Naar het overzicht

Kempen publiceert Jaarverslag Betrokken en Duurzaam Beleggen 2020

01 april 2021

Kempen Capital Management (Kempen) publiceert vandaag haar ESG-jaarverslag over 2020, voor het eerst volledig digitaal. Hierin is de aanzienlijke vooruitgang uitgewerkt die is geboekt in het verankeren van duurzaam beleggen in alle beleggingsstrategieën van Kempen.

Het verslag biedt een overzicht van Kempens stem- en engagementactiviteiten over het afgelopen jaar, de verdere uitrol van haar eigen ESG-methodologie voor het beoordelen van externe managers en details over de CO2-voetafdruk van haar fondsen.

Lars Dijkstra, Chief Investment Officer: ‘Ondanks de enorme uitdagingen van het afgelopen jaar, of misschien voor een deel ook wel dankzij die uitdagingen, was 2020 een gedenkwaardig jaar voor duurzame beleggingen. Niet alleen groeide het aantal duurzaamheidsgerelateerde fondsen aanzienlijk, ook de hoeveelheid data en wetgeving op dit gebied nam sterk toe en sectoren van transport tot technologie worden misschien nooit meer hetzelfde. In 2020 heeft Kempen met het nieuwe klimaatbeleid laten zien dat het mondiaal gezien vooroploopt. Met dit beleid hebben we als een van de eerste vermogensbeheerders vastgelegd dat we in 2050 alleen nog maar beleggen in ondernemingen met een netto-nul-uitstoot. Ons beleid bevat ook korte- en middellange termijndoelen die erop zijn gericht om al onze beursgenoteerde beleggingen uiterlijk in 2025 in lijn te brengen met het Klimaatakkoord van Parijs en al onze niet-beursgenoteerde investeringen in 2030.’

Stem- en engagementactiviteiten
We hebben tijdens 280 algemene vergadering van aandeelhouders (64% van het totaal) gestemd tegen ten minste één agendapunt of onze stem onthouden met betrekking tot ten minste één agendapunt. Daarnaast stemde Kempen vóór 71 van de 145 voorstellen die door aandeelhouders bij de algemene vergaderingen werden ingebracht.

Kempen verdeelt dialogen met ondernemingen in ‘engagement gericht op verandering’ en ‘engagement gericht op bewustwording’.

In 2020 gingen we met 116 ondernemingen rechtstreeks in gesprek over milieu-, maatschappelijke en governancekwesties. In 82 gevallen werd een dialoog gericht op verandering uitgevoerd door onze portefeuillebeheerders of ons Sustainable Investment-team. Daarnaast hebben we met nog eens 206 ondernemingen, samen met andere beleggers, een dialoog gevoerd. Deze dialogen betroffen Covid-19-gerelateerde interventies op gebieden als arbeidsrecht, veiligheid van werknemers en toegang tot gezondheidszorg.

De dialogen gericht op verandering hadden vooral betrekking op milieu- (45%) en governancekwesties (37%). Daarnaast voerden we met 41 ondernemingen een dialoog gericht op bewustwording van bepaalde ESG-kwesties. Vaak ging het om kwesties op het gebied van governance en om agendapunten voor de algemene vergadering van aandeelhouders van de betreffende onderneming.

Narina Mnatsakanian, Executive Director Impact & Sustainable Investment: ‘We zijn vastbesloten om onze invloed te gebruiken voor duurzame verandering in de gehele waardeketen. Daarvoor werken we samen met klanten, managers en ondernemingen om hen te helpen zowel financieel rendement als duurzame impact te realiseren. Het jaar 2020 was een belangrijk jaar voor Kempen, omdat we proactief hebben gewerkt aan de implementatie van de EU Sustainable Finance Regulation en gestart zijn met de uitrol van SDG-data voor onze fondsen.’

