Kempen Lux Euro Sustainable Credit Fund - Class AN

Profiel

Kempen International Funds SICAV – Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het Fonds) belegt hoofdzakelijk in bedrijfsobligaties die een goede kredietwaardigheid hebben (investment grade rating van BBB- of hoger) en zijn genoteerd in euro’s. Naast een goede kredietwaardigheid moeten deze bedrijven ook voldoen aan strikte duurzaamheidscriteria. Het Fonds belegt voor een klein deel in bedrijfsobligaties die geen deel uitmaken van de benchmark.

In de benchmark, de Markit iBoxx Euro Corporates Index, zijn alleen leningen met een investment grade rating opgenomen. Door een actief beleggingsbeleid wordt beoogd een hoger totaal rendement te behalen dan dat van de benchmark. Daartoe wordt een gespreide portefeuille aangehouden en worden beleggingsrisico’s continu gemonitord. De selectie van de beleggingen in de portefeuille vindt plaats na grondige analyse van de debiteur en leningsvoorwaarden.

In het belang van de belegger is er besloten over te gaan tot een soft open van het Fonds per 28 juni 2018. Met ingang van juni 2018 zal het Fonds dagelijkse instroom onder de 10 miljoen euro blijven accepteren van alle beleggers. Voor beleggingen boven de 10 miljoen euro moet er contact worden opgezocht met de relatiebeheerder van het Fonds. Verkoop van het Fonds blijft gewoon mogelijk. Meer informatie over de soft open is te vinden in de Notice to Shareholders onder de tab Documenten.

Beheerteam

Alain van der Heijden, Rik den Hartog, Harold van Acht, Sipke Moes, Luuk Cummins, Pim van Mourik Broekman, Quirijn Landman, Marco Zanotto

Rendement per 31-07-2019 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-07-2019

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 1,4 % 1,4 %
3 maanden 3,0 % 2,9 %
Dit jaar 7,0 % 7,0 %
2018 -0,4 % -0,8 %
Sinds start (op jaarbasis) i 6,6 % 6,1 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 439,18 M 31-07-2019
Omvang aandelenklasse
EUR 0,24 M 31-07-2019
Aantal uitstaande aandelen/participaties
8.858 31-07-2019
Intrinsieke waarde i
EUR 26,80 22-08-2019

Beleggingskarakteristieken per 31-07-2019

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 264 2604
Duration i 5,1 5,1
Effectief rendement 0,4 % 0,5 %

Marktontwikkelingen per 31-07-2019

In juli liet de iBoxx Euro Corporate Index een spreadverkrapping zien van 19 basispunten tot 106 basispunten boven de staatsleningencurve. De index boekte een absoluut rendement van +1,42%. De Duitse 10-jaars rente stond eind juli op -0,44%, 11 basispunten lager dan eind juni.

De trend van dalende staatsobligatierentes zette ook in juli door. Nu uit economische cijfers blijkt dat de wereldwijde economische groei afvlakt, verwachten beleggers dat centrale banken een inschikkelijker monetair beleid gaan voeren. In Europa sloeg ECB-president Mario Draghi opnieuw een verruimingsgezinde toon aan tijdens de persconferentie na de beleidsvergadering van juli. De ECB voerde nog geen nieuwe specifieke maatregelen in, maar Draghi gaf wel aan dat de Eurosysteem-comités diverse opties onderzoeken om ervoor te zorgen dat de inflatieverwachtingen niet verder terugvallen. Een van de mogelijkheden is de invoering van een nieuw obligatieopkoopprogramma, maar er kunnen ook verzachtende maatregelen getroffen worden om de mogelijke negatieve effecten van verdere renteverlagingen op de winstgevendheid van het bankensysteem in de eurozone te beperken.

In de Verenigde Staten verlaagde de Amerikaanse centrale bank (Fed) de rente met 25 basispunten en wordt het balansverkortingsprogramma niet eind september maar al op 1 augustus stopgezet. Beleggers reageerden verrast op de verklaring van Fed-voorzitter Powell dat de renteverlaging een “aanpassing halverwege de cyclus” betrof, en niet de start inluidt van een langere reeks van verdere renteverlagingen. Het feit dat twee Fed-bestuurders tegen de renteverlaging hadden gestemd, vormt ook een teken dat de marktverwachting van meerdere renteverlagingen tot eind 2020 wellicht niet opportuun is.

