Kempen Profielfonds 5 - Klasse N

Profiel

Kempen Profielfonds 5 biedt een breed samengestelde portefeuille van verschillende beleggingscategorieën, waarin het vermogen, direct of indirect, wordt belegd conform het risicoprofiel van het fonds. Kempen Profielfonds 5 heeft als doelstelling op lange termijn een zo hoog mogelijk rendement te behalen met inachtneming van het risicoprofiel en de beleggingsrestricties. Het beleggingsbeleid is overwegend passief maar er kan ook actief belegd worden indien de nadelen van passief te groot zijn of passieve uitvoeringsvormen niet beschikbaar zijn.

Jaarlijks wordt voor het fonds de verdeling over de verschillende beleggingscategorieën (het ‘strategisch beleggingsbeleid’) vastgesteld op basis van langetermijnrisico- en rendementsverwachtingen. Gedurende het jaar kan de beheerder, op basis van bijvoorbeeld economische ontwikkelingen of marktsignalen besluiten om, met inachtneming van de beleggingsrestricties van het fonds, af te wijken van het strategisch beleggingsbeleid. Zie in tabel onder de tab Portefeuille de bandbreedtes, het strategische beleggingsbeleid en de huidige verdeling van het fonds.

Beheerteam

Florentine Hanlo, Wilse Graveland

Rendement per 28-02-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 28-02-2018

Slide to see more
  Fonds
1 maand -2,2 %
3 maanden -0,5 %
Dit jaar -1,0 %
2015 8,7 %
2016 5,2 %
2017 10,5 %
3 jaar (op jaarbasis) i 3,5 %
5 jaar (op jaarbasis) i 8,5 %
Sinds start (op jaarbasis) i 3,6 %
Naamswijziging per 1 januari 2014. Voor 1 januari 2014: Van Lanschot Global Index Fund Offensief. Voor 1 januari 2010: Van Lanschot Manager Selectie Offensief.De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 96,81 M 28-02-2018
Aantal uitstaande aandelen/participaties
2.560.101 28-02-2018
Intrinsieke waarde i
EUR 35,36 16-03-2018
Transactieprijs i
EUR 35,39 16-03-2018
Morningstar rating â„¢

Beleggingskarakteristieken per 28-02-2018

Slide to see more
  Fonds
Aantal belangen 18
Kempen Profielfonds 5 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”) Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 31-12-2017

Onderstaande teksten hebben betrekking op het vierde kwartaal van 2017.

In het vierde kwartaal stegen de koersen van aandelen wereldwijd. In 2017 behaalden Europese smallcapaandelen en aandelen uit opkomende landen de beste rendementen. Hoewel de Amerikaanse beursindices ook hoge rendementen behaalden, was door de zwakke dollar echter het rendement - in euro’s gemeten – beperkter.

Europese staatsobligaties stegen in koers in het vierde kwartaal. Dit kwam doordat de kapitaalmarktrente licht daalde en beleggers namen genoegen met een lagere renteopslag op risicovollere obligaties. Door de eindspurt was er over het hele jaar een bescheiden plus voor staatsobligaties. Bedrijfsobligaties, zowel van investment grade als highyield kwaliteit, realiseerden een positief rendement in het vierde kwartaal.

Aandelen van de Aziatische regio waren favoriet in 2017, met een plus van ruim 24%. Binnen de ontwikkelde regio was Amerika de zwakste regio (in euro’s gemeten) door de dalende dollar. Wereldwijd vastgoed had eveneens last van de lage dollar.

Portefeuille-ontwikkelingen per 31-12-2017

In het vierde kwartaal hielden we vast aan de positionering die al eerder was ingezet. Deze positionering pakte goed uit in het vierde kwartaal. De overweging van aandelen in de portefeuilles droeg positief bij. Ook de overweging van Europese aandelen en aandelen uit opkomende landen ten koste van Amerikaanse aandelen pakte gunstig uit. De kleinere posities in liquiditeiten droeg niet bij aan het rendement.

Binnen de vastrentende waarden zochten we het risico meer op. We hadden een voorkeur voor Europese bedrijfsobligaties. De rente daalde licht in het vierde kwartaal en dat was positief voor de obligatiekoersen. Breed gespreide EMU-staatsobligaties stegen met 0,6%. Bedrijfsobligaties stegen met 0,6%. De landelijke verkiezingen pakten pro-Europa uit. In navolging van de VS kwam de economie in de eurozone eindelijk op stoom. Nagenoeg alle economische indicatoren staan inmiddels op groen. Dit heeft geleid tot een positieve bijdrage van vastrentende waarden in uw portefeuille.

