Naar het overzicht

Kempen Global Listed Infrastructure: Infrastructuur review en outlook

27 januari 2021

Volatiliteit veranderde in alpha: een uitdagend 20202 voor infrastructuur

Vorig jaar begon nog positief. Maar dat beeld moest in de tweede helft van februari fors bijgesteld worden door de negatieve economische impact van de lockdowns die werden ingesteld. Doordat zowel vraag als aanbod werd geraakt, waren de gevolgen voor bepaalde infrastructuuractiva aanzienlijk. Onze economieën gingen op slot, wat grote gevolgen had voor de verkeersvolumes op tolwegen en luchthavens. Bovendien drukte de ineenstorting van de olieprijs de aandelenkoersen van bedrijven met pijpleidingen in bezit – ondanks het feit dat zij vaak take-or-pay-contracten hebben (zonder volumerisico’s). De relatief inelastische vraag naar nutsvoorzieningen en communicatie-infrastructuur maakte de bedrijven veerkrachtiger. De digitale infrastructuur (datacenters) kwam als winnaar uit de lockdowns. 

 

Toen de lockdowns in het voorjaar werden versoepeld, krabbelden de markten weer op. Maar de onzekerheid over de impact van het virus en het herstel maakten voorspellingen nog uitdagender dan daarvoor, vooral voor de subsectoren van de infrastructuur waarbij het volume wordt bepaald door economische activiteit en consumentenvertrouwen. Dat gezegd hebbende, zagen we voorzichtige aanwijzingen voor een herstel van het volume op de snelwegen (-45-55% joj in de zomer versus -80%-85% in april), terwijl de passagiers op de luchthavens met -97%-98% achterbleven als gevolg van de geldende vliegbeperkingen.

Het nieuws over het vaccin, kort na de uitslag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen, zorgde in november voor een rally op de beurzen en een rotatie naar waardeaandelen. De meer cyclische infrastructuur profiteerde hiervan. De sectoren die eerder in het jaar waren achtergebleven – voornamelijk transportinfrastructuur en energietransport – veerden in november weer op. Aan de andere kant presteerden de digitale infrastructuur, die had geprofiteerd tijdens de lockdown en het thuiswerken, en de meer defensieve nutssector ondermaats. Simpel gezegd, de markt kocht ‘naar buiten gaan’ en verkocht ‘thuisblijven’.

De rotatie verkleinde de prestatiekloof van Transport versus Nutsbedrijven en Communicatie-infrastructuur in het laatste kwartaal van 2020, zoals te zien is in figuur 1. Hoewel het verschil kleiner werd, was de daling voor luchthavens, snelwegen en spoorwegen nog steeds 15-35% in 2020. Daarentegen presteerden havens en vooral het goederenvervoer per spoor beduidend beter. Deze laatste profiteerde van aanvulling van voorraden, take-or-pay-contracten en een betere PSR (Precision Scheduled Railroading). De vraag naar duurzaamheidgerelateerde aandelen resulteerde in betere prestaties voor elektriciteits- en waterbedrijven ten opzichte van gasbedrijven. Datacentra waren in het algemeen de best presterende subsector, terwijl communicatie torens in waarde daalde in de tweede helft 2020.

 

Ons fonds was in staat beter te presteren dan de markt tijdens de eerste neergang en het daaropvolgende herstel, waarbij het alpha genereerde in alle kwartalen van 2020. Als gevolg daarvan versloeg het fonds de benchmark met meer dan c. 520 bp (nettorendement, klasse I) in 2020 – het tweede jaar van sterke alphageneratie. In totaal daalde het fonds in 2020 met 6,8% (nettorendement, klasse I), terwijl het sinds de oprichting al 20% hoger was (of bijna 10% per jaar).

Stimulus en verbeterd winstmomentum – en het zoeken naar inkomensrendement

In 2021 verwachten we dat de infrastructuursector zal profiteren van een afname van de restricties, een verbeterd winstmomentum en meer investeringen in infrastructuur. De sector biedt aantrekkelijke waarderingen, die opnieuw worden ondersteund door de verschillende overnamebiedingen in de tweede helft van 2020.

Maar het zal eerst erger worden voordat het beter wordt. Aangescherpte maatregelen, aangewakkerd door de zorgen over virusmutaties, zullen opnieuw leiden tot economische krimp. Bovendien zijn er wereldwijd verschillende snelheden in de uitrol van vaccins (waar ontwikkelde markten een voordeel hebben), wat onzekerheden oplevert ten aanzien van het versoepelen van de lockdowns in onze onderling verbonden wereld. Wij denken dat de ongekende fiscale en monetaire stimuleringsmaatregelen de economie zullen blijven ondersteunen, en dat als de markten weer opengaan door een verdere uitrol van het vaccin, dit zou kunnen leiden tot inflatoire druk met stijgende rentes – zij het nog steeds van een laag niveau.

Hoewel de contracten voor het gebruik van de infrastructuur doorgaans gelinkt is aan inflatie, zijn infrastructuur met een lange looptijd gevoeliger voor renteverhogingen. Het rendement voor gereguleerde infrastructuur wordt elke gereguleerde termijn aangepast, zodat de kapitaalkosten aangepast kunnen worden aan de stijgende rente.

Na de enorme hoeveelheid monetaire stimuleringsmaatregelen ter ondersteuning van de wereldeconomie in de afgelopen jaren, zullen we nu waarschijnlijk meer fiscale stimulansen gaan zien. Investeringen in infrastructuur liggen hierbij voor de hand. In de VS en Europa zal bestaande infrastructuur moeten worden verbeterd en nieuwe worden gebouwd. En waarschijnlijk zullen er in China ook enorme investeringen in infrastructuur plaatsvinden.

