Kempen Lux Euro Sustainable Credit Fund - Class I

Profiel

Kempen International Funds SICAV – Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het Fonds) belegt hoofdzakelijk in bedrijfsobligaties die een goede kredietwaardigheid hebben (investment grade rating van BBB- of hoger) en zijn genoteerd in euro’s. Naast een goede kredietwaardigheid moeten deze bedrijven ook voldoen aan strikte duurzaamheidscriteria. Het Fonds belegt voor een klein deel in bedrijfsobligaties die geen deel uitmaken van de benchmark.

In de benchmark, de Markit iBoxx Euro Corporates Index, zijn alleen leningen met een investment grade rating opgenomen. Door een actief beleggingsbeleid wordt beoogd een hoger totaal rendement te behalen dan dat van de benchmark. Daartoe wordt een gespreide portefeuille aangehouden en worden beleggingsrisico’s continu gemonitord. De selectie van de beleggingen in de portefeuille vindt plaats na grondige analyse van de debiteur en leningsvoorwaarden.

 

        

Beheerteam

Alain van der Heijden, Joost de Graaf, Bart aan den Toorn, Harold van Acht, Lizelle du Plessis, Kim Lubbers, Tetiana Kharlamova

Rendement per 31-03-2021 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-03-2021

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 0,2 % 0,2 %
3 maanden -0,8 % -0,8 %
Dit jaar -0,8 % -0,8 %
2019 2,2 % 2,4 %
2020 3,6 % 2,7 %
1 jaar (op jaarbasis) 8,4 % 8,7 %
Sinds start (op jaarbasis) i 2,7 % 2,3 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 1.022,31 M 31-03-2021
Omvang aandelenklasse
EUR 542,88 M 31-03-2021
Aantal uitstaande aandelen/participaties
516.074 31-03-2021
Intrinsieke waarde i
EUR 1.052,94 05-05-2021
Omloopsnelheid
227,38 %
Het omloopsnelheidscijfer is per einde boekjaar van het fonds en wordt een keer per jaar geüpdatet.

Beleggingskarakteristieken per 31-03-2021

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 280 3160
Duration i 5,4 5,3
Effectief rendement 0,6 %
Gewogen rating A- BBB+
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Ontwikkelingen per 31-03-2021

In maart liet de iBoxx Euro Corporate Index een spreadverkrapping zien van 2 basispunten tot 95 basispunten boven de staatsleningencurve en 68 basispunten boven de swapcurve. De index boekte een absoluut rendement van 0,17%. De 10-jaars rente op Duitse staatsobligaties stond eind maart op -0,29% en was daarmee 3 basispunten negatiever dan eind februari.

Maart was een niet al te volatiele maand voor bedrijfsobligaties. Alleen in de laatste week van de maand was er wat beweeglijkheid. De ECB blijft de obligatiemarkt met ferme uitspraken en een lagerentestrategie ondersteunen. Dat was ook te verwachten na de relatief sterke opmars van het effectief rendement op 10-jaars Duitse staatsobligaties in februari (+26 basispunten). ECB-president Christine Lagarde bevestigde dat de Raad van Bestuur van de ECB ‘momenteel over een hele batterij uitzonderlijke instrumenten beschikt die – indien nodig – ook ingezet zullen worden.’

Aan het einde van de maand liep de volatiliteit iets op, in reactie op een combinatie van economische cijfers, covid-19-nieuws en berichten over het plotselinge omvallen van family office Archegos. Dat laatste leidde tot miljardenverliezen bij diverse banken, wat zich bijvoorbeeld vertaalde in een 15 basispunten hogere spread voor de obligaties van de houdstermaatschappij van Credit Suisse. Ondanks dit alles was het eerste kwartaal van 2021 wat de bankspreads betreft een onvoorstelbaar stabiel kwartaal. Volgens ABN AMRO namen de spreads op EUR-bankleningen in het eerste kwartaal met slechts 0,2 basispunten toe. De index voor EUR-bankleningen staat momenteel op 56 basispunten boven de swapcurve. Het eerste kwartaal van 2021 was daarmee (wederom volgens ABN AMRO) het meest stabiele kwartaal voor spreads op EUR-bankleningen sinds de start van deze datareeks in 1999!

