Participatiefonds Magnolia

Profiel

Magnolia Participatiefonds is een fonds voor gemene rekening dat zich richt op het verkrijgen van een deelnemingsvrijstelling in Beleggingsfonds ‘De Zonnewijser’.

Beleggingsfonds ‘De Zonnewijser’ (De Zonnewijser) belegt in preferente aandelen van Nederlandse ondernemingen, bij voorkeur in 5%-belangen om gebruik te kunnen maken van de deelnemingsvrijstelling.

Op preferente aandelen wordt een van te voren vastgesteld dividend uitgekeerd; hierdoor is het rendement en het risicoprofiel sterk gerelateerd aan de kapitaalmarktrente en de hoogte van risico-opslagen voor bedrijfsobligaties. Preferente aandelen zijn preferent op aandelen en achtergesteld op schuld. De Zonnewijser streeft ernaar om de inkomsten jaarlijks als dividend uit te keren.

 

Profielplaatje Magnolia Participatiefonds

Beheerteam

Michiel van Dijk, Erwin Dut, Sander van Oort, Jan Willem Berghuis

Rendement per 31-03-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-03-2022

Slide to see more
  Fonds
1 maand 0,4 %
3 maanden -1,7 %
Dit jaar -1,7 %
2019 13,3 %
2020 6,6 %
2021 3,5 %
1 jaar (op jaarbasis) 0,5 %
3 jaar (op jaarbasis) i 5,2 %
5 jaar (op jaarbasis) i 4,6 %
Sinds start (op jaarbasis) i 5,9 %
De performance wordt berekend op basis van ‘total return’ en na aftrek van lopende kosten. De performance wordt berekend over een beleggingsportefeuille op basis van de waardeverandering van het kapitaal, inclusief inkomstendistributies zoals dividend. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 29,65 M 31-03-2022
Omvang aandelenklasse
EUR 29,65 M 31-03-2022
Aantal uitstaande aandelen/participaties
684 31-03-2022
Intrinsieke waarde i
EUR 42.567,23 31-05-2022
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Magnolia Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Er geldt voor het aanbieden van participaties van het Fonds geen prospectusplicht ingevolge artikel 1 lid 4 onder d van de Prospectusverordening ((EU) 2017/1129). Participaties van het Fonds kunnen alleen worden verworven tegen een tegenwaarde van ten minste EUR 100.000 per participant per transactie of door gekwalificeerde beleggers in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument en het informatiememorandum (beide beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Ontwikkelingen per 31-03-2022

Onderstaande teksten hebben betrekking op het eerste kwartaal van 2022

Aangezien Magnolia Participatiefonds volledig belegd is in Beleggingsfonds ‘De Zonnewijser’ worden hieronder de marktontwikkelingen en portefeuille-ontwikkelingen getoond die betrekking hebben op Beleggingsfonds ‘De Zonnewijser’.

De intrinsieke waarde van De Zonnewijser bedroeg ultimo maart 2022 € 443,01 per participatie ten opzichte van € 450,53 ultimo december 2021. Daarmee komt het rendement uit op -1,7% voor het eerste kwartaal. Het rendement werd negatief beïnvloed door oplopende rente en kredietopslagen, en positief gedreven door het oplopende dividend gedurende het kwartaal.

De financiële markten waren in het eerste kwartaal in de greep van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en de oplopende inflatie, waardoor een reactie vanuit de centrale banken niet meer kan uitblijven. In de tweede helft van maart herstelden aandelenmarkten zich beperkt op basis van gesprekken tussen Oekraïne en Rusland en daarmee de hoop dat de oorlog niet verder escaleert. Bezorgdheid over de economische implicaties van de Russische invasie van Oekraïne en de mogelijke noodzaak van een sneller tempo van renteverhogingen om de langer dan verwachte periode van hoge inflatie te bestrijden, zorgde voor een oplopende rente, wat met name negatieve gevolgen had op de prijs van obligaties. Door de escalatie in Rusland/Oekraïne stegen niet alleen energie- en grondstoffenprijzen tot extreme niveaus waardoor de inflatie verder toe- in plaats van afneemt, maar houdt ook de verstoring van de wereldwijde toeleveringsketen langer aan dan initieel verwacht. Centrale banken staan voor een dilemma en moeten kiezen tussen het bedwingen van de inflatie of het ondersteunen van de groei. De FED kiest voor het eerste waardoor de rente in Amerika sneller stijgt dan in Europa met een sterkere dollar ten opzichte van de euro als gevolg. De Europese Centrale Bank is terughoudender in haar beleid om de rente te verhogen.

