Kempen Lux Euro Sustainable Credit Fund - Class AN

Profiel

Kempen International Funds SICAV – Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het Fonds) belegt hoofdzakelijk in bedrijfsobligaties die een goede kredietwaardigheid hebben (investment grade rating van BBB- of hoger) en zijn genoteerd in euro’s. Naast een goede kredietwaardigheid moeten deze bedrijven ook voldoen aan strikte duurzaamheidscriteria. Het Fonds belegt voor een klein deel in bedrijfsobligaties die geen deel uitmaken van de benchmark.

In de benchmark, de Markit iBoxx Euro Corporates Index, zijn alleen leningen met een investment grade rating opgenomen. Door een actief beleggingsbeleid wordt beoogd een hoger totaal rendement te behalen dan dat van de benchmark. Daartoe wordt een gespreide portefeuille aangehouden en worden beleggingsrisico’s continu gemonitord. De selectie van de beleggingen in de portefeuille vindt plaats na grondige analyse van de debiteur en leningsvoorwaarden.

Beheerteam

Alain van der Heijden, Joost de Graaf, Bart aan den Toorn, Harold van Acht, Lizelle du Plessis, Kim Lubbers, Tetiana Kharlamova, Arif Bagasrawalla

Rendement per 31-12-2021 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-12-2021

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -0,2 % -0,1 %
3 maanden -0,6 % -0,7 %
Dit jaar -1,2 % -1,1 %
2018 -0,4 % -0,8 %
2019 6,2 % 6,3 %
2020 3,6 % 2,7 %
1 jaar (op jaarbasis) -1,2 % -1,1 %
3 jaar (op jaarbasis) i 2,8 % 2,6 %
Sinds start (op jaarbasis) i 2,4 % 2,1 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 937,83 M 31-12-2021
Omvang aandelenklasse
EUR 15,31 M 31-12-2021
Aantal uitstaande aandelen/participaties
565.719 31-12-2021
Intrinsieke waarde i
EUR 26,91 21-01-2022
Het omloopsnelheidscijfer is per einde boekjaar van het fonds en wordt een keer per jaar geüpdatet.

Beleggingskarakteristieken per 31-12-2021

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 302 3383
Duration i 5,5 5,3
Effectief rendement 0,7 %
Gewogen rating A- BBB+
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Ontwikkelingen per 31-12-2021

In december liet de iBoxx Euro Corporates Index een spreadverkrapping van 13 basispunten zien tot 57 basispunten boven de swapcurve. Dit komt overeen met 98 basispunten boven de staatsleningencurve. De index boekte een totaalrendement van -0,11%. De tienjaarsrente op Duitse staatsobligaties sloot december af op -0,18%, een stijging van 17 basispunten ten opzichte van eind november.

Voor de bedrijfsobligatiemarkten was december, na de verkoopgolf in november, een verrassend goede maand. Hiervoor zijn meerdere verklaringen. Ten eerste de activiteit op de primaire markten. Deze was, zoals gebruikelijk in december, beperkt maar de vraag bleef sterk. Dit creëerde een positieve technische situatie voor spreadverkrapping. Een tweede verklaring betreft de coronapandemie. Hoewel door de opmars van de omikronvariant de besmettingscijfers sterk opliepen, bleek uit meerdere studies dat deze nieuwe variant in duidelijk minder gevallen tot ziekenhuisopname leidt dan bij eerdere varianten het geval was. Dit bood eveneens steun aan het risicosentiment. Tot slot zou de verwachte snellere monetaire verkrapping door de Amerikaanse Federal Reserve verhinderen dat de inflatie onbeheersbaar wordt. In de tussenliggende periode zou de rente dan relatief laag kunnen blijven. Naar onze mening is dit scenario te optimistisch.

