Kempen Lux Euro Sustainable Credit Fund - Class BN

Profiel

Kempen International Funds SICAV – Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het Fonds) belegt hoofdzakelijk in bedrijfsobligaties die een goede kredietwaardigheid hebben (investment grade rating van BBB- of hoger) en zijn genoteerd in euro’s. Naast een goede kredietwaardigheid moeten deze bedrijven ook voldoen aan strikte duurzaamheidscriteria. Het Fonds belegt voor een klein deel in bedrijfsobligaties die geen deel uitmaken van de benchmark.

In de benchmark, de Markit iBoxx Euro Corporates Index, zijn alleen leningen met een investment grade rating opgenomen. Door een actief beleggingsbeleid wordt beoogd een hoger totaal rendement te behalen dan dat van de benchmark. Daartoe wordt een gespreide portefeuille aangehouden en worden beleggingsrisico’s continu gemonitord. De selectie van de beleggingen in de portefeuille vindt plaats na grondige analyse van de debiteur en leningsvoorwaarden.

 

        

Beheerteam

Alain van der Heijden, Harold van Acht

Rendement per 31-03-2021 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-03-2021

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -0,8 % -0,8 %
3 maanden -0,8 % -0,8 %
Dit jaar -1,0 % -0,9 %
2018 -0,9 % -1,3 %
2019 6,2 % 6,3 %
2020 3,6 % 2,7 %
1 jaar (op jaarbasis) 1,6 % 1,0 %
3 jaar (op jaarbasis) i 2,7 % 2,3 %
5 jaar (op jaarbasis) i 2,8 % 2,5 %
Sinds start (op jaarbasis) i 2,5 % 2,2 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 1.022,31 M 31-03-2021
Omvang aandelenklasse
EUR 51,91 M 31-03-2021
Aantal uitstaande aandelen/participaties
2.008.643 31-03-2021
Intrinsieke waarde i
EUR 25,94 08-04-2021
Omloopsnelheid
227,38 %
Morningstar rating â„¢
Het omloopsnelheidscijfer is per einde boekjaar van het fonds en wordt een keer per jaar geüpdatet.

Beleggingskarakteristieken per 31-03-2021

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 280 3143
Duration i 5,4 5,3
Effectief rendement 0,6 %
Gewogen rating A- BBB+
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Ontwikkelingen per 28-02-2021

In februari liet de iBoxx Euro Corporate Index een spreadverkrapping zien van 1 basispunt tot 97 basispunten boven de staatsleningencurve en 71 basispunten boven de swapcurve. De index boekte een absoluut rendement van -0,78%. De 10-jaarsrente op Duitse staatsobligaties stond eind februari op -0,26% en was daarmee 26 basispunten minder negatief dan eind januari.

Februari was een volatiele maand voor bedrijfsobligaties. In de eerste twee weken van de maand presteerden zij goed. Het marktsentiment kreeg een impuls van de benoeming van Mario Draghi tot Italiaanse premier. Dit was niet alleen goed nieuws voor Italië, maar ook voor de Europese integratie in het algemeen. Ook bleef de economische ontwikkeling steun bieden. Verder wezen de inkoopmanagersindices voor de verwerkende industrie onverminderd op groei, zij het in beperkte mate. Hier stond echter een zwakkere dienstensector tegenover die bleef krimpen. Vooral in Italië, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Ierland bleef de dienstensector zwak als gevolg van strikte lockdownmaatregelen in deze landen. Over het algemeen blijft de verwerkende industrie goed presteren en verbeteren de economische cijfers in Europa en de VS.

Het sentiment sloeg echter om in de tweede helft van de maand. Een sterke stijging van de obligatierente leidde tot een verkoopgolf in bedrijfsobligaties en oplopende spreads. De obligatierente liep op in reactie op hogere groei- en inflatieverwachtingen. Hierdoor neemt de kans op monetaire verkrapping door centrale banken toe. In Europa steeg de 10-jaarsrente op Duitse staatsobligaties met 26 basispunten naar -0,26%. In de VS was de rentestijging nog groter: 34 basispunten naar +1,4%. Aan het einde van de maand vielen de obligatierentes weer wat terug na opmerkingen van Fed-voorzitter Jerome Powell. In reactie op de renteontwikkeling verklaarde hij dat de Fed eventuele beleidswijzigingen duidelijk zou communiceren. ECB-functionarissen verklaarden dat de obligatierente goed in de gaten wordt gehouden. Zij zinspeelden op de mogelijkheid om meer obligaties op te kopen in het kader van het pandemie-opkoopprogramma (PEPP) om de obligatierente weer te drukken. Via deze maatregel kan verdere verkrapping van de begrotingssituatie worden voorkomen.

