Kempen Lux Euro Sustainable Credit Fund - Class J

Profiel

Kempen International Funds SICAV – Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het Fonds) belegt hoofdzakelijk in bedrijfsobligaties die een goede kredietwaardigheid hebben (investment grade rating van BBB- of hoger) en zijn genoteerd in euro’s. Naast een goede kredietwaardigheid moeten deze bedrijven ook voldoen aan strikte duurzaamheidscriteria. Het Fonds belegt voor een klein deel in bedrijfsobligaties die geen deel uitmaken van de benchmark.

In de benchmark, de Markit iBoxx Euro Corporates Index, zijn alleen leningen met een investment grade rating opgenomen. Door een actief beleggingsbeleid wordt beoogd een hoger totaal rendement te behalen dan dat van de benchmark. Daartoe wordt een gespreide portefeuille aangehouden en worden beleggingsrisico’s continu gemonitord. De selectie van de beleggingen in de portefeuille vindt plaats na grondige analyse van de debiteur en leningsvoorwaarden.

In het belang van de belegger is er besloten over te gaan tot een soft close van het Fonds per 5 januari 2016. Het Fonds zal dagelijkse instroom onder de 5 miljoen euro blijven accepteren van alleen bestaande beleggers. Voor beleggingen boven de 5 miljoen euro moet er contact worden opgezocht met de relatiebeheerder van het Fonds. Verkoop van het Fonds blijft gewoon mogelijk. Meer informatie over de soft close is te vinden in de Notice to Shareholders onder de tab Documenten.

Beheerteam

Alain van der Heijden, Rik den Hartog, Heinie Hakker, Harold van Acht, Sipke Moes, Luuk Cummins, Pim van Mourik Broekman, Quirijn Landman

Rendement per 30-09-2017 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-09-2017

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -0,2 % -0,2 %
3 maanden 1,0 % 1,1 %
Dit jaar 1,6 % 1,7 %
2014 8,9 % 8,2 %
2015 -0,1 % -0,7 %
2016 4,8 % 4,7 %
3 jaar (op jaarbasis) i 2,6 % 2,4 %
Sinds start (op jaarbasis) i 4,0 % 3,7 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 186,20 M 30-09-2017
Aantal uitstaande aandelen/participaties
149.518 30-09-2017
Intrinsieke waarde i
EUR 1.097,71 17-10-2017
Morningstar rating â„¢

Beleggingskarakteristieken per 30-09-2017

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 233 2088
Duration i 5,2 5,2
Effectief rendement 0,9 % 1,1 %
Gewogen rating A- BBB+
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Sub-Fonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 30-09-2017

In september liet de iBoxx Euro Corporate Index een spreadverkrapping van 4 basispunten zien tot een opslag van 107 basispunten boven de staatsleningencurve. De index boekte een absoluut rendement van -0,22%. De Duitse 10-jaarsrente sloot september af op 0,46%, 10 basispunten meer dan aan het eind van augustus.

De ECB heeft in september nog geen duidelijkheid verschaft over hoe ze haar obligatie-opkoopprogramma’s volgend jaar wenst af te bouwen. Wat wel duidelijk begint te worden is dat het bedrijfsobligatie-opkoopprogramma, het zogenaamde CSPP, niet evenredig aan de initiële afbouw van het QE-programma is verminderd. Dit programma is eerder dit jaar van EUR 80 miljard naar EUR 60 miljard per maand teruggeschroefd. In september heeft de ECB, bijvoorbeeld, EUR 8 miljard aan bedrijfsobligaties opgekocht. Hiermee heeft de ECB nu ongeveer 10% van alle “eligible” bedrijfsobligaties in haar bezit.

Naast de gestage aankopen van bedrijfsobligaties door de ECB waren de sterke inflows in de beleggingscategorie investment grade credits een belangrijke reden voor de verkrapping van spreads in september. Deze positieve technische omgeving woog uiteindelijk zwaarder dan de verschillende zorgen die op dit moment leven onder beleggers. Deze zorgen omvatten o.a. de geopolitieke crisis in Korea, potentiële verdere renteverhogingen door de Fed en verkleining van haar balans, de toenemende constitutionele spanningen tussen de regeringen van Catalonië en Spanje en de economische schade die verschillende orkanen hebben veroorzaakt in de VS en op de Caribische eilanden.

