Kempen Lux Euro Sustainable Credit Fund - Class J

Profiel

Kempen International Funds SICAV – Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het Fonds) belegt hoofdzakelijk in bedrijfsobligaties die een goede kredietwaardigheid hebben (investment grade rating van BBB- of hoger) en zijn genoteerd in euro’s. Naast een goede kredietwaardigheid moeten deze bedrijven ook voldoen aan strikte duurzaamheidscriteria. Het Fonds belegt voor een klein deel in bedrijfsobligaties die geen deel uitmaken van de benchmark.

In de benchmark, de Markit iBoxx Euro Corporates Index, zijn alleen leningen met een investment grade rating opgenomen. Door een actief beleggingsbeleid wordt beoogd een hoger totaal rendement te behalen dan dat van de benchmark. Daartoe wordt een gespreide portefeuille aangehouden en worden beleggingsrisico’s continu gemonitord. De selectie van de beleggingen in de portefeuille vindt plaats na grondige analyse van de debiteur en leningsvoorwaarden.

 

            

Beheerteam

Alain van der Heijden, Joost de Graaf, Bart aan den Toorn, Harold van Acht, Lizelle du Plessis, Kim Lubbers, Tetiana Kharlamova

Rendement per 30-06-2021 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-06-2021

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 0,4 % 0,4 %
3 maanden 0,2 % 0,3 %
Dit jaar -0,6 % -0,5 %
2018 -0,8 % -1,3 %
2019 6,3 % 6,3 %
2020 3,6 % 2,7 %
1 jaar (op jaarbasis) 3,3 % 3,5 %
3 jaar (op jaarbasis) i 2,9 % 2,6 %
5 jaar (op jaarbasis) i 2,3 % 2,0 %
Sinds start (op jaarbasis) i 3,2 % 2,9 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 1.030,43 M 30-06-2021
Omvang aandelenklasse
EUR 47,93 M 30-06-2021
Aantal uitstaande aandelen/participaties
43.041 30-06-2021
Intrinsieke waarde i
EUR 1.127,52 02-08-2021
Omloopsnelheid
227,38 %
Morningstar rating â„¢
Het omloopsnelheidscijfer is per einde boekjaar van het fonds en wordt een keer per jaar geüpdatet.

Beleggingskarakteristieken per 30-06-2021

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 290 3225
Duration i 5,4 5,3
Effectief rendement 0,5 %
Gewogen rating A- BBB+
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, filiaal Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website ) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Ontwikkelingen per 30-06-2021

In juni liet de iBoxx Euro Corporates Index een spreadverkrapping van 5 basispunten zien tot 63 basispunten boven de swapcurve. Dit komt overeen met 83 basispunten boven de staatsleningencurve. De index boekte een totaalrendement van +0,43%. De tienjaarsrente op Duitse staatsobligaties sloot juni af op -0,21%, een daling van 2 basispunten ten opzichte van eind mei.

Voor de bedrijfsobligatiemarkten verliep juni relatief rustig. Zelfs aan het einde van het kwartaal nam de volatiliteit niet significant toe. Naar het zich laat aanzien, is de zomer vroeg begonnen. Onder dit rustige oppervlakte was er in de afgelopen maand echter volop beweging. Vooral de stijging van het aantal coronabesmettingen als gevolg van de opmars van de deltavariant begon tegen het einde van de maand delen van de markt parten te spelen. Daarnaast nemen de zorgen over het economische herstel in de tweede helft van het jaar toe, al heeft dit anderzijds wel de vrees voor een vroegtijdige beëindiging van de monetaire stimulering getemperd. De discussie over de inflatie sleept zich bovendien nog steeds voort, maar de markt lijkt tot dusverre zich bij het standpunt van de Amerikaanse Federal Reserve aan te sluiten, namelijk dat de huidige hoge inflatie van tijdelijke aard is en later dit jaar weer zal afzwakken.

Door deze soms tegenstrijdige visies op de toekomstige ontwikkelingen bleef de volatiliteit van de spreads op bedrijfsobligaties relatief bescheiden. Het verschil tussen de hoogste en laagste stand bedroeg slechts circa 5 basispunten. De rente op Duitse staatobligaties daalde echter aanvankelijk sterk, met bijna 9 basispunten tot -0,27%, om vervolgens weer op te lopen tot -0,16%, zodat de bandbreedte van de volatiliteit meer dan 10 basispunten bedroeg. De Duitse tienjaarsrente sloot juni per saldo 2 basispunten lager af op -0,21%.

