Kempen Lux Euro High Yield Fund Klasse LR

Profiel

Kempen International Funds SICAV – Kempen (Lux) Euro High Yield Fund (het Fonds) belegt hoofdzakelijk in bedrijfsobligaties die een lagere kredietwaardigheid hebben (investment grade rating lager dan BBB-) en zijn genoteerd in euro’s. Het Fonds mag afwijken van de benchmark, de BofA Merrilll Lynch Composite Index, waarin alleen financiële instrumenten met een rating niet lager dan BB- zijn opgenomen.

Door een actief beleggingsbeleid wordt beoogd een hoger totaal rendement te behalen dan dat van de benchmark. Daartoe wordt een gespreide portefeuille samengesteld en worden beleggingsrisico’s continu gemonitord. De selectie van beleggingen in de portefeuille vindt plaats na grondige analyse van de voorwaarden waaronder de obligaties zijn uitgegeven. Let op: het is voorzien dat deze aandelenklasse zal worden gesloten voor verdere inschrijvingen zodra het Fonds (alle aandelenklassen gezamenlijk) minimaal een omvang van € 150 miljoen heeft. De gereduceerde management fee van 32bps zal gelden voor een periode van 3 jaar, ingaand bij lancering van de aandelenklasse, om de initiële groei van het Fonds te faciliteren. Na deze periode zal de Board of Directors een besluit nemen over de condities en toekomst van deze aandelenklasse.

Beheerteam

Alain van der Heijden, Rik den Hartog, Harold van Acht, Sipke Moes, Luuk Cummins, Pim van Mourik Broekman, Quirijn Landman

Rendement per 28-02-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 28-02-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -0,8 % -0,7 %
3 maanden -0,7 % -0,8 %
Dit jaar -0,6 % -0,6 %
2017 2,3 % 1,6 %
Sinds start (op jaarbasis) i 1,7 % 1,0 %
De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 30,74 M 28-02-2018
Intrinsieke waarde i
EUR 25,32 16-03-2018

Beleggingskarakteristieken per 28-02-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 119 546
Duration i 4,4 4,5
Effectief rendement 2,6 % 2,4 %
Kempen (Lux) Euro High Yield Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Marktontwikkelingen per 28-02-2018

In februari liet de ML Q964 Index een spreadverruiming van 20 basispunten zien tot een opslag van 151 basispunten boven de swapcurve. De index boekte een absoluut rendement van -0,75%. De Duitse 10-jaarsrente sloot februari af op 0,65%, een daling van 4 basispunten ten opzichte van eind januari.

Februari werd vooral gekenmerkt door de forse toename in volatiliteit. Aan het begin van de maand bereikte de VIX index gedurende de dag zelfs een niveau dat voor het laatst gezien werd in 2011 ten tijden van de eurocrisis. De toename in volatiliteit lijkt met name te zijn gedreven door angst voor een meer agressief monetair beleid in de VS. Dit zou noodzakelijk zijn gegeven de opwaartse inflatiedruk die voortvloeit uit de aanhoudende sterke economische groei, de krapper wordende arbeidsmarkt en de recente belastingverlaging die door het congres in de VS is goedgekeurd.

De toename in volatiliteit, gecombineerd met een verminderde instroom van geld naar bedrijfsobligaties in het algemeen (en uitstroom in high-yield bedrijfsobligaties in het bijzonder), droeg bij aan de verruiming in spreads. Vooral senior obligaties uitgegeven door bedrijven met een BB-rating presteerden benedengemiddeld. Achtergestelde obligaties van banken en in mindere mate achtergestelde obligaties uitgegeven door verzekeraars en niet-financiële instellingen (corporate hybrids) presteerden beter dan gemiddeld.

Een van de grootse emittenten van obligaties in de Europese high-yield markt, het Japanse technologie- en telecombedrijf Softbank, verraste de markt met plannen om meer dan USD 10 miljard te investeren in herverzekeraar Swiss Re om daarmee een significant minderheidsbelang te bemachtigen. Daarnaast heeft het bedrijf aangegeven een belang in haar Japanse telecom dochteronderneming naar de beurs te brengen. Wijzend naar de agressiviteit waarmee het bedrijf investeringen aan het verrichten is en de verandering in haar bedrijfsprofiel, heeft kredietbeoordelaar S&P de outlook op Softbank’s BB+ rating van “stable” naar “negative” bijgesteld.

Per eind februari gaan er 8 nieuwe obligaties onderdeel uitmaken van de ML Q964 benchmark, primair als gevolg van nieuwe emissies. Zo was er, bijvoorbeeld, een EUR 1,25 miljard lower tier-2 uitgegeven door de Spaanse bank Banco Santander, twee obligaties uitgegeven door het Franse textielbedrijf Elis voor een totaalbedrag van EUR 1 miljard en een EUR 1 miljard lower tier-2 uitgegeven door Société Générale.

De hoeveelheid nieuwe emissies in Europees high-yield was in februari EUR 7,6 miljard en daarmee ongeveer 4% meer dan vorig jaar. In de eerste twee maanden is er voor EUR 13,8 miljard aan Europese high-yield obligaties uitgegeven, een stijging van 5% ten opzichte van vorig jaar.

