Naar het overzicht

Global Impact Pool Quarterly

24 februari 2020

Specifiek levert de Global Impact Pool een positieve bijdrage aan: 

  1. basisbehoeften en welzijn: de levering van basisgoederen en -diensten (zoals water, zorg en welzijn) aan mensen in kansarme posities;
  2. fatsoenlijk werk: de creatie van fatsoenlijke banen op basis van eerlijke arbeidsvoorwaarden om armoede uit te bannen;
  3. duurzame consumptie en productie: om slimmer ‘meer met minder’ te kunnen doen; 
  4. klimaatverandering en energietransitie: een overvloedige beschikbaarheid van schone energie en
    beperking van de CO₂-uitstoot.  

Met deze missie in gedachten heeft het fonds ook als expliciete doelstelling om een marktconform financieel rendement te bieden.

 

IMPACT HOOGTEPUNTEN Q4

FINANCIEEL RENDEMENT

De investeringen in de GIP bleven zich goed ontwikkelen gedurende het vierde kwartaal van 2019. Aan het eind van het kwartaal heeft het GIP-team haar due diligence op een investering in het Accion Quona Inclusion Fund (AQIF), een fonds dat zich richt op financiële inclusie door middel van het investeren in financiële bedrijven met innovatieve businessmodellen, succesvol afgerond. De  investering richt zich op SDG 8: waardig werk en economische groei en specifiek op subdoel 8.10: ‘het uitbreiden van beschikbaarheid van financiële diensten en verzekeringen aan allen’. Meer details over de impactdoelstelling en investeringsstrategie van deze nieuwe investering treft u in de fund one-pager verderop in deze kwartaalbrief. Een voorbeeld van een bedrijf in de AQIF-portefeuille is uitgelicht in de Impact Case Study. 

Emerging Consumer Fund III heeft het afgelopen kwartaal een vervolginvestering gedaan in een van de bestaande portefeuillebedrijven, GoodLife Pharmacy. Deze vervolginvestering werd gedaan zodat het bedrijf verdere groei van haar activiteiten kan realiseren. Goodlife bereikte 1,4 miljoen mensen over de afgelopen 12 maanden en had 322 voltijdse medewerkers waarvan er 193 (60%) vrouwelijk zijn.
Het Agriculture Fund blijft kapitaal inzetten ter financiering van het midden- en kleinbedrijf in de landbouwsector in opkomende landen. De focus van het fonds ligt op het bedingen van eerlijke prijzen en lonen voor lokale boeren, het beschermen van het milieu en een veilige werkomgeving. De portefeuille is goed gespreid en bestaat momenteel uit leningen aan 64 bedrijven in 35 kernlanden. Hiermee worden in totaal 16.043 boeren in opkomende landen bereikt.
ESPF 4 voegde het afgelopen kwartaal diverse nieuwe projecten in de ontwikkelingsfase aan de portefeuille toe: een  investering in nog te ontwikkelen zonneparken in Portugal, Polen en Duitsland. 
Het Organic Growth Fund (OGF) kende een uitdagend kwartaal waarin enkele portefeuillebedrijven moesten worden afgewaardeerd als gevolg van een (tijdelijke) afname van de winstgevendheid. Dit had een negatieve invloed op de waardeontwikkeling van het fonds. Het GIP-team heeft aan het begin van het eerste kwartaal van 2020 besloten om de (kleine) positie in OGF volledig te verkopen. Het GIP-team heeft gedurende de investeringsperiode vastgesteld dat OGF onvoldoende in staat is om  groei van het fonds (en daarmee een additionele investering van GIP) te verwezenlijken. Verdere groei van OGF en haar beleggingen was vanaf de initiële investering door GIP een voorwaarde voor een langetermijninvestering door GIP. Daarnaast is het GIP-team van mening dat er in de dynamische impact investing markt inmiddels betere alternatieven beschikbaar zijn die invulling kunnen geven aan het thema van ‘verantwoorde consumptie’.  Het team verwacht later dit jaar een alternatieve investering binnen dit specifieke thema te kunnen presenteren.
GIP’s investering in het Green Bond Fund biedt blootstelling aan een goed gespreide portefeuille van groene obligaties die zijn uitgegeven om duurzame projecten te financieren met een positieve impact op het milieu. De portefeuille bestaat uit 98 bedrijven/ (semi) overheden en 163 groene obligatieleningen. 

Voor meer informatie over de ontwikkelingen in de fondsen waarin de Global Impact Pool investeert verwijzen wij u naar de fund one-pagers aan het eind van deze kwartaalbrief.


[1] Bron: Impact van investiring van GIP in het Agriculture Fund (per Q4) en het Organic Growth Fund (per Q3)
[2] Bron: Impact van investiring van GIP in Emerging Consumer Fund III (per Q3)
[3] Bron: Impact van investiring van GIP in Green Fund per Q4

Download de kwartaalbrief

2020, 25 februari

Global Impact Pool - Kwartaalbrief

Download

Disclaimer

Kempen Private Markets Fund (het Subfonds) is een subfonds van het Kempen Alternative Markets Fund (het “Fonds”), dat gevestigd is in Luxembourg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De aandelen van het Subfonds zijn toegelaten voor (publieke) aanbieding in Nederland, het VK, Frankrijk en Zwitserland. Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (alleen voor Nederland) en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kcm.nl).

Het Sub fonds kan posities hebben in de in dit document genoemde financiële instrumenten en ze kan hierin op elk door haar geschikt geacht tijdstip aan- en verkooptransacties uitvoeren. De hierin opgenomen visies kunnen, zonder voorafgaande mededeling, onderhevig zijn aan wijzigingen. Dit document bevat geen beleggingsadvies, geen beleggingsaanbeveling, geen research, noch een uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument, en mag dan ook niet als zodanig geïnterpreteerd worden. Dit document is gebaseerd op informatie die wij betrouwbaar achten maar KCM geeft geen garantie noch is zij aansprakelijk voor de juistheid van de hierin opgenomen gegevens.

 

Het team

Aanmelden

Laat uw e-mailadres achter en wij sturen u de laatste updates.

News & Knowledge