Kempen Profielfonds 2 - Klasse N

Profiel

Kempen Profielfonds 2 biedt een breed samengestelde portefeuille van verschillende beleggingscategorieën, waarin het vermogen, direct of indirect, wordt belegd conform het risicoprofiel van het fonds. Kempen Profielfonds 2 heeft als doelstelling op lange termijn een zo hoog mogelijk rendement te behalen met inachtneming van het risicoprofiel en de beleggingsrestricties. Het beleggingsbeleid is overwegend passief maar er kan ook actief belegd worden indien de nadelen van passief te groot zijn of passieve uitvoeringsvormen niet beschikbaar zijn.

Jaarlijks wordt voor het fonds de verdeling over de verschillende beleggingscategorieën (het ‘strategisch beleggingsbeleid’) vastgesteld op basis van langetermijnrisico- en rendementsverwachtingen. Gedurende het jaar kan de beheerder, op basis van bijvoorbeeld economische ontwikkelingen of marktsignalen besluiten om, met inachtneming van de beleggingsrestricties van het fonds, af te wijken van het strategisch beleggingsbeleid. Zie in tabel onder de tab Portefeuille de bandbreedtes, het strategische beleggingsbeleid en de huidige verdeling van het fonds.

Beheerteam

Florentine Hanlo, Wilse Graveland, Frank van der Ploeg, Cas de Bruijne

Rendement per 31-12-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-12-2022

Slide to see more
  Fonds
1 maand -2,7 %
3 maanden 1,0 %
Dit jaar -15,1 %
2019 12,8 %
2020 3,7 %
2021 7,9 %
1 jaar (op jaarbasis) -15,1 %
3 jaar (op jaarbasis) i -1,7 %
5 jaar (op jaarbasis) i 0,8 %
Sinds start (op jaarbasis) i 2,6 %
Naamswijziging per 1 januari 2014. Voor 1 januari 2014: Van Lanschot Global Index Fund Defensief. Voor 1 januari 2010: Van Lanschot Manager Selectie Defensief. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 72,47 M 31-12-2022
Omvang aandelenklasse
EUR 68,23 M 31-12-2022
Aantal uitstaande aandelen/participaties
1.954.140 31-12-2022
Intrinsieke waarde i
EUR 35,92 27-01-2023
Transactieprijs i
EUR 35,96 27-01-2023

Beleggingskarakteristieken per 31-12-2022

Slide to see more
  Fonds
Aantal belangen 17
Kempen Profielfonds 2 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”). Van Lanschot Kempen Investment Management NV is de beheerder van het Fonds. Van Lanschot Kempen Investment Management NV heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van Van Lanschot Kempen Investment Management NV geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Van Lanschot Kempen Investment Management NV (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Ontwikkelingen per 31-12-2022

Onderstaande teksten hebben betrekking op het vierde kwartaal van 2022

Marktontwikkelingen
Het jaar 2022 gaat de boeken in als een zeer moeizaam jaar voor beleggers. Vrijwel alle brede beleggingscategorieën boekten verliezen, veelal meer dan 10% op basis van totaalrendementen. En zelfs een eindejaarsrally zat er niet in voor beleggers. De aandelenrally die in oktober was begonnen, stokte begin december. Boosdoeners waren twijfels over de economische groei, neerwaartse bijstellingen van winstverwachtingen en sterk oplopende rentes.

In de VS steeg de 2-jaarsrente in december met 12 basispunten en de 10-jaarsrente met 27 basispunten. In de eurozone stegen beide rentes met ruim 60 basispunten. De agressieve toon van de Fed en de ECB was een belangrijke drijfveer achter de hogere rentes.

Centrale bankiers waren in december niet mis te verstaan, er komen nog meer renteverhogingen aan. Dat de Fed de rente in december met 50 basispunten verhoogde, en niet met 75 basispunten zoals in de voorgaande vier vergaderingen, was geen verrassing. Fed-voorzitter Powell had namelijk al voor de vergadering gezegd dat de tijd om het tempo van renteverhogingen af te bouwen al in december zou kunnen komen. Gezien de inflatie, de stand van de economie en het feit dat de Fed de beleidsrente binnen een jaar met 425 basispunten heeft verhoogd, is het niet zo gek dat de centrale bank een beetje gas terugneemt. De inflatie is aan het dalen. De piek lag op 9,0% in juni, maar lag op 7,1% in november. De kerninflatie is gedaald van 6,7% in september tot 6,0% in november.

