Kempen Lux Euro High Yield Fund Klasse IX1

Profiel

Kempen International Funds SICAV – Kempen (Lux) Euro High Yield Fund (het Fonds) belegt hoofdzakelijk in bedrijfsobligaties die een lagere kredietwaardigheid hebben (investment grade rating lager dan BBB-) en zijn genoteerd in euro’s. Het Fonds mag afwijken van de benchmark, de BofA Merrilll Lynch Composite Index, waarin alleen financiële instrumenten met een rating niet lager dan BB- zijn opgenomen.

Door een actief beleggingsbeleid wordt beoogd een hoger totaal rendement te behalen dan dat van de benchmark. Daartoe wordt een gespreide portefeuille samengesteld en worden beleggingsrisico’s continu gemonitord. De selectie van beleggingen in de portefeuille vindt plaats na grondige analyse van de voorwaarden waaronder de obligaties zijn uitgegeven. Deze aandelenklasse van het Fonds kan alleen worden gekocht door andere subfondsen en institutionele beleggers, die goedkeuring hebben gekregen van de beheerder en die voldoen aan de minimale periode van bezit en andere kwalificatievereisten die zijn vastgesteld door de beheerder.

Beheerteam

Alain van der Heijden, Joost de Graaf, Bart aan den Toorn, Harold van Acht, Lizelle du Plessis, Kim Lubbers, Tetiana Kharlamova, Arif Bagasrawalla

Rendement per 30-06-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-06-2022

Slide to see more
  Fonds
Dit jaar 0,0 %
De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 191,38 M 31-05-2022
Omvang aandelenklasse
EUR 0,00 M 30-09-2021
Aantal uitstaande aandelen/participaties
1 30-09-2021
Intrinsieke waarde i
EUR 1.001,30 24-09-2021
Het omloopsnelheidscijfer is per einde boekjaar van het fonds en wordt een keer per jaar geüpdatet.

Beleggingskarakteristieken per 30-06-2022

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 162 757
Duration i 3,8 3,9
Effectief rendement 4,3 %
Gewogen rating BB+ BB+
Kempen (Lux) Euro High Yield Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Ontwikkelingen per 31-05-2022

In mei liet de spread op de ICE BofA High Yield Composite index (Q964) een verruiming van 24 basispunten zien tot 303 basispunten boven de swapcurve. Dit komt overeen met 347 basispunten boven de staatsleningencurve. De index behaalde een totaalrendement van -0,83%. De tienjaarsrente op Duitse staatsobligaties sloot mei af op +1,12%, een stijging van 18 basispunten ten opzichte van eind april 2022.

De maand mei ging heel rustig van start, waarschijnlijk mede door de nationale feestdagen in meerdere Europese landen. De spreads bewogen zich enkele dagen zijdelings en de aandelenmarkten in de Verenigde Staten maakten in grote lijnen eveneens pas op de plaats. Dit gebrek aan volatiliteit duurde echter niet lang. Aan het einde van de eerste week van mei begonnen de spreads uit te lopen en moesten de aandelenmarkten aanzienlijk terrein prijsgeven. Als oorzaak van deze zwakte kon geen specifieke gebeurtenis worden aangewezen. Een gestage stroom kleinere negatieve factoren beïnvloedde het risicosentiment. De nog altijd hoger dan verwachte inflatiecijfers, de gevolgen van de uiterst strenge lockdowns in verschillende delen van China, de tekenen dat de inflatie wereldwijd de economische groei remde, en de berichten over de oorlog in Oekraïne drukten alle hun stempel op de marktperceptie. De spreads op bedrijfsobligaties bereikten een hoogste stand op bijna 133 basispunten; dit is een stijging van 30 basispunten ten opzichte van het hoogtepunt dat in maart werd bereikt.

In de derde week van de maand werd op de aandelenmarkten de gehoopte ‘bear market rally’ zichtbaar. Hierdoor kwamen de bedrijfsobligatiemarkten in Europa tot rust en liepen de spreads circa 27 basispunten in vanaf de hoogste stand.

Aan het macro-economische front daalde de ISM-index voor de verwerkende industrie in de VS van 57,1 in april naar 55,4, terwijl er op een stijging werd gerekend. Dit duidt nog altijd op een stabiele economische expansie in de VS. De robuuste cijfers voor duurzame goederen en fabrieksorders bevestigden dit. De inflatie was opnieuw hoger dan verwacht maar zwakte wel iets af ten opzichte van de piek in april. De totale inflatie bedroeg namelijk 8,3% jaar-op-jaar versus 8,5% in april, terwijl 8,1% werd verwacht. De verwachting voor de kerninflatie was 6%, terwijl deze uitkwam op 6,2% jaar-op-jaar versus 6,5% in april. De arbeidsmarkt was nog steeds heel krap in de VS en het werkloosheidspercentage bleef gelijk op 3,6%. Als gevolg van de hoge inflatie daalde echter het reële gemiddelde uurloon.

