Participatiefonds Magnolia

Profiel

Magnolia Participatiefonds is een fonds voor gemene rekening dat zich richt op het verkrijgen van een deelnemingsvrijstelling in Beleggingsfonds ‘De Zonnewijser’.

Beleggingsfonds ‘De Zonnewijser’ (De Zonnewijser) belegt in preferente aandelen van Nederlandse ondernemingen, bij voorkeur in 5%-belangen om gebruik te kunnen maken van de deelnemingsvrijstelling.

Op preferente aandelen wordt een van te voren vastgesteld dividend uitgekeerd; hierdoor is het rendement en het risicoprofiel sterk gerelateerd aan de kapitaalmarktrente en de hoogte van risico-opslagen voor bedrijfsobligaties. Preferente aandelen zijn preferent op aandelen en achtergesteld op schuld. De Zonnewijser streeft ernaar om de inkomsten jaarlijks als dividend uit te keren.

 

Profielplaatje Magnolia Participatiefonds

Beheerteam

Michiel van Dijk, Erwin Dut, Sander van Oort, Jan Willem Berghuis

Rendement per 31-12-2019 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-12-2019

Slide to see more
  Fonds
1 maand 1,4 %
3 maanden 2,5 %
Dit jaar 13,3 %
2016 7,6 %
2017 6,6 %
2018 -2,4 %
1 jaar (op jaarbasis) 13,3 %
3 jaar (op jaarbasis) i 5,7 %
5 jaar (op jaarbasis) i 5,4 %
Sinds start (op jaarbasis) i 6,3 %
De performance wordt berekend op basis van ‘total return’ en na aftrek van lopende kosten. De performance wordt berekend over een beleggingsportefeuille op basis van de waardeverandering van het kapitaal, inclusief inkomstendistributies zoals dividend. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 29,04 M 31-12-2019
Omvang aandelenklasse
EUR 29,04 M 31-12-2019
Aantal uitstaande aandelen/participaties
662 31-12-2019
Intrinsieke waarde i
EUR 43.888,45 29-02-2020
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Magnolia Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument en het informatiememorandum (beide beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 31-12-2019

Onderstaande teksten hebben betrekking op het vierde kwartaal van 2019.

Aangezien Magnolia Participatiefonds volledig belegd is in Beleggingsfonds ‘De Zonnewijser’ worden hieronder de marktontwikkelingen en portefeuille-ontwikkelingen getoond die betrekking hebben op Beleggingsfonds ‘De Zonnewijser’.

De intrinsieke waarde van De Zonnewijser bedroeg ultimo december 2019 € 447,79 per participatie ten opzichte van € 436,67 ultimo september 2019. Daarmee komt het rendement uit op 2,5% voor het vierde kwartaal. Voor het gehele jaar 2019 komt het rendement inclusief een dividendbetaling van € 24 per participatie uit op 13,8%. Het rendement in het vierde kwartaal werd negatief beïnvloed door oplopende rente, en positief door lagere kredietopslagen, het oplopende dividend gedurende het kwartaal en beperkte opwaardering op onze randstadpositie door de nieuwe reset.

In het vierde kwartaal daalden de kredietopslagen opnieuw, geholpen door een wegebbende angst voor een wereldwijde economische afkoeling. Meer optimisme over economische vooruitzichten werden bovendien gevoed door de winst van de Conservatieve Partij bij de verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk en een beperkte deal tussen de Verenigde Staten en China waardoor de handelsoorlog lijkt te de-escaleren. Ondanks de indicaties van centrale banken, dat in 2020 geen renteverhogingen zullen worden doorgevoerd, liepen de rentes op staatsobligaties op, maar voor veel obligaties is de rente nog steeds negatief.

Portefeuille-ontwikkelingen per 31-12-2019

In het vierde kwartaal hebben wij geen dividenden ontvangen of transacties verricht. Zoals reeds in de voorgaande kwartaalberichten was aangegeven zijn de gesprekken met Randstad voor de reset van het dividend doorgegaan. In november 2019 liepen de bestaande voorwaarden voor de preferente aandelen Randstad af. In januari 2020 hebben we met de onderneming een overeenstemming bereikt voor een nieuwe periode van 7 jaar. Het dividend dat wij zullen ontvangen is 3,5% waarmee ook deze preferente aandelen opnieuw marktconform zijn doorgezet. Hiermee hebben wij deze belegging voor de lange termijn vastgelegd en komt dit het toekomstperspectief voor De Zonnewijser ten goede.

Pon Holdings behaalde tot en met het derde kwartaal een 1% lagere omzet en een ruim 30% hoger operationeel resultaat. PON liet goede groei zien in de fietsendivisie. Ook de auto’s lieten een duidelijke omzetstijging zien, hoewel van een zwakke basis. De operationele marge steeg van 1,7% naar 2,3%. PON heeft haar belang in indiGO Auto, de Amerikaanse luxe autodealer, met 20% uitgebreid, waardoor het nu 100% bezit. Ook heeft PON een overeenstemming bereikt met Gilde, de koper van de bandenactiviteiten. Gilde moest nog een betaling doen aan PON van € 105 miloen, maar kreeg de financiering niet rond. Op basis van de nieuwe afspraken behoudt PON een 27,5% belang in de bandenactiviteiten en wordt een deel van betaling omgezet naar een lening. Door de verkoop van de Amerikaanse Material Handeling-activiteiten in juli dit jaar heeft Pon Holdings een gezonde balans met een leverage-ratio onder de 2x.