De inflatiecijfers bleven hoog in zowel Europa als de VS en liepen zelfs verder op vanaf de toch al hoge niveaus. In de VS steeg de consumentenprijsinflatie (CPI) van 6,2% j-o-j in oktober naar 6,8% in november, het hoogste percentage in 40 jaar. De kerninflatie nam ook verder toe, van 4,6% j-o-j naar 4,9%. In Europa liep de CPI verder op van 4,1% naar 4,9% en de kerninflatie van 2% naar 2,6%. Steeds meer bedrijven kondigden bovendien forse prijsverhogingen aan om hun marges in stand te houden. Zo verhoogde Ikea de prijzen met gemiddeld 9% om het effect van de hogere inputkosten te compenseren. De aanhoudende forse krapte op de Amerikaanse arbeidsmarkt wakkerde de inflatiekrachten verder aan. Het gemiddelde uurloon was in november bijna 5% j-o-j hoger. Zelfs met deze sterke loonstijging blijft de loonontwikkeling hierbij achter bij de inflatie.

De economische bedrijvigheid bleef in de VS en Europa op een hoog niveau ruim boven de grens tussen groei en krimp, maar de cijfers waren wel iets lager dan in de voorgaande maand. De ISM-index voor de verwerkende industrie in de VS bedroeg 58,7 tegen 61,1 in november. De samengestelde PMI voor de eurozone bleef vrijwel gelijk op 53,3. Tegen het einde van de maand leek de economische bedrijvigheid negatief te worden beïnvloed door de gevolgen van de hoge omikronbesmettingen. Hierdoor ontstond in diverse sectoren een tekort aan arbeidskrachten omdat veel werknemers in quarantaine of isolatie zaten. Bovendien zwakte de vraag iets af: consumenten gingen minder op pad om het risico van besmetting te verkleinen.

Na de daling in november stegen de staatsobligatierentes in december. De stijging deed zich hoofdzakelijk in de laatste tien dagen van de maand voor en hield ook in de eerste week van januari aan. De rente op Duitse, Franse en Italiaanse staatsobligaties nam toe met respectievelijk 17, 18 en 20 basispunten. Over heel 2021 bedroeg de stijging respectievelijk 39, 53 en 63 basispunten.

Binnen het universum van bedrijfsobligaties was de activiteit op de primaire markten in december beperkt. Met EUR 4,9 miljard bruto was het aanbod slechts bijna de helft van het aanbod in december van vorig jaar (EUR 9,6 miljard). De verdeling tussen de financiële sector en het bedrijfsleven was EUR 1 miljard versus EUR 3,9 miljard. Het netto aanbod kwam uit op EUR 21,7 miljard. De onrust op de bedrijfsobligatiemarkten in november werkte door in emissies die voor begin december op de planning stonden. Veel ondernemingen besloten om te wachten tot de markten zouden stabiliseren. Zover was het pas in de tweede helft van december maar de activiteit op de bedrijfsobligatiemarkten was toen met de feestdagen in het vooruitzicht al sterk afgezwakt. Voorgenomen emissies werden daarom uitgesteld tot januari.

In 2021 werd voor EUR 487 miljard bruto / EUR 210 miljard netto aan bedrijfsobligaties uitgegeven, waarvan EUR 268 miljard bruto / EUR 139 miljard netto door de financiële sector en EUR 219 miljard bruto / EUR 71 miljard netto door niet-financiële instellingen. De emissieactiviteit in de financiële sector bereikte hiermee nieuwe recordhoogtes, gesteund door de voorgezette uitgifte van niet-achtergestelde obligatieleningen onder de MREL-buffer, de hoger dan verwachte volumes van preferente niet-achtergestelde obligatieleningen en tier 2-bank achtergestelde obligatieleningen en het uiterst ruime aanbod van REIT’s. Het emissievolume van niet-financiële instellingen was zowel bruto als netto acht jaar lang niet meer zo laag geweest. De emissieactiviteit in gedekte obligaties was ook aanzienlijk lager dan in de voorgaande jaren.

