Participatiefonds Magnolia

Profiel

Magnolia Participatiefonds is een fonds voor gemene rekening dat zich richt op het verkrijgen van een deelnemingsvrijstelling in Beleggingsfonds ‘De Zonnewijser’.

Beleggingsfonds ‘De Zonnewijser’ (De Zonnewijser) belegt in preferente aandelen van Nederlandse ondernemingen, bij voorkeur in 5%-belangen om gebruik te kunnen maken van de deelnemingsvrijstelling.

Op preferente aandelen wordt een van te voren vastgesteld dividend uitgekeerd; hierdoor is het rendement en het risicoprofiel sterk gerelateerd aan de kapitaalmarktrente en de hoogte van risico-opslagen voor bedrijfsobligaties. Preferente aandelen zijn preferent op aandelen en achtergesteld op schuld. De Zonnewijser streeft ernaar om de inkomsten jaarlijks als dividend uit te keren.

 

Profielplaatje Magnolia Participatiefonds

Beheerteam

Michiel van Dijk, Erwin Dut, Sander van Oort, Jan Willem Berghuis

Rendement per 31-12-2020 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-12-2020

Slide to see more
  Fonds
1 maand 0,7 %
3 maanden 4,7 %
Dit jaar 6,6 %
2017 6,6 %
2018 -2,4 %
2019 13,3 %
1 jaar (op jaarbasis) 6,6 %
3 jaar (op jaarbasis) i 5,7 %
5 jaar (op jaarbasis) i 6,2 %
Sinds start (op jaarbasis) i 6,3 %
De performance wordt berekend op basis van ‘total return’ en na aftrek van lopende kosten. De performance wordt berekend over een beleggingsportefeuille op basis van de waardeverandering van het kapitaal, inclusief inkomstendistributies zoals dividend. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 29,53 M 31-12-2020
Omvang aandelenklasse
EUR 29,53 M 31-12-2020
Aantal uitstaande aandelen/participaties
662 31-12-2020
Intrinsieke waarde i
EUR 45.120,63 31-03-2021
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Magnolia Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument en het informatiememorandum (beide beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Ontwikkelingen per 31-12-2020

Onderstaande teksten hebben betrekking op het vierde kwartaal van 2020.

Aangezien Magnolia Participatiefonds volledig belegd is in Beleggingsfonds ‘De Zonnewijser’ worden hieronder de marktontwikkelingen en portefeuille-ontwikkelingen getoond die betrekking hebben op Beleggingsfonds ‘De Zonnewijser’.

De intrinsieke waarde van De Zonnewijser bedroeg ultimo december 2020 € 455,50 per participatie ten opzichte van € 434,58 ultimo september 2020. Daarmee komt het rendement uit op 4,8% voor het vierde kwartaal. Voor geheel 2020 komt het rendement inclusief een dividendbetaling van € 22 per participatie uit op 6,9%. Het rendement in het vierde kwartaal werd positief beïnvloed door dalende rente, lagere kredietopslagen en het oplopende dividend gedurende het kwartaal.

In het vierde kwartaal daalden de kredietopslagen verder. Naast het feit dat de derdekwartaalcijfers van bedrijven relatief solide waren en consumentenbestedingen sterk bleven, was het belangrijkste nieuws de snelle beschikbaarheid en de hoge efficiency van verschillende vaccins tegen het Covid19-virus. Ten slotte herhaalden centrale banken hun voornemen om de rente lang laag te houden, zelfs als de inflatie stijgt boven de 2%. Dit zijn de ingrediënten voor een 2021-scenario van een sterk economische herstel, aanhoudend lage rente en relatieve politieke rust.

Portefeuille-ontwikkelingen per 31-12-2020
In het vierde kwartaal hebben wij het dividend van de Goudse mogen ontvangen. Na de dividenduitkering door de Goudse hebben we van alle ondernemingen in portefeuille in het turbulente COVID jaar dividend ontvangen.

Pon heeft tot eind november een relatief goed jaar achter de rug. Nadat de eerste twee maanden van het jaar boven budget waren, kreeg de onderneming fors last van de Coronacrisis. Pon heeft snel ingegrepen en haar kosten en werkkapitaal verlaagd, zonder dat het van overheidssteun gebruik heeft gemaakt. Na een moeilijk tweede kwartaal laten vrijwel alle activiteiten een duidelijk herstel zien. Met name de divisies Luxury & Performance Cars en Pon Bikes hebben een uitstekend jaar achter de rug en zorgen ervoor dat Pon Holdings haar winstbudget voor 2020 waarschijnlijk alsnog zal behalen. De Amerikaanse dealerships laten in 2020 winstgroei zien en de fietsenactiviteiten hebben een recordjaar achter de rug met meer dan een verdubbeling van de resultaten. Mede hierdoor staat de leverage-ratio zoals gebruikt voor de convenanten van Pon Holdings op -0,1x, met andere woorden een beperkte netto kaspositie. Ondanks de Coronacrisis staat Pon Holdings er strategisch en financieel uitstekend voor.

Achmea kondigde in het vierde kwartaal de overname aan van Poštová poistovna in Slowakijë. De overname is in lijn met de strategie om in de landen waar Achmea actief is, de marktpositie te verstevigen in niet-leven en zorgverzekeringen. Achmea verwacht de overname begin 2021 af te ronden, na goedkeuring van de lokale regelgever.

Over de eerste negen maanden liet De Goudse een 20%-stijging zien van de premie-inkomsten. Daarentegen waren de beleggingsopbrengsten en met name het technisch resultaat lager dan vorig jaar. Ondanks de impact van COVID19 zijn de resultaten solide te noemen. De Goudse had een Solvency II-ratio van 223% aan het eind van het derde kwartaal 2020, min of meer onveranderd ten opzichte van de 220% aan het einde van het tweede kwartaal.

