Kempen Profielfonds 3 - Class N

Profiel

Kempen Profielfonds 3 biedt een breed samengestelde portefeuille van verschillende beleggingscategorieën, waarin het vermogen, direct of indirect, wordt belegd conform het risicoprofiel van het fonds. Kempen Profielfonds 3 heeft als doelstelling op lange termijn een zo hoog mogelijk rendement te behalen met inachtneming van het risicoprofiel en de beleggingsrestricties. Het beleggingsbeleid is overwegend passief maar er kan ook actief belegd worden indien de nadelen van passief te groot zijn of passieve uitvoeringsvormen niet beschikbaar zijn.

Jaarlijks wordt voor het fonds de verdeling over de verschillende beleggingscategorieën (het ‘strategisch beleggingsbeleid’) vastgesteld op basis van langetermijnrisico- en rendementsverwachtingen. Gedurende het jaar kan de beheerder, op basis van bijvoorbeeld economische ontwikkelingen of marktsignalen besluiten om, met inachtneming van de beleggingsrestricties van het fonds, af te wijken van het strategisch beleggingsbeleid. Zie in tabel onder de tab Portefeuille de bandbreedtes, het strategische beleggingsbeleid en de huidige verdeling van het fonds.

Beheerteam

Florentine Hanlo, Wilse Graveland

Rendement per 31-10-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-10-2018

Slide to see more
  Fonds
1 maand -3,4 %
3 maanden -3,8 %
Dit jaar -2,6 %
2015 5,3 %
2016 4,1 %
2017 6,0 %
1 jaar (op jaarbasis) -2,7 %
3 jaar (op jaarbasis) i 2,0 %
5 jaar (op jaarbasis) i 4,8 %
Sinds start (op jaarbasis) i 3,1 %
Naamswijziging per 1 januari 2014. Voor 1 januari 2014: Van Lanschot Global Index Fund Neutraal. Voor 1 januari 2010: Van Lanschot Manager Selectie Neutraal. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 88,48 M 31-10-2018
Omvang aandelenklasse
EUR 88,48 M 31-10-2018
Aantal uitstaande aandelen/participaties
2.607.937 31-10-2018
Intrinsieke waarde i
EUR 34,09 07-12-2018
Transactieprijs i
EUR 34,13 07-12-2018
Morningstar rating â„¢

Beleggingskarakteristieken per 31-10-2018

Slide to see more
  Fonds
Aantal belangen 19
Kempen Profielfonds 3 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 30-09-2018

Onderstaande teksten hebben betrekking op het derde kwartaal van 2018

In het derde kwartaal behaalden de aandelenmarkten wereldwijd positieve rendementen. Dit resultaat werd voornamelijk gedragen door de hoge rendementen in de Verenigde Staten. Een verklaring hiervoor is de aanhoudende sterke Amerikaanse economie en bedrijfsresultaten. De werkloosheidcijfers liggen nog steeds onder de 4%. De economie in de eurozone groeit weliswaar minder hard dan in de Verenigde Staten, maar groeit gestaag. De Italiaanse begroting, handelsonrust en Brexit zijn van invloed op het ondernemers- en consumentenvertrouwen.

Naast Amerikaanse aandelen lieten aandelen in Europa afgelopen kwartaal ook een positief rendement zien (+1,3%). Ook Japan scoorde goed, met een winst van 4,4%. Azië kampt nog steeds met kapitaaluitstroom door de handelsonrust en valutaire tegenwind voor opkomende markten.

Door opwaartse druk van de Amerikaanse rente en uitspraken van de ECB steeg in het derde kwartaal de lange rente van Europese kernlanden. Om een geheel ander reden, de Italiaanse begrotingsdiscussie, steeg de rente van perifere landen. Door de rentestijging daalden staatsobligatiekoersen, gemiddeld met 1,1%. Door de stevige bedrijfsresultaten onttrokken bedrijfsobligaties zich aan de daling. Obligaties van opkomende landen, uitgegeven in dollars, herstelden zich zelfs wat.

Europees vastgoed had flink last van de gestegen rente in september, waardoor het rendement op deze categorie negatief was het afgelopen kwartaal.

Portefeuille-ontwikkelingen per 30-09-2018

In het derde kwartaal zijn er geen grote wijzingen geweest in de positionering, qua allocatie, die al eerder was ingezet. De fondsinvulling is wel wat veranderd. Binnen aandelen opkomende landen zijn we geswitcht naar een meer duurzame invulling.

De eerder ingezette overweging van aandelen in de portefeuilles droeg dit kwartaal positief bij. Alle aandelen categorieën hebben positieve rendementen behaald in het derde kwartaal met uitzondering van de regio Azië/Pacific (-0,9%). De breed gespreide EMU-staatsobligaties daalden met 1,0%. Investment grade bedrijfsobligaties stegen licht met 0,1%, de hoogrentende variant deed het beter met een rendement van 1,8%.