Een sector waar spreads wel reageerden op de door orkanen veroorzaakte schade was de herverzekeringssector. Na al geconfronteerd te zijn met het perspectief van verhoogde claims als gevolg van orkaan Harvey eind augustus, werd de sector opnieuw getroffen door twee zware orkanen (Irma en Maria) en een heftige aardbeving in Mexico. Deze gebeurtenissen lijken tot nu toe vooral een impact te gaan hebben op de derdekwartaalwinsten van de herverzekeraars en in veel mindere mate op hun solvabiliteit. Zorgen over de kapitaalpositie van de sector zou desondanks kunnen ontstaan wanneer er op korte termijn additionele catastrofes plaatsvinden en de herverzerkeringssector nog niet in staat is geweest haar premies significant te verhogen.

In september werden twee relatief grote overnames aangekondigd. United Technologies, een Amerikaans industrieel conglomeraat, wil haar branchegenoot in de luchtvaartindustrie, Rockwell Collins, voor ongeveer USD 30 miljard overnemen. Gegeven het feit dat United Technologies de overname grotendeels met vreemd vermogen wil financieren hebben zowel S&P, Moody’s en Fitch aangegeven hun huidige ratings opnieuw te bekijken, met de kanttekening dat het zeer waarschijnlijk is dat de ratings zullen worden verlaagd. Een vergelijkbare reactie van de agencies trad ook op toen Fortum, een Finse nutsbedrijf, de markt verraste met de aankondiging dat zij het Duitse Uniper voor EUR 9,8 miljard wil overnemen. Beide overnames passen in de trend van de afgelopen tijd waarin, met name niet-financiële, bedrijven bereid zijn hun kredietwaardigheid te laten verslechteren om inorganische groei te realiseren.

Het aanbod van nieuwe obligaties in september was EUR 51,7 miljard en daarmee meer dan twee keer zoveel als de vorige maand en ongeveer 8% hoger dan in september 2016. Instellingen uit niet-financiële sectoren hebben afgelopen maand voor EUR 24,2 miljard aan nieuwe obligaties geplaatst. Instellingen uit de financiële sector hebben EUR 27,5 miljard aan nieuwe obligaties uitgegeven. Gedurende de eerste negen maanden van het jaar was het aanbod van nieuwe obligaties EUR 418,2 miljard, een beperkte daling van 4% ten opzichte van vorig jaar.

Portefeuille-ontwikkelingen per 30-09-2017

Gedurende de maand varieerde de mate van gevoeligheid van de portefeuille voor marktontwikkelingen tussen de 88% en 91%. Hiermee had de portefeuille een onderwogen positionering in termen van marktrisico.

Onze positionering in de telecom-, industriële goederen- en bancaire sector deed het relatief goed in september. Daarentegen droeg onze positionering in de levensmiddelen- en autosector, alsmede in de nutsbedrijvensector, negatief bij. Onze liquiditeitspositie (in de vorm van kasmiddelen en staatsobligaties) pakte negatief uit.

Op bedrijfsniveau leverden de overwogen posities in Telecom Italia, AT&T, Transurban en Orange een positieve bijdrage. Daarentegen droegen de onderwogen posities in Volkswagen (uitgesloten), Total (uitgesloten) en de overwogen posities in Hannover Re and BNP Paribas negatief bij.

In september heeft het Fonds geparticipeerd in nieuwe uitgiften van o.a. Transurban, Belfius, Brenntag, Volksbank, Commonwealth Bank of Australia (achtergesteld) en Deere.

Vooruitzichten
Ondanks het feit dat wij de technische omgeving positiever inzien dan een maand geleden, blijven wij redelijk voorzichtig op de Europese bedrijfsobligatiemarkt. Het gebrek aan dispersie in de renteopslagen die bedrijven met zeer uiteenlopende kredietwaardigheden moeten betalen is, en blijft, een belangrijke bron van zorgen. Verder zijn spreadniveaus vanuit een historisch perspectief nog steeds zeer krap. Ook zien wij risico’s bij het huidige conflict tussen de VS en Noord-Korea en een sneller dan verwachte stijging in inflatie als gevolg van de aantrekkende wereldeconomie. Daarom zijn wij, ondanks de sterke economische omgeving in Europa en de aanhoudende steun voor de bedrijfsobligatiemarkt die voortvloeit uit het CSPP van de ECB van plan om onze conservatieve positionering te handhaven op de korte termijn.
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Sub-Fonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 30-09-2017 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-09-2017

