Kempen Lux Euro Sustainable Credit Fund - Class J

Profiel

Kempen International Funds SICAV – Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het Fonds) belegt hoofdzakelijk in bedrijfsobligaties die een goede kredietwaardigheid hebben (investment grade rating van BBB- of hoger) en zijn genoteerd in euro’s. Naast een goede kredietwaardigheid moeten deze bedrijven ook voldoen aan strikte duurzaamheidscriteria. Het Fonds belegt voor een klein deel in bedrijfsobligaties die geen deel uitmaken van de benchmark.

In de benchmark, de Markit iBoxx Euro Corporates Index, zijn alleen leningen met een investment grade rating opgenomen. Door een actief beleggingsbeleid wordt beoogd een hoger totaal rendement te behalen dan dat van de benchmark. Daartoe wordt een gespreide portefeuille aangehouden en worden beleggingsrisico’s continu gemonitord. De selectie van de beleggingen in de portefeuille vindt plaats na grondige analyse van de debiteur en leningsvoorwaarden.

In het belang van de belegger is er besloten over te gaan tot een soft open van het Fonds per 28 juni 2018. Met ingang van juni 2018 zal het Fonds dagelijkse instroom onder de 10 miljoen euro blijven accepteren van alle beleggers. Voor beleggingen boven de 10 miljoen euro moet er contact worden opgezocht met de relatiebeheerder van het Fonds. Verkoop van het Fonds blijft gewoon mogelijk. Meer informatie over de soft open is te vinden in de Notice to Shareholders onder de tab Documenten.

Beheerteam

Alain van der Heijden, Rik den Hartog, Harold van Acht, Sipke Moes, Luuk Cummins, Pim van Mourik Broekman, Quirijn Landman, Marco Zanotto

Rendement per 31-08-2019 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-08-2019

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 0,7 % 0,7 %
3 maanden 3,7 % 3,7 %
Dit jaar 7,9 % 7,7 %
2016 4,8 % 4,7 %
2017 2,3 % 2,4 %
2018 -0,8 % -1,3 %
1 jaar (op jaarbasis) 7,1 % 6,7 %
3 jaar (op jaarbasis) i 2,6 % 2,4 %
5 jaar (op jaarbasis) i 3,1 % 2,8 %
Sinds start (op jaarbasis) i 4,0 % 3,6 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 473,75 M 31-08-2019
Omvang aandelenklasse
EUR 188,83 M 31-08-2019
Aantal uitstaande aandelen/participaties
167.458 31-08-2019
Intrinsieke waarde i
EUR 1.115,75 20-09-2019
Morningstar rating â„¢

Beleggingskarakteristieken per 31-08-2019

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 273 2650
Duration i 5,1 5,2
Effectief rendement 0,4 % 0,4 %
Gewogen rating BBB+ BBB+
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 31-08-2019

In augustus liet de iBoxx Euro Corporate Index een spreadverruiming zien van 11 basispunten tot 121 basispunten boven de staatsleningencurve. De index boekte een absoluut rendement van +0,68%. De Duitse 10-jaarsrente stond eind augustus op -0,70%, 21 basispunten lager dan eind juli.

De recente trend van dalende staatsobligatierentes hield ook in augustus onverminderd aan, onder invloed van een combinatie van factoren. Allereerst wijzen economische cijfers op een synchrone wereldwijde groeivertraging, vooral in de verwerkende industrie. Naar verwachting leidt dit tot een afnemende inflatiedruk in de komende kwartalen. Ten tweede wordt verwacht dat de centrale banken het monetaire beleid agressief gaan verruimen: dit om de afnemende economische bedrijvigheid te keren en te voorkomen dat de getemperde inflatieverwachtingen verankerd raken. De consensusverwachting gaat uit van nog eens vier renteverlagingen van de Amerikaanse centrale bank (Fed) in de komende 12 maanden, terwijl de ECB naar verwachting al in september de rente met minimaal 10 basispunten verlaagt en opnieuw een obligatieopkoopprogramma (CSPP) invoert. Tot slot zijn er talloze geopolitieke risico’s die bijdragen aan het onbehagen onder beleggers en daardoor een sterke vraag naar veiligehavenbeleggingen aanwakkeren, zoals staatsobligaties en goud. Voorbeelden van deze geopolitieke risico’s zijn de aanhoudende handelsimpasse tussen China en de VS, de kans op een ‘no-deal brexit’ eind oktober, een naderende staatsschuldencrisis in Argentinië, maatschappelijke onrust in Hongkong en tot slot de kans op een militaire confrontatie tussen de VS en Iran. Het buitenlandbeleid van president Trump (“America First”) en de afbrokkelende Amerikaanse steun aan talloze wereldwijde instellingen en akkoorden (zoals de VN, het IMF, de NAVO, het Akkoord van Parijs, het nucleaire verdrag met Iran en het Trans Pacific Partnership, TPP) lijken de belangrijkste redenen te zijn waarom beleggers een groeiende wereldwijde instabiliteit ervaren.

