Kempen Lux Euro High Yield Fund Klasse AN

Profiel

Kempen International Funds SICAV – Kempen (Lux) Euro High Yield Fund (het Fonds) belegt hoofdzakelijk in bedrijfsobligaties die een lagere kredietwaardigheid hebben (investment grade rating lager dan BBB-) en zijn genoteerd in euro’s. Het Fonds mag afwijken van de benchmark, de BofA Merrilll Lynch Composite Index, waarin alleen financiële instrumenten met een rating niet lager dan BB- zijn opgenomen.

Door een actief beleggingsbeleid wordt beoogd een hoger totaal rendement te behalen dan dat van de benchmark. Daartoe wordt een gespreide portefeuille samengesteld en worden beleggingsrisico’s continu gemonitord. De selectie van beleggingen in de portefeuille vindt plaats na grondige analyse van de voorwaarden waaronder de obligaties zijn uitgegeven. Let op: het is voorzien dat deze aandelenklasse zal worden gesloten voor verdere inschrijvingen zodra het Fonds (alle aandelenklassen gezamenlijk) minimaal een omvang van € 150 miljoen heeft. De gereduceerde management fee van 32bps zal gelden voor een periode van 3 jaar, ingaand bij lancering van de aandelenklasse, om de initiële groei van het Fonds te faciliteren. Na deze periode zal de Board of Directors een besluit nemen over de condities en toekomst van deze aandelenklasse.

Op 1 September 2020 is aandelenklasse hernoemd van LR naar AN en is de beheervergoeding verhoogd naar 0,52%.

Beheerteam

Alain van der Heijden, Joost de Graaf, Bart aan den Toorn, Harold van Acht, Lizelle du Plessis, Kim Lubbers, Tetiana Kharlamova, Arif Bagasrawalla

Rendement per 31-08-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-08-2022

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -2,0 % -2,0 %
3 maanden -2,8 % -3,1 %
Dit jaar -10,5 % -10,9 %
2019 11,0 % 10,1 %
2020 4,0 % 1,9 %
2021 1,4 % 2,1 %
1 jaar (op jaarbasis) -11,5 % -11,6 %
3 jaar (op jaarbasis) i -1,6 % -2,3 %
5 jaar (op jaarbasis) i 0,8 % 0,1 %
Sinds start (op jaarbasis) i 0,9 % 0,1 %
De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Op 1 September 2020 is de beheervergoeding van deze aandelenklasse verhoogd van 0,32% naar 0,52%. Rendementscijfers voor deze datum zijn gebaseerd op de lagere management fee.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 180,89 M 31-08-2022
Omvang aandelenklasse
EUR 7,14 M 31-08-2022
Intrinsieke waarde i
EUR 25,07 03-10-2022
Morningstar rating â„¢
Het omloopsnelheidscijfer is per einde boekjaar van het fonds en wordt een keer per jaar geüpdatet.

Beleggingskarakteristieken per 31-08-2022

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 175 756
Duration i 3,7 3,7
Effectief rendement 5,3 %
Kempen (Lux) Euro High Yield Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Ontwikkelingen per 31-08-2022

In augustus liet de ICE BofA High Yield Composite Index (Q964) een spreadverkrapping van 26 basispunten zien tot 340 basispunten boven de swapcurve. Dit komt overeen met ongeveer 412 basispunten boven de staatsleningencurve. De index behaalde een totaalrendement van -2,02%. De tienjaarsrente op Duitse staatsobligaties sloot augustus af op +1,54%, een stijging van 72 basispunten ten opzichte van eind juli 2022.

