Kempen Lux Euro Sustainable Credit Fund - Class AN

Profiel

Kempen International Funds SICAV – Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het Fonds) belegt hoofdzakelijk in bedrijfsobligaties die een goede kredietwaardigheid hebben (investment grade rating van BBB- of hoger) en zijn genoteerd in euro’s. Naast een goede kredietwaardigheid moeten deze bedrijven ook voldoen aan strikte duurzaamheidscriteria. Het Fonds belegt voor een klein deel in bedrijfsobligaties die geen deel uitmaken van de benchmark.

In de benchmark, de Markit iBoxx Euro Corporates Index, zijn alleen leningen met een investment grade rating opgenomen. Door een actief beleggingsbeleid wordt beoogd een hoger totaal rendement te behalen dan dat van de benchmark. Daartoe wordt een gespreide portefeuille aangehouden en worden beleggingsrisico’s continu gemonitord. De selectie van de beleggingen in de portefeuille vindt plaats na grondige analyse van de debiteur en leningsvoorwaarden.

In het belang van de belegger is er besloten over te gaan tot een soft open van het Fonds per 28 juni 2018. Met ingang van juni 2018 zal het Fonds dagelijkse instroom onder de 10 miljoen euro blijven accepteren van alle beleggers. Voor beleggingen boven de 10 miljoen euro moet er contact worden opgezocht met de relatiebeheerder van het Fonds. Verkoop van het Fonds blijft gewoon mogelijk. Meer informatie over de soft open is te vinden in de Notice to Shareholders onder de tab Documenten.

 

        

Beheerteam

Alain van der Heijden, Harold van Acht

Rendement per 31-10-2020 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-10-2020

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 0,7 % 0,8 %
3 maanden 1,2 % 1,3 %
Dit jaar 2,4 % 1,5 %
2018 -0,4 % -0,8 %
2019 6,2 % 6,3 %
1 jaar (op jaarbasis) 2,0 % 1,2 %
Sinds start (op jaarbasis) i 3,9 % 3,2 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 960,17 M 31-10-2020
Omvang aandelenklasse
EUR 2,12 M 31-10-2020
Aantal uitstaande aandelen/participaties
78.235 31-10-2020
Intrinsieke waarde i
EUR 27,35 30-11-2020
Omloopsnelheid
227,38 %
Het omloopsnelheidscijfer is per einde boekjaar van het fonds en wordt een keer per jaar geüpdatet.

Beleggingskarakteristieken per 31-10-2020

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 290 3101
Duration i 5,4 5,3
Effectief rendement 0,4 %
Gewogen rating A- A-
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Ontwikkelingen per 31-10-2020

In oktober liet de iBoxx Euro Corporate Index een spreadverkrapping zien van 8 basispunten tot 120 basispunten boven de staatsleningencurve en 93 basispunten boven de swapcurve. De index boekte een absoluut rendement van +0,79%. De 10-jaars rente op Duitse staatsobligaties stond eind oktober op -0,62% en was daarmee 10 basispunten negatiever dan eind september.

Na een aantal zomermaanden waarin het COVID-19-virus in de ontwikkelde landen min of meer onder controle leek, liep het aantal besmettingen in oktober verder op in talloze landen. Hierdoor werden overheidsinstanties gedwongen om het sociale leven weer aan banden te leggen. De gevreesde verdergaande “lockdown”-maatregelen werden in oktober bewaarheid. Vooral in Europa moesten overheden nieuwe restrictieve maatregelen afkondigen. De tot dusverre ingevoerde maatregelen zijn vooral gericht op beperking van de sociale interactie. In sommige landen is een avondklok ingesteld. Maar in de meeste gevallen bleven de maatregelen beperkt tot sluiting van cafés en restaurants, restricties op het bijwonen van culturele en sportevenementen, beperking van de groepsomvang en reisrestricties. De effectiviteit van deze maatregelen bepaalt of er nog verdere ingrepen nodig zijn. Naar onze overtuiging blijft de kans op een volledige “lockdown” vrij klein. Overheden willen liever voorkomen dat de economische bedrijvigheid net als in het tweede kwartaal weer fors daalt. Dat zou desastreuze gevolgen hebben voor de werkgelegenheid, begrotingstekorten en de financiële soliditeit van bedrijven. Bovendien is de verwerkende industrie ditmaal beter gepositioneerd om productieniveaus te handhaven en te opereren op een wijze waarbij de gezondheid van hun werknemers gewaarborgd is. Dat neemt niet weg dat de bedrijfstakken die het meest afhankelijk zijn van sociale interactie – zoals luchtvaart, horeca en toerisme en recreatie in bredere zin – opnieuw met een verslechtering van de economische bedrijvigheid geconfronteerd worden, wat hun reeds verzwakte kredietprofiel verder onder druk zal zetten.