De spreads op obligaties uitgegeven door General Electric liepen in augustus op met tussen de 65 en 110 basispunten. In een lijvig analistenrapport van 175 pagina’s wordt de onderneming beschuldigd van wijdverbreide boekhoudfraude, in het bijzonder bij verzekeringen voor langdurige zorg en bij dienstverlening aan de oliesector (via dochtermaatschappij GE Baker Hughes). Feit is dat GE al eerder in 2017 en 2018 grootschalige afboekingen en dotaties aan de reserves moest melden bij het verzekeringsonderdeel, nadat de veronderstellingen voor gezondheidszorgclaims op de lange termijn aanzienlijk waren herzien. Dit vormt voor beleggers een extra bron van onzekerheid: hoe groot kunnen deze verplichtingen worden gezien de stijgende kosten van de gezondheidszorg en de langere levensverwachting in de VS? Meerdere ontwikkelingen waren voor hedgefondsen vervolgens reden voor een short-selling aanval: nadere onderzoeken van de SEC en het Amerikaanse ministerie van Justitie (DoJ) naar de boekhoudkundige verwerking van de verzekeringsverplichtingen en de omzettoerekening bij de energiedivisie, een voorgenomen wisseling van accountant en het recente besluit om de CFO te vervangen.

De relatieve underperformance van de sector industriële goederen & diensten kon in augustus vooral toegeschreven worden aan de toename van de spreads op GE obligaties en de hierboven beschreven zwakte in de wereldwijde industriële bedrijvigheid. Een andere sector die achterbleef was persoonlijke & huishoudelijke goederen, waar de voorgenomen fusie van tabaksconcern Philip Morris International met een partij met een zwakkere kredietwaardigheid (Altria) tot een fikse toename leidde van de spreads op obligaties uitgegeven door Philip Morris. Daarentegen lieten minder conjunctuurgevoelige sectoren zoals media, telecommunicatie en voeding & dranken een bovengemiddelde performance zien. Een van de best presterende subsectoren was achtergesteld schuldpapier van verzekeringsmaatschappijen.

Het aanbod van nieuwe obligaties bedroeg in augustus EUR 29 miljard. Dat is circa 17% minder dan in juli 2019 en augustus 2018. Ondernemingen uit niet-financiële sectoren plaatsten de afgelopen maand voor EUR 15 miljard aan nieuwe obligaties, terwijl financiële instellingen voor EUR 14 miljard aan nieuw papier uitgaven. Over de eerste acht maanden van 2019 komt het totale emissiebedrag daarmee uit op EUR 356 miljard, 20% meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Portefeuille-ontwikkelingen per 31-08-2019

De afgelopen maand varieerde de mate van gevoeligheid van de portefeuille voor marktontwikkelingen tussen de 93% en 100%. Hiermee had de portefeuille een licht onderwogen tot neutrale positionering in termen van marktrisico.

Onze positionering in de sectoren industriële goederen & diensten, banken en auto’s voegde in augustus waarde toe. Daarentegen pakte onze positionering in de sectoren technologie, verzekeraars en voeding & dranken nadelig uit. Onze liquiditeitspositie (in de vorm van kasmiddelen en staatsobligaties) had een positief effect op de performance.

