijnrendement. De gebruikte swaprente is de actuele swaprente met een looptijd die gelijk is aan de periode tot de eerstvolgende resetdatum. De swaprente ligt vaak fractioneel boven de staatsleningenrente met een vergelijkbare looptijd. De kredietopslagen zijn afhankelijk van de senior debt rating van de bedrijven, opgehoogd met een opslag door het achtergestelde karakter van een preferent aandeel, aangevuld met een specifieke toeslag. De specifieke opslagen voor zowel financiële als niet-financiële bedrijven bedragen 1,5%, met uitzondering voor Heijmans. Het rendement van De Zonnewijser op basis van de huidige kapitaalmarktrente en kredietopslagen bedraagt 4,2%, een indicatie voor het langetermijnrendement van de huidige portefeuille.

Aandeleninkoop
Door de inkoop van preferente aandelen door Heijmans is het de verwachting dat De Zonnewijser overtollig kapitaal op zal bouwen in de loop van het tweede kwartaal. Door middel van een inkoop van participaties De Zonnewijser willen we het overtollige kapitaal terugbrengen. Mede afhankelijk van de NAV eind juni 2021 verwachten we tussen de 4% en 5% van de participaties De Zonnewijser in te kunnen kopen. Om deel te nemen aan de inkoop zal een apart opdrachtformulier moeten worden ingevuld dat halverwege mei op de website van Kempen beschikbaar zal zijn. De inkoop is conditioneel op het feit dat al onze deelnemingen het preferente dividend over 2020 betalen. De verzekeraars moeten voor de uitkering van preferent dividend net als voorgaand jaar toestemming voor krijgen van De Nederlandse Bank. Laat u adviseren voor eventuele fiscale gevolgen van deelname aan de inkoop van participaties.

Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Magnolia Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument en het informatiememorandum (beide beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-03-2021 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-03-2021

Slide to see more
  Fonds
1 maand 0,6 %
3 maanden 1,1 %
Dit jaar 1,1 %
2018 -2,4 %
2019 13,3 %
2020 6,6 %
1 jaar (op jaarbasis) 21,8 %
3 jaar (op jaarbasis) i 5,9 %
5 jaar (op jaarbasis) i 5,9 %
Sinds start (op jaarbasis) i 6,3 %
De performance wordt berekend op basis van ‘total return’ en na aftrek van lopende kosten. De performance wordt berekend over een beleggingsportefeuille op basis van de waardeverandering van het kapitaal, inclusief inkomstendistributies zoals dividend. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 2.040,00
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
21-07-2020
Aantal dividenduitkeringen per jaar
1
Dividendkalender
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Magnolia Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument en het informatiememorandum (beide beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Magnolia Participatiefonds is volledig belegd in Beleggingsfonds 'De Zonnewijser'. Meer informatie over de portefeuille van Beleggingsfonds 'De Zonnewijser' vindt u via de portefeuillepagina van Beleggingsfonds 'De Zonnewijser'.

Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Magnolia Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument en het informatiememorandum (beide beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,000 %
Administratievergoeding
0,15% (op jaarbasis), vermeerderd met € 500 per maand.
Kosten indirecte beleggingen i
0,34% over het boekjaar 2020.
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,60 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2020.
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Magnolia Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument en het informatiememorandum (beide beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Type belegger
Institutioneel
Dividenduitkerend
Ja
Beleggingsstrategie
Preferente aandelen
Universum
Preferente aandelen Nederland
Datum van oprichting
03-07-2006
Vestigingsland
Nederland
Mag alleen aangeboden worden aan professionele beleggers in
Nederland
UCITS status i
Nee
Status
Closed-end i
Basisvaluta
EUR
Administratiekantoor
Administratiekantoor Zonnewijser Participatiefondsen
Administrateur
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Beheerder
Kempen Capital Management NV
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
€ 100.000 per transactie
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Op best effort basis
Voor (vragen over) een aan- of verkoopopdracht kunt u terecht bij afdeling Transfer Agent. Deze is bereikbaar via het e-mailadres: transfer.agent@kempen.nl en het telefoonnummer 020 348 8028/9542.
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Magnolia Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument en het informatiememorandum (beide beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Magnolia Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument en het informatiememorandum (beide beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geen gegevens beschikbaar.
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Magnolia Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument en het informatiememorandum (beide beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.