Vooruitblik
Aandelen blijven favoriet. We zien nog steeds het beste rendementsperspectief voor aandelen. De regio Europa blijft favoriet. We leggen daarnaast accenten op Azië en Japan. Dit gaat allemaal ten koste van Amerikaanse aandelen. Onze positieve visie op aandelen wordt gedragen door een aanhoudend sterke economische groei in alle regio’s waarbij consumenten en producenten positief blijven en het aantal werklozen neemt gestaag af. Binnen obligaties prefereren we bedrijfsobligaties van investmentgradekwaliteit boven staatsobligaties.
Kempen Profielfonds 5 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”) Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 28-02-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 28-02-2018

Slide to see more
  Fonds
1 maand -2,2 %
3 maanden -0,5 %
Dit jaar -1,0 %
2015 8,7 %
2016 5,2 %
2017 10,5 %
3 jaar (op jaarbasis) i 3,5 %
5 jaar (op jaarbasis) i 8,5 %
Sinds start (op jaarbasis) i 3,6 %
Naamswijziging per 1 januari 2014. Voor 1 januari 2014: Van Lanschot Global Index Fund Offensief. Voor 1 januari 2010: Van Lanschot Manager Selectie Offensief.De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 0,28
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
15-05-2017
Dividendkalender
Kempen Profielfonds 5 heeft in het verleden steeds dividend uitgekeerd. Door de steeds lagere rentevoeten en de toenemende beschikbaarheid van fondsen die geen dividend plegen uit te keren, is het verplichte deel van de dividenduitkering steeds kleiner geworden. M.b.t. het boekjaar 2015 bleek een verplichte doorstoot van inkomsten geheel achterwege te kunnen blijven. Het fonds bedient verschillende groepen aandeelhouders. Voor enkele groepen van aandeelhouders in het fonds is dit een gunstige onwikkeling, omdat het voor deze groep nadelig is om dividend te ontvangen. Voor het resterende deel van de aandeelhouders levert een dividend-uitkering voordeel noch nadeel op. De beheerder kiest er derhalve voor om, met inachtneming van de fiscale doorstootverplichting, het dividend zo laag mogelijk te houden en waar mogelijk te passeren.

Risico-analyse (ex post) per 28-02-2018

Slide to see more
  3 jaar
Maximum drawdown i -15,28 %
Kempen Profielfonds 5 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”) Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (28-02-2018)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Vanguard Japan Stock Index Fund I EUR 0,02 % 0,63 %
Lazard Em. Markets Unrestricted Fund 0,01 % 0,53 %
Vanguard Euro Gov.Bond Index Fund INS 0,01 % 0,15 %
Northern Trust H. Q. Euro Gov Bd Ind. Fd 0,00 % 0,24 %
JP Morgan Euro Liquidity C -0,00 % -0,04 %

Top 5 laagste bijdrage (28-02-2018)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Northern Trust Europe RAFI Unit B EUR -0,65 % -3,83 %
Vanguard European Stock Index Fund I EUR -0,62 % -3,68 %
Northern Trust U.S. RAFI Unit B EUR -0,28 % -2,93 %
Northern Trust AC Asia ex Japan Cust ESG -0,22 % -2,91 %
Northern Trust Global REIT Unit B -0,22 % -4,67 %

Beleggingscategorie (28-02-2018)

Slide to see more
  Min Max Strategisch beleid Huidige verdeling
Aandelen 40,00 % 90,00 % 80,00 % 81,27 %
Liq. en obligatie investment grade 0,00 % 25,00 % 10,00 % 10,33 %
Vastgoed 0,00 % 15,00 % 5,00 % 4,65 %
Obligaties high yield 0,00 % 20,00 % 5,00 % 3,75 %

Top 10 belangen (28-02-2018)

16,7 %
Vanguard European Stock Index Fund I EUR
16,7 %
Northern Trust Europe RAFI Unit B EUR
9,8 %
Northern Trust U.S. RAFI Unit B EUR
9,7 %
Vanguard US 500 Stock Index Fund Plus
7,8 %
Northern Trust EM Custom ESG Equity Ind
7,6 %
Northern Trust AC Asia ex Japan Cust ESG
4,7 %
Kempen European Smallcap Fund
4,7 %
Northern Trust Global REIT Unit B
4,1 %
Vanguard Euro Gov.Bond Index Fund INS
4,1 %
Vanguard Japan Stock Index Fund I EUR
Totaal
86,0 %
Kempen Profielfonds 5 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”) Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,35 %
Service fee i
0,10 %
Kosten indirecte beleggingen i
0,10%-0,30% (bandbreedte geschat)
Verwachte lopende kosten i
0,55% - 0,75% (geschatte bandbreedte)
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,62 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2016.

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,10 %
Swing factor neerwaarts i
0,10 %
Kempen Profielfonds 5 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”) Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
N
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Doelstelling
Op lange termijn een zo hoog mogelijk rendement te behalen met inachtneming van het risicoprofiel en de beleggingsrestricties.
Beleggingsstrategie
Mixfondsen
Universum
Global assets wereldwijd
Datum van oprichting
16-02-2006
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administrator
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Accountant
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
Transfer agent
F. van Lanschot Bankiers N.V.
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Morningstar rating â„¢

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
ja, genoteerd aan de NAV Trading Facility van Euronext
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0000290492
Kempen Profielfonds 5 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”) Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina.


Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Formele documentatie overig

Kempen Profielfonds 5 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”) Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Dezezijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies that we invest in.

Kempen Profielfonds 5 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”) Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.