De pandemie had opnieuw impact op de markten. Aan het einde van de maand meldde John Hopkins University dat wereldwijd inmiddels meer dan 2,5 miljoen mensen aan covid-19 zijn overleden. In de maand februari zwakte het aantal nieuwe dagelijkse besmettingen af, maar van land tot land liepen de ontwikkelingen sterk uiteen. Zo kan de ontwikkeling in Frankrijk leiden tot striktere maatregelen vanaf begin maart, terwijl het beeld in het Verenigd Koninkrijk blijft verbeteren. Op het vaccinfront was er eveneens positief nieuws. In landen met een hoog percentage vaccinaties laten de coronacijfers zien dat inenting effectief is. Het vaccin van Johnson & Johnson is inmiddels goedgekeurd door de FDA en naar verwachting wordt dit vaccin begin maart ook in de EU toegelaten. Dit vergroot de kans op een hogere vaccinatiegraad in de komende periode en op een geleidelijke heropening van economieën.

Begrotingsmaatregelen blijven krachtig steun bieden. Groeiprognoses worden opwaarts bijgesteld, vooral voor de VS. Een van de voornaamste redenen voor een hogere groeiprognose in de VS is het stimuleringspakket van Biden (omvang: 9% van het bbp). In de VS laten de economische cijfers een sterke ontwikkeling zien. De winkelverkopen stegen in januari met 5,3%. Ook blijven de bedrijvigheidsindicatoren opveren, wat duidt op een sterke economische groei. In de VS is al 21% van de bevolking ingeënt, waarmee de VS duidelijk voorloopt op de EU. Dit biedt voortgaand opwaarts potentieel aan de groeiverwachtingen ten opzichte van de EU.

Het resultatenseizoen loopt intussen ten einde. Aan het einde van de maand februari had in de VS al bijna 90% van de ondernemingen gerapporteerd tegen zo’n 70% in Europa. Over het geheel genomen overtroffen omzet en winst de verwachtingen in de VS. Gemiddeld genomen meldde 80% van de ondernemingen in de VS een hoger dan verwachte winst. Net als vorig kwartaal viel de winst grofweg 17% hoger dan verwacht uit, dat is bijna een recordniveau. Ook in Europa hebben de meeste ondernemingen beter dan verwachte resultaten gerapporteerd. Bijna 50% meldde een hoger dan verwachte winst. Daarmee blijft Europa wel duidelijk achter bij de VS.

De vraag naar bedrijfsobligaties is nog steeds groot, alhoewel de ECB momenteel relatief lage volumes opkoopt. In februari lagen de bedrijfsobligatie-aankopen van de ECB in het kader van het CSPP-programma op € 3,4 miljard. Dat is aanzienlijk minder dan zij mogen kopen in het kader van het CSPP-programma en ook minder dan de € 4,9 miljard van januari. Het aanbod van nieuwe bedrijfsobligaties bedroeg in februari slechts € 26 miljard en het netto aanbod kwam uit op € 10 miljard. Op sectorniveau komt een groot deel van de uitgifte tot dusverre dit jaar op het conto van vastgoed (€ 13 miljard) en energie (€ 16 miljard). Als gevolg van de aanhoudend sterke vraag naar bedrijfsobligaties is er dit jaar slechts een kleine of helemaal geen uitgiftepremie. Vorig jaar om deze tijd (nog voor de covid-19-crisis) was die er nog wel. Vorig jaar om deze tijd (nog voor de covid-19-crisis) was die er nog wel. Bij veel uitgiftes is er dit jaar sprake van geen of een negatieve opslag ten opzichte van de bestaande issuer curve. Het aanbod van bedrijfsleningen vanaf 1 januari 2021 (€ 12 miljard) ligt aanzienlijk hoger dan in 2020 (€ 6 miljard) en in 2019 (€ 6 miljard). Veel ondernemingen blijven bedrijfsleningen uitgeven om hun credit rating te ondersteunen en aflopende bedrijfsleningen te herfinancieren. Het aanbod was vooral in de financiële sector veel sterker in februari (€ 30 miljard).