De grotere bezorgdheid onder beleggers over de toekomstige wereldwijde economische situatie kan in belangrijke mate verklaard worden door de nog steeds uitblijvende minnelijke schikking van het voortslepende Chinees-Amerikaanse handelsconflict. Het besluit van de Amerikaanse president Trump om een invoerheffing van 10% af te kondigen op nog eens USD 300 miljard aan Chinese exportgoederen, vergrootte de bezorgdheid. De markten worstelen vooral met de vraag of de nog relatief robuuste dienstensectoren kunnen blijven groeien terwijl de industrie in veel regio’s van de wereld krimpt. Het gevaar is reëel dat de groei in de dienstensector ook afvlakt als en wanneer fabrikanten grootschalige ontslagen doorvoeren om hun productieomvang aan te passen aan de lagere vraag. Het beleggerssentiment werd niet alleen door de Chinees-Amerikaanse handelsbesprekingen gedrukt, maar ook door andere (geo-)politieke risico’s, zoals de kans op een harde brexit in oktober, tumult in Hongkong waar burgers om meer democratie vragen, een nieuwe president in Mexico die bedrijfsonvriendelijke maatregelen treft en een escalerend handelsconflict tussen Japan en Zuid-Korea.

In de bankensector tonen de tweedekwartaalresultaten die Amerikaanse en Europese banken tot dusverre gerapporteerd hebben dat de kwaliteit van hun activa vrij goed op peil blijft. Bankbestuurders wijzen wel op groeiende druk op de netto rentebaten en de rentemarge. De opbrengsten uit leningen- en effectenportefeuilles daalt nu de concurrentie bij de verstrekking van leningen groeit, en het onderliggende effectief rendement op staats- en bedrijfsobligaties sterk daalt. Ondertussen blijft het vooral in Europa voor de retailbanken lastig om de negatieve rente aan hun spaarklanten door te berekenen.

De combinatie van dalende verkopen (vooral van passagiersauto’s) en stijgende vracht- en grondstofkosten heeft bijgedragen aan tegenvallende tweedekwartaalresultaten bij een aantal cyclische ondernemingen die actief zijn in sectoren zoals chemie, auto’s en industriële goederen & diensten. De winstontwikkeling blijft bij niet-financiële ondernemingen erg wisselend. Ondernemingen in de sectoren telecom, nutsvoorzieningen, voeding & dranken en gezondheidszorg boekten solide resultaten en presteerden duidelijk beter dan ondernemingen uit de meer cyclische sectoren.

Het aanbod van nieuwe obligaties bedroeg in juli EUR 35 miljard. Dat is circa 48 % minder dan in juni, maar 20% meer dan in juli 2018. Ondernemingen uit niet-financiële sectoren plaatsten de afgelopen maand voor EUR 18 miljard aan nieuwe obligaties, terwijl financiële instellingen voor EUR 17 miljard aan nieuw papier uitgaven. Over de eerste zeven maanden van 2019 komt het totale emissiebedrag daarmee uit op EUR 327 miljard, 25% meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Portefeuille-ontwikkelingen per 31-07-2019

De afgelopen maand varieerde de mate van gevoeligheid van de portefeuille voor marktontwikkelingen tussen de 97% en 100%. Hiermee had de portefeuille een licht onderwogen tot neutrale positionering in termen van marktrisico.

Onze positionering in de sectoren technologie, vastgoed, en verzekeringen voegde in juli waarde toe. Daarentegen pakte onze positionering in de sectoren banken, nutsvoorzieningen en gezondheidszorg nadelig uit. Onze liquiditeitspositie (in de vorm van kasmiddelen en staatsobligaties) had eveneens een negatief effect op de performance.

