Kempen Lux Euro Sustainable Credit Fund - Class J

Profiel

Kempen International Funds SICAV – Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het Fonds) belegt hoofdzakelijk in bedrijfsobligaties die een goede kredietwaardigheid hebben (investment grade rating van BBB- of hoger) en zijn genoteerd in euro’s. Naast een goede kredietwaardigheid moeten deze bedrijven ook voldoen aan strikte duurzaamheidscriteria. Het Fonds belegt voor een klein deel in bedrijfsobligaties die geen deel uitmaken van de benchmark.

In de benchmark, de Markit iBoxx Euro Corporates Index, zijn alleen leningen met een investment grade rating opgenomen. Door een actief beleggingsbeleid wordt beoogd een hoger totaal rendement te behalen dan dat van de benchmark. Daartoe wordt een gespreide portefeuille aangehouden en worden beleggingsrisico’s continu gemonitord. De selectie van de beleggingen in de portefeuille vindt plaats na grondige analyse van de debiteur en leningsvoorwaarden.

In het belang van de belegger is er besloten over te gaan tot een soft close van het Fonds per 5 januari 2016. Met ingang van juni 2016 zal het Fonds dagelijkse instroom onder de 2 miljoen euro blijven accepteren van alleen bestaande beleggers. Voor beleggingen boven de 2 miljoen euro moet er contact worden opgezocht met de relatiebeheerder van het Fonds. Verkoop van het Fonds blijft gewoon mogelijk. Meer informatie over de soft close is te vinden in de Notice to Shareholders onder de tab Documenten.

Beheerteam

Alain van der Heijden, Rik den Hartog, Harold van Acht, Sipke Moes, Luuk Cummins, Pim van Mourik Broekman, Quirijn Landman

Rendement per 30-04-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-04-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -0,0 % 0,0 %
3 maanden 0,1 % -0,1 %
Dit jaar -0,3 % -0,4 %
2015 -0,1 % -0,7 %
2016 4,8 % 4,7 %
2017 2,3 % 2,4 %
3 jaar (op jaarbasis) i 1,8 % 1,7 %
Sinds start (op jaarbasis) i 3,6 % 3,3 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 184,81 M 30-04-2018
Aantal uitstaande aandelen/participaties
138.654 30-04-2018
Intrinsieke waarde i
EUR 1.067,58 18-05-2018
Morningstar rating â„¢

Beleggingskarakteristieken per 30-04-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 235 2225
Duration i 5,3 5,2
Effectief rendement 1,1 % 1,2 %
Gewogen rating A BBB+
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Sub-Fonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 30-04-2018

In april liet de iBoxx Euro Corporate Index een spreadverkrapping van 4 basispunten zien tot 103 basispunten boven de staatsleningencurve. De index boekte een absoluut rendement van +0,04%. De Duitse 10-jaarsrente sloot april af op 0,56%, een stijging van 7 basispunten ten opzichte van het eind van maart.

De stijging in de Duitse 10-jaarsrente ging gepaard met een stijging in de Amerikaanse 10-jaarsrente. Deze is in april voor het eerst sinds 2013 boven het 3%-niveau geklommen. Dit lijkt vooral een reactie te zijn op de aanhoudende economische groei, de krapper wordende arbeidsmarkt en oplopende inflatiecijfers in de VS. De budgettaire tekorten die zullen voortvloeien uit de recent aangenomen belastinghervormingen dragen ook bij aan hogere Amerikaanse renteniveaus, door de toename in het aanbod van Amerikaanse staatsobligaties die nodig is om deze tekorten te financieren.

Nadat er spreadverruiming was opgetreden in de voorgaande twee maanden zijn spreads op Europese bedrijfsobligaties beperkt ingekomen in april. Segmenten van de markt die eerder dit jaar de grootste spreadverruiming hebben laten zien, waaronder achtergesteld papier uitgegeven door verzekeraars en banken en obligaties uitgegeven door bedrijven uit de autosector, presteerden beter dan gemiddeld in april.

De gerapporteerde bedrijfsresultaten over het eerste kwartaal van 2018 schetste tot nu toe een vrij positief beeld over de onderliggende kracht van de wereldwijde economie. Deze synchrone groei over bijna alle regio’s leidt echter wel tot een opwaartse druk in de prijzen van belangrijke industriële grondstoffen, evenals tot een toenemende schaarste van werknemers en looninflatie in een aantal belangrijke sectoren, waaronder transport en logistiek. De mate waarin bedrijven in staat zijn om deze hogere kosten door te rekenen aan klanten varieert per sector en was een belangrijke factor achter de verschillen in gerapporteerde winstgroei bij bedrijven.