Op het economische front trokken de sentimentscijfers in Europa en Frankrijk aan. De Europese inkoopmanagersindex (PMI) kwam in maart uit op 62,5, bijna vijf punten hoger dan in februari. Daarnaast bleek de vrees voor zwakke Duitse werkgelegenheidscijfers ongegrond. Aan de industriekant blijft de economie goed presteren. De dienstenkant gaat echter nog steeds gebukt onder diverse vormen van covid-gerelateerde lockdowns. Toch staan de inkoopmanagersindices voor de dienstensector niet op desastreuze niveaus, waaruit blijkt dat de economie zich aanpast aan een nieuwe omgeving. Dat biedt perspectief voor het moment dat de vaccinatiegraad oploopt en diverse restricties kunnen worden verruimd. Ook in de VS laten de economische cijfers een aanhoudende verbetering zien.

Na een sterke opmars van de Duitse kapitaalmarktrente in februari, viel het effectief rendement op Duitse staatsobligaties in maart weer iets terug. In de VS blijft de rente echter stijgen: het effectief rendement op 10-jaars Amerikaanse staatsobligaties liep 34 basispunten op naar 1,74%. Daarmee is de rente weer terug op het niveau van februari 2020, maar nog ver verwijderd van het 3%+-niveau van eind 2018. Voorts is de spread tussen de 2- en 10-jaars rente vanaf 1 januari 2021 aanzienlijk toegenomen, van 80 basispunten aan het begin van 2021 tot rond de 150 basispunten eind maart. Dit is een positieve ontwikkeling voor de winstgevendheid van Amerikaanse banken. Anders dan de ECB reageert de Fed relatief relaxed op de stijging van de rente. Openlijk wordt de hoop geuit dat de inflatie een tijdje boven de doelstelling komt te liggen. De Fed heeft geen haast om de korte rente te verhogen in een poging om het drukkende effect van een hogere inflatie te beperken. De Amerikaanse obligatiemarkt prijst dit actief in.

De pandemie blijft onverminderd van invloed op de markten. Aan het einde van de maand meldde John Hopkins University dat wereldwijd inmiddels meer dan 2,75 miljoen mensen aan covid-19 zijn overleden. In de maand maart trok het aantal nieuwe dagelijkse besmettingen weer aan, na een afzwakking in februari. Deze versnelling was hoofdzakelijk afkomstig uit opkomende markten zoals Brazilië, Mexico en India. In mindere mate trok het aantal besmettingen aan in continentaal Europa. Desalniettemin leidde deze ontwikkeling tot striktere lockdowns in diverse Europese landen (Frankrijk, België, Italië). Op het vaccinfront was het nieuws overwegend positief. Diverse studies bevestigden dat inenting zeer effectief is. Het is echter duidelijk dat voortijdige versoepeling van covid-gerelateerde maatregelen ook leidt tot een opleving van het virus in het jongere deel van de bevolking dat nog niet gevaccineerd is. Verder neemt de druk op de ziekenhuiszorg maar langzaam af. Een volledige heropening van de economieën valt daarom waarschijnlijk niet voor de zomer of zelfs het najaar te verwachten.

Begrotingsmaatregelen blijven krachtig steun bieden. Groeiprognoses worden opwaarts bijgesteld, vooral voor de VS. Een van de voornaamste redenen voor een hogere groeiprognose in de VS is het stimuleringspakket van Biden. Dit pakket van USD 1,9 biljoen (9% van het bbp) werd direct gevolgd door een voorstel om bijna USD 2,3 biljoen te investeren in met name de infrastructuur. Dit pakket zou gefinancierd moeten worden uit verhoging van de vennootschapsbelasting van 21% naar 28%. Het voorstel moet echter nog door het Congres goedgekeurd worden en het valt nog te bezien of president Biden hiervoor alle Democratische afgevaardigden aan boord kan houden.