Op bedrijfsniveau was er een positieve bijdrage van de overwogen posities in Coca-Cola HBC, Fiserv, Fidelity National Information Service en CNH Industrial. Daar stond een negatieve bijdrage tegenover van de onderwogen posities in AB Inbev (uitgesloten uit het beleggingsuniversum), Banco Santander en Volkswagen (uitgesloten uit het beleggingsuniversum), alsmede van de overwogen posities in Bank of America, Morgan Stanley, Enexis en Eurogrid.

Het Fonds nam in juli deel aan nieuwe obligatie-uitgiftes van Merck, La Banque Postale, ALD, Italgas en A2A.

De obligatie die werd uitgegeven door A2A was een zogenaamde “groene obligatie”. De emissieopbrengst wordt gebruikt om projecten te (her)financieren op het gebied van de circulaire economie, de transitie naar een koolstofarme economie, slimme netwerken op het gebied van drinkwater en waterzuivering, de ontwikkeling van duurzame energie en energie-efficiëntie. A2A is een Italiaans nutsbedrijf. De steden Milaan en Brescia zijn de meerderheidsaandeelhouders.

Vooruitzichten
We willen een relatief defensieve positionering handhaven, met het oog op de aanzienlijke spreadverkrapping vanaf begin dit jaar en toenemende signalen van een trager groeiende wereldeconomie. De voornaamste redenen waarom we nog geen duidelijk onderwogen positionering verkiezen, zijn het vooruitzicht dat de ECB mogelijk een nieuw opkoopprogramma voor bedrijfsobligaties van stal haalt en de aanhoudende instroom in de beleggingscategorie bedrijfsobligaties van investment grade-kwaliteit.

Rendement per 31-07-2019 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-07-2019

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 1,4 % 1,4 %
3 maanden 3,0 % 2,9 %
Dit jaar 7,0 % 7,0 %
2018 -0,4 % -0,8 %
Sinds start (op jaarbasis) i 6,6 % 6,1 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Nee

Looptijdverdeling (31-07-2019)

Fonds
Benchmark
30,2 %
3-5 jaar
27,7 %
19,4 %
7-10 jaar
18,0 %
19,3 %
0-3 jaar
25,2 %
16,6 %
5-7 jaar
20,6 %
12,0 %
> 10 jaar
8,5 %
2,6 %
Cash
0,0 %
Totaal
100 %
100 %

Sectorverdeling (31-07-2019)

32,2 %
Banken
12,7 %
Nutsbedrijven
11,9 %
Consumentengoederen & diensten
8,4 %
Industrie
8,1 %
Telecom & technologie
7,0 %
Financiële dienstverlening & Onroerend Goed
6,0 %
Gezondheidszorg
4,1 %
Verzekeringen
2,8 %
Energie
2,7 %
Overig
2,0 %
Staatsleningen
1,9 %
Basismaterialen
0,3 %
Asset Backed Securities
Totaal
100 %
De cashpositie is opgenomen onder de post ‘Overig’.

Ratingverdeling (31-07-2019)

Fonds
Benchmark
2,4 %
AAA
0,4 %
4,2 %
AA
11,1 %
41,5 %
A
39,3 %
45,1 %
BBB
49,2 %
2,2 %
BB
0,0 %
2,0 %
Not Rated
0,0 %
2,6 %
Cash
0,0 %
Totaal
100 %
100 %
De ratingverdeling van het fonds is gebaseerd op de Bloomberg Composite methode. De ratingverdeling van de benchmark is gebaseerd op de ratingverdeling die de leverancier Markit iBoxx hanteert.

Top 10 belangen (31-07-2019)

1,9 %
3.875% Eurogrid 2010-20
1,4 %
1.500% Enexis 2015-23
1,2 %
0.736% Bank of America 2017-22
1,2 %
0.875% Equinor 2015-23
1,2 %
1.750% Morgan Stanley 2016-24
1,1 %
0.750% PSA Banque France 2018-23
1,1 %
1.375% Terna 2017-27
1,1 %
2.000% Renault 2019-24
1,1 %
1.375% DS Smith 2017-24
1,0 %
4.625% Veolia Environnement 2012-27
Totaal
12,2 %

