Kempen Profielfonds 4 - Klasse N

Profiel

Kempen Profielfonds 4 biedt een breed samengestelde portefeuille van verschillende beleggingscategorieën, waarin het vermogen, direct of indirect, wordt belegd conform het risicoprofiel van het fonds. Kempen Profielfonds 4 heeft als doelstelling op lange termijn een zo hoog mogelijk rendement te behalen met inachtneming van het risicoprofiel en de beleggingsrestricties. Het beleggingsbeleid is overwegend passief maar er kan ook actief belegd worden indien de nadelen van passief te groot zijn of passieve uitvoeringsvormen niet beschikbaar zijn.

Jaarlijks wordt voor het fonds de verdeling over de verschillende beleggingscategorieën (het ‘strategisch beleggingsbeleid’) vastgesteld op basis van langetermijnrisico- en rendementsverwachtingen. Gedurende het jaar kan de beheerder, op basis van bijvoorbeeld economische ontwikkelingen of marktsignalen besluiten om, met inachtneming van de beleggingsrestricties van het fonds, af te wijken van het strategisch beleggingsbeleid. Zie in tabel onder de tab Portefeuille de bandbreedtes, het strategische beleggingsbeleid en de huidige verdeling van het fonds.

Beheerteam

Florentine Hanlo, Wilse Graveland

Rendement per 31-08-2019 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-08-2019

Slide to see more
  Fonds
1 maand -1,2 %
3 maanden 3,0 %
Dit jaar 12,6 %
2016 4,6 %
2017 8,2 %
2018 -6,0 %
1 jaar (op jaarbasis) 4,4 %
3 jaar (op jaarbasis) i 5,5 %
5 jaar (op jaarbasis) i 5,6 %
Sinds start (op jaarbasis) i 3,6 %
Naamswijziging per 1 januari 2014. Voor 1 januari 2014: Van Lanschot Global Index Fund Groeigericht. Voor 1 januari 2010: Van Lanschot Manager Selectie Groeigericht.De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 59,81 M 31-08-2019
Omvang aandelenklasse
EUR 59,81 M 31-08-2019
Aantal uitstaande aandelen/participaties
1.611.721 31-08-2019
Intrinsieke waarde i
EUR 37,50 14-10-2019
Transactieprijs i
EUR 37,46 14-10-2019
Morningstar rating â„¢

Beleggingskarakteristieken per 31-08-2019

Slide to see more
  Fonds
Aantal belangen 20
Kempen Profielfonds 4 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”) Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 30-06-2019

Onderstaande teksten hebben betrekking op het eerste kwartaal van 2019.

In het eerste kwartaal herstelden financiële markten fors. Aandelen en vastgoed maakten de koersverliezen van het vierde kwartaal 2018 weer goed. Amerikaanse aandelen stegen het meest binnen de ontwikkelde landen met circa 16%. De Brexitperikelen beïnvloedden de beurzen amper: aandelen in het Verenigd Koninkrijk stegen even hard als aandelen uit het Europese vasteland (circa 12%). Japanse aandelen bleven met een rendement van circa 9% ‘achter’. Aandelen in opkomende landen stegen met zo’n 12%, waarbij Chinese aandelen de belangrijkste bijdrage daaraan hadden.

De Duitse staatsrente daalde door de economische groeizorgen en de lage inflatie tot onder de 0%. Obligatiekoersen - die tegengesteld bewegen aan de rente – stegen dan ook. De lage rente trok beleggers ook naar Italiaanse en Spaanse obligaties en bedrijfsobligaties: vergeleken met de lage Duitse rente bieden deze namelijk nog een aardig aanvangsrendement. Europese staatsobligaties rendeerden gemiddeld zo’n 2,5%. Het extra risico namen beleggers voor lief. De categorie bedrijfsobligaties behaalde een rendement van circa 3%. Hoogrentende bedrijven, oftewel de categorie met wat meer risico, behaalde een rendement van zo’n 8%.

De lagere rente maakte dat beleggers massaal beursgenoteerd vastgoed kochten. De mooie huuropbrengsten en de lagere rente, die herfinancieren goedkoop houdt, maken deze categorie aantrekkelijk.
Onderstaande teksten hebben betrekking op het tweede kwartaal van 2019.

