Kempen Lux Sustainable European Small-Cap Fund - Class AN

Profiel

Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund (het Fonds) biedt beleggers de mogelijkheid te beleggen in een actief en professioneel beheerde portefeuille van aandelen in kleine Europese beursgenoteerde ondernemingen, waarbij tegelijkertijd voldaan wordt aan strikte uitsluiting- en duurzaamheidscriteria. Bij de initiële aankoop is de marktwaarde van de ondernemingen maximaal EUR 5 miljard of zo groot als de waarde van de grootste onderneming in de benchmark. De benchmark is de MSCI Europe Small Cap Index. Het Fonds heeft als doel op de lange termijn een structureel betere performance te behalen dan de benchmark.

Het proces van portefeuilleconstructie is gebaseerd op een gedisciplineerd raamwerk dat in eerste aanleg gebruikmaakt van in eigen beheer ontwikkelde aandelenfilters om aandelen van hoge kwaliteit met een aantrekkelijke waardering te screenen. Daarna vindt er intern fundamentele research plaats om beleggingsideeën op te sporen waaraan wij een hoge convictie toekennen. Het eindresultaat is een portefeuille van ongeveer 30 - 50 aandelen met een brede spreiding over regio’s en sectoren.

Op 10 september 2019 is het Kempen (Lux) European Small-cap Fund opgegaan in het Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund. Meer informatio kunt u vinden onder de Documententab.

Beheerteam

Michiel van Dijk, Erwin Dut, Sander van Oort; Ingmar Schaefer

Rendement per 31-10-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-10-2022

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 7,6 % 7,0 %
3 maanden -11,6 % -11,3 %
Dit jaar -20,9 % -25,2 %
2019 28,8 % 31,4 %
2020 0,2 % 4,6 %
2021 27,0 % 23,8 %
1 jaar (op jaarbasis) -19,6 % -24,5 %
3 jaar (op jaarbasis) i 3,9 % 1,8 %
5 jaar (op jaarbasis) i 0,7 % 1,5 %
Sinds start (op jaarbasis) i 9,5 % 8,7 %
De benchmark van het Fonds was tot 28 februari 2017 de MSCI Europe Small Cap Total Return Index, waarin het VK component gereduceerd is tot 50%. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 91,05 M 31-10-2022
Omvang aandelenklasse
EUR 5,13 M 31-10-2022
Aantal uitstaande aandelen/participaties
169.694 31-10-2022
Intrinsieke waarde i
EUR 32,43 05-12-2022
Omloopsnelheid
55,71 %
Morningstar rating â„¢
Het omloopsnelheidcijfer is per einde boekjaar van het fonds en wordt een keer per jaar geüpdatet.

Beleggingskarakteristieken per 31-10-2022

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 43 1029
Dividendrendement i 3,52 % 3,25 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 2.605 M EUR 2.601 M
K/W-verhouding i 10,44
Active share i 94,12 %
Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Sub-Fonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, filiaal Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website ) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Ontwikkelingen per 31-10-2022

Het Fonds (I-klasse) steeg in oktober 7,6% in waarde (na aftrek van kosten), terwijl de MSCI Europe Small-cap Index 7,0% won.

Door de verdere bevestiging dat de economische groei wereldwijd afzwakt, en door de dalende prijzen van energie en grondstoffen zijn de zorgen over de hardnekkig hoge inflatie wat afgenomen. Voorts is dankzij het zachte herfstweer in grote delen van Europa, in combinatie met de volledig aangevulde gasvoorraden, de gasprijs sterk gedaald. Dit zorgde voor enige verlichting van de druk op de bedrijfswinsten. Tot slot leidt de wereldwijde economische vertraging tot een aanzienlijke daling van de logistieke kosten. De verbeterde beschikbaarheid van onderdelen stelt bedrijven in staat om hun historisch hoge orderportefeuilles tot normale proporties terug te brengen. Bedrijven haalden dan ook een hoge bezettingsgraad van hun productiecapaciteit. Gevoegd bij de lagere energie- en transportkosten, zorgde dit ervoor dat de bedrijfsresultaten over het derde kwartaal relatief goed op peil bleven. De verwachtingen voor de komende kwartalen worden echter getemperd door de inmiddels vertragende orderontvangsten. In het distributiekanaal en detailhandel worden immers de hogere voorraden die uit voorzorg waren gevormd, nu eerst afgebouwd. In de huidige onzekere tijden ligt onze focus onveranderd op ondernemingen met een sterke positie in de waardeketen, een robuuste balans en een goed managementteam. Door deze kenmerken kunnen zij zich op de verdere versteviging van hun marktpositie richten.