In de VS lieten de economische cijfers onverminderd een krachtige ontwikkeling zien. De werkloosheid bleef dalen, de loongroei bleef gezond en de vertrouwenscijfers bleven stijgen. De enige negatieve ontwikkeling was de daling van de detailhandelsverkopen maand-op-maand. Dit cijfer werd door de markt echter grotendeels genegeerd, aangezien het februaricijfer tegelijkertijd opwaarts was herzien naar +7,6%. Verder wist de VS het vaccinatietempo op te voeren. Het percentage Amerikanen dat al minstens één inenting heeft ontvangen, liep in maart op van iets meer dan 15% naar iets minder dan 30% van de bevolking. Aan het einde van de maand lag het vaccinatietempo op zo’n 3 miljoen inentingen per dag. Dat is bijna 1% van de bevolking. In Europa liet het vaccinatietempo ook een versnelling zien, maar de opmars werd wel gehinderd door aanhoudende onzekerheid rond de veiligheid van het AstraZeneca-vaccin.

De vraag naar bedrijfsobligaties bleef groot. De ECB voerde bovendien het aankooptempo op na relatief lage opkoopvolumes in februari (circa EUR 4 miljard). In maart lagen de bedrijfsobligatie-aankopen van de ECB in het kader van het CSPP-programma op EUR 6,9 miljard. Dat is aanzienlijk meer dan de EUR 4,9 miljard van januari. Het is duidelijk dat de ECB de opmars van de rente op staatsobligaties wil tegengaan. Het aanbod van nieuwe bedrijfsobligaties bedroeg in maart EUR 45 miljard en het netto aanbod kwam uit op EUR 14 miljard. Op sectorniveau komt een groot deel van de uitgiftes tot dusverre dit jaar op het conto van TMT (EUR 18 miljard), vastgoed (EUR 19 miljard) en nutsvoorzieningen (EUR 24 miljard). Als gevolg van de aanhoudend sterke vraag naar bedrijfsobligaties is er dit jaar een kleine of helemaal geen uitgiftepremie. Vorig jaar om deze tijd (voor de covid-19-crisis) was die er nog wel. Bij veel uitgiftes is er dit jaar sprake van geen opslag of zelfs een afslag ten opzichte van de bestaande issuercurve. In de laatste twee weken van maart veranderde deze situatie gelukkig tijdelijk. Het Fonds kon inschrijven op diverse nieuwe obligatie-uitgiftes tegen aantrekkelijke premies. Het netto aanbod van bedrijfsleningen vanaf 1 januari ligt in 2021 (EUR 15 miljard) aanzienlijk hoger dan in 2020 (EUR 6 miljard) en in 2019 (EUR 3 miljard). Veel ondernemingen blijven bedrijfsleningen uitgeven om hun credit rating te ondersteunen en aflopende bedrijfsleningen te herfinancieren. Het aanbod uit de financiële sector kwam in maart uit op EUR 29 miljard, tegen EUR 30 miljard in februari 2021 en EUR 14 miljard in maart 2020. Per saldo beliep het totale aanbod sinds 1 januari 2021 EUR 84 miljard tegen EUR 79 miljard in 2020.

De verzekeringssector was de duidelijke uitblinker in maart, gevolgd door auto’s & onderdelen. De meeste verzekeraars rapporteerden solide vierde kwartaalresultaten, wat zich vertaalde in een gunstige spreadontwikkeling. Alleen de Noord-Amerikaanse verzekeraars bleven achter. De automobielsector veerde weer op na een zwakke februarimaand. Het tekort aan halfgeleiders is inmiddels een welbekende bron van tegenwind, die waarschijnlijk als tijdelijk kan worden beschouwd. Voorts gaf de rerating van Volkswagen de sector een impuls. Het succes van Volkswagen op het gebied van elektrische auto’s werd ook door Amerikaanse retailbeleggers opgepikt. Zij dreven de aandelenkoers op. Dit werkte ook positief door op de koersen van Volkswagen-obligaties.

De afgelopen maand varieerde de gevoeligheid van de portefeuille voor marktontwikkelingen tussen 102% en 107%. Hiermee was de portefeuille overwogen in termen van marktrisico.