In Europa nam de krapte op de arbeidsmarkt verder toe. De werkloosheid daalde in het Verenigd Koninkrijk tot het laagste niveau sinds 1974 en bereikte in de eurozone de laagste stand ooit. Dit ondersteunde een versnelde loonstijging in beide economieën, maar door de heel hoge inflatie blijft de reële loongroei ook hier negatief.

De inflatiecijfers zorgen ervoor dat alle ogen zijn gericht op de beleidskoers van centrale banken. De markten in de VS en Europa prijzen inmiddels een agressieve renteverhogingscyclus in voor de komende 12 tot 18 maanden. Dit komt bovenop de aanstaande kwantitatieve verkrapping nu centrale banken hun balans gaan verkorten na jarenlang via het beleid van kwantitatieve verruiming op grote schaal kapitaal in de markten te hebben gepompt. Tot dusverre hebben centrale banken wereldwijd de kracht en de hardnekkigheid van de inflatie onderschat; ze proberen nu een inhaalslag te maken. Vooral in Europa worden de geluiden over renteverhogingen elke maand harder. Aanvankelijk was het commentaar dat de eerste rentestap pas in 2023 zou worden gezet. Daarna zou de beleidsrente mogelijk tegen het einde van dit jaar worden verhoogd maar nog wel negatief blijven. En inmiddels wordt gesproken over 0% aan het einde van het jaar en een snelle verhoging met 50 bp om de inflatie te bestrijden.

Hoe dan ook, de markten zijn nu in twee kampen verdeeld. Het ene kamp is van mening dat de economie zo sterk afkoelt door de renteverhogingen dat centrale banken hiermee moeten stoppen op een niveau waarop de markten beleggers nog aantrekkelijke rendementen bieden. Volgens het andere kamp is de inflatie zo hardnekkig dat centrale banken geen andere keuze hebben dan de rente agressief te blijven verhogen, ongeacht het effect op de economische groei en met name de aandelenmarkten. Zoals altijd zitten de meeste beleggers in het kamp van de hoop. Wij neigen meer naar het tweede kamp. Hoge inflatie is op de langere termijn slechter voor de maatschappij dan een tijdelijk hoge werkloosheid; we hebben het gevoel dat centrale bankiers wereldwijd dit gemiddeld hebben meegewogen. Voorts tekenen we hierbij aan dat in de grotere economieën wereldwijd de werkloosheid tot het laagste niveau in decennia is gedaald.

Aan het begin van de maand hadden we een gematigd onderwogen risicopositie vanuit bètaperspectief. Deze positie hielden we gedurende de maand relatief stabiel.

In mei ging de primaire high yield-markt eindelijk weer open. Het aanbod van high yield-obligaties bedroeg EUR 2,0 miljard in Europese valuta’s; er werden geen Yankee-obligaties (exclusief financiële instellingen, inclusief FRN’s) uitgegeven. De uitgifte van vastrentende obligaties in Europese valuta’s kwam uit op EUR 1,3 miljard. De emissievolumes zijn sinds begin dit jaar 75% lager dan in de eerste vijf maanden van 2021. Doordat de herfinancieringsbehoefte voor Europese high yield-obligaties relatief beperkt is, kunnen emittenten zich de luxe van een afwachtende houding veroorloven.

Volgens gegevens van JP Morgan zag de bredere Europese high yield-markt in mei een uitstroom van EUR 1,4 miljard. De totale uitstroom sinds het begin van het jaar komt hiermee op EUR 7 miljard; dit is volgens JP Morgan meer dan 10% van deze beleggingscategorie (beheerd vermogen van beleggings- en indexfondsen).

De portefeuille behaalde een rendement van -0,83% (voor aftrek van kosten en vergoedingen). Dit was precies gelijk aan het benchmarkrendement van -0,83%. Gedurende de maand varieerde de gevoeligheid van de portefeuille voor marktontwikkelingen tussen 94% en 97%, gemeten naar bèta. Onze behoudende positionering voegde niet veel toe aan het relatief rendement, ondanks de verruiming van de spreads. Enkele specifieke hybride posities die we aanhielden, bleven achter bij de rally binnen dit segment. Dit werd echter gecompenseerd door de solide selectie van emittenten binnen bedrijfsobligaties en achtergestelde leningen van financiële instellingen. Op sectorniveau drukte de positionering in zowel auto’s, infrastructuur als vastgoed het rendement, terwijl de positionering in verzekeraars en telecommunicatie waarde toevoegde.

