Kempen Lux Euro High Yield Fund Klasse LR

Profiel

Kempen International Funds SICAV – Kempen (Lux) Euro High Yield Fund (het Fonds) belegt hoofdzakelijk in bedrijfsobligaties die een lagere kredietwaardigheid hebben (investment grade rating lager dan BBB-) en zijn genoteerd in euro’s. Het Fonds mag afwijken van de benchmark, de BofA Merrilll Lynch Composite Index, waarin alleen financiële instrumenten met een rating niet lager dan BB- zijn opgenomen.

Door een actief beleggingsbeleid wordt beoogd een hoger totaal rendement te behalen dan dat van de benchmark. Daartoe wordt een gespreide portefeuille samengesteld en worden beleggingsrisico’s continu gemonitord. De selectie van beleggingen in de portefeuille vindt plaats na grondige analyse van de voorwaarden waaronder de obligaties zijn uitgegeven. Let op: het is voorzien dat deze aandelenklasse zal worden gesloten voor verdere inschrijvingen zodra het Fonds (alle aandelenklassen gezamenlijk) minimaal een omvang van € 150 miljoen heeft. De gereduceerde management fee van 32bps zal gelden voor een periode van 3 jaar, ingaand bij lancering van de aandelenklasse, om de initiële groei van het Fonds te faciliteren. Na deze periode zal de Board of Directors een besluit nemen over de condities en toekomst van deze aandelenklasse.

Beheerteam

Alain van der Heijden, Rik den Hartog, Harold van Acht, Sipke Moes, Luuk Cummins, Pim van Mourik Broekman, Quirijn Landman, Marco Zanotto

Rendement per 31-12-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-12-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -0,2 % -0,3 %
3 maanden -2,2 % -2,6 %
Dit jaar -2,4 % -2,9 %
2017 2,3 % 1,6 %
1 jaar (op jaarbasis) -2,4 % -2,9 %
Sinds start (op jaarbasis) i -0,1 % -1,0 %
De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 33,37 M 31-12-2018
Omvang aandelenklasse
EUR 0,42 M 31-12-2018
Intrinsieke waarde i
EUR 25,23 23-01-2019

Beleggingskarakteristieken per 31-12-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 133 549
Duration i 4,3 4,3
Effectief rendement 3,5 % 3,4 %
Kempen (Lux) Euro High Yield Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Marktontwikkelingen per 31-12-2018

In december liet de ML Q964 Index een spreadverruiming van 23 basispunten zien tot een opslag van 301 basispunten boven de swapcurve. Voor het gehele jaar 2018 was de spreadverruiming 161 basispunten. In december boekte de index een absoluut rendement van -0,27%. De Duitse 10-jaarsrente sloot december af op 0,24%, een daling van 7 basispunten ten opzichte van het einde van november.

Het negatieve sentiment op de Europese bedrijfsobligatiemarkt van de afgelopen twee maanden hield aan in december. Er is een veelvoud aan risico’s en economische en politieke ontwikkelingen waar beleggers met argwaan naar kijken en die aan het negatieve sentiment ten grondslag liggen. Voorbeelden hiervan zijn: 1) het handelsconflict tussen China en de VS; 2) de “shutdown” van de Amerikaanse federale overheid als gevolg van onenigheid tussen de Democraten in het Huis van Afgevaardigden en president Trump over de noodzaak van het verder uitbouwen van een muur aan de grens met Mexico; 3) de aanhoudende rellen en demonstraties van de zogenaamde “gele hesjes” in Frankrijk die de economische hervormingsagenda van president Macron onder druk zet; 4) de vertraging van de economische groei in een aantal belangrijke regio’s zoals Europa en Azië; 5) de verslechterende kredietwaardigheid van bedrijven als gevolg van een combinatie van toenemende schuldposities, lagere winstgevendheid en afnemende diversificatie door het ontmantelen van conglomeraatstructuren; 6) het beëindigen van het obligatie-opkoopprogramma van de ECB; en 7) de aanhoudende onttrekkingen uit de bedrijfsobligatiebeleggingscategorie.

Hoewel de verhoging van de Amerikaanse rente met 25 basispunten aan het eind van de maand niet als een verrassing kwam, werd de begeleidende opmerking van de Amerikaanse centrale bank voorzitter, Jay Powell, dat de afbouw van de balans van de FED op “de automatische piloot” stond zeer slecht ontvangen door de financiële markt. Beleggers vrezen dat de Amerikaanse centrale bank te weinig oog heeft voor de mogelijke negatieve impact die de recente zwakte in de aandelen- en bedrijfsobligatiemarkten op de reële economie op termijn zou kunnen hebben.

Het aantal obligaties dat onderdeel uitmaakt van de ML Q964 benchmark is afgenomen per eind december tot 549 en het aantal bedrijven is afgenomen tot 249. Obligaties die benchmark binnenkomen omvatten onder andere een EUR 500 miljoen lower tier-2 obligatie uitgegeven door Banco de Sabadell uit Spanje en een EUR 300 miljoen corporate hybride uitgegeven door het Belgische chemiebedrijf Solvay. Obligaties uitgegeven door de Franse autofabrikant Peugeot verlaten de index nadat het bedrijf een investment grade rating heeft gekregen van S&P. Het bedrijf was al in november op een investment grade rating gezet door Fitch. In tegenstelling tot Peugeot, verlaten Spaanse autotoeleverancier Grupo Antolin en de Belgische industriëlekraanspecialist Sarens de index nadat hun ratings naar B+ neerwaarts zijn bijgesteld door S&P. Deze voorbeelden van verschillende ratingveranderingen geven weer dat de verschillen tussen bedrijven (dispersie) toenemen, en de markt in toenemende mate prestaties van bedrijven laat weerspiegelen in spreads. Voor geheel 2018 zijn acht bedrijven in ons universum van high yield naar investment grade gegaan (‘rising stars’), en negen bedrijven hebben een downgrade gehad van de BB naar de B categorie.