Onze positionering in de sectoren auto’s & onderdelen, banken, telecommunicatie en persoonlijke & huishoudelijke goederen was relatief succesvol in maart. Daarentegen pakte onze positionering in de sectoren infrastructuur en nutsvoorzieningen licht nadelig uit.

Op ondernemingsniveau droegen de overwogen posities in APA Group en telecommastexploitant Cellnex positief bij aan de performance. De onderwogen posities in Stellantis en Telefónica voegden eveneens waarde toe. Hier stond een negatieve bijdrage tegenover van de overwogen positie in National Grid. Kredietbeoordelaar Fitch verlaagde de credit rating van National Grid met één notch, terwijl S&P de rating van de Noord-Amerikaanse activiteiten eveneens met één niveau verlaagde. Obligaties Fraport droegen licht negatief bij. Voorts werd de relatieve performance gedrukt door Volkswagen dat in maart goed presteerde maar niet in de portefeuille is opgenomen.

Het Fonds nam in maart deel aan de obligatie-uitgiftes van onder meer Nidec (groene obligatie), UCB en Cadent Finance. Zoals gezegd was er een korte periode waarin nieuwe uitgiftes weer een relatief aantrekkelijke uitgiftepremie boden, met name aan de bankenkant. Daarom schreven we tevens in op nieuw niet-achtergesteld preferent papier van UBS, BFCM, OP Corporate Bank en Banco Santander. Ook aan de Tier 2-kant namen we deel aan nieuwe uitgiftes van Société Générale, Barclays en Standard Chartered. De periode was echter kort, dus we zijn op onze schreden teruggekeerd. Dit betekent dat wij ons bij het inschrijven op nieuwe uitgiftes terughoudend opstellen aangezien de uitgiftepremies zeer beperkt zijn en de waarderingen steeds hoger raken, vooral aan de lange kant van de curve.

Vooruitzichten
We blijven gematigd positief voor de markt. Alhoewel een werkend vaccin op de lange termijn aanzienlijk positief kan uitwerken voor de economie, blijven we bezorgd over de verwachtingen voor de economische groei op de korte termijn. We verwachten dat het economisch groeimomentum voorlopig zwak blijft. Uitgaande van een 3-6 maands horizon is onze visie echter wel positief. We verwachten een herstel aan het einde van het tweede kwartaal. Vooral in de VS voorzien we een sterke groei. Hierdoor neemt echter wel de kans toe op een restrictiever monetair beleid. Ondernemingen blijven ondertussen erg gefocust op de obligatiehouder, wat steun biedt aan de fundamentele kwaliteit van obligaties. Na de rally in 2020 beginnen de waarderingen echter wel aan de hoge kant te raken. Tot slot blijft het technische plaatje zeer robuust zolang het netto-aanbod beperkt blijft en zolang de ECB bereid en in staat is om liquiditeit in de staats- en bedrijfsobligatiemarkten te pompen.

Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-03-2021 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-03-2021

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 0,2 % 0,2 %
3 maanden -0,8 % -0,8 %
Dit jaar -0,8 % -0,8 %
2019 2,2 % 2,4 %
2020 3,6 % 2,7 %
1 jaar (op jaarbasis) 8,4 % 8,7 %
Sinds start (op jaarbasis) i 2,7 % 2,3 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Nee
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Looptijdverdeling (31-03-2021)

Fonds
Benchmark
29,8 %
5-7 jaar
21,9 %
25,4 %
3-5 jaar
26,8 %
16,5 %
0-3 jaar
24,8 %
14,2 %
7-10 jaar
16,6 %
12,4 %
> 10 jaar
10,0 %
2,1 %
Cash
0,0 %
Totaal
100 %
100 %

Sectorverdeling (31-03-2021)

30,1 %
Banken
12,5 %
Consumentengoederen & diensten
11,1 %
Telecom & technologie
11,0 %
Nutsbedrijven
8,7 %
Financiële dienstverlening & Onroerend Goed
8,5 %
Industrie
7,5 %
Gezondheidszorg
4,2 %
Verzekeringen
3,0 %
Energie
2,3 %
Overig
1,2 %
Basismaterialen
Totaal
100 %
De cashpositie is opgenomen onder de post ‘Overig’.