Het Fonds nam in mei deel aan een obligatie-uitgifte van Elis en een LT2-lening van Erste Bank. De activiteit op de primaire high yield-markt blijft vooralsnog heel gering. De uitgiftepremies zijn hierdoor heel aantrekkelijk maar worden mogelijk nog aantrekkelijker wanneer het emissievolume daadwerkelijk toeneemt.

Vooruitzichten
Hoewel de spreads op bedrijfsobligaties in mei flink uitliepen en nu ruimer zijn dan in maart, blijven we voorzichtig. De risico’s zijn naar onze mening toegenomen: een langer voortdurende invasie van Oekraïne door Rusland, de onzekerheid rond de energievoorziening en -zekerheid in Europa, een zwakkere groei van de wereldeconomie, een hardnekkig hoge inflatie en een hernieuwde vrees voor covid-besmettingen en lockdowns in Azië. We zijn nog steeds vrij pessimistisch en denken dat de spreads verder kunnen uitlopen. De belangrijkste redenen zijn het zwakkere macro-economische klimaat, de agressieve renteverhogingen door centrale banken en de start van kwantitatieve monetaire verkrapping wereldwijd. De bedrijfsresultaten over het eerste kwartaal van 2022 waren robuust, maar we zijn bang dat hogere rentes en een mogelijke recessie in zowel Europa als de VS in de komende achttien maanden onvoldoende tot uitdrukking komen in de huidige winstvooruitzichten. Hoewel de spreads zijn opgelopen vanaf hun historisch laagtepunt, zijn ze nog niet ruim genoeg om volledige compensatie te bieden voor de risico’s die wij waarnemen. Technische factoren bieden evenmin steun: het aanbod zal naar verwachting toenemen, terwijl bedrijven, nu de ECB op het punt staat de kwantitatieve verruiming te beëindigen, mogelijk van de gelegenheid gebruik willen maken om na de publicatie van hun resultaten over het eerste kwartaal nog voor de zomer nieuwe emissies te plaatsen. Voor 2022 verwachten we dat de spreads tussen ratingcategorieën groter worden. We zijn als gevolg hiervan onderwogen in het segment BB-. Om dit deels te compenseren zijn we overwogen in achtergestelde leningen van investment grade-kwaliteit. Tot slot zijn we ook onderwogen in het langere segment van de bedrijfsobligatiecurve. Dit houdt verband met het verwachte effect van de stijgende rentes op obligaties met langere looptijden.

Kempen (Lux) Euro High Yield Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Rendement per 30-06-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-06-2022

Slide to see more
  Fonds
Dit jaar 0,0 %
De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Nee
Kempen (Lux) Euro High Yield Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Looptijdverdeling (30-06-2022)

Fonds
Benchmark
31,3 %
3-5 jaar
36,6 %
27,0 %
0-3 jaar
28,9 %
21,7 %
5-7 jaar
21,4 %
10,1 %
> 10 jaar
5,5 %
8,3 %
7-10 jaar
7,6 %
1,7 %
Cash
0,0 %
Totaal
100 %
100 %

Sectorverdeling (30-06-2022)

31,3 %
Consumentengoederen & diensten
20,1 %
Industrie
13,4 %
Telecom & technologie
8,9 %
Banken
7,4 %
Verzekeringen
4,6 %
Basismaterialen
4,0 %
Gezondheidszorg
2,8 %
Nutsbedrijven
2,8 %
Overig
2,4 %
Financiële dienstverlening & Onroerend Goed
2,3 %
Energie
Totaal
100 %

Ratingverdeling (30-06-2022)

0,2 %
AA
3,8 %
A
19,1 %
BBB
69,3 %
BB
3,8 %
B
2,1 %
Not Rated
1,7 %
Cash
Totaal
100 %

Top 10 belangen (30-06-2022)

