Per 10 september 2019 is het Kempen (Lux) European Small-cap Fund overgegaan in het Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund. Lees de aankondiging hier.

Kempen Lux Sustainable European Small-Cap Fund - Class I

Profiel

Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund (het Fonds) biedt beleggers de mogelijkheid te beleggen in een actief en professioneel beheerde portefeuille van aandelen in kleine Europese beursgenoteerde ondernemingen, waarbij tegelijkertijd voldaan wordt aan strikte uitsluiting- en duurzaamheidscriteria. Bij de initiële aankoop is de marktwaarde van de ondernemingen maximaal EUR 5 miljard of zo groot als de waarde van de grootste onderneming in de benchmark. De benchmark is de MSCI Europe Small Cap Index. Het Fonds heeft als doel op de lange termijn een structureel betere performance te behalen dan de benchmark.

Het proces van portefeuilleconstructie is gebaseerd op een gedisciplineerd raamwerk dat in eerste aanleg gebruikmaakt van in eigen beheer ontwikkelde aandelenfilters om aandelen van hoge kwaliteit met een aantrekkelijke waardering te screenen. Daarna vindt er intern fundamentele research plaats om beleggingsideeën op te sporen waaraan wij een hoge convictie toekennen. Het eindresultaat is een portefeuille van ongeveer 30 - 50 aandelen met een brede spreiding over regio’s en sectoren.

Op 10 september 2019 is het Kempen (Lux) European Small-cap Fund opgegaan in het Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund. Meer informatio kunt u vinden onder de Documententab.

Beheerteam

Michiel van Dijk, Erwin Dut, Sander van Oort; Ingmar Schaefer

Rendement per 31-05-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-05-2022

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -0,5 % -1,7 %
3 maanden -2,2 % -2,9 %
Dit jaar -7,7 % -13,0 %
2019 28,9 % 31,4 %
2020 0,3 % 4,6 %
2021 27,1 % 23,8 %
1 jaar (op jaarbasis) 0,3 % -7,2 %
3 jaar (op jaarbasis) i 9,7 % 9,6 %
5 jaar (op jaarbasis) i 4,3 % 5,5 %
Sinds start (op jaarbasis) i 10,7 % 9,8 %
Op 23 oktober 2013 is Kempen SeNSe Fund (KSF) gefuseerd met Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund (het Fonds). In juni 2011 werd de eerste institutionele klasse van het Fonds gelanceerd. De getoonde resultaten van de periode voor juni 2011 zijn die van KSF. KSF had een vergelijkbaar beleggingsbeleid, hogere kostenstructuur en kende een ander fiscaal regime dat mogelijk van invloed is geweest op de getoonde rendementen. De benchmark van het Fonds was tot 28 februari 2017 de MSCI Europe Small Cap Total Return Index, waarin het VK component gereduceerd is tot 50%. De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 116,66 M 31-05-2022
Omvang aandelenklasse
EUR 38,80 M 31-05-2022
Aantal uitstaande aandelen/participaties
15.843 31-05-2022
Intrinsieke waarde i
EUR 2.229,84 30-06-2022
Omloopsnelheid
55,71 %
Morningstar rating â„¢
Het omloopsnelheidcijfer is per einde boekjaar van het fonds en wordt een keer per jaar geüpdatet.

Beleggingskarakteristieken per 31-05-2022

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 45 1050
Dividendrendement i 2,83 % 2,42 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 2.784 M EUR 3.066 M
K/W-verhouding i 12,58
Active share i 93,85 %
Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, filiaal Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website ) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Ontwikkelingen per 31-05-2022

Het Fonds (I-klasse) daalde in mei 0,5% in waarde (na aftrek van kosten), terwijl de MSCI Europe Small-cap Index 1,7% verloor.

