Kempen Profielfonds 3 - Class N

Profiel

Kempen Profielfonds 3 biedt een breed samengestelde portefeuille van verschillende beleggingscategorieën, waarin het vermogen, direct of indirect, wordt belegd conform het risicoprofiel van het fonds. Kempen Profielfonds 3 heeft als doelstelling op lange termijn een zo hoog mogelijk rendement te behalen met inachtneming van het risicoprofiel en de beleggingsrestricties. Het beleggingsbeleid is overwegend passief maar er kan ook actief belegd worden indien de nadelen van passief te groot zijn of passieve uitvoeringsvormen niet beschikbaar zijn.

Jaarlijks wordt voor het fonds de verdeling over de verschillende beleggingscategorieën (het ‘strategisch beleggingsbeleid’) vastgesteld op basis van langetermijnrisico- en rendementsverwachtingen. Gedurende het jaar kan de beheerder, op basis van bijvoorbeeld economische ontwikkelingen of marktsignalen besluiten om, met inachtneming van de beleggingsrestricties van het fonds, af te wijken van het strategisch beleggingsbeleid. Zie in tabel onder de tab Portefeuille de bandbreedtes, het strategische beleggingsbeleid en de huidige verdeling van het fonds.

Beheerteam

Florentine Hanlo, Wilse Graveland

Rendement per 31-05-2019 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-05-2019

Slide to see more
  Fonds
1 maand -2,0 %
3 maanden 1,4 %
Dit jaar 8,0 %
2016 4,1 %
2017 6,0 %
2018 -4,6 %
1 jaar (op jaarbasis) 2,2 %
3 jaar (op jaarbasis) i 4,4 %
5 jaar (op jaarbasis) i 4,8 %
Sinds start (op jaarbasis) i 3,4 %
Naamswijziging per 1 januari 2014. Voor 1 januari 2014: Van Lanschot Global Index Fund Neutraal. Voor 1 januari 2010: Van Lanschot Manager Selectie Neutraal. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 89,96 M 31-05-2019
Omvang aandelenklasse
EUR 89,96 M 31-05-2019
Aantal uitstaande aandelen/participaties
2.507.919 31-05-2019
Intrinsieke waarde i
EUR 36,64 27-06-2019
Transactieprijs i
EUR 36,60 27-06-2019
Morningstar rating â„¢

Beleggingskarakteristieken per 31-05-2019

Slide to see more
  Fonds
Aantal belangen 20
Kempen Profielfonds 3 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 31-03-2019

Onderstaande teksten hebben betrekking op het eerste kwartaal van 2019.

In het eerste kwartaal herstelden financiële markten fors. Aandelen en vastgoed maakten de koersverliezen van het vierde kwartaal 2018 weer goed. Amerikaanse aandelen stegen het meest binnen de ontwikkelde landen met circa 16%. De Brexitperikelen beïnvloedden de beurzen amper: aandelen in het Verenigd Koninkrijk stegen even hard als aandelen uit het Europese vasteland (circa 12%). Japanse aandelen bleven met een rendement van circa 9% ‘achter’. Aandelen in opkomende landen stegen met zo’n 12%, waarbij Chinese aandelen de belangrijkste bijdrage daaraan hadden.

De Duitse staatsrente daalde door de economische groeizorgen en de lage inflatie tot onder de 0%. Obligatiekoersen - die tegengesteld bewegen aan de rente – stegen dan ook. De lage rente trok beleggers ook naar Italiaanse en Spaanse obligaties en bedrijfsobligaties: vergeleken met de lage Duitse rente bieden deze namelijk nog een aardig aanvangsrendement. Europese staatsobligaties rendeerden gemiddeld zo’n 2,5%. Het extra risico namen beleggers voor lief. De categorie bedrijfsobligaties behaalde een rendement van circa 3%. Hoogrentende bedrijven, oftewel de categorie met wat meer risico, behaalde een rendement van zo’n 8%.