De vraag naar bedrijfsobligaties bleef solide in december, met een inleg van circa EUR 2 miljard in het EUR IG-segment (bedrijfsobligaties in euro met investment grade-rating) volgens gegevens van JP Morgan. De aankopen onder het CSPP waren in december echter duidelijk lager dan in de voorgaande maanden (EUR 2,6 miljard versus gemiddeld EUR 5 miljard - EUR 5,5 miljard). Onder het PEPP werd in december voor EUR 49 miljard ingekocht. Dit was ook duidelijk minder dan in november (EUR 68 miljard) en aanzienlijk lager dan het gemiddelde van ongeveer EUR 80 miljard in de periode mei – juli. In december maakte de Europese Centrale Bank (ECB) het voornemen bekend om het PEPP bij afloop van het programma in maart 2022 volledig stop te zetten. Een nieuw programma werd niet aangekondigd, hoewel de ECB de flexibiliteit behield om nieuwe programma’s voor de aankoop van activa op te tuigen. Deze uitkomst was iets restrictiever dan de markt had verwacht.

In december waren financiële diensten, infrastructuur en industriële goederen & diensten de sectoren die achterbleven. Auto’s & onderdelen en verzekeringen waren de best presterende sectoren.

De portefeuille behaalde een rendement van -0,14% (voor aftrek van kosten en vergoedingen). Dit was 3 basispunten slechter dan het benchmarkrendement van -0,11%. Gedurende de maand varieerde de gevoeligheid van de portefeuille voor marktontwikkelingen tussen 101% en 104%. Hiermee was de portefeuille overwogen in termen van marktrisico, met daarnaast een relatief omvangrijke positie in kasgelden, overheidsobligaties en leningen van supranationale instellingen. Doordat de spreads aanzienlijk krapper werden, had deze defensieve positionering een licht negatief effect op het relatief rendement. Qua attributie had vooral deze relatief omvangrijke positie in kasgelden, obligaties van supranationale instellingen en gedekte obligatie een negatieve impact op het relatieve rendement. Dit werd deels gecompenseerd door kleine plusjes in de meeste sectoren. Ook op individueel obligatie niveau was de bijdrage aan het relatieve rendement zowel aan de plus als min kant klein te noemen.

Het Fonds nam in december deel aan obligatie-uitgiftes van onder meer Orange en Aroundtown. In de financiële sector schreven we in op de emissie van Westpac NZ. Wij stellen ons bij het inschrijven op nieuwe uitgiftes nog altijd terughoudend op aangezien de uitgiftepremies beperkt zijn en de waarderingen aan de hoge kant zijn.

Vooruitzichten
Ondanks de toenemende onzekerheid als gevolg van de hogere inflatie, de oplopende covid-19-besmettingen en de snelle transmissie van de omikronvariant blijft onze visie op de ontwikkeling van de markt licht positief. De economische cijfers voor de VS en Europa zijn nog altijd sterk, maar de groei vertraagt wel. De bedrijfsresultaten over 2021 zijn in het algemeen goed. We zien echter agressiever aandeelhoudersvriendelijk gedrag; meer ondernemingen verhogen het dividend, starten omvangrijke programma’s voor de inkoop van aandelen of begeven zich op het fusie- en overnamepad. Doordat de spreads zich nog altijd bijna op recordlaagtes bevinden, worden de waarderingen als hoog beschouwd. De technische factoren zijn echter nog positief: de ECB blijft actief bedrijfsobligaties opkopen en benadrukt dat een daadwerkelijke afbouw van de activa-aankopen heel geleidelijk zal plaatsvinden. Zoals we in de VS hebben gezien, kunnen de vooruitzichten echter snel veranderen.

Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-12-2021 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-12-2021

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -0,2 % -0,1 %
3 maanden -0,6 % -0,7 %
Dit jaar -1,2 % -1,1 %
2018 -0,4 % -0,8 %
2019 6,2 % 6,3 %
2020 3,6 % 2,7 %
1 jaar (op jaarbasis) -1,2 % -1,1 %
3 jaar (op jaarbasis) i 2,8 % 2,6 %
Sinds start (op jaarbasis) i 2,4 % 2,1 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Looptijdverdeling (31-12-2021)

Fonds
Benchmark
30,2 %
5-7 jaar
20,1 %
23,9 %
3-5 jaar
27,2 %
15,9 %
7-10 jaar
16,4 %
15,7 %
0-3 jaar
25,7 %
10,9 %
> 10 jaar
10,6 %
3,4 %
Cash
0,0 %
Totaal
100 %
100 %

Sectorverdeling (31-12-2021)

31,8 %
Banken
14,3 %
Consumentengoederen & diensten
9,9 %
Telecom & technologie
8,6 %
Nutsbedrijven
8,4 %
Financiële dienstverlening & Onroerend Goed
7,8 %
Gezondheidszorg
7,4 %
Industrie
4,9 %
Verzekeringen
3,4 %
Overig
3,1 %
Energie
0,6 %
Basismaterialen
Totaal
100 %
De cashpositie is opgenomen onder de post ‘Overig’.