ECB-president Lagarde was duidelijk op een missie tijdens haar persconferentie in december. De missie was om de marktverwachtingen voor de rente omhoog te krijgen. Ook de ECB bracht het tempo van renteverhogingen terug van 75 naar 50 basispunten. Daarmee komt het totaal aan verhogingen op 250 basispunten. In het persbericht liet de ECB weten dat de rente significant verder zal moeten stijgen om de inflatie richting het doel van 2% te krijgen.

Portefeuille-ontwikkelingen
In het vierde kwartaal zijn er geen noemenswaardige wijzigingen doorgevoerd in de portefeuille.

Vooruitblik
Het is een trend die al even aan de gang is, maar daardoor niet minder opvallend. In de VS schetsen voorlopende indicatoren per saldo een steeds negatiever beeld, terwijl die in Europa juist wat minder negatief worden. Dit terwijl de harde cijfers juist in Europa slechter zijn. Zo daalde in december de inkoopmanagersindex in de industrie in de VS naar 46,2 (het laagste niveau sinds het uitbreken van de coronapandemie), terwijl die voor de eurozone juist steeg naar 47,8. Waarbij aangetekend dat niveaus onder de 50 duiden op krimp.

Er zijn ook overeenkomsten tussen de VS en Europa. Het consumentenvertrouwen, hoewel nog laag, is iets aan de beterende hand. Wellicht helpt het dat arbeidsmarkten zich nog goed houden. Er is ook een minder positieve overeenkomst: de voorlopende indicator van de OECD daalde in de VS, de eurozone en het VK. Dit gaat zelfs nog veel verder. Van alle 36 landen waarvoor de OECD voorlopende indicatoren heeft, steeg er in de zeven maanden tot en met november geen een. Dat is zeer uitzonderlijk.

Waar in de VS en Europa vooral inflatie en monetaire verkrapping de economie doen vertragen, is het in China nu vooral het overheidsbeleid rond covid dat in elk geval op korte termijn een negatieve schok veroorzaakt. Het zeer strikte zero-covid-beleid is abrupt versoepeld. Dit terwijl de vaccinatiegraad onder ouderen relatief laag is, de Chinese vaccins minder effectief zijn dan de Westerse vaccins en er door het strikte beleid minder groepsimmuniteit is opgebouwd.

Reële indicatoren zijn juist in Europa zwakker dan in de VS. In de eurozone lijkt de economie ook in het vierde kwartaal al te zijn gekrompen. De VS hebben waarschijnlijk een redelijk robuust kwartaal achter de rug. Maar we verwachten dat een recessie later dit jaar, gedreven door sterke monetaire verkrapping, toch niet zal uitblijven.

Kempen Profielfonds 2 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”). Van Lanschot Kempen Investment Management NV is de beheerder van het Fonds. Van Lanschot Kempen Investment Management NV heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van Van Lanschot Kempen Investment Management NV geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Van Lanschot Kempen Investment Management NV (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-12-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-12-2022

Slide to see more
  Fonds
1 maand -2,7 %
3 maanden 1,0 %
Dit jaar -15,1 %
2019 12,8 %
2020 3,7 %
2021 7,9 %
1 jaar (op jaarbasis) -15,1 %
3 jaar (op jaarbasis) i -1,7 %
5 jaar (op jaarbasis) i 0,8 %
Sinds start (op jaarbasis) i 2,6 %
Naamswijziging per 1 januari 2014. Voor 1 januari 2014: Van Lanschot Global Index Fund Defensief. Voor 1 januari 2010: Van Lanschot Manager Selectie Defensief. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 0,15
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
25-05-2015
Dividendkalender
Kempen Profielfonds 2 heeft in het verleden steeds dividend uitgekeerd. Door de steeds lagere rentevoeten en de toenemende beschikbaarheid van fondsen die geen dividend plegen uit te keren, is het verplichte deel van de dividenduitkering steeds kleiner geworden. M.b.t. het boekjaar 2015 bleek een verplichte doorstoot van inkomsten geheel achterwege te kunnen blijven. Het fonds bedient verschillende groepen aandeelhouders. Voor enkele groepen van aandeelhouders in het fonds is dit een gunstige onwikkeling, omdat het voor deze groep nadelig is om dividend te ontvangen. Voor het resterende deel van de aandeelhouders levert een dividend-uitkering voordeel noch nadeel op. De beheerder kiest er derhalve voor om, met inachtneming van de fiscale doorstootverplichting, het dividend zo laag mogelijk te houden en waar mogelijk te passeren.

