Kempen Lux Euro Sustainable Credit Fund - Class IX

Profiel

Kempen International Funds SICAV – Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het Fonds) belegt hoofdzakelijk in bedrijfsobligaties die een goede kredietwaardigheid hebben (investment grade rating van BBB- of hoger) en zijn genoteerd in euro’s. Naast een goede kredietwaardigheid moeten deze bedrijven ook voldoen aan strikte duurzaamheidscriteria. Het Fonds belegt voor een klein deel in bedrijfsobligaties die geen deel uitmaken van de benchmark.

In de benchmark, de Markit iBoxx Euro Corporates Index, zijn alleen leningen met een investment grade rating opgenomen. Door een actief beleggingsbeleid wordt beoogd een hoger totaal rendement te behalen dan dat van de benchmark. Daartoe wordt een gespreide portefeuille aangehouden en worden beleggingsrisico’s continu gemonitord. De selectie van de beleggingen in de portefeuille vindt plaats na grondige analyse van de debiteur en leningsvoorwaarden.

In het belang van de belegger is er besloten over te gaan tot een soft open van het Fonds per 28 juni 2018. Met ingang van juni 2018 zal het Fonds dagelijkse instroom onder de 10 miljoen euro blijven accepteren van alle beleggers. Voor beleggingen boven de 10 miljoen euro moet er contact worden opgezocht met de relatiebeheerder van het Fonds. Verkoop van het Fonds blijft gewoon mogelijk. Meer informatie over de soft open is te vinden in de Notice to Shareholders onder de tab Documenten.

 

        

Beheerteam

Alain van der Heijden, Harold van Acht

Rendement per 31-01-2021 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-01-2021

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -0,2 % -0,1 %
3 maanden 0,9 % 1,0 %
Dit jaar -0,2 % -0,1 %
2020 2,5 % 1,9 %
Sinds start (op jaarbasis) i 2,3 % 1,7 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 1.024,26 M 31-01-2021
Omvang aandelenklasse
EUR 441,04 M 31-01-2021
Aantal uitstaande aandelen/participaties
431.009 31-01-2021
Intrinsieke waarde i
EUR 1.017,74 03-03-2021
Omloopsnelheid
227,38 %
Het omloopsnelheidscijfer is per einde boekjaar van het fonds en wordt een keer per jaar geüpdatet.

Beleggingskarakteristieken per 31-01-2021

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 288 3127
Duration i 5,5 5,3
Effectief rendement 0,4 %
Gewogen rating A- A-
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Ontwikkelingen per 31-01-2021

In januari liet de iBoxx Euro Corporate Index een spreadverkrapping zien van 2 basispunten tot 98 basispunten boven de staatsleningencurve en 71 basispunten boven de swapcurve. De index boekte een absoluut rendement van -0,15%. De 10-jaars rente op Duitse staatsobligaties stond eind januari op -0,52% en was daarmee 5 basispunten minder negatief dan eind december.

De maatregelen ter indamming van het COVID-19- virus werden in januari voortgezet. De toename van het aantal besmettingen door nieuwe, in sommige gevallen besmettelijkere virusstammen is zorgwekkend en dwingt landen om de lockdowns te verlengen of zelfs striktere maatregelen te treffen. Het effect van de lockdowns op de economie is vooral zichtbaar in de dienstensector. De inkoopmanagersindices (PMI’s) voor de dienstensector vielen in januari verder terug. Ondertussen houdt de bedrijvigheid in de verwerkende industrie nog steeds zeer goed stand. Ook blijven bepaalde delen van de economie sterk. De vertraging in de uitrol van vaccins overschaduwt de economische vooruitzichten voor de korte termijn. Verstoringen in de vaccinproductie bij AstraZeneca leidden tot verdere vertragingen in het vaccinatieprogramma in Europa. Meer landen versnellen nu hun programma’s. Het VK gaat aan kop in Europa: eind januari was hier al 14,1% van de bevolking eenmaal gevaccineerd. Het groeiende aantal vaccinaties verbetert de vooruitzichten voor een meer permanent herstel in de tweede helft van dit jaar, uitgaande van een geleidelijke afschaffing van de social distancing-maatregelen in combinatie met omvangrijke budgettaire en monetaire stimuleringsmaatregelen.

