Participatiefonds Magnolia

Profiel

Magnolia Participatiefonds is een fonds voor gemene rekening dat zich richt op het verkrijgen van een deelnemingsvrijstelling in Beleggingsfonds ‘De Zonnewijser’.

Beleggingsfonds ‘De Zonnewijser’ (De Zonnewijser) belegt in preferente aandelen van Nederlandse ondernemingen, bij voorkeur in 5%-belangen om gebruik te kunnen maken van de deelnemingsvrijstelling.

Op preferente aandelen wordt een van te voren vastgesteld dividend uitgekeerd; hierdoor is het rendement en het risicoprofiel sterk gerelateerd aan de kapitaalmarktrente en de hoogte van risico-opslagen voor bedrijfsobligaties. Preferente aandelen zijn preferent op aandelen en achtergesteld op schuld. De Zonnewijser streeft ernaar om de inkomsten jaarlijks als dividend uit te keren.

 

Profielplaatje Magnolia Participatiefonds

Beheerteam

Michiel van Dijk, Erwin Dut, Sander van Oort, Jan Willem Berghuis

Rendement per 31-07-2021 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-07-2021

Slide to see more
  Fonds
1 maand 1,1 %
3 maanden 1,7 %
Dit jaar 3,4 %
2018 -2,4 %
2019 13,3 %
2020 6,6 %
1 jaar (op jaarbasis) 9,7 %
3 jaar (op jaarbasis) i 6,7 %
5 jaar (op jaarbasis) i 5,7 %
Sinds start (op jaarbasis) i 6,3 %
De performance wordt berekend op basis van ‘total return’ en na aftrek van lopende kosten. De performance wordt berekend over een beleggingsportefeuille op basis van de waardeverandering van het kapitaal, inclusief inkomstendistributies zoals dividend. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 30,21 M 30-06-2021
Omvang aandelenklasse
EUR 29,18 M 31-07-2021
Aantal uitstaande aandelen/participaties
662 31-07-2021
Intrinsieke waarde i
EUR 44.185,91 31-08-2021
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Magnolia Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument en het informatiememorandum (beide beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Ontwikkelingen per 30-06-2021

Onderstaande teksten hebben betrekking op het tweede kwartaal van 2021

Aangezien Magnolia Participatiefonds volledig belegd is in Beleggingsfonds ‘De Zonnewijser’ worden hieronder de marktontwikkelingen en portefeuille-ontwikkelingen getoond die betrekking hebben op Beleggingsfonds ‘De Zonnewijser’.

De intrinsieke waarde van De Zonnewijser bedroeg ultimo juni 2021 € 466,60 per participatie ten opzichte van € 461,01 ultimo maart 2021. Daarmee komt het rendement uit op 1,2% voor het tweede kwartaal en 2,4% voor de eerste helft van het jaar. Het rendement in het tweede kwartaal werd positief beïnvloed door beperkt dalende rentes en kredietopslagen en door het oplopende dividend gedurende het kwartaal.

Het sentiment op de financiële markten bleef positief als gevolg van een wereldwijd economisch herstel, aanhoudend lage rentes en relatieve politieke rust. Gedurende het kwartaal waren de ogen van beleggers gericht op de oplopende inflatie wat zowel een impact kan hebben op bedrijfswinsten als op het rentebeleid van centrale banken. De verwachting van de FED dat bovengemiddelde inflatie tijdelijk zal zijn en een renteverhoging pas op zijn vroegst in 2023 zal plaatsvinden, werkte ondersteunend voor een positief sentiment. De publicatieperiode van de tweedekwartaalcijfers zal meer licht schijnen op de mate waarin bedrijven in staat zijn geweest om de soms forse kosteninflatie door te berekenen en hun winstgevendheid te beschermen. Een bijkomende onzekerheidsfactor is de snelle opkomst van de Delta-variant van het coronavirus wat in een aantal landen tot hernieuwde beperkende overheidsmaatregelen leidt.

