Kempen Profielfonds 4 - Klasse N

Profiel

Kempen Profielfonds 4 biedt een breed samengestelde portefeuille van verschillende beleggingscategorieën, waarin het vermogen, direct of indirect, wordt belegd conform het risicoprofiel van het fonds. Kempen Profielfonds 4 heeft als doelstelling op lange termijn een zo hoog mogelijk rendement te behalen met inachtneming van het risicoprofiel en de beleggingsrestricties. Het beleggingsbeleid is overwegend passief maar er kan ook actief belegd worden indien de nadelen van passief te groot zijn of passieve uitvoeringsvormen niet beschikbaar zijn.

Jaarlijks wordt voor het fonds de verdeling over de verschillende beleggingscategorieën (het ‘strategisch beleggingsbeleid’) vastgesteld op basis van langetermijnrisico- en rendementsverwachtingen. Gedurende het jaar kan de beheerder, op basis van bijvoorbeeld economische ontwikkelingen of marktsignalen besluiten om, met inachtneming van de beleggingsrestricties van het fonds, af te wijken van het strategisch beleggingsbeleid. Zie in tabel onder de tab Portefeuille de bandbreedtes, het strategische beleggingsbeleid en de huidige verdeling van het fonds.

Beheerteam

Florentine Hanlo, Wilse Graveland

Rendement per 29-02-2020 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 29-02-2020

Slide to see more
  Fonds
1 maand -3,8 %
3 maanden -2,4 %
Dit jaar -3,3 %
2017 8,2 %
2018 -6,0 %
2019 19,1 %
1 jaar (op jaarbasis) 6,7 %
3 jaar (op jaarbasis) i 4,3 %
5 jaar (op jaarbasis) i 3,4 %
Sinds start (op jaarbasis) i 3,6 %
Naamswijziging per 1 januari 2014. Voor 1 januari 2014: Van Lanschot Global Index Fund Groeigericht. Voor 1 januari 2010: Van Lanschot Manager Selectie Groeigericht.De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 60,96 M 29-02-2020
Omvang aandelenklasse
EUR 60,96 M 29-02-2020
Aantal uitstaande aandelen/participaties
1.605.435 29-02-2020
Intrinsieke waarde i
EUR 33,40 02-04-2020
Transactieprijs i
EUR 33,43 02-04-2020
Morningstar rating â„¢

Beleggingskarakteristieken per 29-02-2020

Slide to see more
  Fonds
Aantal belangen 20
Kempen Profielfonds 4 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”) Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 31-12-2019

Onderstaande teksten hebben betrekking op het vierde kwartaal van 2019.

Na het turbulente derde kwartaal was het vierde kwartaal eigenlijk opvallend rustig op de beurzen. De brexit werd medio oktober wederom vooruit geschoven, de zorgen over een handelsoorlog ebden weg, en beurzen klommen gestaag nog eens een procent of 10 verder omhoog. Aan het einde van het kwartaal en daarmee ook het einde van het jaar, hadden aandelen in ontwikkelde landen zelfs meer dan 30% opgeleverd. De verkiezingen in het VK zorgden voor wat spanning, maar eigenlijk was ook hiervan de invloed zeer beperkt.

Binnen vastrentende waarden was het beeld veel wisselender. Hoogrentende landen gingen waar het om leningen in dollars gaat omlaag, maar in lokale valuta omhoog. De implosie van de rente in de zomer werd deels ongedaan gemaakt, wat vooral bij staatsobligaties logischerwijs voor een koersdaling zorgde. Bedrijfsobligaties zaten hier ongeveer tussen in: high yield noteerde een kleine plus, en investment grade bleef simpelweg op zijn plek liggen.