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,32 %
Service fee i
0,15 %
Taxe d'abonnement i
0,05 %
Verwachte lopende kosten i
0,52 %

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,20 %
Swing factor neerwaarts i
0,20 %
Swingfactor wordt toegepast mits het saldo van in- en outflow (ultimo handelsdag) uitkomt boven een vooraf bepaald percentage (de zogenaamde ‘threshold’) van het fondsvermogen. De hoogte van de threshold is 1%. Per 1 januari 2018 is de swingfactor aangepast van 0,25%/0,25% naar 0,20%/0,2

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
AN i
Type belegger
Particulier
Dividenduitkerend
Nee
Benchmark i
Markit iBoxx Euro Corporates Index
Duration hedged
Nee
Beleggingsstrategie
Bedrijfsobligaties
Universum
Bedrijfsobligaties genoteerd in euro
Datum van oprichting
20-09-2018
Vestigingsland
Luxemburg
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Frankrijk, Luxemburg, Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Initiële inleg € 1
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
LU0979490777

Visie & missie van Kempen

Kempen Capital Management (hierna Kempen) is een vermogensbeheerder die gelooft in betrokken aandeelhouderschap en een lange beleggingshorizon omdat daarmee recht wordt gedaan aan de belangen van alle stakeholders. In de dienstverlening aan onze klanten staat waardecreatie centraal. We willen onze klanten helpen om duurzaam vermogen op te bouwen en te behouden dat niet alleen economisch rendement oplevert, maar ook een concrete positieve impact heeft. Daarom vinden we het belangrijk dat Kempen zich een betrokken aandeelhouder toont die vanuit een langetermijnperspectief oog voor milieu, sociale en governance (ESG) kwesties heeft.

Hoe Kempen verantwoord belegt

Kempen maakt zich sterk voor duurzame alpha. Ons ESG-beleid steunt daartoe op vier pijlers:

  • ESG-integratie: ervoor zorgen dat we in onze beleggingsanalyses en -processen duurzaamheidsrisico’s en –kansen voldoende meewegen.

  • Uitsluiting en vermijding: niet beleggen in ondernemingen waar sprake is van controversiële activiteiten of gedragingen.

  • Actief aandeelhouderschap: verantwoord omgaan met het kapitaal van onze klanten en onze invloed aanwenden om via dialoog en uitoefening van het stemrecht het gedrag van ondernemingen in specifieke ESG-kwesties te verbeteren en positieve veranderingen in gang te zetten.

  • Positieve impact: beleggen met als doel impact te hebben en een concrete positieve bijdrage te leveren, bijvoorbeeld aan de door de VN geformuleerde Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s).

Â

Om onze missie en visie in praktijk te brengen, gaan we over een breed scala aan strategische, financiële en ESG-kwesties de dialoog aan met ondernemingen in onze portefeuilles. Als actieve aandeelhouder leggen we ons gewicht in de schaal om hun ESG-prestaties te helpen verbeteren. Op deze wijze stellen we enkele van de belangrijkste en meest urgente duurzaamheidskwesties aan de orde die in het bedrijfsleven en de wereld spelen. Onze belangrijkste engagementthema’s zijn: mensenrechten, arbeidsrechten, klimaatverandering en governance.

Â

Samen met andere beleggers leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling van principes en standaarden voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze collectieve engagementinitiatieven zijn op zowel sectoren als specifieke ondernemingen in onze portefeuilles gericht.

Â

Hier vindt u ons complete stemverslag.

Â

HOE ONS FONDS VERANTWOORD BELEGT

Het ESG-beleid van Kempen is voor de drie relevante pijlers – uitsluiting, ESG-integratie en actief aandeelhouderschap – volledig in het beleggingsproces van ons fonds ingebed.

Â

1. Uitsluiting

In lijn met het algemene beleid van Kempen beleggen de Euro Credit-strategieën[1] niet in ondernemingen die op de uitsluitings- of vermijdingslijst van Kempen voorkomen. Ondernemingen op deze lijsten zijn betrokken bij de productie van controversiële wapens, halen hun omzet voor een significant deel uit de productie of distributie van tabak of zijn bij ernstige controversiële kwesties betrokken geraakt.