Kenmerkend voor mei was de hoge volatiliteit van financiele markten. Zo stond de MSCI Europe Small-cap Index na zes handelsdagen 8,9% in de min, waarna de financiële markten zich in de tweede helft van de maand sterk herstelden. Meerdere (Amerikaanse) ondernemingen, in het bijzonder in de technologie- en consumentensectoren, stelden de vooruitzichten voor 2022 naar beneden bij. Dit zorgde in een aantal gevallen voor schokgolven op de wereldwijde financiële markten. Daarnaast wordt het steeds duidelijker dat de inflatie langer dan eerder werd aangenomen hoger blijft. Door bijvoorbeeld nieuwe sancties van de Europese Unie tegen Rusland blijven de energieprijzen onder opwaartse druk staan. Voorts is in een groot aantal (Europese) landen de werkloosheid tot een historisch dieptepunt gedaald; dit drijft de lonen op. Door de veel langer dan verwachte covid-19-gerelateerde lockdown in Shanghai is bovendien het schaarsteprobleem nog niet opgelost. Het is dan ook niet verrassend dat de roep om een (eerste) renteverhoging door de ECB in juli om de inflatie te beteugelen in de loop van de maand luider werd.

Burgers en beleggers hebben in de laatste paar jaar veel geleerd en zullen ook in de toekomst nog veel leren. Nog niet zo lang geleden bleek dat in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten stembuspeilingen de uitkomst niet konden voorspellen. Vervolgens leerden we meer over virologie en nu leren we meer over de Russische politiek en de effecten van sancties. Als er in het verleden een constante factor was en er ook in de komende tijd zal zijn, dan is het dat de toekomst vol verrassingen zit. Met dit in het achterhoofd kunnen we alleen maar benadrukken dat uw en onze belangen parallel lopen en dat we ons fundamenteel proces blijven toepassen en de portefeuille zullen aanpassen indien en wanneer dit noodzakelijk is, vanuit de tweeledige doelstelling om zowel op de lange termijn alpha te genereren als duurzame ontwikkeling te bevorderen. Op de korte termijn blijft het lastig om te voorspellen hoe de huidige tragedie zich verder ontwikkelt en wat de economische gevolgen zullen zijn. Op portefeuilleniveau is het directe risico van het Fonds op Rusland en Oekraïne echter niet van materieel belang. Het aanhoudende tekort aan onderdelen, de (tijdelijke) verstoringen van toeleveringsketens en de verder stijgende grondstoffen- en energieprijzen zullen niettemin hun sporen nalaten. Dankzij de ervaringen die ondernemingen tijdens de covid-19-pandemie hebben opgedaan en hun overwegend sterke positie in de waardeketen verwachten we echter dat de financiële impact op portefeuilleondernemingen beheersbaar blijft. Zoals gebruikelijk onderhouden we nauw contact met de managementteams van de ondernemingen waarin we beleggen. We zien nog steeds goede langetermijnperspectieven voor onze portefeuillenamen maar de focus blijft op de kortetermijnrisico’s en kracht van hun balans.

Gedurende de afgelopen maand zijn er geen nieuwe namen aan de portefeuille toegevoegd en zijn er evenmin posities volledig verkocht.

De grootste positieve bijdragen aan het portefeuillerendement kwamen in mei van CIE Automotive, Jost Werke en NCC Group. Het aandeel CIE Automotive (+13,3%) deed het goed na koerszwakte in de voorgaande maanden. Nu de problemen in toeleveringsketens afnemen, zal de mondiale autoproductie in de komende kwartalen naar verwachting aantrekken en waarschijnlijk in 2024 weer het niveau van voor de covid-19-pandemie bereiken. De onderneming is, gegeven de verbeterende balans en het ontbreken van geschikte overnamekandidaten, in april begonnen eigen aandelen in te kopen om van de koerszwakte te profiteren. Jost Werke (+12,7%) verlichtte de bezorgheid die er onder beleggers heerste, door de vooruitzichten voor het volledige boekjaar te bevestigen. Dit gold voor zowel de omzet (midden-enkelcijferige stijging ten opzichte van 2021) en de winstgevendheid (marges gelijk aan die in 2021). De onderneming voorziet geen significante zwakte van de vraag van klanten in de transportsector, terwijl de positie op de agrarische markt (goed voor een derde van de omzet) een cyclische buffer biedt. NCC Group (+16,1%) verraste de markt met een onverwacht bericht over de gang van zaken en het vertrek van CEO Adam Paiser, die begin juli wordt opgevolgd door Mike Maddison, momenteel hoofd cyberbeveiliging bij EY. De resultaatontwikkeling is in lijn met de verwachtingen van het management; dit betekent dat het resultaat duidelijk verbetert ten opzichte van zowel dezelfde periode van vorig boekjaar als de eerste helft van boekjaar 2022. Ook voor boekjaar 2023 is NCC optimistisch gestemd op basis van de hogere afzet en dagtarieven. Omdat de markt niet rekende op een sterk tweede halfjaar, reageerde het aandeel positief op dit bericht.