Portefeuille-ontwikkelingen per 31-12-2019

De portefeuille is licht gewijzigd. Zoals gepland is het fonds van Vanguard binnen EMU staatsobligaties vervangen door een fonds van asr. Verder zijn er voorbereidingen getroffen voor een grotere transformatie die in het eerste deel van 2020 moet gaan plaatsvinden. Deze staat in het teken van een radicaal strenger ESG-beleid, waardoor de expliciete allocatie naar Europese small-caps zal komen te vervallen, er een wereldwijde aandelen allocatie geïntroduceerd zal worden, en de positie in Value fondsen zal worden teruggebracht. Deze transformatie zal geleidelijk plaatsvinden gedurende de eerste helft van het jaar. Qua regio allocatie zal de impact overigens gering zijn.

Ten opzichte van de norm is de portefeuille overwogen naar obligaties van hoogrentende landen. Er is tegelijkertijd een onderweging naar aandelen (zowel opkomende als ontwikkelde landen) ten gunste van cash. Hierdoor is de portefeuille netto wat defensiever gepositioneerd dan de norm.

Vooruitblik
Economische indicatoren wijzen momenteel niet op een recessie. Recent lijken enige verbeteringen waarneembaar in de onder druk liggende industriële sector. De afname van de groei versterkt zichzelf vooralsnog niet doordat het consumentenvertrouwen op peil blijft. Vooralsnog verwachten wij wel groei in de VS en EU voor komend jaar. Ook in opkomende landen zien wij de economische groei teruglopen maar hebben centrale banken veelal de ruimte voor een verruimend monetair beleid.

Wereldwijd versoepelen centrale banken hun monetaire beleid op basis van het verslechterende economische klimaat. Tezamen met excessief spaargedrag worden de rentes naar beneden gedrukt. Het renterisico’s lijkt asymmetrisch, er is opwaarts potentieel op de middellange tot lange termijn. De ECB is een nieuw opkoopprogramma gestart. Dit zal op korte termijn neerwaartse druk op rentes uitoefenen. Wij vinden de huidige inflatieverwachting iets te laag gezien de huidige economische omgeving. De monetaire verruiming van de ECB zal van beperkte invloed op de inflatie zijn.

De onderhandelingen omtrent het handelsconflict tussen VS en China duren voort. Een “phase one” handelsovereenkomst is in de maak. China en de VS verwachten op 15 januari 2020 een handelsakkoord te sluiten. De geplande stijging van de handelstarieven per 15 december gaan niet door, en de VS hebben de tarieven die in september waren ingevoerd gehalveerd. In het VK werden op 12 december verkiezingen gehouden en dit leverde een sterke meerderheid op voor de Conservatieve Partij van Boris Johnson. Dit neemt de onzekerheid op de korte termijn weg over de vraag of, en wanneer (31 januari) het VK uit de Europese Unie zal treden. Tegenvallende economische groei in Italië zal het begrotingstekort en de hoge staatsschuld weer in de schijnwerpers gaan zetten. Wij verwachten dat Italië en de Europese Commissie tot overeenstemming omtrent het budget voor 2020 zullen komen.
Kempen Profielfonds 4 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”) Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 29-02-2020 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 29-02-2020

Slide to see more
  Fonds
1 maand -3,8 %
3 maanden -2,4 %
Dit jaar -3,3 %
2017 8,2 %
2018 -6,0 %
2019 19,1 %
1 jaar (op jaarbasis) 6,7 %
3 jaar (op jaarbasis) i 4,3 %
5 jaar (op jaarbasis) i 3,4 %
Sinds start (op jaarbasis) i 3,6 %
Naamswijziging per 1 januari 2014. Voor 1 januari 2014: Van Lanschot Global Index Fund Groeigericht. Voor 1 januari 2010: Van Lanschot Manager Selectie Groeigericht.De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 0,12
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
20-05-2019
Dividendkalender
Kempen Profielfonds 4 heeft in het verleden steeds dividend uitgekeerd. Door de steeds lagere rentevoeten en de toenemende beschikbaarheid van fondsen die geen dividend plegen uit te keren, is het verplichte deel van de dividenduitkering steeds kleiner geworden. M.b.t. het boekjaar 2015 bleek een verplichte doorstoot van inkomsten geheel achterwege te kunnen blijven. Het fonds bedient verschillende groepen aandeelhouders. Voor enkele groepen van aandeelhouders in het fonds is dit een gunstige onwikkeling, omdat het voor deze groep nadelig is om dividend te ontvangen. Voor het resterende deel van de aandeelhouders levert een dividend-uitkering voordeel noch nadeel op. De beheerder kiest er derhalve voor om, met inachtneming van de fiscale doorstootverplichting, het dividend zo laag mogelijk te houden en waar mogelijk te passeren.