De MSCI Small Cap Index is sinds begin dit jaar 25% gedaald; volgens ons gaan de financiële markten ervan uit dat gedurende een langere periode de vraag zwak blijft en de marges structureel lager zijn. De kosten van arbeid stijgen weliswaar, maar de prijzen van grondstoffen en logistiek dalen duidelijk. Daarbij komt dat de ruimere beschikbaarheid van componenten en materialen zich in een hogere benuttingsgraad vertaalt. Steeds meer regeringen kondigen voorts een prijsplafond voor energie aan om de druk op het budget van huishoudens te verlichten. Langetermijnbeleggers weten dat zij uiteindelijk met een periode van economische teruggang te maken krijgen. Dit is immers inherent aan een beleggingshorizon die de lengte van een conjunctuurcyclus overstijgt. Het beste is uiteraard om te verkopen wanneer de aandelenmarkt op het hoogste punt is, en de vrijgekomen gelden te herbeleggen wanneer de koersen de bodem bereiken. In theorie lijkt dit heel aantrekkelijk, maar de ervaring leert dat het in de praktijk onmogelijk is om dit consistent te doen. Naar onze mening is het essentieel dat ondernemingen en beleggers periodes van economische teruggang kunnen uitzingen. Net zoals na regen de zon weer gaat schijnen en de seizoenen elkaar opvolgen, volgt er immers op een economische neergang uiteindelijk steeds een opleving. Verrassingen zullen er volop zijn, maar wij houden vast aan ons zorgvuldig, fundamenteel beleggingsproces: wij houden aandelen in een selectie van aantrekkelijk gewaardeerde kwaliteitsondernemingen en passen steeds onze portefeuille aan wanneer de tweeledige doelstelling van het Fonds (genereren van alpha op lange termijn en ondersteunen van duurzame ontwikkeling) dit vereist.

Gedurende de afgelopen maand zijn er geen nieuwe namen aan de portefeuille toegevoegd. De positie in EMIS Group is volledig verkocht.

De grootste positieve bijdragen aan het portefeuillerendement kwamen in oktober van CIE Automotive, JOST Werke en Coats. CIE Automotive (+20,9%) boekte sterke resultaten over het derde kwartaal van 2022, gesteund door het herstel van de mondiale autoproductie nu problemen in toeleveringsketens (hoofdzakelijk het chiptekort) naar de achtergrond verdwijnen. CIE veroverde opnieuw marktaandeel: zwakkere rivalen kampen met kosteninflatie terwijl door een gedisciplineerd fusie- en overnamebeleid de schuldenlast van CIE afneemt. Voor 2023 wordt een verdere omzetstijging verwacht, alsook een geleidelijk herstel van de marge dankzij het tweeledig effect van stijgende prijzen en dalende kosten (grondstoffen, logistiek). Het aandeel JOST Werke (+21,0%) deed het goed in oktober; vooruitlopend op de publicatie van de resultaten over het derde kwartaal van 2022 zat het aandeel in de lift. Verwacht wordt dat de kwartaalresultaten robuust zijn, gezien de positieve volumecijfers die fabrikanten van originele onderdelen voor vrachtwagens hebben gerapporteerd. De goede ontwikkelingen bij vrachtwagens en landbouwvoertuigen zal waarschijnlijk de mogelijke zwakte van trailers compenseren. We verwachten verder dat de cijfers de gebruikelijke kostenbeheersing en een superieure kasstroom laten zien en dat JOST de vooruitzichten voor het volledige jaar bevestigt. Bij een koers van 10x de geraamde winst over 2023 zien we aanzienlijk opwaarts potentieel voor dit kwaliteitsaandeel in de industriesector. Begin oktober bezochten wij de beleggersdag van Coats (+22,8%). Bij die gelegenheid werd de lancering van Coats Footwear toegelicht. In dit nieuwe segment zijn de twee recente acquisities, Rhenoflex en Texon, ondergebracht. Wij denken dat deze twee overnames, in combinatie met de activiteiten van Coats Footwear op het vlak van garens, een duidelijke omzetgroei en kostensynergie kunnen genereren. Ondanks tekenen van verzwakkende eindmarkten (gebaseerd op nieuws van Nike, Anta en Adidas) zijn we van mening dat Coats veel intern potentieel heeft en in staat moet zijn om volgend jaar een significante winststijging te boeken. Dit potentieel komt grotendeels voort uit de gedeeltelijke verplaatsing van productielocaties in de Verenigde Staten, die we in september bezochten, naar Mexico.

