Kempen Non-Directional Partnership - Klasse B

Profiel

Kempen Non-Directional Partnership (KNDP) is een fund-of-hedge-funds met een gespreide exposure naar hedgefondsstrategieën. De portefeuille bestaat doorgaans uit 10 tot 20 onderliggende hedgefondsen. KNDP belegt zonder restricties en kan in een breed scala van voornamelijk niet-directionele strategieën beleggen, variërend van relative value strategieen (bijv. arbitrage en relatief markt neutrale long/short equity) tot event driven strategieën. KNDP kan in alle beleggingscategorieën beleggen en de structuur van het fonds staat ook beleggingen in minder liquide mogelijkheden zoals distressed debt toe.

Hedgefondsen worden geselecteerd via een uitgebreid netwerk dat de voorkeur geeft aan onafhankelijke vermogensbeheerders met een duidelijke focus boven de grotere traditionele vermogensbeheerders. De geconcentreerde beleggingsaanpak biedt ruimte voor een grondig due diligence proces dat wordt uitgevoerd door een ervaren team van specialisten. De leden van de Investment Committee hebben gemiddeld meer dan twintig jaar ervaring in de industrie.

De doelstelling van KNDP is om op lange termijn een rendement van meer dan 2% boven Euribor per jaar te behalen.

Beheerteam

Michiel Meeuwissen, Remko van der Erf, Igor Puljic, Jeanne Spronck

Rendement per 31-10-2017 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-10-2017

Slide to see more
  Fonds
1 maand 0,8 %
3 maanden 2,1 %
Dit jaar 6,3 %
2014 2,4 %
2015 -0,3 %
2016 3,7 %
3 jaar (op jaarbasis) i 3,4 %
5 jaar (op jaarbasis) i 4,3 %
Sinds start (op jaarbasis) i 3,0 %
De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 116,57 M 31-10-2017
Aantal uitstaande aandelen/participaties
1.397.349 31-10-2017
Intrinsieke waarde i
EUR 17,87 31-10-2017
Kempen Non-Directional Partnership (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Investment Fund Sicav (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van het Fonds bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 30-09-2017

De mondiale aandelenmarkten hebben in het derde kwartaal van 2017 gemeten in lokale valuta een rendement van circa 4% geboekt. Opkomende markten presteerden het best, terwijl Europese aandelenmarkten achterbleven bij de rest van de wereld. De USD daalde verder in waarde ten opzichte van de EUR, waardoor de mondiale aandelenmarkten gemeten in EUR slechts 1% stegen. Het Britse pond (GBP) verloor aanvankelijk opnieuw terrein ten opzichte van de EUR: van 1,13 naar 1,08. Toen de Engelse centrale bank (BoE) zich echter verkrappingsgezinder opstelde, sloeg de trend om en kon het GBP het kwartaal weer op 1,13 afsluiten. In de ontwikkelde wereld liepen de rentes licht op: de Duitse 10-jaars rente steeg van 0,38% naar 0,48% (nadat deze begin juli nog piekte op 0,60%) en de Amerikaanse 10-jaars rente kroop van 2,27% naar 2,31%. De risico-opslag (creditspread) op bedrijfsobligaties verkrapte verder, waardoor deze beleggingscategorie ondanks stijgende rentes toch nog een klein positief rendement kon boeken. Tot slot stegen de prijzen op veel grondstofmarkten: de olieprijs (WTI) klom van USD 46 naar USD 52 per vat en de koperprijs liep 10% op.