Portefeuille-ontwikkelingen per 31-03-2022
In het eerste kwartaal hebben wij geen dividenden ontvangen of transacties verricht.

Pon Holdings boekte een recordwinst in 2021. De omzet steeg met 12% en de operationele EBITDA liet een 67%-stijging zien. Door de overname van Urus voor € 299 miljoen (genetica voor rundvee) en investeringen in werkkapitaal kende Pon eind 2021 een beperkte schuld van 0,6x de EBITDA. Begin 2022 heeft Pon nog een tweede grote acquisitie afgerond, die van Dorel Sports voor US$ 810 miljoen (fietsen, o.a. Cannondale). Wij verwachten dat Pon ook na deze acquisities ruim binnen haar bankconvenanten blijft en door het kas generend vermogen en potentiële desinvesteringen zal de balans de komende jaren snel verbeteren. Het dividend op de preferente aandelen zal in juli worden uitgekeerd.

Achmea behaalde een operationeel resultaat van € 585 miljoen over 2021, beperkt lager dan de € 630 miljoen over 2020. Bij de zorgactiviteiten daalde het resultaat van € 235 miljoen naar € 10 miljoen, omdat Achmea een voorziening heeft genomen om de premiestijging in 2022 te beperken. De resultaten ex-zorg lieten een duidelijke stijging zien van 46%, waar vooral de pensioen & levenactiviteiten aan bijdroegen. De schadeactiviteiten groeiden ook, maar stonden onder druk door de wateroverlast in Limburg, De combined ratio was met 93,9% zeer gezond. In het vierde kwartaal heeft Achmea twee minderheidsaandeelhouders uitgekocht voor een bedrag van € 131 miljoen en daarmee de aandeelhouderstructuur versimpeld. De Solveny II-ratio was 214% ultimo 2021 vergeleken met 208% per eind 2020 en Achmea heeft een stabiele BBB+ rating.

De Goudse heeft na het coronajaar een sterk herstel laten zien in 2021. De premie-inkomsten groeiden met meer dan 10%, en het resultaat voor belasting groeide met bijna 150% naar € 54,8 miljoen. De schadeverzekeringen droegen sterk bij aan het resultaat in combinatie met een beter beleggingsresultaat. De levensverzekeringen lieten daarentegen een beperkt negatief technisch resultaat zien. De Goudse heeft een Solvency II-ratio van 204% per ultimo 2021 vergeleken met 197% eind 2020.

Heijmans moest in 2021 een forse tegenvaller incasseren. Het tussentijdse vonnis in de rechtszaak met TenneT was in het nadeel van Heijmans. Hierdoor heeft Heijmans een voorziening moeten treffen voor dit project van € 34 miljoen, met inachtneming dat de berekening van de werkelijke schade nog zeer onzeker is. Ondanks deze grote verliespost heeft Heijmans over 2021 een EBITDA van meer dan € 100 miljoen gerealiseerd, duidelijk meer dan de € 84 miljoen in 2020. De orderportefeuille van Heijmans is goed gevuld en Heijmans verwacht voor 2022 een vergelijkbaar resultaat als in 2021. De onderneming heeft een ruime netto kaspositie. Het dividend over 2021 is daarom ook verhoogd van € 0,73 per aandeel naar € 0,88, wat ook zorgt voor een hogere aflossing van de Heijmans preferente aandelen. Door de meer dan 30%-solvabiliteit zal Heijmans een extra 7,21% van de prefs aflossen. In totaal zal Heijmans bijna de helft van de uitstaande preferente aflossen in 2022, en zal conform afspraak de coupon na deze aflossing dalen van 7,21% naar 6,21%.