Aandelenmarkten moesten herstellen van het extreem volatiele einde van 2018. Afgezien van opkomende landen, verloren eind 2018 bijna alle beurzen meer dan 10% van hun waarde, en gaven daarmee de gehele winst van de rest van 2018 op. Het eerste kwartaal van 2019 maakte dit echter al goed, waarop een wisselvalliger tweede kwartaal volgde. Ontwikkelde landen wereldwijd gingen 2,5% omhoog, opkomende landen daalden 0,5%. April en juni waren positieve maanden, maar de stijgende onrust rondom China en de VS zorgde voor wereldwijde dalingen van de financiële markten in mei.

In Europa werd met name in maart met spanning uitgekeken naar de mogelijkheid van een Brexit. Toen na een kort uitstel een langer uitstel tot eind oktober volgde, keerde de rust weer terug. Het ligt echter in de lijn der verwachting dat het derde en vierde kwartaal de markten hier wederom gevolgen van gaan ondervinden.

De obligatiemarkten werd gekenmerkt door een forse daling van de rente. Staatsobligaties stegen hierdoor in waarde. Waar aan het begin de kredietopslagen voor bedrijfsobligaties nog relatief hoog waren daalden ook deze, wat voor Investment Grade en High Yield obligaties voor een extra rendement zorgde.

Een groot aandeel hierin was weggelegd voor centrale banken, die zowel in Europa als in de Verenigde Staten een aanmerkelijk mildere toon aansloegen. De onzekerheden rondom begrotingstekorten in met name Italië werden weliswaar niet volledig weggenomen, maar de ECB maakte min of meer duidelijk nog steeds alles te doen om de groei in de eurozone aan te willen jagen. Aan het einde van het tweede kwartaal werd bekend dat Christine Lagarde de opvolger zal worden van Mario Draghi aan de top van de ECB. Ook dit nieuws werd met optimisme ontvangen.

Alles bij elkaar boekten EMU-landen een rendement van 3,4%. Investment Grade-bedrijfsobligaties boekten 2,2%, High Yield-obligaties presteerden vergelijkbaar met 2,3%.

Portefeuille-ontwikkelingen per 30-06-2019

De belangrijkste wijzigingen werden uitgevoerd binnen bedrijfsobligaties. De fondsen van Kempen en iShares werden vervangen door ESG-varianten van dezelfde aanbieders. Deze transities vonden bijna geheel “in kind” plaats, waardoor de kosten laag bleven. De kosten van het iShares fonds daalden bovendien aanzienlijk, wat voor de profielfondsen ook lagere kosten betekent.

Vooruitblik
Voorspellende indicatoren, zoals inkoopmanagersindices, laten een verslechterend beeld zien voor de economische groei. Elementen die voor het verslechterende beeld zorgen zijn wereldwijde politieke spanningen (handelsconflicten met de VS, Brexit, Italiaanse staatsschuldproblematiek), vertraagde effecten van de monetaire verkrapping van vorig jaar en neerwaartse aanpassingen in bedrijfswinsten.

In China en andere opkomende landen zagen we de afgelopen maanden een verbetering in de economische indicatoren als gevolg van stimuleringsmaatregelen. Maar recentelijk zien we, onder invloed van tegenvallende exportcijfers en kredietgroei, de vooruitzichten toch weer verslechteren. Daarnaast lijkt het handelsconflict zich te verharden en de risico’s van een escalatie nemen toe.

Economische groeicijfers over het eerste kwartaal in Europa en de Verenigde Staten vielen mee. Maar vooruitlopende indicatoren blijven duiden op een zwakkere economische groei voor de rest van dit jaar. Een recessie zien we de komende 12 maanden niet.
Kempen Profielfonds 4 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”) Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-08-2019 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-08-2019

