Kempen Lux Euro Sustainable Credit Fund Klasse IX1

Profiel

Kempen International Funds SICAV – Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het Fonds) belegt hoofdzakelijk in bedrijfsobligaties die een goede kredietwaardigheid hebben (investment grade rating van BBB- of hoger) en zijn genoteerd in euro’s. Naast een goede kredietwaardigheid moeten deze bedrijven ook voldoen aan strikte duurzaamheidscriteria. Het Fonds belegt voor een klein deel in bedrijfsobligaties die geen deel uitmaken van de benchmark.

In de benchmark, de Markit iBoxx Euro Corporates Index, zijn alleen leningen met een investment grade rating opgenomen. Door een actief beleggingsbeleid wordt beoogd een hoger totaal rendement te behalen dan dat van de benchmark. Daartoe wordt een gespreide portefeuille aangehouden en worden beleggingsrisico’s continu gemonitord. De selectie van de beleggingen in de portefeuille vindt plaats na grondige analyse van de debiteur en leningsvoorwaarden. Deze aandelenklasse van het Fonds kan alleen worden gekocht door andere subfondsen en institutionele beleggers, die goedkeuring hebben gekregen van de beheerder en die voldoen aan de minimale periode van bezit en andere kwalificatievereisten die zijn vastgesteld door de beheerder.

Beheerteam

Alain van der Heijden, Joost de Graaf, Bart aan den Toorn, Harold van Acht, Lizelle du Plessis, Kim Lubbers, Tetiana Kharlamova, Arif Bagasrawalla

Rendement per 31-10-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-10-2022

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 0,2 % 0,1 %
3 maanden -7,2 % -7,4 %
Dit jaar -7,2 % -7,4 %
Sinds start (op jaarbasis) i -7,2 % -7,4 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 782,91 M 31-10-2022
Omvang aandelenklasse
EUR 50,37 M 31-10-2022
Aantal uitstaande aandelen/participaties
52.951 31-10-2022
Intrinsieke waarde i
EUR 988,72 06-12-2022
Het omloopsnelheidscijfer is per einde boekjaar van het fonds en wordt een keer per jaar geüpdatet.

Beleggingskarakteristieken per 31-10-2022

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 369 3479
Duration i 4,8 4,7
Effectief rendement 4,2 %
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Ontwikkelingen per 31-10-2022

In oktober liet de iBoxx Euro Corporates Index een spreadverruiming van 6 basispunten zien tot 134 basispunten boven de swapcurve. Dit komt overeen met ongeveer 215 basispunten boven de staatsleningencurve. De index behaalde een totaalrendement van +0,13%. De tienjaarsrente op Duitse staatsobligaties sloot oktober af op +2,14%, een stijging van 3,5 basispunten ten opzichte van eind september 2022.

