Kempen Profielfonds 3 - Class N

Profiel

Kempen Profielfonds 3 biedt een breed samengestelde portefeuille van verschillende beleggingscategorieën, waarin het vermogen, direct of indirect, wordt belegd conform het risicoprofiel van het fonds. Kempen Profielfonds 3 heeft als doelstelling op lange termijn een zo hoog mogelijk rendement te behalen met inachtneming van het risicoprofiel en de beleggingsrestricties. Het beleggingsbeleid is overwegend passief maar er kan ook actief belegd worden indien de nadelen van passief te groot zijn of passieve uitvoeringsvormen niet beschikbaar zijn.

Jaarlijks wordt voor het fonds de verdeling over de verschillende beleggingscategorieën (het ‘strategisch beleggingsbeleid’) vastgesteld op basis van langetermijnrisico- en rendementsverwachtingen. Gedurende het jaar kan de beheerder, op basis van bijvoorbeeld economische ontwikkelingen of marktsignalen besluiten om, met inachtneming van de beleggingsrestricties van het fonds, af te wijken van het strategisch beleggingsbeleid. Zie in tabel onder de tab Portefeuille de bandbreedtes, het strategische beleggingsbeleid en de huidige verdeling van het fonds.

Beheerteam

Florentine Hanlo, Wilse Graveland

Rendement per 31-08-2020 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-08-2020

Slide to see more
  Fonds
1 maand 1,7 %
3 maanden 4,4 %
Dit jaar -1,1 %
2017 6,0 %
2018 -4,6 %
2019 15,9 %
1 jaar (op jaarbasis) 2,7 %
3 jaar (op jaarbasis) i 4,2 %
5 jaar (op jaarbasis) i 4,2 %
Sinds start (op jaarbasis) i 3,6 %
Naamswijziging per 1 januari 2014. Voor 1 januari 2014: Van Lanschot Global Index Fund Neutraal. Voor 1 januari 2010: Van Lanschot Manager Selectie Neutraal. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 83,87 M 31-08-2020
Omvang aandelenklasse
EUR 83,87 M 31-08-2020
Aantal uitstaande aandelen/participaties
2.213.706 31-08-2020
Intrinsieke waarde i
EUR 37,47 29-09-2020
Transactieprijs i
EUR 37,30 28-09-2020
Morningstar rating â„¢

Beleggingskarakteristieken per 31-08-2020

Slide to see more
  Fonds
Aantal belangen 17
Kempen Profielfonds 3 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Ontwikkelingen per 30-06-2020

Onderstaande teksten hebben betrekking op het tweede kwartaal van 2020.

Financiële markten hebben, na de forse dalingen in het eerste kwartaal, een sterk herstel laten zien in het tweede kwartaal. Markten vonden steun in een groot aantal ontwikkelingen: de afzwakking van ‘lockdown’ maatregelen in diverse landen en regio’s, een afname van de verspreiding van het virus in Europa en in Azië en nieuwe stimuleringsmaatregelen vanuit overheden en centrale banken. Zo kondigde de ECB een uitbreiding en verlenging van het opkoopprogramma aan. Optimisme was er ook over de mogelijke ontwikkeling van een vaccin, al lijkt het zeer waarschijnlijk dat een vaccin niet eerder dan in 2021 beschikbaar zal komen.

De heropening van economieën komt inmiddels in verschillende economische cijfers tot uiting. Sentimentsindicatoren zoals de inkoopmanagersindex lieten in mei al een aanzienlijk herstel zien. Voorlopige cijfers van deze index over juni laten een verdergaand sterk herstel zien tot een niveau van rond de 47. Weliswaar nog altijd onder het niveau van 50, dat als grens tussen economische groei en krimp wordt gezien, maar ver weg van het dieptepunt van 13,6 in april.

Ook de ongekende verslechtering van de arbeidsmarkt in de VS heeft een onverwacht sterke ommekeer laten zien. Liepen de werkloosheidsaanvragen in de afgelopen maanden op met ruim 40 miljoen, in de maand mei kwamen er juist ruim 2,5 miljoen ‘nieuwe’ banen bij. Deze draai was positiever dan verwacht en ondersteunde het optimisme dat sprake zal zijn van een redelijk vlot herstel van de economieën.

