Naar het overzicht

De zin van beleggen

Twee belangrijke ingrediënten voor uw duurzaamheidsagenda

Achtergrond

Vorig jaar heeft de Europese Commissie, als gevolg van het commitment van de EU om de klimaatverandering te bestrijden en over te gaan op een koolstofarme economie, haar actieplan voor de financiering van duurzame groei gepubliceerd. In deze Kempen-nieuwsbrief worden twee belangrijke ingrediënten van dit plan belicht, die van cruciaal belang zijn voor de opbouw van een duurzamer financieel systeem en een klimaatneutrale EU tegen 2050. 

Deze twee elementen zijn:
1. Een "taxonomie" voor duurzame financiering - om ervoor te zorgen dat iedereen dezelfde definitie heeft van wat "groen" of "duurzaam" is en wat niet.
2. Het creëren van twee klimaatbenchmarks - om investeerders een beter inzicht te geven in de relatieve koolstofimpact van hun investeringen.

Taxonomie 
Op dit moment zijn er veel verschillende definities in de markt, bijvoorbeeld sommige energie-investeerders beschouwen aardgas of nucleaire activa als duurzaam en andere niet. Net zoals de invoering van het metrieke stelsel in de 18e eeuw het onwerkbare systeem van verschillende meeteenheden binnen en tussen landen heeft helpen verduidelijken, zo zal de taxonomie hopelijk ook de markt achter gemeenschappelijke definities verenigen.

Op de langere termijn zal de standaardisatie van de classificatie van duurzame beleggingsproducten ook worden vertaald in duurzame financieringslabels, waardoor het voor elke institutionele of particuliere belegger gemakkelijker wordt om te begrijpen of een fonds of financieel product inderdaad groen is of niet. 

“Beleggers kunnen de taxonomie gebruiken om hun beleggingsvoorkeuren aan te geven, werkelijke groene activiteiten selecteren, nieuwe financiële producten ontwerpen, de ecologische performance van een product meten en de dialoog aangaan met ondernemingen waarin belegd wordt.”

Eszter Vitorino-Füleky, Senior Responsible Investment Advisor

Klimaat benchmarks

Een ander probleem met duurzame financiering is het ontbreken van een vast kader om te meten hoe goed een investeringsportefeuille aansluit bij de hoofddoelstellingen van het Akkoord van Parijs, namelijk om de opwarming van de aarde onder de 1,5C te houden. In juni heeft de EU getracht deze kwesties aan te pakken door het tussentijdse TEG-verslag over de twee EU-klimaatbenchmarks te lanceren. 

Daar waar de taxonomie de lijst van potentiële ingrediënten bevat, bieden de benchmarks de meetlat voor succes, d.w.z. de benchmarks bepalen de kwantitatieve vooruitgang die een portefeuille moet boeken op het gebied van emissiereductie om het tempo te bepalen dat overeenkomt met de doelstellingen van Parijs. 

De twee klimaatbenchmarks zijn:
- Een EU-klimaattransitiebenchmark (EU-CTB) 
- Een door de EU in Parijs ondertekende benchmark (EU PAB) 

Waarom zijn deze beleidsontwikkelingen relevant voor beleggers? 
Bedrijven kunnen de taxonomie gebruiken om te laten zien hoe ze de milieuaspecten betrekken bij het uitvoeren van hun activiteiten. Terwijl beleggers de taxonomie kunnen gebruiken om hun beleggingsvoorkeuren kenbaar te maken, echt ‘groene’ bedrijven te selecteren, nieuwe financiële producten te ontwerpen, de milieuprestaties van een financieel instrument of product te meten en om in contact te komen met investeerders. 

Een katalysator voor betrokkenheid
Investeerders kunnen daarnaast van de gelegenheid gebruik maken om met bedrijven in gesprek te gaan over het belang van de klimaattransitie. De voorgestelde taxonomie en benchmarks van de EU maken de tijd rijp voor beleggers om de ondernemingen waarin wordt belegd specifiek te vragen in hoeverre hun strategie in overeenstemming is met het Akkoord van Parijs en meer algemeen om informatie over het klimaat te verstrekken. Deze informatie moet in overeenstemming worden gebracht met de belangrijkste verslagleggingsnormen en -kaders, die ook worden vermeld in de bijgewerkte richtsnoeren van de Europese Commissie inzake de verslaglegging over klimaatgerelateerde informatie. 

Investeerders en bedrijven die het voortouw nemen
Als onderdeel van de Institutional Investors Group on Climate Change, werkt Kempen samen met verschillende andere investeerders om te streven naar bedrijfskoolstofgegevens en emissiereductiedoelstellingen. Vooral bedrijven in koolstofintensieve industrieën, zoals olie & gas, transport, nutsbedrijven en productiebedrijven, hebben behoefte aan gegevens over hun emissies. 

Aanmelden voor onze ESG nieuwsbrief

Laat je e-mailadres achter en ontvang onze ESG nieuwsbrief als eerste in je inbox

Ons team

Narina Mnatsakanian
Danny Dekker
Eszter Vitorino-Füleky

News & Knowledge