Naar het overzicht

De zin van beleggen

Twee belangrijke ingrediënten voor uw duurzaamheidsagenda

Achtergrond

Om klimaatverandering tegen te gaan en de transitie naar een economie met een lage CO2-uitstoot in gang te zetten, heeft de EU in 2018 een actieplan voor de financiering van duurzame groei gelanceerd. In deze ESG-nieuwsbrief belicht Kempen twee belangrijke pijlers van dit plan die een cruciale bijdrage kunnen leveren aan een duurzamer financieel systeem en een klimaatneutrale EU in 2050. 

Deze twee pijlers zijn:
1. "De groene taxonomie:" een uniform classificatiesysteem voor duurzame financiering zodat iedereen dezelfde definitie hanteert van wat "groen" of "duurzaam" is en wat niet.
2. Twee klimaatbenchmarks die beleggers meer inzicht verschaffen in de relatieve CO2-impact van hun beleggingen.

De Groene Taxonomie 
Op dit moment worden er veel verschillende definities gehanteerd wat duurzame activiteiten zijn. Zo worden aardgas en kernenergie door sommige beleggers wel en door sommige beleggers niet als duurzame energiebronnen beschouwd. Maar net als in de 18e eeuw, toen het metrieke stelsel een einde maakte aan het onwerkbare systeem van verschillende meeteenheden binnen en tussen landen, zal de EU-taxonomie er hopelijk voor zorgen dat de markt zich achter gemeenschappelijke definities schaart.

Op de langere termijn zullen we de gestandaardiseerde classificatie van duurzame beleggingsproducten ook terugzien in duurzame financiële labels, die het voor institutionele en particuliere beleggers makkelijker maken om te zien of een fonds of financieel product echt ‘groen’ is of niet.

“De EU-taxonomie zal er hopelijk voor zorgen dat de markt zich achter gemeenschappelijke definities schaart.”

Klimaat benchmarks

Een ander probleem met duurzame financiering is dat er nog geen beproefd kader is om te kunnen meten hoe goed een beleggingsportefeuille aansluit op de hoofddoelstelling van het Akkoord van Parijs: beperking van de opwarming van de aarde tot onder de 1,5°C. De EU stelt deze kwestie aan de orde in het TEG-rapport van 30 september 2019 over de twee EU-klimaatbenchmarks

Daar waar de groene taxonomie een lijst met potentiële bouwstenen bevat, bieden de benchmarks prestatiemeetlatten. De benchmarks geven in kwantitatieve termen de vooruitgang weer die een portefeuille moet boeken om op het gebied van emissiereductie in de pas met de doelstellingen van ‘Parijs’ te lopen.

De twee klimaatbenchmarks zijn:
- EU-Climate Transition Benchmark, een EU-klimaattransitiebenchmark
- EU-Paris Aligned Benchmark, een op de doelen van ‘Parijs’ afgestemde benchmark

Waarom zijn deze beleidsontwikkelingen relevant voor beleggers? 
De taxonomie helpt beleggers om hun beleggingsvoorkeuren weer te geven, activiteiten te selecteren die echt ‘groen’ zijn, nieuwe financiële producten te ontwikkelen en de milieuprestaties van een beleggingsinstrument of -product te meten.

Beleggers kunnen bovendien de gelegenheid te baat nemen om met ondernemingen
een dialoog te voeren over het belang van de energietransitie. Dit is het moment om hen te vragen om een meer gedegen klimaatgerelateerde informatieverschaffing en formulering van een strategie die op de doelen van ‘Parijs’ is afgestemd. De informatieverschaffing dient in overeenstemming te zijn met de voornaamste rapportagestandaarden en -raamwerken, die ook genoemd worden in de geactualiseerde Guidelines on reporting Climate-related information van de Europese Commissie.

Beleggers en ondernemingen lopen voorop
Group on Climate Change (IIGCC). Hierbinnen moedigen we samen met diverse andere beleggers ondernemingen aan om meer informatie over hun CO2-uitstoot te publiceren en uitstootreductiedoelstellingen
te formuleren. Meer informatieverschaffing hierover is vooral gewenst bij ondernemingen in CO2-intensieve sectoren zoals olie & gas, transport, nutsvoorzieningen en industrie.

Lees de hele nieuwsbrief

2019, 03 december

ESG nieuwsbrief oktober

Download

Aanmelden voor onze ESG nieuwsbrief

Laat je e-mailadres achter en ontvang onze ESG nieuwsbrief als eerste in je inbox

Ons team

Narina Mnatsaka-nian
Danny Dekker
Eszter Vitorino-Füleky