Risico-analyse (ex post) per 31-12-2022

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -13,13 % -13,13 %
Kempen Profielfonds 2 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”). Van Lanschot Kempen Investment Management NV is de beheerder van het Fonds. Van Lanschot Kempen Investment Management NV heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van Van Lanschot Kempen Investment Management NV geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Van Lanschot Kempen Investment Management NV (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (31-12-2022)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
BlackRock ICS EUR Liq Env Aware Fd Acc 0,00 % 0,13 %
Kempen (Lux) Euro High Yield Fund IX1 -0,02 % -0,94 %
L&G ESG EM Gov Bd (LC) Ind Fd Unhedged -0,04 % -1,48 %
Kempen Eur.Sustainable Equity Fund Cl N -0,05 % -1,41 %
NT Europe SDG Low Carbon B EUR -0,08 % -3,20 %
.

Top 5 laagste bijdrage (31-12-2022)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
NT World SDG Low Carbon B EUR -0,74 % -8,21 %
NT World ESG Leaders Equity Index E EUR -0,68 % -7,67 %
NT High Quality Euro Government Bnd Ind. -0,47 % -4,70 %
Bluebay IG Euro Government Bond Fund K -0,39 % -3,94 %
NT Euro Government Bond Index C EUR -0,37 % -2,68 %
.

Beleggingscategorie (31-12-2022)

Slide to see more
  Min Max Strategisch beleid Huidige verdeling
Liq. en obligatie investment grade 40,00 % 80,00 % 60,00 % 59,11 %
Obligaties high yield 0,00 % 15,00 % 5,00 % 8,14 %
Aandelen 10,00 % 40,00 % 33,00 % 30,83 %
Grondstoffen 0,00 % 10,00 % 0,00 % 0,00 %
Vastgoed 0,00 % 10,00 % 3,00 % 1,93 %

Top 10 belangen (31-12-2022)

13,9 %
NT Euro Government Bond Index C EUR
9,9 %
Bluebay IG Euro Government Bond Fund K
9,9 %
NT High Quality Euro Government Bnd Ind.
9,1 %
iShares ESG Screened Euro Corp Bond Q
8,6 %
NT World SDG Low Carbon B EUR
8,4 %
NT World ESG Leaders Equity Index E EUR
6,7 %
AS Eur Corp Bond Sust and Resp Inv Fd
6,7 %
Kempen (Lux) Euro Sustainable Cr Fd IX1
5,4 %
NT EMG Sust Sel SDG Index FGR Fd A EUR
3,3 %
Kempen (Lux) Euro Sustainable Eq VLK I
Totaal
81,7 %
Kempen Profielfonds 2 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”). Van Lanschot Kempen Investment Management NV is de beheerder van het Fonds. Van Lanschot Kempen Investment Management NV heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van Van Lanschot Kempen Investment Management NV geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Van Lanschot Kempen Investment Management NV (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

SWING FACTOR

Hier vindt u het overzicht met actuele swing factoren.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,350 %
Service fee i
0,10 %
Kosten indirecte beleggingen i
0,10 % - 0,30 % (geschatte bandbreedte)
Verwachte lopende kosten i
0,55 % - 0,75 % (geschatte bandbreedte)
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,62 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2021.
Kempen Profielfonds 2 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”). Van Lanschot Kempen Investment Management NV is de beheerder van het Fonds. Van Lanschot Kempen Investment Management NV heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van Van Lanschot Kempen Investment Management NV geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Van Lanschot Kempen Investment Management NV (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
N
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Doelstelling
Op lange termijn een zo hoog mogelijk rendement behalen met inachtneming van het risicoprofiel en de beleggingsrestricties.
Beleggingsstrategie
Mixfondsen
Universum
Global assets wereldwijd
Datum van oprichting
16-02-2006
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administrateur
BNP Paribas S.A., Netherlands Branch
Accountant
PricewaterhouseCoopers N.V.
Transfer agent
Van Lanschot Kempen NV
Beheerder
Van Lanschot Kempen Investment Management NV
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas S.A., Netherlands Branch

