Kempen Lux Euro Sustainable Credit Fund - Class BN

Profiel

Kempen International Funds SICAV – Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het Fonds) belegt hoofdzakelijk in bedrijfsobligaties die een goede kredietwaardigheid hebben (investment grade rating van BBB- of hoger) en zijn genoteerd in euro’s. Naast een goede kredietwaardigheid moeten deze bedrijven ook voldoen aan strikte duurzaamheidscriteria. Het Fonds belegt voor een klein deel in bedrijfsobligaties die geen deel uitmaken van de benchmark.

In de benchmark, de Markit iBoxx Euro Corporates Index, zijn alleen leningen met een investment grade rating opgenomen. Door een actief beleggingsbeleid wordt beoogd een hoger totaal rendement te behalen dan dat van de benchmark. Daartoe wordt een gespreide portefeuille aangehouden en worden beleggingsrisico’s continu gemonitord. De selectie van de beleggingen in de portefeuille vindt plaats na grondige analyse van de debiteur en leningsvoorwaarden.

 

            

Beheerteam

Alain van der Heijden, Joost de Graaf, Bart aan den Toorn, Harold van Acht, Lizelle du Plessis, Kim Lubbers, Tetiana Kharlamova, Arif Bagasrawalla

Rendement per 31-08-2021 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-08-2021

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -0,4 % -0,4 %
3 maanden 1,1 % 1,2 %
Dit jaar 0,1 % 0,3 %
2018 -0,9 % -1,3 %
2019 6,2 % 6,3 %
2020 3,6 % 2,7 %
1 jaar (op jaarbasis) 2,3 % 2,6 %
3 jaar (op jaarbasis) i 3,0 % 2,8 %
5 jaar (op jaarbasis) i 2,0 % 1,8 %
Sinds start (op jaarbasis) i 2,5 % 2,3 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 1.028,84 M 31-08-2021
Omvang aandelenklasse
EUR 50,26 M 31-08-2021
Aantal uitstaande aandelen/participaties
1.938.885 31-08-2021
Intrinsieke waarde i
EUR 25,83 14-09-2021
Omloopsnelheid
227,38 %
Morningstar rating â„¢
Het omloopsnelheidscijfer is per einde boekjaar van het fonds en wordt een keer per jaar geüpdatet.

Beleggingskarakteristieken per 31-08-2021

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 295 3256
Duration i 5,4 5,3
Effectief rendement 0,4 %
Gewogen rating A- BBB+
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Ontwikkelingen per 31-08-2021

In augustus liet de iBoxx Euro Corporates Index een spreadverruiming van 5 basispunten zien tot 56 basispunten boven de swapcurve. Dit komt overeen met 85 basispunten boven de staatsleningencurve. De index boekte een totaalrendement van -0.4%. De tienjaarsrente op Duitse staatsobligaties sloot augustus af op -0,385%, een stijging van 8 basispunten ten opzichte van eind juli.

De liquiditeit en de volumes lagen in augustus op lage niveaus, zoals in de zomermaanden gebruikelijk is. Door de marktverkrapping was er in de afgelopen maanden een grotere vraag naar bètanamen; in augustus kwam hieraan een einde.

De economische cijfers bleven sterk in Europa en in mindere mate ook in de VS. De samengestelde inkoopmanagersindex (PMI) voor de eurozone bleef met 59,5 in de buurt van de hoogste stand in 15 jaar. De PMI voor de VS liep terug van 59,5 naar een nog altijd fraaie 55,4. In China kwam het effect van het nultolerantiebeleid tegenover covid-19 duidelijk tot uitdrukking in de begin september gepubliceerde PMI voor de dienstensector. De index daalde in augustus met bijna 6 punten tot 47,5 en dook hiermee voor het eerst sinds februari 2020 onder de grens van 50. Ook de PMI voor de verwerkende industrie daalde iets verder, naar 50,1. Dit werd door meerdere factoren veroorzaakt, waaronder de sluiting van een van de grootste havens van China gedurende twee weken en het chiptekort in de auto-industrie.

