Kempen Lux Euro Sustainable Credit Fund - Class AN

Profiel

Kempen International Funds SICAV – Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het Fonds) belegt hoofdzakelijk in bedrijfsobligaties die een goede kredietwaardigheid hebben (investment grade rating van BBB- of hoger) en zijn genoteerd in euro’s. Naast een goede kredietwaardigheid moeten deze bedrijven ook voldoen aan strikte duurzaamheidscriteria. Het Fonds belegt voor een klein deel in bedrijfsobligaties die geen deel uitmaken van de benchmark.

In de benchmark, de Markit iBoxx Euro Corporates Index, zijn alleen leningen met een investment grade rating opgenomen. Door een actief beleggingsbeleid wordt beoogd een hoger totaal rendement te behalen dan dat van de benchmark. Daartoe wordt een gespreide portefeuille aangehouden en worden beleggingsrisico’s continu gemonitord. De selectie van de beleggingen in de portefeuille vindt plaats na grondige analyse van de debiteur en leningsvoorwaarden.

In het belang van de belegger is er besloten over te gaan tot een soft open van het Fonds per 28 juni 2018. Met ingang van juni 2018 zal het Fonds dagelijkse instroom onder de 10 miljoen euro blijven accepteren van alle beleggers. Voor beleggingen boven de 10 miljoen euro moet er contact worden opgezocht met de relatiebeheerder van het Fonds. Verkoop van het Fonds blijft gewoon mogelijk. Meer informatie over de soft open is te vinden in de Notice to Shareholders onder de tab Documenten.

Beheerteam

Alain van der Heijden, Rik den Hartog, Harold van Acht, Sipke Moes, Luuk Cummins, Pim van Mourik Broekman, Quirijn Landman, Marco Zanotto

Rendement per 30-09-2019 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-09-2019

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -0,8 % -0,8 %
3 maanden 1,3 % 1,3 %
Dit jaar 7,0 % 6,8 %
2018 -0,4 % -0,8 %
1 jaar (op jaarbasis) 6,6 % 6,2 %
Sinds start (op jaarbasis) i 6,4 % 5,5 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 506,46 M 30-09-2019
Omvang aandelenklasse
EUR 0,24 M 30-09-2019
Aantal uitstaande aandelen/participaties
8.858 30-09-2019
Intrinsieke waarde i
EUR 26,51 18-10-2019

Beleggingskarakteristieken per 30-09-2019

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 270 2660
Duration i 5,2 5,1
Effectief rendement 0,5 % 0,5 %
Gewogen rating A- BBB+
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6C. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 30-09-2019

In september liet de iBoxx Euro Corporate Index een spreadverruiming zien van 3 basispunten tot 124 basispunten boven de staatsleningencurve. De index boekte een absoluut rendement van
-0,81%. De 10-jaars rente op Duitse staatsobligaties stond eind september op -0,57%, 13 basispunten hoger dan eind augustus.

De Europese Centrale Bank (ECB) kondigde op 12 september een pakket maatregelen aan in een poging om de economie van de eurozone aan te zwengelen en, in het bijzonder, om te vermijden dat er hardnekkig deflatoire trends zouden ontstaan. Dit pakket bestond uit i) verlaging van de depositorente met 10 basispunten naar -0,5%; ii) een obligatieopkoopprogramma vanaf november van EUR 20 miljard per maand; iii) aanpassing van de voorwaarden voor het nieuwe TLTRO-programma ter ondersteuning van banken; en tot slot iv) een nieuw getrapt rentesysteem voor de bankreserves zodat een deel van het liquiditeitssurplus van banken geen nadelige gevolgen ondervindt van de negatieve rente op de depositofaciliteit. De beleidsindicatie van de ECB (‘een langdurig lage rente’) werd voor onbepaalde tijd verlengd. Voordat toekomstige renteverhogingen plaatsvinden, dienen de inflatievooruitzichten eerst in voldoende mate het beoogde niveau van 2% te zijn genaderd. In de vorige beleidsindicatie gaf de ECB aan dat zij minstens tot de eerste helft van 2020 met renteverhogingen zou wachten.