Tegen deze achtergrond leverden Structured Credit, Macro / Systematic, en Multi-Strategy managers de beste prestaties, met één manager uit ieder van de strategieën in de top-3 voor het kwartaal (zie hierna). De Structured Credit managers zetten ondertussen hun opmars voort (+2,9%, bijdrage +49bps). Zij boekten voor de 19e achtereenvolgende maand een positieve performance, ditmaal met plussen over een breed front. De spreads op Structured Credit zijn de afgelopen jaren weliswaar krapper geworden, maar de risico-opslag is hier nog steeds veel hoger dan op bedrijfsobligaties met een soortgelijke rating. Bovendien is het onderliggende fundamentele plaatje nog steeds heel positief. Binnen de groep Macro / Systematic managers (+2,8%, bijdrage +40bps) was er één manager die verantwoordelijk was voor het grootste deel van het rendement. Multi-Strategy managers leverden alle een positieve bijdrage (+2,8%, bijdrage +62bps), waarbij er opnieuw één manager was die een bovengemiddeld grote bijdrage leverde. Tot slot boekten de Credit / Distressed managers een degelijk rendement (+1,7%, +22bps) inspelend op een breed scala aan situaties, onder meer via post-reorganisatie- en herstructureringsposities.

Meer informatie is te vinden in de Investment Letter die beschikbaar is op de documentatiepagina van dit fonds.

Portefeuille-ontwikkelingen per 30-09-2017

Op individueel manager-niveau leverden 12 van de 15 kernposities (exclusief belangen < 1%) een positieve bijdrage geleverd. De top-3 werd gevormd door:
1. DE Shaw Composite (+5,6%, bijdrage +0,56%). Deze multi-strategy manager boekte winst op het Quant Equity en het Discretionary Macro boek. In het Quant Equity boek waren de langetermijnprognoses voor de VS het meest succesvol, maar het fonds wist in meerdere regio’s en met meerdere soorten modellen te scoren. In het Macro boek droegen de posities in grondstoffen en aandelen positief bij (onder meer een shortpositie in grote oliemaatschappijen).
2. Pharo Gaia (+7,3%, bijdrage +0,54%). Deze Global Macro manager met focus op de opkomende markten boekte winst op (quasi)-sovereign credit (dat zijn (semi-)overheidsobligaties met een hoger risicoprofiel) en renteposities op de opkomende markten. Binnen (quasi-)sovereign credit voegden met name de posities in Argentinië, Portugal en Petrobas waarde toe. Voorts leverden de Braziliaanse renteposities opnieuw een positieve bijdrage.
3. One William Street (+3,6%, bijdrage +0,37%). Deze Structured Credit manager leverde de sterkste prestaties in RMBS, maar ook het CMBS, CLO, Consumer ABS en het CMBX Relative Value boek leverden een positieve bijdrage.

Er waren geen managers die een noemenswaardige negatieve bijdrage leverden.

ALS DE STORM IS GELUWD . . .
Van 2008 tot in 2014 hield KNDP een belegging aan in een in verzekeringsobligaties gespecialiseerde manager (Insurance-Linked Securities. ILS). In een van onze Investment Letters van 2014 lichtten we toe waarom we uit deze belegging te stapten: “Wat de strategie betreft, heeft een combinatie van relatief lage herverzekerde schade over recente jaren met de wereldwijde zoektocht naar rendement de verwachte rendementen op insurance-linked securities gedrukt naar een niveau waar de risico’s (van verzekerde calamiteiten) naar onze overtuiging niet langer gecompenseerd worden.” In de twee daaropvolgende jaren bleven de verzekerde catastrofeverliezen beperkt van omvang, maar 2017 wordt in dat opzicht een heel ander jaar. De orkanen Harvey (in augustus in Texas), Irma (in augustus in Florida) en Maria (in september in Puerto Rico)hebben natuurlijk in de eerste plaats een enorme humanitaire ramp aangericht. Voor verzekeraars zullen deze orkanen bovendien in de top-10 van meest kostbare verzekerde voorvallen van de afgelopen 47 jaar komen te staan (gecorrigeerd voor inflatie). Naar verwachting kan de sector zo’n USD 100 miljard aan claims gaan verwachten en wordt 2017 daarmee een jaar waarin de gemiddelde ILS-manager met een verlies geconfronteerd wordt dat het rendement van 2015-2016 volledig doet verdampen.

