Kempen Profielfonds 2 - Klasse N

Profiel

Kempen Profielfonds 2 biedt een breed samengestelde portefeuille van verschillende beleggingscategorieën, waarin het vermogen, direct of indirect, wordt belegd conform het risicoprofiel van het fonds. Kempen Profielfonds 2 heeft als doelstelling op lange termijn een zo hoog mogelijk rendement te behalen met inachtneming van het risicoprofiel en de beleggingsrestricties. Het beleggingsbeleid is overwegend passief maar er kan ook actief belegd worden indien de nadelen van passief te groot zijn of passieve uitvoeringsvormen niet beschikbaar zijn.

Jaarlijks wordt voor het fonds de verdeling over de verschillende beleggingscategorieën (het ‘strategisch beleggingsbeleid’) vastgesteld op basis van langetermijnrisico- en rendementsverwachtingen. Gedurende het jaar kan de beheerder, op basis van bijvoorbeeld economische ontwikkelingen of marktsignalen besluiten om, met inachtneming van de beleggingsrestricties van het fonds, af te wijken van het strategisch beleggingsbeleid. Zie in tabel onder de tab Portefeuille de bandbreedtes, het strategische beleggingsbeleid en de huidige verdeling van het fonds.

Beheerteam

Florentine Hanlo, Wilse Graveland, Frank van der Ploeg, Cas de Bruijne

Rendement per 31-08-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-08-2022

Slide to see more
  Fonds
1 maand -2,9 %
3 maanden -1,7 %
Dit jaar -11,0 %
2019 12,8 %
2020 3,7 %
2021 7,9 %
1 jaar (op jaarbasis) -10,1 %
3 jaar (op jaarbasis) i 0,4 %
5 jaar (op jaarbasis) i 2,2 %
Sinds start (op jaarbasis) i 3,0 %
Naamswijziging per 1 januari 2014. Voor 1 januari 2014: Van Lanschot Global Index Fund Defensief. Voor 1 januari 2010: Van Lanschot Manager Selectie Defensief. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 73,21 M 31-08-2022
Omvang aandelenklasse
EUR 68,58 M 31-08-2022
Aantal uitstaande aandelen/participaties
1.873.133 31-08-2022
Intrinsieke waarde i
EUR 34,99 05-10-2022
Transactieprijs i
EUR 35,03 05-10-2022

Beleggingskarakteristieken per 31-08-2022

Slide to see more
  Fonds
Aantal belangen 17
Kempen Profielfonds 2 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Ontwikkelingen per 30-06-2022

Onderstaande teksten hebben betrekking op het tweede kwartaal van 2022

Marktontwikkelingen
Juni was een moeilijke maand voor beleggers doordat alle brede beleggingscategorieën verliezen noteerden. Inflatie en recessieangst hielden de financiële markten in hun greep. Als er al tekenen zijn van dalende inflatie, wat positief zou zijn voor de financiële markten, dan komt dat vooral doordat de groei vertraagt.

Wat betreft de inflatie zijn er voorzichtig wat tekenen dat de piek in de VS is bereikt. Het meest gangbare inflatie cijfer in de VS, de CPI, viel in mei nog wat tegen. Maar feit is dat de Amerikaanse kerninflatie inmiddels al twee maanden (licht) daalt. En ook het cijfer waar de Fed op stuurt, de PCE, lijkt vooral exclusief voedsel- en energieprijzen gepiekt te hebben. Dit cijfer stond in februari op 5,3%, en in mei nog op 4,7%.

Er zijn momenteel nog niet veel indicatoren die nu al op een recessie wijzen, maar de snelheid waarmee vertrouwensindicatoren dalen, wakkert wel de vrees voor een recessie aan. Zo daalde de gecombineerde inkoopmanagersindex voor de industrie en de dienstensector in de eurozone in juni tot 51,9. Dat is het laagste niveau sinds februari vorig jaar, terwijl er nu geen lockdowns zijn. Positief is dat de enquêtes onder inkoopmanagers laten zien dat de problemen in productieketens langzaam opgelost worden.

De Fed verhoogde de beleidsrente met 75 basispunten in juni. De ECB heeft zich vastgelegd op een eerste stap van 25 basispunten in juli, maar voor september wordt een stap van 50 basispunten verwacht. Verder gaat de ECB de ontwikkeling van een tool die de kredietopslagen van Zuid-Europese overheden moet beteugelen, versnellen.

Portefeuille-ontwikkelingen
Ten opzichte van vorig kwartaal is een nieuw en duurzamer aandelen-opkomende-markten-fonds opgenomen in de portefeuille, waarmee een stevige CO2-reductie bereikt kan worden. Daarnaast wordt een kleine positie in een nieuw geldmarktfonds aangehouden.

Vooruitblik
We maken ons zorgen om de houdbaarheid van de economische groei. Inflatie zet inkomens onder druk, wat een negatief effect heeft op bestedingen. Daar hebben ook de exportafhankelijke economieën in Azië last van. Heropening in China is vooral positief in China zelf, in de omringende landen zien we toch ook negatieve effecten. We zien nu zowel in de VS als in Europa groei die lager dan gemiddeld ligt. En snel verkrappende financiële condities zullen in toenemende mate zichtbaar worden.