Wereldwijd lieten de economische indicatoren een voortgaande verzwakking zien. Eerder waren de indicatoren voor de verwerkende industrie vooral zwak in landen zoals Duitsland, maar we zagen dit in september ook in landen zoals Frankrijk en de Verenigde Staten. Zo was de Amerikaanse inkoopmanagersindex voor de verwerkende industrie (ISM) in september veel zwakker dan het verwachte niveau van 47,8. De bedrijvigheid in de dienstensector bleef weliswaar op een niveau gehandhaafd dat op economische groei duidt, maar hier bestaat duidelijk het risico dat er de komende maanden een einde komt aan de recente ontkoppeling van de groeipaden tussen de industrie en de dienstensector. Behoudens een (momenteel niet voorzien) einde aan alle onzekerheid rond het handelsconflict gezien de vijandigere opstelling van de Amerikaanse regering, gaan ondernemingen uit de verwerkende industrie nu waarschijnlijk beginnen om de omvang van hun activiteiten op de lagere vraag naar hun producten af te stemmen. Voor zover deze ‘rightsizing’ vergezeld gaat van massaontslagen kan de dienstensector ook onder druk komen te liggen als het consumentenvertrouwen begint af te nemen en de werkloosheid aantrekt.

Het wereldwijde economische klimaat zou echter aangezwengeld kunnen worden door omvangrijkere stimulerende begrotingsmaatregelen van enkele lidstaten van de eurozone die momenteel over een begrotingsoverschot beschikken (zoals Duitsland en Nederland). Tot dusverre lijkt de Duitse regering echter niet bereid om de economie proactief aan te zwengelen via behoorlijke belastingverlagingen of grootschalige investeringen in infrastructuur. In plaats daarvan heeft de Duitse regering onlangs initiatieven gelanceerd om de CO2-uitstoot te beperken. Die vormen echter geen impuls voor de totale economie. Ze worden namelijk gefinancierd uit aanzienlijke belastingverhogingen op vervuilende activiteiten. Een voorzichtig lichtpuntje voor de wereldeconomie lijkt de Amerikaanse huizenmarkt te zijn. Dankzij lagere rentes en het relatieve gemak waarmee Amerikaanse gezinnen hun hypotheek kunnen herfinancieren, zijn de huizenverkopen onlangs aangetrokken en neemt het vertrouwen onder huizenbouwers weer toe.

De obligaties van General Electric (GE) boekten in september fors herstel na de underperformance in augustus. GE reageerde op de bezorgdheid over de liquiditeitspositie van de onderneming. Zij maakte voor USD 2,7 aan liquiditeiten vrij via een verdere reductie van het belang in olievelddienstverlener Baker Hughes. Vervolgens kocht de onderneming EUR and USD obligatiesvoor een totaalbedrag van USD 5 miljard terug.

Persoonlijke & huishoudelijke goederen was in september de zwakst presterende sector. Beleggers reageerden verontrust op de groeiende stroom rapporten van Amerikaanse gezondheidsinstanties over longgerelateerde ziektes bij ‘rokers’ van e-sigaretten. Beleggers vrezen dat de toezichthouder het gebruik van vaping-apparatuur vergaand gaat inperken. Tabaksproducenten hebben zwaar geïnvesteerd in deze apparatuur in de verwachting dat de groei van het vaping-segment de dalende verkoop van traditionele sigaretten zou helpen opvangen. Het Amerikaanse Altria gaat in het bijzonder gebukt onder het negatieve nieuws, omdat deze onderneming vorig jaar voor USD 12,8 miljard een belang van 35% had verworven in vaping-apparatuurproducent Juul Labs. De risico-opslag op obligaties Altria nam deze maand met circa 30 bp toe, mede vanwege het stuklopen van de voorgenomen fusie met Philip Morris (dat een hogere credit rating heeft).

Het aanbod van nieuwe obligaties bedroeg in september EUR 80 miljard. Dat is niet alleen het hoogste bedrag op maandbasis van 2019, maar ook bijna een verdrievoudiging ten opzichte van augustus en 53% meer dan in september 2018. Ondernemingen uit niet-financiële sectoren plaatsten de afgelopen maand voor EUR 51 miljard aan nieuwe obligaties, terwijl financiële instellingen voor EUR 29 miljard aan nieuw papier uitgaven. Over de eerste negen maanden van 2019 komt het totale emissiebedrag daarmee uit op EUR 436 miljard, 25% meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Portefeuille-ontwikkelingen per 30-09-2019

De afgelopen maand varieerde de mate van gevoeligheid van de portefeuille voor marktontwikkelingen tussen de 96% en 103%. Hiermee had de portefeuille een relatief neutrale positionering in termen van marktrisico.

Onze positionering in de sectoren gezondheidszorg, persoonlijke & huishoudelijke goederen en vastgoed voegde in september waarde toe. Daarentegen pakte onze positionering in de sectoren industriële goederen & diensten, auto’s en detailhandel nadelig uit. Onze liquiditeitspositie (in de vorm van kasmiddelen en staatsobligaties) had een neutraal effect op de performance.

