Kempen Profielfonds 4 - Klasse N

Profiel

Kempen Profielfonds 4 biedt een breed samengestelde portefeuille van verschillende beleggingscategorieën, waarin het vermogen, direct of indirect, wordt belegd conform het risicoprofiel van het fonds. Kempen Profielfonds 4 heeft als doelstelling op lange termijn een zo hoog mogelijk rendement te behalen met inachtneming van het risicoprofiel en de beleggingsrestricties. Het beleggingsbeleid is overwegend passief maar er kan ook actief belegd worden indien de nadelen van passief te groot zijn of passieve uitvoeringsvormen niet beschikbaar zijn.

Jaarlijks wordt voor het fonds de verdeling over de verschillende beleggingscategorieën (het ‘strategisch beleggingsbeleid’) vastgesteld op basis van langetermijnrisico- en rendementsverwachtingen. Gedurende het jaar kan de beheerder, op basis van bijvoorbeeld economische ontwikkelingen of marktsignalen besluiten om, met inachtneming van de beleggingsrestricties van het fonds, af te wijken van het strategisch beleggingsbeleid. Zie in tabel onder de tab Portefeuille de bandbreedtes, het strategische beleggingsbeleid en de huidige verdeling van het fonds.

Beheerteam

Florentine Hanlo, Wilse Graveland

Rendement per 31-05-2020 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-05-2020

Slide to see more
  Fonds
1 maand 2,4 %
3 maanden -3,6 %
Dit jaar -6,8 %
2017 8,2 %
2018 -6,0 %
2019 19,1 %
1 jaar (op jaarbasis) 1,6 %
3 jaar (op jaarbasis) i 2,3 %
5 jaar (op jaarbasis) i 2,0 %
Sinds start (op jaarbasis) i 3,3 %
Naamswijziging per 1 januari 2014. Voor 1 januari 2014: Van Lanschot Global Index Fund Groeigericht. Voor 1 januari 2010: Van Lanschot Manager Selectie Groeigericht.De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 58,53 M 31-05-2020
Omvang aandelenklasse
EUR 58,53 M 31-05-2020
Aantal uitstaande aandelen/participaties
1.599.723 31-05-2020
Intrinsieke waarde i
EUR 37,40 10-07-2020
Transactieprijs i
EUR 37,36 10-07-2020
Morningstar rating â„¢

Beleggingskarakteristieken per 31-05-2020

Slide to see more
  Fonds
Aantal belangen 19
Kempen Profielfonds 4 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”) Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 31-03-2020

Onderstaande teksten hebben betrekking op het eerste kwartaal van 2020.

Het eerste kwartaal stond uiteraard volledig in het teken van de coronacrisis. Vanaf begin januari begonnen rentes al gestaag te dalen, en deze voorzichtigheid werd half februari opgevolgd door de snelste beurscrisis die zich ooit heeft voltrokken. Binnen enkele weken verloren aandelenindices tot ruim 30% van hun waarde, en alle winsten van 2019 en 2018 werden feitelijk tenietgedaan.

Centrale banken nemen maatregelen om het financieel systeem draaiende te houden, maar kunnen niet voorkomen dat er sprake zal zijn van een (kortstondige) diepe economische recessie. Wij zien dat overheden grootschalige extra maatregelen nemen om de negatieve economische effecten van het coronavirus te mitigeren.

Duitsland kondigde23 maart een groot stimuleringspakket aan ter grootte van 4,5% van het BBP. Hiervoor zal de regering de schuldenlimiet die de Duitse overheid kent, moeten opgeven. Deze fiscale stimuleringsplannen liggen fors hoger dan wat het land aan maatregelen nam tijdens de financiële crisis in 2008/9. In de VS is een steunpakket ter waarde van US$ 2.000 miljard afgekondigd. Dit komt overeen met 10% van het BBP. De helft hiervan is directe fiscale stimulering. Iedere Amerikaan ontvangt een eenmalige uitkering van $ 1.200. Daarnaast is het steunpakket gericht op extra werkloosheidsuitkeringen en steun voor bedrijven.