Begrotingsmaatregelen blijven krachtig steun bieden. In de VS wisten de Democraten de meerderheid in de Senaat zeker te stellen door twee zetels van de Republikeinen te bemachtigen. Dit betekent dat de Democratische partij de meerderheid heeft in zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat, waardoor de kans op nieuwe stimuleringsmaatregelen voor de Amerikaanse economie toeneemt. President Biden kondigde na zijn inauguratie een voorstel aan voor verdere uitbreiding van het COVID-steunpakket met ongeveer USD 1,9 biljoen.

Ook blijven de centrale banken een zeer accommoderend beleid voeren. In hun beleidsvergaderingen werden eerdere standpunten in januari herhaald. Conform de verwachtingen kondigde de Europese Centrale Bank (ECB) geen nieuwe monetaire beleidsmaatregelen aan. Er zat niet echt een rode draad in de persconferentie na afloop van de vergadering. De ECB gaf aan "naar gunstige financieringscondities te streven" en "een holistische benadering te volgen". Deze vaagheid impliceert dat de centrale bankiers zich niet willen vastleggen om het beleid in de toekomst te kunnen aanpassen als zij denken dat dat nodig is. In dat geval voorzien wij eerder meer dan minder monetaire verruiming. In de VS leverde de bijeenkomst van het beleidscomité FOMC in januari weinig verrassingen op. De Amerikaanse centrale bank (Fed) benadrukte dat de ontwikkelingen rond vaccins cruciaal zijn voor de ontwikkeling van de economie. Wel gaf de Fed aan dat de economische vooruitzichten voor 2021 dankzij vaccins en budgettair beleid verbeterd zijn. Verder verwacht de Fed nog steeds weinig inflatie en herhaalde zij dat het nog te vroeg is om na te denken over het tijdspad richting afbouw van de obligatieaankopen.

Het resultatenseizoen ging in januari van start. In de VS heeft 52% van de ondernemingen uit de S&P 500-index de afgelopen maand jaarcijfers gerapporteerd, waarbij een zeer groot aantal (85%) de verwachtingen overtrof. Net als in het vierde kwartaal waren de resultaten gemiddeld 17% beter dan verwacht, dat is bijna een recordniveau. Ook in Europa hebben de meeste ondernemingen beter dan verwachte resultaten gerapporteerd. Dat werd echter niet altijd met een koersstijging beloond. In de meeste gevallen bleven de prognoses opnieuw achter bij de macrocijfers. Ook werd het marktenthousiasme wat getemperd door vrees voor langere lockdowns en de weerslag daarvan op de resultaten in de komende periode.

De combinatie van instroom, relatief beperkt netto-aanbod en aankopen door de ECB bood steun en leidde tot een sterke vraag naar bedrijfsobligaties in januari. De economische cijfers lieten een wisselend beeld zien. Wel zagen we als consistent thema dat de spreads opliepen in sectoren die gebukt gaan onder de COVID-19-pandemie – denk aan luchtvaartmaatschappijen en luchthavens. Een nieuwe ronde van politieke instabiliteit in Italië had slechts een beperkte weerslag op de Italiaanse spreads. Terwijl de Italiaanse financiële sector een correctie onderging in de tweede helft van de maand, hielden Italiaanse banken per saldo in januari min of meer gelijke tred met andere Europese banken. De ECB zette het obligatieopkoopprogramma CSPP in januari voort en kocht voor iets meer dan EUR 5 miljard aan bedrijfsobligaties. We verwachten dat het CSPP in 2021 opnieuw sterke rugwind zal bieden. De ECB kan de aankopen van bedrijfsobligaties in 2021 opvoeren tot bijna €100 miljard via het CSPP-programma en nog zelfs meer indien nodig via het PEPP-programma.

Achtergestelde obligaties uit de financiële sector bleven in januari achter. Hier liepen de spreads 4 basispunten op. Ondanks het beperkte aanbod in de financiële sector liepen de spreads hier in het algemeen op. Italiaanse banken zoals Unicredit en Intesa behoorden tot de grootste achterblijvers. Ook in de verzekeringssector, waar veel achtergestelde obligaties uitstaan, liepen de spreads op, hier met 8 basispunten.