De inflatie blijft ook een bron van zorg voor de markt. Volgens de laatste meting bleven in de VS de totale inflatie en de kerninflatie met respectievelijk 5,4% en 4,3% in de buurt van de recente recordhoogte. In Europa steeg de totale inflatie van 2,2% in juli naar 3% jaar-op-jaar (voorlopig cijfer) in augustus terwijl 2,7% werd verwacht.

Aan de hausseperiode voor Europese obligatierentes kwam in augustus een einde. De rente op Duitse, Franse en Italiaanse staatsobligaties nam toe met respectievelijk 8, 7 en 9 basispunten. Hoewel de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) en de Europese Centrale Bank (ECB) positief blijven over de inflatierisico’s op de langere termijn (de huidige hoge inflatiecijfers zouden van voorbijgaande aard zijn en door tijdelijke factoren worden veroorzaakt), wezen ze wel op het voornemen om de kwantitatieve verruiming op niet al te lange termijn te gaan afbouwen (Fed) en de noodzaak om over dit onderwerp een discussie op gang te brengen (ECB). Het is heel duidelijk dat deze twee vooraanstaande centrale banken de markten niet willen verontrusten door drastische maatregelen te nemen. Een eventuele normalisatie van het beleid zal dan ook heel geleidelijk verlopen zolang de cijfers dit toelaten.

Net als in Europa liep ook in de VS de rente op tienjarige staatsobligaties op, met 9 basispunten naar 1,31%. Deze stijging volgde op de officiële bevestiging van de beleidswijziging tijdens de conferentie in Jackson Hole. De Fed blijft bij haar standpunt dat prijzen “grotendeels tijdelijke factoren weerspiegelen” maar onderkent ook dat het sterke economische klimaat het huidige niveau van kwantitatieve steun niet langer rechtvaardigt.

Verdere begrotingsstimulansen in de VS zit er voorlopig niet in nu de Senaat de infrastructuurwet heeft goedgekeurd. Aan de wet voor het steunpakket van USD 3,5 biljoen wordt nog gewerkt; nog niet alle Democratische senatoren hebben zich achter het voorstel geschaard.

De zorgen over de verspreiding van de deltavariant namen in de afgelopen maand af. Het aantal nieuwe besmettingen stabiliseerde op het mondiale niveau en vertoonde tegen het einde van de maand zelfs een dalende lijn.

Binnen het universum van bedrijfsobligaties waren de primaire markten in de eerste drie weken van augustus in feite gesloten. Dit veranderde echter in de laatste week van de maand, toen er sprake was van volop activiteit. Deze opleving zette iets eerder dan gebruikelijk in. Blijkbaar wilden sommige ondernemingen voor de conferentie van Jackson Hole nog kapitaal aantrekken om het kleine risico te vermijden dat de conferentie de opmaat naar een duidelijk rentestijging zou vormen.

De vraag naar bedrijfsobligaties blijft groot, hoewel de ECB in de rustige maand augustus, zoals verwacht, het tempo van haar activa-aankopen onder het PEPP terugschroefde. De aankopen onder het CSPP bedroegen in augustus EUR 3,9 miljard. Dit lag duidelijk onder het gemiddelde van EUR 5,5 miljard per maand. Ook onder het PEPP werd in augustus aanzienlijk minder ingekocht: EUR 65 miljard tegen gemiddeld iets meer dan USD 80 miljard in de voorgaande vier maanden.

Het aanbod van bedrijfsobligaties bedroeg in augustus EUR 15 miljard; het netto aanbod was EUR 5 miljard. Op sectorniveau komen de uitgiftes tot dusverre dit jaar vooral van vastgoed (EUR 46 miljard), industrie (EUR 34 miljard) en nutsvoorzieningen (EUR 46 miljard). De uitgiftepremies schommelen nog altijd tussen een paar bps en rond de 5 bps; slechts incidenteel komt de uitgiftepremie boven 10 bps. In augustus werden er voor EUR 3 miljard nieuwe hybride bedrijfsobligaties uitgegeven. Het aanbod sinds 1 januari bedraagt EUR 27 miljard. Het aanbod uit de financiële sector bedroeg in augustus EUR 11,5 miljard. Dit is iets minder dan het gemiddelde van EUR 14 miljard voor de maand augustus in de laatste paar jaar. In zijn totaliteit bedraagt het netto aanbod van bedrijfsobligaties en obligatieleningen van financiële instellingen sinds het begin van het jaar respectievelijk EUR 81 miljard en EUR 63 miljard.