Ratingverdeling (31-03-2021)

Fonds
Benchmark
6,1 %
AA
8,7 %
38,7 %
A
39,4 %
47,0 %
BBB
51,6 %
5,3 %
BB
0,0 %
0,9 %
Not Rated
0,0 %
2,1 %
Cash
0,0 %
0,0 %
AAA
0,3 %
Totaal
100 %
100 %
De ratingverdeling van het fonds is gebaseerd op de Bloomberg Composite methode. De ratingverdeling van de benchmark is gebaseerd op de ratingverdeling die de leverancier Markit iBoxx hanteert.

Top 10 belangen (31-03-2021)

1,7 %
0.250% Daimler 2019-23
1,4 %
0.000% BMW Finance 2020-23
1,3 %
1.500% Enexis 2015-23
1,0 %
0.750% PSA Banque France 2018-23
1,0 %
1.950% American Honda 2020-24
1,0 %
1.375% Terna 2017-27
0,9 %
1.090% JP Morgan Chase 2019-27
0,9 %
1.875% Groupe Bruxelles Lambert 2018-25
0,9 %
0.637% Morgan Stanley 2019-24
0,8 %
4.625% Veolia Environnement 2012-27
Totaal
10,9 %
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

SWING FACTOR

Hier vindt u het overzicht met actuele swing factoren.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,320 %
Service fee i
0,10 %
Taxe d'abonnement i
0,01 %
Verwachte lopende kosten i
0.44%
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
I i
Type belegger
Institutioneel
Dividenduitkerend
Nee
Benchmark i
Markit iBoxx Euro Corporates Index
Duration hedged
Nee
Beleggingsstrategie
Bedrijfsobligaties
Universum
Bedrijfsobligaties genoteerd in euro
Datum van oprichting
14-05-2019
Vestigingsland
Luxemburg
Mag alleen aangeboden worden aan professionele beleggers in
België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Verenigd Koninkrijk
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Initiële inleg € 50.000, vervolginschrijvingen € 10.000
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
LU0986646882
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Visie & missie van Kempen

Kempen Capital Management (hierna Kempen) is een vermogensbeheerder die gelooft in betrokken aandeelhouderschap en een lange beleggingshorizon omdat daarmee recht wordt gedaan aan de belangen van alle stakeholders. In de dienstverlening aan onze klanten staat waardecreatie centraal. We willen onze klanten helpen om duurzaam vermogen op te bouwen en te behouden dat niet alleen economisch rendement oplevert, maar ook een concrete positieve impact heeft. Daarom vinden we het belangrijk dat Kempen zich een betrokken aandeelhouder toont die vanuit een langetermijnperspectief oog voor milieu-, sociale en goverancekwesties (ESG) heeft.

Hoe Kempen verantwoord belegt

Kempen maakt zich sterk voor duurzame alpha. Ons ESG-beleid steunt daartoe op vier pijlers:

  • ESG-integratie: ervoor zorgen dat we in onze beleggingsanalyses en -processen duurzaamheidsrisico’s en –kansen voldoende meewegen.

  • Uitsluiting en vermijding: niet beleggen in ondernemingen waar sprake is van controversiële activiteiten of gedragingen.

  • Actief aandeelhouderschap: verantwoord omgaan met het kapitaal van onze klanten en onze invloed aanwenden om via dialoog en uitoefening van het stemrecht het gedrag van ondernemingen in specifieke ESG-kwesties te verbeteren en positieve veranderingen in gang te zetten.

  • Positieve impact: beleggen met als doel impact te hebben en een concrete positieve bijdrage te leveren, bijvoorbeeld aan de door de VN geformuleerde Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s).