Op bedrijfsniveau was er een positieve bijdrage van de overwogen posities in La Poste, Eurogrid, Argenta Spaarbank en Bank of America, alsmede van de onderwogen posities in General Electric (uitgesloten uit het beleggingsuniversum), Banco Santander, Daimler en Philip Morris International (uitgesloten uit het beleggingsuniversum). Hier stond een negatieve bijdrage tegenover van de overwogen posities in Euronet, Coca-Cola HBC, Terna, CNH Industrial en PVH.

Het Fonds nam in augustus deel aan nieuwe obligatie-uitgiftes van KBC, HSBC, Fastighets Balder en National Grid.

Het Britse National Grid (elektriciteitsdistributie en-transmissie) wordt in ESG-opzicht als een van de meest vooraanstaande nutsbedrijven gezien. De groep heeft als doelstelling voor 2050 om de CO2-uitstoot ten opzichte van 1990 met 80% te verminderen. Voorts werkt de onderneming nauw samen met lokale gemeenschappen en externe stakeholders om de lokale biodiversiteit op meer dan 50 locaties te vergroten.

Vooruitzichten
Enerzijds zijn er steeds meer tekenen dat de wereldeconomie trager gaat groeien. Anderzijds wordt er op de korte termijn op een groter aanbod van obligaties gerekend. Daarom willen we in de portefeuille een relatief defensieve positionering handhaven. De voornaamste redenen waarom we nog geen duidelijk onderwogen positionering verkiezen, zijn het vooruitzicht dat de ECB mogelijk een nieuw opkoopprogramma voor bedrijfsobligaties van stal haalt en de aanhoudende instroom in de beleggingscategorie bedrijfsobligaties van investment grade-kwaliteit.
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-08-2019 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-08-2019

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 0,7 % 0,7 %
3 maanden 3,7 % 3,7 %
Dit jaar 7,9 % 7,7 %
2016 4,8 % 4,7 %
2017 2,3 % 2,4 %
2018 -0,8 % -1,3 %
1 jaar (op jaarbasis) 7,1 % 6,7 %
3 jaar (op jaarbasis) i 2,6 % 2,4 %
5 jaar (op jaarbasis) i 3,1 % 2,8 %
Sinds start (op jaarbasis) i 4,0 % 3,6 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 21,95
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
21-01-2019
Aantal dividenduitkeringen per jaar
1
Dividendkalender
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Looptijdverdeling (31-08-2019)

Fonds
Benchmark
30,3 %
3-5 jaar
27,3 %
19,2 %
0-3 jaar
24,5 %
18,4 %
7-10 jaar
18,2 %
17,3 %
5-7 jaar
21,2 %
13,5 %
> 10 jaar
8,9 %
1,4 %
Cash
0,0 %
Totaal
100 %
100 %

Sectorverdeling (31-08-2019)

32,4 %
Banken
13,0 %
Nutsbedrijven
12,1 %
Consumentengoederen & diensten
8,9 %
Industrie
8,2 %
Telecom & technologie
7,2 %
Financiële dienstverlening & Onroerend Goed
6,3 %
Gezondheidszorg
4,0 %
Verzekeringen
3,1 %
Energie
1,8 %
Basismaterialen
1,6 %
Overig
1,1 %
Staatsleningen
0,3 %
Asset Backed Securities
Totaal
100 %
De cashpositie is opgenomen onder de post ‘Overig’.

Ratingverdeling (31-08-2019)

Fonds
Benchmark
1,5 %
AAA
0,4 %
5,4 %
AA
10,8 %
41,5 %
A
39,5 %
45,6 %
BBB
49,3 %
2,6 %
BB
0,0 %
2,0 %
Not Rated
0,0 %
1,4 %
Cash
0,0 %
Totaal
100 %
100 %
De ratingverdeling van het fonds is gebaseerd op de Bloomberg Composite methode. De ratingverdeling van de benchmark is gebaseerd op de ratingverdeling die de leverancier Markit iBoxx hanteert.