De macrocijfers bleven de hele maand sterk in de Verenigde Staten en Europa, maar verzwakten in de opkomende markten. Aan de vertraging in de opkomende markten liggen verschillende ontwikkelingen ten grondslag. Om te beginnen scherpt China actief de financiële condities aan teneinde de economische stabiliteit te versterken. Daarnaast leiden de versoepelingen van lockdownmaatregelen in Europa en Noord-Amerika tot een verschuiving in de consumptieve bestedingen van producten naar diensten. Dit is niet gunstig voor exportafhankelijke economieën.

Zoals verwacht, liet de Europese Centrale Bank (ECB) haar belangrijkste beleidstarief in juni ongewijzigd op 0% en besloot de ECB om de aankopen onder het PEPP in hetzelfde tempo voort te zetten. Binnen het Bestuur neemt de discussie over het PEPP wel toe. Zo herhaalde de president van De Nederlandsche Bank dat het PEPP in maart 2022 zeker wordt stopgezet. De ECB klinkt inmiddels ook iets optimistischer dat de inflatiedoelen op niet al te lange termijn worden bereikt. Het cijfer voor de kerninflatie in de eurozone in mei werd naar boven bijgesteld van 0,9% naar 1,0%. Dit is nog behoorlijk ver verwijderd van het streefniveau, maar is wel bemoedigend want in mei werden de covid-maatregelen nog slechts in beperkte mate versoepeld.

De inflatiecijfers in de Verenigde Staten waren hoger dan verwacht. De totale inflatie (CPI) bedroeg in mei 5,0% j-o-j. De minder volatiele kerninflatie (CPI exclusief voedingsmiddelen en energie) steeg ook sterker dan verwacht met 3,8%. Dit had echter geen effect op de rente, want de markt lijkt tot dusverre te geloven in het tijdelijke karakter van de inflatiestijging.

Uit andere economische cijfers in de VS kwam het beeld naar voren van een economie die nog een gezonde groei laat zien maar wel de piek is gepasseerd. Hoewel de meeste stemmingsindicatoren nog altijd op een goed niveau liggen, zijn ze wel lager dan in de periode maart – april.

In de VS daalde de rente op tienjarige Amerikaanse staatsobligaties met bijna 13 basispunten tot 1,47%, tot grote verbazing van veel marktanalisten omdat de hierboven genoemde inflatiecijfers hoger dan verwacht waren. Verschillende verklaringen werden geopperd. Een technische factor op de staatsobligatiemarkt die de renteontwikkeling in ieder geval voor een deel verklaart, lijkt het besluit van het Amerikaanse ministerie van Financiën te zijn om de algemene rekening van het ministerie bij de Fed te verlagen. Daarnaast legt de markt zich neer bij de visie van de Fed dat de versnelling van de inflatie van voorbijgaande aard is en later dit jaar weer zal afnemen. Dit laat naar onze mening relatief beperkte ruimte voor teleurstellingen op dit vlak.

Na de hoopvolle cijfers en ontwikkelingen met betrekking tot de covid-19-besmettingen in mei hield deze trend in juni aanvankelijk aan. Later in de maand kreeg de deltavariant echter steeds meer greep op de cijfers en daalde het besef in dat het virus nog niet is verslagen, ondanks de nog altijd goede vooruitgang aan het vaccinatiefront.

Eind juni meldde de John Hopkins University dat wereldwijd meer dan 3,9 miljoen mensen aan covid-19 waren overleden. Verder brak tegen het einde van de maand het aantal wereldwijd toegediende vaccinaties door de grens van drie miljard tegen twee miljard eind mei. In de VS is het vaccinatietempo echter vertraagd. In juni steeg het percentage dat minstens één inenting heeft ontvangen, van 50% naar 55% van de bevolking. In zowel april als mei was dit cijfer nog met tien procentpunt toegenomen. Van de Amerikaanse bevolking is nu 47% volledig gevaccineerd. Diverse Europese landen lopen de achterstand in vaccinatiegraad op de VS dan ook in. Volgens gegevens van Deutsche Bank hadden begin juli in België, Nederland, Spanje, Portugal, Duitsland, Italië en Finland meer mensen dan in de Verenigde Staten een eerste prik gehad.