TAG Immobilien, Software AG en Hikma leverden in oktober de grootste negatieve bijdragen aan het rendement van de portefeuille. Het aandeel TAG Immobilien verloor 22,0% zonder bedrijfsspecifiek nieuws. In augustus gaf TAG voor EUR 200 miljoen nieuwe aandelen uit om de overname van het Poolse ROBYG te herfinancieren. Ook na deze emissie blijven de leverage en de Loan-to-Value (LTV) hoog. Door middel van desinvesteringen wilde TAG beide ratio’s verlagen. Omdat de rente blijft stijgen, krimpt de markt voor grotere desinvesteringen en zetten hogere toekomstige rentelasten het winstpotentieel van de onderneming onder druk. Voor ons was dit reden om onze positie vorige maand actief verder te verkleinen. Ons belang in TAG is momenteel minder dan 0,6% van het fondsvermogen. Software AG (-5,8%) kende een zwakke maand, mogelijk omdat beleggers anticipeerden op een winstwaarschuwing voor 2022 die er uiteindelijk niet kwam. Op het eerste gezicht waren de resultaten over het derde kwartaal niet inspirerend. Nadere analyse toont echter een fraaie orderstijging (nieuwe logo’s en migraties), terwijl de jaarlijks terugkerende omzet tot EUR 700 miljoen toenam. Dit is veelbelovend voor de toekomst. Bovendien kwamen er twee transacties tot stand, namelijk de verkoop van een kleine niet-kernactiviteit en de uitbesteding van adviesdiensten in de VS aan partner Persistent. Hierdoor kan Software AG zich nu sterker focussen op de realisatie van haar langetermijnpotentieel. Hikma (-6,4%) verlaagde eerder dit jaar al twee keer de vooruitzichten voor een van haar segmenten. De negatieve koersperformance in oktober was volgens ons te wijten aan de zorgen onder beleggers dat de vooruitzichten begin november, bij de bekendmaking van de resultaten over het derde kwartaal, nog verder naar beneden zouden worden bijgesteld.

Toelichting ESG-beleid
Met de klimaattop COP27 in aantocht, een wereldwijd initiatief ter bevordering van de solidariteit tussen landen om de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs te halen, besteden beleggers veel aandacht aan het klimaatbeleid van ondernemingen in hun portefeuilles. Wij zetten onze dialoog met JOST Werke, fabrikant van onderdelen voor opleggers en vrachtwagens, voort over de implementatie van haar klimaatbeleid en mechanismen voor governance. Hierbij bleek dat een van de grootste uitdagingen waarvoor de onderneming zich geplaatst ziet, de verlaging van de CO2-intensiteit van de energiemix betreft. In sommige landen, zoals Polen en China waar JOST Werke twee grote fabrieken heeft, kan de onderneming niet overstappen naar een elektriciteitsmaatschappij die volledig duurzame energie levert: er zijn daar simpelweg geen leveranciers van 100% groene stroom. Dit is een probleem waar meerdere ondernemingen in onze portefeuille mee kampen. Een positieve ontwikkeling in het geval van JOST Werke is de duidelijke koppeling van het beloningspakket voor bestuurders aan het klimaatbeleid. Hierdoor lopen de doelstelling van de onderneming, onze doelstellingen als aandeelhouder en de persoonlijke doelstellingen van bestuurders parallel.