Ratingverdeling (31-12-2021)

Fonds
Benchmark
2,8 %
AAA
0,3 %
7,0 %
AA
7,9 %
42,0 %
A
38,9 %
38,4 %
BBB
52,9 %
4,7 %
BB
0,0 %
1,8 %
Not Rated
0,0 %
3,4 %
Cash
0,0 %
Totaal
100 %
100 %
De ratingverdeling van het fonds is gebaseerd op de Bloomberg Composite methode. De ratingverdeling van de benchmark is gebaseerd op de ratingverdeling die de leverancier Markit iBoxx hanteert.

Top 10 belangen (31-12-2021)

1,5 %
0.050% Sparebank 1 Boligkredit 2021-28
1,5 %
0.500% FCA Bank Ireland 2020-23
1,4 %
1.500% Enexis 2015-23
1,3 %
0.625% BPCE 2020-25
1,1 %
0.125% Toyota Motor Credit Corp 2021-27
1,1 %
2.125% BNP Paribas 2019-27
0,9 %
0.000% Clearstream Banking 2020-25
0,8 %
1.200% Procter & Gamble 2018-28
0,8 %
1.750% Great-West Life 2016-26
0,7 %
0.500% Pepsico 2020-28
Totaal
11,0 %
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

SWING FACTOR

Hier vindt u het overzicht met actuele swing factoren.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,320 %
Service fee i
0,10 %
Taxe d'abonnement i
0,05 %
Verwachte lopende kosten i
0,47 %
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
AN i
Type belegger
Particulier
Benchmark i
Markit iBoxx Euro Corporates Index
Duration hedged
Nee
Beleggingsstrategie
Bedrijfsobligaties
Universum
Bedrijfsobligaties genoteerd in euro
Datum van oprichting
20-09-2018
Vestigingsland
Luxemburg
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Verenigd Koninkrijk
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administrateur
BNP Paribas Securities Services S.C.A., Luxembourg branch
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A., Luxembourg branch

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Initiële inleg € 1
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
LU0979490777
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Visie & missie van Kempen

Kempen Capital Management (hierna Kempen) is een vermogensbeheerder die gelooft in betrokken aandeelhouderschap en een lange beleggingshorizon omdat daarmee recht wordt gedaan aan de belangen van alle stakeholders. In de dienstverlening aan onze klanten staat waardecreatie centraal. We willen onze klanten helpen om duurzaam vermogen op te bouwen en te behouden dat niet alleen economisch rendement oplevert, maar ook een concrete positieve impact heeft. Daarom vinden we het belangrijk dat Kempen zich een betrokken aandeelhouder toont die vanuit een langetermijnperspectief oog voor milieu-, sociale en goverancekwesties (ESG) heeft.

Hoe Kempen verantwoord belegt

Kempen maakt zich sterk voor duurzame alpha. Ons ESG-beleid steunt daartoe op vier pijlers:

  • ESG-integratie: ervoor zorgen dat we in onze beleggingsanalyses en -processen duurzaamheidsrisico’s en –kansen voldoende meewegen.

  • Uitsluiting en vermijding: niet beleggen in ondernemingen waar sprake is van controversiële activiteiten of gedragingen.

  • Actief aandeelhouderschap: verantwoord omgaan met het kapitaal van onze klanten en onze invloed aanwenden om via dialoog en uitoefening van het stemrecht het gedrag van ondernemingen in specifieke ESG-kwesties te verbeteren en positieve veranderingen in gang te zetten.

  • Positieve impact: beleggen met als doel impact te hebben en een concrete positieve bijdrage te leveren, bijvoorbeeld aan de door de VN geformuleerde Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s).