De sector reizen & toerisme was een van de uitblinkers in februari. Het sentiment verbeterde iets dankzij gunstigere reisvooruitzichten op de middellange termijn. De routekaart uit de crisis die de Britse premier Boris Johnson schetste, leidde tot een sterke verkrapping van de creditspread voor luchtvaartmaatschappijen. De automobielsector behoorde daarentegen tot de achterblijvers in februari. Een tekort aan halfgeleiders ontwricht deze sector vrij aanzienlijk. Het tekort is een gevolg van te conservatieve vraaginschattingen begin 2020 toen autofabrikanten hun fabrieken sloten in reactie op de beginnende pandemie. Toen de autoverkopen weer opveerden, hadden de leveranciers van halfgeleiders hun productiecapaciteit al aan andere klanten toegewezen. Dit heeft tot de huidige capaciteitsproblemen geleid. Volgens berichtgeving uit de chipsector kunnen de tekorten tot ver in het tweede kwartaal van 2021 duren. De verstoring van de bevoorrading kan tot een 7%-9% lagere productie in de eerste helft van 2021 leiden.

De afgelopen maand varieerde de gevoeligheid van de portefeuille voor marktontwikkelingen tussen 105% en 110%. Hiermee was de portefeuille overwogen in termen van marktrisico.

Onze positionering in de sectoren infrastructuur, industriële goederen en voeding & dranken was relatief succesvol in februari. Daarentegen pakte onze positionering in de sectoren banken en reizen & toerisme licht nadelig uit.

Op ondernemingsniveau droegen de overwogen posities in Frankfurt Airport, Becton Dickinson en DSV Panalpina positief bij aan de performance. De overwogen positie in Total en de onderwogen positie in Volkswagen voegden eveneens waarde toe. Hier stond een negatieve bijdrage tegenover van de onderwogen positie in Easyjet. Deze obligatie profiteerde sterk van de verbeterde sectorvooruitzichten. De overwogen positie in AT&T drukte de performance eveneens. Langerlopende obligaties bleven achter in een omgeving van oplopende obligatierentes. Dit leidde tot een steilere spreadcurve voor AT&T.

Het Fonds nam in februari deel aan de obligatie-uitgiftes van onder meer NTT en Cellnex. Aangezien de uitgiftepremie zeer beperkt is en de waarderingen steeds hoger raken, vooral aan de lange kant van de curve, stellen wij ons bij het inschrijven op nieuwe uitgiftes terughoudend op.

Vooruitzichten
We blijven gematigd positief voor de markt. Alhoewel een werkend vaccin op de lange termijn aanzienlijk positief kan uitwerken voor de economie, blijven we bezorgd over de verwachtingen voor de economische groei op de korte termijn. We verwachten dat het economisch groeimomentum voorlopig zwak blijft. Uitgaande van een 3-6 maands horizon is onze visie echter wel positief. We verwachten een herstel aan het einde van het tweede kwartaal. Vooral in de VS voorzien we een sterke groei. Hierdoor neemt echter wel de kans toe op een restrictiever monetair beleid. Ondernemingen blijven ondertussen erg gefocust op de obligatiehouder, wat steun biedt aan de fundamentele kwaliteit van obligaties. Na de rally in 2020 beginnen de waarderingen echter wel aan de hoge kant te raken. Tot slot blijft het technische plaatje zeer robuust zolang het netto-aanbod beperkt blijft en zolang de ECB bereid en in staat is om liquiditeit in de staats- en bedrijfsobligatiemarkten te pompen

Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-03-2021 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-03-2021

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -0,8 % -0,8 %
3 maanden -0,8 % -0,8 %
Dit jaar -1,0 % -0,9 %
2018 -0,9 % -1,3 %
2019 6,2 % 6,3 %
2020 3,6 % 2,7 %
1 jaar (op jaarbasis) 1,6 % 1,0 %
3 jaar (op jaarbasis) i 2,7 % 2,3 %
5 jaar (op jaarbasis) i 2,8 % 2,5 %
Sinds start (op jaarbasis) i 2,5 % 2,2 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 0,16
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
14-01-2021
Aantal dividenduitkeringen per jaar
2
Dividendkalender
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Looptijdverdeling (31-03-2021)