Aandelenbeurzen lieten een fors herstel zien. De wereldwijde aandelenindex steeg met ruim 18%, waarmee nog slechts een verlies van zo’n 5% voor het kalenderjaar resteert. Opkomende markten bleven iets achter maar noteerden toch een stijging van 17 procent. Enkele belangrijke opkomende markten als Rusland en Brazilië worden nog steeds geconfronteerd met grote aantallen nieuwe besmettingen.

Onder invloed van het hernieuwde optimisme lieten ook bedrijfsobligaties positieve rendementen zien. Het grootste herstel was zichtbaar binnen Emerging Markets Debt en High Yield obligaties. Beide categorieën lieten in het tweede kwartaal een rendement van tien á elf procent zien. Ook de olieprijs herstelde flink nadat de OPEC en Rusland overeenkwamen de productiebeperkingen te verlengen.

Portefeuille-ontwikkelingen
De portefeuille werd in het tweede kwartaal niet gewijzigd in de zin van het toevoegen of verwijderen van managers.

De overweging hoogrentende landen en onderweging aandelen is teruggedraaid. Ten opzichte van de norm is er nu een overweging naar hoogrentende bedrijven. Hier staat een onderweging van cash tegenover, of in het geval van de offensievere profielen een onderweging naar staatsobligaties.

Vooruitblik
De economische impact is enorm geweest in het tweede kwartaal. Komende maand zullen de versoepelingen verder doorgevoerd gaan worden. Wij verwachten hierdoor een verdere verbetering te gaan zien in de macro-economische cijfers. Toch zien we dat door de abrupte vraagafname en de verzwakte arbeidsmarkt economieën flinke schade hebben opgelopen. Herstel tot niveaus van voor de coronacrisis zal nog geruime tijd in beslag nemen. Wij gaan daarom nog steeds uit van een ‘U-vormig’ herstel.

De economische schade heeft landen ertoe gebracht om spoedig over te gaan tot versoepeling van de maatregelen om de economie te herstarten. Het risico dat hiermee gepaard gaat, is de kans dat er een tweede golf aan besmettingen volgt. Dit risico staat een volledig economisch herstel op korte termijn in de weg. Pas als er een vaccin op grote schaal beschikbaar komt, zal dit risico verdwijnen. De farmaceutische industrie investeert momenteel grootschalig in de ontwikkeling van behandelmethodes en vaccins tegen COVID-19. Wereldwijd lopen er circa 190 ontwikkelingsprogramma’s voor vaccins en 250 voor medicijnen. Recentelijk hebben enkele bemoedigende ontwikkelingen de media gehaald. Niettemin bestaat er nog een groot aantal uitdagingen. Zo bestaan er momenteel nog geen goedgekeurde vaccins tegen coronavirussen. En sommige ontwikkelprogramma’s baseren zich op nieuwe technologieën, die nog niet eerder zijn goedgekeurd. Het lijkt daarom waarschijnlijk dat er dit jaar geen vaccin beschikbaar zal komen.

Andere ontwikkelingen zijn de afgelopen periode wat naar de achtergrond verschoven. De onderhandelingen tussen de EU en het VK omtrent een handelsakkoord na de brexit blijken zeer moeizaam te gaan. De Britten hebben aangegeven de transitieperiode niet te willen verlengen waardoor de mogelijkheid van een harde brexit nog altijd aanwezig is. En in de opiniepeilingen voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen heeft Joe Biden recentelijk een voorsprong genomen. Er is sprake van grote verschillen tussen de economische programma’s van beide kandidaten. Dit kan de ontwikkelingen op de financiële markten in het najaar gaan beïnvloeden.

Kempen Profielfonds 3 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-08-2020 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-08-2020