In augustus waren gezondheidszorg en voedingsmiddelen & dranken de sectoren die achterbleven. Dit kan hoofdzakelijk worden toegeschreven aan de langere duration in deze sectoren. Veruit de best presterende sector was verzekeringen.

De portefeuille behaalde een rendement van -0,39% (voor aftrek van kosten en vergoedingen). Dit was 1 basispunt meer dan het benchmarkrendement van -0,40%. Gedurende de maand varieerde de gevoeligheid van de portefeuille voor marktontwikkelingen tussen 98% en 101%. Hiermee was de portefeuille licht onderwogen in termen van marktrisico. Onze positionering in de sectoren auto’s & onderdelen, nutsvoorzieningen, vastgoed was relatief succesvol in augustus. Daarentegen drukte de positionering in banken en telecommunicatie het fondsrendement licht. Op ondernemingsniveau droegen de overwogen positie in Schaeffler en de onderwogen posities in Vonovia en Anheuser-Busch positief bij aan de performance. Negatieve bijdragen waren afkomstig van de overwogen posities in Verizon, Medtronic en Coca-Cola.

Het Fonds nam in augustus deel aan obligatie-uitgiftes van onder meer Vonovia en National Grid. In de financiële sector schreven we in op emissies van Bank of Nova Scotia, Svenska Handelsbanken en ASB Finance. Wij stellen ons bij het inschrijven op nieuwe uitgiftes nog altijd terughoudend op aangezien de uitgiftepremies beperkt zijn en de waarderingen aan de hoge kant zijn.

Vooruitzichten
Onze visie op de ontwikkeling van de markt blijft vrij positief. De economische cijfers voor de VS en Europa zijn nog altijd sterk, maar de groei vertraagt wel. De tot dusverre bekendgemaakte bedrijfsresultaten over het tweede kwartaal van 2021 zijn gunstig; veel ondernemingen stellen hun vooruitzichten naar boven bij. We zien echter toenemende tekenen van aandeelhoudersvriendelijk gedrag; meer ondernemingen verhogen het dividend, starten omvangrijke programma’s voor de inkoop van aandelen of geven blijk van fusie- en overnamebereidheid. Doordat de spreads zich op recordlaagtes bevinden, lijken de waarderingen heel hoog. De technische factoren zijn echter nog positief: de ECB blijft actief bedrijfsobligaties opkopen en laat er geen misverstand over bestaan dat een daadwerkelijke afbouw van de kwantitatieve verruiming nog wel even op zich laat wachten en, indien het zover is, heel geleidelijk zal plaatsvinden.

Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-08-2021 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-08-2021

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -0,4 % -0,4 %
3 maanden 1,1 % 1,2 %
Dit jaar 0,1 % 0,3 %
2018 -0,9 % -1,3 %
2019 6,2 % 6,3 %
2020 3,6 % 2,7 %
1 jaar (op jaarbasis) 2,3 % 2,6 %
3 jaar (op jaarbasis) i 3,0 % 2,8 %
5 jaar (op jaarbasis) i 2,0 % 1,8 %
Sinds start (op jaarbasis) i 2,5 % 2,3 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 0,16
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
16-07-2021
Aantal dividenduitkeringen per jaar
2
Dividendkalender
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Looptijdverdeling (31-08-2021)

Fonds
Benchmark
30,1 %
5-7 jaar
21,7 %
21,4 %
3-5 jaar
26,8 %
18,9 %
7-10 jaar
16,9 %
18,2 %
0-3 jaar
24,3 %
10,0 %
> 10 jaar
10,3 %
1,4 %
Cash
0,0 %
Totaal
100 %
100 %

Sectorverdeling (31-08-2021)

30,5 %
Banken
13,9 %
Consumentengoederen & diensten
10,5 %
Telecom & technologie
9,7 %
Financiële dienstverlening & Onroerend Goed
9,7 %
Nutsbedrijven
8,2 %
Gezondheidszorg
6,8 %
Industrie
4,1 %
Verzekeringen
3,2 %
Energie
1,6 %
Overig
1,0 %
Staatsleningen
1,0 %
Staatsleningen
1,0 %
Staatsleningen
0,9 %
Basismaterialen
Totaal
102 %
De cashpositie is opgenomen onder de post ‘Overig’.