Slide to see more
  Fonds
1 maand -1,2 %
3 maanden 3,0 %
Dit jaar 12,6 %
2016 4,6 %
2017 8,2 %
2018 -6,0 %
1 jaar (op jaarbasis) 4,4 %
3 jaar (op jaarbasis) i 5,5 %
5 jaar (op jaarbasis) i 5,6 %
Sinds start (op jaarbasis) i 3,6 %
Naamswijziging per 1 januari 2014. Voor 1 januari 2014: Van Lanschot Global Index Fund Groeigericht. Voor 1 januari 2010: Van Lanschot Manager Selectie Groeigericht.De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 0,12
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
20-05-2019
Dividendkalender
Kempen Profielfonds 4 heeft in het verleden steeds dividend uitgekeerd. Door de steeds lagere rentevoeten en de toenemende beschikbaarheid van fondsen die geen dividend plegen uit te keren, is het verplichte deel van de dividenduitkering steeds kleiner geworden. M.b.t. het boekjaar 2015 bleek een verplichte doorstoot van inkomsten geheel achterwege te kunnen blijven. Het fonds bedient verschillende groepen aandeelhouders. Voor enkele groepen van aandeelhouders in het fonds is dit een gunstige onwikkeling, omdat het voor deze groep nadelig is om dividend te ontvangen. Voor het resterende deel van de aandeelhouders levert een dividend-uitkering voordeel noch nadeel op. De beheerder kiest er derhalve voor om, met inachtneming van de fiscale doorstootverplichting, het dividend zo laag mogelijk te houden en waar mogelijk te passeren.

Risico-analyse (ex post) per 31-08-2019

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -7,48 % -40,73 %
Kempen Profielfonds 4 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”) Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (31-08-2019)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Vanguard Euro Gov.Bond Index Fund INS 0,32 % 2,34 %
Northern Trust Global REIT Unit B 0,18 % 2,96 %
NT High Quality Euro Goverment Bnd Index 0,10 % 2,28 %
iShares ESG Screened Eur Corp Bond Index 0,03 % 0,62 %
L&G EM Government Bond Euro Unhedged 0,03 % 1,89 %

Top 5 laagste bijdrage (31-08-2019)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
NT EMK Custom ESG Eq Inf Fd Cl E -0,38 % -3,77 %
Northern Trust Europe Value ESG B EUR -0,21 % -1,88 %
Northern Trust N.A. Value ESG B EUR -0,18 % -2,43 %
Northern Trust Europe Custom ESG Eq. Ind -0,15 % -1,24 %
NT NA Custom ESG CCF Fund class B -0,06 % -0,68 %

Beleggingscategorie (31-08-2019)

Slide to see more
  Min Max Strategisch beleid Huidige verdeling
Liq. en obligatie investment grade 10,00 % 40,00 % 30,00 %
Obligaties high yield 0,00 % 20,00 % 5,00 %
Aandelen 30,00 % 75,00 % 61,00 %
Grondstoffen 0,00 % 15,00 % 0,00 %
Vastgoed 0,00 % 15,00 % 4,00 %

Top 10 belangen (31-08-2019)

13,8 %
Vanguard Euro Gov.Bond Index Fund INS
10,9 %
Northern Trust Europe Custom ESG Eq. Ind. Fd (CCF)
10,9 %
Northern Trust Europe Value ESG B EUR
8,6 %
NT EMK Custom ESG Eq Inf Fd Cl E
7,6 %
Northern Trust N.A. Value ESG B EUR
7,4 %
NT NA Custom ESG CCF Fund class B
6,1 %
Northern Trust Global REIT Unit B
4,6 %
NT High Quality Euro Goverment Bnd Index
4,3 %
iShares ESG Screened Eur Corp Bond Index
3,2 %
Kempen (Lux) Euro Sustainable Cr.Fd I
Totaal
77,5 %
Kempen Profielfonds 4 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”) Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,35 %
Service fee i
0,10 %
Kosten indirecte beleggingen i
0,10 % - 0,30 % (bandbreedte geschat)
Verwachte lopende kosten i
0,55 % - 0,75% (geschatte bandbreedte)
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,60 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2018.

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,10 %
Swing factor neerwaarts i
0,10 %
Kempen Profielfonds 4 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”) Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
N
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Doelstelling
Op lange termijn een zo hoog mogelijk rendement te behalen met inachtneming van het risicoprofiel en de beleggingsrestricties.
Beleggingsstrategie
Mixfondsen
Universum
Global assets wereldwijd
Datum van oprichting
16-02-2006
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administrateur
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Accountant
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
Transfer agent
F. van Lanschot Bankiers N.V.
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Morningstar rating â„¢

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
ja, genoteerd aan de NAV Trading Facility van Euronext
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0000290484
Kempen Profielfonds 4 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”) Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina.


Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Formele documentatie overig

Kempen Profielfonds 4 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”) Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geen gegevens beschikbaar.
Kempen Profielfonds 4 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”) Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.