De CO2-intensiteit van de beleggingsportefeuille van het Fonds is nog altijd aanzienlijk lager dan die van de benchmark. Bovendien ligt de portefeuille op schema om de doelstelling van emissieneutraliteit conform het Akkoord van Parijs, het Nederlandse Klimaatakkoord en de EU-klimaattransitiebenchmark, het 1.5°C-scenario van de IPCC voor 2050 en ons tussendoel voor 2025 te halen. De door het Fonds gehanteerde strikte uitsluitingscriteria voor controversiële activiteiten, de integratie van ESG-aspecten in het beleggingsproces en het actieve aandeelhouderschap (waaronder ook engagement is begrepen) resulteren bovendien in een Morningstar Sustainability Rating voor het Fonds die beter is dan die voor 90% van de sectorgenoten.

Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Sub-Fonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, filiaal Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website ) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Rendement per 31-10-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-10-2022

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 7,6 % 7,0 %
3 maanden -11,6 % -11,3 %
Dit jaar -20,9 % -25,2 %
2019 28,8 % 31,4 %
2020 0,2 % 4,6 %
2021 27,0 % 23,8 %
1 jaar (op jaarbasis) -19,6 % -24,5 %
3 jaar (op jaarbasis) i 3,9 % 1,8 %
5 jaar (op jaarbasis) i 0,7 % 1,5 %
Sinds start (op jaarbasis) i 9,5 % 8,7 %
De benchmark van het Fonds was tot 28 februari 2017 de MSCI Europe Small Cap Total Return Index, waarin het VK component gereduceerd is tot 50%. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Nee

Risico-analyse (ex post) per 31-10-2022

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -30,38 % -43,35 %
Tracking error i 4,58 % 5,12 %
Information ratio i 0,44 0,15
Beta i 0,97 0,98
Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Sub-Fonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, filiaal Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website ) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Looptijdverdeling (31-10-2022)

2,4 %
Cash
97,6 %
Overig
Totaal
100 %

Geografische verdeling (31-10-2022)

27,1 %
Verenigd Koninkrijk
16,4 %
Nederland
9,9 %
België
7,8 %
Duitsland
7,6 %
Zweden
6,2 %
Luxemburg
5,4 %
Frankrijk
5,1 %
Zwitserland
4,0 %
Oostenrijk
3,1 %
Spanje
2,6 %
Finland
2,4 %
Cash
1,6 %
Italië
0,7 %
Noorwegen
Totaal
100 %

Top 10 belangen (31-10-2022)

4,3 %
ASR Nederland
4,0 %
BAWAG Group
4,0 %
Software
3,8 %
Signify
3,7 %
Tate & Lyle
3,6 %
Ipsos
3,3 %
JOST Werke
3,1 %
Cie Automotive
3,1 %
Euronext
2,9 %
Bravida
Totaal
35,8 %

Ratingverdeling (31-10-2022)

97,6 %
Not Rated
2,4 %
Cash
Totaal
100 %

Sectorverdeling (31-10-2022)

29,2 %
Industriële waarden
12,9 %
Financiële waarden
11,1 %
Duurzame consumentengoederen
8,5 %
Dagelijkse consumentengoederen
8,4 %
Gezondheidszorg
7,9 %
Technologie
6,8 %
Telecommunicatie
5,2 %
Basismaterialen
5,0 %
Onroerend Goed
5,1 %
Overig
Totaal
100 %
Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Sub-Fonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, filiaal Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website ) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Environmental and/or social characteristics promoted

Het Kempen Sustainable European Small-Cap Fund (het ‘Fonds’) valt onder artikel 8 van de SFDR. Dit betekent dat het Fonds ecologische- en/of sociale kenmerken promoot. Het fonds neemt negatieve duurzaamheidsimpact mee in de beleggingsbeslissingen. Hoewel het Fonds geen doelstelling heeft om volledig in duurzame economische activiteiten te beleggen zal het fonds voor minimaal het benchmark niveau beleggen in duurzame economische activiteiten. Het fonds weegt negatieve duurzaamheidsimpact mee in de beleggingsbeslissingen.