Na de pandemie – in 2021 bereiken we ons 3-jarig track record
Nu de markt wat positiever wordt door het uitrollen van de coronavaccins, zijn we nog wel voorzichtig gegeven de gemiddelde waardering, maar we zien al wel weer kansen. Sinds afgelopen zomer hebben we wat meer risico’s aan onze portefeuille toegevoegd door selectief te investeren in luchthavens. Maar na de rally hebben we een aantal actieve posities weer teruggebracht. We houden momenteel een evenwichtige portefeuille aan, omdat we van mening zijn dat de onzekerheid in de markt – in combinatie met de waardering –  geen aanleiding is om veel meer risico’s te nemen.

In 2020 veroorzaakte de pandemie een ongekende verstoring van het passagiersverkeer. Met de tweede golf en opnieuw beperkingen, is nog geen herstel in het begin van 2021. We verwachten dat het herstel per sector zal verschillen, waarbij de volumes op de snelwegen sneller zullen herstellen dan die op de luchthavens. Voor de laatste zien we op de lange termijn nog steeds groeivooruitzichten, maar die zullen minder uitgesproken zijn door de structurele impact op zakenreizen en als gevolg van milieuoverwegingen. Bovendien blijft de onzekerheid op de korte termijn waarschijnlijk groot, waarbij de verwachtingen vooruit lopen op de realiteit. Op de middellange tot lange termijn denken we dat Europese hubs met toegang tot groeimarkten het beter zullen gaan doen dan afzonderlijke luchthavens. Op dit moment, zien we meer waarde in tolwegen dan vliegvelden geven het snellere herstel. 

De aandelen van Renewable Energy bedrijven stegen sterk afgelopen jaar door de vraag naar duurzaamheidgerelateerde aandelen, ondersteund door de Blue Wave. Daarom denken we dat er in de nutssector meer aantrekkelijke mogelijkheden zijn om risico’s om te zetten in rendement. Wij denken dat nutsbedrijven een centrale rol zullen blijven spelen in het nieuwe energiesysteem. Er zullen aanzienlijke investeringen nodig zijn om de energietransitie mogelijk te maken, met sterke groei voor de sector als gevolg. We zien dat bedrijven die de energietransitie al in een vroeg stadium hebben omarmd, het beter blijven doen en profiteren van een groeiende, steeds meer volwassen markt. Bovendien zijn we van mening dat de vereiste groei in transmissie- en distributienetwerken niet volledig wordt weerspiegeld door de markt.

De digitale infrastructuurmarkt bleek veerkrachtig in 2020. Omdat COVID-19 de digitalisering van de samenleving verder heeft versneld, zal de toenemende vraag blijven leiden tot extra investeringen in datacentra en communicatietorens. De langlopende, aan de inflatie gekoppelde contracten bieden zichtbaarheid en stabiliteit, terwijl marktconsolidatie en expansie verdere groei stimuleren. Wij denken dat de rotatie op de beurs (naar waarde) opnieuw heeft geleid tot interessante investeringsmogelijkheden in deze sector.

We kunnen concluderen dat de volatiliteit van 2020 kansen heeft gecreëerd op de langere termijn, en dat het seculiere trends zoals digitalisering en de energietransitie onder de aandacht heeft gebracht. Naar verwachting zal dit de komende jaren voortduren.

Download het hele artikel

2021, 27 januari

Infrastructuur review en outlook

Download

Schrijf je in

Laat je gegevens achter en ontvang de volgende editie als eerste in je inbox

 

Dit document is opgesteld door de fondsbeheerders/beheerder van het Kempen (Lux) Listed Infrastructure Fund (‘het Fonds’), beheerd door Kempen Capital Management N.V. (‘KCM’). De hierin opgenomen visie is onze visie per de datum van dit document en deze kan, zonder voorafgaande mededeling, onderhevig zijn aan wijzigingen. KCM heeft geen verplichting om de inhoud van dit document actueel te houden. Als beheerder van beleggingsfondsen (‘asset manager’) kan KCM posities opbouwen in financiële instrumenten uitgegeven door de in dit document genoemde vennootschap en ze kan op elk door haar geschikt geacht tijdstip aan- en verkooptransacties uitvoeren.

Dit document wordt u slechts ter informatie aangeboden en biedt onvoldoende informatie om een beleggingsbeslissing te kunnen nemen. Dit document bevat geen beleggingsadvies, geen beleggingsaanbeveling, geen research, noch een uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument, en mag dan ook niet als zodanig geïnterpreteerd worden. 
Dit document is gebaseerd op informatie die wij betrouwbaar achten maar KCM geeft geen garantie noch is zij aansprakelijk voor de juistheid van de hierin opgenomen gegevens. Dit document is onafhankelijk van de hierin genoemde vennootschap opgesteld.

Disclaimer
Kempen (Lux) Global Listed Infrastructure Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Sub-Fonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6C. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dit document van Kempen Capital Management N.V. (KCM) wordt u slechts ter informatie aangeboden en biedt onvoldoende informatie om een beleggingsbeslissing te kunnen nemen. De informatie in dit document is niet compleet zonder de mondelinge toelichting gegeven door een medewerker van KCM. KCM heeft een vergunning als beheerder van diverse ICBE’s en ABI’s en is bevoegd om beleggingsdiensten te verlenen en staat als zodanig onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Uit dit document mag niets worden gebruikt zonder toestemming vooraf van KCM.

Contact:

Thomas van der Meij
Jags Walia
Todor Ristov