Naar het overzicht

De zin van beleggen

Mensenrechten en de noodzaak van een leefbaar loon

Ieder mens heeft recht op een waardig bestaan, dat is vastgelegd in de mensenrechten door de Verenigde Naties (VN). Die moeten borgen dat ieder mens in menselijke waardigheid en op basis van gelijkwaardigheid kan leven, ongeacht nationaliteit, ras, afkomst enzovoort.  De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens stamt uit  1948. Dit kader leidde tot de VN-Richtlijnen voor het Bedrijfsleven en de Mensenrechten (UNGP), die in 2011 door de VN-Mensenrechtenraad werden bekrachtigd. De UNGP-richtlijnen zijn de standaard voor de naleving van internationale mensenrechtenrichtlijnen door ondernemingen.

POSITIEVE INVLOED

Het is belangrijk voor alle stakeholders dat mensenrechten worden beschermd door overheden en dat bedrijven mensenrechten respecteren. Schendingen zijn niet alleen moreel verwerpelijk, ze kunnen ook ernstige nadelige gevolgen hebben voor ondernemingen en hun stakeholders. De mensenrechten-richtlijnen zijn bij Kempen een vast onderdeel van onze ESG screening process en onze Convention Library. Wij moedigen ondernemingen aan om hun verantwoordelijkheid te nemen. Dit doen we door direct het gesprek aan te gaan met de ondernemingen en door gezamenlijke dialogen en initiatieven. 

Als betrokken aandeelhouder willen we met ondernemingen in contact zijn. Ons standpunt is daarbij dat we het belangrijk vinden dat er concrete stappen worden genomen om de bedrijfsvoering op gebied van mensenrechten te verbeteren. Aandacht voor mensenrechten is een constante in ons ESG-beleid. Momenteel richten we onze aandacht specifiek op een leefbaar loon, omdat een minimumloon vaak niet gelijk staat aan een leefbaar loon. Met name in arbeidsintensieve sectoren is dit een actueel vraagstuk in de leveranciersketen.

“We vinden het onze taak als asset manager om met ondernemingen waar wij in investeren in gesprek te gaan en vragen te stellen. ”

"Bijvoorbeeld: “Hoe zorg je er als onderneming voor dat werknemers in de fabrieken van toeleveranciers een leefbaar loon ontvangen? Hoe ga je als bedrijven om met leveranciers die over de schreef gaan?” Omdat het om systeemproblemen gaat, kunnen bedrijven het niet alleen oplossen. Ze moeten samenwerken met andere merken. Wij als beleggers kunnen het signaal afgeven dat dit voor ons een belangrijk thema is." - Narina Mnatsakanian, Director Impact & Responsible Investment

FOCUS OP LEEFBAAR LOON

In arbeidsintensieve sectoren zoals de textielindustrie, maar ook in de landbouw, detailhandel en consumentenelektronica, is het vraagstuk van een leefbaar loon volop actueel. Een leefbaar loon is een fundamenteel mensenrecht.

WAT IS LEEFBAAR LOON?

Het gaat om het kunnen voorzien in de basisbehoeftes van jezelf en je gezin en om daarnaast wat over  te houden om te kunnen sparen. Hoewel er internationaal nog geen eenduidige definitie is van een leefbaar loon, zijn er onmiskenbaar voordelen te behalen door het betalen van lonen waar mensen van kunnen rondkomen. Het kan een beginpunt zijn om gaandeweg andere arbeidsomstandigheden te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan het verminderen van kinderarbeid; als ouders genoeg verdienen om hun kinderen naar school te sturen in plaats van naar het werk. Ook daarom vinden we dit specifieke onderwerp zo belangrijk. Kempen is een van de medeoprichters van het Platform Living Wage Financials (PLWF).

PLWF is een coalitie van elf financiële instellingen die gezamenlijk meer dan 2,3 biljoen euro aan assets beheren. Gezamenlijk monitoren en moedigen we bedrijven in de kledingsector aan om alle benodigde processen te implementeren die een leefbaar loon voor werknemers in de keten mogelijk te maken.