In de laatste week van juni bereikten president Biden en een groep senatoren uit zowel de Democratische als de Republikeinse partij een akkoord over de aanpak van de infrastructuur. Het wetsontwerp voorziet in nieuwe investeringen tot een bedrag van circa USD 579 miljard. Omdat bestaande financiering wordt verlengd, komen de totale uitgaven uit op USD 1,2 biljoen verspreid over de komende acht jaar. Met dit pakket wordt invulling gegeven aan een aantal belangrijke onderdelen van het ‘American Jobs Plan’ van Biden, namelijk de vergroening van het openbaar vervoer, schoon water, algemene beschikbaarheid van breedband, etc. Het huidige wetsvoorstel omvat geen belastingverhogingen; in plaats daarvan moet de financiering komen uit een strikter beleid inzake de inning van belastinggelden en uit andere maatregelen. Dit vergroot de kans dat beide huizen van het Congres het wetsontwerp goedkeuren.

Binnen het universum van bedrijfsobligaties richtten beleggers in juni hun vizier vooral op de primaire markt. De periode van zomerluwte brak dit jaar namelijk vroeg aan. De vraag naar bedrijfsobligaties blijft echter groot. De ECB voert immers het aankooptempo nog steeds op. In juni kocht zij voor EUR 80,2 miljard aan activa onder het PEPP. Dit is in lijn met het gemiddelde van iets meer dan EUR 80 miljard voor april en mei en ligt 30% boven het gemiddelde voor het eerste kwartaal. De aankopen door de ECB onder het CSPP kwamen in juni uit op EUR 5,2 miljard; dat is ongeveer gelijk aan het gemiddelde bedrag dat sinds het begin van het jaar elke maand is ingekocht. De ECB heeft nu meer dan EUR 310 miljard aan bedrijfsobligaties in portefeuille.

Het aanbod van bedrijfsobligaties bedroeg in juni EUR 35,9 miljard en het netto aanbod kwam uit op EUR 17,5 miljard. Op sectorniveau komen de uitgiftes tot dusverre dit jaar vooral van vastgoed (EUR 37 miljard), industrie & chemie (EUR 30 miljard) en nutsvoorzieningen (EUR 43 miljard). Qua netto aanbod is vastgoed de actiefste sector, met bijna EUR 25 miljard tot dusverre dit jaar. Als gevolg van de aanhoudend sterke vraag naar bedrijfsobligaties is er dit jaar een slechts geringe of helemaal geen uitgiftepremie. Vorig jaar rond deze tijd was de uitgiftepremie hoog. Bij veel nieuwe uitgiftes is er dit jaar sprake van geen opslag of zelfs een afslag ten opzichte van de bestaande issuercurve. Het aanbod van hybride bedrijfsobligaties ligt in 2021 (EUR 24 miljard) aanzienlijk hoger dan in 2020 (EUR 17 miljard). Veel ondernemingen blijven hybride obligatieleningen uitgeven om hun credit rating te ondersteunen en aflopende hybride leningen te herfinancieren. Hierbij profiteren ze van de lage rentes en spreads. Het aanbod uit de financiële sector bedroeg in juni EUR 22,5 miljard. Dit is minder dan het aanbod van EUR 27,9 miljard in juni 2020. Het netto aanbod sinds begin dit jaar is met EUR 59,4 miljard hoger dan verwacht en duidt erop dat banken de uitvoering van hun emissieprogramma voor dit jaar duidelijk naar voren hebben gehaald. Door de forse instroom van spaargeld en financiering via het TLTRO-programma is er echter alleen bij achtergestelde obligaties en niet-preferente niet-achtergestelde obligaties duidelijk sprake van een per saldo positief aanbod. Het aanbod van niet-achtergestelde preferente en gedekte obligaties is relatief sterk negatief.

Het totale netto aanbod sinds 1 januari bedraagt EUR 76,1 miljard voor bedrijfsobligaties en EUR 59,4 miljard voor bankobligaties. Van het netto aanbod van bedrijfsobligaties heeft de ECB ongeveer de helft opgenomen.