Top 10 belangen (31-08-2019)

1,9 %
3.875% Eurogrid 2010-20
1,6 %
1.500% Enexis 2015-23
1,3 %
0.736% Bank of America 2017-22
1,2 %
0.875% Equinor 2015-23
1,2 %
1.750% Morgan Stanley 2016-24
1,1 %
0.750% PSA Banque France 2018-23
1,1 %
1.375% Terna 2017-27
1,1 %
2.000% Renault 2019-24
1,0 %
1.125% Deutsche Bahn 2019-28
1,0 %
4.625% Veolia Environnement 2012-27
Totaal
12,6 %
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,32 %
Service fee i
0,15 %
Taxe d'abonnement i
0,01 %
Verwachte lopende kosten i
0,48 %

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,20 %
Swing factor neerwaarts i
0,20 %
Swingfactor wordt toegepast mits het saldo van in- en outflow (ultimo handelsdag) uitkomt boven een vooraf bepaald percentage (de zogenaamde ‘threshold’) van het fondsvermogen. De hoogte van de threshold is 1%. Per 1 januari 2018 is de swingfactor aangepast van 0,25%/0,25% naar 0,20%/0,20%.
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
J
Type belegger
Institutioneel
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
Markit iBoxx Euro Corporates Index
Duration hedged
Nee
Beleggingsstrategie
Bedrijfsobligaties
Universum
Bedrijfsobligaties genoteerd in euro
Datum van oprichting
08-10-2013
Vestigingsland
Luxemburg
Mag alleen aangeboden worden aan professionele beleggers in
België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Morningstar rating â„¢

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Initiële inleg € 50.000, vervolginschrijvingen € 10.000
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
LU0979491239
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Visie & missie van Kempen

Kempen Capital Management (hierna Kempen) is een vermogensbeheerder die gelooft in betrokken aandeelhouderschap en een lange beleggingshorizon omdat daarmee recht wordt gedaan aan de belangen van alle stakeholders. In de dienstverlening aan onze klanten staat waardecreatie centraal. We willen onze klanten helpen om duurzaam vermogen op te bouwen en te behouden dat niet alleen economisch rendement oplevert, maar ook een concrete positieve impact heeft. Daarom vinden we het belangrijk dat Kempen zich een betrokken aandeelhouder toont die vanuit een langetermijnperspectief oog voor milieu, sociale en governance (ESG) kwesties heeft.

Hoe Kempen verantwoord belegt

Kempen maakt zich sterk voor duurzame alpha. Ons ESG-beleid steunt daartoe op vier pijlers:

  • ESG-integratie: ervoor zorgen dat we in onze beleggingsanalyses en -processen duurzaamheidsrisico’s en –kansen voldoende meewegen.

  • Uitsluiting en vermijding: niet beleggen in ondernemingen waar sprake is van controversiële activiteiten of gedragingen.

  • Actief aandeelhouderschap: verantwoord omgaan met het kapitaal van onze klanten en onze invloed aanwenden om via dialoog en uitoefening van het stemrecht het gedrag van ondernemingen in specifieke ESG-kwesties te verbeteren en positieve veranderingen in gang te zetten.

  • Positieve impact: beleggen met als doel impact te hebben en een concrete positieve bijdrage te leveren, bijvoorbeeld aan de door de VN geformuleerde Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s).

Â

Om onze missie en visie in praktijk te brengen, gaan we over een breed scala aan strategische, financiële en ESG-kwesties de dialoog aan met ondernemingen in onze portefeuilles. Als actieve aandeelhouder leggen we ons gewicht in de schaal om hun ESG-prestaties te helpen verbeteren. Op deze wijze stellen we enkele van de belangrijkste en meest urgente duurzaamheidskwesties aan de orde die in het bedrijfsleven en de wereld spelen. Onze belangrijkste engagementthema’s zijn: mensenrechten, arbeidsrechten, klimaatverandering en governance.

Â

Samen met andere beleggers leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling van principes en standaarden voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze collectieve engagementinitiatieven zijn op zowel sectoren als specifieke ondernemingen in onze portefeuilles gericht.

Â

Hier vindt u ons complete stemverslag.

Â

HOE ONS FONDS VERANTWOORD BELEGT

Het ESG-beleid van Kempen is voor de drie relevante pijlers – uitsluiting, ESG-integratie en actief aandeelhouderschap – volledig in het beleggingsproces van ons fonds ingebed.