Ratingverdeling (31-08-2021)

Fonds
Benchmark
1,0 %
AAA
0,3 %
7,2 %
AA
8,3 %
39,2 %
A
39,3 %
45,3 %
BBB
52,1 %
4,8 %
BB
0,0 %
1,0 %
Not Rated
0,0 %
1,4 %
Cash
0,0 %
Totaal
100 %
100 %
De ratingverdeling van het fonds is gebaseerd op de Bloomberg Composite methode. De ratingverdeling van de benchmark is gebaseerd op de ratingverdeling die de leverancier Markit iBoxx hanteert.

Top 10 belangen (31-08-2021)

1,7 %
0.250% Daimler 2019-23
1,4 %
0.125% Toyota Motor Credit Corp 2021-27
1,4 %
2.125% BNP Paribas 2019-27
1,3 %
1.500% Enexis 2015-23
1,0 %
1.500% Duitsland 2013-23
1,0 %
0.010% UBS 2021-26
0,9 %
1.090% JP Morgan Chase 2019-27
0,9 %
0.010% NTT Finance 2021-25
0,9 %
0.000% Danone 2021-25
0,8 %
4.625% Veolia Environnement 2012-27
Totaal
11,3 %
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

SWING FACTOR

Hier vindt u het overzicht met actuele swing factoren.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,320 %
Service fee i
0,10 %
Taxe d'abonnement i
0,05 %
Verwachte lopende kosten i
0.49%
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
BN i
Type belegger
Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
Markit iBoxx Euro Corporates Index
Duration hedged
Nee
Beleggingsstrategie
Bedrijfsobligaties
Universum
Bedrijfsobligaties genoteerd in euro
Datum van oprichting
25-09-2014
Vestigingsland
Luxemburg
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Verenigd Koninkrijk
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Morningstar rating â„¢

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Initiële inleg € 1
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
LU0979490850
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Visie & missie van Kempen

Kempen Capital Management (hierna Kempen) is een vermogensbeheerder die gelooft in betrokken aandeelhouderschap en een lange beleggingshorizon omdat daarmee recht wordt gedaan aan de belangen van alle stakeholders. In de dienstverlening aan onze klanten staat waardecreatie centraal. We willen onze klanten helpen om duurzaam vermogen op te bouwen en te behouden dat niet alleen economisch rendement oplevert, maar ook een concrete positieve impact heeft. Daarom vinden we het belangrijk dat Kempen zich een betrokken aandeelhouder toont die vanuit een langetermijnperspectief oog voor milieu-, sociale en goverancekwesties (ESG) heeft.

Hoe Kempen verantwoord belegt

Kempen maakt zich sterk voor duurzame alpha. Ons ESG-beleid steunt daartoe op vier pijlers:

  • ESG-integratie: ervoor zorgen dat we in onze beleggingsanalyses en -processen duurzaamheidsrisico’s en –kansen voldoende meewegen.

  • Uitsluiting en vermijding: niet beleggen in ondernemingen waar sprake is van controversiële activiteiten of gedragingen.

  • Actief aandeelhouderschap: verantwoord omgaan met het kapitaal van onze klanten en onze invloed aanwenden om via dialoog en uitoefening van het stemrecht het gedrag van ondernemingen in specifieke ESG-kwesties te verbeteren en positieve veranderingen in gang te zetten.

  • Positieve impact: beleggen met als doel impact te hebben en een concrete positieve bijdrage te leveren, bijvoorbeeld aan de door de VN geformuleerde Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s).