Â

Om onze missie en visie in praktijk te brengen, gaan we over een breed scala aan strategische, financiële en ESG-kwesties de dialoog aan met ondernemingen in onze portefeuilles. Als actieve aandeelhouder leggen we ons gewicht in de schaal om hun ESG-prestaties te helpen verbeteren. Op deze wijze stellen we enkele van de belangrijkste en meest urgente duurzaamheidskwesties aan de orde die in het bedrijfsleven en de wereld spelen. Onze belangrijkste engagementthema’s zijn: mensenrechten, arbeidsrechten, klimaatverandering en governance.

Â

Samen met andere beleggers leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling van principes en standaarden voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze collectieve engagementinitiatieven zijn op zowel sectoren als specifieke ondernemingen in onze portefeuilles gericht.

Â

Hier vindt u ons complete stemverslag.

Klimaatverandering

Kempen vindt als langetermijnbelegger dat klimaatverandering een systemisch risico vormt voor de economie, de maatschappij en het milieu. We willen in onze beleggingsportefeuilles dan ook rekening houden met de risico’s en kansen van klimaatverandering in de komende decennia. Daarom hebben we een commitment afgegeven voor de lange termijn (2050), een ambitie geformuleerd voor de middellange termijn (2030) en doelstellingen vastgelegd voor de korte termijn (2025).

  • 2050: klimaatneutrale beleggingsportefeuilles  Â
  • 2030: beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde beleggingsportefeuilles afgestemd op het pad naar de doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord  Â
  • 2025: beursgenoteerde beleggingsportefeuilles afgestemd op het pad naar de doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord[1]

Â

Hier vindt u het klimaatveranderingsbeleid van Kempen (onder klimaatveranderingsbeleid).

Â

[1] De CO2e-intensiteit fungeert als ijkpunt op het transitiepad naar een netto-nul-uitstoot. Voor ons is de richting belangrijker dan de snelheid waarmee de CO2e-uitstoot gereduceerd wordt. De feitelijke reductie kan daardoor afwijken van de voorgenomen gemiddelde trendlijn. Het traject wordt afgeleid van het reductiepad van de EU-benchmarks.

HOE ONS FONDS VERANTWOORD BELEGT

Het Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund tracht in de eerste plaats om op de lange termijn een rendement te boeken, op basis van kapitaalgroei en inkomsten, dat de Markit iBoxx Euro Corporates Index (de “Benchmark”) overtreft, door te beleggen in bedrijfsobligaties die zijn uitgegeven door ondernemingen die aan strikte duurzaamheidscriteria voldoen.

Â

Onze beleggingsportefeuille dient het transitiepad te gaan volgen waarmee de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord kunnen worden gehaald. We volgen daartoe het transitiepad van de EU Climate Transition Benchmark[2].

Â

Het ESG-beleid van Kempen is in het beleggingsproces van ons fonds geïmplementeerd op basis van de volgende pijlers: uitsluiting, integratie en actief aandeelhouderschap.

Â

[2]De EU onderscheidt twee klimaatbenchmarks: de EU Climate Transition Benchmark (een klimaattransitiebenchmark) en de Paris Aligned Benchmark (een op de doelen van ‘Parijs’ afgestemde benchmark). Beide benchmarks hebben een netto-nul-uitstoot in 2050 als doelstelling – conform het 1,5?C-scenario van de IPCC. Voor ons is de richting belangrijker dan de snelheid waarmee de CO2e-uitstoot gereduceerd wordt. De feitelijke reductie kan daardoor afwijken van de voorgenomen gemiddelde trendlijn. De CO2e-intensiteit fungeert als ijkpunt op het transitiepad naar een netto-nul-uitstoot.

Â

Uitsluiting & vermijding

In lijn met het algemene beleid van Kempen belegt het Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund niet in ondernemingen die op de uitsluitings- of vermijdingslijst van KCM voorkomen.

Â

Ondernemingen met een ‘Fail-score’ op de criteria van de UN Global Compact, een ‘rode vlag’ in de MSCI ESG Impact Monitor of een MSCI ESG-rating van CCC worden eveneens uitgesloten. Voor bedrijven met een MSCI ESG-rating van B geldt uitsluiting op 'comply or explain'-basis.