De markten gingen oktober positief van start, waarbij de spreads aanvankelijk ongeveer 10 basispunten inliepen. Dit veranderde aan het einde van de tweede week; de spreads liepen toen weer uit. Zwakke economische cijfers, de aanhoudende geopolitieke onrust, de omvangrijke activiteit op de primaire markten en forse uitgiftepremies en de nog altijd hoge inflatie deden het sentiment omslaan. In twee weken die door volatiliteit werden gekenmerkt, stegen de spreads met bijna 30 basispunten van de laagste naar de hoogste stand. Daarna werd de markt langzaam positiever. De hoop op een ‘Fed-pivot’ nam weer toe. Kort samengevat betekent dit dat marktpartijen ervan uitgaan dat de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) de renteverhogingen vertraagt of stopzet en zelfs terugdraait. Voorstanders van de ‘pivot’ vinden dat de Fed de rente voldoende of zelfs te sterk heeft verhoogd en hiermee een fout begaat die de economie zal raken. Veel beleggers in dit kamp waren er eerder, ten onrechte, van overtuigd dat de sterke stijging van de inflatie in 2021 van tijdelijke aard zou zijn en in 2022 vanzelf weer zou verdwijnen. Wij waren het hier in 2021 absoluut niet mee eens en kunnen ons nu evenmin vinden in bepaalde argumenten van de ‘pivot’-denkers. De inflatie is nog altijd te hoog en heeft tot dusverre niet op de monetaire verkrapping door centrale banken gereageerd. De economische bedrijvigheid in de VS blijft levendig en de rentes in Europa zijn nog steeds heel accommoderend in vergelijking met de hoogte van de inflatie. Uit meerdere studies is gebleken dat de inflatie, wanneer deze eenmaal boven 5% ligt, hardnekkig is. Wij zijn het ermee eens dat de Fed het tempo van de renteverhogingen kan terugschroeven. De korte rente ligt inmiddels in de buurt van het inflatiepercentage. Wij achten het echter heel onwaarschijnlijk dat de Fed de komende twee jaar de rente zal verlagen. Zoals gezegd, wanneer de inflatie boven 5% ligt, zal het in het algemeen jaren duren voordat deze weer in het oude patroon terugvalt. De Fed wil er heel zeker van zijn dat de inflatie duurzaam de weg naar beneden is ingeslagen, en wil niet dezelfde fout als in de jaren zeventig van de vorige eeuw maken. Zij verlaagde toen de rente zodra de inflatie leek af te koelen, maar moest op haar schreden terugkeren toen de inflatie later weer aantrok. Wij blijven ons daarom voorzichtig opstellen, maar zullen proberen de verschillende kansen die volatiliteit en dispersie ons bieden, te benutten.

Positief is dat de politieke situatie in het Verenigd Koninkrijk in oktober stabiliseerde. Beleggers hadden vertrouwen in de nieuwe premier Rishi Sunak en de nieuwe minister van Financiën Jeremy Hunt. Achteraf bezien heeft de Britse centrale bank (Bank of England – BoE) het goed gespeeld door eerst liquiditeit te verschaffen aan pensioenfondsen die Britse staatsobligaties (Gilts) moesten verkopen om hun onderpandpositie te versterken, en vervolgens er bij pensioenfondsen op aan te dringen om dit snel te doen en zo een moreel risico te vermijden. De BoE bevindt zich nu in een betere positie om het proces van kwantitatieve verkrapping in gang te zetten; op het hoogtepunt van de crisis moest dit nog worden uitgesteld. De economische situatie in het Verenigd Koninkrijk blijft echter zorgelijk.

De rente op tienjarige Duitse staatsobligaties steeg met 3,5 basispunten, op Franse staatsobligaties met 4,5 basispunten en op Italiaanse staatsobligaties zelfs met 22 basispunten. De rente op tienjarige Gilts sloot de maand 57 basispunten hoger af. Het renteverschil tussen Duitse en Italiaanse staatsobligaties, dat een belangrijke graadmeter vormt, is al sinds begin mei relatief stabiel rond 215 basispunten.

De meeste economische cijfers die in de afgelopen maand werden gepubliceerd, bevestigden opnieuw de vertraging van de wereldeconomie. Zo daalde de wereldwijde samengestelde inkoopmanagersindex (PMI) van JPM in oktober tot 49. In de VS remt de hogere rente vooral de woningmarkt. Dit raakt ook bepaalde daaraan gerelateerde sectoren. De economie blijft in haar totaliteit echter relatief sterk; de werkloosheid is heel laag en werkgevers hebben nog steeds moeite om voldoende personeel te vinden.