Â

Om onze missie en visie in praktijk te brengen, gaan we over een breed scala aan strategische, financiële en ESG-kwesties de dialoog aan met ondernemingen in onze portefeuilles. Als actieve aandeelhouder leggen we ons gewicht in de schaal om hun ESG-prestaties te helpen verbeteren. Op deze wijze stellen we enkele van de belangrijkste en meest urgente duurzaamheidskwesties aan de orde die in het bedrijfsleven en de wereld spelen. Onze belangrijkste engagementthema’s zijn: mensenrechten, arbeidsrechten, klimaatverandering en governance.

Â

Samen met andere beleggers leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling van principes en standaarden voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze collectieve engagementinitiatieven zijn op zowel sectoren als specifieke ondernemingen in onze portefeuilles gericht.

Â

Hier vindt u ons complete stemverslag.

Klimaatverandering

Kempen vindt als langetermijnbelegger dat klimaatverandering een systemisch risico vormt voor de economie, de maatschappij en het milieu. We willen in onze beleggingsportefeuilles dan ook rekening houden met de risico’s en kansen van klimaatverandering in de komende decennia. Daarom hebben we een commitment afgegeven voor de lange termijn (2050), een ambitie geformuleerd voor de middellange termijn (2030) en doelstellingen vastgelegd voor de korte termijn (2025).

  • 2050: klimaatneutrale beleggingsportefeuilles  Â
  • 2030: beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde beleggingsportefeuilles afgestemd op het pad naar de doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord  Â
  • 2025: beursgenoteerde beleggingsportefeuilles afgestemd op het pad naar de doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord[1]

Â

Hier vindt u het klimaatveranderingsbeleid van Kempen (onder klimaatveranderingsbeleid).

Â

[1] De CO2e-intensiteit fungeert als ijkpunt op het transitiepad naar een netto-nul-uitstoot. Voor ons is de richting belangrijker dan de snelheid waarmee de CO2e-uitstoot gereduceerd wordt. De feitelijke reductie kan daardoor afwijken van de voorgenomen gemiddelde trendlijn. Het traject wordt afgeleid van het reductiepad van de EU-benchmarks.

HOE ONS FONDS VERANTWOORD BELEGT

Het Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund tracht in de eerste plaats om op de lange termijn een rendement te boeken, op basis van kapitaalgroei en inkomsten, dat de Markit iBoxx Euro Corporates Index (de “Benchmark”) overtreft, door te beleggen in bedrijfsobligaties die zijn uitgegeven door ondernemingen die aan strikte duurzaamheidscriteria voldoen.

Â

Onze beleggingsportefeuille dient het transitiepad te gaan volgen waarmee de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord kunnen worden gehaald. We volgen daartoe het transitiepad van de EU Climate Transition Benchmark[2].

Â

Het ESG-beleid van Kempen is in het beleggingsproces van ons fonds geïmplementeerd op basis van de volgende pijlers: uitsluiting, integratie en actief aandeelhouderschap.

Â

[2]De EU onderscheidt twee klimaatbenchmarks: de EU Climate Transition Benchmark (een klimaattransitiebenchmark) en de Paris Aligned Benchmark (een op de doelen van ‘Parijs’ afgestemde benchmark). Beide benchmarks hebben een netto-nul-uitstoot in 2050 als doelstelling – conform het 1,5?C-scenario van de IPCC. Voor ons is de richting belangrijker dan de snelheid waarmee de CO2e-uitstoot gereduceerd wordt. De feitelijke reductie kan daardoor afwijken van de voorgenomen gemiddelde trendlijn. De CO2e-intensiteit fungeert als ijkpunt op het transitiepad naar een netto-nul-uitstoot.

Â

Uitsluiting & vermijding

In lijn met het algemene beleid van Kempen belegt het Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund niet in ondernemingen die op de uitsluitings- of vermijdingslijst van KCM voorkomen.

Â

Ondernemingen met een ‘Fail-score’ op de criteria van de UN Global Compact, een ‘rode vlag’ in de MSCI ESG Impact Monitor of een MSCI ESG-rating van CCC worden eveneens uitgesloten. Voor bedrijven met een MSCI ESG-rating van B geldt uitsluiting op 'comply or explain'-basis.