Cloetta, B&M en Bunzl leverden in mei de grootste negatieve bijdragen aan het rendement van de portefeuille. Cloetta (-14,5%) maakte, tot verrassing van beleggers, het voornemen bekend om haar productiefaciliteiten in de Benelux ingrijpend te reorganiseren. De sluiting van twee fabrieken en de bouw van een volledig nieuwe fabriek moeten zich vertalen in een betere kostenefficiency, een grotere capaciteit en een geringer energieverbruik. In het kader van de reorganisatie moet Cloetta de komende drie jaar EUR 250 miljoen investeren; dit is bijna een derde van haar marktkapitalisatie. B&M (-21,4%) maakte over boekjaar 2022 een daling van de omzet en de winstgevendheid bekend. De EBITDA was iets hoger dan de consensus, maar de koers ging toch naar beneden omdat in het tweede halfjaar de vergelijkbare omzetgroei zwak was, in het Verenigd Koninkrijk afwaarderingen worden verwacht en de onzekerheid rond de koopkracht van klanten van B&M aanhoudt. Positief is de verwachting dat, gemeten over een periode van drie jaar, de omzet en de EBITDA zullen stijgen. Dit duidt erop dat tijdens de covid-19-pandemie gewonnen nieuwe klanten worden behouden. Bunzl (-10,6%) publiceerde in mei geen relevante persberichten. De grootste klant van Bunzl, de Amerikaanse warenhuisgigant WalMart, bracht in mei echter een teleurstellend bericht naar buiten. Dit had volgens ons ook op de koers van het aandeel Bunzl een negatieve uitwerking.

Toelichting ESG-beleid
Gegeven het streven om conform de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs de portefeuille CO2-neutraal te maken, blijven we ons bij de beoordeling van portefeuilleondernemingen richten op hun ambities, concrete doelstellingen en strategieën om de CO2-uitstoot te verminderen. We zijn ingenomen dat Bekaert zich bij het initiatief ‘Business Ambition for 1.5°C’ heeft aangesloten. De onderneming wil het aandeel van CO2-arme producten vergroten en bovendien een bijdrage aan een circulaire economie leveren door in haar productieproces meer gerecycled walsdraad te gebruiken en alle staalafval te recyclen. Omdat Bekaert tot de ondernemingen behoort die het meest aan de CO2-intensiteit van de portefeuille bijdragen, zetten wij de dialoog in 2022 voort.

De CO2-intensiteit van de beleggingsportefeuille van het Fonds is nog altijd aanzienlijk lager dan die van de benchmark. Bovendien ligt de portefeuille op schema om de doelstelling van emissieneutraliteit conform het Akkoord van Parijs, het Nederlandse Klimaatakkoord en de EU-klimaattransitiebenchmark, het 1.5°C-scenario van de IPCC voor 2050 en ons tussendoel voor 2025 te halen. Hoewel de details van de EU-Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (Sustainable Finance Disclosure Regulation – SFDR) nog worden uitgewerkt, valt het Fonds, gegeven de doelstelling van emissieneutraliteit, op dit moment in de Artikel 9-categorie van deze verordening. Deze classificatie kan in de toekomst veranderen. De door het Fonds gehanteerde strikte uitsluitingscriteria voor controversiële activiteiten, de integratie van ESG-aspecten in het beleggingsproces en het actieve aandeelhouderschap (waaronder ook engagement is begrepen) resulteert bovendien in een Morningstar Sustainability Rating voor het Fonds die beter is dan die voor 90% van de sectorgenoten.

Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, filiaal Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website ) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Rendement per 31-05-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-05-2022

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -0,5 % -1,7 %
3 maanden -2,2 % -2,9 %
Dit jaar -7,7 % -13,0 %
2019 28,9 % 31,4 %
2020 0,3 % 4,6 %
2021 27,1 % 23,8 %
1 jaar (op jaarbasis) 0,3 % -7,2 %
3 jaar (op jaarbasis) i 9,7 % 9,6 %
5 jaar (op jaarbasis) i 4,3 % 5,5 %
Sinds start (op jaarbasis) i 10,7 % 9,8 %
Op 23 oktober 2013 is Kempen SeNSe Fund (KSF) gefuseerd met Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund (het Fonds). In juni 2011 werd de eerste institutionele klasse van het Fonds gelanceerd. De getoonde resultaten van de periode voor juni 2011 zijn die van KSF. KSF had een vergelijkbaar beleggingsbeleid, hogere kostenstructuur en kende een ander fiscaal regime dat mogelijk van invloed is geweest op de getoonde rendementen. De benchmark van het Fonds was tot 28 februari 2017 de MSCI Europe Small Cap Total Return Index, waarin het VK component gereduceerd is tot 50%. De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Nee

Risico-analyse (ex post) per 31-05-2022

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -30,36 % -43,35 %
Tracking error i 4,74 % 5,02 %
Information ratio i 0,02 0,18
Beta i 1,01 0,98
Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, filiaal Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website ) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Top 5 hoogste bijdrage (31-05-2022)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Cie Automotive 0,35 % 13,25 %
Software 0,33 % 10,28 %
JOST Werke 0,33 % 12,74 %
NCC Group 0,32 % 16,14 %
Subsea 7 SA 0,30 % 22,18 %
De getoonde percentages bij bijdrage en rendement zijn gebaseerd op euro's.

Top 5 laagste bijdrage (31-05-2022)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
B&M European Value Retail -0,40 % -21,23 %
Cloetta AB -0,39 % -14,47 %
Bunzl -0,25 % -10,68 %
Zehnder Group -0,23 % -9,05 %
Tate & Lyle -0,21 % -6,12 %
De getoonde percentages bij bijdrage en rendement zijn gebaseerd op euro's.

Geografische verdeling (31-05-2022)

29,7 %
Verenigd Koninkrijk
14,0 %
Nederland
8,9 %
België
8,0 %
Zweden
7,7 %
Duitsland
6,3 %
Luxemburg
5,5 %
Frankrijk
4,2 %
Zwitserland
3,4 %
Oostenrijk
2,9 %
Spanje
2,8 %
Cash
2,4 %
Finland
2,2 %
Ierland
1,5 %
Italië
0,5 %
Noorwegen
Totaal
100 %

Top 10 belangen (31-05-2022)

3,8 %
Signify
3,6 %
Ipsos
3,5 %
Tate & Lyle
3,4 %
ASR Nederland
3,4 %
Software
3,4 %
BAWAG Group
3,2 %
Befesa
3,0 %
Alliance Pharma
2,9 %
Cie Automotive
2,8 %
JOST Werke
Totaal
32,9 %

Sectorverdeling (31-05-2022)

26,6 %
Industriële waarden
11,7 %
Duurzame consumentengoederen
10,6 %
Financiële waarden
10,1 %
Gezondheidszorg
8,5 %
Onroerend Goed
7,9 %
Telecommunicatie
7,7 %
Dagelijkse consumentengoederen
6,6 %
Technologie
4,9 %
Basismaterialen
5,3 %
Overig
Totaal
100 %
Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, filiaal Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website ) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Environmental and/or social characteristics promoted

Het Kempen Sustainable European Small-Cap Fund (het ‘Fonds’) valt onder artikel 9 van de SFDR. Dit betekent dat het Fonds een duurzame beleggingsdoelstelling heeft, namelijk de bestrijding van klimaatverandering.