In tegenstelling tot de aandelenmarkten waren de reacties op teleurstellende eerstekwartaalbedrijfsresultaten in de obligatiemarkt nagenoeg verwaarloosbaar. Daarentegen waren de soms significante premies ten opzichte van hun bestaande obligaties die bedrijven moesten betalen om nieuwe obligaties in de markt te plaatsten in april wél een belangrijke drijfveer van de ontwikkeling in spreads.

Het aanbod van nieuwe obligaties in april was EUR 34 miljard, en daarmee ongeveer 29% minder dan in maart en ongeveer 31% meer dan een jaar eerder. Ondernemingen uit niet-financiële sectoren hebben afgelopen maand voor EUR 18 miljard aan nieuwe obligaties geplaatst. Ondernemingen uit de financiële sector hebben voor EUR 16 miljard aan nieuwe obligaties uitgegeven. In de eerste vier maanden is er voor EUR 163 miljard aan obligaties uitgegeven, een stijging van ongeveer 3% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Portefeuille-ontwikkelingen per 30-04-2018

Het Fonds belegt niet in ondernemingen die in strijd handelen met de VFI Richtlijn Financieel Beheer Goede Doelen. De VFI Richtlijn bestaat uit basisrichtlijnen én aanvullende richtlijnen. De basisrichtlijn adviseert instellingen om beleggingen te onderzoeken op schending van onder andere mensenrechten, corruptie en bescherming van het milieu. De aanvullende richtlijn is opgesteld voor organisaties die strengere
duurzaamheidscriteria in het beleggingsbeleid toe willen passen. Deze richtlijn omvat verdergaande uitsluiting van bedrijven die bijvoorbeeld betrokken zijn bij kernenergie, alcohol, tabak, proefdieren, pornografie en genetische modificatie. Ieder kwartaal wordt het beleggingsuniversum gescreend op overtreding van de VFI Richtlijn. Deze screening wordt uitgevoerd met behulp van de database van MSCI ESG Research.

Gedurende de maand varieerde de mate van gevoeligheid van de portefeuille voor marktontwikkelingen tussen de 98% en 102%. Hiermee had de portefeuille een relatief neutrale positionering in termen van marktrisico.

Onze positionering in de levensmiddelen-, vastgoed-, en bouwmaterialensector deed het relatief goed in april. Daarentegen droeg onze positionering in de banken-, auto-, en verzekeraarssector negatief bij. Onze liquiditeitspositie (in de vorm van kasmiddelen en staatsobligaties) had een licht negatieve impact.

Op bedrijfsniveau was er een positieve bijdrage van de overwogen posities in Orsted, KraftHeinz en Stora Enso alsmede de onderwogen posities in Aroundtown. Daarentegen droegen de overwogen posities in Iliad, SEB SA en Enexis en de onderwogen posities in Volkswagen (uitgesloten) en EDF (uitgesloten) negatief bij.

In april heeft het Fonds geparticipeerd in nieuwe uitgiften van o.a. Swisscom, CK Hutchison, UBS, Caixabank, Unibail-Rodamco, Iliad, Adler en Mondi.

Mondi wordt beschouwd als een van de meest vooruitstrevende bedrijven op het gebied van ESG en is een wereldleider op het gebied van duurzaam bosbeheer. Alle bossen van Mondi zijn gecertificeerd door de Forest Stewardship Council. Het bedrijf heeft ook recentelijk belangrijke stappen gezet op het gebied van sociaal management en het verbeteren van watermanagement.

