Kempen Profielfonds 3 - Class N

Profiel

Kempen Profielfonds 3 biedt een breed samengestelde portefeuille van verschillende beleggingscategorieën, waarin het vermogen, direct of indirect, wordt belegd conform het risicoprofiel van het fonds. Kempen Profielfonds 3 heeft als doelstelling op lange termijn een zo hoog mogelijk rendement te behalen met inachtneming van het risicoprofiel en de beleggingsrestricties. Het beleggingsbeleid is overwegend passief maar er kan ook actief belegd worden indien de nadelen van passief te groot zijn of passieve uitvoeringsvormen niet beschikbaar zijn.

Jaarlijks wordt voor het fonds de verdeling over de verschillende beleggingscategorieën (het ‘strategisch beleggingsbeleid’) vastgesteld op basis van langetermijnrisico- en rendementsverwachtingen. Gedurende het jaar kan de beheerder, op basis van bijvoorbeeld economische ontwikkelingen of marktsignalen besluiten om, met inachtneming van de beleggingsrestricties van het fonds, af te wijken van het strategisch beleggingsbeleid. Zie in tabel onder de tab Portefeuille de bandbreedtes, het strategische beleggingsbeleid en de huidige verdeling van het fonds.

Beheerteam

Florentine Hanlo, Wilse Graveland

Rendement per 30-04-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-04-2018

Slide to see more
  Fonds
1 maand 1,8 %
3 maanden -0,6 %
Dit jaar -0,1 %
2015 5,3 %
2016 4,1 %
2017 6,0 %
1 jaar (op jaarbasis) 2,1 %
3 jaar (op jaarbasis) i 1,6 %
5 jaar (op jaarbasis) i 5,8 %
Sinds start (op jaarbasis) i 3,5 %
Naamswijziging per 1 januari 2014. Voor 1 januari 2014: Van Lanschot Global Index Fund Neutraal. Voor 1 januari 2010: Van Lanschot Manager Selectie Neutraal. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 94,32 M 30-04-2018
Omvang aandelenklasse
EUR 94,32 M 30-04-2018
Aantal uitstaande aandelen/participaties
2.711.145 30-04-2018
Intrinsieke waarde i
EUR 35,47 18-06-2018
Transactieprijs i
EUR 35,43 18-06-2018
Morningstar rating â„¢

Beleggingskarakteristieken per 30-04-2018

Slide to see more
  Fonds
Aantal belangen 18
Kempen Profielfonds 3 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 31-12-2017

Het eerste kwartaal van dit jaar kenmerkte zich door turbulentie op de financiële markten. Na de goede rendementen van de afgelopen jaren, werden de markten in februari opgeschrikt door stijgingen van rente en inflatie. Een arbeidsmarktrapport in de Verenigde Staten op 9 februari leidde tot een stevige correctie op aandelenmarkten wereldwijd. De berichtgeving was vooral gefocust op het thema protectionisme, daar de Verenigde Staten heffingen aankondigden op onder andere de import van aluminium en staal.

De rente is in de Verenigde Staten in het eerste kwartaal flink opgelopen. Conform verwachtingen verhoogde de Amerikaanse centrale bank de rente in maart met 0,25%.

De angst voor oplopende rente en inflatie en protectionisme leiden in het eerste kwartaal tot grote onzekerheid. De toonaangevende MSCI wereldindex daalde in het eerste kwartaal met 3,6% (in euro’s gemeten). Aandelen in opkomende markten stegen in lokale valuta nog wel met bijna een procent. Rentegevoelige sectoren als beursgenoteerd vastgoed lieten de grootste daling zien.

Portefeuille-ontwikkelingen per 31-12-2017

In het eerste kwartaal zijn er geen grote wijzingen geweest in de positionering die al eerder was ingezet. De overweging van aandelen in de portefeuilles droeg dit kwartaal negatief bij, aandelen hebben negatieve rendementen behaald in het eerste kwartaal.

Per saldo daalde de rente in het eerste kwartaal. Dit heeft ertoe geleid dat binnen vastrentende waarden staatsobligaties positief bijdroegen aan het rendement. Dit werd met name in maart veroorzaakt, door de toegenomen onrust over de importheffingen en de nog altijd beperkte groei van de inflatie. Bedrijfsobligaties, zowel van investment grade als high yield kwaliteit, profiteerde niet van de gestegen rente en realiseerden een licht negatief rendement in het eerste kwartaal.

Vooruitblik
We blijven het meest positief over aandelen, hier zien we nog steeds het beste rendementsperspectief. Binnen aandelen blijft de regio Europa favoriet, maar we zijn ook minder negatief geworden op aandelen van opkomende landen. De regio opkomende landen profiteert momenteel van sterke economische groei, de zwakke dollar en dalende inflatie. We zijn iets minder positief over Europese kernstaatsobligaties, Europese bedrijfsobligaties en wereldwijde high yield obligaties in termen van cyclus. De redenen hiervoor zijn onder meer de aanstaande afbouw van het opkoopprogramma van de ECB, het grote aanbod van bedrijfsleningen en de recentelijk iets uitgelopen creditspreads.