Door de vlucht van beleggers naar veiliger vaarwater was er een zeer duidelijke tweedeling in de markten te zien. Op hun absolute dieptepunt op 23 maart stonden aandelen wereldwijd (in ontwikkelde én opkomende landen) op een jaarverlies van bijna 29%. Het kwartaal eindigde relatief positief, met een verlies van “slechts” 21,8% voor opkomende landen, en -19,2% voor ontwikkelde landen. Algeheel negatief dus.

De tweedeling werd dan ook zichtbaar op de obligatiemarkten. Hoogrentende bedrijven verloren op hun dieptepunt zo’n 20% aan waarde, om af te sluiten met een verlies van -9,4%. Hoogrentende landen vertoonden een vergelijkbaar beeld. Investment grade bedrijfsobligaties waren stabieler, en Europese staatsobligaties sloten zelfs af met een plus van ruim één procent.

Portefeuille-ontwikkelingen per 31-03-2020

In het kader van het langjarige beleid werd de portefeuille flink gewijzigd. In januari en februari werden het Kempen European Sustainable Value Creation fonds en het Northern Trust World ESG Leaders fonds toegevoegd. Tegelijkertijd werden de posities in Europese en Amerikaanse aandelen afgebouwd, waardoor de regioallocatie ongeveer gelijk bleef. Deze fondsen deden het in de grote stress van maart beduidend beter dan hun benchmarks.

De portefeuille is nog altijd overwogen hoogrentende landen, en licht onderwogen aandelen. Deze onderweging aandelen was uiteraard voordelig, en omdat obligaties minder aan waarde verloren was het totale effect ook positief.

Vooruitblik
Wij verwachten dat overheden, naast de reeds genomen maatregelen, nog nadere steunmaatregelen voor bedrijven en burgers zullen aankondigen. De uitbreiding van het QE-programma van de ECB dat 18 maart is aangekondigd, is een steunmaatregel om financieringskosten voor overheden laag te houden. Hiermee is het acute probleem van oplopende schuldposities weggenomen.

Centrale banken zetten onbeperkt middelen in om het financieel systeem draaiende te houden. Markten geven aan dat systeemrisico’s als gevolg hiervan beperkt zijn. Wij verwachten dat overheden in staat zullen zijn om een groot deel van de economische pijn te compenseren en op deze wijze de komende maanden te overbruggen. Hiermee blijft de structurele economische schade, zoals faillissementen en verlies van werkgelegenheid, als het goed is beperkt. Dit zal echter een forse verruiming van het fiscale beleid betekenen.

De economische impact zal groot zijn. De complete lockdown van onder andere Italië en Spanje betekent dat er een economische krimp zal zijn van 10% tot 15% met het zwaartepunt in het tweede kwartaal. Wij gaan vooralsnog uit van een ‘U vormig’ economisch scenario. De verspreiding van het virus en de duur van de (gedeeltelijke) economische lockdown zijn hiervoor de meest bepalende factoren. Na een tijdelijke recessie verwachten wij weer een economisch herstel, ondersteund door ruim monetair en fiscaal beleid.
Kempen Profielfonds 4 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”) Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-05-2020 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-05-2020

Slide to see more
  Fonds
1 maand 2,4 %
3 maanden -3,6 %
Dit jaar -6,8 %
2017 8,2 %
2018 -6,0 %
2019 19,1 %
1 jaar (op jaarbasis) 1,6 %
3 jaar (op jaarbasis) i 2,3 %
5 jaar (op jaarbasis) i 2,0 %
Sinds start (op jaarbasis) i 3,3 %
Naamswijziging per 1 januari 2014. Voor 1 januari 2014: Van Lanschot Global Index Fund Groeigericht. Voor 1 januari 2010: Van Lanschot Manager Selectie Groeigericht.De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 0,12
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
20-05-2019
Dividendkalender
Kempen Profielfonds 4 heeft in het verleden steeds dividend uitgekeerd. Door de steeds lagere rentevoeten en de toenemende beschikbaarheid van fondsen die geen dividend plegen uit te keren, is het verplichte deel van de dividenduitkering steeds kleiner geworden. M.b.t. het boekjaar 2015 bleek een verplichte doorstoot van inkomsten geheel achterwege te kunnen blijven. Het fonds bedient verschillende groepen aandeelhouders. Voor enkele groepen van aandeelhouders in het fonds is dit een gunstige onwikkeling, omdat het voor deze groep nadelig is om dividend te ontvangen. Voor het resterende deel van de aandeelhouders levert een dividend-uitkering voordeel noch nadeel op. De beheerder kiest er derhalve voor om, met inachtneming van de fiscale doorstootverplichting, het dividend zo laag mogelijk te houden en waar mogelijk te passeren.