Op het monetaire front liet de Europese Centrale Bank (ECB) het monetaire beleid zoals verwacht ongewijzigd, maar zinspeelde wel duidelijk op extra beleidsmaatregelen. Verdere monetaire verruiming is namelijk duidelijk nodig. Als gevolg van nieuwe lockdowns zwakte het economisch herstel sneller af dan de ECB verwacht had. Volgens ECB-president Lagarde verzwakken de economische indicatoren aanzienlijk, wat een duidelijke verslechtering van de kortetermijnvooruitzichten impliceert. In de economische projecties van september voorzag de ECB nog een bbp-groei van 8,4% in het derde kwartaal (kwartaal-op-kwartaal), na een economische krimp van 15% in de eerste helft van het jaar. En voor het vierde kwartaal werd op een groei van 3,1% (kwartaal-op kwartaal) gerekend. De groei in het derde kwartaal kan wellicht nog hoger dan voorzien uitvallen, maar de verwachte groei voor het vierde kwartaal lijkt veel te optimistisch, wat Lagarde ook erkende. Rekening houdend met nieuwe lockdowns in de meeste landen van de eurozone, lijkt een negatieve groei in het vierde kwartaal zeer wel mogelijk. Het inflatieplaatje ziet er ook flets uit. De totale inflatie (inclusief voeding en energie) lag in september op -0,3% en blijft tot begin 2021 waarschijnlijk negatief. Aangezien dit negatieve cijfer deels door tijdelijke factoren– zoals een daling van de olieprijs, een btw-verlaging in Duitsland en de timing van het kledinguitverkoopseizoen – veroorzaakt wordt, wil de ECB niet van deflatie spreken. De kerninflatie viel in september echter terug tot slechts 0,2% en ligt daarmee duidelijk onder de ECB-doelstelling van ‘onder maar dicht bij 2%’. De ECB-enquête bancaire kredietverlening wees voorts op een verkrapping van de kredietvoorwaarden voor ondernemingen en huishoudens.

Beleidsherijking staat dus op de agenda. Lagarde hield alle opties open. Alle instrumenten worden overwogen, in alle mogelijke mates en combinaties. Een uitbreiding van het pandemie-opkoopprogramma (PEPP) lijkt echter het meest waarschijnlijk. De coronapandemie blijft naar verwachting een tijdelijk fenomeen, nu er ergens volgend jaar een vaccin beschikbaar komt, en daarom lijkt een tijdelijk instrument als de PEPP het meest geschikt. Mogelijk wordt in december een uitbreiding met nog eens EUR 500 miljard aangekondigd. Een dergelijke stap zou ook impact hebben op de inflatieverwachtingen en de nominale rente. Wij verwachten dat de nominale rente laag blijft. En lagere reële rente zou extra steun aan de economie bieden.

In de VS waren alle ogen gericht op de uitslag van de presidentsverkiezingen. Het beloofde een nek-aan-nek-race te worden tussen Biden en Trump. Belangrijker voor de markten is echter of de partij van de nieuwe president ook een meerderheid in de Senaat en het Congres kan zekerstellen. Mocht Biden winnen zonder dat de Democraten de meerderheid in de Senaat krijgen, dan kan de hoop op een omvangrijk stimuleringspakket wel eens ijdel blijken.

