Kempen (Lux) Global Property Fund Class J - GBP

Profiel

Kempen International Funds SICAV - Kempen (Lux) Global Property Fund (het Fonds) belegt in een geconcentreerde portefeuille van beursgenoteerde vastgoedondernemingen wereldwijd. Doel van het Fonds is een bovengemiddeld relatief beleggingsresultaat te behalen.

Het Fonds wordt beheerd op basis van bottom-up aandelenselectie. De fondsstrategie richt zich op exploiteren van over- en onderwaarderingen van beursgenoteerde onroerendgoedondernemingen in relatie tot de kwaliteit van het onderliggende vastgoed, de financiële balans, de corporate governance-structuur en het vermogen van het managementteam om waarde toe te voegen aan het vastgoed.

Beheerteam

Jorrit Arissen, Egbert Nijmeijer, Lucas Vuurmans, Robert Stenger, Mihail Tonchev, Andreas Welter, Alex Williamson

Rendement per 31-05-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-05-2022

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -3,1 % -4,6 %
3 maanden 1,9 % 0,7 %
Dit jaar -5,1 % -6,6 %
2019 20,8 % 17,2 %
2020 -13,8 % -11,8 %
2021 25,5 % 27,3 %
1 jaar (op jaarbasis) 7,9 % 7,9 %
3 jaar (op jaarbasis) i 2,0 % 2,5 %
5 jaar (op jaarbasis) i 5,3 % 4,5 %
Sinds start (op jaarbasis) i 9,3 % 8,0 %
Voor 1 oktober 2014 had het Fonds een andere naam en een ander beleggingsbeleid: Kempen (Lux) European Property Fund. Ook had het Fonds een andere ISIN code. Als gevolg hiervan is de performance van voor 1 oktober 2014 niet representatief voor het Fonds en wordt daarom niet getoond. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voor de berekening van de performancecijfers wordt een afwijkende intrinsieke waarde (IW) gebruikt. Deze is berekend o.b.v. slotkoersen van de beleggingen van het Fonds, in afwijking van de oorspronkelijk afgegeven IW, die deels op basis is van ‘snapshots’ (Azië & Pacific beleggingen). De afwijkende IW wordt gebruikt om beter te kunnen vergelijken met de benchmark, die ook op basis van enkel slotkoersen van de beleggingen is vastgesteld. Echter, voor de berekening van de IW van 31 december 2021 is de oorspronkelijk afgegeven IW van 3 januari 2022 gebruikt omdat door technische omstandigheden de afwijkende IW niet berekend kon worden.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 265,01 M 31-05-2022
Omvang aandelenklasse
GBP 0,39 M 31-05-2022
Aantal uitstaande aandelen/participaties
364 31-05-2022
Intrinsieke waarde i
GBP 1.025,60 05-07-2022
Het omloopsnelheidcijfer is per einde boekjaar van het fonds en wordt een keer per jaar geüpdatet.

Beleggingskarakteristieken per 31-05-2022

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 50 380
Dividendrendement i 3,43 % 3,36 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 16.431 M EUR 20.015 M
K/W-verhouding i 24,48
Active share i 71,95 %
Kempen (Lux) Global Property Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Ontwikkelingen per 31-05-2022

Het Fonds behaalde in mei een negatief rendement maar deed het wel aanzienlijk beter dan de benchmark. De outperformance was breed gedragen, want vijftien van de achttien clusters droegen positief aan het rendement bij. Opmerkelijke positieve uitschieters waren de clusters Verenigd Koninkrijk, gezondheidszorg VS en Triple Net Lease VS. In het cluster Verenigd Koninkrijk voegden de enigszins contraire overwogen posities in de kantoorvastgoedspecialisten Derwent London en Workspace aanzienlijke waarde toe, terwijl in het logistieke segment de koers van Segro (belangrijke component van de benchmark maar niet in portefeuille opgenomen) hard onderuitging als gevolg van zorgen omtrent de capaciteitsbehoefte van Amazon. Binnen het cluster gezondheidszorg VS verbeterde het bedrijfsresultaat van Omega Healthcare (specialist in woonzorgcentra), waarin wij een overwogen positie aanhielden, sterker dan de markt verwachtte.