Risico-analyse (ex post) per 31-05-2020

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -15,76 % -40,73 %
Kempen Profielfonds 4 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”) Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (31-05-2020)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Kempen Eur.Sustain.Value Creation Fund N 0,49 % 4,55 %
NT World ESG Leaders Eq Index Fd class E 0,44 % 3,45 %
Northern Trust Europe Custom ESG Eq. Ind 0,37 % 3,37 %
NT NA Custom ESG CCF Fund class B 0,22 % 3,70 %
Northern Trust Europe Value ESG B EUR 0,13 % 3,10 %

Top 5 laagste bijdrage (31-05-2020)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
NT EM ESG Leaders Equity Index Fund -0,09 % -0,92 %
Northern Trust Global REIT Unit B -0,06 % -1,26 %
NT High Quality Euro Government Bnd Ind. -0,04 % -0,80 %
Kempen (Lux) Euro Sustainable Cr.Fd I 0,01 % 0,19 %
iShares ESG Screened Eur Corp Bond Index 0,01 % 0,20 %

Beleggingscategorie (31-05-2020)

Slide to see more
  Min Max Strategisch beleid Huidige verdeling
Liq. en obligatie investment grade 10,00 % 40,00 % 30,00 %
Obligaties high yield 0,00 % 20,00 % 5,00 %
Aandelen 30,00 % 75,00 % 61,00 %
Grondstoffen 0,00 % 15,00 % 0,00 %
Vastgoed 0,00 % 15,00 % 4,00 %

Top 10 belangen (31-05-2020)

12,8 %
NT World ESG Leaders Eq Index Fd class E
11,2 %
Northern Trust Europe Custom ESG Eq. Ind. Fd (CCF)
11,1 %
Kempen Eur.Sustain.Value Creation Fund N
10,5 %
ASR ESG IndexPlus Inst Euro Staatsobl K
9,8 %
NT EM ESG Leaders Equity Index Fund
6,1 %
NT NA Custom ESG CCF Fund class B
5,5 %
Northern Trust Global REIT Unit B
4,4 %
Northern Trust N.A. Value ESG B EUR
4,3 %
NT High Quality Euro Government Bnd Ind.
4,1 %
iShares ESG Screened Eur Corp Bond Index
Totaal
79,9 %
Kempen Profielfonds 4 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”) Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

SWING FACTOR

Hier vindt u het overzicht met actuele swing factoren.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,35 %
Service fee i
0,10 %
Kosten indirecte beleggingen i
0,10 % - 0,30 % (bandbreedte geschat)
Verwachte lopende kosten i
0,55 % - 0,75% (geschatte bandbreedte)
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,57 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2019.
Kempen Profielfonds 4 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”) Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
N
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Doelstelling
Op lange termijn een zo hoog mogelijk rendement te behalen met inachtneming van het risicoprofiel en de beleggingsrestricties.
Beleggingsstrategie
Mixfondsen
Universum
Global assets wereldwijd
Datum van oprichting
16-02-2006
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administrateur
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Accountant
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
Transfer agent
Van Lanschot Kempen Wealth Management NV
Beheerder
Kempen Capital Management NV
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Morningstar rating â„¢

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
ja, genoteerd aan de NAV Trading Facility van Euronext
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0000290484
Kempen Profielfonds 4 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”) Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina.


Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Formele documentatie overig

Kempen Profielfonds 4 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”) Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geen gegevens beschikbaar.
Kempen Profielfonds 4 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”) Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.