De derdekwartaalresultaten vormden het voornaamste bedrijfsnieuws in oktober. Een recordaantal bedrijven rapporteerde beter dan verwachte resultaten. Desalniettemin was de absolute resultaatsterugval opnieuw groot en dit bleef negatief voor de fundamentals. Gemiddeld genomen bleven de vooruitzichten voor de rest van 2020 ongewijzigd. Auto’s en delfstoffen waren de enige sectoren die betere EBIT-prognoses afgaven ten opzichte van eerder dit jaar. In de autosector leidde vooral het zeer sterke herstel van de Chinese automarkt tot veel betere resultaten en veel positievere vooruitzichten. Vanzelfsprekend lopen de winstverwachtingen van sector tot sector sterk uiteen: in olie & gas en reizen & toerisme daalden de winstprognoses verder.

Obligaties uitgegeven door ondernemingen uit de sectoren detailhandel, bouw, auto’s en industrie hebben de afgelopen maand bovengemiddeld gepresteerd. Achterblijvers waren obligaties uitgegeven door ondernemingen uit de sectoren bankwezen, verzekeringen, olie & gas en technologie. Opnieuw bleven achtergestelde obligaties uitgegeven door banken en verzekeraars achter. Olie is tot dusverre dit jaar de zwakst presterende sector.

Het aanbod van nieuwe obligaties daalde in oktober als gevolg van seizoenseffecten. Het resultatenseizoen en een oplopende risico-aversie drukten de emissie-activiteit. Per saldo bedroeg de uitgifte van investment grade-obligaties in EUR in oktober EUR 40,4 miljard, bijna EUR 15 miljard ofwel 25% minder dan in september en 33% minder dan in oktober vorig jaar. Niet-financiële ondernemingen plaatsten de afgelopen maand voor EUR 22 miljard aan nieuwe obligaties, terwijl financiële instellingen voor EUR 18 miljard aan nieuw papier uitgaven. Hiermee komt het totale emissiebedrag voor de eerste tien maanden van het jaar uit op EUR 580 miljard, 6% meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

De afgelopen maand varieerde de gevoeligheid van de portefeuille voor marktontwikkelingen tussen 100% en 105%. Hiermee was de portefeuille licht overwogen in termen van marktrisico.

Onze positionering in de sectoren gezondheidszorg, banken en niet-bancaire financiële dienstverlening was relatief succesvol in oktober. Daarentegen pakte onze positionering in de sectoren nutsvoorzieningen en voeding & dranken nadelig uit. Onze liquiditeitspositie (in de vorm van kasmiddelen en staatsobligaties) leverde een negatieve bijdrage aan de performance.

Op ondernemingsniveau droegen de overwogen posities in Groupe Bruxelles Lambert, CNH Industrial en Aéroports de Paris positief bij aan de performance. Groupe Bruxelles Lambert profiteerde opnieuw van de toegekende ‘A1’ credit rating. Hier stonden negatieve bijdragen tegenover van de overwogen positie in Frankfurt Airport en de onderwogen posities in AB Inbev en Volkswagen.

Het Fonds nam in oktober deel aan de obligatie-uitgiftes van onder meer Dublin Airport, Veolia en Iberdrola (achtergestelde obligaties), de Zweedse woningvastgoedmaatschappij Akelius, de Oostenrijkse kantoorvastgoedmaatschappij CA Immobilien en La Banque Postale.

Voorts is de weging van groene obligaties verhoogd. Het Fonds voegde een groene obligatie van Daimler aan de portefeuille toe. Naast Daimler heeft ook Volkswagen een programma hiervoor opgezet en een groene obligatielening uitgegeven. Naast deze Duitse autoproducenten zijn er nog talloze andere ondernemingen die programma’s hebben opgezet om in de toekomst groene obligaties te kunnen uitgeven. We verwachten dat deze trend vooral onder autoproducenten doorzet nu zij in de transformatiefase zitten om het aantal electrische auto’s in hun assortiment uit te breiden.