4,2 %
3.021% Ford Motor 2019-24
2,1 %
1.250% Cellnex Finance 2021-29
2,1 %
2.000% Nokia 2019-26
1,8 %
2.750% Faurecia 2021-27
1,7 %
3.875% LKQ Italia Bondco 2016-24
1,7 %
2.000% Volvo 2017-25
1,7 %
1.875% Autostrade per Italia 2015-25
1,7 %
0.000% Duitsland 2022-23
1,5 %
3.375% Crown Euro 2015-25
1,5 %
1.000% Cellnex Finance 2021-27
Totaal
19,9 %
Kempen (Lux) Euro High Yield Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Environmental and/or social characteristics promoted

Het Kempen Euro Credit Fund, het Kempen Euro Credit Fund Plus en het Kempen Euro High Yield Fund (de 'Fondsen') vallen onder artikel 8 van de SFDR. Dit betekent dat de Fondsen milieu- en/of maatschappelijke aspecten bevorderen. De Fondsen beleggen in een breed scala aan ondernemingen, waarvan sommige duurzaamheidsdoelstellingen nastreven.

We committeren ons aan de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs in de vorm van doelstellingen op de korte termijn (2025), een ambitie op de middellange termijn (2030) en een commitment op de lange termijn (emissieneutrale belegger in 2050). In 2025 willen we op schema liggen om de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord te realiseren. We volgen de vermindering in de markt volgens een pad dat in lijn met de EU-benchmarks is.

Fund carbon emission targets

ESG Investment process

Aan de bevordering van milieu- en/of maatschappelijke aspecten wordt invulling gegeven door de consistente implementatie van het ESG-beleid van het Fonds. Het ESG-beleid is volledig in het beleggingsproces van onze strategie verankerd via de drie relevante pijlers: uitsluiting, ESG-integratie en actief aandeelhouderschap.

Als onderdeel van het beleggingsproces beoordelen we het ESG-profiel van een onderneming. We kijken naar iedere onderneming afzonderlijk, waarbij we risico’s die in een bepaalde sector van materieel belang zijn, in aanmerking nemen, naast de risicopositie en (governance)praktijken van en informatieverschaffing door de betreffende onderneming. Ondernemingen waarin we beleggen, scoren we op governanceaspecten aan de hand van zowel extern onderzoek als interne evaluatie. Voorts onderzoeken we de betrokkenheid van de onderneming bij eerdere controversiële kwesties en toekomstige ESG-kansen. Op basis van de fundamentele ESG-analyse vormen we ons een mening over de kwaliteit van het ESG-profiel van een onderneming.

Exclusion

Het Fonds past uitsluitingscriteria toe. Hierbij worden internationale standaarden in aanmerking genomen, zoals het UN Global Compact Framework, de OECD Guidelines for Multinational Enterprises, de UN Guiding Principles for Business and Human Rights en onze Principles for Responsible Investment. Het Fonds past aanvullende uitsluitingscriteria toe op basis van betrokkenheid bij producten en bedrijfsvoering.

Key figures

  Kempen criteria Additional criteria
Business conduct
Human Rights
Labour
Environment
Anti Corruption
Product involvement
Controversial Weapons
Tobacco
Thermal Coal
Tar Sands
Adult Entertainment
Alcohol
Animal Welfare & GMO
Gambling
Power Generation Nuclear
Power Generation Carbon Intensive
(Un)conventional Oil & Gas Extraction
Weaponry
Kempen (Lux) Euro High Yield Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

 

SWING FACTOR

Hier vindt u het overzicht met actuele swing factoren.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,320 %
Service fee i
0,10 %
Taxe d'abonnement i
0,01 %
Verwachte lopende kosten i
0,43 %
Kempen (Lux) Euro High Yield Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
IX1
Type belegger
Institutioneel
Dividenduitkerend
Nee
Benchmark i
BofA Merrill Lynch Composite Index
Referentie-index i
BofA Merrill Lynch BB-B High Yield Constrained Index
Duration hedged
Nee
Beleggingsstrategie
Bedrijfsobligaties
Universum
Bedrijfsobligaties genoteerd in euro
Datum van oprichting
13-09-2021
Vestigingsland
Luxemburg
Mag alleen aangeboden worden aan professionele beleggers in
Luxemburg, Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A., Luxembourg branch
Deze aandelenklasse van het Fonds kan alleen worden gekocht door andere subfondsen en institutionele beleggers, die goedkeuring hebben gekregen van de beheerder en die voldoen aan de minimale periode van bezit en andere kwalificatievereisten die zijn vastgesteld door de beheerder.

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Eerste inschrijving: € 50.000; vervolginschrijvingen: € 10.000
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
LU2381874515
Kempen (Lux) Euro High Yield Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.
Kempen (Lux) Euro High Yield Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.