Kempen Lux Euro Sustainable Credit Fund - Class AN

Profiel

Kempen International Funds SICAV – Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het Fonds) belegt hoofdzakelijk in bedrijfsobligaties die een goede kredietwaardigheid hebben (investment grade rating van BBB- of hoger) en zijn genoteerd in euro’s. Naast een goede kredietwaardigheid moeten deze bedrijven ook voldoen aan strikte duurzaamheidscriteria. Het Fonds belegt voor een klein deel in bedrijfsobligaties die geen deel uitmaken van de benchmark.

In de benchmark, de Markit iBoxx Euro Corporates Index, zijn alleen leningen met een investment grade rating opgenomen. Door een actief beleggingsbeleid wordt beoogd een hoger totaal rendement te behalen dan dat van de benchmark. Daartoe wordt een gespreide portefeuille aangehouden en worden beleggingsrisico’s continu gemonitord. De selectie van de beleggingen in de portefeuille vindt plaats na grondige analyse van de debiteur en leningsvoorwaarden.

In het belang van de belegger is er besloten over te gaan tot een soft open van het Fonds per 28 juni 2018. Met ingang van juni 2018 zal het Fonds dagelijkse instroom onder de 10 miljoen euro blijven accepteren van alle beleggers. Voor beleggingen boven de 10 miljoen euro moet er contact worden opgezocht met de relatiebeheerder van het Fonds. Verkoop van het Fonds blijft gewoon mogelijk. Meer informatie over de soft open is te vinden in de Notice to Shareholders onder de tab Documenten.

Beheerteam

Alain van der Heijden, Rik den Hartog, Harold van Acht, Sipke Moes, Luuk Cummins, Pim van Mourik Broekman, Quirijn Landman, Marco Zanotto

Rendement per 31-10-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-10-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -0,1 % -0,1 %
Dit jaar -0,1 % -0,3 %
Sinds start (op jaarbasis) i -0,1 % -0,3 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 193,31 M 31-10-2018
Omvang aandelenklasse
EUR 0,00 M 31-10-2018
Aantal uitstaande aandelen/participaties
40 31-10-2018
Intrinsieke waarde i
EUR 24,83 12-12-2018

Beleggingskarakteristieken per 31-10-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 248 2372
Duration i 5,2 5,0
Effectief rendement 1,3 % 1,5 %
Gewogen rating A- BBB+

Marktontwikkelingen per 31-10-2018

In oktober liet de iBoxx Euro Corporate Index een spreadverruiming zien van 15 basispunten tot 145 basispunten boven de staatsleningencurve. De index boekte een absoluut rendement van -0,16%. De Duitse 10-jaarsrente sloot oktober af op 0,38%, een daling van 9 basispunten ten opzichte van het einde van september.

Een aantal risico’s heeft al langer de aandacht van beleggers zoals het toenemende handelsconflict tussen China en de VS, een mogelijke harde Brexit, de hoge staatsschuld van de Italiaanse overheid en de mogelijkheid van verdere renteverhogingen door de Amerikaanse centrale bank. Derhalve leken het twee andere specifieke ontwikkelingen te zijn die bijdroegen aan de significante afname in risicobereidheid in oktober ten opzichte van de vorige maand.

Allereerst vielen bedrijfsresultaten over het derde kwartaal in de VS en Europa tegen. Factoren die door managementteams werden aangewezen voor teleurstellende winsten en neerwaartse bijstellingen van vooruitzichten omvatten o.a. hogere kosten voor grondstoffen, transport en arbeid, depreciërende valuta’s in meerdere ontwikkelingslanden, en afnemende economische groei in Europa en China. Dalende verkoopcijfers van nieuwe auto’s in China en Europa leidden niet alleen tot lagere winsten voor bedrijven in de autosector, maar ook tot lagere winsten bij bedrijven in aanverwante sectoren zoals chemie- en industriële goederen.

Naast teleurstellende bedrijfsresultaten was de tweede belangrijke ontwikkeling die bijdroeg aan zwakte in de bedrijfsobligatiemarkt de aanhoudende onttrekkingen uit de beleggingscategorie. Het relatieve hoge gebruik van het CSPP-programma door de ECB (EUR 3,5 miljard werd ingekocht in oktober) kon de negatieve impact van deze onttrekkingen niet neutraliseren.

