Kempen Lux Euro Sustainable Credit Fund - Class AN

Profiel

Kempen International Funds SICAV – Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het Fonds) belegt hoofdzakelijk in bedrijfsobligaties die een goede kredietwaardigheid hebben (investment grade rating van BBB- of hoger) en zijn genoteerd in euro’s. Naast een goede kredietwaardigheid moeten deze bedrijven ook voldoen aan strikte duurzaamheidscriteria. Het Fonds belegt voor een klein deel in bedrijfsobligaties die geen deel uitmaken van de benchmark.

In de benchmark, de Markit iBoxx Euro Corporates Index, zijn alleen leningen met een investment grade rating opgenomen. Door een actief beleggingsbeleid wordt beoogd een hoger totaal rendement te behalen dan dat van de benchmark. Daartoe wordt een gespreide portefeuille aangehouden en worden beleggingsrisico’s continu gemonitord. De selectie van de beleggingen in de portefeuille vindt plaats na grondige analyse van de debiteur en leningsvoorwaarden.

In het belang van de belegger is er besloten over te gaan tot een soft open van het Fonds per 28 juni 2018. Met ingang van juni 2018 zal het Fonds dagelijkse instroom onder de 10 miljoen euro blijven accepteren van alle beleggers. Voor beleggingen boven de 10 miljoen euro moet er contact worden opgezocht met de relatiebeheerder van het Fonds. Verkoop van het Fonds blijft gewoon mogelijk. Meer informatie over de soft open is te vinden in de Notice to Shareholders onder de tab Documenten.

Beheerteam

Alain van der Heijden, Rik den Hartog, Harold van Acht, Sipke Moes, Luuk Cummins, Pim van Mourik Broekman, Quirijn Landman, Marco Zanotto

Rendement per 31-03-2019 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-03-2019

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 1,5 % 1,4 %
3 maanden 3,2 % 3,2 %
Dit jaar 3,2 % 3,2 %
2018 -0,4 % -0,8 %
Sinds start (op jaarbasis) i 2,8 % 2,4 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 223,97 M 31-03-2019
Omvang aandelenklasse
EUR 0,06 M 31-03-2019
Aantal uitstaande aandelen/participaties
2.500 31-03-2019
Intrinsieke waarde i
EUR 25,75 17-04-2019

Beleggingskarakteristieken per 31-03-2019

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 246 2455
Duration i 5,1 5,0
Effectief rendement 1,0 % 1,1 %
Gewogen rating BBB+ BBB+

Marktontwikkelingen per 31-03-2019

In maart liet de iBoxx Euro Corporate Index een spreadverkrapping zien van 5 basispunten tot 140 basispunten boven de staatsleningencurve. De index boekte een absoluut rendement van +1,39%. De Duitse 10-jaarsrente sloot maart af op -0,07%, een daling van 25 basispunten ten opzichte van het einde van februari.

De forse daling in renteniveaus op overheidsobligaties in maart werd vooral gedreven door een combinatie van teleurstellende economische cijfers en signalen van centrale banken dat een versoepeling van monetair beleid in het verschiet ligt.

Met name in Europa blijven economische groeicijfers tegenvallen. Vooral indicatoren die betrekking hebben op industriële activiteiten laten al maanden een dalende trend zien. In Duitsland bijvoorbeeld, kwamen de PMI-cijfers voor industriële productie in het eerste kwartaal van 2019 uit op een gemiddelde van 47,1. Dit is significant lager dan het gemiddelde van 51,8 in het vierde kwartaal van 2018. Hoewel de economische groei in Duitsland nog steeds positief is, vooral dankzij sterke consumentenbestedingen, is de situatie in Italië alarmerend te noemen. Daar wijzen economische indicatoren op een mogelijke recessie. Noemenswaardig is het feit dat het vertrouwen onder Italiaanse ondernemers al gezakt is naar niveaus die voor het laatst gezien zijn in 2015.

Ondanks een verbetering in het sentiment in de aandelen- en bedrijfsobligatiemarkten in de eerste twee maanden van het jaar, vond de Amerikaanse centrale bank het nodig om een nog krachtiger signaal af te geven richting beleggers dat verdere monetaire verkapping zeer onwaarschijnlijk is. De Fed gaat nu de afbouw van haar balans in september stopzetten. Verder gaf de Fed aan dat er geen additionele renteverhogingen zullen plaatsvinden dit jaar. De ECB op haar beurt heeft een nieuw TLTRO-programma aangekondigd waarmee banken tegen zeer aantrekkelijke voorwaarden kunnen lenen bij de centrale bank. Daarmee worden - vooral kleinere - banken minder afhankelijk van financiering op de wispelturige kapitaalmarkten. Tegelijkertijd heeft de ECB geopperd dat ze zich bewust is van de negatieve impact die de aanhoudende zeer lage renteniveaus kunnen hebben op de winstgevendheid van het Europese bancaire systeem. Hoe de ECB in de praktijk de winstgevendheid van de Europese banken precies zal ondersteunen moet echter nog blijken.