Wereldwijd beursgenoteerd vastgoed daalde in mei bijna 5%. Deze zwakte kan voor veruit het grootste deel worden toegeschreven aan het cluster logistiek & opslag VS. Dit cluster heeft een weging van circa 20% in de wereldwijde benchmark en verloor in mei 11%. Voorts presteerden ook de clusters woningvastgoed VS (-8%) en kantoorvastgoed VS (-6%) slecht. De clusters Hongkong, REIT’s en REOC’s Japan en Triple Net Lease VS eindigden de maand net in de plus. Kenmerkend voor wereldwijd beursgenoteerd vastgoed is de spreiding over meerdere regio’s en sectoren, aangevuld met specifieke lokale dynamiek. Het is daarom belangrijk om in periodes zoals in de afgelopen maand strak de hand te houden aan de clusterneutrale benadering die het Fonds toepast. Dit voorkomt dat we te sterk inzetten op een bepaalde macro-economische ontwikkeling of een specifiek thema. Dankzij deze diversificatie presteerde het Fonds verhoudingsgewijs sterk in mei en konden we koopkansen benutten wanneer volgens ons de koerszwakte te ver was doorgeschoten.

Begin mei joeg de Amerikaanse e-commercegigant Amazon de markt de stuipen op het lijf met het bericht dat zij na de agressieve uitbreiding van haar magazijnen in de afgelopen jaren met overcapaciteit kampt. Dit lijkt wellicht een belangrijke negatieve ontwikkeling voor de markt, maar wij denken dat het om een correctie gaat naar een normaal niveau. De covid-19-pandemie leidde namelijk tot een extreem hoge groei van de sector in korte tijd. Hoewel de sector nog steeds groeit, zou het naïef zijn om te denken dat de groeipercentages altijd zo hoog blijven. Amazon moet bij enkele grotere fulfilmentcentra wellicht capaciteitsproblemen aanpakken, maar wij zien dit zeker niet als een omslag in het structurele positieve klimaat voor e-commerce. Ons argument hiervoor is dat, naast de pure spelers in online e-commerce, traditionele winkelbedrijven in hoog tempo hun toeleveringsketens herinrichten om hun klanten beter via alle kanalen te kunnen bereiken. Voorts vertonen 3PL-bezorgbedrijven een onverminderd stabiele groei. Kortom, de bezetting van grote logistieke centra van Amazon bevindt zich in een tijdelijke fase van heroptimalisatie, maar gegeven de sterke huurgroei op de meeste aantrekkelijke (en opkomende) logistieke locaties zou het volgens ons geen groot probleem moeten zijn om deze centra opnieuw te verhuren of onder te verhuren.

In Europa brachten Oaktree en de familie Otto (die al een belang van 20% heeft) een overnamebod uit op Deutsche Euroshop. De biedprijs houdt een premie in van 44% ten opzichte van de laatste beurkoers voor de bekendmaking van het bod maar is nog altijd 41,5% lager dan de gerapporteerde boekwaarde. Het management en de Raad van Commissarissen ondersteunen het bod. Winkelcentra verspreid over Duitsland van licht bovengemiddelde kwaliteit vormen de hoofdmoot van de vastgoedportefeuille van Deutsche Euroshop. De transactie is interessant in die zin dat voor het eerst in jaren in het Europese winkelvastgoedsegment een onderneming van de beurs wordt gehaald. Hierdoor vormt het een goed ijkpunt voor transactieprijzen in een uiterst illiquide marktsegment.

De beleggingsstrategie van Kempen voor vastgoed kenmerkt zich door een evenwichtige combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve analyse. Met behulp van data-analysetechnologie verzamelt het Real Estate Team van Kempen wereldwijd voor 200.000 vastgoedobjecten meer dan 20 miljoen relevante datapunten. Deze kwantitatieve gegevens worden in onze data-infrastructuur omgezet in waardevolle fundamentele beleggingsinformatie. De voortdurende toename van beschikbare gegevens stelt ons in staat om een steeds beter oordeel te vormen over de kwaliteit, de waarde en het risico van iedere vastgoedbelegging. Naar onze mening leidt dit tot betere beleggingsbeslissingen en een hoger beleggingsrendement tegen een lager risico voor onze klanten.

