Kempen Lux Euro High Yield Fund Klasse LR

Profiel

Kempen International Funds SICAV – Kempen (Lux) Euro High Yield Fund (het Fonds) belegt hoofdzakelijk in bedrijfsobligaties die een lagere kredietwaardigheid hebben (investment grade rating lager dan BBB-) en zijn genoteerd in euro’s. Het Fonds mag afwijken van de benchmark, de BofA Merrilll Lynch Composite Index, waarin alleen financiële instrumenten met een rating niet lager dan BB- zijn opgenomen.

Door een actief beleggingsbeleid wordt beoogd een hoger totaal rendement te behalen dan dat van de benchmark. Daartoe wordt een gespreide portefeuille samengesteld en worden beleggingsrisico’s continu gemonitord. De selectie van beleggingen in de portefeuille vindt plaats na grondige analyse van de voorwaarden waaronder de obligaties zijn uitgegeven. Let op: het is voorzien dat deze aandelenklasse zal worden gesloten voor verdere inschrijvingen zodra het Fonds (alle aandelenklassen gezamenlijk) minimaal een omvang van € 150 miljoen heeft. De gereduceerde management fee van 32bps zal gelden voor een periode van 3 jaar, ingaand bij lancering van de aandelenklasse, om de initiële groei van het Fonds te faciliteren. Na deze periode zal de Board of Directors een besluit nemen over de condities en toekomst van deze aandelenklasse.

Beheerteam

Alain van der Heijden, Rik den Hartog, Heinie Hakker, Harold van Acht, Sipke Moes, Luuk Cummins, Pim van Mourik Broekman
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 17,95 M 30-09-2017
Intrinsieke waarde i
EUR 25,34 16-10-2017

Beleggingskarakteristieken per 30-09-2017

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 101 534
Duration i 4,4 4,1
Effectief rendement 2,6 % 2,2 %
Kempen (Lux) Euro High Yield Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Marktontwikkelingen per 30-09-2017

In september liet de ML Q964 Index een spreadverkrapping van 6 basispunten zien tot een opslag van 147 basispunten boven de swapcurve. De index boekte een absoluut rendement van 0,35%. De Duitse 10-jaarsrente sloot september af op 0,46%, 10 basispunten meer dan aan het eind van augustus.

Spreads daalden voor de brede High Yield markt, waarbij obligaties met hoge spreads sterker verkrapten dan die met lage spreads (compressie). Sterke technische factoren, gekoppeld aan blijvende sterke macro-economische data leidden tot toenemende vraag naar High Yield-obligaties. Binnen het universum van het Fonds presteerden met name achtergestelde obligaties van niet-financiële bedrijven (hybrids) goed. Ook waren het aantal ratingverhogingen door kredietbeoordelaars de afgelopen 12 maanden hoger dan het aantal verlagingen, voor het eerst sinds 2015. Deze positieve technische omgeving woog uiteindelijk zwaarder dan de verschillende zorgen die op dit moment leven onder beleggers. Deze zorgen omvatten o.a. de geopolitieke crisis rondom Noord-Korea, potentiële verdere renteverhogingen door de Amerikaanse centrale bank en verkleining van haar balans en de toenemende constitutionele spanningen tussen de regeringen van Catalonië en Spanje en de economische schade die verschillende orkanen hebben veroorzaakt in de VS en Caribische eilanden.

De ECB heeft in september nog geen duidelijkheid verschaft over hoe ze haar obligatie opkoopprogramma’s volgend jaar wenst af te bouwen. Wat wel duidelijk begint te worden is dat het bedrijfsobligatie-opkoopprogramma, het zogenaamde CSPP, niet evenredig aan de initiële afbouw van het algehele opkoopprogramma is verminderd. Dit programma is eerder dit jaar van EUR 80 miljard naar EUR 60 miljard per maand teruggeschroefd. In september heeft de ECB, bijvoorbeeld, EUR 8 miljard aan bedrijfsobligaties opgekocht. Hiermee heeft de ECB nu ongeveer 10% van alle “eligible” bedrijfsobligaties in haar bezit. Het opkoopprogramma is ook van belang voor de High Yield-markt, aangezien de zoektocht naar additionele spreads zich uitbreidt tot “non-eligible” obligaties.