In het tweede kwartaal veranderen we de invulling van hoogrentende landen van actief naar passief, wat de kosten verder zal verlagen. Van een aantal andere categorieën wordt de manager invulling komend kwartaal geëvalueerd en heroverwogen.
Kempen Profielfonds 3 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 30-04-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-04-2018

Slide to see more
  Fonds
1 maand 1,8 %
3 maanden -0,6 %
Dit jaar -0,1 %
2015 5,3 %
2016 4,1 %
2017 6,0 %
1 jaar (op jaarbasis) 2,1 %
3 jaar (op jaarbasis) i 1,6 %
5 jaar (op jaarbasis) i 5,8 %
Sinds start (op jaarbasis) i 3,5 %
Naamswijziging per 1 januari 2014. Voor 1 januari 2014: Van Lanschot Global Index Fund Neutraal. Voor 1 januari 2010: Van Lanschot Manager Selectie Neutraal. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 0,15
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
25-05-2015
Dividendkalender
Kempen Profielfonds 3 heeft in het verleden steeds dividend uitgekeerd. Door de steeds lagere rentevoeten en de toenemende beschikbaarheid van fondsen die geen dividend plegen uit te keren, is het verplichte deel van de dividenduitkering steeds kleiner geworden. M.b.t. het boekjaar 2015 bleek een verplichte doorstoot van inkomsten geheel achterwege te kunnen blijven. Het fonds bedient verschillende groepen aandeelhouders. Voor enkele groepen van aandeelhouders in het fonds is dit een gunstige onwikkeling, omdat het voor deze groep nadelig is om dividend te ontvangen. Voor het resterende deel van de aandeelhouders levert een dividend-uitkering voordeel noch nadeel op. De beheerder kiest er derhalve voor om, met inachtneming van de fiscale doorstootverplichting, het dividend zo laag mogelijk te houden en waar mogelijk te passeren.

Risico-analyse (ex post) per 30-04-2018

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -10,11 % -30,97 %
Kempen Profielfonds 3 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (30-04-2018)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Northern Trust Europe RAFI Unit B EUR 0,57 % 5,64 %
Vanguard European Stock Index Fund I EUR 0,47 % 4,66 %
Vanguard US 500 Stock Index Fund Plus 0,15 % 2,14 %
Northern Trust AC Asia ex Japan Cust ESG 0,14 % 2,75 %
Montanaro European Smaller Comp.Fund 0,14 % 4,67 %
.

Top 5 laagste bijdrage (30-04-2018)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Vanguard Euro Gov.Bond Index Fund INS -0,06 % -0,34 %
Northern Trust H. Q. Euro Gov Bd Ind. Fd -0,04 % -0,47 %
Lazard Em. Markets Unrestricted Fund -0,02 % -0,86 %
JP Morgan Euro Liquidity C -0,00 % -0,04 %
Kempen (Lux) Euro Credit Fund I -0,00 % -0,00 %
.

Beleggingscategorie (30-04-2018)

Slide to see more
  Min Max Strategisch beleid Huidige verdeling
Aandelen 20,00 % 55,00 % 47,00 % 49,26 %
Liq. en obligatie investment grade 25,00 % 65,00 % 45,00 % 42,64 %
Obligaties high yield 0,00 % 15,00 % 5,00 % 4,86 %
Vastgoed 0,00 % 10,00 % 4,00 % 3,23 %

Top 10 belangen (30-04-2018)

17,2 %
Vanguard Euro Gov.Bond Index Fund INS
10,5 %
Vanguard European Stock Index Fund I EUR
10,4 %
Northern Trust Europe RAFI Unit B EUR
9,0 %
Northern Trust H. Q. Euro Gov Bd Ind. Fd
6,9 %
Vanguard US 500 Stock Index Fund Plus
5,4 %
Northern Trust AC Asia ex Japan Cust ESG
5,3 %
Northern Trust EM Custom ESG Equity Ind
5,0 %
iShares Eur IG Corp.Bond Index Fund A
4,6 %
SLI Eur Corp Bond Sust and Resp Inv Fd
3,6 %
Kempen (Lux) Euro Credit Fund I
Totaal
77,9 %
Kempen Profielfonds 3 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,35 %
Service fee i
0,10 %
Kosten indirecte beleggingen i
0,10%-0,30% (bandbreedte geschat)
Verwachte lopende kosten i
0,55% - 0,75% (geschatte bandbreedte)
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,61 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2017.

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,10 %
Swing factor neerwaarts i
0,10 %
Kempen Profielfonds 3 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
N
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Doelstelling
Op lange termijn een zo hoog mogelijk rendement behalen met inachtneming van het risicoprofiel en de beleggingsrestricties.
Beleggingsstrategie
Mixfondsen
Universum
Global assets wereldwijd
Datum van oprichting
16-02-2006
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administrator
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Accountant
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
Transfer agent
F. van Lanschot Bankiers N.V.
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Morningstar rating â„¢

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
ja, genoteerd aan de NAV Trading Facility van Euronext
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0000290476
Kempen Profielfonds 3 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina.


Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Formele documentatie overig

Kempen Profielfonds 3 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies that we invest in.

Kempen Profielfonds 3 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen N.V. (het “Fonds”). Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.