Het Fonds promoot ecologsiche kenmerken gerelateerd aan:
• mitigatie van klimaatverandering en adaptatie van klimaatverandering in lijn het Klimaatakkoord van Parijs;
• bescherming en het herstel van de biodiversiteit en ecosystemen;
• de transitie naar een circulaire economie.
Het Fonds promoot sociale kenmerken gerelateerd aan:
• fatsoenijke arbeidsomstandigheden;
• Adequate levensstandaard en welzijn voor ‘eindgebruikers’;
• andere sociale onderwerpen zoals gendergelijkheid en bredere diversiteitsonderwerpen.

De ecologische kenmerken die het Fonds promoot dragen bij aan het behalen van de klimaatdoelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord. Deze CO2-emissie vermindering bevat korte termijn (2025) doelen, een ambitie op de middellange termijn (2030) en een lange termijn emmissieneutrale doelstelling in 2050. Hoewel er geen benchmark is toegewezen volgt het fonds een CO2 emissie reductie pad dat onder de EU Climate Transition Benchmark (EU CTB) ligt. Dit pad gaat uit van een CO2 intensiteit die 30% onder de relevante benchmark ligt in 2019 en vervolgens 7% per jaar daalt.

Fund carbon emission targets

ESG Label

ESG Investment process

De duurzame beleggingsdoelstelling wordt gerealiseerd via de consistente implementatie van het ESG-beleid van het Fonds. Het ESG-beleid is volledig in het beleggingsproces van onze strategie verankerd via de vier relevante pijlers: uitsluiting, ESG-integratie, actief aandeelhouderschap en positieve impact.

Als onderdeel van het beleggingsproces beoordelen we het ESG-profiel van elke onderneming om minimumcriteria ten aanzien van milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur te waarborgen. We beoordelen iedere onderneming afzonderlijk, waarbij we risico’s die in een bepaalde sector van materieel belang zijn, in aanmerking nemen, naast de risicopositie en governancepraktijken van en informatieverschaffing door de betreffende onderneming. Een lagere score (1-5) vereist een hoger rendement in onze Discounted Cash Flow (DCF) modellen. Ondernemingen met een score van 1 sluiten we uit van belegging. Ondernemingen die een 2 scoren, worden uitgesloten volgens het ‘pas toe of leg uit’-principe. Meer informatie kunt u vinden in het document ESG Policy & Process.

Exclusion

Het Fonds sluit ondernemingen uit door de toepassing van strikte uitsluitingscriteria. Hierbij worden internationale standaarden in aanmerking genomen, zoals het UN Global Compact raamwerk, de OECD Guidelines for Multinational Enterprises, de UN Guiding Principles for Business and Human Rights en onze Principles for Responsible Investment. Het Fonds past aanvullende uitsluitingscriteria toe op basis van betrokkenheid bij producten en bedrijfsvoering.

Key figures

  Kempen criteria Additional criteria
Business conduct
Human Rights
Labour
Environment
Anti Corruption
Product involvement
Controversial Weapons
Tobacco
Thermal Coal
Tar Sands
Adult Entertainment
Alcohol
Animal Welfare & GMO
Gambling
Power Generation Nuclear
Power Generation Carbon Intensive
(Un)conventional Oil & Gas Extraction
Weaponry
Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Sub-Fonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, filiaal Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website ) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

 

SWING FACTOR

Hier vindt u het overzicht met actuele swing factoren.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,750 %
Service fee i
0,20 %
Taxe d'abonnement i
0,05 %
Verwachte lopende kosten i
1.00%
Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Sub-Fonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, filiaal Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website ) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
AN i
Type belegger
Particulier
Dividenduitkerend
Nee
Benchmark i
MSCI Europe Small Cap Total Return Index
Beleggingsstrategie
Small-caps
Universum
Sustainable Small- & Mid-caps Europa
Datum van oprichting
20-07-2016
Vestigingsland
Luxemburg
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administrateur
BNP Paribas, Luxembourg Branch
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas, Luxembourg Branch
Morningstar rating â„¢

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Initiële inleg € 1
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
dagelijks
ISIN i
LU0927663814
Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Sub-Fonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, filiaal Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website ) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.
Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Sub-Fonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, filiaal Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website ) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.