In Europa lijkt de economische situatie somberder te zijn dan in de VS, maar de verwachte sterke krimp is tot dusverre uitgebleven. Gesteund door de particuliere bestedingen, die ondanks de druk op de kosten van levensonderhoud en de economische onzekerheid op peil bleven, was het Duitse bbp met een stijging van 0,3% k-o-k veel beter dan verwacht. De energiecrisis blijft het belangrijkste risico voor Europa. Door het uitzonderlijk warme weer in oktober zijn de gasprijzen weliswaar met circa 60% gedaald ten opzichte van het hoogtepunt in augustus, maar ze zijn nog altijd hoger dan de gemiddelde prijs van 2021. Europa maakte nieuwe plannen bekend om de energiecrisis aan te pakken, onder meer een eerste versie van een prijsplafond en een gemeenschappelijk inkoopsysteem. Deze maatregelen zouden, in combinatie met verschillende nieuwe begrotingsstimulansen, aan zowel huishoudens als bedrijven steun moeten bieden. De PMI’s voor de eurozone bereikten niveaus die met een recessie overeenkomen. Zo daalde de voorlopige samengestelde PMI in oktober tot 47,1, waarbij de PMI voor de verwerkende industrie uitkwam op 44,2 en die voor de dienstensector op 48,2. De totale inflatie in de eurozone liep verder op tot 10,7% j-o-j en de kerninflatie bedroeg 5% j-o-j.

Op het twintigste Partijcongres werd, zoals verwacht, president Xi herbenoemd. Als gevolg van de laatste omikrongolf in China daalde de PMI van Caixin voor de dienstensector in september sterk met 5,7 punten naar 49,3. De reële bbp-groei trok in het derde kwartaal aan tot 3,9% j-o-j en overtrof hiermee de marktverwachtingen. De verwerkende industrie trekt de kar van het herstel; de dienstensector heeft nog steeds te lijden van sporadische lockdowns verspreid over het land.

Eind oktober vergrootten wij de risicopositie van het fonds door bedrijfsobligaties met langere looptijden te kopen. We zijn nog steeds onderwogen in het langere stuk van de curve, maar hebben de onderweging wel verkleind omdat die inmiddels vruchten had afgeworpen en curves her en der versteilden. Het resultaat hiervan is dat we nu een licht overwogen risicopositie vanuit bètaperspectief aanhouden. Ruimere spreads en toenemende verschillen bieden nog steeds interessante mogelijkheden vanuit het perspectief van relatieve waarde. Hier staat tegenover dat winstwaarschuwingen harder dan in het verleden worden afgestraft, vooral in het segment BBB-.

Het aanbod was in oktober met EUR 38,0 miljard iets lager dan in september maar lag nog altijd op een goed niveau gezien het lopende cijferseizoen. De verdeling tussen financiële sector en bedrijfsleven was EUR 15,7 miljard versus EUR 22,3 miljard; het bedrijfsleven was dus opnieuw actiever aan het emissiefront dan de financiële sector. Binnen het bedrijfsleven zagen we vooral in de sector nutsbedrijven de nodige activiteit. Het netto aanbod bedroeg EUR 6,0 miljard.

In oktober was er per saldo sprake van een kapitaalinstroom van EUR 85 miljoen in bedrijfsobligaties. Dit staat in schril contrast met de uitstroom van EUR 2,5 miljard in september. De cumulatieve kapitaaluitstroom sinds begin dit jaar bedraagt EUR 17,2 miljard; volgens gegevens van Barclays is dit gelijk aan circa 6,4% van het beheerd vermogen. Tegen een achtergrond van gunstigere marktomstandigheden werd al in oktober een grotere bereidheid tot de uitgifte van bedrijfsobligaties zichtbaar. Nu het (helemaal niet zo slechte) cijferseizoen bijna voorbij is en het marktklimaat nog gunstiger is geworden, ligt een sterke toename van de emissieactiviteit in november in het verschiet. Een hoog emissievolume zal waarschijnlijk de spreads op secundaire markten drukken, tenzij er een flinke hoeveelheid kapitaal in de beleggingscategorie instroomt.