Â

1. Uitsluiting

In lijn met het algemene beleid van Kempen beleggen de Euro Credit-strategieën[1] niet in ondernemingen die op de uitsluitings- of vermijdingslijst van Kempen voorkomen. Ondernemingen op deze lijsten zijn betrokken bij de productie van controversiële wapens, halen hun omzet voor een significant deel uit de productie of distributie van tabak of zijn bij ernstige controversiële kwesties betrokken geraakt.

Â

Het Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund combineert ESG-integratie met aanvullende uitsluitingscriteria. Ondernemingen met een MSCI ESG-rating van B of lager, een ‘fail’ voor toetsing op de criteria van de UN Global Compact of een alert in de MSCI ESG Impact Monitor worden uitgesloten. Het fonds sluit bovendien ondernemingen uit die in aanzienlijke mate bij de productie van militaire wapens of kernenergie betrokken zijn, zich met de winning van steenkool bezighouden of aanzienlijke steenkoolvoorraden aanhouden, in aanzienlijke mate bij de productie of distributie van alcohol betrokken zijn of zich met pornografie of gokken bezighouden. Voor ondernemingen die bij genetische modificatie, bio-industrie of dierproeven betrokken zijn of minder dan 5% van hun omzet uit de productie van bont of bontproducten halen, past het fonds een engagementbenadering toe.

Â

TABEL 1 AANVULLENDE UITSLUITINGSCRITERIA VOOR HET KEMPEN EURO SUSTAINABLE CREDIT FUND

Â

ESG-Criteria

Beleggingsoplossingen

Criteria

UNGC

Etische criteria

Verantwoord beleggen

Duurzaam beleggen

×   Mensenrechten

v

Â

v

v

×   Kinderarbeid

v

Â

v

v

×   Dwangarbeid

v

Â

v

v

×   Recht op collectieve onderhandelingen

v

Â

v

v

×   Discriminatie

v

Â

v

v

×   Corruptie

v

Â

v

v

×   Milieubescherming

v

Â

v

v

×   Controversiële wapens

v

Â

v

v

×   Biodiversiteit

v

Â

v

v

×   Integraal ketenbeheer

v

Â

v

v

×   Gebruik van milieubelastende stoffen

v

Â

v

v

×   Productie / distributie van tabak

Â

v

v

v

×   Militaire wapens

Â

v

Â

v

×   Productie van kernenergie

Â

v

Â

v

×   Steenkool

Â

v

Â

v

×   Productie / distributie van alcohol

Â

v

Â

v

×   Pornografie

Â

v

Â

v

×   Gokken

Â

v

Â

v

×   Dierproeven

Â

v

Â

v

×   Productie van bont

Â

v

Â

v

×   Bio-industrie

Â

v

Â

v

×   Genetisch gemodificeerde organismen

Â

Â

v

Â

v

Â

2. ESG-integratie

Verantwoord beleggen gaat in de Euro Credit-strategieën van Kempen verder dan alleen de uitsluiting van ondernemingen. ESG-criteria vormen een integraal onderdeel van het beleggingsproces. Om zich een fundamentele mening over een onderneming te kunnen vormen, beoordelen de portefeuillemanagers het bedrijfsprofiel, het financieel profiel en het ESG-profiel. Voor de ESG-beoordeling wordt onderzoek door MSCI ESG Research LLC als basis gebruikt.

Â

Bij een lage score op ESG-criteria wordt voor obligaties van de betreffende onderneming mogelijk een extra renteopslag verlangd en/of wordt een dialoog opgestart. Indien ESG-risico’s als te ernstig worden beoordeeld, wordt een belegging in de onderneming vermeden en/of wordt een bestaand belang verkocht.

Â

Het Responsible Investment Team van Kempen screent elk kwartaal de portefeuilles van de Euro Credit-strategieën en bespreekt zijn bevindingen met de portefeuillemanagers. Hierbij wordt speciaal gelet op ondernemingen met een MSCI ESG-rating van B of lager, een ‘fail’ voor toetsing op de criteria van de UN Global Compact of een alert in de MSCI ESG Impact Monitor. Ondernemingen in CO2-intensieve sectoren krijgen ook speciale aandacht.