In tegenstelling tot vorige maand, presteerden achtergesteld papier, uitgegeven door banken en verzekeraars, slecht. Door de relatief zwakke bedrijfsresultaten over het derde kwartaal was de autosector ook een van de slechtst presterende sectoren.

Het aanbod van nieuwe obligaties in oktober was EUR 18 miljard, en daarmee ongeveer 65% minder dan in september en 40% minder ten opzichte van een jaar eerder. Ondernemingen uit niet-financiële sectoren hebben de afgelopen maand voor EUR 15 miljard aan nieuwe obligaties geplaatst. Ondernemingen uit de financiële sector hebben voor EUR 3 miljard aan nieuwe obligaties uitgegeven. In de eerste tien maanden van dit jaar is er voor EUR 367 miljard aan obligaties uitgegeven, een daling van ongeveer 5% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Portefeuille-ontwikkelingen per 31-10-2018

Het Fonds belegt niet in ondernemingen die in strijd handelen met de VFI Richtlijn Financieel Beheer Goede Doelen. De VFI Richtlijn bestaat uit basisrichtlijnen én aanvullende richtlijnen. De basisrichtlijn adviseert instellingen om beleggingen te onderzoeken op schending van onder andere mensenrechten, corruptie en bescherming van het milieu. De aanvullende richtlijn is opgesteld voor organisaties die strengere duurzaamheidscriteria in het beleggingsbeleid toe willen passen. Deze richtlijn omvat verdergaande uitsluiting van bedrijven die bijvoorbeeld betrokken zijn bij kernenergie, alcohol, tabak, proefdieren, pornografie en genetische modificatie. Ieder kwartaal wordt het beleggingsuniversum gescreend op overtreding van de VFI Richtlijn. Deze screening wordt uitgevoerd met behulp van de database van MSCI ESG Research.

Gedurende de maand varieerde de mate van gevoeligheid van de portefeuille voor marktontwikkelingen tussen de 93% en 97%. Hiermee had de portefeuille een onderwogen positionering in termen van marktrisico.

Onze positionering in de niet-bancaire financiële dienstverleners, alsmede in de nutsbedrijven- en autosector deed het relatief goed in oktober. Daarentegen droeg onze positionering in de media-, telecom- en industriëlegoederensector negatief bij. Onze liquiditeitspositie (in de vorm van kasmiddelen en staatsobligaties) had een positieve impact.

Op bedrijfsniveau was er een positieve bijdrage van de overwogen posities in Equinor, Enexis en Eurogrid alsmede van de onderwogen posities in General Electric (uitgesloten), Volkswagen (uitgesloten) en Daimler. Daarentegen droegen de overwogen posities in DS Smith, ADO Properties en AT&T alsmede de onderwogen posities in Rabobank en Sanofi negatief bij.
In oktober heeft het Fonds geparticipeerd in nieuwe uitgiften van o.a. Amphenol, Nederlandse Gasunie, CPI Group, Commerzbank, Tesco, CaixaBank, Schlumberger, Atos, Prologis en ALD.

De obligatie uitgegeven door het Franse autoleasebedrijf ALD was een zogenaamde “Positive Impact Bond”. Opbrengsten van deze obligatie zullen uitsluitend worden gebruikt voor de financiering van een portefeuille van 14.348 auto’s, bestaande uit elektrische en hybride elektrische auto’s. Deze auto’s leveren een netto positieve bijdrage aan het terugdringen van broeikasgassen en NOx emissies.

Vooruitzichten
Wij zullen onze conservatieve positionering voorlopig handhaven. Dit reflecteert onze zorgen over de trend van onttrekkingen uit de beleggingscategorie bedrijfsobligaties, het verdere terugschroeven van het CSPP-programma van de ECB later dit jaar, en de toegenomen idiosyncratische risico’s van bedrijven.

Gegeven de materiële verruiming in spreads sinds het begin van dit jaar zien wij desondanks interessante beleggingsmogelijkheden waar wij gebruik van zullen maken om selectief meer risico in de portefeuille toe te voegen.

