Naar het overzicht

Dividend letter: Uitsluiten, integreren, engagen

01 oktober 2020

Nu we in september een duurzame variant van onze Global Dividend-strategie hebben gelanceerd, is er geen beter moment om het ESG beleid van onze beleggingsstrategie toe te lichten. Dat we een ’groene’ versie van ons fonds op de markt brengen, wil namelijk niet zeggen dat we duurzaamheid eerder negeerden. Integendeel! ESG was altijd al een belangrijke factor waar we rekening mee hielden, omdat vervuilende industrieën over het algemeen sterker vertegenwoordigd zijn in het hoogdividenduniversum dan in de bredere markt. Bovendien zijn we ervan overtuigd dat een onderneming op de lange termijn onmogelijk waarde kan toevoegen met een niet-duurzaam bedrijfsmodel: ofwel omdat het bedrijf schade toebrengt aan zijn omgeving, of door schonere technologieën wordt ingehaald. We brengen onze overtuigingen in praktijk via een ESG-aanpak die op drie pijlers steunt: uitsluiten, integreren en engagen. Daarbij is iedere volgende pijler constructiever dan de vorige. Uitsluiten betekent dat we overtreders uit ons universum weren, integreren wil zeggen dat we duurzaamheid in het beleggingsproces inbedden en engagen houdt in dat we een dialoog aangaan met ondernemingen met het doel positieve veranderingen in gang te zetten.

Uitsluiten 

De gemakkelijkste en snelste weg om het ESG-profiel van een beleggingsportefeuille aan te scherpen, is door alle ondernemingen die niet aan vooraf vastgestelde duurzaamheidscriteria voldoen uit te sluiten. Zoals waarderingsratio’s een quick scan vormen om beleggingsideeën te screenen, kunnen uitsluitingscriteria ons helpen om snel ongewenste blootstelling aan niet-wenselijke bedrijfsbedrijfstakken uit te filteren. Uitsluitingslijsten vormen een effectieve strategie en zijn relatief eenvoudig in te voeren: duurzaamheidsratings en- scores zijn op grote schaal beschikbaar. Uitsluitingslijsten worden dan ook in de meeste beleggingsstrategieën toegepast. Ook bij Kempen is dat het geval. De keerzijde is wel dat het uitsluiten van ondernemingen een negatieve bekrachtiging vormt. Net zoals een stout kind de klas uitsturen betekent dat er een bravere klas overblijft, maar niet direct iets verbetert in het gedrag van het kind. Ondernemingen die worden uitgesloten door verkeerd gedrag, krijgen geen aanmoediging of feedback om hun gedrag te verbeteren. 

Toch dient uitsluiten wel degelijk een doel: ondernemingen met activiteiten die in onze ogen controversieel zijn (denk aan tabak, gokken en wapens ) worden niet in onze portefeuille opgenomen, de mogelijkheden voor verbetering in die sectoren zijn immers beperkt. De situatie is echter heel anders bij bijvoorbeeld energiemaatschappijen en nutsbedrijven: dit zijn vaak de grootste vervuilers van dit moment, maar tegelijkertijd de grootste investeerders in nieuwe en schonere energietechnologie. Waar de uitsluitingsgrens precies getrokken dient te worden, is een kwestie van opvatting. 

Onlangs hebben we dus een stap vooruitgezet in onze ESG-aanpak: we hebben een duurzame variant van ons fonds gelanceerd met een ander ESG-profiel dan het reeds bestaande hoogdividendfonds. Het nieuwe fonds hanteert striktere uitsluitingscriteria en richt zich in de beleggingsbesluitvorming sterker op ESG-trends. Desalniettemin is er binnen het universum wat niet uitgesloten wordt nog groot verschil in duurzaamheidsbeleid. Daarom integreren wij ESG in onze algehele beleggingsstrategie.

