Naar het overzicht

Global Impact Pool Quarterly

29 mei 2020

Specifiek levert de Global Impact Pool een positieve bijdrage aan: 

  1. Basisbehoeften en welzijn: de levering van basisgoederen en -diensten (zoals water, zorg en welzijn) aan mensen in kansarme posities;
  2. Fatsoenlijk werk: de creatie van fatsoenlijke banen op basis van eerlijke arbeidsvoorwaarden om armoede uit te bannen;
  3. Duurzame consumptie en productie: om slimmer ‘meer met minder’ te kunnen doen;
  4. Klimaatverandering en energietransitie: een overvloedige beschikbaarheid van schone energie en beperking van de CO₂-uitstoot.

Met deze missie in gedachten heeft het fonds ook als expliciete doelstelling om een marktconform financieel rendement te bieden.

IMPACT HOOGTEPUNTEN Q1

FINANCIEEL RENDEMENT

De Kempen Global Impact Pool (GIP) realiseerde in het eerste kwartaal van 2020 een rendement van -1,46% voor de FA fondsklasse.

In de onderstaande samenvatting vindt u een korte weergave van de belangrijkste ontwikkelingen bij onze impactfondsmanagers dit kwartaal. Waar mogelijk geven we een update over hoe de wijze waarop COVID-19 het beheer van impactfondsen beïnvloedt.

Emerging Consumer Fund III: het beheerteam van het Emerging Consumer Fund III, heeft het afgelopen kwartaal de portefeuillebedrijven ondersteuning geboden bij het aanpassen aan en reageren op de COVID-19 uitdagingen. Voor sommige bedrijven heeft het opportunistische groeimogelijkheden geboden, met name bij de gezondheidszorgbedrijven. Alhoewel de economische gevolgen van COVID-19 op de midden- en lange termijn onzeker zijn, is de verwachting dat de hoge kwaliteit van de LeapFrog bedrijven (solide balans en sterke marktpositie) een goede basis biedt voor toekomstig succes van deze portefeuille.
Het Agriculture Fund: naar aanleiding van de COVID-19 maatregelen heeft het beheerteam het due diligence proces voor het verstrekken van leningen verder aangescherpt. Zo is het beheerteam bijvoorbeeld gebruik gaan maken van externe partijen die onafhankelijke risico-analyses verstrekken. In combinatie met eigen onderzoek worden de risico’s op deze manier zo goed mogelijk in kaart gebracht. Een andere voorzorgsmaatregel van het team is dat leningen momenteel vooral worden verstrekt aan bedrijven die het team goed kent en met wie er een langlopende relatie is. Leningen worden verstrekt met een kortere looptijd en het geld wordt in delen overgemaakt. Deze focus heeft de kwaliteit van de portefeuille verhoogd, evenals de liquiditeit. De portefeuille blijft goed gespreid en bestaat momenteel uit leningen aan 39 bedrijven in 23 landen.
Het Enhanced Sustainable Power Fund 4 (ESPF 4): Door COVID-19 is de industriële bedrijvigheid in Europa afgenomen en als gevolg daarvan zijn de elektriciteitsprijzen scherp gedaald. De projecten in de ESPF 4 portefeuille ontvangen grotendeels een vast afgesproken tarief voor de opgewekte elektriciteit en worden dus naar verwachting niet direct getroffen. De twee projecten in aanbouw ondervinden enige hinder door vertraging bij leveranciers voor wie het lastiger is om materialen op tijd aan te leveren. Het lijkt er op dat deze vertraging zich beperkt tot slechts een aantal weken.
Het Accion Quona Inclusion Fund (AQF): De meeste bedrijven in de AQF-portefeuille zijn nog jong en in de groeifase van hun bestaan. Om de gevolgen van de COVID-19 maatregelen op de portefeuille inzichtelijk te maken heeft het Quona-team een verkeerslichtoverzicht gemaakt. Het Quona-team focust zich vooral op de kaspositie van deze bedrijven. Tot nu toe hebben de portefeuillebedrijven nog genoeg cash op de balans om de activiteiten tot en met volgend jaar voort te zetten. Waar mogelijk neemt het Quona-team maatregelen om de cashpositie van de bedrijven verder te versterken.
Twee nieuwe investeringen zijn toegevoegd aan de portefeuille: Sokowatch en Ula. Sokowatch is een online marktplaats voor bedrijven die de lokale bezorging van goederen tussen bedrijven in een select aantal Afrikaanse landen verzorgt. Ula is een online marktplaats gericht op bedrijven in Zuidoost-Azië. AQF heeft nu in totaal tien investeringen in portefeuille. Naar verwachting zal het fonds in de komende twee tot drie jaar in nog eens tien bedrijven investeren.
Het Green Bond Fund zag prijzen van groene obligaties dalen als gevolg van COVID-19. De daling werd beperkt door het snel aangekondigde opkoopprogramma van de Europese Centrale Bank. De vraag naar groene obligaties blijft groot, en de totale omvang van de groene obligatie markt steeg naar 547 miljard euro. Het Green Bond Fund heeft een onverminderd goed gespreide portefeuille van groene obligaties die zijn uitgegeven om duurzame projecten te financieren met een positieve impact op het milieu. De portefeuille bestaat uit 92 bedrijven/ (semi) overheden en 163 groene obligatieleningen.

Voor uitgebreidere informatie over de ontwikkelingen in de impactfondsen waarin de Kempen Global Impact Pool investeert verwijzen wij u naar de fund one-pagers aan het eind van deze kwartaalbrief.


[1] Bron: Impact van investering van GIP in het Agriculture Fund (per Q1)
[2] Bron: Impact van investering van GIP in Emerging Consumer Fund III, AgriDebt Fund and Quona (per Q4)
[3] Bron: Impact van investering van GIP in Green Bond Fund (per Q1)

Download de kwartaalbrief

2020, 29 mei

Global Impact Pool - Kwartaalbrief

Download

Disclaimer

Kempen Private Markets Fund (het Subfonds) is een subfonds van het Kempen Alternative Markets Fund (het “Fonds”), dat gevestigd is in Luxembourg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De aandelen van het Subfonds zijn toegelaten voor (publieke) aanbieding in Nederland, het VK, Frankrijk en Zwitserland. Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (alleen voor Nederland) en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kcm.nl).

Het Sub fonds kan posities hebben in de in dit document genoemde financiële instrumenten en ze kan hierin op elk door haar geschikt geacht tijdstip aan- en verkooptransacties uitvoeren. De hierin opgenomen visies kunnen, zonder voorafgaande mededeling, onderhevig zijn aan wijzigingen. Dit document bevat geen beleggingsadvies, geen beleggingsaanbeveling, geen research, noch een uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument, en mag dan ook niet als zodanig geïnterpreteerd worden. Dit document is gebaseerd op informatie die wij betrouwbaar achten maar KCM geeft geen garantie noch is zij aansprakelijk voor de juistheid van de hierin opgenomen gegevens.

 

Het team

Aanmelden

Laat uw e-mailadres achter en wij sturen u de laatste updates.