We committeren ons aan de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs. Dit doen we in de vorm van doelstellingen op de korte termijn (2025), een ambitie op de middellange termijn (2030) en een commitment op de lange termijn (emissieneutrale belegger in 2050). In 2025 willen we op schema liggen om de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord te realiseren. We volgen het pad van de EU-benchmark voor klimaattransitie (EU CTB).

Fund carbon emission targets

Morningstar sustainability rating

ESG Label

ESG Investment process

De duurzame beleggingsdoelstelling wordt gerealiseerd via de consistente implementatie van het ESG-beleid van het Fonds. Het ESG-beleid is volledig in het beleggingsproces van onze strategie verankerd via de drie relevante pijlers: uitsluiting, ESG-integratie en actief aandeelhouderschap.

Als onderdeel van het beleggingsproces beoordelen we het ESG-profiel van elke onderneming om minimumcriteria ten aanzien van milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur te waarborgen. We beoordelen iedere onderneming afzonderlijk, waarbij we risico’s die in een bepaalde sector van materieel belang zijn, in aanmerking nemen, naast de risicopositie en governancepraktijken van en informatieverschaffing door de betreffende onderneming. Een lagere score (1-5) vereist een hoger rendement in onze Discounted Cash Flow (DCF) modellen. Ondernemingen met een score van 1 sluiten we uit van belegging. Ondernemingen die een 2 scoren, worden uitgesloten volgens het ‘pas toe of leg uit’-principe. Meer informatie kunt u vinden in het document ESG Policy & Process.

Exclusion

Het Fonds sluit ondernemingen uit door de toepassing van strikte uitsluitingscriteria. Hierbij worden internationale standaarden in aanmerking genomen, zoals het UN Global Compact Framework, de OECD Guidelines for Multinational Enterprises, de UN Guiding Principles for Business and Human Rights en onze Principles for Responsible Investment. In het document ESG Policy & Process dat u op onze website kunt vinden, geven we in het kort weer hoe we indicatoren die op schending van de standaarden duiden, in ons ESG-beleid en -proces hebben geïntegreerd.

Key figures

  Kempen criteria Additional criteria
Business conduct
Human Rights
Labour
Environment
Anti Corruption
Product involvement
Controversial Weapons
Tobacco
Thermal Coal
Tar Sands
Adult Entertainment
Alcohol
Animal Welfare & GMO
Gambling
Power Generation Nuclear
Power Generation Carbon Intensive
(Un)conventional Oil & Gas Extraction
Weaponry
Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, filiaal Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website ) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

 

SWING FACTOR

Hier vindt u het overzicht met actuele swing factoren.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,700 %
Service fee i
0,20 %
Taxe d'abonnement i
0,01 %
Verwachte lopende kosten i
0,91 %
Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, filiaal Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website ) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
I i
Type belegger
Institutioneel
Dividenduitkerend
Nee
Benchmark i
MSCI Europe Small Cap Total Return Index
Beleggingsstrategie
Small-caps
Universum
Sustainable Small- & Mid-caps Europa
Datum van oprichting
27-06-2011
Vestigingsland
Luxemburg
Mag alleen aangeboden worden aan professionele beleggers in
België, Duitsland, Finland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administrateur
BNP Paribas Securities Services S.C.A., Luxembourg branch
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A., Luxembourg branch
Morningstar rating â„¢

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Initiële inleg € 50.000, vervolginschrijvingen € 10.000
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
LU0427934699
Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, filiaal Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website ) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.
Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, filiaal Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website ) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.