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
ja, genoteerd aan de NAV Trading Facility van Euronext
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0000290468
Kempen Profielfonds 2 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”). Van Lanschot Kempen Investment Management NV is de beheerder van het Fonds. Van Lanschot Kempen Investment Management NV heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van Van Lanschot Kempen Investment Management NV geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Van Lanschot Kempen Investment Management NV (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Geen duurzame beleggingsdoelstelling

Het Kempen Profielfonds 2 (het ‘Fonds’) valt onder artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Dit houdt in dat het Fonds ecologische en/of sociale kenmerken promoot. Het Fonds heeft geen duurzame beleggingsdoelstelling maar zal tussen minstens 7,5% en 20% van het vermogen aanhouden in duurzame beleggingen.

Ecologische of sociale kenmerken van het financiële product

Het Fonds promoot de volgende ecologische kenmerken:
• de mitigatie van klimaatverandering en de adaptatie aan klimaatverandering in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs;Â
• de bescherming van biodiversiteit en ecosystemen.

Het Fonds promoot de volgende sociale kenmerken:Â
• vermijding van controversiële activiteiten als gevolg van de schending van beginselen van het Global Compact van de VN;
• vermijding van de productie en het gebruik van controversiële wapens.

Voor de ecologische en sociale kenmerken is er geen specifieke benchmark aangewezen, maar het Fonds heeft zich ertoe gecommitteerd om een bijdrage aan het Klimaatakkoord van Parijs te leveren. Het Fonds streeft daarom naar een CO2-intensiteit die geringer is dan die van de op het Klimaatakkoord van Parijs afgestemde EU-benchmark (EU PAB). Deze benchmark gaat uit van een vermindering met 50% per eind 2019 versus de MSCI All Countries World Index en vervolgens een verdere daling van 7% per jaar.Â

Beleggingsstrategie

Het promoten van duurzaam beleggen wordt gestalte gegeven via de consistente implementatie van het ESG-beleid van het Fonds. Omdat het Fonds in andere beleggingsfondsen belegt, gebruikt het ESG als leidraad voor de selectie en monitoring van deze fondsen.

Passieve aandelenbeheerders moeten een ‘best-in-class’ beleid hebben. Dit beleid moet voorzien in de uitsluiting van minstens 50% van het beleggingsuniversum. Actieve beheerders moeten een duidelijk ESG-beleid hebben dat minimaal een passief ‘best-in-class’ beleid evenaart.Â
Â

Aandeel beleggingen

Hoewel duurzaam beleggen niet de doelstelling is, wil het Fonds het minimumaandeel duurzame beleggingen die op de EU-taxonomie zijn afgestemd, boven 0% houden.

De ambitie van het Fonds voor het minimumaandeel duurzame beleggingen is gericht op duurzame beleggingen die aan de ecologische doelstellingen ‘mitigatie van klimaatverandering’ en ‘adaptatie aan klimaatverandering’ zijn gerelateerd.Â

Monitoring ecologische of sociale kenmerken

De beleggingen van het Fonds worden elk kwartaal gescreend op naleving van de ESG-criteria van Kempen. Dit screeningproces stelt Kempen in staat om de ESG-prestatie van alle ondernemingen waarin het Fonds heeft belegd, te monitoren en de dialoog te stimuleren over mogelijk controversiële kwesties die worden gesignaleerd. ESG-specialisten en portefeuillebeheerders bespreken elk kwartaal de uitkomsten van de screening in speciale sessies, waarin wordt beoordeeld of ESG-risico’s en -kansen voldoende tot uitdrukking komen in het Kempen besluitvormingsproces voor beleggingen.Â

Methodologieën

Indicatoren van belangrijkste ongunstige effecten worden op zowel ondernemings- als portefeuilleniveau gemonitord. Economische activiteiten van portefeuilleondernemingen kunnen ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren hebben.