De lagere rente maakte dat beleggers massaal beursgenoteerd vastgoed kochten. De mooie huuropbrengsten en de lagere rente, die herfinancieren goedkoop houdt, maken deze categorie aantrekkelijk.

Portefeuille-ontwikkelingen per 31-03-2019

In het eerste kwartaal is het nieuwe jaarlijkse beleid geïmplementeerd, wat geleid heeft tot de voornaamste wijziging binnen de allocatie naar opkomende landen. De categorie ‘Azië exclusief Japan’ is uit de portefeuille gehaald, wat betekent dat de gehele categorie ‘aandelen opkomende landen’ nu wereldwijd is ingevuld. Dit resulteert in een iets lagere allocatie naar Azië en wat meer spreiding binnen deze categorie. Verder is de categorie ‘Aandelen Japan’ vervangen door ‘Aandelen Pacific’. Ook hier zorgt dit voor meer diversificatie. Door beide wijzigingen was een alternatieve fondsinvulling noodzakelijk, waarbij gekozen is voor dezelfde fondsmanager Northern Trust. Daarnaast is er binnen de categorie ‘Hoogrentende Landen’ een nieuw passief fonds met een ESG-focus van LGIM in de portefeuille opgenomen. De kosten van dit fonds zijn gelijk aan die van de huidige invulling. Op termijn is het doel om de gehele allocatie binnen ‘Hoogrentende Landen’ naar deze ESG-variant om te zetten.

Vooruitblik
Economische indicatoren wijzen momenteel niet op een recessie maar duiden op een significante vertraging in groei wereldwijd. Groei in 2019 zou beïnvloed kunnen worden door de beperkte mogelijkheid tot monetaire (en fiscale) stimulans, onzekerheid omtrent diverse politieke dossiers en de afnemende groei van de Chinese economie. Desondanks verwachten we in 2019 nog wel groei in de VS en EU. Aanhoudende economische groei en de opbouw van inflatoire druk kan mogelijk leiden tot een geleidelijke beweging naar hogere rentes in Europa. De stijging zal naar verwachting bescheiden zijn aangezien de ECB coupons en aflossingen op obligaties nog wel herbelegt. Wat ons betreft zijn er voor aandelen drie belangrijke zaken die komende tijd het sentiment gaan bepalen: de Brexit, de voortgang van het handelsoverleg tussen China en de VS en de eerstekwartaalcijfers. Een no-deal brexit kan aandelen- en valutamarkten even flink onder druk zetten. Een positieve uitkomst in het handelsoverleg kan beurzen nog een extra zetje geven, hoewel daar al behoorlijk op is voorgesorteerd.
Kempen Profielfonds 3 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-05-2019 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-05-2019

Slide to see more
  Fonds
1 maand -2,0 %
3 maanden 1,4 %
Dit jaar 8,0 %
2016 4,1 %
2017 6,0 %
2018 -4,6 %
1 jaar (op jaarbasis) 2,2 %
3 jaar (op jaarbasis) i 4,4 %
5 jaar (op jaarbasis) i 4,8 %
Sinds start (op jaarbasis) i 3,4 %
Naamswijziging per 1 januari 2014. Voor 1 januari 2014: Van Lanschot Global Index Fund Neutraal. Voor 1 januari 2010: Van Lanschot Manager Selectie Neutraal. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 0,15
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
25-05-2015
Dividendkalender
Kempen Profielfonds 3 heeft in het verleden steeds dividend uitgekeerd. Door de steeds lagere rentevoeten en de toenemende beschikbaarheid van fondsen die geen dividend plegen uit te keren, is het verplichte deel van de dividenduitkering steeds kleiner geworden. M.b.t. het boekjaar 2015 bleek een verplichte doorstoot van inkomsten geheel achterwege te kunnen blijven. Het fonds bedient verschillende groepen aandeelhouders. Voor enkele groepen van aandeelhouders in het fonds is dit een gunstige onwikkeling, omdat het voor deze groep nadelig is om dividend te ontvangen. Voor het resterende deel van de aandeelhouders levert een dividend-uitkering voordeel noch nadeel op. De beheerder kiest er derhalve voor om, met inachtneming van de fiscale doorstootverplichting, het dividend zo laag mogelijk te houden en waar mogelijk te passeren.