Het besluit van het Zweeds-Britse farmaceutische bedrijf AstraZeneca om een aandelenuitgifte van GBP 2,7 miljard te doen was het zoveelste recente voorbeeld van een bedrijf dat proactief haar kredietwaardigheid wil verbeteren om daarmee mogelijk neerwaartse bijstellingen in de ratings van Moody’s en S&P te voorkomen. Op een vergelijkbare manier is Fidelity National Information Systems van plan om haar overname van Worldpay ter grootte van USD 43 miljard voor ongeveer 90% met aandelen te financieren, en zodoende haar BBB en Baa2 ratings bij S&P en Moody’s te handhaven.

Het aanbod van nieuwe obligaties in maart was EUR 47 miljard, een daling van ongeveer 4% ten opzichte van februari, en nagenoeg gelijk aan een jaar eerder. Ondernemingen uit niet-financiële sectoren hebben de afgelopen maand voor EUR 30 miljard aan nieuwe obligaties geplaatst. Ondernemingen uit de financiële sector hebben voor EUR 17 miljard aan nieuwe obligaties uitgegeven. In de eerste drie maanden van dit jaar is er voor EUR 146 miljard aan obligaties uitgegeven, een toename van ongeveer 13% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Portefeuille-ontwikkelingen per 31-03-2019

Het Fonds belegt niet in ondernemingen die in strijd handelen met de VFI Richtlijn Financieel Beheer Goede Doelen. De VFI Richtlijn bestaat uit basisrichtlijnen én aanvullende richtlijnen. De basisrichtlijn adviseert instellingen om beleggingen te onderzoeken op schending van onder andere mensenrechten, corruptie en bescherming van het milieu. De aanvullende richtlijn is opgesteld voor organisaties die strengere duurzaamheidscriteria in het beleggingsbeleid toe willen passen. Deze richtlijn omvat verdergaande uitsluiting van bedrijven die bijvoorbeeld betrokken zijn bij kernenergie, alcohol, tabak, proefdieren, pornografie en genetische modificatie. Ieder kwartaal wordt het beleggingsuniversum gescreend op overtreding van de VFI Richtlijn. Deze screening wordt uitgevoerd met behulp van de database van MSCI ESG Research.

Gedurende de maand varieerde de mate van gevoeligheid van de portefeuille voor marktontwikkelingen tussen de 92% en 103%. Hiermee had de portefeuille een onderwogen tot neutrale positionering in termen van marktrisico.

Onze positionering in de industriëlegoederen-, gezondheidszorg en verzekeraarssector deed het relatief goed in maart. Daarentegen droeg onze positionering in de nutsbedrijven-, chemie- en telecomsector negatief bij. Onze liquiditeitspositie (in de vorm van kasmiddelen en staatsobligaties) had een negatieve impact.

Op bedrijfsniveau was er een positieve bijdrage van de overwogen posities in DS Smith, Medtronic, Atos, Sky, Terna en Booking.com. Daarentegen droegen de overwogen posities in Huntsman Corporation en Alliander, alsmede de onderwogen posities in ING Groep en Banco Santander negatief bij.

In maart heeft het Fonds geparticipeerd in nieuwe uitgiftes van Medtronic, Telefonica, Danske Bank, Marsh & McLennan, Abertis, Schaeffler en CNH Industrial.

Het van oorsprong Italiaanse conglomeraat CNH Industrial, vooral bekend als producent van landbouwtractoren en combines onder de merken New Holland, Case en Steyr, wordt beschouwd als de absolute leider op het gebied van ESG binnen haar sector. Dit betreft zowel het bevorderen van de veiligheid van haar personeel, alsmede het terugdringen van VOC emissies en giftig afval in haar productieprocessen. De vrachtwagendivisie van CNH Industrial, Iveco, loopt ook voor in het produceren van (bio-)gasmotoren. Dergelijke motoren kunnen een belangrijke verbetering teweegbrengen aan de mate van luchtvervuiling in grootstedelijke gebieden in vergelijking met diesel motoren.