Achmea rondde in het vierde kwartaal de acquisitie van de a.s.r. bankactiviteiten af. Met deze relatief kleine acquisitie krijgt Achmea er 125.000 klanten bij met een spaarsaldo van € 1,7 miljard en hypotheekportefeuille van € 1,5 miljard. Achmea heeft een stabiele A-rating en een meest recent gepubliceerde Solvency II-ratio van 195%

Over de eerste negen maanden liet De Goudse een 8% stijging zien van de premie-inkomsten. Ook de beleggingsopbrengsten en het technisch resultaat lieten een stijging zien. Hierdoor heeft De Goudse in de eerste negen maanden een hoger resultaat geboekt dan over heel 2018. De Goudse had een Solvency II-ratio van 229% eind Q3 2019, een duidelijke verbetering ten opzichte van de 200% einde Q2.

Heijmans herhaalde in het derde kwartaal haar verwachting voor heel 2019. De onderneming verwacht dat bij een licht lagere omzet alle activiteiten positief bij zullen dragen aan het resultaat. De resultaten hadden beperkt last van de stikstof en PFAS discussie in Nederland. Op langere termijn kunnen de gevolgen negatiever zijn, als de bouwmarkt voor een langere tijd op slot blijft. De 12-maands gemiddelde schuldpositie in het derde kwartaal was op een vergelijkbaar niveau als het tweede kwartaal.

Ook in het derde kwartaal liet Randstad een beperkte omzetdaling zien van 2,5%. Het operationeel resultaat daalde hierbij 4%. De omzetdaling in Duitsland was met 14% het meest in het oog springend. Ook de Verenigde Staten liet in tegenstelling tot voorgaand kwartaal een beperkte organische omzetdaling zien. De wereldwijde activiteiten van Randstad behaalden een kwartaalomzet van € 6 miljard en een EBITA van bijna € 300 miljoen. De netto schuld daalde ten opzichte van vorig jaar met 23%, en de schuldratio blijft beperkt met 1,1x netto schuld/EBITDA, inclusief de effecten de nieuwe boekhoudregels van IFRS16.

Waardering
Voor de waardering van onze beleggingen maken wij toekomstig verwachte kasstromen contant tegen de relevante swaprente vermeerderd met kredietopslagen. Wij maken hierbij een onderscheid tussen opslagen voor financiële en niet-financiële bedrijven. Bij ‘marktconforme’ preferente voorwaarden waarderen wij alle kasstromen tot en met de volgende ‘resetdatum’, waarbij wij de ‘aflossingswaarde’ gelijkstellen aan de kostprijs. Bij ‘niet-marktconforme’ preferente aandelen moeten wij een volgende resetperiode in de berekening betrekken, waarbij wij een inschatting maken van het langetermijnrendement. De gebruikte swaprente is de actuele swaprente met een looptijd die gelijk is aan de periode tot de eerstvolgende resetdatum. De swaprente ligt vaak fractioneel boven de staatsleningenrente met een vergelijkbare looptijd. De kredietopslagen zijn afhankelijk van de senior debt rating van de bedrijven, opgehoogd met een opslag door het achtergestelde karakter van een preferent aandeel, aangevuld met een specifieke toeslag. De specifieke opslagen voor zowel financiële als niet-financiële bedrijven bedragen 1,5%, met uitzondering voor Heijmans. Het rendement van De Zonnewijser op basis van de huidige kapitaalmarktrente en kredietopslagen bedraagt 4,96%, een indicatie voor het langetermijnrendement van de huidige portefeuille.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Magnolia Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument en het informatiememorandum (beide beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-12-2019 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-12-2019

Slide to see more
  Fonds
1 maand 1,4 %
3 maanden 2,5 %
Dit jaar 13,3 %
2016 7,6 %
2017 6,6 %
2018 -2,4 %
1 jaar (op jaarbasis) 13,3 %
3 jaar (op jaarbasis) i 5,7 %
5 jaar (op jaarbasis) i 5,4 %
Sinds start (op jaarbasis) i 6,3 %
De performance wordt berekend op basis van ‘total return’ en na aftrek van lopende kosten. De performance wordt berekend over een beleggingsportefeuille op basis van de waardeverandering van het kapitaal, inclusief inkomstendistributies zoals dividend. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 2.225,00
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
20-05-2019
Aantal dividenduitkeringen per jaar
1
Dividendkalender
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Magnolia Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument en het informatiememorandum (beide beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Magnolia Participatiefonds is volledig belegd in Beleggingsfonds 'De Zonnewijser'. Meer informatie over de portefeuille van Beleggingsfonds 'De Zonnewijser' vindt u via de portefeuillepagina van Beleggingsfonds 'De Zonnewijser'.

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Magnolia Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument en het informatiememorandum (beide beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,00 %
Administratievergoeding
0,15% (op jaarbasis), vermeerderd met € 500 per maand.
Kosten indirecte beleggingen i
0,37% over het boekjaar 2018.
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,66 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2018.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Magnolia Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument en het informatiememorandum (beide beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Type belegger
Institutioneel
Dividenduitkerend
Ja
Beleggingsstrategie
Preferente aandelen
Universum
Preferente aandelen Nederland
Datum van oprichting
03-07-2006
Vestigingsland
Nederland
Mag alleen aangeboden worden aan professionele beleggers in
Nederland
UCITS status i
Nee
Status
Closed-end i
Basisvaluta
EUR
Administratiekantoor
Administratiekantoor Zonnewijser Participatiefondsen
Administrateur
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
€ 100.000 per transactie
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Op best effort basis
Voor (vragen over) een aan- of verkoopopdracht kunt u terecht bij afdeling Transfer Agent. Deze is bereikbaar via het e-mailadres: transfer.agent@kempen.nl en het telefoonnummer 020 348 8028/9542.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Magnolia Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument en het informatiememorandum (beide beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Magnolia Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument en het informatiememorandum (beide beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geen gegevens beschikbaar.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Magnolia Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument en het informatiememorandum (beide beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.