Vooruitzichten
Alhoewel het aantal COVID-19-besmettingen nog steeds verder oplaait, blijven we relatief positief voor de markt. Wel maken we ons meer zorgen over de verwachtingen voor de economische groei in vooral Europa. We verwachten dat het groeimomentum afzwakt. Ondernemingen blijven erg gefocust op de obligatiehouder. Dat biedt steun aan het fundamentele plaatje. Tot slot blijft het technische plaatje zeer robuust zolang de ECB bereid en in staat is om liquiditeit in de staats- en bedrijfsobligatiemarkten te pompen.

Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-10-2020 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-10-2020

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 0,7 % 0,8 %
3 maanden 1,2 % 1,3 %
Dit jaar 2,4 % 1,5 %
2018 -0,4 % -0,8 %
2019 6,2 % 6,3 %
1 jaar (op jaarbasis) 2,0 % 1,2 %
Sinds start (op jaarbasis) i 3,9 % 3,2 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Nee
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Looptijdverdeling (31-10-2020)

Fonds
Benchmark
25,4 %
5-7 jaar
21,8 %
20,5 %
3-5 jaar
25,5 %
20,4 %
0-3 jaar
25,4 %
17,4 %
7-10 jaar
16,7 %
12,5 %
> 10 jaar
10,6 %
3,9 %
Cash
0,0 %
Totaal
100 %
100 %

Sectorverdeling (31-10-2020)

28,5 %
Banken
14,1 %
Consumentengoederen & diensten
10,3 %
Nutsbedrijven
9,2 %
Telecom & technologie
8,1 %
Industrie
7,3 %
Gezondheidszorg
6,9 %
Financiële dienstverlening & Onroerend Goed
4,2 %
Staatsleningen
3,8 %
Verzekeringen
3,8 %
Overig
2,7 %
Energie
1,3 %
Basismaterialen
Totaal
100 %
De cashpositie is opgenomen onder de post ‘Overig’.

Ratingverdeling (31-10-2020)

Fonds
Benchmark
4,2 %
AAA
0,4 %
3,6 %
AA
10,4 %
37,0 %
A
39,0 %
48,1 %
BBB
50,2 %
2,6 %
BB
0,0 %
0,6 %
Not Rated
0,0 %
3,9 %
Cash
0,0 %
Totaal
100 %
100 %
De ratingverdeling van het fonds is gebaseerd op de Bloomberg Composite methode. De ratingverdeling van de benchmark is gebaseerd op de ratingverdeling die de leverancier Markit iBoxx hanteert.

Top 10 belangen (31-10-2020)

1,7 %
0.375% KFW 2015-30
1,4 %
4.750% Duitsland 2003-34
1,3 %
0.000% BMW Finance 2020-23
1,2 %
1.500% Enexis 2015-23
1,1 %
0.500% Duitsland 2016-26
1,1 %
0.736% Bank of America 2017-22
1,1 %
1.600% AT&T 2020-28
0,9 %
0.750% PSA Banque France 2018-23
0,9 %
1.375% Terna 2017-27
0,9 %
1.950% American Honda 2020-24
Totaal
11,5 %
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

SWING FACTOR

Hier vindt u het overzicht met actuele swing factoren.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,32 %
Service fee i
0,10 %
Taxe d'abonnement i
0,05 %
Verwachte lopende kosten i
0,47 %
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
AN i
Type belegger
Particulier
Dividenduitkerend
Nee
Benchmark i
Markit iBoxx Euro Corporates Index
Duration hedged
Nee
Beleggingsstrategie
Bedrijfsobligaties
Universum
Bedrijfsobligaties genoteerd in euro
Datum van oprichting
20-09-2018
Vestigingsland
Luxemburg
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Verenigd Koninkrijk
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Initiële inleg € 1
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
LU0979490777
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Visie & missie van Kempen