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -0,2 % -0,2 %
3 maanden 1,0 % 1,1 %
Dit jaar 1,6 % 1,7 %
2014 8,9 % 8,2 %
2015 -0,1 % -0,7 %
2016 4,8 % 4,7 %
3 jaar (op jaarbasis) i 2,6 % 2,4 %
Sinds start (op jaarbasis) i 4,0 % 3,7 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 21,77
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
23-01-2017
Aantal dividenduitkeringen per jaar
1
Dividendkalender
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Sub-Fonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Looptijdverdeling (30-09-2017)

Fonds
Benchmark
20,9 %
0-3 jaar
21,8 %
15,0 %
3-5 jaar
28,0 %
33,0 %
5-7 jaar
20,6 %
11,0 %
7-10 jaar
21,3 %
16,0 %
> 10 jaar
8,4 %
4,2 %
Cash
0,0 %
Totaal
100 %
100 %

Sectorverdeling (30-09-2017)

30,6 %
Banken
12,9 %
Nutsbedrijven
11,9 %
Consumentengoederen & diensten
8,3 %
Telecom & technologie
8,0 %
Industrie
7,0 %
Financiële dienstverlening & Onroerend Goed
4,7 %
Verzekeringen
4,5 %
Overig
3,3 %
Gezondheidszorg
2,9 %
Supranationaal
2,4 %
Energie
1,8 %
Basismaterialen
1,1 %
Staatsleningen
0,7 %
Asset Backed Securities
Totaal
100 %
De cashpositie is opgenomen onder de post ‘Overig’.

Ratingverdeling (30-09-2017)

Fonds
Benchmark
6,1 %
AAA
0,6 %
7,4 %
AA
11,0 %
35,2 %
A
39,2 %
42,0 %
BBB
49,3 %
2,3 %
BB
0,0 %
2,9 %
Not Rated
0,0 %
4,2 %
Cash
0,0 %
Totaal
100 %
100 %
De ratingverdeling van het fonds is gebaseerd op de Bloomberg Composite methode. De ratingverdeling van de benchmark is gebaseerd op de ratingverdeling die de leverancier Markit iBoxx hanteert.

Top 10 belangen (30-09-2017)

1,7 %
2.750% Suez 2013-23
1,6 %
0.875% Statoil ASA 2015-23
1,5 %
1.500% Enexis 2015-23
1,5 %
3.875% Eurogrid 2010-20
1,4 %
0.750% BNP Paribas 2016-22
1,3 %
1.375% DS Smith 2017-24
1,3 %
1.375% Goldman Sachs 2017-24
1,3 %
4.875% Investor AB 2009-21
1,1 %
4.000% Intesa SanPaolo 2010-18
1,1 %
1.375% FCA Bank Ireland 2015-20
Totaal
13,8 %
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Sub-Fonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,32 %
Service fee i
0,15 %
Taxe d'abonnement i
0,01 %
Verwachte lopende kosten i
0,48 %

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,25 %
Swing factor neerwaarts i
0,25 %
Meer over ons swing factor beleid
Swingfactor wordt toegepast mits het saldo van in- en outflow (ultimo handelsdag) uitkomt boven een vooraf bepaald percentage (de zogenaamde ‘threshold’) van het fondsvermogen. De hoogte van de threshold kan variëren; desgevraagd informeert KCM beleggers over de hoogte van de drempel die in het verleden is toegepast. Per 7 juli 2015 is de swingfactor aangepast van 0,20% naar 0,25%.
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Sub-Fonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
J
Type belegger
Institutioneel
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
Markit iBoxx Euro Corporates Index
Duration hedged
Nee
Beleggingsstrategie
Bedrijfsobligaties
Universum
Bedrijfsobligaties genoteerd in euro
Datum van oprichting
08-10-2013
Vestigingsland
Luxemburg
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Morningstar rating â„¢

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Initiële inleg € 50.000, vervolginschrijvingen € 10.000
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
LU0979491239
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Sub-Fonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Sub-Fonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies.

Fund approach to Responsible Investment

The Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund has a more strict ESG process than other in-house credit funds. In addition to exclusion of companies that are on the general KCM exclusion list, it excludes companies that have violate the UN Global compact or the additional ethical guidelines, such as companies associated with nuclear energy, coal, alcohol, tobacco, adult entertainment and gambling. Furthermore, besides excluding companies associated with the production of controversial weapons, our definition includes any sort of military weapons.

An engagement approach is chosen for companies that are involved in GMO, factory farming, animal testing or if less than 5% of their revenue is derived from the production of fur or fur products.

Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Sub-Fonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.