Â

3. Actief aandeelhouderschap

Voor de Euro Credit-strategieën van Kempen onderscheiden we drie soorten engagement: i) engagement gericht op bewustwording, ii) engagement gericht op verandering en iii) beleid- en/of systeemgerelateerd engagement. De eerste vorm van engagement heeft als doel om binnen een onderneming de bewustwording van een bepaalde problematiek te bevorderen en/of meer informatie over een specifieke ESG-kwestie te verzamelen. De tweede vorm van engagement, die mogelijk voortvloeit uit de eerste vorm, beoogt een specifiek SMART-doel te verwezenlijken. De derde vorm is erop gericht om overheidsbeleid of een systeem dat voor de bredere kapitaalmarkten relevant is, te verbeteren.

Â

Ons engagementproces omvat vier mijlpalen:

1. Zorgen worden aan onderneming kenbaar gemaakt

2. Onderneming erkent de kwestie

3. Onderneming bepaalt strategie / stemt in met verbeteractie

4. Onderneming implementeert strategie.

Â

Ons engagement kan bij ieder van de eerste drie mijlpalen beginnen. Wanneer een mijlpaal is bereikt, wordt dit in het engagementdossier aangetekend en wordt het proces van de volgende mijlpaal gestart. Nadat de vierde mijlpaal is bereikt, wordt het engagementdossier gesloten, maar blijven we de onderneming nog wel volgen. Mocht een onderneming op enig moment weigeren om mee te werken, dan moet verkoop van het belang worden overwogen. De bereidheid tot samenwerking meten we aan de hand van vastgestelde tijdlijnen.

Â

Op dit moment lopen er geen engagementcases voor ondernemingen in de portefeuille van het Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund. In 2018 zijn we voor de Euro Credit-strategieën de dialoog met Bayer aangegaan. Na de acquisitie van Monsanto zit Bayer nu met enkele significante controversiële kwesties op het gebied van genetisch gemodificeerde organismen in zijn maag. Doel van ons engagement is een formele, schriftelijke verklaring van de onderneming te krijgen dat kleine boerenbedrijven die onbedoeld gebruik van onder licentie van Bayer gemodificeerde gewassen maken, niet worden vervolgd. Verder is Bayer gevraagd om een doelstelling te bepalen voor het aantal kleine boeren dat voorlichting over zijn gewasbeschermingsproducten krijgt.

Â

Nog doorlopende engagementcases betreffen Volkswagen over de bedrijfscultuur, Cez over het gebruik van steenkool (de engagement factsheet kunt u hier vinden), Glencore over klimaatmaatregelen (de engagement factsheet kunt u hier vinden) en Huntsman over de verschaffing van ESG-informatie. MSCI ESG heeft in juli 2018 Huntsman opgewaardeerd van ‘CCC’ naar ‘B’ en Huntsman geeft in het in 2018 gepubliceerde duurzaamheidsverslag voor het eerst een overzicht van de geboekte vooruitgang met betrekking tot de tien principes van de UN Global Compact.

Â

[1]Kempen (Lux) Euro Credit Fund, Kempen (Lux) Euro Credit Fund Plus, Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund en Kempen (Lux) Euro High Yield Fund

*

Alhoewel de informatieverschaffers van Kempen Capital Management N.V., waaronder MSCI ESG Research LLC en gelieerde bedrijven (de “ESG-partijen”), informatie betrekken uit bronnen die zij betrouwbaar achten, wordt de originaliteit, juistheid en/of volledigheid van de opgenomen gegevens door geen van de ESG-partijen gewaarborgd of gegarandeerd. Geen van de ESG-partijen biedt enige uitdrukkelijke of impliciete garantie van welke aard dan ook, en de ESG-partijen wijzen hierbij uitdrukkelijk alle garanties van de hand inzake de verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de hierin opgenomen gegevens. Geen van de ESG-partijen aanvaardt enige aansprakelijkheid voor eventuele fouten of omissies in verband met hierin opgenomen gegevens. Voorts is geen van de ESG-partijen, onverminderd het voorgaande, onder welke omstandigheid dan ook aansprakelijk voor directe, indirecte, bijzondere, punitieve, gevolg- of andersoortige schade (met inbegrip van winstderving), ook al zijn zij op de mogelijkheid van dergelijke schade gewezen.

ESG Report
Screening MSCI Research
Screening MSCI Research
UN
Bron
disclaimer
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.