Kempen Profielfonds 5

Profiel

Kempen Profielfonds 5 biedt een breed samengestelde portefeuille van verschillende beleggingscategorieën, waarin het vermogen, direct of indirect, wordt belegd conform het risicoprofiel van het fonds. Kempen Profielfonds 5 heeft als doelstelling op lange termijn een zo hoog mogelijk rendement te behalen met inachtneming van het risicoprofiel en de beleggingsrestricties. Het beleggingsbeleid is overwegend passief maar er kan ook actief belegd worden indien de nadelen van passief te groot zijn of passieve uitvoeringsvormen niet beschikbaar zijn.

Jaarlijks wordt voor het fonds de verdeling over de verschillende beleggingscategorieën (het ‘strategisch beleggingsbeleid’) vastgesteld op basis van langetermijnrisico- en rendementsverwachtingen. Gedurende het jaar kan de beheerder, op basis van bijvoorbeeld economische ontwikkelingen of marktsignalen besluiten om, met inachtneming van de beleggingsrestricties van het fonds, af te wijken van het strategisch beleggingsbeleid. Zie in tabel onder de tab Portefeuille de bandbreedtes, het strategische beleggingsbeleid en de huidige verdeling van het fonds.

Beheerteam

Florentine Hanlo, Wilse Graveland, Tom Becker

Rendement per 30-11-2017 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-11-2017

Slide to see more
  Fonds
1 maand -0,4 %
3 maanden 5,2 %
Dit jaar 10,0 %
2014 12,2 %
2015 8,7 %
2016 5,2 %
3 jaar (op jaarbasis) i 7,9 %
5 jaar (op jaarbasis) i 9,4 %
Sinds start (op jaarbasis) i 3,7 %
Naamswijziging per 1 januari 2014. Voor 1 januari 2014: Van Lanschot Global Index Fund Offensief. Voor 1 januari 2010: Van Lanschot Manager Selectie Offensief.De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 89,32 M 30-11-2017
Aantal uitstaande aandelen/participaties
2.499.309 30-11-2017
Intrinsieke waarde i
EUR 35,65 15-12-2017
Transactieprijs i
EUR 35,68 15-12-2017
Morningstar rating â„¢

Beleggingskarakteristieken per 30-11-2017

Slide to see more
  Fonds
Aantal belangen 18
Kempen Profielfonds 5 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”) Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 30-09-2017

Onderstaande teksten hebben betrekking op het derde kwartaal van 2017.

Het derde kwartaal was een positief kwartaal voor aandelen. In dit kwartaal behaalden Europese aandelen twee procent meer rendement dan Amerikaanse (vooral door de zwakke dollar). De beste rendementen werden behaald met (Europese) smallcapaandelen en aandelen uit opkomende landen. Hoewel de Amerikaanse beursindices recordhoogtes bereikten, was het rendement in het derde kwartaal - in euro’s gemeten - voor u slechts 0,6% en voor het gehele jaar 1,6%. Dit had vooral te maken met de zwakke dollar.

Europese staatsobligaties stegen in koers. Over de hele linie was de rente in het derde kwartaal iets lager, koersen stegen licht. Bedrijfsobligaties, zowel van investment grade als highyield kwaliteit, realiseerden een positief rendement in het derde kwartaal. Bedrijfsobligaties profiteerden voornamelijk van gunstige winstcijfers

Aandelenkoersen uit Aziatische landen wisten de mooie winst uit de eerste helft van het jaar uit te breiden. Binnen de ontwikkelde regio was Amerika de zwakste regio (in euro’s) door de dalende dollar. Wereldwijd vastgoed had eveneens last van de lage dollar.

Portefeuille-ontwikkelingen per 30-09-2017

De positionering in uw portefeuille pakte goed uit in het derde kwartaal. In het derde kwartaal had uw portefeuille door het grote gewicht in eurobeleggingen minder last van de verder verzwakte dollar, maar invloed had het wel. Europese en Aziatische aandelen presteerden - in euro’s gemeten - beter dan de door ons onderwogen Amerikaanse, smallcapaandelen beter dan largecapaandelen en bedrijfsobligaties beter dan staatsobligaties. De kleinere posities in liquiditeiten en vastgoed droegen niet bij aan het rendement.

Binnen de vastrentende waarden zochten we het risico meer op. In augustus kochten we hoogrentende obligaties, specifiek Europa. Bij deze transactie verlaagden we de positie van Europese bedrijfsobligaties. De rente daalde licht in het derde kwartaal en dat was positief voor de obligatiekoersen. Breed gespreide EMU-staatsobligaties stegen met 0,6%. Bedrijfsobligaties stegen met 1,1%. Dit heeft geleid tot een positieve bijdrage van vastrentende waarden in uw portefeuille.

Er zal een dividend uitkering van € 0,28 per aandeel plaatsvinden.