“Net zoals ons beleggingsproces niet bij een eenvoudige screening eindigt, zo stopt onze ESG-aanpak niet bij uitsluiten alleen. Duurzaamheid is voor ons geen ‘hygiënefactor’: iets wat oké moet zijn, maar verder geen toegevoegde waarde heeft”

Integreren

Het integreren van ESG-trends in ons algehele beleggingsproces vormt de spil van onze ESG-aanpak. Net zoals ons beleggingsproces niet bij een eenvoudige screening eindigt, zo stopt onze ESG-aanpak niet bij uitsluiten alleen. Duurzaamheid is voor ons geen ‘hygiënefactor’: iets wat oké moet zijn, maar verder geen toegevoegde waarde heeft. Nadat de uitsluitingsgrenzen zijn getrokken, zien we in het overblijvende universum juist nog grote verschillen in hoe bedrijven duurzaamheid inbedden in hun bedrijfsstrategie en-cultuur. En hun aanpak om ESG-risico’s te beperken en ESG-kansen te benutten loopt ook sterk uiteen. We streven ernaar om duurzaamheid in de algehele strategische ondernemingsanalyse te integreren. We zien ESG als een van de hoekstenen van onze ondernemingswaardering, naast andere kansen en bedreigingen. Die integratie is echter gemakkelijker gezegd dan gedaan, want de ESG-kansen en -risico’s zijn soms moeilijk te kwantificeren. ESG-impact kan op een aantal manieren in onze waardering tot uitdrukking komen, al naar gelang ESG-trends positief of negatief voor de onderneming zijn: bijvoorbeeld via hogere of lagere verwachting voor groei of winstgevendheid, de kapitaalkostenvoet, of een op- of afwaardering van activa. Op al die manieren kan duurzaamheid geïntegreerd worden in ons beleggingsraamwerk. Om twee redenen zijn onze modelleringstools zodanig geconstrueerd dat ESG-gerelateerde aanpassingen als expliciete op- of afslag in onze waarderingsoverzichten tot uitdrukking komen. Allereerst kunnen we zo de grootste ESG-risico’s en -kansen in onze portefeuille goed monitoren. Ten tweede dwingen we onszelf daarmee om de impact van ESG-trends op de winst, de waardering en bedrijfsspecifieke risico’s expliciet te maken. Voorts worden we zo uitgedaagd om onze besluiten te toetsen. We menen dat we op basis van deze benadering een stap verder kunnen zetten, voorbij de gestelde minimum criteria, en al dan niet duurzaam gedrag actief kunnen verdisconteren in onze waarderingen. 

Een duidelijke case zal voor ons aanleiding vormen om onze waarderingen op basis van ESG-overwegingen aanzienlijk opwaarts of neerwaarts aan te passen, zoals uit de onderstaande grafiek blijkt.

Voor ondernemingen die binnen het niet-uitgesloten universum vallen, geldt niet automatisch dat hun governance ook vlekkeloos is of dat het milieu bij hen niet geschaad wordt. We beleggen uitsluitend in deze ondernemingen als de waardering – rekening houdend met deze risico’s – genoeg veiligheidsmarge biedt. Anderzijds kennen we een hogere waardering toe aan de ondernemingen die het best gepositioneerd zijn om van duurzaamheidstrends te profiteren. In beide gevallen volgt dus een strategische analyse hoe op basis van een al dan niet duurzaam bedrijfsmodel waarde gecreëerd of vernietigd kan worden.

Valeo

Auto-onderdelenproducent Valeo vormt een goed voorbeeld van hoe wij ESG in onze beleggingsstrategie integreren. In de autosector spelen diverse positieve ontwikkelingen: de transitie naar elektrisch rijden om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de opkomst van assisted en autonoom rijden om de veiligheid te verbeteren en de overstap naar connected cars en shared mobility. Naar onze overtuiging is Valeo zeer goed gepositioneerd om van deze trends te profiteren. De onderneming heeft vooraanstaande technologieën ontwikkeld op het gebied van assisted driving, elektrische rijsystemen en thermische systemen. Al deze cruciale componenten voor elektrisch en autonoom rijden levert Valeo aan een breedgespreide klantenbasis. Dankzij de hoge R&D-component en de forse investeringen in research kan Valeo haar leidende concurrentiepositie handhaven. Opwaartse bijstellingen van de winstgevendheid en de toekomstige groei van Valeo kunnen daarom verwacht worden. De onderneming verkeert in een unieke positie om deze nieuwe technologieën en componenten te leveren en daarmee de duurzaamheidstrends in de automobielindustrie aan te jagen. Al met al verwachten we dat Valeo harder dan de autosector zal groeien.