Er waren geen nieuwe emissies door niet-financiële instellingen in de Europese high-yield markt in december. Dit was in tegenstelling tot december 2017 toen EUR 7,2 miljard aan nieuwe obligaties werd uitgegeven. In 2018 is er voor EUR 65,2 miljard aan Europese high-yield obligaties uitgegeven door niet financiële instellingen, een daling van 36% ten opzichte van vorig jaar. Bijna twee-derde van de nieuwe emissies was in de BB ratingcategorie.

Portefeuille-ontwikkelingen per 31-12-2018

Gedurende de maand varieerde de mate van gevoeligheid van de portefeuille voor marktontwikkelingen tussen de 100% en 103%. Hiermee had de portefeuille een licht overwogen positionering in termen van marktrisico.

Onze positionering in de industriëlegoederen-, detailhandel- en vastgoedsector deed het relatief goed in december. Daarentegen droeg onze positionering in de technologie-, nutsbedrijven- en verzekeraarssector negatief bij. Onze liquiditeitspositie droeg positief bij.

Op bedrijfsniveau was er een positieve bijdrage van de overwogen positionering in Solvay, Volkswagen, Aroundtown, Merck en General Electric alsmede de onderwogen positie in Salini Impreglio en Sarens. Daarentegen droegen de overwogen posities in Nokia, Motherson, EDF, Phoenix en Groupe La Poste negatief bij.

Er waren geen nieuwe emissies door niet-financiële instellingen in de Europese high-yield markt in december.

Vooruitzichten
Gegeven de materiële verruiming in spreads in de afgelopen maanden is het aantal interessante beleggingsmogelijkheden significant toegenomen. Dit, gecombineerd met onze verwachting dat een aantal van de eerder hierboven geschetste risico’s in intensiteit zullen afnemen in de komende maanden, resulteert erin dat wij het risico in de portefeuille beperkt zullen gaan verhogen.
Kempen (Lux) Euro High Yield Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Rendement per 31-12-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-12-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -0,2 % -0,3 %
3 maanden -2,2 % -2,6 %
Dit jaar -2,4 % -2,9 %
2017 2,3 % 1,6 %
1 jaar (op jaarbasis) -2,4 % -2,9 %
Sinds start (op jaarbasis) i -0,1 % -1,0 %
De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Nee
Kempen (Lux) Euro High Yield Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Looptijdverdeling (31-12-2018)

Fonds
Benchmark
27,0 %
5-7 jaar
30,9 %
26,1 %
3-5 jaar
28,4 %
18,2 %
7-10 jaar
15,3 %
14,4 %
> 10 jaar
5,2 %
13,1 %
0-3 jaar
20,2 %
1,2 %
Cash
0,0 %
0,0 %
Overig
0,0 %
Totaal
100 %
100 %

Sectorverdeling (31-12-2018)

31,8 %
Consumentengoederen & diensten
15,9 %
Industrie
10,5 %
Telecom & technologie
8,9 %
Basismaterialen
8,8 %
Banken
5,9 %
Verzekeringen
5,7 %
Financiële dienstverlening & Onroerend Goed
5,3 %
Nutsbedrijven
3,6 %
Energie
2,2 %
Gezondheidszorg
1,5 %
Overig
Totaal
100 %

Ratingverdeling (31-12-2018)

3,5 %
A
22,8 %
BBB
70,7 %
BB
1,2 %
B
0,6 %
Not Rated
1,2 %
Cash
0,0 %
Overig
Totaal
100 %

Top 10 belangen (31-12-2018)

2,1 %
4.561% Casino Guichard 2013-23
2,0 %
1.875% Adler Real Estate 2018-23
1,8 %
3.250% Orano 2013-20
1,8 %
3.375% Crown Euro 2015-25
1,7 %
3.375% Volkswagen PERP 2018-24
1,7 %
2.625% Telefonica Europe PERP 2017-23
1,6 %
4.250% Huntsman 2016-25
1,6 %
4.000% Unitymedia Hessen 2014-25
1,6 %
3.500% Unitymedia Hessen 2015-27
1,5 %
3.500% Titan Global 2016-21
Totaal
17,4 %
Kempen (Lux) Euro High Yield Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,32 %
Service fee i
0,10 %
Taxe d'abonnement i
0,05 %
Verwachte lopende kosten i
0,47 %

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,30 %
Swing factor neerwaarts i
0,30 %
Swingfactor wordt toegepast mits het saldo van in- en outflow (ultimo handelsdag) uitkomt boven een vooraf bepaald percentage (de zogenaamde ‘threshold’) van het fondsvermogen. De hoogte van de threshold is 1%. Per 22 september 2017 is de swingfactor aangepast van 0,40% naar 0,30%.
Kempen (Lux) Euro High Yield Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
LR
Type belegger
Particulier
Dividenduitkerend
Nee
Benchmark i
BofA Merrill Lynch Composite Index
Referentie-index i
BofA Merrill Lynch BB-B High Yield Constrained Index
Duration hedged
Nee
Beleggingsstrategie
Bedrijfsobligaties
Universum
Bedrijfsobligaties genoteerd in euro
Datum van oprichting
31-07-2017
Vestigingsland
Luxemburg
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
België, Luxemburg, Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Eerste inschrijving: € 1
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
dagelijks
ISIN i
LU1626446964
Kempen (Lux) Euro High Yield Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.
Kempen (Lux) Euro High Yield Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies that we invest in. Our full voting records are available here.

Kempen (Lux) Euro High Yield Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.