Â

Om onze missie en visie in praktijk te brengen, gaan we over een breed scala aan strategische, financiële en ESG-kwesties de dialoog aan met ondernemingen in onze portefeuilles. Als actieve aandeelhouder leggen we ons gewicht in de schaal om hun ESG-prestaties te helpen verbeteren. Op deze wijze stellen we enkele van de belangrijkste en meest urgente duurzaamheidskwesties aan de orde die in het bedrijfsleven en de wereld spelen. Onze belangrijkste engagementthema’s zijn: mensenrechten, arbeidsrechten, klimaatverandering en governance.

Â

Samen met andere beleggers leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling van principes en standaarden voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze collectieve engagementinitiatieven zijn op zowel sectoren als specifieke ondernemingen in onze portefeuilles gericht.

Â

Hier vindt u ons complete stemverslag.

Klimaatverandering

Kempen vindt als langetermijnbelegger dat klimaatverandering een systemisch risico vormt voor de economie, de maatschappij en het milieu. We willen in onze beleggingsportefeuilles dan ook rekening houden met de risico’s en kansen van klimaatverandering in de komende decennia. Daarom hebben we een commitment afgegeven voor de lange termijn (2050), een ambitie geformuleerd voor de middellange termijn (2030) en doelstellingen vastgelegd voor de korte termijn (2025).

  • 2050: klimaatneutrale beleggingsportefeuilles  Â
  • 2030: beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde beleggingsportefeuilles afgestemd op het pad naar de doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord  Â
  • 2025: beursgenoteerde beleggingsportefeuilles afgestemd op het pad naar de doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord[1]

Â

Hier vindt u het klimaatveranderingsbeleid van Kempen (onder klimaatveranderingsbeleid).

Â

[1] De CO2e-intensiteit fungeert als ijkpunt op het transitiepad naar een netto-nul-uitstoot. Voor ons is de richting belangrijker dan de snelheid waarmee de CO2e-uitstoot gereduceerd wordt. De feitelijke reductie kan daardoor afwijken van de voorgenomen gemiddelde trendlijn. Het traject wordt afgeleid van het reductiepad van de EU-benchmarks.

HOE ONS FONDS VERANTWOORD BELEGT

Het Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund tracht in de eerste plaats om op de lange termijn een rendement te boeken, op basis van kapitaalgroei en inkomsten, dat de Markit iBoxx Euro Corporates Index (de “Benchmark”) overtreft, door te beleggen in bedrijfsobligaties die zijn uitgegeven door ondernemingen die aan strikte duurzaamheidscriteria voldoen.

Â

Onze beleggingsportefeuille dient het transitiepad te gaan volgen waarmee de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord kunnen worden gehaald. We volgen daartoe het transitiepad van de EU Climate Transition Benchmark[2].

Â

Het ESG-beleid van Kempen is in het beleggingsproces van ons fonds geïmplementeerd op basis van de volgende pijlers: uitsluiting, integratie en actief aandeelhouderschap.

Â

[2]De EU onderscheidt twee klimaatbenchmarks: de EU Climate Transition Benchmark (een klimaattransitiebenchmark) en de Paris Aligned Benchmark (een op de doelen van ‘Parijs’ afgestemde benchmark). Beide benchmarks hebben een netto-nul-uitstoot in 2050 als doelstelling – conform het 1,5?C-scenario van de IPCC. Voor ons is de richting belangrijker dan de snelheid waarmee de CO2e-uitstoot gereduceerd wordt. De feitelijke reductie kan daardoor afwijken van de voorgenomen gemiddelde trendlijn. De CO2e-intensiteit fungeert als ijkpunt op het transitiepad naar een netto-nul-uitstoot.

Â

Uitsluiting & vermijding

In lijn met het algemene beleid van Kempen belegt het Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund niet in ondernemingen die op de uitsluitings- of vermijdingslijst van KCM voorkomen.

Â

Ondernemingen met een ‘Fail-score’ op de criteria van de UN Global Compact, een ‘rode vlag’ in de MSCI ESG Impact Monitor of een MSCI ESG-rating van CCC worden eveneens uitgesloten. Voor bedrijven met een MSCI ESG-rating van B geldt uitsluiting op 'comply or explain'-basis.