Engagement

Onze inzichten hoe ondernemingen kunnen inspelen op ESG-kansen en -risico’s vormen het startpunt voor een eventuele dialoog. We willen positieve veranderingen in gang zetten, voor het bedrijf en voor het milieu. Het mag vanzelfsprekend lijken, maar wij hebben als langetermijnbelegger de oprechte overtuiging dat een bedrijfsmodel dat schadelijk is voor de omgeving op de lange termijn niet winstgevend kan zijn. Via onze engagement-inspanningen werken we aan een positieve impact voor alle stakeholders in een onderneming, inclusief onszelf als aandeelhouder. De negatieve aanpassing die we op grond van ESG-overwegingen in de ondernemingswaardering doorvoeren, is per saldo ook de waarde die we mogelijk kunnen creëren door een dialoog met een onderneming te voeren gericht op verduurzaming van hun activiteiten. 

Veelal zijn engagements collectieve inspanningen: met andere beleggingsteams of het ESG-team binnen Kempen, maar ook met andere vermogensbeheerders. Het zijn immers vaak ingewikkelde processen die veel tijd in beslag nemen. Daar staat echter tegenover dat de impact van een succesvolle engagement aanzienlijk en zeer lonend kan zijn. 

Kempen heeft de afgelopen jaren met diverse ondernemingen een dialoog gevoerd. Een van onze meest succesvolle engagements vond plaats in het kader van Climate Action 100+, een samenwerkingsverband van vermogensbeheerders die streven naar een betere wereld. Deze collectieve dialoog bracht diverse grote oliemaatschappijen ertoe om zich aan een “nulemissie in het jaar 20xx” te committeren. Diverse grote oliemaatschappijen uit onze portefeuille hebben sindsdien dergelijk beleid ingevoerd en we verwachten dat andere in de nabije toekomst zullen volgen. Bij achterblijvers passen we een neerwaartse bijstelling van de waardering toe.

Uitsluiten, integreren en engagen. Met deze drie stappen brengen we onze overtuiging in de praktijk. Iedere volgende stap is constructiever dan de vorige. En iedere stap is ook sterker gericht op waardecreatie dan op vermijding van risico’s. Op basis van deze aanpak proberen we niet alleen aantrekkelijke beleggingsinkomsten te vinden, maar ook bij te dragen aan een betere wereld.


  1.  Andere controversiële activiteiten die worden uitgesloten zijn: alcohol, bont en leer, steenkoolwinning/ elektriciteitsopwekking met steenkool, pornografie, genetisch gemodificeerde organismen en teerzanden. Uitsluiting vindt plaats op basis van een variërende omzet-/winstbijdrage. Ook kunnen de exacte restricties voor de verschillende strategieën uiteenlopen. 
  2. We hebben recent een artikel gepubliceerd over de kansen binnen nutsbedrijven: https://www.kempen.com/en/news-and-knowledge/dividend-letter/dividend-esg-2020-august 

DISCLAIMER 

Kempen Capital Management N.V. (KCM) heeft een vergunning als beheerder van diverse ICBE’s en ABI’s en is bevoegd om beleggingsdiensten te verlenen en staat als zodanig onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Dit document is opgesteld door de fondsbeheerders van Kempen Global Dividend strategie (‘de Strategie’), beheerd door Kempen Capital Management N.V. (‘KCM’). De Strategie houdt op dit moment mogelijk aandelen in de in dit document genoemde vennootschap. Als beheerder van beleggingsfondsen (‘asset manager’) kan KCM posities opbouwen in financiële instrumenten uitgegeven door de in dit document genoemde vennootschap en ze kan op elk door haar geschikt geacht tijdstip aan- en verkooptransacties uitvoeren. 

Dit document wordt u slechts ter informatie aangeboden en biedt onvoldoende informatie om een beleggingsbeslissing te kunnen nemen. Dit document bevat geen beleggingsadvies, geen beleggingsaanbeveling, geen research, noch een uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument, en mag dan ook niet als zodanig geïnterpreteerd worden. 

De hierin opgenomen visie is onze visie per de datum van dit document en deze kan, zonder voorafgaande mededeling, onderhevig zijn aan wijzigingen. KCM heeft geen verplichting om de inhoud van dit document actueel te houden. Dit document is gebaseerd op informatie die wij betrouwbaar achten maar KCM geeft geen garantie noch is zij aansprakelijk voor de juistheid van de hierin opgenomen gegevens. Dit document is onafhankelijk van de hierin genoemde vennootschap opgesteld.

 

De auteurs

Marius Bakker
Joris Franssen

Aanmelden

Laat je e-mailadres achter en ontvang de nieuwste editie als eerste in je mailbox

News & Knowledge