De bedrijfsobligatiemarkten konden in de eerste weken van augustus het sterke momentum van juli vasthouden. Door de kapitaalinstroom in deze beleggingscategorie, in combinatie met een gebrek aan nieuw aanbod, stonden de risico-opslagen (spreads) op bedrijfsobligaties onder neerwaartse druk. Halverwege augustus bereikten de high yield-spreads op circa 311 basispunten het laagtepunt. Op dat moment ontstond er een interessant verschil tussen IG en HY obligatiemarkten. In IG kwam de emissieactiviteit weer op gang. Om zeker van een succesvolle plaatsing te zijn, moesten emittenten aantrekkelijke uitgiftepremies bieden die in meerdere gevallen 20 bp bereikten. Hierdoor werden de curves op de secundaire markten ruimer en bewogen de spreads zich in hun totaliteit naar hogere niveaus. In het high yield-segment was er echter ook in augustus nauwelijks nieuw aanbod. High yield-papier is in veel gevallen vervroegd aflosbaar op initiatief van de emittent. Gegeven de relatief lage couponrentes in verhouding tot de huidige hoge rentestand worden er nauwelijks high yield-obligaties voor de vervaldatum afgelost. Het aanbod blijft hierdoor vermoedelijk de komende twaalf tot achttien maanden vrij beperkt. Door het gebrek aan emissieactiviteit bleef de vraag naar bestaande high yield-obligaties intact en liepen de risico-opslagen (spreads) pas tegen het einde van de maand uit toen de verkoopactiviteit in het IG-segment versnelde.

Door de marktrally in de zomer verruimden de financiële condities, terwijl centrale banken deze juist krap wilden houden om de economie af te koelen. De inflatie bleef daarentegen veel te hoog, hoewel de eerste tekenen van stabilisering zichtbaar werden onder invloed van lagere grondstoffenprijzen. Centrale banken wereldwijd voerden hun anti-inflatieretoriek op met het oog op het behoud van krappe financiële condities. Dit tastte het risicosentiment aan. Staatobligaties bereikten in augustus eerder dan bedrijfsobligaties het laagste punt en liepen vanaf dat moment geleidelijk op. De rente op tienjarige staatsobligaties steeg met 72 bp in Duitsland, 77 bp in Frankrijk en 87 bp in Italië.

De meeste economische cijfers die in augustus werden gepubliceerd, bevestigden de vertraging van de wereldeconomie. Zo bereikte de wereldwijde samengestelde inkoopmanagersindex (PMI) in juli op 50,8 de laagste stand in 22 maanden. In het algemeen waren de economische cijfers echter iets beter dan verwacht; dit bleek uit de verrassingsindex. Al met al blijft het heel onzeker hoe de wereldeconomie zich gaat ontwikkelen. De onzekerheid is vooral in Europa groot: na zes maanden van oorlog in Oekraïne is een staakt-het-vuren nog altijd niet in zicht terwijl een recessie deze winter steeds waarschijnlijker wordt nu de energiecrisis zich hier steeds verder verdiept. Dankzij de hervatting van de Oekraïense graanexport via de haven van Odessa is de druk op de mondiale voedselprijzen iets verlicht, maar hier staat tegenover dat Rusland de uitvoer van gas naar Europa verder heeft beperkt. Dit dreef, in combinatie met de aankondiging dat de Nord Stream 1-pijpleiding vanwege niet-regulier onderhoud werd afgesloten, de gemiddelde gasprijs in de loop van de maand op tot nieuwe recordhoogtes.

In de VS, waar de groei al twee achtereenvolgende kwartalen negatief is, verschenen in augustus enkele heel positieve economische cijfers. Zo was de werkgelegenheid in de VS verrassend sterk: het aantal nieuwe banen (ex agri) overtrof in juli met 528.000 ruimschoots de marktverwachting van slechts 250.000. Ook op details liet het arbeidsmarktrapport een positief beeld zien: de werving van personeel nam in alle sectoren aanzienlijk toe, het werkloosheidspercentage daalde en de lonen stegen. Tegelijkertijd lijkt de inflatie het hoogtepunt te zijn gepasseerd. De consumentenprijsinflatie (CPI) bedroeg in juli 8,5% jaar-op-jaar tegen 9,1% in juni. De kerninflatie ligt echter nog steeds boven het doel van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed), die zich dan ook hard blijft maken voor bestrijding van de inflatie. Dit kwam duidelijk tot uitdrukking in de nogal agressieve toonzetting van de toespraak die Fed-voorzitter Jerome Powell eind augustus in Jackson Hole hield.