Â

Voorts sluit het Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund ondernemingen uit op basis van aanvullende duurzaamheidscriteria die in de tabel hieronder staan vermeld.

Nadere informatie over onze uitsluitingscriteria en drempelwaarden vindt u hier.

UITSLUITINGSCRITERIA KEMPEN SUSTAINABLE GLOBAL HIGH DIVIDEND FUND

Â

CRITERIA KEMPEN

AANVULLENDE DUURZAAMHEIDSCRITERIA

Bedrijfsgedrag

Â

Â

x     Mensenrechten

V

Â

x     Arbeidsrechten

V

Â

x     Milieu

V

Â

x     Anti-corruptie

V

Â

Productbetrokkenheid

Â

Â

x     Controversiële

       wapens

V

Â

x     Tabak

V

Â

x     Steenkool

V

Â

x     Teerzand

V

Â

x     Pornografie

Â

V

x     Alcohol

Â

V

x     Dierwelzijn & GMO

Â

V

x     Gokken

Â

V

x     Productie van

       kernenergie

Â

V

x     CO2-intensieve

       energieopwekking

Â

V

x     Steenkool

Â

V

x     (On)conventionele

       olie- & gaswinning

Â

V

x     Wapens

Â

V

Â

Â

ESG-integratie

De beoordeling van de ESG-profielen van ondernemingen vormt een integraal onderdeel van ons beleggingsproces. We beoordelen iedere onderneming afzonderlijk, waarbij we de materiële risico’s binnen een bepaalde sector afwegen tegen de risicoblootstelling, beheerpraktijken en informatieverschaffing van de onderneming.

Â

Bij een lage score op ESG-criteria wordt voor obligaties van de betreffende onderneming mogelijk een extra renteopslag verlangd en/of wordt een dialoog opgestart. Indien ESG-risico’s als te ernstig worden beoordeeld, wordt een belegging in de onderneming vermeden en/of wordt een bestaand belang verkocht.

Â

Het Responsible Investment Team van Kempen screent elk kwartaal de portefeuilles van de Euro Credit-strategieën en bespreekt de bevindingen met de portefeuillemanagers.

Â

Actief aandeelhouderschap

Als actieve belegger kiezen we voor een breed engagement met de ondernemingen in onze portefeuille. Zo willen we waarde ontsluiten en risico’s verminderen.

Â

In ons engagementproces worden duidelijke doelstellingen gedefinieerd. De voortgang en de uitkomsten worden gemonitord en goed gedocumenteerd. Mocht een onderneming op enig moment weigeren om mee te werken, dan moet verkoop van het belang worden overwogen.

Â

Voorbeelden van onze engagementinspanningen vindt u hier.

Â

Â

Â

Risico's

Meer informatie over de middellange- en langetermijnrisico’s die aan de beleggingen zijn verbonden:Â

Â

--------------------------

Alhoewel de informatieverschaffers van Kempen Capital Management N.V., waaronder MSCI ESG Research LLC en gelieerde bedrijven (de “ESG-partijen”), informatie betrekken uit bronnen die zij betrouwbaar achten, wordt de originaliteit, juistheid en/of volledigheid van de opgenomen gegevens door geen van de ESG-partijen gewaarborgd of gegarandeerd. Geen van de ESG-partijen biedt enige uitdrukkelijke of impliciete garantie van welke aard dan ook, en de ESG-partijen wijzen hierbij uitdrukkelijk alle garanties van de hand inzake de verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de hierin opgenomen gegevens. Geen van de ESG-partijen aanvaardt enige aansprakelijkheid voor eventuele fouten of omissies in verband met hierin opgenomen gegevens. Voorts is geen van de ESG-partijen, onverminderd het voorgaande, onder welke omstandigheid dan ook aansprakelijk voor directe, indirecte, bijzondere, punitieve, gevolg- of andersoortige schade (met inbegrip van winstderving), ook al zijn zij op de mogelijkheid van dergelijke schade gewezen.

ESG Report
Febelfin
Label ISR
Screening MSCI ESG Research
Screening MSCI ESG Research
UN global impact
Bron NL
disclaimer
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.