Na de forse omzetdaling door COVID bij Randstad in 2020 is het herstel in 2021 erg sterk. De omzet groeide met 20% organisch, wat ten opzichte van 2019 een 5%-organische groei betekent. De hogere omzet vertaalde zich in een 60%-organische groei van de onderliggende EBITA en daarmee werd 2021 voor Randstad een recordjaar. De balans van Randstad blijft zeer solide, ondanks de investeringen in werkkapitaal om de groei te financieren behield Randstad een netto kaspositie, exclusief leaseverplichtingen.

Waardering
Voor de waardering van onze beleggingen maken wij toekomstig verwachte kasstromen contant tegen de relevante swaprente vermeerderd met kredietopslagen. Wij maken hierbij een onderscheid tussen opslagen voor financiële en niet-financiële bedrijven. Bij ‘marktconforme’ preferente voorwaarden waarderen wij alle kasstromen tot en met de volgende ‘resetdatum’, waarbij wij de ‘aflossingswaarde’ gelijkstellen aan de kostprijs. Bij ‘niet-marktconforme’ preferente aandelen moeten wij een volgende resetperiode in de berekening betrekken, waarbij wij een inschatting maken van het langetermijnrendement. De gebruikte swaprente is de actuele swaprente met een looptijd die gelijk is aan de periode tot de eerstvolgende resetdatum. De swaprente ligt vaak fractioneel boven de staatsleningenrente met een vergelijkbare looptijd. De kredietopslagen zijn afhankelijk van de senior debt rating van de bedrijven, opgehoogd met een opslag door het achtergestelde karakter van een preferent aandeel, aangevuld met een specifieke toeslag. De specifieke opslagen voor zowel financiële als niet-financiële bedrijven bedragen 1,5%, met uitzondering voor Heijmans. Het rendement van De Zonnewijser op basis van de huidige kapitaalmarktrente en kredietopslagen bedraagt 5,7%, een indicatie voor het langetermijnrendement van de huidige portefeuille voor kosten.

Aandeleninkoop
Door de inkoop van preferente aandelen door Heijmans is het de verwachting dat De Zonnewijser overtollig kapitaal op zal bouwen in de loop van het tweede kwartaal. Door middel van een aandeleninkoop van aandelen De Zonnewijser willen we het overtollige kapitaal terugbrengen. Op basis van de NAV eind juni 2022 en een 1% discount verwachten we circa 5% van de aandelen De Zonnewijser in te kunnen kopen. Om deel te nemen aan de aandeleninkoop zal een apart opdrachtformulier moeten worden ingevuld die per begin mei op de website van Kempen beschikbaar zal zijn. De inkoop is conditioneel op het feit dat al onze deelnemingen het preferente dividend over 2021 betalen. Laat u adviseren voor eventuele fiscale gevolgen van deelname aan de aandeleninkoop.

Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Magnolia Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Er geldt voor het aanbieden van participaties van het Fonds geen prospectusplicht ingevolge artikel 1 lid 4 onder d van de Prospectusverordening ((EU) 2017/1129). Participaties van het Fonds kunnen alleen worden verworven tegen een tegenwaarde van ten minste EUR 100.000 per participant per transactie of door gekwalificeerde beleggers in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument en het informatiememorandum (beide beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-03-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-03-2022