Fonds
Benchmark
29,8 %
5-7 jaar
22,1 %
25,4 %
3-5 jaar
26,1 %
16,5 %
0-3 jaar
24,7 %
14,2 %
7-10 jaar
16,7 %
12,4 %
> 10 jaar
10,3 %
2,1 %
Cash
0,0 %
Totaal
100 %
100 %

Sectorverdeling (31-03-2021)

29,3 %
Banken
13,4 %
Consumentengoederen & diensten
11,2 %
Nutsbedrijven
10,1 %
Telecom & technologie
8,2 %
Financiële dienstverlening & Onroerend Goed
8,0 %
Industrie
7,6 %
Gezondheidszorg
4,0 %
Verzekeringen
3,1 %
Overig
2,3 %
Energie
1,7 %
Staatsleningen
1,1 %
Basismaterialen
Totaal
100 %
De cashpositie is opgenomen onder de post ‘Overig’.

Ratingverdeling (31-03-2021)

Fonds
Benchmark
6,1 %
AA
9,7 %
38,7 %
A
38,6 %
47,0 %
BBB
51,5 %
5,3 %
BB
0,0 %
0,9 %
Not Rated
0,0 %
2,1 %
Cash
0,0 %
0,0 %
AAA
0,3 %
Totaal
100 %
100 %
De ratingverdeling van het fonds is gebaseerd op de Bloomberg Composite methode. De ratingverdeling van de benchmark is gebaseerd op de ratingverdeling die de leverancier Markit iBoxx hanteert.

Top 10 belangen (31-03-2021)

1,7 %
0.250% Daimler 2019-23
1,4 %
0.000% BMW Finance 2020-23
1,3 %
1.500% Enexis 2015-23
1,0 %
0.750% PSA Banque France 2018-23
1,0 %
1.950% American Honda 2020-24
1,0 %
1.375% Terna 2017-27
0,9 %
1.090% JP Morgan Chase 2019-27
0,9 %
1.875% Groupe Bruxelles Lambert 2018-25
0,9 %
0.637% Morgan Stanley 2019-24
0,8 %
4.625% Veolia Environnement 2012-27
Totaal
10,9 %
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

SWING FACTOR

Hier vindt u het overzicht met actuele swing factoren.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,320 %
Service fee i
0,10 %
Taxe d'abonnement i
0,05 %
Verwachte lopende kosten i
0.49%
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
BN i
Type belegger
Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
Markit iBoxx Euro Corporates Index
Duration hedged
Nee
Beleggingsstrategie
Bedrijfsobligaties
Universum
Bedrijfsobligaties genoteerd in euro
Datum van oprichting
25-09-2014
Vestigingsland
Luxemburg
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Verenigd Koninkrijk
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Morningstar rating â„¢

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Initiële inleg € 1
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
LU0979490850
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Visie & missie van Kempen

Kempen Capital Management (hierna Kempen) is een vermogensbeheerder die gelooft in betrokken aandeelhouderschap en een lange beleggingshorizon omdat daarmee recht wordt gedaan aan de belangen van alle stakeholders. In de dienstverlening aan onze klanten staat waardecreatie centraal. We willen onze klanten helpen om duurzaam vermogen op te bouwen en te behouden dat niet alleen economisch rendement oplevert, maar ook een concrete positieve impact heeft. Daarom vinden we het belangrijk dat Kempen zich een betrokken aandeelhouder toont die vanuit een langetermijnperspectief oog voor milieu-, sociale en goverancekwesties (ESG) heeft.

Hoe Kempen verantwoord belegt

Kempen maakt zich sterk voor duurzame alpha. Ons ESG-beleid steunt daartoe op vier pijlers:

  • ESG-integratie: ervoor zorgen dat we in onze beleggingsanalyses en -processen duurzaamheidsrisico’s en –kansen voldoende meewegen.

  • Uitsluiting en vermijding: niet beleggen in ondernemingen waar sprake is van controversiële activiteiten of gedragingen.

  • Actief aandeelhouderschap: verantwoord omgaan met het kapitaal van onze klanten en onze invloed aanwenden om via dialoog en uitoefening van het stemrecht het gedrag van ondernemingen in specifieke ESG-kwesties te verbeteren en positieve veranderingen in gang te zetten.