Risico-analyse (ex post) per 29-02-2020

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -7,48 % -40,73 %
Kempen Profielfonds 4 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”) Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (29-02-2020)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
NT EMK Custom ESG Eq Inf Fd Cl E 0,35 % 2,88 %
db x-trackers MSCI Europe Small Cap ETF 0,17 % 4,95 %
Montanaro European Smaller Comp.Fund 0,15 % 4,73 %
ASR ESG IndexPlus Inst Euro Staatsobl K 0,10 % 0,82 %
NT High Quality Euro Government Bnd Ind. 0,05 % 1,28 %

Top 5 laagste bijdrage (29-02-2020)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Kempen Eur.Sustain.Value Creation Fund N -1,37 % -9,73 %
NT World ESG Leaders Eq Index Fd class E -1,33 % -12,71 %
NT EM ESG Leaders Equity Index Fund -0,89 % -3,89 %
Northern Trust Europe Custom ESG Eq. Ind -0,87 % -7,91 %
Northern Trust Global REIT Unit B -0,41 % -7,42 %

Beleggingscategorie (29-02-2020)

Slide to see more
  Min Max Strategisch beleid Huidige verdeling
Liq. en obligatie investment grade 10,00 % 40,00 % 30,00 %
Obligaties high yield 0,00 % 20,00 % 5,00 %
Aandelen 30,00 % 75,00 % 61,00 %
Grondstoffen 0,00 % 15,00 % 0,00 %
Vastgoed 0,00 % 15,00 % 4,00 %

Top 10 belangen (29-02-2020)

13,5 %
ASR ESG IndexPlus Inst Euro Staatsobl K
10,6 %
Northern Trust Europe Custom ESG Eq. Ind. Fd (CCF)
10,4 %
Kempen Eur.Sustain.Value Creation Fund N
10,0 %
NT EM ESG Leaders Equity Index Fund
9,6 %
NT World ESG Leaders Eq Index Fd class E
5,5 %
NT NA Custom ESG CCF Fund class B
5,4 %
Northern Trust Global REIT Unit B
4,6 %
NT High Quality Euro Government Bnd Ind.
4,5 %
iShares ESG Screened Eur Corp Bond Index
3,9 %
Northern Trust Europe Value ESG B EUR
Totaal
77,9 %
Kempen Profielfonds 4 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”) Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,35 %
Service fee i
0,10 %
Kosten indirecte beleggingen i
0,10 % - 0,30 % (bandbreedte geschat)
Verwachte lopende kosten i
0,55 % - 0,75% (geschatte bandbreedte)
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,60 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2018.

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,10 %
Swing factor neerwaarts i
0,10 %
Kempen Profielfonds 4 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”) Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
N
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Doelstelling
Op lange termijn een zo hoog mogelijk rendement te behalen met inachtneming van het risicoprofiel en de beleggingsrestricties.
Beleggingsstrategie
Mixfondsen
Universum
Global assets wereldwijd
Datum van oprichting
16-02-2006
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administrateur
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Accountant
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
Transfer agent
F. van Lanschot Bankiers N.V.
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Morningstar rating â„¢

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
ja, genoteerd aan de NAV Trading Facility van Euronext
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0000290484
Kempen Profielfonds 4 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”) Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina.


Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Kempen Profielfonds 4 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”) Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geen gegevens beschikbaar.
Kempen Profielfonds 4 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”) Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.