Vooruitblik
De economie bevindt zich nog steeds in een positieve modus en we zien nog steeds het beste rendementsperspectief in aandelen. Aandelen zijn niet te duur als de in geprijsde hoge winstgroei maar wordt ingelost. In de regio Japan zijn we iets positiever geworden over de waardering vanwege betere fundamentele verwachtingen voor de winstgevendheid van het Japanse bedrijfsleven. We verwachten dat in de eurozone de rente voorlopig niet verhoogd zal worden. Hierdoor is het renteverschil tussen de Verenigde Staten en de EU op een historisch hoog niveau beland. Europese staatsobligaties behouden een lage score op waardering, cyclus en sentiment. De sentimentscore van Euro credit is verlaagd vanwege het aflopende opkoopprogramma van de ECB.
Kempen Profielfonds 3 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-10-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-10-2018

Slide to see more
  Fonds
1 maand -3,4 %
3 maanden -3,8 %
Dit jaar -2,6 %
2015 5,3 %
2016 4,1 %
2017 6,0 %
1 jaar (op jaarbasis) -2,7 %
3 jaar (op jaarbasis) i 2,0 %
5 jaar (op jaarbasis) i 4,8 %
Sinds start (op jaarbasis) i 3,1 %
Naamswijziging per 1 januari 2014. Voor 1 januari 2014: Van Lanschot Global Index Fund Neutraal. Voor 1 januari 2010: Van Lanschot Manager Selectie Neutraal. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 0,15
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
25-05-2015
Dividendkalender
Kempen Profielfonds 3 heeft in het verleden steeds dividend uitgekeerd. Door de steeds lagere rentevoeten en de toenemende beschikbaarheid van fondsen die geen dividend plegen uit te keren, is het verplichte deel van de dividenduitkering steeds kleiner geworden. M.b.t. het boekjaar 2015 bleek een verplichte doorstoot van inkomsten geheel achterwege te kunnen blijven. Het fonds bedient verschillende groepen aandeelhouders. Voor enkele groepen van aandeelhouders in het fonds is dit een gunstige onwikkeling, omdat het voor deze groep nadelig is om dividend te ontvangen. Voor het resterende deel van de aandeelhouders levert een dividend-uitkering voordeel noch nadeel op. De beheerder kiest er derhalve voor om, met inachtneming van de fiscale doorstootverplichting, het dividend zo laag mogelijk te houden en waar mogelijk te passeren.

Risico-analyse (ex post) per 31-10-2018

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -7,16 % -30,97 %
Kempen Profielfonds 3 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (31-10-2018)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Northern Trust H. Q. Euro Gov Bd Ind. Fd 0,05 % 0,52 %
L&G EM Government Bond (LC) Index Fund 0,01 % 0,49 %
L&G Em. Mk Govern. Bond Euro Unhedged 0,00 % 0,34 %
Vanguard Euro Gov.Bond Index Fund INS 0,00 % -0,01 %
JP Morgan Euro Liquidity C -0,00 % -0,04 %
.

Top 5 laagste bijdrage (31-10-2018)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Northern Trust Europe RAFI Unit B EUR -0,54 % -5,06 %
Northern Trust Europe Custom ESG Eq. Ind -0,53 % -5,46 %
Northern Trust AC Asia ex Japan Cust ESG -0,40 % -8,70 %
NT North Am. Custom ESG CCF Fd class B -0,32 % -4,85 %
Northern Trust EM Custom ESG Equity Ind -0,32 % -6,86 %
.

Top 10 belangen (31-10-2018)

18,4 %
Vanguard Euro Gov.Bond Index Fund INS
10,3 %
Northern Trust Europe RAFI Unit B EUR
9,7 %
Northern Trust H. Q. Euro Gov Bd Ind. Fd
9,5 %
Northern Trust Europe Custom ESG Eq. Ind. Fd (CCF)
6,4 %
NT North Am. Custom ESG CCF Fd ? class B
5,3 %
iShares Eur IG Corp.Bond Index Fund A
4,8 %
SLI Eur Corp Bond Sust and Resp Inv Fd
4,4 %
NT EMK Custom ESG Eq Inf Fd Cl E
4,3 %
Northern Trust AC Asia ex Japan Cust ESG
3,8 %
Kempen (Lux) Euro Credit Fund I
Totaal
76,9 %
Kempen Profielfonds 3 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,35 %
Service fee i
0,10 %
Kosten indirecte beleggingen i
0,10%-0,30% (bandbreedte geschat)
Verwachte lopende kosten i
0,55% - 0,75% (geschatte bandbreedte)
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,61 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2017.

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,10 %
Swing factor neerwaarts i
0,10 %
Kempen Profielfonds 3 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
N
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Doelstelling
Op lange termijn een zo hoog mogelijk rendement behalen met inachtneming van het risicoprofiel en de beleggingsrestricties.
Beleggingsstrategie
Mixfondsen
Universum
Global assets wereldwijd
Datum van oprichting
16-02-2006
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administrator
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Accountant
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
Transfer agent
F. van Lanschot Bankiers N.V.
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Morningstar rating â„¢

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
ja, genoteerd aan de NAV Trading Facility van Euronext
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0000290476
Kempen Profielfonds 3 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina.


Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Formele documentatie overig

Kempen Profielfonds 3 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies that we invest in. Our full voting records are available here.

Kempen Profielfonds 3 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.