Een sector waar spreads wel reageerden op de door orkanen veroorzaakte schade was de herverzekeringssector. Na al geconfronteerd te zijn met het perspectief van verhoogde claims als gevolg van orkaan Harvey eind augustus, werd de sector opnieuw getroffen door twee zware orkanen (Irma en Maria) en een heftige aardbeving in Mexico. Deze gebeurtenissen lijken tot nu toe vooral een impact te gaan hebben op de winsten in het derde kwartaal van de herverzekeraars en in veel mindere mate op hun solvabiliteit. Zorgen over de kapitaalpositie van de sector zouden desondanks kunnen ontstaan wanneer er op korte termijn additionele catastrofes plaatsvinden en de herverzerkeringssector nog niet in staat is geweest haar premies significant te verhogen.

Als gevolg van de sterke economische omgeving, toenemende winsten en focus bij managementteams om balansen te versterken, blijven we positief op de kredietcyclus van High Yield-bedrijven. In september maakte Thyssenkrupp, het Duitse staalconglomeraat, bekend de Europese staalactiviteiten samen te voegen met die van Tata Steel. Tegelijkertijd gaf het bedrijf voor EUR 1,4 miljard aan nieuwe aandelen uit. Dit leidt tot een sterke verbetering van het kredietprofiel. Dit in tegenstelling tot veel Investment Grade-bedrijven, waar de druk van aandeelhouders toeneemt de leverage te verhogen. Een groot aantal High Yield-bedrijven werd in september door kredietbeoordelaars beloond met een positief vooruitzicht als gevolg van verbeterde kredietwaardigheid. Voorbeelden hiervan in ons universum zijn Schaeffler, Equinix en FCA.

In september zijn er 8 obligaties uitgegeven die onderdeel gaan uitmaken van de ML Q964 benchmark, inclusief twee obligaties van Softbank voor een totaal van EUR 2,25 miljard aan, een lower tier-2 van Barclays van 1,5 EUR miljard, en een EUR 1 miljard lening van Equinix. Met name als gevolg van aflopende leningen daalde het aantal bedrijven in de benchmark van 241 naar 238. De totale grootte van het universum was nagenoeg onveranderd op ruim EUR 430 miljard.

Portefeuille-ontwikkelingen per 30-09-2017

De portefeuille boekte een rendement van 0,44% en presteerde daarmee 9 basispunten beter dan de benchmark. Gedurende de maand varieerde de mate van gevoeligheid van de portefeuille voor marktontwikkelingen tussen de 105% en 109%. Hiermee had de portefeuille een relatief licht overwogen positionering in termen van marktrisico.

Onze positionering in de verzekerings-, telecom- en detailhandelsector deed het relatief goed in september. Daarentegen droeg onze positionering in de media-, olie & gas- en industriëlegoederensector negatief bij. Onze liquiditeitspositie pakte negatief uit.

Op bedrijfsniveau was er een positieve bijdrage van de overwogen posities in Telecom Italia, Volkswagen, ASR, Total, Engie en Teva, samen met de onderwogen posities in Softbank, Nets en Worldpay. Ons overwogen posities in BPCE en Argenta Spaarbank en de onderwogen posities in Fiat Chrysler, Bayer, Moby en Saipem droegen negatief bij.

In september heeft het Fonds geparticipeerd in nieuwe uitgiften van obligaties van Voestalpine, Commonwealth Bank of Australia (achtergesteld), Metsä Board en Softbank.