Slide to see more
  Fonds
1 maand 1,7 %
3 maanden 4,4 %
Dit jaar -1,1 %
2017 6,0 %
2018 -4,6 %
2019 15,9 %
1 jaar (op jaarbasis) 2,7 %
3 jaar (op jaarbasis) i 4,2 %
5 jaar (op jaarbasis) i 4,2 %
Sinds start (op jaarbasis) i 3,6 %
Naamswijziging per 1 januari 2014. Voor 1 januari 2014: Van Lanschot Global Index Fund Neutraal. Voor 1 januari 2010: Van Lanschot Manager Selectie Neutraal. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 0,23
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
05-06-2020
Dividendkalender
Kempen Profielfonds 3 heeft in het verleden steeds dividend uitgekeerd. Door de steeds lagere rentevoeten en de toenemende beschikbaarheid van fondsen die geen dividend plegen uit te keren, is het verplichte deel van de dividenduitkering steeds kleiner geworden. M.b.t. het boekjaar 2015 bleek een verplichte doorstoot van inkomsten geheel achterwege te kunnen blijven. Het fonds bedient verschillende groepen aandeelhouders. Voor enkele groepen van aandeelhouders in het fonds is dit een gunstige onwikkeling, omdat het voor deze groep nadelig is om dividend te ontvangen. Voor het resterende deel van de aandeelhouders levert een dividend-uitkering voordeel noch nadeel op. De beheerder kiest er derhalve voor om, met inachtneming van de fiscale doorstootverplichting, het dividend zo laag mogelijk te houden en waar mogelijk te passeren.

Risico-analyse (ex post) per 31-08-2020

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -13,03 % -30,97 %
Kempen Profielfonds 3 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (31-08-2020)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
NT World ESG Leaders Eq Index Fd class E 0,46 % 5,39 %
NT Europe Sus Select SDG Index Euro Cl B 0,31 % 3,87 %
NT NA Custom ESG CCF Fund class B 0,27 % 6,27 %
Kempen Eur.Sustain.Value Creation Fund N 0,18 % 2,10 %
Northern Trust N.A. Value ESG B EUR 0,15 % 4,81 %
.

Top 5 laagste bijdrage (31-08-2020)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
ASR ESG IndexPlus Inst Euro Staatsobl K -0,15 % -0,80 %
NT High Quality Euro Government Bnd Ind. -0,07 % -1,07 %
L&G ESG EM Gov Bd (LC) Ind Fd Unhedged -0,02 % -0,88 %
L&G ESG EM Gov Bd (USD) Ind Fd Unhedged -0,01 % -0,54 %
SLI Eur Corp Bond Sust and Resp Inv Fd 0,01 % 0,12 %
.

Beleggingscategorie (31-08-2020)

Slide to see more
  Min Max Strategisch beleid Huidige verdeling
Liq. en obligatie investment grade 25,00 % 65,00 % 45,00 %
Obligaties high yield 0,00 % 15,00 % 5,00 %
Aandelen 20,00 % 55,00 % 47,00 %
Grondstoffen 0,00 % 10,00 % 0,00 %
Vastgoed 0,00 % 10,00 % 4,00 %

Top 10 belangen (31-08-2020)

18,7 %
ASR ESG IndexPlus Inst Euro Staatsobl K
9,1 %
NT World ESG Leaders Eq Index Fd class E
8,9 %
Kempen Eur.Sustain.Value Creation Fund N
8,2 %
NT Europe Sus Select SDG Index Euro Cl B
7,7 %
NT EM ESG Leaders Equity Index Fund
6,7 %
NT High Quality Euro Government Bnd Ind.
6,1 %
iShares ESG Screened Eur Corp Bond Index
4,7 %
SLI Eur Corp Bond Sust and Resp Inv Fd
4,7 %
Kempen (Lux) Euro High Yield Fund I
4,7 %
Kempen (Lux) Euro Sustainable Cr.Fd I
Totaal
79,5 %
Kempen Profielfonds 3 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

SWING FACTOR

Hier vindt u het overzicht met actuele swing factoren.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,35 %
Service fee i
0,10 %
Kosten indirecte beleggingen i
0,10 % - 0,30 % (bandbreedte geschat)
Verwachte lopende kosten i
0,55 % - 0,75 % (geschatte bandbreedte)
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,57 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2019.

Overige kosten

Slide to see more
Kempen Profielfonds 3 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
N
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Doelstelling
Op lange termijn een zo hoog mogelijk rendement behalen met inachtneming van het risicoprofiel en de beleggingsrestricties.
Beleggingsstrategie
Mixfondsen
Universum
Global assets wereldwijd
Datum van oprichting
16-02-2006
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administrateur
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Accountant
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
Transfer agent
Van Lanschot Kempen Wealth Management NV
Beheerder
Kempen Capital Management NV
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Morningstar rating â„¢

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
ja, genoteerd aan de NAV Trading Facility van Euronext
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0000290476
Kempen Profielfonds 3 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina.


Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Formele documentatie overig

Kempen Profielfonds 3 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geen gegevens beschikbaar.
Kempen Profielfonds 3 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.