Vooruitzichten
Wij zullen onze conservatieve positionering handhaven op de korte termijn. Deze positionering is het resultaat van onze zorgen over de trend van de-allocaties uit de credits asset class, het verdere terugschroeven van het CSPP-programma van de ECB later dit jaar, het feit dat spreads nog steeds vanuit een historisch perspectief op krappe niveaus liggen en de toegenomen idiosyncratische risico’s van bedrijven.
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Sub-Fonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 30-04-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-04-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -0,0 % 0,0 %
3 maanden 0,1 % -0,1 %
Dit jaar -0,3 % -0,4 %
2015 -0,1 % -0,7 %
2016 4,8 % 4,7 %
2017 2,3 % 2,4 %
3 jaar (op jaarbasis) i 1,8 % 1,7 %
Sinds start (op jaarbasis) i 3,6 % 3,3 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 21,96
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
22-01-2018
Aantal dividenduitkeringen per jaar
1
Dividendkalender
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Sub-Fonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Looptijdverdeling (30-04-2018)

Fonds
Benchmark
24,2 %
7-10 jaar
19,9 %
22,2 %
0-3 jaar
24,0 %
21,4 %
5-7 jaar
20,7 %
16,4 %
3-5 jaar
26,9 %
13,3 %
> 10 jaar
8,6 %
2,4 %
Cash
0,0 %
Totaal
100 %
100 %

Sectorverdeling (30-04-2018)

32,1 %
Banken
13,8 %
Nutsbedrijven
13,4 %
Consumentengoederen & diensten
6,7 %
Financiële dienstverlening & Onroerend Goed
6,6 %
Telecom & technologie
6,6 %
Industrie
6,1 %
Verzekeringen
4,6 %
Energie
3,9 %
Gezondheidszorg
2,5 %
Overig
2,4 %
Basismaterialen
1,3 %
Asset Backed Securities
Totaal
100 %
De cashpositie is opgenomen onder de post ‘Overig’.

Ratingverdeling (30-04-2018)

Fonds
Benchmark
2,3 %
AAA
0,6 %
8,5 %
AA
9,6 %
37,1 %
A
40,4 %
43,2 %
BBB
49,4 %
2,9 %
BB
0,0 %
3,6 %
Not Rated
0,0 %
2,4 %
Cash
0,0 %
Totaal
100 %
100 %
De ratingverdeling van het fonds is gebaseerd op de Bloomberg Composite methode. De ratingverdeling van de benchmark is gebaseerd op de ratingverdeling die de leverancier Markit iBoxx hanteert.

Top 10 belangen (30-04-2018)

1,8 %
2.875% Statoil 2013-25
1,5 %
1.500% Enexis 2015-23
1,4 %
3.875% Eurogrid 2010-20
1,1 %
1.000% OMV 2017-26
1,1 %
1.375% Terna 2017-27
1,1 %
1.375% FCA Bank Ireland 2015-20
1,1 %
0.500% Daimler 2016-19
1,0 %
0.625% JP Morgan Chase 2016-24
1,0 %
1.375% DS Smith 2017-24
1,0 %
2.375% Priceline 2014-24
Totaal
12,1 %
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Sub-Fonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,32 %
Service fee i
0,15 %
Taxe d'abonnement i
0,01 %
Verwachte lopende kosten i
0,48 %

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,20 %
Swing factor neerwaarts i
0,20 %
Swingfactor wordt toegepast mits het saldo van in- en outflow (ultimo handelsdag) uitkomt boven een vooraf bepaald percentage (de zogenaamde ‘threshold’) van het fondsvermogen. De hoogte van de threshold is 1%. Per 1 januari 2018 is de swingfactor aangepast van 0,25%/0,25% naar 0,20%/0,20%.
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Sub-Fonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
J
Type belegger
Institutioneel
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
Markit iBoxx Euro Corporates Index
Duration hedged
Nee
Beleggingsstrategie
Bedrijfsobligaties
Universum
Bedrijfsobligaties genoteerd in euro
Datum van oprichting
08-10-2013
Vestigingsland
Luxemburg
Mag alleen aangeboden worden aan professionele beleggers in
België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Morningstar rating â„¢

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Initiële inleg € 50.000, vervolginschrijvingen € 10.000
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
LU0979491239
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Sub-Fonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Sub-Fonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies that we invest in.

Our fund approach to Responsible Investment

The Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund has a more strict ESG process than other in-house credit funds. In addition to exclusion of companies that are on the general KCM exclusion list, it excludes companies that have violate the UN Global compact or the additional ethical guidelines, such as companies associated with nuclear energy, coal, alcohol, tobacco, adult entertainment and gambling. Furthermore, besides excluding companies associated with the production of controversial weapons, our definition includes any sort of military weapons.

An engagement approach is chosen for companies that are involved in GMO, factory farming, animal testing or if less than 5% of their revenue is derived from the production of fur or fur products.

Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Sub-Fonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.