In aanvulling op de kwantitatieve aanpak analyseert de beleggingsstrategie drie belangrijke kwalitatieve parameters om de juiste waardering te bepalen: de toegevoegde waarde van het management, de kracht van de balans en het ESG-profiel. De portefeuillebeheerders kennen aan iedere onderneming die zij volgen, een score voor deze drie parameters toe. Ondernemingen die bijvoorbeeld op ESG-gebied uitblinken, krijgen een hogere score die een hogere waardering rechtvaardigt.

In mei versterkten we over de hele linie ons engagement op milieugebied. We zijn de dialoog aangegaan met Killam Apartment, een REIT in meergezinswoningen in het oosten van Canada, over de milieupraktijken van de onderneming. De nadruk lag hierbij op stroomlijning van de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs en op het commitment om emissies op de lange termijn te verlagen. We zijn heel positief over het uiteindelijke succes. In Japan zijn we met twee specialisten in logistiek vastgoed in gesprek gegaan, namelijk GLP J-REIT en Lasalle Logiport. Beide ondernemingen hebben nog geen doelstellingen voor vermindering van de uitstoot van broeikasgassen vastgesteld. Een ander nieuw engagement betreft Prologis, de grootste beursgenoteerde speler in logistiek vastgoed ter wereld. Centraal hierbij staat de opname van scope 3-emissies in de langetermijndoelen voor vermindering.

De portefeuilleconstructie is gebaseerd op clusterneutraliteit. De wereldwijde portefeuille bestaat uit 18 clusters die zijn gedefinieerd als homogene groepen vastgoedmaatschappijen met eenzelfde onderliggende valutapositie. Voorbeelden zijn Australië, kantoorvastgoed VS en Zwitserland. Het portefeuillegewicht van ieder cluster is ongeveer gelijk aan het benchmarkgewicht van dat cluster. Dit levert een gediversifieerde portefeuille op, waarin de valuta- en macro-economische risico’s ten opzichte van de benchmark worden geneutraliseerd. Het Fonds wijst risicobudget toe op het niveau van de afzonderlijke vastgoedmaatschappijen.

In mei hebben we bestaande posities gewijzigd op basis van het verwacht relatief rendement en vanwege kleinere wijzigingen in onze modelaannames na afsluiting van het cijferseizoen. Begin mei waren we licht onderwogen in de industriesector (op grond van bottom-up aannames voor fundamentals), maar in de loop van de maand namen we weer relatieve waarde in de sector waar: na het bericht dat Amazon van plan is om de magazijncapaciteit te verminderen, waren aandelen van specialisten in logistiek vastgoed in veel gevallen op te grote schaal van de hand gedaan. In Australië breidden we de positie in Goodman uit ten koste van Vicinity Centres (winkelvastgoed). Ook in Japan signaleerden we waardepotentieel in logistiek vastgoed: hier verruilden we Japan Hotel REIT voor LaSalle Logiport. In de VS begon zich selectieve waarde af te tekenen in van oudsher dure kustgebieden nadat de prijzen hier gedurende een groot aantal kwartalen te hoog waren geweest. Binnen het cluster logistiek & opslag VS voegden we Rexford Industrial Realty (opslagfaciliteiten in kuststeden) aan de portefeuille toe en verkochten we een deel van het belang in Americold om deze transactie te financieren. In het cluster kantoorvastgoed VS verkleinden we de positie in Corporate Office Properties en herbelegden we de opbrengst in Hudson Pacific dat gespecialiseerd is in vastgoed in kustgebieden. In Canada slankten we de positie in H&R REIT af. Door de geboekte vooruitgang na de strategische reorganisatie was de koers van dit aandeel sterk gestegen. We zagen inmiddels hernieuwd waardepotentieel in First Capital REIT dat zich op winkelcentra van hoge kwaliteit richt.