Zwak presteerden ondernemingen uit de door COVID-19 getroffen toerismesector, zoals EasyJet (spreadtoename +64 basispunten). Dat gold ook voor ondernemingen met veel achtergesteld schuldpapier op de balans. Het leek de afgelopen maand dat bedrijfsspecifieke problemen sterker wogen dan problemen voor een bepaalde sector, ratingklasse of looptijdcategorie. Hierdoor waren de prestaties heel wisselend. De sectoren media, basisgrondstoffen, persoonlijke & huishoudelijke goederen en detailhandel presteerden beter dan de index.

Het aanbod van nieuwe obligaties was in januari substantieel, maar niet wezenlijk anders dan in voorgaande jaren. Niet-financiële ondernemingen plaatsten de afgelopen maand voor EUR 31,8 miljard aan nieuwe obligaties. In de financiële sector lag de uitgifte lager op slechts EUR 25,9 miljard. Dat is een daling van 44% vergeleken met EUR 45,4 miljard in januari 2020. Opmerkelijk was het relatief grote aanbod van hybride bedrijfsleningen, van EUR 7 miljard in januari 2021 tegen EUR 2 miljard in januari vorig jaar. Daarmee ligt de uitgifte van hybride bedrijfsleningen in januari 2021 al hoger dan in de eerste vier maanden van 2020. Een ander opmerkelijk feit is de aanhoudende daling van de uitgiftepremie. Aangezien de vraag naar obligaties zeer hoog blijft en de liquiditeit op de secundaire markt beperkt is, richten beleggers in toenemende mate hun vizier op de emissiemarkt om daar obligaties te kopen. Dit leidt in veel gevallen tot geen en in sommige gevallen zelfs tot een negatieve uitgiftepremie.

De afgelopen maand varieerde de gevoeligheid van de portefeuille voor marktontwikkelingen tussen 105% en 110%. Hiermee was de portefeuille overwogen in termen van marktrisico.

Onze positionering in de sectoren auto’s & auto-onderdelen, financiële diensten en industriële goederen was relatief succesvol in januari. Daarentegen pakte onze positionering in de sectoren telecommunicatie en nutsvoorzieningen nadelig uit. Dit kon vooral toegeschreven worden aan de overwogen posities in langerlopende obligaties van AT&T en Verizon die achterbleven bij de markt. Ook drukte de overwogen positie in Terna de performance enigszins.

Op ondernemingsniveau droegen de overwogen posities in Exor, Peugeot en Daimler positief bij aan de performance. De overwogen posities in National Grid en CNH presteerden eveneens goed . Hier stond een negatieve bijdrage tegenover van de overwogen positie in Frankfurt Airport. Dit was een van de door COVID-19 geraakte namen die zwak presteerden. De onderwogen positie in General Electric drukte de performance eveneens.

Het Fonds nam in januari deel aan de obligatie-uitgiftes van onder meer ING. Ook schreven we in op de uitgifte van hybride bedrijfsleningen door Abertis en Total.

Vooruitzichten
We blijven gematigd positief voor de markt. Alhoewel een werkend vaccin op de lange termijn aanzienlijk positief kan uitwerken voor de economie, blijven we bezorgd over de verwachtingen voor de economische groei op de korte termijn. We verwachten dat het economisch groeimomentum voorlopig zwak blijft. Uitgaande van een 3-6 maands horizon is onze visie echter wel positief. We verwachten een herstel in het tweede kwartaal. Ondernemingen blijven ondertussen erg gefocust op de obligatiehouder, wat steun biedt aan de fundamentele kwaliteit van obligaties. Na de rally in het vierde kwartaal beginnen de waarderingen echter wel aan de hoge kant te raken. Tot slot blijft het technische plaatje zeer robuust zolang het netto-aanbod beperkt blijft en zolang de ECB bereid en in staat is om liquiditeit in de staats- en bedrijfsobligatiemarkten te pompen.

Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-01-2021 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-01-2021

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -0,2 % -0,1 %
3 maanden 0,9 % 1,0 %
Dit jaar -0,2 % -0,1 %
2020 2,5 % 1,9 %
Sinds start (op jaarbasis) i 2,3 % 1,7 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Nee
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Looptijdverdeling (31-01-2021)

Fonds
Benchmark
27,3 %
5-7 jaar
22,3 %
23,7 %
3-5 jaar
25,7 %
18,6 %
7-10 jaar
16,5 %
16,9 %
0-3 jaar
25,0 %
12,0 %
> 10 jaar
10,5 %
1,6 %
Cash
0,0 %
Totaal
100 %
100 %

Sectorverdeling (31-01-2021)

29,8 %
Banken
13,0 %
Consumentengoederen & diensten
11,5 %
Nutsbedrijven
10,6 %
Telecom & technologie
8,6 %
Financiële dienstverlening & Onroerend Goed
8,2 %
Gezondheidszorg
8,1 %
Industrie
4,1 %
Verzekeringen
2,1 %
Energie
1,7 %
Staatsleningen
1,2 %
Overig
1,1 %
Basismaterialen
Totaal
100 %
De cashpositie is opgenomen onder de post ‘Overig’.

Ratingverdeling (31-01-2021)

Fonds
Benchmark
1,7 %
AAA
0,3 %
5,2 %
AA
10,1 %
38,4 %
A
38,7 %
47,5 %
BBB
51,0 %
5,0 %
BB
0,0 %
0,7 %
Not Rated
0,0 %
1,6 %
Cash
0,0 %
Totaal
100 %
100 %
De ratingverdeling van het fonds is gebaseerd op de Bloomberg Composite methode. De ratingverdeling van de benchmark is gebaseerd op de ratingverdeling die de leverancier Markit iBoxx hanteert.

Top 10 belangen (31-01-2021)

1,3 %
0.000% BMW Finance 2020-23
1,2 %
1.600% AT&T 2020-28
1,2 %
1.500% Enexis 2015-23
1,0 %
0.736% Bank of America 2017-22
1,0 %
0.375% KFW 2015-30
0,9 %
0.750% PSA Banque France 2018-23
0,9 %
1.375% Terna 2017-27
0,9 %
1.950% American Honda 2020-24
0,9 %
1.090% JP Morgan Chase 2019-27
0,9 %
2.250% Veolia Env. 2020-2169 PERP
Totaal
10,4 %
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

SWING FACTOR

Hier vindt u het overzicht met actuele swing factoren.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,290 %
Service fee i
0,10 %
Taxe d'abonnement i
0,01 %
Verwachte lopende kosten i
0,40 %
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
IX
Type belegger
Institutioneel
Dividenduitkerend
Nee
Benchmark i
Markit iBoxx Euro Corporates Index
Duration hedged
Nee
Beleggingsstrategie
Bedrijfsobligaties
Universum
Bedrijfsobligaties genoteerd in euro
Datum van oprichting
03-03-2020
Vestigingsland
Luxemburg
Mag alleen aangeboden worden aan professionele beleggers in
Luxemburg, Nederland, Verenigd Koninkrijk
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Initiële inleg € 50.000, vervolginschrijvingen € 10.000
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
LU2115422920
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Visie & missie van Kempen

Kempen Capital Management (hierna Kempen) is een vermogensbeheerder die gelooft in betrokken aandeelhouderschap en een lange beleggingshorizon omdat daarmee recht wordt gedaan aan de belangen van alle stakeholders. In de dienstverlening aan onze klanten staat waardecreatie centraal. We willen onze klanten helpen om duurzaam vermogen op te bouwen en te behouden dat niet alleen economisch rendement oplevert, maar ook een concrete positieve impact heeft. Daarom vinden we het belangrijk dat Kempen zich een betrokken aandeelhouder toont die vanuit een langetermijnperspectief oog voor milieu-, sociale en goverancekwesties (ESG) heeft.

Hoe Kempen verantwoord belegt

Kempen maakt zich sterk voor duurzame alpha. Ons ESG-beleid steunt daartoe op vier pijlers:

  • ESG-integratie: ervoor zorgen dat we in onze beleggingsanalyses en -processen duurzaamheidsrisico’s en –kansen voldoende meewegen.

  • Uitsluiting en vermijding: niet beleggen in ondernemingen waar sprake is van controversiële activiteiten of gedragingen.

  • Actief aandeelhouderschap: verantwoord omgaan met het kapitaal van onze klanten en onze invloed aanwenden om via dialoog en uitoefening van het stemrecht het gedrag van ondernemingen in specifieke ESG-kwesties te verbeteren en positieve veranderingen in gang te zetten.