Op ondernemingsniveau was er een positieve bijdrage van de overwogen posities in Danaher, Thermo Fisher, Aroundtown, La Poste en PVH, alsmede van de onderwogen posities in EDF, BAT en Altria Group (alle drie uitgesloten uit het beleggingsuniversum). Hier stond een negatieve bijdrage tegenover van de onderwogen posities in General Electric en Volkswagen (beide uitgesloten uit het beleggingsuniversum), alsmede van de overwogen posities in National Grid, Ford, Deutsche Bahn en Abertis.

Het Fonds nam in september deel aan nieuwe obligatie-uitgiftes van Schlumberger, Covivio, La Poste, Danaher, Verizon, GlaxoSmithKline, TLG Immobilien, Abertis, Alstria, Thermo Fisher, Vonovia, Lloyds Bank Corporate Markets en SNAM.

Het Italiaanse SNAM (gasdistributie en beheer transmissienetwerk) wordt op het gebied van biodiversiteit en bodembeheer als een vooraanstaande sectorspeler beschouwd. De onderneming beschikt over herstelprotocollen en heeft de milieu-impact van activiteiten teruggeschroefd. Voorts ligt de CO2-uitstootintensiteit van de groep aanzienlijk onder die van sectorgenoten, terwijl die nog verder kan dalen als de focus nog sterker naar duurzame energie wordt verlegd.

Vooruitzichten
Nu er steeds meer signalen komen dat de wereldeconomie trager gaat groeien en wij vrezen dat de komende derdekwartaalcijfers kunnen gaan tegenvallen, willen we in de portefeuille een relatief defensieve positionering handhaven. Toch blijft de mate waarin we onderwogen gaan nog beperkt, rekening houdend met het nieuwe opkoopprogramma voor bedrijfsobligaties dat de ECB van stal heeft gehaald en met de aanhoudende instroom in de beleggingscategorie bedrijfsobligaties van investment grade-kwaliteit.
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6C. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 30-09-2019 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-09-2019

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -0,8 % -0,8 %
3 maanden 1,3 % 1,3 %
Dit jaar 7,0 % 6,8 %
2018 -0,4 % -0,8 %
1 jaar (op jaarbasis) 6,6 % 6,2 %
Sinds start (op jaarbasis) i 6,4 % 5,5 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Nee
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6C. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Looptijdverdeling (30-09-2019)

Fonds
Benchmark
29,3 %
3-5 jaar
27,4 %
20,9 %
5-7 jaar
20,5 %
17,7 %
0-3 jaar
25,8 %
14,7 %
7-10 jaar
17,7 %
12,5 %
> 10 jaar
8,7 %
5,0 %
Cash
0,0 %
Totaal
100 %
100 %

Sectorverdeling (30-09-2019)

31,4 %
Banken
12,6 %
Nutsbedrijven
11,8 %
Consumentengoederen & diensten
7,8 %
Telecom & technologie
7,2 %
Gezondheidszorg
6,9 %
Financiële dienstverlening & Onroerend Goed
6,0 %
Industrie
5,2 %
Overig
3,7 %
Verzekeringen
3,5 %
Energie
2,0 %
Staatsleningen
1,8 %
Basismaterialen
0,3 %
Asset Backed Securities
Totaal
100 %
De cashpositie is opgenomen onder de post ‘Overig’.

Ratingverdeling (30-09-2019)

Fonds
Benchmark
2,4 %
AAA
0,4 %
4,7 %
AA
10,7 %
40,2 %
A
39,4 %
44,4 %
BBB
49,5 %
2,0 %
BB
0,0 %
1,3 %
Not Rated
0,0 %
5,0 %
Cash
0,0 %
Totaal
100 %
100 %
De ratingverdeling van het fonds is gebaseerd op de Bloomberg Composite methode. De ratingverdeling van de benchmark is gebaseerd op de ratingverdeling die de leverancier Markit iBoxx hanteert.