In het tweede kwartaal en begin van het derde kwartaal hebben alle ondernemingen in De Zonnewijser het preferente dividend uitgekeerd. De Zonnewijser verwacht in het derde kwartaal een interim-dividend uit te keren van € 22 per aandeel, gelijk aan het uitgekeerde dividend in 2020. De extra aflossing van Heijmans preferente aandelen volgens de nieuwe resetvoorwaarden en de overtollige cashpositie van De Zonnewijser zijn gebruikt om eigen aandelen De Zonnewijser in te kopen aan het begin van het derde kwartaal. Voor een bedrag van € 9,25 miljoen heeft De Zonnewijser 20.022 aandelen ingekocht.

Portefeuille-ontwikkelingen per 30-06-2021
In het tweede kwartaal hebben wij cashdividenden ontvangen van De Goudse, Randstad en Achmea. De uitkering van PON vindt plaats begin van het derde kwartaal. Conform afspraak ontvingen we het dividend van Heijmans in aandelen Heijmans. De aandelen Heijmans hebben we vervolgens verkocht op de beurs, tegen een beperkt hogere koers dan de verkrijgingsprijs. De cashbesparingen die Heijmans heeft gerealiseerd door het dividend in aandelen uit te betalen, is gebruikt voor een aflossing van de Heijmans preferente aandelen in lijn met de nieuwe resetvoorwaarden. Hierdoor is onze positie in Heijmans verder afgenomen. Daarbovenop kregen we nog een extra aflossing van Heijmans omdat de onderneming ook dividend heeft betaald op de gewone aandelen Heijmans.

Pon Holdings kende een goede start van het jaar met een 14%-omzetgroei en een ruime verdubbeling van de EBITDA. Uiteraard hielp de vergelijkingsbasis, omdat maart 2020 de eerste impact zag van COVID19. Pon Equipment & Power herstelde en de positieve trend bij luxe auto’s in 2020 zette ook in het eerste kwartaal door. Ondanks de hogere EBITDA daalde de netto kaspositie naar € 11 miljoen eind van het eerste kwartaal. De solide balans werd aan het begin van het derde kwartaal gebruikt om URUS te kopen, een onderneming actief in de veeteelt. Hiermee voegt Pon Holding een nieuwe activiteit toe, echter geen onbekende activiteit omdat URUS voor de overname al voor 70% in bezit van de Pon familie was, na een fusie tussen Koepon Holding en CRI. Volgend kwartaal zullen we uitgebreider berichten over deze transactie.

De Goudse liet in het eerste kwartaal een goede groei zien van de premie-inkomsten met ruim 10%. Door een positief technisch resultaat en een positieve toerekening van beleggingen aan zowel Schade als Leven, rapporteerde De Goudse een operationeel resultaat in het eerste kwartaal dat ongeveer gelijk was als in heel 2020. De solvabiliteit in het eerste kwartaal steeg wel van 197% einde jaar 2020 naar 229% en blijft daarmee zeer gezond. Vanaf het tweede kwartaal zal De Leidsche bij gaan dragen aan de omzet en resultaten van De Goudse.

Bij Heijmans lag in het eerste kwartaal de omzet en het resultaat op een hoger niveau dan het voorgaande jaar, ondanks de impact van de strengere winter. Waar de onderneming eerder nog uitging van een lichte daling van de omzet, heeft Heijmans deze verwachting naar boven bijgesteld net als de verwachting voor de winstontwikkeling. Deze uitspraken houden geen rekening met onvoorziene tegenvallers, zoals Heijmans die bekendmaakte een week na de resultaten over het eerste kwartaal. In een tussenvonnis heeft de rechter Heijmans in het ongelijk gesteld in de procedure Wintrack. Voor deze procedure had Heijmans nog geen voorziening opgenomen en naar verwachting zal Heijmans met de halfjaarcijfers informatie geven over de hoogte van de uiteindelijke schadevergoeding. Wij verwachten dat de balans van Heijmans sterk genoeg is om deze tegenvaller op te vangen, maar het onderstreept nogmaals het risicovolle karakter van een bouwonderneming.

Het herstel bij Randstad in de laatste kwartalen van 2020 zette zich ook in het eerste kwartaal van 2021 door. De organische omzetgroei was ruim 6% in het eerste kwartaal. Belangrijk is het om daarbij op te merken dat het volume eind maart al weer dicht tegen het niveau van 2019 aan lag. Waar Randstad vorig jaar alle zeilen bij moest zetten om de omzetdaling op te vangen, heeft de onderneming nu als uitdaging om de kosten niet te snel laten oplopen. De balans van Randstad was aan het eind van het eerste kwartaal zeer solide met een netto kaspositie van € 387 miljoen, gecorrigeerd voor leaseverplichtingen.