Â

Voorts sluit het Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund ondernemingen uit op basis van aanvullende duurzaamheidscriteria die in de tabel hieronder staan vermeld.

Nadere informatie over onze uitsluitingscriteria en drempelwaarden vindt u hier.

UITSLUITINGSCRITERIA KEMPEN SUSTAINABLE GLOBAL HIGH DIVIDEND FUND

Â

CRITERIA KEMPEN

AANVULLENDE DUURZAAMHEIDSCRITERIA

Bedrijfsgedrag

Â

Â

x     Mensenrechten

V

Â

x     Arbeidsrechten

V

Â

x     Milieu

V

Â

x     Anti-corruptie

V

Â

Productbetrokkenheid

Â

Â

x     Controversiële

       wapens

V

Â

x     Tabak

V

Â

x     Steenkool

V

Â

x     Teerzand

V

Â

x     Pornografie

Â

V

x     Alcohol

Â

V

x     Dierwelzijn & GMO

Â

V

x     Gokken

Â

V

x     Productie van

       kernenergie

Â

V

x     CO2-intensieve

       energieopwekking

Â

V

x     Steenkool

Â

V

x     (On)conventionele

       olie- & gaswinning

Â

V

x     Wapens

Â

V

Â

Â

ESG-integratie

De beoordeling van de ESG-profielen van ondernemingen vormt een integraal onderdeel van ons beleggingsproces. We beoordelen iedere onderneming afzonderlijk, waarbij we de materiële risico’s binnen een bepaalde sector afwegen tegen de risicoblootstelling, beheerpraktijken en informatieverschaffing van de onderneming.

Â

Bij een lage score op ESG-criteria wordt voor obligaties van de betreffende onderneming mogelijk een extra renteopslag verlangd en/of wordt een dialoog opgestart. Indien ESG-risico’s als te ernstig worden beoordeeld, wordt een belegging in de onderneming vermeden en/of wordt een bestaand belang verkocht.

Â

Het Responsible Investment Team van Kempen screent elk kwartaal de portefeuilles van de Euro Credit-strategieën en bespreekt de bevindingen met de portefeuillemanagers.

Â

Actief aandeelhouderschap

Als actieve belegger kiezen we voor een breed engagement met de ondernemingen in onze portefeuille. Zo willen we waarde ontsluiten en risico’s verminderen.

Â

In ons engagementproces worden duidelijke doelstellingen gedefinieerd. De voortgang en de uitkomsten worden gemonitord en goed gedocumenteerd. Mocht een onderneming op enig moment weigeren om mee te werken, dan moet verkoop van het belang worden overwogen.

Â

Voorbeelden van onze engagementinspanningen vindt u hier.

Â

Â

Â

Risico's

Meer informatie over de middellange- en langetermijnrisico’s die aan de beleggingen zijn verbonden:Â

Â

--------------------------

* Alhoewel de informatieverschaffers van Kempen Capital Management N.V., waaronder MSCI ESG Research LLC en gelieerde bedrijven (de “ESG-partijen”), informatie betrekken uit bronnen die zij betrouwbaar achten, wordt de originaliteit, juistheid en/of volledigheid van de opgenomen gegevens door geen van de ESG-partijen gewaarborgd of gegarandeerd. Geen van de ESG-partijen biedt enige uitdrukkelijke of impliciete garantie van welke aard dan ook, en de ESG-partijen wijzen hierbij uitdrukkelijk alle garanties van de hand inzake de verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de hierin opgenomen gegevens. Geen van de ESG-partijen aanvaardt enige aansprakelijkheid voor eventuele fouten of omissies in verband met hierin opgenomen gegevens. Voorts is geen van de ESG-partijen, onverminderd het voorgaande, onder welke omstandigheid dan ook aansprakelijk voor directe, indirecte, bijzondere, punitieve, gevolg- of andersoortige schade (met inbegrip van winstderving), ook al zijn zij op de mogelijkheid van dergelijke schade gewezen.

ESG Report
Febelfin
Label ISR
Screening MSCI ESG Research
Screening MSCI ESG Research
UN global impact
Bron nl
disclaimer nl
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.