CO2-intensiteit is de belangrijkste parameter voor de uitstoot van koolstof en wordt berekend op basis van de omzet (gewogen gemiddelde CO2-intensiteit); dit gebruiken wij voor ons commitment, onze ambitie en onze doelstellingen. Wij berekenen de CO2-intensiteit ook op basis van de ondernemingswaarde, die eveneens door de EU-benchmarks wordt gebruikt.

Afstemming op de EU-taxonomie wordt gemeten aan de hand van de omzet. Hiervoor gebruiken wij feitelijke gegevens van portefeuilleondernemingen in combinatie met schattingen door een externe partij voor afstemming op de EU-taxonomie.

Databronnen en -verwerking

Externe dataleveranciers omvatten (maar zijn niet beperkt tot) Institutional Shareholder Services (ISS) dat wij voor data over stemmingen, bestuur, CO2 en Duurzame Ontwikkelingsdoelen gebruiken, MSCI ESG Research dat wij voor ESG-ratings van ondernemingen en data over productbetrokkenheid en het Global Compact van de VN gebruiken, en Sustainalytics dat wij voor ESG-risicoratings en data over productbetrokkenheid gebruiken. De mate waarin de beleggingen in ecologisch duurzame economische activiteiten conform de EU-taxonomie plaatsvinden, wordt aan de hand van de omzet gemeten. Hiervoor zijn wij afhankelijk van een externe dataleverancier (MSCI ESG), die feitelijke gegevens van portefeuilleondernemingen gebruikt in combinatie met schattingen door de externe dataleverancier voor afstemming op de EU-taxonomie. Zowel interne als externe data worden in meerdere systemen voor data-analyse (onder andere FactSet, PowerBI en Tableau) en interne compliance (onder andere ThinkFolio) verzameld en verwerkt.Â

Exclusion criteria

  Kempen criteria Additional criteria
Business conduct
Human Rights
Labour
Environment
Anti Corruption
Product involvement
Controversial Weapons
Tobacco
Thermal Coal
Tar Sands
Adult Entertainment
Alcohol
Animal Welfare & GMO
Gambling
Power Generation Nuclear
Power Generation Carbon Intensive
(Un)conventional Oil & Gas Extraction
Weaponry

Morningstar sustainability rating

Methodologische en databeperkingen

Door externe partijen verstrekte ESG-data zijn verre van perfect. Daarom voeren wij een strikt due diligence-onderzoek uit naar de data die wij in onze ESG-processen gebruiken. Om de kwaliteit van de data te waarborgen, voeren wij regelmatig overleg met portefeuilleondernemingen en externe dataleveranciers. Beperkingen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, verschillen tussen de door ondernemingen openbaar gemaakte data en de door dataleveranciers verstrekte data, inconsistenties tussen dataleveranciers, vooringenomenheid op basis van marktkapitalisatie en modelleringsscenario’s.

Due diligence

Voordat het Fonds in een onderneming belegt, voeren de portefeuillebeheerders een due diligence-onderzoek uit naar potentiële ESG-risico’s en -kansen, alsook naar eventuele controverses in het verleden. ESG due diligence is in de verschillende fasen van het beleggingsproces (screening van beleggingsuniversum, fundamenteel onderzoek en portefeuillebeheer) geïntegreerd.Â

Aangewezen referentiebenchmark

Hoewel er geen index als referentiebenchmark is aangewezen, heeft het Fonds zich gecommitteerd aan een CO2-intensiteit in 2025 die onder het traject van de op het Klimaatakkoord van Parijs afgestemde EU-benchmark (EU PAB) ligt. Dit traject gaat uit van een CO2-intensiteit die 50% geringer is dan die van de MSCI All Countries World Index per eind 2019 en vervolgens voorziet in een daling van 7% per jaar.Â
Kempen Profielfonds 2 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”). Van Lanschot Kempen Investment Management NV is de beheerder van het Fonds. Van Lanschot Kempen Investment Management NV heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van Van Lanschot Kempen Investment Management NV geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Van Lanschot Kempen Investment Management NV (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Van Lanschot Kempen Investment Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas S.A., Netherlands Branch.

Formele documentatie overig

Kempen Profielfonds 2 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”). Van Lanschot Kempen Investment Management NV is de beheerder van het Fonds. Van Lanschot Kempen Investment Management NV heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van Van Lanschot Kempen Investment Management NV geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van Van Lanschot Kempen Investment Management NV (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.