In juni waren gezondheidszorg en persoonlijke & huishoudelijke producten de best presterende sectoren. Dit zijn verhoudingsgewijs defensieve sectoren waar obligaties gemiddeld een langere looptijd hebben dan op de brede markt.

De afgelopen maand varieerde de gevoeligheid van de portefeuille voor marktontwikkelingen tussen 101% en 106%. Hiermee was de portefeuille overwogen in termen van marktrisico. De bèta werd aan het einde van de maand teruggebracht naar +3% à +4%.

Onze positionering in de sectoren telecommunicatie, voedingsmiddelen & dranken en olie & gas was relatief succesvol in juni. Daarentegen drukte de positionering in banken, technologie en auto’s & onderdelen het fondsrendement licht.

Op ondernemingsniveau droegen de overwogen posities in Verizon Communications, Total Energies en Coca Cola positief bij aan de performance. De onderwogen positie in Vonovia voegde ook waarde toe; vooruitlopend op de uitgifte van nieuwe obligatieleningen om de overname van Deutsche Wohnen te financieren, liepen de spreads uit. We profiteerden ook van de uitgiftepremie die op nieuwe obligaties werd geboden. Negatieve bijdragen waren afkomstig van de overwogen positie in Fraport en de onderwogen positie in Daimler.

Het Fonds nam in juni deel aan obligatie-uitgiftes van onder meer Nestlé, Vonovia, Gewobag, Bevlux, JD Peets en Repsol. In de bankensector schreven we in op emissies van De Volksbank, SEB, NatWest en Julius Baer en op een LT2-lening van Bayerische Landesbank. Wij stellen ons bij het inschrijven op nieuwe uitgiftes nog altijd terughoudend op aangezien de uitgiftepremies beperkt zijn en de waarderingen aan de hoge kant zijn. Juni is altijd een drukke maand op de emissiekalender; we hebben op een behoorlijk aantal nieuwe leningen ingetekend, maar hebben veel andere emissies aan ons voorbij laten gaan.

Vooruitzichten
Onze visie op de ontwikkeling van de markt blijft vrij positief. De economische ramingen voor de VS en Europa zijn naar boven bijgesteld toen uit recente cijfers bleek dat beide regio’s veerkrachtiger waren dan verwacht. De markt is echter heel gevoelig voor een mogelijke oververhitting van de Amerikaanse economie, die ertoe zou kunnen leiden dat de monetaire autoriteiten de teugels gaan aanhalen. De bedrijfsresultaten over het eerste kwartaal van 2021 waren heel goed en de verwachtingen voor het tweede kwartaal zijn tot dusverre hooggespannen. We zien ook de eerste tekenen van aandeelhoudersvriendelijk gedrag; nogal wat ondernemingen verhogen het dividend of starten een omvangrijk aandeleninkoopprogramma. Door de verder inlopende spreads lijken de waarderingen hoog. De technische factoren blijven echter robuust: de ECB voert het tempo van haar obligatieaankopen op en het netto-aanbod is nog steeds gering. Het is echter onwaarschijnlijk dat de technische factoren verder verbeteren; waarschijnlijker is het dat de centrale bank de financiële teugels gaat aanhalen. Al met al hebben we, gezien deze omstandigheden, besloten om onze overwogen positie in bèta iets te verminderen.

Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, filiaal Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website ) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Rendement per 30-06-2021 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-06-2021

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 0,4 % 0,4 %
3 maanden 0,2 % 0,3 %
Dit jaar -0,6 % -0,5 %
2018 -0,8 % -1,3 %
2019 6,3 % 6,3 %
2020 3,6 % 2,7 %
1 jaar (op jaarbasis) 3,3 % 3,5 %
3 jaar (op jaarbasis) i 2,9 % 2,6 %
5 jaar (op jaarbasis) i 2,3 % 2,0 %
Sinds start (op jaarbasis) i 3,2 % 2,9 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 13,60
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
14-01-2021
Aantal dividenduitkeringen per jaar
1
Dividendkalender
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, filiaal Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website ) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Looptijdverdeling (30-06-2021)