  • Positieve impact: beleggen met als doel impact te hebben en een concrete positieve bijdrage te leveren, bijvoorbeeld aan de door de VN geformuleerde Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s).

Â

Om onze missie en visie in praktijk te brengen, gaan we over een breed scala aan strategische, financiële en ESG-kwesties de dialoog aan met ondernemingen in onze portefeuilles. Als actieve aandeelhouder leggen we ons gewicht in de schaal om hun ESG-prestaties te helpen verbeteren. Op deze wijze stellen we enkele van de belangrijkste en meest urgente duurzaamheidskwesties aan de orde die in het bedrijfsleven en de wereld spelen. Onze belangrijkste engagementthema’s zijn: mensenrechten, arbeidsrechten, klimaatverandering en governance.

Â

Samen met andere beleggers leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling van principes en standaarden voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze collectieve engagementinitiatieven zijn op zowel sectoren als specifieke ondernemingen in onze portefeuilles gericht.

Â

Hier vindt u ons complete stemverslag.

Klimaatverandering

Kempen vindt als langetermijnbelegger dat klimaatverandering een systemisch risico vormt voor de economie, de maatschappij en het milieu. We willen in onze beleggingsportefeuilles dan ook rekening houden met de risico’s en kansen van klimaatverandering in de komende decennia. Daarom hebben we een commitment afgegeven voor de lange termijn (2050), een ambitie geformuleerd voor de middellange termijn (2030) en doelstellingen vastgelegd voor de korte termijn (2025).

  • 2050: klimaatneutrale beleggingsportefeuilles  Â
  • 2030: beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde beleggingsportefeuilles afgestemd op het pad naar de doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord  Â
  • 2025: beursgenoteerde beleggingsportefeuilles afgestemd op het pad naar de doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord[1]

Â

Hier vindt u het klimaatveranderingsbeleid van Kempen (onder klimaatveranderingsbeleid).

Â

[1] De CO2e-intensiteit fungeert als ijkpunt op het transitiepad naar een netto-nul-uitstoot. Voor ons is de richting belangrijker dan de snelheid waarmee de CO2e-uitstoot gereduceerd wordt. De feitelijke reductie kan daardoor afwijken van de voorgenomen gemiddelde trendlijn. Het traject wordt afgeleid van het reductiepad van de EU-benchmarks.

HOE ONS FONDS VERANTWOORD BELEGT

Het Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund tracht in de eerste plaats om op de lange termijn een rendement te boeken, op basis van kapitaalgroei en inkomsten, dat de Markit iBoxx Euro Corporates Index (de “Benchmark”) overtreft, door te beleggen in bedrijfsobligaties die zijn uitgegeven door ondernemingen die aan strikte duurzaamheidscriteria voldoen.

Â

Onze beleggingsportefeuille dient het transitiepad te gaan volgen waarmee de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord kunnen worden gehaald. We volgen daartoe het transitiepad van de EU Climate Transition Benchmark[2].

Â

Het ESG-beleid van Kempen is in het beleggingsproces van ons fonds geïmplementeerd op basis van de volgende pijlers: uitsluiting, integratie en actief aandeelhouderschap.

Â

[2]De EU onderscheidt twee klimaatbenchmarks: de EU Climate Transition Benchmark (een klimaattransitiebenchmark) en de Paris Aligned Benchmark (een op de doelen van ‘Parijs’ afgestemde benchmark). Beide benchmarks hebben een netto-nul-uitstoot in 2050 als doelstelling – conform het 1,5?C-scenario van de IPCC. Voor ons is de richting belangrijker dan de snelheid waarmee de CO2e-uitstoot gereduceerd wordt. De feitelijke reductie kan daardoor afwijken van de voorgenomen gemiddelde trendlijn. De CO2e-intensiteit fungeert als ijkpunt op het transitiepad naar een netto-nul-uitstoot.

Â

Uitsluiting & vermijding

In lijn met het algemene beleid van Kempen belegt het Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund niet in ondernemingen die op de uitsluitings- of vermijdingslijst van KCM voorkomen.