CO2-voetafdruk
In 2020 is de CO2e-intensiteit van de vermogensbeheerportefeuilles van Kempen afgenomen. Terwijl de CO2e-voetafdrukanalyse een groter deel van onze beleggingen dekte (€ 34,2 miljard in 2020 tegen € 27,3 miljard in 2019), bleef de totale CO2e-uitstoot ongeveer gelijk (in 2020 en 2019: 3,4 miljoen ton CO2e). Deze verandering was zichtbaar over de gehele breedte van zowel intern beheerde Kempen-fondsen als externe fondsen. De CO2e-voetafdruk is kleiner geworden, zowel bij de intern beheerde Kempen-fondsen, als bij de extern beheerde fondsen.

Over het geheel genomen blijkt uit de cijfers dat de meeste Kempen-fondsen minder CO2e-intensief zijn dan hun benchmark. Dit betekent dat de ondernemingen in de portefeuilles een relatief lagere CO2e-intensiteit hebben dan sectorgenoten. 

Verdere uitrol van de eigen ESG-methodologie 
In 2020 hebben wij ons ingespannen om ervoor te zorgen dat alle onderdelen van de groep het Duurzaamheidsspectrum toepassen om scores toe te kennen aan externe beheerders of de duurzaamheidsvoorkeuren van klanten te bepalen. Dit raamwerk helpt beleggers vast te stellen of een financieel product of een financiële dienst erop gericht is om ‘schade te voorkomen’ of dat het streeft naar het meer ambitieuze ‘voordeel voor stakeholders’ ofwel naar ‘goed doen’.

Kempen heeft per eind 2020 een score bepaald voor 83 beursgenoteerde fondsen. Deze fondsen vertegenwoordigen ongeveer 24% van ons beheerd vermogen en 56 fondsen binnen private en alternatieve beleggingscategorieën.

Een behoorlijk aantal fondsen krijgt nog steeds een ‘basic’ score; dit zijn vooral oudere, passieve fondsen met adviesmandaten. We hebben onze klanten zo veel mogelijk geadviseerd om hun vermogen over te hevelen naar duurzamere
fondsen met ten minste een ‘schade voorkomen’-score. Het grootste deel van het vermogen van onze institutionele klanten is al belegd in fondsen met een score in de categorie ‘schade voorkomen’ of ‘beter doen’. Kempen streeft ernaar om in 2021 de dekking uit te breiden van de ESG-beoordeling en nog verder te laten aansluiten op een breed scala aan verschillende beleggingscategorieën.

EU Sustainable Finance Disclosure Regulation
Per 10 maart 2021 is de EU SFDR Level 1-regelgeving in werking getreden. Het biedt meer transparantie over hoe vermogensbeheerders duurzaamheidsrisico's en ongunstige duurzaamheidseffecten beheren. Daarnaast geeft het verdere toelichtingen over duurzaamheid aan de eindklanten van financiële instellingen. Kempen heeft 17% van haar fondsen geclassificeerd als artikel 9; 62% van de fondsen als artikel 8 en 21% is artikel 6/7.

Disclaimer      
Kempen Capital Management is een gespecialiseerde vermogensbeheerder met een sterke focus en een duidelijke beleggingsvisie. Wij geloven in lange-termijn-stewardship voor onze klanten en andere stakeholders. Kempen realiseert duurzame inkomsten via activiteiten op het gebied van fiduciair management, managerselectie, portefeuilleconstructie en monitoring en een select aantal actief gemanagede beleggingsstrategieën. Per 31 december 2020 bedragen de totale client assets van Kempen Capital Management € 86,2 miljard. 

Kempen Capital Management is onderdeel van de gespecialiseerde en onafhankelijke wealth manager Van Lanschot Kempen Wealth Management NV. Kempen Capital Management NV heeft een vergunning als beheerder van diverse ICBE’s en ABI’s en is bevoegd om beleggingsdiensten te verlenen en staat als zodanig onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. 

Kijk voor meer informatie op: Kempen.com

Blijf op de hoogte

Laat uw e-mailadres achter en we sturen u onze laatste updates.