Fonds
Benchmark
29,0 %
5-7 jaar
21,2 %
24,0 %
3-5 jaar
26,6 %
17,5 %
7-10 jaar
16,5 %
16,3 %
0-3 jaar
25,3 %
10,2 %
> 10 jaar
10,4 %
3,0 %
Cash
0,0 %
Totaal
100 %
100 %

Sectorverdeling (30-06-2021)

29,4 %
Banken
13,7 %
Consumentengoederen & diensten
11,1 %
Telecom & technologie
10,3 %
Nutsbedrijven
9,2 %
Financiële dienstverlening & Onroerend Goed
7,6 %
Industrie
7,4 %
Gezondheidszorg
4,0 %
Verzekeringen
3,5 %
Overig
3,0 %
Energie
0,9 %
Basismaterialen
Totaal
100 %
De cashpositie is opgenomen onder de post ‘Overig’.

Ratingverdeling (30-06-2021)

Fonds
Benchmark
7,0 %
AA
8,6 %
39,7 %
A
38,0 %
44,0 %
BBB
53,1 %
5,4 %
BB
0,0 %
1,0 %
Not Rated
0,0 %
3,0 %
Cash
0,0 %
0,0 %
AAA
0,3 %
Totaal
100 %
100 %
De ratingverdeling van het fonds is gebaseerd op de Bloomberg Composite methode. De ratingverdeling van de benchmark is gebaseerd op de ratingverdeling die de leverancier Markit iBoxx hanteert.

Top 10 belangen (30-06-2021)

1,7 %
0.250% Daimler 2019-23
1,4 %
2.125% BNP Paribas 2019-27
1,3 %
1.500% Enexis 2015-23
1,1 %
0.125% Toyota Motor Credit Corp 2021-27
1,0 %
0.010% UBS 2021-26
0,9 %
1.090% JP Morgan Chase 2019-27
0,9 %
0.010% NTT Finance 2021-25
0,9 %
0.000% Danone 2021-25
0,8 %
4.625% Veolia Environnement 2012-27
0,8 %
0.000% Apple 2019-25
Totaal
10,8 %
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, filiaal Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website ) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

 

SWING FACTOR

Hier vindt u het overzicht met actuele swing factoren.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,320 %
Service fee i
0,10 %
Taxe d'abonnement i
0,01 %
Verwachte lopende kosten i
0.45%
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, filiaal Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website ) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
J
Type belegger
Institutioneel
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
Markit iBoxx Euro Corporates Index
Duration hedged
Nee
Beleggingsstrategie
Bedrijfsobligaties
Universum
Bedrijfsobligaties genoteerd in euro
Datum van oprichting
08-10-2013
Vestigingsland
Luxemburg
Mag alleen aangeboden worden aan professionele beleggers in
België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Morningstar rating â„¢

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Initiële inleg € 50.000, vervolginschrijvingen € 10.000
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
LU0979491239
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, filiaal Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website ) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, filiaal Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website ) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Visie & missie van Kempen

Kempen Capital Management (hierna Kempen) is een vermogensbeheerder die gelooft in betrokken aandeelhouderschap en een lange beleggingshorizon omdat daarmee recht wordt gedaan aan de belangen van alle stakeholders. In de dienstverlening aan onze klanten staat waardecreatie centraal. We willen onze klanten helpen om duurzaam vermogen op te bouwen en te behouden dat niet alleen economisch rendement oplevert, maar ook een concrete positieve impact heeft. Daarom vinden we het belangrijk dat Kempen zich een betrokken aandeelhouder toont die vanuit een langetermijnperspectief oog voor milieu-, sociale en goverancekwesties (ESG) heeft.

Hoe Kempen verantwoord belegt

Kempen maakt zich sterk voor duurzame alpha. Ons ESG-beleid steunt daartoe op vier pijlers:

  • ESG-integratie: ervoor zorgen dat we in onze beleggingsanalyses en -processen duurzaamheidsrisico’s en –kansen voldoende meewegen.

  • Uitsluiting en vermijding: niet beleggen in ondernemingen waar sprake is van controversiële activiteiten of gedragingen.

  • Actief aandeelhouderschap: verantwoord omgaan met het kapitaal van onze klanten en onze invloed aanwenden om via dialoog en uitoefening van het stemrecht het gedrag van ondernemingen in specifieke ESG-kwesties te verbeteren en positieve veranderingen in gang te zetten.

