Naar het overzicht

Global Impact Pool Quarterly

08 december 2020

Specifiek levert de Global Impact Pool een positieve bijdrage aan: 

  1. Basisbehoeften en welzijn: de levering van basisgoederen en -diensten (zoals water, zorg en welzijn) aan mensen in kansarme posities;
  2. Fatsoenlijk werk: de creatie van fatsoenlijke banen op basis van eerlijke arbeidsvoorwaarden om armoede uit te bannen;
  3. Duurzame consumptie en productie: om slimmer ‘meer met minder’ te kunnen doen;
  4. Klimaatverandering en energietransitie: een overvloedige beschikbaarheid van schone energie en beperking van de CO₂-uitstoot.

Met deze missie in gedachten heeft het fonds ook als expliciete doelstelling om een marktconform financieel rendement te bieden.

IMPACT HOOGTEPUNTEN Q3

Financieel Rendement

De Kempen Global Impact Pool (GIP) realiseerde in het derde kwartaal van 2020 een rendement van +0,2% voor de FA fondsklasse. Dit brengt het rendement over de eerste drie kwartalen van het jaar tot -1.0%.

Belangrijkste Ontwikkelingen Dit Kwartaal
De COVID 19-pandemie domineert nog steeds het wereldnieuws. Alhoewel de uiteindelijke economische en sociale gevolgen nog niet duidelijk zijn, blijven de Global Impact Pool en diens investeringen zich tot dusver goed ontwikkelen: een teken van relevantie van de bedrijven waarin is belegd en dat de gespecialiseerde fondsbeheerders die zijn aangesteld door de Global Impact Pool selectief zijn met hun investeringen waarbij risico's zorgvuldig worden ingeschat.

Ontwikkeling Portefeuille
Onderstaand overzicht geeft een beknopte weergave van de belangrijkste ontwikkelingen in de portefeuille dit kwartaal. Voor meer gedetailleerde informatie over de ontwikkelingen in de impactfondsen waarin de Global Impact Pool belegt, verwijzen wij u naar de fonds one pagers aan het einde van deze kwartaalbrief.

De portefeuille van het Emerging Consumer Fund III (ECF III) blijkt veerkrachtig in het licht van de pandemie. Twee van de centrale beleggingsthema's van het Fonds, gezondheidszorg en digitale financiële diensten, hebben in de afgelopen periode wereldwijd een versnelde groei doorgemaakt.
Het Agriculture fonds blijft leningen verstrekken aan onder meer coöperaties die kleinschalige boeren daardoor toegang geven tot beter betaalde markten die meer financiële stabiliteit bieden . De meeste portefeuillebedrijven hebben veerkracht getoond en de activiteiten keren terug naar pre-COVID-19 niveau’s.. Leningen worden echter met de nodige voorzichtigheid verstrekt, waarbij de nadruk ligt op bestaande relaties.
Enhanced Sustainable Power Fund 4 (ESPF 4): De bouw van de zonne- en windmolenparken in dit deel van de portefeuille blijft vooruitgang boeken. Ter herinnering: alle projecten zijn gericht op de transitie van energievoorziening door fossiele brandstoffen naar hernieuwbare bronnen, wat essentieel is om de CO₂-emissies te verminderen en daarmee de trend van klimaatverandering tegen te gaan.
Het Accion Quona Inclusion Fund (AQIF) heeft twee nieuwe portefeuillebedrijven aan de portefeuille toegevoegd: i) BukuWarung, een platform voor boekhouding en debiteurenbeheer voor middelgrote en kleinere bedrijven in Indonesië, en ii) Tarfin, een aanbieder van financiering aan boeren voor de aankoop van landbouwproductiemiddelen met verlengde betalingstermijnen die passen bij de kasstromen van boeren. Beide bedrijven bedienen consumenten en bedrijven die geen toegang hebben tot betaalbare financiële diensten.
Het Green Bond Fund zag een recordaantal industriële bedrijven die groene obligaties uitgeven, evenals overheden zoals Zweden en Duitsland die hun inaugurele groene obligaties presenteerden. Een ervaren team toetst of deze obligaties echt ‘groen’ zijn door onafhankelijke beoordelingen uit te voeren, gebruikmakend van de volledige CBI-taxonomie bovenop de vier Green Bond Principles. Zowel de obligatie als de uitgever van de obligatie worden beoordeeld, zowel voor als na de uitgifte. De portefeuille bestaat uit 167 groene obligaties aan 91 bedrijven / (semi) overheden.
Het Ecosystem Integrity Fund IV (EIF) richt zich op de transitie naar een duurzame economie die overal om ons heen plaatsvindt. Ze noemen dit de nieuwe industriële revolutie. Volgens EIF gaat duurzaamheid over het verbeteren van de efficiëntie, functionaliteit van en het verminderen van schadelijke stoffen in onze producten, alles in combinatie met lagere kosten. Er zijn het afgelopen kwartaal geen nieuwe investeringen bijgekomen.


[1] Bron: Impact van investering van GIP in het Agriculture Fund (per Q3)
[2] Bron: Impact van investering van GIP in Emerging Consumer Fund III, en Accion Quona Inclusion Fund, per Q3 2020
[3] Bron: Impact van investering van GIP in Green Bond Fund (per Q3)

Download de kwartaalbrief

2020, 08 december

Global Impact Pool - Kwartaalbrief

Download

Disclaimer

Kempen Private Markets Fund (het Subfonds) is een subfonds van het Kempen Alternative Markets Fund (het “Fonds”), dat gevestigd is in Luxembourg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. De aandelen van het Subfonds zijn toegelaten voor (publieke) aanbieding in Nederland, het VK, Frankrijk en Zwitserland. Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (alleen voor Nederland) en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kcm.nl).

Het Sub fonds kan posities hebben in de in dit document genoemde financiële instrumenten en ze kan hierin op elk door haar geschikt geacht tijdstip aan- en verkooptransacties uitvoeren. De hierin opgenomen visies kunnen, zonder voorafgaande mededeling, onderhevig zijn aan wijzigingen. Dit document bevat geen beleggingsadvies, geen beleggingsaanbeveling, geen research, noch een uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument, en mag dan ook niet als zodanig geïnterpreteerd worden. Dit document is gebaseerd op informatie die wij betrouwbaar achten maar KCM geeft geen garantie noch is zij aansprakelijk voor de juistheid van de hierin opgenomen gegevens.

 

Het team

Aanmelden

Laat uw e-mailadres achter en wij sturen u de laatste updates.