  • Positieve impact: beleggen met als doel impact te hebben en een concrete positieve bijdrage te leveren, bijvoorbeeld aan de door de VN geformuleerde Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s).

Â

Om onze missie en visie in praktijk te brengen, gaan we over een breed scala aan strategische, financiële en ESG-kwesties de dialoog aan met ondernemingen in onze portefeuilles. Als actieve aandeelhouder leggen we ons gewicht in de schaal om hun ESG-prestaties te helpen verbeteren. Op deze wijze stellen we enkele van de belangrijkste en meest urgente duurzaamheidskwesties aan de orde die in het bedrijfsleven en de wereld spelen. Onze belangrijkste engagementthema’s zijn: mensenrechten, arbeidsrechten, klimaatverandering en governance.

Â

Samen met andere beleggers leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling van principes en standaarden voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze collectieve engagementinitiatieven zijn op zowel sectoren als specifieke ondernemingen in onze portefeuilles gericht.

Â

Hier vindt u ons complete stemverslag.

Klimaatverandering

Kempen vindt als langetermijnbelegger dat klimaatverandering een systemisch risico vormt voor de economie, de maatschappij en het milieu. We willen in onze beleggingsportefeuilles dan ook rekening houden met de risico’s en kansen van klimaatverandering in de komende decennia. Daarom hebben we een commitment afgegeven voor de lange termijn (2050), een ambitie geformuleerd voor de middellange termijn (2030) en doelstellingen vastgelegd voor de korte termijn (2025).

  • 2050: klimaatneutrale beleggingsportefeuilles  Â
  • 2030: beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde beleggingsportefeuilles afgestemd op het pad naar de doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord  Â
  • 2025: beursgenoteerde beleggingsportefeuilles afgestemd op het pad naar de doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord[1]

Â

Hier vindt u het klimaatveranderingsbeleid van Kempen (onder klimaatveranderingsbeleid).

Â

[1] De CO2e-intensiteit fungeert als ijkpunt op het transitiepad naar een netto-nul-uitstoot. Voor ons is de richting belangrijker dan de snelheid waarmee de CO2e-uitstoot gereduceerd wordt. De feitelijke reductie kan daardoor afwijken van de voorgenomen gemiddelde trendlijn. Het traject wordt afgeleid van het reductiepad van de EU-benchmarks.

HOE ONS FONDS VERANTWOORD BELEGT

Het Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund tracht in de eerste plaats om op de lange termijn een rendement te boeken, op basis van kapitaalgroei en inkomsten, dat de Markit iBoxx Euro Corporates Index (de “Benchmark”) overtreft, door te beleggen in bedrijfsobligaties die zijn uitgegeven door ondernemingen die aan strikte duurzaamheidscriteria voldoen.

Â

Onze beleggingsportefeuille dient het transitiepad te gaan volgen waarmee de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord kunnen worden gehaald. We volgen daartoe het transitiepad van de EU Climate Transition Benchmark[2].

Â

Het ESG-beleid van Kempen is in het beleggingsproces van ons fonds geïmplementeerd op basis van de volgende pijlers: uitsluiting, integratie en actief aandeelhouderschap.

Â

[2]De EU onderscheidt twee klimaatbenchmarks: de EU Climate Transition Benchmark (een klimaattransitiebenchmark) en de Paris Aligned Benchmark (een op de doelen van ‘Parijs’ afgestemde benchmark). Beide benchmarks hebben een netto-nul-uitstoot in 2050 als doelstelling – conform het 1,5?C-scenario van de IPCC. Voor ons is de richting belangrijker dan de snelheid waarmee de CO2e-uitstoot gereduceerd wordt. De feitelijke reductie kan daardoor afwijken van de voorgenomen gemiddelde trendlijn. De CO2e-intensiteit fungeert als ijkpunt op het transitiepad naar een netto-nul-uitstoot.

Â

Uitsluiting & vermijding

In lijn met het algemene beleid van Kempen belegt het Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund niet in ondernemingen die op de uitsluitings- of vermijdingslijst van KCM voorkomen.

Â

Ondernemingen met een ‘Fail-score’ op de criteria van de UN Global Compact, een ‘rode vlag’ in de MSCI ESG Impact Monitor of een MSCI ESG-rating van CCC worden eveneens uitgesloten. Voor bedrijven met een MSCI ESG-rating van B geldt uitsluiting op 'comply or explain'-basis.