Risico-analyse (ex post) per 31-05-2019

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -5,79 % -30,97 %
Kempen Profielfonds 3 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (31-05-2019)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Vanguard Euro Gov.Bond Index Fund INS 0,17 % 0,93 %
Northern Trust H. Q. Euro Gov Bd Ind. Fd 0,10 % 1,42 %
L&G Em. Mk Govern. Bond Euro Unhedged 0,01 % 0,95 %
Northern Trust Global REIT Unit B 0,01 % 0,27 %
L&G ESG EM Gov Bd (USD) Ind Fd Unhedged 0,01 % 1,24 %
.

Top 5 laagste bijdrage (31-05-2019)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
NT EMK Custom ESG Eq Inf Fd Cl E -0,54 % -7,03 %
Northern Trust Europe Value ESG B EUR -0,51 % -5,57 %
Northern Trust Europe Custom ESG Eq. Ind -0,44 % -4,85 %
Northern Trust N.A. Value ESG B EUR -0,40 % -7,04 %
NT North Am. Custom ESG CCF Fd class B -0,37 % -5,72 %
.

Beleggingscategorie (31-05-2019)

Slide to see more
  Min Max Strategisch beleid Huidige verdeling
Liq. en obligatie investment grade 25,00 % 65,00 % 45,00 %
Obligaties high yield 0,00 % 15,00 % 5,00 %
Aandelen 20,00 % 55,00 % 47,00 %
Grondstoffen 0,00 % 10,00 % 0,00 %
Vastgoed 0,00 % 10,00 % 4,00 %

Top 10 belangen (31-05-2019)

18,9 %
Vanguard Euro Gov.Bond Index Fund INS
8,9 %
Northern Trust Europe Custom ESG Eq. Ind. Fd (CCF)
8,8 %
Northern Trust Europe Value ESG B EUR
7,6 %
Northern Trust H. Q. Euro Gov Bd Ind. Fd
7,4 %
NT EMK Custom ESG Eq Inf Fd Cl E
6,2 %
NT North Am. Custom ESG CCF Fd ? class B
6,2 %
iShares ESG Scr. Eur Corp Bd Ind Fd (IE)
5,4 %
Northern Trust N.A. Value ESG B EUR
4,8 %
Kempen (Lux) Euro Sustainable Cr.Fd I
4,8 %
SLI Eur Corp Bond Sust and Resp Inv Fd
Totaal
78,8 %
Kempen Profielfonds 3 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,35 %
Service fee i
0,10 %
Kosten indirecte beleggingen i
0,10 % - 0,30 % (bandbreedte geschat)
Verwachte lopende kosten i
0,55 % - 0,75 % (geschatte bandbreedte)
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,62 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2018.

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,10 %
Swing factor neerwaarts i
0,10 %
Kempen Profielfonds 3 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
N
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Doelstelling
Op lange termijn een zo hoog mogelijk rendement behalen met inachtneming van het risicoprofiel en de beleggingsrestricties.
Beleggingsstrategie
Mixfondsen
Universum
Global assets wereldwijd
Datum van oprichting
16-02-2006
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administrateur
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Accountant
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
Transfer agent
F. van Lanschot Bankiers N.V.
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Morningstar rating â„¢

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
ja, genoteerd aan de NAV Trading Facility van Euronext
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0000290476
Kempen Profielfonds 3 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina.


Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Formele documentatie overig

Kempen Profielfonds 3 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Geen gegevens beschikbaar.
Kempen Profielfonds 3 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.