Vanuit een sterke cashpositie stevent Heijmans af op een goed jaarresultaat. Met het derde kwartaal heeft Heijmans de verwachting voor omzet en EBITDA naar boven bijgesteld. Heijmans verwachtte eerder een EBITDA in 2020 minimaal gelijk aan 2019. Dit is naar boven bijgesteld tot een 5% tot 10% hogere EBITDA. Hoewel er nog niks bekend is over het dividend op normale aandelen, verwachten we dat Heijmans over 2020 dividend zal uitkeren. Dit door de goede resultaten, netto kaspositie en sterke orderportefeuille van € 1,9 miljard eind derde kwartaal. Bij dividend betaling zal ook conform afspraken een deel van de preferente aandelen extra worden afgelost.

Bij het vroeg cyclische Randstad zette het herstel zich in het derde kwartaal door. Waar in het tweede kwartaal Randstad een organische omzetdaling van 25% liet zien, was dit in het derde kwartaal iets meer dan 13%. Randstad heeft, mede met hulp van overheidsmaatregelen 53% van de brutowinstdaling kunnen opvangen door lagere kosten, de zogenoemde recovery ratio, wat beter was dan de verwachte recovery-ratio van tussen de 30% en 40%. De positieve trend van het derde kwartaal zette sterk door in het vierde kwartaal. In oktober en november daalde de omzet met slechts 4%. De balans van Randstad was eind derde kwartaal zeer solide met een leverage-ratio van 0,4x.

Waardering
Voor de waardering van onze beleggingen maken wij toekomstig verwachte kasstromen contant tegen de relevante swaprente vermeerderd met kredietopslagen. Wij maken hierbij een onderscheid tussen opslagen voor financiële en niet-financiële bedrijven. Bij ‘marktconforme’ preferente voorwaarden waarderen wij alle kasstromen tot en met de volgende ‘resetdatum’, waarbij wij de ‘aflossingswaarde’ gelijkstellen aan de kostprijs. Bij ‘niet-marktconforme’ preferente aandelen moeten wij een volgende resetperiode in de berekening betrekken, waarbij wij een inschatting maken van het langetermijnrendement. De gebruikte swaprente is de actuele swaprente met een looptijd die gelijk is aan de periode tot de eerstvolgende resetdatum. De swaprente ligt vaak fractioneel boven de staatsleningenrente met een vergelijkbare looptijd. De kredietopslagen zijn afhankelijk van de senior debt rating van de bedrijven, opgehoogd met een opslag door het achtergestelde karakter van een preferent aandeel, aangevuld met een specifieke toeslag. De specifieke opslagen voor zowel financiële als niet-financiële bedrijven bedragen 1,5%, met uitzondering voor Heijmans. Het rendement van De Zonnewijser op basis van de huidige kapitaalmarktrente en kredietopslagen bedraagt 4,21%, een indicatie voor het langetermijnrendement van de huidige portefeuille.

Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Magnolia Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument en het informatiememorandum (beide beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-12-2020 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-12-2020

Slide to see more
  Fonds
1 maand 0,7 %
3 maanden 4,7 %
Dit jaar 6,6 %
2017 6,6 %
2018 -2,4 %
2019 13,3 %
1 jaar (op jaarbasis) 6,6 %
3 jaar (op jaarbasis) i 5,7 %
5 jaar (op jaarbasis) i 6,2 %
Sinds start (op jaarbasis) i 6,3 %
De performance wordt berekend op basis van ‘total return’ en na aftrek van lopende kosten. De performance wordt berekend over een beleggingsportefeuille op basis van de waardeverandering van het kapitaal, inclusief inkomstendistributies zoals dividend. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 2.040,00
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
21-07-2020
Aantal dividenduitkeringen per jaar
1
Dividendkalender
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Magnolia Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument en het informatiememorandum (beide beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Magnolia Participatiefonds is volledig belegd in Beleggingsfonds 'De Zonnewijser'. Meer informatie over de portefeuille van Beleggingsfonds 'De Zonnewijser' vindt u via de portefeuillepagina van Beleggingsfonds 'De Zonnewijser'.

Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Magnolia Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument en het informatiememorandum (beide beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,000 %
Administratievergoeding
0,15% (op jaarbasis), vermeerderd met € 500 per maand.
Kosten indirecte beleggingen i
0,34% over het boekjaar 2019.
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,58 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2019.
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Magnolia Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument en het informatiememorandum (beide beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Type belegger
Institutioneel
Dividenduitkerend
Ja
Beleggingsstrategie
Preferente aandelen
Universum
Preferente aandelen Nederland
Datum van oprichting
03-07-2006
Vestigingsland
Nederland
Mag alleen aangeboden worden aan professionele beleggers in
Nederland
UCITS status i
Nee
Status
Closed-end i
Basisvaluta
EUR
Administratiekantoor
Administratiekantoor Zonnewijser Participatiefondsen
Administrateur
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Beheerder
Kempen Capital Management NV
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
€ 100.000 per transactie
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Op best effort basis
Voor (vragen over) een aan- of verkoopopdracht kunt u terecht bij afdeling Transfer Agent. Deze is bereikbaar via het e-mailadres: transfer.agent@kempen.nl en het telefoonnummer 020 348 8028/9542.
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Magnolia Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument en het informatiememorandum (beide beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Magnolia Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument en het informatiememorandum (beide beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geen gegevens beschikbaar.
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Magnolia Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument en het informatiememorandum (beide beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.