Â

Voorts sluit het Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund ondernemingen uit op basis van aanvullende duurzaamheidscriteria die in de tabel hieronder staan vermeld.

Nadere informatie over onze uitsluitingscriteria en drempelwaarden vindt u hier.

UITSLUITINGSCRITERIA KEMPEN SUSTAINABLE GLOBAL HIGH DIVIDEND FUND

Â

CRITERIA KEMPEN

AANVULLENDE DUURZAAMHEIDSCRITERIA

Bedrijfsgedrag

Â

Â

x     Mensenrechten

V

Â

x     Arbeidsrechten

V

Â

x     Milieu

V

Â

x     Anti-corruptie

V

Â

Productbetrokkenheid

Â

Â

x     Controversiële

       wapens

V

Â

x     Tabak

V

Â

x     Steenkool

V

Â

x     Teerzand

V

Â

x     Pornografie

Â

V

x     Alcohol

Â

V

x     Dierwelzijn & GMO

Â

V

x     Gokken

Â

V

x     Productie van

       kernenergie

Â

V

x     CO2-intensieve

       energieopwekking

Â

V

x     Steenkool

Â

V

x     (On)conventionele

       olie- & gaswinning

Â

V

x     Wapens

Â

V

Â

Â

ESG-integratie

De beoordeling van de ESG-profielen van ondernemingen vormt een integraal onderdeel van ons beleggingsproces. We beoordelen iedere onderneming afzonderlijk, waarbij we de materiële risico’s binnen een bepaalde sector afwegen tegen de risicoblootstelling, beheerpraktijken en informatieverschaffing van de onderneming.

Â

Bij een lage score op ESG-criteria wordt voor obligaties van de betreffende onderneming mogelijk een extra renteopslag verlangd en/of wordt een dialoog opgestart. Indien ESG-risico’s als te ernstig worden beoordeeld, wordt een belegging in de onderneming vermeden en/of wordt een bestaand belang verkocht.

Â

Het Responsible Investment Team van Kempen screent elk kwartaal de portefeuilles van de Euro Credit-strategieën en bespreekt de bevindingen met de portefeuillemanagers.

Â

Actief aandeelhouderschap

Als actieve belegger kiezen we voor een breed engagement met de ondernemingen in onze portefeuille. Zo willen we waarde ontsluiten en risico’s verminderen.

Â

In ons engagementproces worden duidelijke doelstellingen gedefinieerd. De voortgang en de uitkomsten worden gemonitord en goed gedocumenteerd. Mocht een onderneming op enig moment weigeren om mee te werken, dan moet verkoop van het belang worden overwogen.

Â

Voorbeelden van onze engagementinspanningen vindt u hier.

Â

Â

Â

Risico's

Meer informatie over de middellange- en langetermijnrisico’s die aan de beleggingen zijn verbonden:Â

Â

--------------------------

Alhoewel de informatieverschaffers van Kempen Capital Management N.V., waaronder MSCI ESG Research LLC en gelieerde bedrijven (de “ESG-partijen”), informatie betrekken uit bronnen die zij betrouwbaar achten, wordt de originaliteit, juistheid en/of volledigheid van de opgenomen gegevens door geen van de ESG-partijen gewaarborgd of gegarandeerd. Geen van de ESG-partijen biedt enige uitdrukkelijke of impliciete garantie van welke aard dan ook, en de ESG-partijen wijzen hierbij uitdrukkelijk alle garanties van de hand inzake de verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de hierin opgenomen gegevens. Geen van de ESG-partijen aanvaardt enige aansprakelijkheid voor eventuele fouten of omissies in verband met hierin opgenomen gegevens. Voorts is geen van de ESG-partijen, onverminderd het voorgaande, onder welke omstandigheid dan ook aansprakelijk voor directe, indirecte, bijzondere, punitieve, gevolg- of andersoortige schade (met inbegrip van winstderving), ook al zijn zij op de mogelijkheid van dergelijke schade gewezen.

ESG Report
Febelfin
Label ISR
Screening MSCI ESG Research
Screening MSCI ESG Research
UN global impact
Bron NL
disclaimer
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.