De portefeuille behaalde een rendement van +0,23% (voor aftrek van kosten en vergoedingen). Dit was 10 bp beter dan het benchmarkrendement van +0,13%. Gedurende de maand varieerde de gevoeligheid van de portefeuille voor marktontwikkelingen tussen 97% en 102%, gemeten naar bèta. De portefeuille is onderwogen in termen van spread duration, hoofdzakelijk in het langere stuk van het universum van bedrijfsobligaties waar de rentecurves nog altijd relatief vlak zijn. Het fonds houdt bovendien beleggingen aan in defensieve, niet in de benchmark vertegenwoordigde segmenten zoals gedekte obligaties en leningen van agentschappen en supranationale instellingen. De portefeuille is nog steeds onderwogen in het segment BBB; dit weerspiegelt de krappe waarderingen op emittentniveau gegeven alle markt- en economische onzekerheden.

Doordat de spreads per saldo iets uitliepen in de afgelopen maand, leverde onze positionering in defensieve, niet in de benchmark opgenomen segmenten (gedekte obligaties en kasgelden) een positieve bijdrage aan het rendement, terwijl de positionering in staatsobligaties en leningen van agentschappen en supranationale instellingen het rendement licht drukte. Onze positionering in telecommunicatie, media en vastgoed voegde waarde toe, terwijl de allocatie aan banken en voedingsmiddelen & dranken het rendement drukte. Op ondernemingsniveau pakten onze overwogen posities in Repsol, Netflix en Aroundtown gunstig uit. Negatieve bijdragen aan het rendement waren afkomstig van onze overwogen positie in CBRE en onze onderwogen posities in Volkswagen, Total en Generali.

Het Fonds nam in oktober deel aan obligatie-uitgiftes van onder meer EDP, Smith & Nephew, Deutsche Bahn, Carrefour, Vattenfal, Tennent en Verizon. In de financiële sector schreven we in op emissies van onder meer Jyske Bank, ALD, AXA, BBVA, OP Bank, Raiffaissen Schweiz en Rabobank.

De leningen van EDP, BBVA en Tennet waren groene obligaties en die van Carrefour betrof obligaties met koppeling aan duurzaamheidsdoelen (Sustainability-Linked Bonds – SLB) voor vermeden verpakking (in ton) en vermindering van voedselafval van winkels. Indien Carrefour de geformuleerde doelstellingen niet haalt, is in het laatste jaar van de looptijd van de lening de couponrente 25 bp per niet gerealiseerd duurzaamheidsdoel hoger.

Vooruitzichten
Hoewel de spreads op bedrijfsobligaties op een relatief aantrekkelijk niveau liggen, blijven we voorzichtig. De risico’s zijn naar onze mening toegenomen: een langer voortdurende invasie van Oekraïne door Rusland, de onzekerheid rond de energievoorziening en -zekerheid in Europa, een zwakkere groei van de wereldeconomie en een hardnekkig hoge inflatie. We zijn nog steeds vrij pessimistisch en denken dat de spreads kunnen uitlopen. De belangrijkste redenen zijn het zwakkere macro-economische klimaat, de verwachte agressieve renteverhogingen door centrale banken en het effect van kwantitatieve monetaire verkrapping wereldwijd op langere termijn. De bedrijfsresultaten over het derde kwartaal van 2022 waren tot dusverre vrij robuust, maar we zijn bang dat hogere rentes en een mogelijke recessie in zowel Europa als de VS in de komende achttien maanden onvoldoende tot uitdrukking komen in de huidige winstvooruitzichten. De spreads zijn te laag om volledige compensatie te bieden voor de risico’s die wij waarnemen. Technische factoren bieden geen steun: om obligaties te kunnen plaatsen moeten forse uitgiftepremies worden betaald. We verwachten dat de spreads tussen ratingcategorieën groter worden en zijn daarom onderwogen in het segment BBB. Tot slot zijn we ook onderwogen in termen van spread duration.

Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Rendement per 31-10-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-10-2022

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 0,2 % 0,1 %
3 maanden -7,2 % -7,4 %
Dit jaar -7,2 % -7,4 %
Sinds start (op jaarbasis) i -7,2 % -7,4 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Nee
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Looptijdverdeling (31-10-2022)

Fonds
Benchmark
27,5 %
5-7 jaar
18,8 %
25,5 %
3-5 jaar
29,3 %
23,2 %
0-3 jaar
29,6 %
11,9 %
7-10 jaar
15,0 %
11,2 %
> 10 jaar
7,4 %
0,7 %
Cash
0,0 %
Totaal
100 %
100 %

Sectorverdeling (31-10-2022)

34,4 %
Banken
14,6 %
Consumentengoederen & diensten
11,2 %
Financiële dienstverlening & Onroerend Goed
10,0 %
Nutsbedrijven
8,5 %
Telecom & technologie
6,9 %
Industrie
6,0 %
Gezondheidszorg
3,7 %
Verzekeringen
2,0 %
Energie
1,3 %
Basismaterialen
0,8 %
Supranationaal
0,7 %
Overig
Totaal
100 %
De cashpositie is opgenomen onder de post ‘Overig’.

Ratingverdeling (31-10-2022)

Fonds
Benchmark
7,3 %
AAA
0,3 %
3,5 %
AA
8,5 %
35,3 %
A
41,2 %
48,0 %
BBB
49,9 %
4,0 %
BB
0,0 %
1,2 %
Not Rated
0,0 %
0,7 %
Cash
0,0 %
Totaal
100 %
100 %
De ratingverdeling van het fonds is gebaseerd op de Bloomberg Composite methode. De ratingverdeling van de benchmark is gebaseerd op de ratingverdeling die de leverancier Markit iBoxx hanteert.

Top 10 belangen (31-10-2022)

1,8 %
0.500% FCA Bank Ireland 2020-23
1,3 %
0.000% PSA Banque France 2021-25
0,9 %
1.500% Enexis 2015-23
0,8 %
1.125% European Union 2016-36
0,8 %
0.010% Goldman Sachs 2021-24
0,8 %
0.875% Ball Corp 2019-24
0,8 %
1.375% Danske Bank 2022-27
0,7 %
3.750% ELM -Firmenich Int. PERP 2020-25
0,7 %
1.125% Italgas SPA 2017-24
0,7 %
0.125% KFW 2022-32
Totaal
9,3 %
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Environmental and/or social characteristics promoted

Het Kempen Euro Sustainable Credit Fund (het ‘Fonds’) valt onder artikel 8 van de SFDR. Dit betekent dat het Fonds ecologische- en/of sociale kenmerken promoot. Het fonds neemt negatieve duurzaamheidsimpact mee in de beleggingsbeslissingen. Hoewel het Fonds geen doelstelling heeft om volledig in duurzame economische activiteiten te beleggen zal het fonds voor minimaal het benchmark niveau beleggen in duurzame economische activiteiten. Het fonds weegt negatieve duurzaamheidsimpact mee in de beleggingsbeslissingen.

Het Fonds promoot ecologsiche kenmerken gerelateerd aan:
• mitigatie van klimaatverandering en adaptatie van klimaatverandering in lijn het Klimaatakkoord van Parijs;
• bescherming en het herstel van de biodiversiteit en ecosystemen;
• de transitie naar een circulaire economie.
Het Fonds promoot sociale kenmerken gerelateerd aan:
• fatsoenijke arbeidsomstandigheden;
• Adequate levensstandaard en welzijn voor â��˜eindgebruikers’;
• andere sociale onderwerpen zoals gendergelijkheid en bredere diversiteitsonderwerpen.