In de VS is het gevaar voor een recessie snel acuter geworden. Nu is er in de VS een soort officiële scheidsrechter die beslist over recessies, de NBER. Aangezien de NBER ook kijkt naar werkgelegenheid, inkomens en productie en daar geen dalingen te zien zijn, is er voorlopig nog geen sprake van een “officiële” recessie.

Wat betreft de inflatie zijn er voorzichtig wat tekenen dat de piek in de VS is bereikt. Het is duidelijk dat centrale banken er veel aan gelegen is om de inflatie te beteugelen. Na de renteverhoging met 75 basispunten door de Fed in juni, verwachten markten ook voor juli zo’n stap. Maar voor de wat langere termijn worden, na een piek rond 3,5%, alweer renteverlagingen in de VS ingeprijsd. Beleidsmakers van de Fed hebben tot nu toe geen pogingen ondernomen om de verwachtingen te temperen, dus het is zeer aannemelijk dat er nog een verhoging met 75 basispunten aankomt.

ECB-president Lagarde liet onlangs ook weten dat inflatiebestrijding nu prioriteit heeft. De obligatie-opkoopprogramma’s van de ECB zijn inmiddels beëindigd, wat de weg vrijmaakt voor renteverhogingen. De ECB heeft zich vastgelegd op een eerste stap van 25 basispunten in juli, maar voor september wordt een stap van 50 basispunten verwacht.

Rusland heeft gasleveranties aan Duitsland via Nordstream 1 met 60% gereduceerd, ook Italië rapporteert een 35%-terugval in gaslevering. Als reden geeft Rusland aan door sancties niet aan de juiste materialen voor onderhoud te kunnen komen. Door de twee grootste afnemers van gas te raken, verhoogt Rusland de druk op Europa.

De G7 initieerde eind juni een verdergaande sanctie op Russische olie middels een prijs-plafond. Om dit instrument echter effectief te kunnen inzetten zal bredere steun door bijvoorbeeld landen als China, India en Turkije, die recent veel olie importeren uit Rusland, benodigd zijn. De verwachtingen omtrent de haalbaarheid hiervan zijn laag.

Kempen Profielfonds 2 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-08-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-08-2022

Slide to see more
  Fonds
1 maand -2,9 %
3 maanden -1,7 %
Dit jaar -11,0 %
2019 12,8 %
2020 3,7 %
2021 7,9 %
1 jaar (op jaarbasis) -10,1 %
3 jaar (op jaarbasis) i 0,4 %
5 jaar (op jaarbasis) i 2,2 %
Sinds start (op jaarbasis) i 3,0 %
Naamswijziging per 1 januari 2014. Voor 1 januari 2014: Van Lanschot Global Index Fund Defensief. Voor 1 januari 2010: Van Lanschot Manager Selectie Defensief. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 0,15
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
25-05-2015
Dividendkalender
Kempen Profielfonds 2 heeft in het verleden steeds dividend uitgekeerd. Door de steeds lagere rentevoeten en de toenemende beschikbaarheid van fondsen die geen dividend plegen uit te keren, is het verplichte deel van de dividenduitkering steeds kleiner geworden. M.b.t. het boekjaar 2015 bleek een verplichte doorstoot van inkomsten geheel achterwege te kunnen blijven. Het fonds bedient verschillende groepen aandeelhouders. Voor enkele groepen van aandeelhouders in het fonds is dit een gunstige onwikkeling, omdat het voor deze groep nadelig is om dividend te ontvangen. Voor het resterende deel van de aandeelhouders levert een dividend-uitkering voordeel noch nadeel op. De beheerder kiest er derhalve voor om, met inachtneming van de fiscale doorstootverplichting, het dividend zo laag mogelijk te houden en waar mogelijk te passeren.

Risico-analyse (ex post) per 31-08-2022

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -13,13 % -13,13 %
Kempen Profielfonds 2 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (31-08-2022)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
NT EMG Sust Sel SDG Index FGR Fd A EUR 0,11 % 2,09 %
L&G ESG EM Gov Bd (LC) Ind Fd Unhedged 0,03 % 1,20 %
BlackRock ICS Eur Liq Environment Aware 0,00 % -0,03 %
L&G ESG EM Gov Bd (USD) Ind Fd Unhedged 0,00 % -0,03 %
Kempen (Lux) Euro High Yield Fund IX1 -0,05 % -1,95 %
.

Top 5 laagste bijdrage (31-08-2022)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
ASR ESG IndexPlus Inst Euro Staatsobl K -0,69 % -5,16 %
NT High Quality Euro Government Bnd Ind. -0,46 % -5,46 %
Bluebay IG Euro Government Bond Fund K -0,44 % -4,35 %
NT World Sustainable Sel SDG Index B EUR -0,41 % -4,36 %
iShares ESG Screened Eur Corp Bond Index -0,36 % -4,20 %
.