Â

Ondernemingen met een ‘Fail-score’ op de criteria van de UN Global Compact, een ‘rode vlag’ in de MSCI ESG Impact Monitor of een MSCI ESG-rating van CCC worden eveneens uitgesloten. Voor bedrijven met een MSCI ESG-rating van B geldt uitsluiting op 'comply or explain'-basis.

Â

Voorts sluit het Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund ondernemingen uit op basis van aanvullende duurzaamheidscriteria die in de tabel hieronder staan vermeld.

Nadere informatie over onze uitsluitingscriteria en drempelwaarden vindt u hier.

UITSLUITINGSCRITERIA KEMPEN SUSTAINABLE GLOBAL HIGH DIVIDEND FUND

Â

CRITERIA KEMPEN

AANVULLENDE DUURZAAMHEIDSCRITERIA

Bedrijfsgedrag

Â

Â

x     Mensenrechten

V

Â

x     Arbeidsrechten

V

Â

x     Milieu

V

Â

x     Anti-corruptie

V

Â

Productbetrokkenheid

Â

Â

x     Controversiële

       wapens

V

Â

x     Tabak

V

Â

x     Steenkool

V

Â

x     Teerzand

V

Â

x     Pornografie

Â

V

x     Alcohol

Â

V

x     Dierwelzijn & GMO

Â

V

x     Gokken

Â

V

x     Productie van

       kernenergie

Â

V

x     CO2-intensieve

       energieopwekking

Â

V

x     Steenkool

Â

V

x     (On)conventionele

       olie- & gaswinning

Â

V

x     Wapens

Â

V

Â

Â

ESG-integratie

De beoordeling van de ESG-profielen van ondernemingen vormt een integraal onderdeel van ons beleggingsproces. We beoordelen iedere onderneming afzonderlijk, waarbij we de materiële risico’s binnen een bepaalde sector afwegen tegen de risicoblootstelling, beheerpraktijken en informatieverschaffing van de onderneming.

Â

Bij een lage score op ESG-criteria wordt voor obligaties van de betreffende onderneming mogelijk een extra renteopslag verlangd en/of wordt een dialoog opgestart. Indien ESG-risico’s als te ernstig worden beoordeeld, wordt een belegging in de onderneming vermeden en/of wordt een bestaand belang verkocht.

Â

Het Responsible Investment Team van Kempen screent elk kwartaal de portefeuilles van de Euro Credit-strategieën en bespreekt de bevindingen met de portefeuillemanagers.

Â

Actief aandeelhouderschap

Als actieve belegger kiezen we voor een breed engagement met de ondernemingen in onze portefeuille. Zo willen we waarde ontsluiten en risico’s verminderen.

Â

In ons engagementproces worden duidelijke doelstellingen gedefinieerd. De voortgang en de uitkomsten worden gemonitord en goed gedocumenteerd. Mocht een onderneming op enig moment weigeren om mee te werken, dan moet verkoop van het belang worden overwogen.

Â

Voorbeelden van onze engagementinspanningen vindt u hier.

Â

Â

Â

Risico's

Meer informatie over de middellange- en langetermijnrisico’s die aan de beleggingen zijn verbonden:Â

Â

--------------------------

Alhoewel de informatieverschaffers van Kempen Capital Management N.V., waaronder MSCI ESG Research LLC en gelieerde bedrijven (de “ESG-partijen”), informatie betrekken uit bronnen die zij betrouwbaar achten, wordt de originaliteit, juistheid en/of volledigheid van de opgenomen gegevens door geen van de ESG-partijen gewaarborgd of gegarandeerd. Geen van de ESG-partijen biedt enige uitdrukkelijke of impliciete garantie van welke aard dan ook, en de ESG-partijen wijzen hierbij uitdrukkelijk alle garanties van de hand inzake de verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de hierin opgenomen gegevens. Geen van de ESG-partijen aanvaardt enige aansprakelijkheid voor eventuele fouten of omissies in verband met hierin opgenomen gegevens. Voorts is geen van de ESG-partijen, onverminderd het voorgaande, onder welke omstandigheid dan ook aansprakelijk voor directe, indirecte, bijzondere, punitieve, gevolg- of andersoortige schade (met inbegrip van winstderving), ook al zijn zij op de mogelijkheid van dergelijke schade gewezen.

ESG Report
Febelfin
Label ISR
Screening MSCI ESG Research
Screening MSCI ESG Research
UN global impact
Bron NL
disclaimer
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.