Â

Het Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund combineert ESG-integratie met aanvullende uitsluitingscriteria. Ondernemingen met een MSCI ESG-rating van B of lager, een ‘fail’ voor toetsing op de criteria van de UN Global Compact of een alert in de MSCI ESG Impact Monitor worden uitgesloten. Het fonds sluit bovendien ondernemingen uit die in aanzienlijke mate bij de productie van militaire wapens of kernenergie betrokken zijn, zich met de winning van steenkool bezighouden of aanzienlijke steenkoolvoorraden aanhouden, in aanzienlijke mate bij de productie of distributie van alcohol betrokken zijn of zich met pornografie of gokken bezighouden.Voor ondernemingen die bij genetische modificatie, bio-industrie of dierproeven betrokken zijn of minder dan 5% van hun omzet uit de productie van bont of bontproducten halen, past het fonds een engagementbenadering toe.

Â

TABEL 1 AANVULLENDE UITSLUITINGSCRITERIA VOOR HET KEMPEN EURO SUSTAINABLE CREDIT FUND

Â

ESG-Criteria

Beleggingsoplossingen

Criteria

UNGC

Etische criteria

Verantwoord beleggen

Duurzaam beleggen

×   Mensenrechten

v

Â

v

v

×   Kinderarbeid

v

Â

v

v

×   Dwangarbeid

v

Â

v

v

×   Recht op collectieve onderhandelingen

v

Â

v

v

×   Discriminatie

v

Â

v

v

×   Corruptie

v

Â

v

v

×   Milieubescherming

v

Â

v

v

×   Controversiële wapens

v

Â

v

v

×   Biodiversiteit

v

Â

v

v

×   Integraal ketenbeheer

v

Â

v

v

×   Gebruik van milieubelastende stoffen

v

Â

v

v

×   Productie / distributie van tabak

Â

v

v

v

×   Militaire wapens

Â

v

Â

v

×   Productie van kernenergie

Â

v

Â

v

×   Steenkool

Â

v

Â

v

×   Productie / distributie van alcohol

Â

v

Â

v

×   Pornografie

Â

v

Â

v

×   Gokken

Â

v

Â

v

×   Dierproeven

Â

v

Â

v

×   Productie van bont

Â

v

Â

v

×   Bio-industrie

Â

v

Â

v

×   Genetisch gemodificeerde organismen

Â

Â

v

Â

v

Â

2. ESG-integratie

Verantwoord beleggen gaat in de Euro Credit-strategieën van Kempen verder dan alleen de uitsluiting van ondernemingen. ESG-criteria vormen een integraal onderdeel van het beleggingsproces. Om zich een fundamentele mening over een onderneming te kunnen vormen, beoordelen de portefeuillemanagers het bedrijfsprofiel, het financieel profiel en het ESG-profiel. Voor de ESG-beoordeling wordt onderzoek door MSCI ESG Research LLC als basis gebruikt.

Â

Bij een lage score op ESG-criteria wordt voor obligaties van de betreffende onderneming mogelijk een extra renteopslag verlangd en/of wordt een dialoog opgestart. Indien ESG-risico’s als te ernstig worden beoordeeld, wordt een belegging in de onderneming vermeden en/of wordt een bestaand belang verkocht.

Â

Het Responsible Investment Team van Kempen screent elk kwartaal de portefeuilles van de Euro Credit-strategieën en bespreekt zijn bevindingen met de portefeuillemanagers. Hierbij wordt speciaal gelet op ondernemingen met een MSCI ESG-rating van B of lager, een ‘fail’ voor toetsing op de criteria van de UN Global Compact of een alert in de MSCI ESG Impact Monitor. Ondernemingen in CO2-intensieve sectoren krijgen ook speciale aandacht.