Kempen (Lux) Global Property Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Rendement per 31-05-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-05-2022

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -3,1 % -4,6 %
3 maanden 1,9 % 0,7 %
Dit jaar -5,1 % -6,6 %
2019 20,8 % 17,2 %
2020 -13,8 % -11,8 %
2021 25,5 % 27,3 %
1 jaar (op jaarbasis) 7,9 % 7,9 %
3 jaar (op jaarbasis) i 2,0 % 2,5 %
5 jaar (op jaarbasis) i 5,3 % 4,5 %
Sinds start (op jaarbasis) i 9,3 % 8,0 %
Voor 1 oktober 2014 had het Fonds een andere naam en een ander beleggingsbeleid: Kempen (Lux) European Property Fund. Ook had het Fonds een andere ISIN code. Als gevolg hiervan is de performance van voor 1 oktober 2014 niet representatief voor het Fonds en wordt daarom niet getoond. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voor de berekening van de performancecijfers wordt een afwijkende intrinsieke waarde (IW) gebruikt. Deze is berekend o.b.v. slotkoersen van de beleggingen van het Fonds, in afwijking van de oorspronkelijk afgegeven IW, die deels op basis is van ‘snapshots’ (Azië & Pacific beleggingen). De afwijkende IW wordt gebruikt om beter te kunnen vergelijken met de benchmark, die ook op basis van enkel slotkoersen van de beleggingen is vastgesteld. Echter, voor de berekening van de IW van 31 december 2021 is de oorspronkelijk afgegeven IW van 3 januari 2022 gebruikt omdat door technische omstandigheden de afwijkende IW niet berekend kon worden.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
GBP 40,50
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
13-01-2022
Aantal dividenduitkeringen per jaar
1
Dividendkalender

Risico-analyse (ex post) per 31-05-2022

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -23,90 % -23,90 %
Tracking error i 2,80 % 2,23 %
Information ratio i -0,18 0,56
Beta i 0,93 0,96
Kempen (Lux) Global Property Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Top 5 hoogste bijdrage (31-05-2022)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Omega Healthcare 0,36 % 15,05 %
Workspace 0,16 % 5,67 %
VICI Properties 0,12 % 1,69 %
H&R REIT 0,09 % 9,45 %
Physicians Realty trust 0,08 % 6,59 %

Top 5 laagste bijdrage (31-05-2022)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Prologis -0,80 % -21,62 %
Terreno Realty Corp -0,52 % -17,82 %
Rexford Industrial Realty -0,47 % -19,52 %
Alexandria Real Estate -0,42 % -10,28 %
Avalonbay Communities -0,34 % -9,97 %

Geografische verdeling (31-05-2022)

60,5 %
Verenigde Staten
9,4 %
Japan
4,7 %
Hongkong
4,7 %
Verenigd Koninkrijk
4,0 %
Australië
4,0 %
Spanje
3,3 %
Singapore
2,7 %
Duitsland
2,6 %
Canada
2,2 %
Noord-Europa
1,0 %
Overig
1,0 %
Zwitserland
Totaal
100 %
Op basis van de beursnotering van de beleggingen. De cashpositie is opgenomen onder de post ‘Overig’.

Top 10 belangen (31-05-2022)

5,5 %
Equinix
4,2 %
VICI Properties
3,9 %
Invitation Homes
3,7 %
Alexandria Real Estate
3,6 %
Prologis
3,2 %
Mitsui Fudosan
3,2 %
Sun Communities
3,2 %
Avalonbay Communities
3,1 %
Simon Property Group
2,9 %
Broadstone Net Lease
Totaal
36,4 %

Sectorverdeling (31-05-2022)

24,6 %
Industriële waarden
21,8 %
Kantoren
21,1 %
Overig
17,7 %
Woningen
14,8 %
Detailhandel
Totaal
100 %
Op basis van 'look through' (door de fondsen heengekeken) data. De verdeling is exclusief cashpositie.
Kempen (Lux) Global Property Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Environmental and/or social characteristics promoted

Het Kempen Global Property Fund, het Kempen (Lux) Global Property Fund en het Kempen European Property Fund (de 'Fondsen') vallen onder artikel 8 van de SFDR. Dit betekent dat de Fondsen milieu- en/of maatschappelijke aspecten bevorderen. Dit Subfonds belegt in een breed scala aan ondernemingen, waarvan sommige duurzaamheidsdoelstellingen nastreven.