Het bbp van de eurozone in het tweede kwartaal verraste met een groei van 0,7% kwartaal-op-kwartaal in positieve zin. De onderliggende cijfers lieten echter belangrijke verschillen tussen lidstaten zien. Landen die profiteerden van het herstel van de dienstensector na de covid-19-crisis, zoals Spanje, Italië en in mindere mate Frankrijk, deden het in het algemeen goed, terwijl de Duitse economie, die het sterkst van de invoer van Russisch gas afhankelijk is, tot stilstand kwam. Het risico van een recessie blijft echter groot, vooral ook gezien de zwakte van de euro, die tot het pariteitsniveau met de Amerikaanse dollar daalde, en de voorlopige samengestelde PMI voor de eurozone, die in augustus verder daalde en met 49,2 onder de grens tussen groei en krimp kwam.

We houden nog steeds een onderwogen risicopositie vanuit bètaperspectief aan. Gedurende de afgelopen maand hebben we onze bètapositionering iets vergroot door liquide middelen in kortlopende obligaties met relatief ruime spreads te beleggen. Ruimere spreads en toenemende verschillen bieden nog steeds interessante mogelijkheden vanuit het perspectief van relatieve waarde.

Zoals hierboven besproken, werden er in augustus geen ‘pure’ high yield-obligaties uitgegeven. Wel werden enkele achtergestelde obligaties van financiële instellingen geplaatst. In het algemeen gebeurde dit tegen aantrekkelijke spreads. Een goed voorbeeld is de Lower Tier 2-lening van Commerzbank met een couponrente van 6,5%. Nog maar elf maanden geleden plaatste Commerzbank een vergelijkbaar instrument met een couponrente van slechts 1,375%.

In tegenstelling tot het IG-segment, dat instroom zag, was er in high yield een geringe kaptiaaluitstroom in augustus.

De portefeuille behaalde een rendement van -1,91% (voor aftrek van kosten en vergoedingen). Dit was 11 bps beter dan het benchmarkrendement van -2,02%. Gedurende de maand varieerde de gevoeligheid van de portefeuille voor marktontwikkelingen tussen 94% en 97%, gemeten naar bèta. Onze behoudende positionering resulteerde dan ook in een positief relatief rendement. De geringe overweging in hybride obligaties pakte min of meer neutraal uit. Het positief relatief rendement was bijna volledig afkomstig van de sterke selectie van emissies en emittenten binnen niet-achtergestelde leningen. Op sectorniveau voegde de positionering in auto’s & onderdelen, industriële goederen & diensten en kapitaalgoederen waarde toe, terwijl nutsbedrijven en vastgoed het rendement drukten. Op ondernemingsniveau pakten onze overwogen posities in Orano and Dometic, onze positionering in ZFF en onze onderwogen positie in Faurecia gunstig uit. Negatieve bijdragen aan het rendement waren afkomstig van onze overwogen posities in NN Group, Cadent en hybride obligaties van Aroundtown.

Het Fonds nam in augustus deel aan de uitgifte van achtergestelde obligaties van onder meer ING Group, NN Group, Commerzbank, Banco Sabadell en Allianz.