Kempen Capital Management (hierna Kempen) is een vermogensbeheerder die gelooft in betrokken aandeelhouderschap en een lange beleggingshorizon omdat daarmee recht wordt gedaan aan de belangen van alle stakeholders. In de dienstverlening aan onze klanten staat waardecreatie centraal. We willen onze klanten helpen om duurzaam vermogen op te bouwen en te behouden dat niet alleen economisch rendement oplevert, maar ook een concrete positieve impact heeft. Daarom vinden we het belangrijk dat Kempen zich een betrokken aandeelhouder toont die vanuit een langetermijnperspectief oog voor milieu, sociale en governance (ESG) kwesties heeft.

Hoe Kempen verantwoord belegt

Kempen maakt zich sterk voor duurzame alpha. Ons ESG-beleid steunt daartoe op vier pijlers:

  • ESG-integratie: ervoor zorgen dat we in onze beleggingsanalyses en -processen duurzaamheidsrisico’s en –kansen voldoende meewegen.

  • Uitsluiting en vermijding: niet beleggen in ondernemingen waar sprake is van controversiële activiteiten of gedragingen.

  • Actief aandeelhouderschap: verantwoord omgaan met het kapitaal van onze klanten en onze invloed aanwenden om via dialoog en uitoefening van het stemrecht het gedrag van ondernemingen in specifieke ESG-kwesties te verbeteren en positieve veranderingen in gang te zetten.

  • Positieve impact: beleggen met als doel impact te hebben en een concrete positieve bijdrage te leveren, bijvoorbeeld aan de door de VN geformuleerde Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s).

Â

Om onze missie en visie in praktijk te brengen, gaan we over een breed scala aan strategische, financiële en ESG-kwesties de dialoog aan met ondernemingen in onze portefeuilles. Als actieve aandeelhouder leggen we ons gewicht in de schaal om hun ESG-prestaties te helpen verbeteren. Op deze wijze stellen we enkele van de belangrijkste en meest urgente duurzaamheidskwesties aan de orde die in het bedrijfsleven en de wereld spelen. Onze belangrijkste engagementthema’s zijn: mensenrechten, arbeidsrechten, klimaatverandering en governance.

Â

Samen met andere beleggers leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling van principes en standaarden voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze collectieve engagementinitiatieven zijn op zowel sectoren als specifieke ondernemingen in onze portefeuilles gericht.

Â

Hier vindt u ons complete stemverslag.

Â

HOE ONS FONDS VERANTWOORD BELEGT

Het Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund tracht in de eerste plaats om op de lange termijn een rendement te boeken, op basis van kapitaalgroei en inkomsten, dat de Markit iBoxx Euro Corporates Index (de “Benchmark”) overtreft, door te beleggen in bedrijfsobligaties die zijn uitgegeven door ondernemingen die aan strikte duurzaamheidscriteria voldoen.

Â

We trachten te beleggen in ondernemingen die een lagere CO2-intensiteit hebben dan hun sectorgenoten, of in ondernemingen die bereid en in staat zijn om hun CO2-intensiteit aanzienlijk te verlagen tot onder het niveau van hun sectorgenoten – idealiter conform de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs. We moedigen dit aan via een continue dialoog met ondernemingen, klanten, beleggers en andere stakeholders.

Â

Het ESG-beleid van Kempen is in het beleggingsproces van ons fonds geïmplementeerd op basis van de volgende pijlers: uitsluiting, integratie en actief aandeelhouderschap.

Â

Uitsluiting & vermijding

In lijn met het algemene beleid van Kempen belegt het Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund niet in ondernemingen die op de uitsluitings- of vermijdingslijst van KCM voorkomen.

Â

Ondernemingen met een ‘Fail-score’ op de criteria van de UN Global Compact, een ‘rode vlag’ in de MSCI ESG Impact Monitor of een MSCI ESG-rating van CCC worden eveneens uitgesloten. Voor bedrijven met een MSCI ESG-rating van B geldt uitsluiting op 'comply or explain'-basis.