Het Fonds committeert zich aan de klimaatdoelen van het Klimaatakkoord van Parijs en draagt zo bij aan de duurzame ontwikkelingsdoelen Betaalbare en schone energie (SDG 7) en Duurzame steden en gemeenschapen (SDG 11). Het commitment aan de klimaatdoelen krijgt gestalte in de vorm van doelstellingen op de korte termijn (2025), een ambitie op de middellange termijn (2030) en een commitment op de lange termijn (emissieneutrale belegger in 2050).

Fund carbon emission targets

ESG Label

ESG Investment process

Aan de bevordering van milieu- en/of maatschappelijke aspecten wordt invulling gegeven door de consistente implementatie van het ESG-beleid van het Fonds. Het ESG-beleid is volledig in het beleggingsproces van onze strategie verankerd via de drie relevante pijlers: uitsluiting, ESG-integratie en actief aandeelhouderschap.

Als onderdeel van het beleggingsproces beoordelen we het ESG-profiel van een onderneming. We kijken naar iedere onderneming afzonderlijk, waarbij we risico’s die in een bepaalde sector van materieel belang zijn, in aanmerking nemen, naast de risicopositie en (governance)praktijken van en informatieverschaffing door de betreffende onderneming. Ondernemingen waarin we beleggen, scoren we op governanceaspecten aan de hand van zowel extern onderzoek als interne evaluatie. Voorts onderzoeken we de betrokkenheid van de onderneming bij eerdere controversiële kwesties en toekomstige ESG-kansen. Op basis van de fundamentele ESG-analyse vormen we ons een mening over de kwaliteit van het ESG-profiel van een onderneming en kennen we een score (1-5) toe. Bij de selectie van beleggingen passen we een adequate due diligence-procedure toe waarin ook duurzaamheidsrisico's en ESG-gerelateerde risico’s worden meegenomen. Dit kan immers bijdragen aan een verhoging van de voor risico gecorrigeerde langetermijnrendementen ten behoeve van beleggers, in overeenstemming met de beleggingsdoelstellingen van het Fonds.

Exclusion

In lijn met het algemeen beleid van Kempen sluiten het Global Property Fund en het European Property Fund alle ondernemingen uit die voorkomen op de KCM-lijst van uitsluitingen en vermijdingen. Ondernemingen die niet door de toetsing aan de criteria van de UN Global Compact komen of op de Watch List staan, zijn uitgesloten van belegging.

Key figures

  Kempen criteria Additional criteria
Business conduct
Human Rights
Labour
Environment
Anti Corruption
Product involvement
Controversial Weapons
Tobacco
Thermal Coal
Tar Sands
Adult Entertainment
Alcohol
Animal Welfare & GMO
Gambling
Power Generation Nuclear
Power Generation Carbon Intensive
(Un)conventional Oil & Gas Extraction
Weaponry
Kempen (Lux) Global Property Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

 

SWING FACTOR

Hier vindt u het overzicht met actuele swing factoren.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,700 %
Service fee i
0,20 %
Taxe d'abonnement i
0,01 %
Verwachte lopende kosten i
0,91 %
Kempen (Lux) Global Property Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
J - GBP
Type belegger
Institutioneel
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
FTSE EPRA/NAREIT Developed Index
Beleggingsstrategie
Onroerend Goed
Universum
Aandelen onroerend goed wereldwijd
Datum van oprichting
30-10-2018
Vestigingsland
Luxemburg
Mag alleen aangeboden worden aan professionele beleggers in
Luxemburg, Nederland, Verenigd Koninkrijk
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
GBP
Administrateur
BNP Paribas Securities Services S.C.A., Luxembourg branch
Beheerder
Kempen Capital Management NV
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A., Luxembourg branch

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Initiële inschrijving £ 50.000, vervolginschrijvingen £ 10.000
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
LU1894636429
Kempen (Lux) Global Property Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.
Kempen (Lux) Global Property Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.