Als asset manager is dit een continu aandachtspunt in de gesprekken met ondernemingen. Hebben zij voldoende inzicht in hoe het eraan toegaat in hun productieketen? Binnen het PLWF stimuleren we ondernemingen om vooruitgang te boeken op het gebied van leefbaar loon door een intensieve beoordelingsmethodiek toe te passen. Deze is gebaseerd op de UNGP richtlijnen. De uitkomsten vormen de basis voor een dialoog om verbeteringen te realiseren.

Engagment Case

2019, 21 mei

ESG nieuwsbrief

Download
BIJDRAGEN AAN DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELEN

Door bedrijven te stimuleren om een leefbaar loon te realiseren in hun keten van toeleveranciers, dragen asset managers en asset owners indirect bij aan een aantal van de duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals) zoals die zijn geformuleerd door de Verenigde Naties: waardig werk en economische groei (nr.8) en geen armoede (nr. 1).

Behalve aan het Living Wages initiatief hebben we ons in de textielindustrie ook gecommitteerd aan het Bangladesh Statement, opgesteld na de Rana Plaza ramp in 2013, waar meer dan 1500 doden vielen en minimaal 1000 gewonden. Ondertekenaars van dit statement zeggen toe om de ondernemingen waar ze in belegd zijn aan te spreken op, en in dialoog te gaan over, het implementeren van veiligheidsmaatregelen om rampen als deze in de toekomst te voorkomen.

Momenteel belemmert de regering van Bangladesh dat het akkoord doorgaat. Kempen heeft de verklaring getekend waarin de overheid wordt opgeroepen het akkoord te respecteren. We hebben ook gesprekken gevoerd met de ondernemingen waar we in belegd zijn, om hen aan te moedigen de veiligheids-maatregelen te implementeren die de veiligheid en gezondheid van hun werk-nemers moeten garanderen.

CONVENANTEN

Nederlandse banken sloten in 2016 het convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) Mensenrechten. Het gaat bij dit convenant om invoering van de UN Guiding Principles on Business and Human Rights en de OESO Richtlijnen voor multinationale ondernemingen. NVB’s mensenrechtenexpert Maryse Hazelzet: "Banken hebben een unieke positie omdat zij niet alleen binnen hun eigen organisatie invloed kunnen uitoefenen op mensenrechten, maar ook via hun klanten die wereldwijd in verschillende sectoren opereren.  Wat we denk ik wel kunnen concluderen, is dat Nederlandse banken internationaal voorop lopen als het gaat om de omgang met mensenrechten binnen de financiële sector. Ook zie je dat het vrij uniek is hoe Nederland samen met maatschappelijke organisaties, vakbonden en de overheid samenwerkt." Lees meer op de site van de Nederlandse Verenging van Banken. 

Bij Kempen vinden we het belangrijk om zoveel mogelijk transparantie te bieden als het gaat over de ondernemingen in de portefeuilles. Onze klanten moeten erop kunnen vertrouwen dat we een consistent beleid hebben, en dat we er bij bedrijven op aandringen om verantwoordelijkheid te nemen als het gaat om mensenrechten en aanverwante zaken. 
Institutionele beleggers stimuleren op hun beurt bedrijven richting duurzaamheid door verantwoorde en duurzame keuzes te maken in hun beleggingsbeleid. Zij ondernemen actie door gezamenlijk met NGO’s, ministeries en vakbonden convenanten op te stellen en te ondertekenen. Zo is eind 2018 het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen opgesteld (IMVB) en in 2017 het convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) door verzekeraars. Met dit convenant willen deelnemende fondsen leren en innoveren, met als doel om te voldoen aan de OESO-richtlijnen en UNGP richtlijnen voor institutionele beleggers. Dat klinkt nog niet heel concreet, maar heeft wel gevolgen. Een groot aantal institutionele beleggers heeft tegelijk toegezegd om verantwoord  te beleggen en met hun 
investeringen richting een meer duurzame samenleving te bewegen. Het voorbehoud dat bij deze belofte is gemaakt, is dat de fiduciaire plicht vanuit de Pensioenwet voorgaat. Er mogen dus geen keuzes gemaakt worden die ten koste gaan van het belang van bijvoorbeeld deelnemers aan een pensioenregeling.

Veel van de institutionele beleggers die deze convenanten hebben ondertekend zijn klant van Kempen en wij ondersteunen hen in het naleven en implementeren van deze convenanten.