Wij zijn altijd op zoek naar aantrekkelijke alternatieve rendementsbronnen via beleggingen in niet-traditionele strategieën. Voorbeelden daarvan zijn Distressed Debt, Structured Credit, Merger Arbitrage en ILS. Vaak doen de beste kansen zich voor na een periode van stress: de vraag/aanbod-dynamiek verschuift dan duidelijk in het voordeel van de belegger. Zo leidde de Grote Financiële Crisis tot een golf van wanbetalingssituaties die aantrekkelijke mogelijkheden boden voor Distressed Debt managers. En in 2011 leverde verkoopdruk bij Europese banken en Maiden Lane (Amerikaans liquidatievehikel voor structured credit-portefeuilles) tot interessante kansen voor Structured Credit-managers. Recenter, in 2015, werd het Merger Arbitrage-segment kansrijk toen het aantal fusie- en overnametransacties een recordhoogte bereikte, terwijl er maar een beperkte hoeveelheid kapitaal beschikbaar was om koersinefficiënties weg te arbitreren. Dat was niet alleen aan nieuwe regelgeving te wijten, maar ook aan het feit dat veel Event Driven managers in een aantal grote mislukte overnamepogingen verwikkeld waren (zoals AbbVie/Shire).

Het huidige verwachte recordniveau aan verzekerde catastrofeverliezen roept natuurlijk de vraag op of de ILS-markt weer een interessante beleggingscategorie gaat worden. Volgens de eerste indicaties zou dat het geval kunnen zijn, maar dat is nog geen gegeven. Aan de ene kant zijn de verliezen aanzienlijk en zit er nu een hoop ILS-kapitaal “vast” totdat de lopende claims zijn afgewikkeld. Hierdoor is misschien wel 25% van het ILS-kapitaal niet in januari beschikbaar voor een nieuwe ronde herverzekeringstransacties. Anderzijds merken we het volgende op: (i) deze verliezen zijn weliswaar groot, maar vallen binnen de gemodelleerde verwachtingen. Dit zijn met andere woorden geen tail events (statistisch uitzonderlijke gebeurtenissen); (ii) (her)verzekeringsmaatschappijen zijn dit orkaanseizoen ingegaan met historisch hoge reserves waarmee zij de verliezen kunnen opvangen, en (iii) naar verluidt staat er veel kapitaal aan de zijlijn te wachten om te kunnen instappen zodra de prijsvorming weer aantrekkelijker wordt. Het is nog te vroeg om een oordeel te vellen, maar wij gaan in ieder geval nader naar de ILS-markt kijken en we breiden ook onze due diligenceinspanningen in het ILS-segment uit. Zo gaan we in oktober op bezoek bij de voornaamste spelers in deze markt om te bepalen of we opnieuw in deze strategie willen beleggen.

SAMENSTELLING VAN DE PORTEFEUILLE
Gedurende het kwartaal werd OZ Credit Opportunities (‘OZCO’) aan de portefeuille toegevoegd. Dit fonds werd opgericht in 2011 en kan zowel in Structured Credit als in bedrijfsobligaties (Credit / Distressed) beleggen, in de VS en in Europa, De allocatie wordt actief gewijzigd afhankelijk van waar de kansen het grootst zijn, terwijl het risico per positie onder controle wordt gehouden. De combinatie van een bescheiden fondsomvang (minder dan $ 2 miljard) met de significante infrastructuur van de firma stelt OZCO in staat in te spelen op situaties waar omvang benodigd is. Het fonds wordt geleid door James Levin, die de voorbije jaren naam heeft gemaakt door de uitstekende prestaties van OZCO. Op 1 oktober 2017 telde het fonds 14 kernposities (exclusief posities < 1%).

De ‘look-through’ netto aandelenexposure steeg van 14% naar 15% en de ‘look-through’ netto corporate credit exposure steeg van 9% naar 11%. Hierbij merken we op dat slechts een zeer beperkt deel van de netto aandelenexposure afkomstig is van Aandelen-gerelateerde managers; het grootste deel komt van Macro / Systematic, Credit / Distressed en Multi-Strategy managers.