Â

Voorts sluit het Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund ondernemingen uit op basis van aanvullende duurzaamheidscriteria die in de tabel hieronder staan vermeld.

Nadere informatie over onze uitsluitingscriteria en drempelwaarden vindt u hier.

UITSLUITINGSCRITERIA KEMPEN SUSTAINABLE GLOBAL HIGH DIVIDEND FUND

Â

CRITERIA KEMPEN

AANVULLENDE DUURZAAMHEIDSCRITERIA

Bedrijfsgedrag

Â

Â

x     Mensenrechten

V

Â

x     Arbeidsrechten

V

Â

x     Milieu

V

Â

x     Anti-corruptie

V

Â

Productbetrokkenheid

Â

Â

x     Controversiële

       wapens

V

Â

x     Tabak

V

Â

x     Steenkool

V

Â

x     Teerzand

V

Â

x     Pornografie

Â

V

x     Alcohol

Â

V

x     Dierwelzijn & GMO

Â

V

x     Gokken

Â

V

x     Productie van

       kernenergie

Â

V

x     CO2-intensieve

       energieopwekking

Â

V

x     Steenkool

Â

V

x     (On)conventionele

       olie- & gaswinning

Â

V

x     Wapens

Â

V

Â

Â

ESG-integratie

De beoordeling van de ESG-profielen van ondernemingen vormt een integraal onderdeel van ons beleggingsproces. We beoordelen iedere onderneming afzonderlijk, waarbij we de materiële risico’s binnen een bepaalde sector afwegen tegen de risicoblootstelling, beheerpraktijken en informatieverschaffing van de onderneming.

Â

Bij een lage score op ESG-criteria wordt voor obligaties van de betreffende onderneming mogelijk een extra renteopslag verlangd en/of wordt een dialoog opgestart. Indien ESG-risico’s als te ernstig worden beoordeeld, wordt een belegging in de onderneming vermeden en/of wordt een bestaand belang verkocht.

Â

Het Responsible Investment Team van Kempen screent elk kwartaal de portefeuilles van de Euro Credit-strategieën en bespreekt de bevindingen met de portefeuillemanagers.

Â

Actief aandeelhouderschap

Als actieve belegger kiezen we voor een breed engagement met de ondernemingen in onze portefeuille. Zo willen we waarde ontsluiten en risico’s verminderen.

Â

In ons engagementproces worden duidelijke doelstellingen gedefinieerd. De voortgang en de uitkomsten worden gemonitord en goed gedocumenteerd. Mocht een onderneming op enig moment weigeren om mee te werken, dan moet verkoop van het belang worden overwogen.

Â

Voorbeelden van onze engagementinspanningen vindt u hier.

Â

Â

Â

Risico's

Meer informatie over de middellange- en langetermijnrisico’s die aan de beleggingen zijn verbonden:Â

Â

--------------------------

* Alhoewel de informatieverschaffers van Kempen Capital Management N.V., waaronder MSCI ESG Research LLC en gelieerde bedrijven (de “ESG-partijen”), informatie betrekken uit bronnen die zij betrouwbaar achten, wordt de originaliteit, juistheid en/of volledigheid van de opgenomen gegevens door geen van de ESG-partijen gewaarborgd of gegarandeerd. Geen van de ESG-partijen biedt enige uitdrukkelijke of impliciete garantie van welke aard dan ook, en de ESG-partijen wijzen hierbij uitdrukkelijk alle garanties van de hand inzake de verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de hierin opgenomen gegevens. Geen van de ESG-partijen aanvaardt enige aansprakelijkheid voor eventuele fouten of omissies in verband met hierin opgenomen gegevens. Voorts is geen van de ESG-partijen, onverminderd het voorgaande, onder welke omstandigheid dan ook aansprakelijk voor directe, indirecte, bijzondere, punitieve, gevolg- of andersoortige schade (met inbegrip van winstderving), ook al zijn zij op de mogelijkheid van dergelijke schade gewezen.

ESG Report
Febelfin
Label ISR
Screening MSCI ESG Research
Screening MSCI ESG Research
UN global impact
Bron nl
disclaimer nl
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.