Vooruitzichten
Hoewel de spreads op bedrijfsobligaties weer iets zijn uitgelopen, blijven we voorzichtig. De risico’s zijn naar onze mening toegenomen: een langer voortdurende invasie van Oekraïne door Rusland, de onzekerheid rond de energievoorziening en -zekerheid in Europa, een zwakkere groei van de wereldeconomie en een hardnekkig hoge inflatie. We zijn nog steeds vrij pessimistisch en denken dat de spreads kunnen uitlopen. De belangrijkste redenen zijn het zwakkere macro-economische klimaat, de verwachte agressieve renteverhogingen door centrale banken en het effect van kwantitatieve monetaire verkrapping wereldwijd op langere termijn. De bedrijfsresultaten over het tweede kwartaal van 2022 waren robuust, maar we zijn bang dat hogere rentes en een mogelijke recessie in zowel Europa als de VS in de komende achttien maanden onvoldoende tot uitdrukking komen in de huidige winstvooruitzichten. De spreads zijn te laag om volledige compensatie te bieden voor de risico’s die wij waarnemen. Technische factoren bieden geen steun: om obligaties te kunnen plaatsen moeten forse uitgiftepremies worden betaald. We zijn daarom onderwogen in het segment BB-. Om dit deels te compenseren zijn we overwogen in achtergestelde leningen van investment grade-kwaliteit. Tot slot zijn we ook onderwogen in het langere segment van de bedrijfsobligatiecurve. Dit houdt verband met het verwachte effect van de stijgende rentes op obligaties met langere looptijden.

Kempen (Lux) Euro High Yield Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-08-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-08-2022

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -2,0 % -2,0 %
3 maanden -2,8 % -3,1 %
Dit jaar -10,5 % -10,9 %
2019 11,0 % 10,1 %
2020 4,0 % 1,9 %
2021 1,4 % 2,1 %
1 jaar (op jaarbasis) -11,5 % -11,6 %
3 jaar (op jaarbasis) i -1,6 % -2,3 %
5 jaar (op jaarbasis) i 0,8 % 0,1 %
Sinds start (op jaarbasis) i 0,9 % 0,1 %
De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Op 1 September 2020 is de beheervergoeding van deze aandelenklasse verhoogd van 0,32% naar 0,52%. Rendementscijfers voor deze datum zijn gebaseerd op de lagere management fee.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Nee
Kempen (Lux) Euro High Yield Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Looptijdverdeling (31-08-2022)

Fonds
Benchmark
32,6 %
3-5 jaar
36,1 %
25,2 %
5-7 jaar
20,5 %
22,5 %
0-3 jaar
31,4 %
10,1 %
> 10 jaar
5,0 %
7,5 %
7-10 jaar
7,0 %
2,0 %
Cash
0,0 %
Totaal
100 %
100 %

Sectorverdeling (31-08-2022)

28,7 %
Consumentengoederen & diensten
23,2 %
Industrie
12,8 %
Telecom & technologie
8,7 %
Banken
7,3 %
Verzekeringen
3,7 %
Basismaterialen
3,4 %
Nutsbedrijven
3,3 %
Financiële dienstverlening & Onroerend Goed
2,9 %
Gezondheidszorg
2,2 %
Energie
2,1 %
Overig
1,6 %
Staatsleningen
Totaal
100 %

Ratingverdeling (31-08-2022)

0,2 %
AA
4,1 %
A
18,7 %
BBB
67,8 %
BB
4,4 %
B
2,7 %
Not Rated
2,0 %
Cash
Totaal
100 %

Top 10 belangen (31-08-2022)

2,1 %
1.250% Cellnex Finance 2021-29
1,8 %
3.021% Ford Motor 2019-24
1,6 %
1.875% Autostrade per Italia 2015-25
1,6 %
0.000% Duitsland 2022-23
1,5 %
1.000% Cellnex Finance 2021-27
1,5 %
3.375% Crown Euro 2015-25
1,5 %
2.500% Volvo Car 2020-27
1,4 %
2.750% Orano 2020-28
1,4 %
2.750% ZF Finance 2020-27
1,4 %
2.875% Thyssenkrupp 2019-24
Totaal
15,8 %
Kempen (Lux) Euro High Yield Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Environmental and/or social characteristics promoted

Het Kempen Euro Credit Fund, het Kempen Euro Credit Fund Plus en het Kempen Euro High Yield Fund (de 'Fondsen') vallen onder artikel 8 van de SFDR. Dit betekent dat de Fondsen milieu- en/of maatschappelijke aspecten bevorderen. De Fondsen beleggen in een breed scala aan ondernemingen, waarvan sommige duurzaamheidsdoelstellingen nastreven.