Top 10 belangen (30-09-2019)

1,9 %
3.875% Eurogrid 2010-20
1,6 %
1.500% Enexis 2015-23
1,3 %
0.736% Bank of America 2017-22
1,2 %
1.750% Morgan Stanley 2016-24
1,2 %
0.875% Equinor 2015-23
1,1 %
0.750% PSA Banque France 2018-23
1,1 %
1.375% Terna 2017-27
1,0 %
0.375% KFW 2016-26
1,0 %
1.500% Orsted 2017-29
0,9 %
4.625% Veolia Environnement 2012-27
Totaal
12,2 %
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6C. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,32 %
Service fee i
0,15 %
Taxe d'abonnement i
0,05 %
Verwachte lopende kosten i
0,52 %

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,20 %
Swing factor neerwaarts i
0,20 %
Swingfactor wordt toegepast mits het saldo van in- en outflow (ultimo handelsdag) uitkomt boven een vooraf bepaald percentage (de zogenaamde ‘threshold’) van het fondsvermogen. De hoogte van de threshold is 1%. Per 1 januari 2018 is de swingfactor aangepast van 0,25%/0,25% naar 0,20%/0,2
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6C. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
AN i
Type belegger
Particulier
Dividenduitkerend
Nee
Benchmark i
Markit iBoxx Euro Corporates Index
Duration hedged
Nee
Beleggingsstrategie
Bedrijfsobligaties
Universum
Bedrijfsobligaties genoteerd in euro
Datum van oprichting
20-09-2018
Vestigingsland
Luxemburg
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Frankrijk, Luxemburg, Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Initiële inleg € 1
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
LU0979490777
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6C. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6C. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Visie & missie van Kempen

Kempen Capital Management (hierna Kempen) is een vermogensbeheerder die gelooft in betrokken aandeelhouderschap en een lange beleggingshorizon omdat daarmee recht wordt gedaan aan de belangen van alle stakeholders. In de dienstverlening aan onze klanten staat waardecreatie centraal. We willen onze klanten helpen om duurzaam vermogen op te bouwen en te behouden dat niet alleen economisch rendement oplevert, maar ook een concrete positieve impact heeft. Daarom vinden we het belangrijk dat Kempen zich een betrokken aandeelhouder toont die vanuit een langetermijnperspectief oog voor milieu, sociale en governance (ESG) kwesties heeft.

Hoe Kempen verantwoord belegt

Kempen maakt zich sterk voor duurzame alpha. Ons ESG-beleid steunt daartoe op vier pijlers:

  • ESG-integratie: ervoor zorgen dat we in onze beleggingsanalyses en -processen duurzaamheidsrisico’s en –kansen voldoende meewegen.

  • Uitsluiting en vermijding: niet beleggen in ondernemingen waar sprake is van controversiële activiteiten of gedragingen.

  • Actief aandeelhouderschap: verantwoord omgaan met het kapitaal van onze klanten en onze invloed aanwenden om via dialoog en uitoefening van het stemrecht het gedrag van ondernemingen in specifieke ESG-kwesties te verbeteren en positieve veranderingen in gang te zetten.

  • Positieve impact: beleggen met als doel impact te hebben en een concrete positieve bijdrage te leveren, bijvoorbeeld aan de door de VN geformuleerde Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s).

Â

Om onze missie en visie in praktijk te brengen, gaan we over een breed scala aan strategische, financiële en ESG-kwesties de dialoog aan met ondernemingen in onze portefeuilles. Als actieve aandeelhouder leggen we ons gewicht in de schaal om hun ESG-prestaties te helpen verbeteren. Op deze wijze stellen we enkele van de belangrijkste en meest urgente duurzaamheidskwesties aan de orde die in het bedrijfsleven en de wereld spelen. Onze belangrijkste engagementthema’s zijn: mensenrechten, arbeidsrechten, klimaatverandering en governance.

Â

Samen met andere beleggers leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling van principes en standaarden voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze collectieve engagementinitiatieven zijn op zowel sectoren als specifieke ondernemingen in onze portefeuilles gericht.

Â

Hier vindt u ons complete stemverslag.

Â

HOE ONS FONDS VERANTWOORD BELEGT

Het Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund tracht in de eerste plaats om op de lange termijn een rendement te boeken, op basis van kapitaalgroei en inkomsten, dat de Markit iBoxx Euro Corporates Index (de “Benchmark”) overtreft, door te beleggen in bedrijfsobligaties die zijn uitgegeven door ondernemingen die aan strikte duurzaamheidscriteria voldoen.

Â

We trachten te beleggen in ondernemingen die een lagere CO2-intensiteit hebben dan hun sectorgenoten, of in ondernemingen die bereid en in staat zijn om hun CO2-intensiteit aanzienlijk te verlagen tot onder het niveau van hun sectorgenoten – idealiter conform de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs. We moedigen dit aan via een continue dialoog met ondernemingen, klanten, beleggers en andere stakeholders.