Vooruitzichten
Gegeven de materiële verkrapping in spreads sinds het begin van dit jaar is het aantal interessante beleggingsmogelijkheden afgenomen. In combinatie met onze zorgen over de vertraging in de globale economische groei zullen wij onze defensieve positionering handhaven.

Rendement per 31-03-2019 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-03-2019

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 1,5 % 1,4 %
3 maanden 3,2 % 3,2 %
Dit jaar 3,2 % 3,2 %
2018 -0,4 % -0,8 %
Sinds start (op jaarbasis) i 2,8 % 2,4 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Nee

Looptijdverdeling (31-03-2019)

Fonds
Benchmark
26,3 %
5-7 jaar
20,2 %
23,3 %
3-5 jaar
27,4 %
20,5 %
7-10 jaar
18,0 %
18,3 %
0-3 jaar
26,5 %
7,7 %
> 10 jaar
7,9 %
3,8 %
Cash
0,0 %
Totaal
100 %
100 %

Sectorverdeling (31-03-2019)

30,0 %
Banken
17,3 %
Consumentengoederen & diensten
9,4 %
Nutsbedrijven
7,8 %
Industrie
7,5 %
Telecom & technologie
7,0 %
Financiële dienstverlening & Onroerend Goed
6,0 %
Gezondheidszorg
4,7 %
Verzekeringen
3,3 %
Overig
2,7 %
Staatsleningen
2,1 %
Basismaterialen
1,5 %
Energie
0,7 %
Asset Backed Securities
Totaal
100 %
De cashpositie is opgenomen onder de post ‘Overig’.

Ratingverdeling (31-03-2019)

Fonds
Benchmark
2,8 %
AAA
0,5 %
5,2 %
AA
11,0 %
37,0 %
A
39,1 %
44,4 %
BBB
49,5 %
4,1 %
BB
0,0 %
2,7 %
Not Rated
0,0 %
3,8 %
Cash
0,0 %
Totaal
100 %
100 %
De ratingverdeling van het fonds is gebaseerd op de Bloomberg Composite methode. De ratingverdeling van de benchmark is gebaseerd op de ratingverdeling die de leverancier Markit iBoxx hanteert.

Top 10 belangen (31-03-2019)

2,2 %
2.875% Equinor 2013-25
2,0 %
0.500% Duitsland 2017-27
1,8 %
1.500% Enexis 2015-23
1,5 %
0.736% Bank of America frn 2017-22
1,4 %
3.875% Eurogrid 2010-20
1,3 %
2.000% Renault 2019-24
1,2 %
1.375% DS Smith 2017-24
1,1 %
1.750% Atos 2018-25
1,1 %
1.125% Deutsche Bahn 2019-28
1,0 %
1.375% Tesco 2018-23
Totaal
14,7 %

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,32 %
Service fee i
0,15 %
Taxe d'abonnement i
0,05 %
Verwachte lopende kosten i
0,52 %

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,20 %
Swing factor neerwaarts i
0,20 %
Swingfactor wordt toegepast mits het saldo van in- en outflow (ultimo handelsdag) uitkomt boven een vooraf bepaald percentage (de zogenaamde ‘threshold’) van het fondsvermogen. De hoogte van de threshold is 1%. Per 1 januari 2018 is de swingfactor aangepast van 0,25%/0,25% naar 0,20%/0,2

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
AN i
Type belegger
Particulier
Dividenduitkerend
Nee
Benchmark i
Markit iBoxx Euro Corporates Index
Duration hedged
Nee
Beleggingsstrategie
Bedrijfsobligaties
Universum
Bedrijfsobligaties genoteerd in euro
Datum van oprichting
20-09-2018
Vestigingsland
Luxemburg
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Frankrijk, Luxemburg, Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Initiële inleg € 1
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
LU0979490777

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies that we invest in. Our full voting records are available here.

Our fund approach to Responsible Investment

The Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund has a more strict ESG process than other in-house credit funds. In addition to exclusion of companies that are on the general KCM exclusion list, it excludes companies that have violate the UN Global compact or the additional ethical guidelines, such as companies associated with nuclear energy, coal, alcohol, tobacco, adult entertainment and gambling. Furthermore, besides excluding companies associated with the production of controversial weapons, our definition includes any sort of military weapons.

An engagement approach is chosen for companies that are involved in GMO, factory farming, animal testing or if less than 5% of their revenue is derived from the production of fur or fur products.