De ecologische kenmerken die het Fonds promoot dragen bij aan het behalen van de klimaatdoelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord. Deze CO2-emissie vermindering bevat korte termijn (2025) doelen, een ambitie op de middellange termijn (2030) en een lange termijn emmissieneutrale doelstelling in 2050. Hoewel er geen benchmark is toegewezen volgt het fonds een CO2 emissie reductie pad dat onder de EU Climate Transition Benchmark (EU CTB) ligt. Dit pad gaat uit van een CO2 intensiteit die 30% onder de relevante benchmark ligt in 2019 en vervolgens 7% per jaar daalt.

Fund carbon emission targets

ESG Label

ESG Investment process

De duurzame beleggingsdoelstelling wordt gerealiseerd via de consistente implementatie van het ESG-beleid van het Fonds. Het ESG-beleid is volledig in het beleggingsproces van onze strategie verankerd via de vier relevante pijlers: uitsluiting, ESG-integratie, actief aandeelhouderschap en positieve impact.

Als onderdeel van het beleggingsproces beoordelen we het ESG-profiel van een onderneming. We kijken naar iedere onderneming afzonderlijk, waarbij we risico’s die in een bepaalde sector van materieel belang zijn, in aanmerking nemen, naast de risicopositie en (governance)praktijken van en informatieverschaffing door de betreffende onderneming. Ondernemingen waarin we beleggen, scoren we op governanceaspecten aan de hand van zowel extern onderzoek als interne evaluatie. Voorts onderzoeken we de betrokkenheid van de onderneming bij eerdere controversiële kwesties en verkennen we toekomstige ESG-kansen. Op basis van de fundamentele ESG-analyse vormen we ons een mening over de kwaliteit van het ESG-profiel van een onderneming. Bij de selectie van beleggingen passen we een adequate due diligence-procedure toe waarin ook ESG-gerelateerde risico’s worden meegenomen. Dit kan immers bijdragen aan een verhoging van de voor risico gecorrigeerde langetermijnrendementen ten behoeve van beleggers, in overeenstemming met de beleggingsdoelstellingen van het Fonds.

Exclusion

Het Fonds past uitsluitingscriteria toe. Hierbij worden internationale standaarden in aanmerking genomen, zoals het UN Global Compact raamwerk, de OECD Guidelines for Multinational Enterprises, de UN Guiding Principles for Business and Human Rights en onze Principles for Responsible Investment. Het Fonds past aanvullende uitsluitingscriteria toe op basis van betrokkenheid bij producten en bedrijfsvoering. Voorts worden ondernemingen met een lage ESG-rating uitgesloten.

Key figures

  Kempen criteria Additional criteria
Business conduct
Human Rights
Labour
Environment
Anti Corruption
Product involvement
Controversial Weapons
Tobacco
Thermal Coal
Tar Sands
Adult Entertainment
Alcohol
Animal Welfare & GMO
Gambling
Power Generation Nuclear
Power Generation Carbon Intensive
(Un)conventional Oil & Gas Extraction
Weaponry
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

 

SWING FACTOR

Hier vindt u het overzicht met actuele swing factoren.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,170 %
Service fee i
0,10 %
Taxe d'abonnement i
0,01 %
Verwachte lopende kosten i
0.28 %

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,25 %
Swing factor neerwaarts i
0,25 %
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
IX1
Type belegger
Institutioneel
Dividenduitkerend
Nee
Benchmark i
Markit iBoxx Euro Corporates Index
Duration hedged
Nee
Beleggingsstrategie
Bedrijfsobligaties
Universum
Bedrijfsobligaties genoteerd in euro
Datum van oprichting
06-07-2022
Vestigingsland
Luxemburg
Mag alleen aangeboden worden aan professionele beleggers in
Luxemburg, Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas, Luxembourg Branch
Deze aandelenklasse van het Fonds kan alleen worden gekocht door andere subfondsen en institutionele beleggers, die goedkeuring hebben gekregen van de beheerder en die voldoen aan de minimale periode van bezit en andere kwalificatievereisten die zijn vastgesteld door de beheerder.

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
nee
ISIN i
LU2387675809
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.