Vooruitblik
Aandelen blijven favoriet. We zien nog steeds het beste rendementsperspectief voor aandelen. De regio’s Europa en Azië blijven favoriet. De kansen voor Japanse aandelen zijn verbeterd. Onze positieve visie op aandelen wordt gedragen door een aanhoudend sterke economische groei in alle regio’s waarbij consumenten en producenten positief blijven. Geopolitieke onrust heeft hierop weinig vat, maar kan de beurzen wel tijdelijk onder druk zetten. Binnen obligaties prefereren we investmentgrade- en hoogrentende bedrijfsobligaties boven staatsobligaties.
Kempen Profielfonds 5 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”) Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 30-11-2017 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-11-2017

Slide to see more
  Fonds
1 maand -0,4 %
3 maanden 5,2 %
Dit jaar 10,0 %
2014 12,2 %
2015 8,7 %
2016 5,2 %
3 jaar (op jaarbasis) i 7,9 %
5 jaar (op jaarbasis) i 9,4 %
Sinds start (op jaarbasis) i 3,7 %
Naamswijziging per 1 januari 2014. Voor 1 januari 2014: Van Lanschot Global Index Fund Offensief. Voor 1 januari 2010: Van Lanschot Manager Selectie Offensief.De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 0,28
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
15-05-2017
Dividendkalender
Kempen Profielfonds 5 heeft in het verleden steeds dividend uitgekeerd. Door de steeds lagere rentevoeten en de toenemende beschikbaarheid van fondsen die geen dividend plegen uit te keren, is het verplichte deel van de dividenduitkering steeds kleiner geworden. M.b.t. het boekjaar 2015 bleek een verplichte doorstoot van inkomsten geheel achterwege te kunnen blijven. Het fonds bedient verschillende groepen aandeelhouders. Voor enkele groepen van aandeelhouders in het fonds is dit een gunstige onwikkeling, omdat het voor deze groep nadelig is om dividend te ontvangen. Voor het resterende deel van de aandeelhouders levert een dividend-uitkering voordeel noch nadeel op. De beheerder kiest er derhalve voor om, met inachtneming van de fiscale doorstootverplichting, het dividend zo laag mogelijk te houden en waar mogelijk te passeren.

Risico-analyse (ex post) per 30-11-2017

Slide to see more
  3 jaar
Maximum drawdown i -15,28 %
Kempen Profielfonds 5 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”) Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (30-11-2017)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Northern Trust U.S. RAFI Unit B EUR 0,09 % 0,89 %
Vanguard US 500 Stock Index Fund Plus 0,06 % 0,61 %
Vanguard Japan Stock Index Fund I EUR 0,03 % 0,65 %
Northern Trust Global REIT Unit B 0,02 % 0,41 %
Vanguard Euro Gov.Bond Index Fund INS 0,01 % 0,28 %

Top 5 laagste bijdrage (30-11-2017)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Northern Trust Europe RAFI Unit B EUR -0,32 % -1,69 %
Vanguard European Stock Index Fund I EUR -0,31 % -1,87 %
Northern Trust EM Custom ESG Equity Ind -0,16 % -2,12 %
Northern Trust AC Asia ex Japan Cust ESG -0,14 % -1,71 %
Montanaro European Smaller Comp.Fund -0,09 % -2,04 %

Beleggingscategorie (30-11-2017)

Slide to see more
  Min Max Strategisch beleid Huidige verdeling
Liq. en obligatie investment grade 0,00 % 25,00 % 10,00 % 9,33 %
Obligaties high yield 0,00 % 20,00 % 5,00 % 3,89 %
Aandelen 40,00 % 90,00 % 80,00 % 81,87 %
Grondstoffen 0,00 % 15,00 % 0,00 % 0,00 %
Vastgoed 0,00 % 15,00 % 5,00 % 4,91 %

Top 10 belangen (30-11-2017)

18,9 %
Northern Trust Europe RAFI Unit B EUR
16,8 %
Vanguard European Stock Index Fund I EUR
10,1 %
Northern Trust U.S. RAFI Unit B EUR
9,7 %
Vanguard US 500 Stock Index Fund Plus
8,0 %
Northern Trust AC Asia ex Japan Cust ESG
7,6 %
Northern Trust EM Custom ESG Equity Ind
4,9 %
Northern Trust Global REIT Unit B
4,5 %
Vanguard Euro Gov.Bond Index Fund INS
4,4 %
Montanaro European Smaller Comp.Fund
4,3 %
Vanguard Japan Stock Index Fund I EUR
Totaal
89,1 %
Kempen Profielfonds 5 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”) Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,35 %
Service fee i
0,10 %
Kosten indirecte beleggingen i
0,10%-0,30% (bandbreedte geschat)
Verwachte lopende kosten i
0,55% - 0,75% (geschatte bandbreedte)
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,62 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2016.

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,10 %
Swing factor neerwaarts i
0,10 %
Kempen Profielfonds 5 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”) Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Doelstelling
Op lange termijn een zo hoog mogelijk rendement te behalen met inachtneming van het risicoprofiel en de beleggingsrestricties.
Beleggingsstrategie
Mixfondsen
Universum
Global assets wereldwijd
Datum van oprichting
16-02-2006
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Morningstar rating â„¢

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
ja, genoteerd aan de NAV Trading Facility van Euronext
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0000290492
Kempen Profielfonds 5 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”) Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina.


Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Formele documentatie overig

Kempen Profielfonds 5 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”) Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies.

Kempen Profielfonds 5 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”) Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.