Waardering
Voor de waardering van onze beleggingen maken wij toekomstig verwachte kasstromen contant tegen de relevante swaprente vermeerderd met kredietopslagen. Wij maken hierbij een onderscheid tussen opslagen voor financiële en niet-financiële bedrijven. Bij ‘marktconforme’ preferente voorwaarden waarderen wij alle kasstromen tot en met de volgende ‘resetdatum’, waarbij wij de ‘aflossingswaarde’ gelijkstellen aan de kostprijs. Bij ‘niet-marktconforme’ preferente aandelen moeten wij een volgende resetperiode in de berekening betrekken, waarbij wij een inschatting maken van het langetermijnrendement. De gebruikte swaprente is de actuele swaprente met een looptijd die gelijk is aan de periode tot de eerstvolgende resetdatum. De swaprente ligt vaak fractioneel boven de staatsleningenrente met een vergelijkbare looptijd. De kredietopslagen zijn afhankelijk van de senior debt rating van de bedrijven, opgehoogd met een opslag door het achtergestelde karakter van een preferent aandeel, aangevuld met een specifieke toeslag. De specifieke opslagen voor zowel financiële als niet-financiële bedrijven bedragen 1,5%, met uitzondering voor Heijmans. Het rendement van De Zonnewijser op basis van de huidige kapitaalmarktrente en kredietopslagen bedraagt 4,02%, een indicatie voor het langetermijnrendement van de huidige portefeuille.

Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Magnolia Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument en het informatiememorandum (beide beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-07-2021 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-07-2021

Slide to see more
  Fonds
1 maand 1,1 %
3 maanden 1,7 %
Dit jaar 3,4 %
2018 -2,4 %
2019 13,3 %
2020 6,6 %
1 jaar (op jaarbasis) 9,7 %
3 jaar (op jaarbasis) i 6,7 %
5 jaar (op jaarbasis) i 5,7 %
Sinds start (op jaarbasis) i 6,3 %
De performance wordt berekend op basis van ‘total return’ en na aftrek van lopende kosten. De performance wordt berekend over een beleggingsportefeuille op basis van de waardeverandering van het kapitaal, inclusief inkomstendistributies zoals dividend. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 2.040,00
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
21-07-2020
Aantal dividenduitkeringen per jaar
1
Dividendkalender
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Magnolia Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument en het informatiememorandum (beide beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Magnolia Participatiefonds is volledig belegd in Beleggingsfonds 'De Zonnewijser'. Meer informatie over de portefeuille van Beleggingsfonds 'De Zonnewijser' vindt u via de portefeuillepagina van Beleggingsfonds 'De Zonnewijser'.

Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Magnolia Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument en het informatiememorandum (beide beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,000 %
Administratievergoeding
0,15% (op jaarbasis), vermeerderd met € 500 per maand.
Kosten indirecte beleggingen i
0,34% over het boekjaar 2020.
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,60 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2020.
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Magnolia Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument en het informatiememorandum (beide beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Type belegger
Institutioneel
Dividenduitkerend
Ja
Beleggingsstrategie
Preferente aandelen
Universum
Preferente aandelen Nederland
Datum van oprichting
03-07-2006
Vestigingsland
Nederland
Mag alleen aangeboden worden aan professionele beleggers in
Nederland
UCITS status i
Nee
Status
Closed-end i
Basisvaluta
EUR
Administratiekantoor
Administratiekantoor Zonnewijser Participatiefondsen
Administrateur
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Beheerder
Kempen Capital Management NV
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
€ 100.000 per transactie
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Op best effort basis
Voor (vragen over) een aan- of verkoopopdracht kunt u terecht bij afdeling Transfer Agent. Deze is bereikbaar via het e-mailadres: transfer.agent@kempen.nl en het telefoonnummer 020 348 8028/9542.
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Magnolia Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument en het informatiememorandum (beide beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Magnolia Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument en het informatiememorandum (beide beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geen gegevens beschikbaar.
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Magnolia Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument en het informatiememorandum (beide beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.