We committeren ons aan de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs in de vorm van doelstellingen op de korte termijn (2025), een ambitie op de middellange termijn (2030) en een commitment op de lange termijn (emissieneutrale belegger in 2050). In 2025 willen we op schema liggen om de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord te realiseren. We volgen de vermindering in de markt volgens een pad dat in lijn met de EU-benchmarks is.

Fund carbon emission targets

ESG Investment process

Aan de bevordering van milieu- en/of maatschappelijke aspecten wordt invulling gegeven door de consistente implementatie van het ESG-beleid van het Fonds. Het ESG-beleid is volledig in het beleggingsproces van onze strategie verankerd via de drie relevante pijlers: uitsluiting, ESG-integratie en actief aandeelhouderschap.

Als onderdeel van het beleggingsproces beoordelen we het ESG-profiel van een onderneming. We kijken naar iedere onderneming afzonderlijk, waarbij we risico’s die in een bepaalde sector van materieel belang zijn, in aanmerking nemen, naast de risicopositie en (governance)praktijken van en informatieverschaffing door de betreffende onderneming. Ondernemingen waarin we beleggen, scoren we op governanceaspecten aan de hand van zowel extern onderzoek als interne evaluatie. Voorts onderzoeken we de betrokkenheid van de onderneming bij eerdere controversiële kwesties en toekomstige ESG-kansen. Op basis van de fundamentele ESG-analyse vormen we ons een mening over de kwaliteit van het ESG-profiel van een onderneming.

Exclusion

Het Fonds past uitsluitingscriteria toe. Hierbij worden internationale standaarden in aanmerking genomen, zoals het UN Global Compact Framework, de OECD Guidelines for Multinational Enterprises, de UN Guiding Principles for Business and Human Rights en onze Principles for Responsible Investment. Het Fonds past aanvullende uitsluitingscriteria toe op basis van betrokkenheid bij producten en bedrijfsvoering.

Key figures

  Kempen criteria Additional criteria
Business conduct
Human Rights
Labour
Environment
Anti Corruption
Product involvement
Controversial Weapons
Tobacco
Thermal Coal
Tar Sands
Adult Entertainment
Alcohol
Animal Welfare & GMO
Gambling
Power Generation Nuclear
Power Generation Carbon Intensive
(Un)conventional Oil & Gas Extraction
Weaponry
Kempen (Lux) Euro High Yield Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

SWING FACTOR

Hier vindt u het overzicht met actuele swing factoren.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,520 %
Service fee i
0,10 %
Taxe d'abonnement i
0,05 %
Verwachte lopende kosten i
0,67 %
Kempen (Lux) Euro High Yield Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
AN i
Type belegger
Particulier
Dividenduitkerend
Nee
Benchmark i
BofA Merrill Lynch Composite Index
Referentie-index i
BofA Merrill Lynch BB-B High Yield Constrained Index
Duration hedged
Nee
Beleggingsstrategie
Bedrijfsobligaties
Universum
Bedrijfsobligaties genoteerd in euro
Datum van oprichting
31-07-2017
Vestigingsland
Luxemburg
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
België, Luxemburg, Nederland, Verenigd Koninkrijk
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A., Luxembourg branch
Morningstar rating â„¢

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Eerste inschrijving: € 1
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
dagelijks
ISIN i
LU1626446964
Kempen (Lux) Euro High Yield Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Kempen (Lux) Euro High Yield Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.