Meer informatie is te vinden in de Investment Letter die beschikbaar is op de documentatiepagina van dit fonds.

Kempen Non-Directional Partnership (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Investment Fund Sicav (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van het Fonds bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-10-2017 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-10-2017

Slide to see more
  Fonds
1 maand 0,8 %
3 maanden 2,1 %
Dit jaar 6,3 %
2014 2,4 %
2015 -0,3 %
2016 3,7 %
3 jaar (op jaarbasis) i 3,4 %
5 jaar (op jaarbasis) i 4,3 %
Sinds start (op jaarbasis) i 3,0 %
De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Nee

Risico-analyse (ex post) per 31-10-2017

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -5,03 % -22,95 %
Tracking error i 2,08 %
Information ratio i 1,81
Beta i 0,56
Kempen Non-Directional Partnership (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Investment Fund Sicav (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van het Fonds bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Meer informatie is te vinden in het Engelstalige bericht Facts and Figures dat beschikbaar is via de documentenpagina van dit fonds.

Kempen Non-Directional Partnership (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Investment Fund Sicav (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van het Fonds bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,65 %
Service fee i
0,08 %
Taxe d'abonnement i
0,05 %
Kosten indirecte beleggingen i
1,94% (schatting excl. eventuele performance fees)
Lopende kosten laatste boekjaar i
2,72 %

Overige kosten

Slide to see more
Opslag
0,00 %
Afslag
0,50 %
Kempen Non-Directional Partnership (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Investment Fund Sicav (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van het Fonds bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
B i
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Nee
Referentie-index i
HFRX GI Hedge Fund EUR
Doelstelling
Ten minste Euribor + 2% op jaarbasis
Beleggingsstrategie
Hedge Fund Solutions
Universum
Multi asset wereldwijd
Datum van oprichting
01-05-2006
Vestigingsland
Luxemburg
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
Mag alleen aangeboden worden aan professionele beleggers in
Luxemburg, Verenigd Koninkrijk
UCITS status i
Nee
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Initiële inleg € 50.000, vervolginschrijvingen € 10.000
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Ieder kwartaal, op de eerste werkdag van januari, april, juli en oktober
Lock-up periode
1 jaar, na afloop geldt opnieuw een termijn van 1 jaar.
ISIN i
LU1038279904
Aanmeldingstermijn aankoop
Orders dienen 5 werkdagen voor de handelsdag door J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. te zijn ontvangen om uitgevoerd te kunnen worden. Uw distribiteur kan een langere aanmeldingstermijn hanteren.
Aanmeldingstermijn verkoop
Orders dienen 90 kalenderdagen voor de handelsdag door J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. te zijn ontvangen om uitgevoerd te kunnen worden. Uw distribiteur kan een langere aanmeldingstermijn hanteren.
Bijzonderheden
Settlement van aankopen is 5 werkdagen voor de handelsdag. Settlement van verkopen gebeurt in beginsel 19 werkdagen na de desbetreffende handelsdag.
Kempen Non-Directional Partnership (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Investment Fund Sicav (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van het Fonds bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kempen Non-Directional Partnership (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Investment Fund Sicav (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van het Fonds bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies.

Fund approach to Responsible Investment

  • As we invest in hedge funds, we don't actively choose to invest in a certain company.
  • During our thorough due diligence process we ask managers what efforts they make regarding responsible investing.
  • Also, we check on as annual basis whether our funds have any exposure to the companies on our exclusion list.
  • We hope that by continuing to ask our managers about their ESG and RI policy, they will start considering formulating an RI policy especially if faced with similar queries from other investors.
  • When a manager is or becomes a signatory or informs us about a RI policy they are using, we open a dialogue to discuss the topic and find out what drove them to their current RI stance.
Kempen Non-Directional Partnership (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Investment Fund Sicav (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van het Fonds bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen). Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.