Portefeuille-ontwikkelingen per 28-02-2018

De portefeuille boekte een rendement van -0,79% en presteerden daarmee 4 basispunten minder dan de benchmark die -0,75% verloor. Gedurende de maand varieerde de mate van gevoeligheid van de portefeuille voor marktontwikkelingen tussen de 105% en 109%. Hiermee had de portefeuille een overwogen positionering in termen van marktrisico.

Onze positionering in de media-, levensmiddelen- en vastgoedsector deed het relatief goed in februari. Daarentegen droeg onze positionering in de auto-, gezondheidszorg- en industriëlegoederensector negatief bij. Onze liquiditeitspositie droeg positief bij.

Op bedrijfsniveau was er een positieve bijdrage van de overwogen posities in Bevco, Metsä Board en Darling Ingredients, alsmede de onderwogen posities in een aantal Liberty Global entiteiten waaronder Telenet en UPC. Onze overwogen posities in Schaeffler (holdco), Generali en Owens-Illinois droegen negatief bij.

In februari heeft het Fonds geparticipeerd in nieuwe obligaties uitgegeven door Bevco, Elis, Svenska Handelsbanken, Lloyds Banking Group en Société Générale.

Vooruitzichten
Het gebrek aan dispersie in de risico-opslag die bedrijven met zeer uiteenlopende kredietwaardigheden moeten betalen is, en blijft, volgens ons een belangrijke bron van zorgen. Hoewel de bedrijfsobligatiemarkt in Europa voorlopig ondersteund blijft door het opkoopprogramma van de ECB blijven wij een conservatieve positionering voorlopig handhaven in de portefeuille. De beperkte verruiming tijdens februari heeft wezenlijk niets veranderd aan het feit dat spreads nog steeds vanuit een historisch perspectief op zeer krappe niveaus liggen. Fundamenteel blijven we constructief op ons High Yield universum. De sterke economische groei zorgt voor goede operationele resultaten, en veel bedrijven blijven er nog op gericht de balans te versterken.
Kempen (Lux) Euro High Yield Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Rendement per 28-02-2018 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 28-02-2018

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -0,8 % -0,7 %
3 maanden -0,7 % -0,8 %
Dit jaar -0,6 % -0,6 %
2017 2,3 % 1,6 %
Sinds start (op jaarbasis) i 1,7 % 1,0 %
De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Nee
Kempen (Lux) Euro High Yield Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Looptijdverdeling (28-02-2018)

Fonds
Benchmark
28,7 %
5-7 jaar
30,5 %
23,1 %
7-10 jaar
19,4 %
20,0 %
3-5 jaar
27,8 %
16,5 %
> 10 jaar
6,1 %
8,6 %
0-3 jaar
16,1 %
3,1 %
Cash
0,0 %
Totaal
100 %
100 %

Sectorverdeling (28-02-2018)

25,4 %
Consumentengoederen & diensten
18,2 %
Industrie
10,8 %
Telecom & technologie
10,7 %
Basismaterialen
10,1 %
Banken
5,2 %
Verzekeringen
4,9 %
Nutsbedrijven
4,3 %
Financiële dienstverlening & Onroerend Goed
4,2 %
Gezondheidszorg
3,4 %
Overig
3,0 %
Energie
Totaal
100 %

Ratingverdeling (28-02-2018)

69,5 %
BB
21,0 %
BBB
3,7 %
A
3,1 %
Cash
1,4 %
Not Rated
1,4 %
B
Totaal
100 %

Top 10 belangen (28-02-2018)

2,2 %
3.125% Softbank Group 2017-25
2,1 %
3.750% IHO Verwaltungs 2016-26
2,1 %
3.125% Wind TRE 2017-25
1,9 %
6.250% Unitymedia Hessen 2013-29
1,8 %
1.500% Leonardo 2017-24
1,7 %
4.750% Fiat Chrysler Finance 2014-21
1,5 %
4.750% Darling Global 2015-22
1,5 %
3.250% Quintiles 2017-25
1,5 %
4.498% Casino Guichard Perrach 2014-24
1,5 %
5.375% Electricite de France 2013-25
Totaal
17,6 %
Kempen (Lux) Euro High Yield Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,32 %
Service fee i
0,10 %
Taxe d'abonnement i
0,05 %
Verwachte lopende kosten i
0,47 %

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,30 %
Swing factor neerwaarts i
0,30 %
Swingfactor wordt toegepast mits het saldo van in- en outflow (ultimo handelsdag) uitkomt boven een vooraf bepaald percentage (de zogenaamde ‘threshold’) van het fondsvermogen. De hoogte van de threshold is 1%; desgevraagd informeert KCM beleggers over de hoogte van de drempel die in het verleden is toegepast. Per 22 september 2017 is de swingfactor aangepast van 0,40% naar 0,30%.
Kempen (Lux) Euro High Yield Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
LR
Type belegger
Particulier
Dividenduitkerend
Nee
Benchmark i
BofA Merrill Lynch Composite Index
Duration hedged
Nee
Beleggingsstrategie
Bedrijfsobligaties
Universum
Bedrijfsobligaties genoteerd in euro
Datum van oprichting
31-07-2017
Vestigingsland
Luxemburg
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
België, Luxemburg, Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Eerste inschrijving: € 1.000; vervolginschrijvingen: € 1
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
dagelijks
ISIN i
LU1626446964
Kempen (Lux) Euro High Yield Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.
Kempen (Lux) Euro High Yield Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies that we invest in.

Kempen (Lux) Euro High Yield Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.