  • Positieve impact: beleggen met als doel impact te hebben en een concrete positieve bijdrage te leveren, bijvoorbeeld aan de door de VN geformuleerde Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s).

Â

Om onze missie en visie in praktijk te brengen, gaan we over een breed scala aan strategische, financiële en ESG-kwesties de dialoog aan met ondernemingen in onze portefeuilles. Als actieve aandeelhouder leggen we ons gewicht in de schaal om hun ESG-prestaties te helpen verbeteren. Op deze wijze stellen we enkele van de belangrijkste en meest urgente duurzaamheidskwesties aan de orde die in het bedrijfsleven en de wereld spelen. Onze belangrijkste engagementthema’s zijn: mensenrechten, arbeidsrechten, klimaatverandering en governance.

Â

Samen met andere beleggers leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling van principes en standaarden voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze collectieve engagementinitiatieven zijn op zowel sectoren als specifieke ondernemingen in onze portefeuilles gericht.

Â

Hier vindt u ons complete stemverslag.

Klimaatverandering

Kempen vindt als langetermijnbelegger dat klimaatverandering een systemisch risico vormt voor de economie, de maatschappij en het milieu. We willen in onze beleggingsportefeuilles dan ook rekening houden met de risico’s en kansen van klimaatverandering in de komende decennia. Daarom hebben we een commitment afgegeven voor de lange termijn (2050), een ambitie geformuleerd voor de middellange termijn (2030) en doelstellingen vastgelegd voor de korte termijn (2025).

  • 2050: klimaatneutrale beleggingsportefeuilles  Â
  • 2030: beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde beleggingsportefeuilles afgestemd op het pad naar de doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord  Â
  • 2025: beursgenoteerde beleggingsportefeuilles afgestemd op het pad naar de doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord[1]

Â

Hier vindt u het klimaatveranderingsbeleid van Kempen (onder klimaatveranderingsbeleid).

Â

[1] De CO2e-intensiteit fungeert als ijkpunt op het transitiepad naar een netto-nul-uitstoot. Voor ons is de richting belangrijker dan de snelheid waarmee de CO2e-uitstoot gereduceerd wordt. De feitelijke reductie kan daardoor afwijken van de voorgenomen gemiddelde trendlijn. Het traject wordt afgeleid van het reductiepad van de EU-benchmarks.

HOE ONS FONDS VERANTWOORD BELEGT

Het Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund tracht in de eerste plaats om op de lange termijn een rendement te boeken, op basis van kapitaalgroei en inkomsten, dat de Markit iBoxx Euro Corporates Index (de “Benchmark”) overtreft, door te beleggen in bedrijfsobligaties die zijn uitgegeven door ondernemingen die aan strikte duurzaamheidscriteria voldoen.

Â

Onze beleggingsportefeuille dient het transitiepad te gaan volgen waarmee de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord kunnen worden gehaald. We volgen daartoe het transitiepad van de EU Climate Transition Benchmark[2].

Â

Het ESG-beleid van Kempen is in het beleggingsproces van ons fonds geïmplementeerd op basis van de volgende pijlers: uitsluiting, integratie en actief aandeelhouderschap.

Â

[2]De EU onderscheidt twee klimaatbenchmarks: de EU Climate Transition Benchmark (een klimaattransitiebenchmark) en de Paris Aligned Benchmark (een op de doelen van ‘Parijs’ afgestemde benchmark). Beide benchmarks hebben een netto-nul-uitstoot in 2050 als doelstelling – conform het 1,5?C-scenario van de IPCC. Voor ons is de richting belangrijker dan de snelheid waarmee de CO2e-uitstoot gereduceerd wordt. De feitelijke reductie kan daardoor afwijken van de voorgenomen gemiddelde trendlijn. De CO2e-intensiteit fungeert als ijkpunt op het transitiepad naar een netto-nul-uitstoot.

Â

Uitsluiting & vermijding

In lijn met het algemene beleid van Kempen belegt het Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund niet in ondernemingen die op de uitsluitings- of vermijdingslijst van KCM voorkomen.

Â

Ondernemingen met een ‘Fail-score’ op de criteria van de UN Global Compact, een ‘rode vlag’ in de MSCI ESG Impact Monitor of een MSCI ESG-rating van CCC worden eveneens uitgesloten. Voor bedrijven met een MSCI ESG-rating van B geldt uitsluiting op 'comply or explain'-basis.