Beleggingscategorie (31-08-2022)

Slide to see more
  Min Max Strategisch beleid Huidige verdeling
Liq. en obligatie investment grade 40,00 % 80,00 % 60,00 % 57,52 %
Obligaties high yield 0,00 % 15,00 % 5,00 % 8,15 %
Aandelen 10,00 % 40,00 % 33,00 % 32,29 %
Grondstoffen 0,00 % 10,00 % 0,00 % 0,00 %
Vastgoed 0,00 % 10,00 % 3,00 % 2,05 %

Top 10 belangen (31-08-2022)

13,2 %
ASR ESG IndexPlus Inst Euro Staatsobl K
10,0 %
Bluebay IG Euro Government Bond Fund K
9,1 %
NT World Sustainable Sel SDG Index B EUR
9,1 %
NT World ESG Leaders Equity Index E EUR
8,7 %
NT High Quality Euro Government Bnd Ind.
8,5 %
iShares ESG Screened Eur Corp Bond Index
6,8 %
AS Eur Corp Bond Sust and Resp Inv Fd
6,7 %
Kempen (Lux) Euro Sustainable Cr Fd IX1
5,6 %
NT EMG Sust Sel SDG Index FGR Fd A EUR
3,2 %
Kempen Eur.Sustainable Equity Fund Cl N
Totaal
80,8 %
Kempen Profielfonds 2 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Environmental and/or social characteristics promoted

De Kempen Profielfondsen (de 'Fondsen') vallen onder artikel 8 van de SFDR. Dit betekent dat de Fondsen bepaalde maatschappelijke en milieuaspecten bevorderen. Deze Fondsen beleggen in een breed scala aan ondernemingen, waarvan sommige duurzaamheidsdoelstellingen nastreven.

We committeren ons verder aan de klimaatdoelen van het Klimaatakkoord van Parijs. Dit doen we in de vorm van doelstellingen op de korte termijn (2025), een ambitie op de middellange termijn (2030) en een commitment op de lange termijn (2050).

ESG Investment process

De Beheerder is een verantwoorde vermogensbeheerder met een lange beleggingshorizon die gelooft in betrokken aandeelhouderschap. De Beheerder baseert zijn milieu-, maatschappelijke en governancecriteria (ESG) voor verantwoord beleggen op internationale principes en verdragen zoals de United Nations Global Compact (UNGC), de United Nations Guiding Principles for Business and Human Rights (UNGP), de Principles for Responsible Investment (UNPRI) en de OECD Guidelines for Multinational Enterprises. De ESG-criteria vormen een integraal onderdeel van het beleggingsproces van de Beheerder.

In de beleggingsaanpak van de Beheerder wordt rekening met ESG-criteria gehouden via uitsluiting, ESG-integratie en actief aandeelhouderschap. Dit zijn ook bindende elementen voor de selectie van beleggingen. De naleving wordt regelmatig gemonitord. De Fondsen hebben geen duurzaamheidsindex als referentiebenchmark.

Exclusion

We sluiten ondernemingen uit die als gevolg van het hiervoor toegelichte uitsluitingsbeleid op Kempen’s uitsluitingslijsten staan. Deze lijsten worden elk kwartaal beoordeeld en bijgewerkt. Onderdeel hiervan is de periodieke screening op bedrijven die betrokken zijn bij de schending van internationale standaarden. Dit wordt gedocumenteerd in de Kempen Convention Library.

Key figures

  Kempen criteria Additional criteria
Business conduct
Human Rights
Labour
Environment
Anti Corruption
Product involvement
Controversial Weapons
Tobacco
Thermal Coal
Tar Sands
Adult Entertainment
Alcohol
Animal Welfare & GMO
Gambling
Power Generation Nuclear
Power Generation Carbon Intensive
(Un)conventional Oil & Gas Extraction
Weaponry
Kempen Profielfonds 2 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

SWING FACTOR

Hier vindt u het overzicht met actuele swing factoren.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,350 %
Service fee i
0,10 %
Kosten indirecte beleggingen i
0,10 % - 0,30 % (geschatte bandbreedte)
Verwachte lopende kosten i
0,55 % - 0,75 % (geschatte bandbreedte)
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,62 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2021.
Kempen Profielfonds 2 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
N
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Doelstelling
Op lange termijn een zo hoog mogelijk rendement behalen met inachtneming van het risicoprofiel en de beleggingsrestricties.
Beleggingsstrategie
Mixfondsen
Universum
Global assets wereldwijd
Datum van oprichting
16-02-2006
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administrateur
BNP Paribas Securities Services S.C.A., Amsterdam branch
Accountant
PricewaterhouseCoopers N.V.
Transfer agent
Van Lanschot Kempen NV
Beheerder
Kempen Capital Management NV
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A., Amsterdam branch

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
ja, genoteerd aan de NAV Trading Facility van Euronext
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0000290468
Kempen Profielfonds 2 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina.


Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Kempen Profielfonds 2 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.