Â

Voorts sluit het Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund ondernemingen uit op basis van aanvullende duurzaamheidscriteria die in de tabel hieronder staan vermeld.

Nadere informatie over onze uitsluitingscriteria en drempelwaarden vindt u hier.

Â

UITSLUITINGSCRITERIA KEMPEN (LUX) EURO SUSTAINABLE CREDIT FUND

Â

CRITERIA KEMPEN

AANVULLENDE DUURZAAMHEIDSCRITERIA

Bedrijfsgedrag

Â

Â

x    Mensenrechten

V

Â

x    Arbeidsrechten

V

Â

x    Milieu

V

Â

x    Anti-corruptie

V

Â

Productbetrokkenheid

Â

Â

x    Controversiële wapens

V

Â

x    Tabak

V

Â

x    Pornografie

Â

V

x    Alcohol

Â

V

x    Dierwelzijn & GMO

Â

V

x    Gokken

Â

V

x    Productie van kernenergie

Â

V

x    CO2-intensieve energieopwekking

Â

V

x    Steenkool

Â

V

x    (On)conventionele olie- & gaswinning

Â

V

x    Wapens

Â

V

Â

Â

ESG-integratie

De beoordeling van de ESG-profielen van ondernemingen vormt een integraal onderdeel van ons beleggingsproces. We beoordelen iedere onderneming afzonderlijk, waarbij we de materiële risico’s binnen een bepaalde sector afwegen tegen de risicoblootstelling, beheerpraktijken en informatieverschaffing van de onderneming.

Â

Bij een lage score op ESG-criteria wordt voor obligaties van de betreffende onderneming mogelijk een extra renteopslag verlangd en/of wordt een dialoog opgestart. Indien ESG-risico’s als te ernstig worden beoordeeld, wordt een belegging in de onderneming vermeden en/of wordt een bestaand belang verkocht.

Â

Het Responsible Investment Team van Kempen screent elk kwartaal de portefeuilles van de Euro Credit-strategieën en bespreekt de bevindingen met de portefeuillemanagers.

Â

Actief aandeelhouderschap

Als actieve belegger kiezen we voor een breed engagement met de ondernemingen in onze portefeuille. Zo willen we waarde ontsluiten en risico’s verminderen.

Â

In ons engagementproces worden duidelijke doelstellingen gedefinieerd. De voortgang en de uitkomsten worden gemonitord en goed gedocumenteerd. Mocht een onderneming op enig moment weigeren om mee te werken, dan moet verkoop van het belang worden overwogen.

Â

Voorbeelden van onze engagementinspanningen vindt u hier.

Â

Â

Â

Risico's

Meer informatie over de middellange- en langetermijnrisico’s die aan de beleggingen zijn verbonden:Â

Â

*

Alhoewel de informatieverschaffers van Kempen Capital Management N.V., waaronder MSCI ESG Research LLC en gelieerde bedrijven (de “ESG-partijen”), informatie betrekken uit bronnen die zij betrouwbaar achten, wordt de originaliteit, juistheid en/of volledigheid van de opgenomen gegevens door geen van de ESG-partijen gewaarborgd of gegarandeerd. Geen van de ESG-partijen biedt enige uitdrukkelijke of impliciete garantie van welke aard dan ook, en de ESG-partijen wijzen hierbij uitdrukkelijk alle garanties van de hand inzake de verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de hierin opgenomen gegevens. Geen van de ESG-partijen aanvaardt enige aansprakelijkheid voor eventuele fouten of omissies in verband met hierin opgenomen gegevens. Voorts is geen van de ESG-partijen, onverminderd het voorgaande, onder welke omstandigheid dan ook aansprakelijk voor directe, indirecte, bijzondere, punitieve, gevolg- of andersoortige schade (met inbegrip van winstderving), ook al zijn zij op de mogelijkheid van dergelijke schade gewezen.

ESG Report
Febelfin
Label ISR
Screening MSCI ESG Research
Screening MSCI ESG Research
UN global impact
Bron NL
disclaimer
Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.