Â

Voorts sluit het Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund ondernemingen uit op basis van aanvullende duurzaamheidscriteria die in de tabel hieronder staan vermeld.

Nadere informatie over onze uitsluitingscriteria en drempelwaarden vindt u hier.

UITSLUITINGSCRITERIA KEMPEN SUSTAINABLE GLOBAL HIGH DIVIDEND FUND

Â

CRITERIA KEMPEN

AANVULLENDE DUURZAAMHEIDSCRITERIA

Bedrijfsgedrag

Â

Â

x     Mensenrechten

V

Â

x     Arbeidsrechten

V

Â

x     Milieu

V

Â

x     Anti-corruptie

V

Â

Productbetrokkenheid

Â

Â

x     Controversiële

       wapens

V

Â

x     Tabak

V

Â

x     Steenkool

V

Â

x     Teerzand

V

Â

x     Pornografie

Â

V

x     Alcohol

Â

V

x     Dierwelzijn & GMO

Â

V

x     Gokken

Â

V

x     Productie van

       kernenergie

Â

V

x     CO2-intensieve

       energieopwekking

Â

V

x     Steenkool

Â

V

x     (On)conventionele

       olie- & gaswinning

Â

V

x     Wapens

Â

V

Â

Â

ESG-integratie

De beoordeling van de ESG-profielen van ondernemingen vormt een integraal onderdeel van ons beleggingsproces. We beoordelen iedere onderneming afzonderlijk, waarbij we de materiële risico’s binnen een bepaalde sector afwegen tegen de risicoblootstelling, beheerpraktijken en informatieverschaffing van de onderneming.

Â

Bij een lage score op ESG-criteria wordt voor obligaties van de betreffende onderneming mogelijk een extra renteopslag verlangd en/of wordt een dialoog opgestart. Indien ESG-risico’s als te ernstig worden beoordeeld, wordt een belegging in de onderneming vermeden en/of wordt een bestaand belang verkocht.

Â

Het Responsible Investment Team van Kempen screent elk kwartaal de portefeuilles van de Euro Credit-strategieën en bespreekt de bevindingen met de portefeuillemanagers.

Â

Actief aandeelhouderschap

Als actieve belegger kiezen we voor een breed engagement met de ondernemingen in onze portefeuille. Zo willen we waarde ontsluiten en risico’s verminderen.

Â

In ons engagementproces worden duidelijke doelstellingen gedefinieerd. De voortgang en de uitkomsten worden gemonitord en goed gedocumenteerd. Mocht een onderneming op enig moment weigeren om mee te werken, dan moet verkoop van het belang worden overwogen.

Â

Voorbeelden van onze engagementinspanningen vindt u hier.

Â

Â

Â

Risico's

Meer informatie over de middellange- en langetermijnrisico’s die aan de beleggingen zijn verbonden:Â

Â

--------------------------

* Alhoewel de informatieverschaffers van Kempen Capital Management N.V., waaronder MSCI ESG Research LLC en gelieerde bedrijven (de “ESG-partijen”), informatie betrekken uit bronnen die zij betrouwbaar achten, wordt de originaliteit, juistheid en/of volledigheid van de opgenomen gegevens door geen van de ESG-partijen gewaarborgd of gegarandeerd. Geen van de ESG-partijen biedt enige uitdrukkelijke of impliciete garantie van welke aard dan ook, en de ESG-partijen wijzen hierbij uitdrukkelijk alle garanties van de hand inzake de verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de hierin opgenomen gegevens. Geen van de ESG-partijen aanvaardt enige aansprakelijkheid voor eventuele fouten of omissies in verband met hierin opgenomen gegevens. Voorts is geen van de ESG-partijen, onverminderd het voorgaande, onder welke omstandigheid dan ook aansprakelijk voor directe, indirecte, bijzondere, punitieve, gevolg- of andersoortige schade (met inbegrip van winstderving), ook al zijn zij op de mogelijkheid van dergelijke schade gewezen.

ESG Report
Febelfin
Label ISR
Screening MSCI ESG Research
Screening MSCI ESG Research
UN global impact
Bron nl
disclaimer nl
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, filiaal Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website ) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.