Vooruitzichten
We blijven gematigd constructief op de Europese markt voor High Yield-obligaties. Het gebrek aan dispersie in de renteopslagen die bedrijven met zeer uiteenlopende kredietwaardigheden moeten betalen is, en blijft, een belangrijke bron van zorgen. Verder zijn spread-niveaus vanuit een historisch perspectief nog steeds zeer krap. Ook zien wij risico’s bij het huidige conflict tussen de VS en Noord-Korea en een sneller dan verwachte stijging in inflatie als gevolg van de aantrekkende wereldeconomie. De sterke economische omgeving in Europa, onze positieve visie op de kredietcyclus en sterke technische factoren mede als gevolg van de aanhoudende indirecte steun voor de Europese High Yield bedrijfsobligatiemarkt die voortvloeit uit het CSPP van de ECB ondersteunen onze licht overwogen positionering in termen van marktrisico.
Kempen (Lux) Euro High Yield Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Nee
Kempen (Lux) Euro High Yield Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Looptijdverdeling (30-09-2017)

Fonds
Benchmark
11,9 %
0-3 jaar
19,7 %
13,9 %
3-5 jaar
26,7 %
30,6 %
5-7 jaar
27,6 %
20,8 %
7-10 jaar
20,0 %
19,3 %
> 10 jaar
6,1 %
4,4 %
Cash
0,0 %
Totaal
101 %
100 %

Sectorverdeling (30-09-2017)

27,2 %
Consumentengoederen & diensten
17,1 %
Industrie
11,9 %
Basismaterialen
10,2 %
Telecom & technologie
10,2 %
Banken
7,6 %
Nutsbedrijven
5,7 %
Verzekeringen
3,4 %
Overig
2,5 %
Gezondheidszorg
2,4 %
Energie
1,8 %
Financiële dienstverlening & Onroerend Goed
Totaal
100 %

Ratingverdeling (30-09-2017)

5,5 %
A
16,4 %
BBB
71,9 %
BB
1,7 %
Not Rated
4,4 %
Cash
Totaal
100 %

Top 10 belangen (30-09-2017)

2,2 %
3.125% Softbank Group 2017-25
2,1 %
2.625% Teolisuuden Voima 2016-23
1,9 %
4.561% Casino Guichard 2013-23
1,9 %
3.625% Telecom Italia 2016-24
1,8 %
2.750% Thyssenkrupp 2016-21
1,8 %
4.000% Unitymedia Hessen 2014-25
1,8 %
3.000% Arcelormittal 2014-19
1,7 %
2.375% Cellnex Telecom 2016-24
1,7 %
4.750% International Game Tech 2015-23
1,7 %
1.000% Nokia 2017-21
Totaal
18,7 %
Kempen (Lux) Euro High Yield Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,32 %
Service fee i
0,10 %
Taxe d'abonnement i
0,05 %
Verwachte lopende kosten i
0,47 %

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,30 %
Swing factor neerwaarts i
0,30 %
Meer over ons swing factor beleid
Swingfactor wordt toegepast mits het saldo van in- en outflow (ultimo handelsdag) uitkomt boven een vooraf bepaald percentage (de zogenaamde ‘threshold’) van het fondsvermogen. De hoogte van de threshold kan variëren; desgevraagd informeert KCM beleggers over de hoogte van de drempel die in het verleden is toegepast. Per 22 september 2017 is de swingfactor aangepast van 0,40% naar 0,30%.
Kempen (Lux) Euro High Yield Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
LR
Type belegger
Particulier
Dividenduitkerend
Nee
Benchmark i
BofA Merrill Lynch Composite Index
Duration hedged
Nee
Beleggingsstrategie
Bedrijfsobligaties
Universum
Bedrijfsobligaties genoteerd in euro
Datum van oprichting
31-07-2017
Vestigingsland
Luxemburg
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
België, Luxemburg, Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Eerste inschrijving: € 1.000; vervolginschrijvingen: € 1
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
dagelijks
ISIN i
LU1626446964
Kempen (Lux) Euro High Yield Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.
Kempen (Lux) Euro High Yield Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies.

Kempen (Lux) Euro High Yield Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.