Â

3. Actief aandeelhouderschap

Voor de Euro Credit-strategieën van Kempen onderscheiden we drie soorten engagement: i) engagement gericht op bewustwording, ii) engagement gericht op verandering en iii) beleid- en/of systeemgerelateerd engagement. De eerste vorm van engagement heeft als doel om binnen een onderneming de bewustwording van een bepaalde problematiek te bevorderen en/of meer informatie over een specifieke ESG-kwestie te verzamelen. De tweede vorm van engagement, die mogelijk voortvloeit uit de eerste vorm, beoogt een specifiek SMART-doel te verwezenlijken. De derde vorm is erop gericht om overheidsbeleid of een systeem dat voor de bredere kapitaalmarkten relevant is, te verbeteren.

Â

Ons engagementproces omvat vier mijlpalen:

1. Zorgen worden aan onderneming kenbaar gemaakt

2. Onderneming erkent de kwestie

3. Onderneming bepaalt strategie / stemt in met verbeteractie

4. Onderneming implementeert strategie.

Â

Ons engagement kan bij ieder van de eerste drie mijlpalen beginnen. Wanneer een mijlpaal is bereikt, wordt dit in het engagementdossier aangetekend en wordt het proces van de volgende mijlpaal gestart. Nadat de vierde mijlpaal is bereikt, wordt het engagementdossier gesloten, maar blijven we de onderneming nog wel volgen. Mocht een onderneming op enig moment weigeren om mee te werken, dan moet verkoop van het belang worden overwogen. De bereidheid tot samenwerking meten we aan de hand van vastgestelde tijdlijnen.

Â

Op dit moment lopen er geen engagementcases voor ondernemingen in de portefeuille van het Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund. In 2018 zijn we voor de Euro Credit-strategieën de dialoog met Bayer aangegaan. Na de acquisitie van Monsanto zit Bayer nu met enkele significante controversiële kwesties op het gebied van genetisch gemodificeerde organismen in zijn maag. Doel van ons engagement is een formele, schriftelijke verklaring van de onderneming te krijgen dat kleine boerenbedrijven die onbedoeld gebruik van onder licentie van Bayer gemodificeerde gewassen maken, niet worden vervolgd. Verder is Bayer gevraagd om een doelstelling te bepalen voor het aantal kleine boeren dat voorlichting over zijn gewasbeschermingsproducten krijgt.

Â

Nog doorlopende engagementcases betreffen Volkswagen over de bedrijfscultuur, Cez over het gebruik van steenkool (de engagement factsheet kunt u hier vinden), Glencore over klimaatmaatregelen (de engagement factsheet kunt u hier vinden) en Huntsman over de verschaffing van ESG-informatie. MSCI ESG heeft in juli 2018 Huntsman opgewaardeerd van ‘CCC’ naar ‘B’ en Huntsman geeft in het in 2018 gepubliceerde duurzaamheidsverslag voor het eerst een overzicht van de geboekte vooruitgang met betrekking tot de tien principes van de UN Global Compact.

Â

[1]Kempen (Lux) Euro Credit Fund, Kempen (Lux) Euro Credit Fund Plus, Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund en Kempen (Lux) Euro High Yield Fund

*

Alhoewel de informatieverschaffers van Kempen Capital Management N.V., waaronder MSCI ESG Research LLC en gelieerde bedrijven (de “ESG-partijen”), informatie betrekken uit bronnen die zij betrouwbaar achten, wordt de originaliteit, juistheid en/of volledigheid van de opgenomen gegevens door geen van de ESG-partijen gewaarborgd of gegarandeerd. Geen van de ESG-partijen biedt enige uitdrukkelijke of impliciete garantie van welke aard dan ook, en de ESG-partijen wijzen hierbij uitdrukkelijk alle garanties van de hand inzake de verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de hierin opgenomen gegevens. Geen van de ESG-partijen aanvaardt enige aansprakelijkheid voor eventuele fouten of omissies in verband met hierin opgenomen gegevens. Voorts is geen van de ESG-partijen, onverminderd het voorgaande, onder welke omstandigheid dan ook aansprakelijk voor directe, indirecte, bijzondere, punitieve, gevolg- of andersoortige schade (met inbegrip van winstderving), ook al zijn zij op de mogelijkheid van dergelijke schade gewezen.

ESG Report
Screening MSCI Research
Screening MSCI Research
UN
Bron
disclaimer