Rendement per 31-10-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-10-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -0,1 % -0,1 %
Dit jaar -0,1 % -0,3 %
Sinds start (op jaarbasis) i -0,1 % -0,3 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Nee

Looptijdverdeling (31-10-2018)

Fonds
Benchmark
24,1 %
3-5 jaar
28,2 %
22,2 %
0-3 jaar
24,7 %
22,1 %
5-7 jaar
19,2 %
18,0 %
7-10 jaar
20,4 %
11,6 %
> 10 jaar
7,6 %
2,0 %
Cash
0,0 %
Totaal
100 %
100 %

Sectorverdeling (31-10-2018)

33,5 %
Banken
13,3 %
Consumentengoederen & diensten
12,6 %
Nutsbedrijven
7,6 %
Industrie
6,8 %
Telecom & technologie
5,4 %
Energie
5,3 %
Financiële dienstverlening & Onroerend Goed
4,6 %
Verzekeringen
3,5 %
Gezondheidszorg
2,7 %
Overig
1,4 %
Basismaterialen
1,4 %
Staatsleningen
1,1 %
Asset Backed Securities
1,0 %
Supranationaal
Totaal
100 %
De cashpositie is opgenomen onder de post ‘Overig’.

Ratingverdeling (31-10-2018)

Fonds
Benchmark
5,5 %
AAA
0,5 %
7,7 %
AA
10,8 %
36,9 %
A
40,0 %
43,7 %
BBB
48,7 %
1,9 %
BB
0,0 %
2,3 %
Not Rated
0,0 %
2,0 %
Cash
0,0 %
Totaal
100 %
100 %
De ratingverdeling van het fonds is gebaseerd op de Bloomberg Composite methode. De ratingverdeling van de benchmark is gebaseerd op de ratingverdeling die de leverancier Markit iBoxx hanteert.

Top 10 belangen (31-10-2018)

1,9 %
2.875% Equinor 2013-25
1,6 %
1.500% Enexis 2015-23
1,5 %
3.875% Eurogrid 2010-20
1,4 %
2.500% Duitsland 2010-21
1,2 %
1.000% OMV 2017-26
1,1 %
0.625% BPCE 2018-23
1,1 %
0.500% Daimler 2016-19
1,0 %
0.000% KFW 2016-21
1,0 %
2.375% Priceline 2014-24
1,0 %
0.625% Landwirtsch.Rentenbank 2015-30
Totaal
12,9 %

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,32 %
Service fee i
0,15 %
Taxe d'abonnement i
0,05 %
Verwachte lopende kosten i
0,52 %

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,20 %
Swing factor neerwaarts i
0,20 %
Swingfactor wordt toegepast mits het saldo van in- en outflow (ultimo handelsdag) uitkomt boven een vooraf bepaald percentage (de zogenaamde ‘threshold’) van het fondsvermogen. De hoogte van de threshold is 1%. Per 1 januari 2018 is de swingfactor aangepast van 0,25%/0,25% naar 0,20%/0,2

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
AN i
Type belegger
Particulier
Dividenduitkerend
Nee
Benchmark i
Markit iBoxx Euro Corporates Index
Duration hedged
Nee
Beleggingsstrategie
Bedrijfsobligaties
Universum
Bedrijfsobligaties genoteerd in euro
Datum van oprichting
20-09-2018
Vestigingsland
Luxemburg
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Frankrijk, Luxemburg, Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Initiële inleg € 1.000
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
LU0979490777

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies that we invest in. Our full voting records are available here.

Our fund approach to Responsible Investment

The Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund has a more strict ESG process than other in-house credit funds. In addition to exclusion of companies that are on the general KCM exclusion list, it excludes companies that have violate the UN Global compact or the additional ethical guidelines, such as companies associated with nuclear energy, coal, alcohol, tobacco, adult entertainment and gambling. Furthermore, besides excluding companies associated with the production of controversial weapons, our definition includes any sort of military weapons.

An engagement approach is chosen for companies that are involved in GMO, factory farming, animal testing or if less than 5% of their revenue is derived from the production of fur or fur products.