Slide to see more
  Fonds
1 maand 0,4 %
3 maanden -1,7 %
Dit jaar -1,7 %
2019 13,3 %
2020 6,6 %
2021 3,5 %
1 jaar (op jaarbasis) 0,5 %
3 jaar (op jaarbasis) i 5,2 %
5 jaar (op jaarbasis) i 4,6 %
Sinds start (op jaarbasis) i 5,9 %
De performance wordt berekend op basis van ‘total return’ en na aftrek van lopende kosten. De performance wordt berekend over een beleggingsportefeuille op basis van de waardeverandering van het kapitaal, inclusief inkomstendistributies zoals dividend. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 2.040,00
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
21-07-2020
Aantal dividenduitkeringen per jaar
1
Dividendkalender
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Magnolia Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Er geldt voor het aanbieden van participaties van het Fonds geen prospectusplicht ingevolge artikel 1 lid 4 onder d van de Prospectusverordening ((EU) 2017/1129). Participaties van het Fonds kunnen alleen worden verworven tegen een tegenwaarde van ten minste EUR 100.000 per participant per transactie of door gekwalificeerde beleggers in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument en het informatiememorandum (beide beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Magnolia Participatiefonds is volledig belegd in Beleggingsfonds 'De Zonnewijser'. Meer informatie over de portefeuille van Beleggingsfonds 'De Zonnewijser' vindt u via de portefeuillepagina van Beleggingsfonds 'De Zonnewijser'.

Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Magnolia Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Er geldt voor het aanbieden van participaties van het Fonds geen prospectusplicht ingevolge artikel 1 lid 4 onder d van de Prospectusverordening ((EU) 2017/1129). Participaties van het Fonds kunnen alleen worden verworven tegen een tegenwaarde van ten minste EUR 100.000 per participant per transactie of door gekwalificeerde beleggers in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument en het informatiememorandum (beide beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geen gegevens beschikbaar.
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Magnolia Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Er geldt voor het aanbieden van participaties van het Fonds geen prospectusplicht ingevolge artikel 1 lid 4 onder d van de Prospectusverordening ((EU) 2017/1129). Participaties van het Fonds kunnen alleen worden verworven tegen een tegenwaarde van ten minste EUR 100.000 per participant per transactie of door gekwalificeerde beleggers in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument en het informatiememorandum (beide beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,000 %
Administratievergoeding
0,15 % (op jaarbasis), vermeerderd met € 500 per maand.
Kosten indirecte beleggingen i
0,34 % over het boekjaar 2021.
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,60 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2021.
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Magnolia Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Er geldt voor het aanbieden van participaties van het Fonds geen prospectusplicht ingevolge artikel 1 lid 4 onder d van de Prospectusverordening ((EU) 2017/1129). Participaties van het Fonds kunnen alleen worden verworven tegen een tegenwaarde van ten minste EUR 100.000 per participant per transactie of door gekwalificeerde beleggers in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument en het informatiememorandum (beide beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Type belegger
Institutioneel
Dividenduitkerend
Ja
Beleggingsstrategie
Preferente aandelen
Universum
Preferente aandelen Nederland
Datum van oprichting
03-07-2006
Vestigingsland
Nederland
Mag alleen aangeboden worden aan professionele beleggers in
Nederland
UCITS status i
Nee
Status
Closed-end i
Basisvaluta
EUR
Administratiekantoor
Administratiekantoor Zonnewijser Participatiefondsen
Administrateur
BNP Paribas Securities Services S.C.A., Amsterdam branch
Beheerder
Kempen Capital Management NV
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A., Amsterdam branch

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
€ 100.000 per transactie
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Op best effort basis
Voor (vragen over) een aan- of verkoopopdracht kunt u terecht bij afdeling Transfer Agent. Deze is bereikbaar via het e-mailadres: transfer.agent@kempen.nl en het telefoonnummer 020 348 8028/9542.
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Magnolia Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Er geldt voor het aanbieden van participaties van het Fonds geen prospectusplicht ingevolge artikel 1 lid 4 onder d van de Prospectusverordening ((EU) 2017/1129). Participaties van het Fonds kunnen alleen worden verworven tegen een tegenwaarde van ten minste EUR 100.000 per participant per transactie of door gekwalificeerde beleggers in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument en het informatiememorandum (beide beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Magnolia Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Er geldt voor het aanbieden van participaties van het Fonds geen prospectusplicht ingevolge artikel 1 lid 4 onder d van de Prospectusverordening ((EU) 2017/1129). Participaties van het Fonds kunnen alleen worden verworven tegen een tegenwaarde van ten minste EUR 100.000 per participant per transactie of door gekwalificeerde beleggers in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument en het informatiememorandum (beide beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.