Begrippenlijst:

UNGP-richtlijnen

De UNGP-richtlijnen zijn de standaard voor de naleving van internationale mensenrechtenrichtlijnen door ondernemingen. Kempen heeft deze opgenomen in haar ESG-criteria. Mensenrechten moeten borgen dat ieder mens in menselijke waardigheid en op basis van gelijkwaardigheid kan leven, ongeacht nationaliteit, ras, afkomst enzovoort.

Platform Living Wage Financials

Het Platform Living Wage Financials (PLWF) is een unieke coalitie van elf financiële instellingen die ondernemingen waar ze in belegd zijn aanmoedigen en aanspreken op het betalen van een leefbaar loon in hun wereldwijde keten van toeleveranciers. PLWF is eind 2018 opgericht door a.s.r. ABN AMRO, Achmea Investment Management, Amundi, ASN Bank, ING, Kempen, MN, NN Investment Partners, Robeco and Triodos Investment Management, die samen meer dan 2,3 biljoen euro aan assets onder beheer hebben (per eind 2018).

Duurzame ontwikkelingsdoelen/Sustainable Development Goals

De zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen zijn opgesteld door de Verenigde Naties om de wereld tot een betere plek te maken in 2030. Het eerste en belangrijkste doel is het beëindigen van extreme armoede. Verder zijn er doelen op het gebied van gezondheid, onderwijs en schoon drinkwater, duurzame energie, minder ongelijkheid en het aanpakken van klimaatverandering.

Aanmelden voor onze ESG nieuwsbrief

Laat je e-mailadres achter en ontvang onze ESG nieuwsbrief als eerste in je inbox

KEMPEN BELIEFS

Kempen is een vermogensbeheerder die gelooft in betrokken aandeelhouderschap en een lange beleggingshorizon omdat daarmee recht wordt gedaan aan de belangen van alle stakeholders. In de dienstverlening aan onze klanten staat waardecreatie centraal. We willen onze klanten helpen om duurzaam vermogen op te bouwen en te behouden dat niet alleen economisch rendement oplevert, maar ook een concrete positieve impact heeft. Daarom vinden we het belangrijk dat Kempen zich een betrokken aandeelhouder toont die vanuit een langetermijnperspectief oog voor milieu, sociale en governance (ESG) kwesties heeft.

HOE KEMPEN VERANTWOORD BELEGT

Kempen maakt zich sterk voor duurzame alpha. Ons ESG-beleid steunt daartoe op vier pijlers: 

  •  ESG-integratie: ervoor zorgen dat we in onze beleggingsanalyses en -processen duurzaamheidsrisico’s en- kansen voldoende meewegen.
  • Uitsluiting en vermijding: niet beleggen in ondernemingen waar sprake is van controversiële activiteiten of gedragingen.
  • Actief aandeelhouderschap: verantwoord omgaan met het kapitaal van onze klanten en onze invloed aanwenden om via dialoog en uitoefening van het stemrecht het gedrag van ondernemingen in specifieke ESG-kwesties te verbeteren en positieve veranderingen in gang te zetten.
  • Positieve impact: beleggen met als doel impact te hebben en een concrete positieve bijdrage te leveren, bijvoorbeeld aan de door de VN geformuleerde Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s).

Om onze missie en visie in praktijk te brengen, gaan we over een breed scala aan strategische, financiële en ESG-kwesties de dialoog aan met ondernemingen in onze portefeuilles. Als actieve aandeelhouder leggen we ons gewicht in de schaal om hun ESG-prestaties te helpen verbeteren. Op deze wijze stellen we enkele van de belangrijkste en meest urgente duurzaamheidskwesties aan de orde die in het bedrijfsleven en de wereld spelen. Onze belangrijkste engagementthema’s zijn: mensenrechten, arbeidsrechten, klimaatverandering en governance.

Samen met andere beleggers leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling van principes en standaarden voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze collectieve engagementinitiatieven zijn op zowel sectoren als specifieke ondernemingen in onze portefeuilles gericht. 

Klik hier voor verantwoord beleggen bij Kempen

Lees ons jaarverslag

2019, 21 mei

Jaarverslag 2018

Download

Ons team

Narina Mnatsaka-nian
Danny Dekker
Eszter Vitorino-Füleky