Â

Het ESG-beleid van Kempen is in het beleggingsproces van ons fonds geïmplementeerd op basis van de volgende pijlers: uitsluiting, integratie en actief aandeelhouderschap.

Â

Uitsluiting & vermijding

In lijn met het algemene beleid van Kempen belegt het Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund niet in ondernemingen die op de uitsluitings- of vermijdingslijst van KCM voorkomen.

Â

Ondernemingen met een ‘Fail-score’ op de criteria van de UN Global Compact, een ‘rode vlag’ in de MSCI ESG Impact Monitor of een MSCI ESG-rating van CCC worden eveneens uitgesloten. Voor bedrijven met een MSCI ESG-rating van B geldt uitsluiting op 'comply or explain'-basis.

Â

Voorts sluit het Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund ondernemingen uit op basis van aanvullende duurzaamheidscriteria die in de tabel hieronder staan vermeld.

Nadere informatie over onze uitsluitingscriteria en drempelwaarden vindt u hier.

Â

UITSLUITINGSCRITERIA KEMPEN (LUX) EURO SUSTAINABLE CREDIT FUND

Â

CRITERIA KEMPEN

AANVULLENDE DUURZAAMHEIDSCRITERIA

Bedrijfsgedrag

Â

Â

x    Mensenrechten

V

Â

x    Arbeidsrechten

V

Â

x    Milieu

V

Â

x    Anti-corruptie

V

Â

Productbetrokkenheid

Â

Â

x    Controversiële wapens

V

Â

x    Tabak

V

Â

x    Pornografie

Â

V

x    Alcohol

Â

V

x    Dierwelzijn & GMO

Â

V

x    Gokken

Â

V

x    Productie van kernenergie

Â

V

x    CO2-intensieve energieopwekking

Â

V

x    Steenkool

Â

V

x    (On)conventionele olie- & gaswinning

Â

V

x    Wapens

Â

V

Â

Â

ESG-integratie

De beoordeling van de ESG-profielen van ondernemingen vormt een integraal onderdeel van ons beleggingsproces. We beoordelen iedere onderneming afzonderlijk, waarbij we de materiële risico’s binnen een bepaalde sector afwegen tegen de risicoblootstelling, beheerpraktijken en informatieverschaffing van de onderneming.

Â

Bij een lage score op ESG-criteria wordt voor obligaties van de betreffende onderneming mogelijk een extra renteopslag verlangd en/of wordt een dialoog opgestart. Indien ESG-risico’s als te ernstig worden beoordeeld, wordt een belegging in de onderneming vermeden en/of wordt een bestaand belang verkocht.

Â

Het Responsible Investment Team van Kempen screent elk kwartaal de portefeuilles van de Euro Credit-strategieën en bespreekt de bevindingen met de portefeuillemanagers.

Â

Actief aandeelhouderschap

Als actieve belegger kiezen we voor een breed engagement met de ondernemingen in onze portefeuille. Zo willen we waarde ontsluiten en risico’s verminderen.

Â

In ons engagementproces worden duidelijke doelstellingen gedefinieerd. De voortgang en de uitkomsten worden gemonitord en goed gedocumenteerd. Mocht een onderneming op enig moment weigeren om mee te werken, dan moet verkoop van het belang worden overwogen.

Â

Voorbeelden van onze engagementinspanningen vindt u hier.

Â

Â

Â

*

Alhoewel de informatieverschaffers van Kempen Capital Management N.V., waaronder MSCI ESG Research LLC en gelieerde bedrijven (de “ESG-partijen”), informatie betrekken uit bronnen die zij betrouwbaar achten, wordt de originaliteit, juistheid en/of volledigheid van de opgenomen gegevens door geen van de ESG-partijen gewaarborgd of gegarandeerd. Geen van de ESG-partijen biedt enige uitdrukkelijke of impliciete garantie van welke aard dan ook, en de ESG-partijen wijzen hierbij uitdrukkelijk alle garanties van de hand inzake de verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de hierin opgenomen gegevens. Geen van de ESG-partijen aanvaardt enige aansprakelijkheid voor eventuele fouten of omissies in verband met hierin opgenomen gegevens. Voorts is geen van de ESG-partijen, onverminderd het voorgaande, onder welke omstandigheid dan ook aansprakelijk voor directe, indirecte, bijzondere, punitieve, gevolg- of andersoortige schade (met inbegrip van winstderving), ook al zijn zij op de mogelijkheid van dergelijke schade gewezen.

ESG Report
Screening MSCI Research
Screening MSCI Research
UN
Bron
disclaimer
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6C. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.