Kempen Lux Euro High Yield Fund Klasse I

Profiel

Kempen International Funds SICAV – Kempen (Lux) Euro High Yield Fund (het Fonds) belegt hoofdzakelijk in bedrijfsobligaties die een lagere kredietwaardigheid hebben (investment grade rating lager dan BBB-) en zijn genoteerd in euro’s. Het Fonds mag afwijken van de benchmark, de BofA Merrilll Lynch Composite Index, waarin alleen financiële instrumenten met een rating niet lager dan BB- zijn opgenomen.

Door een actief beleggingsbeleid wordt beoogd een hoger totaal rendement te behalen dan dat van de benchmark. Daartoe wordt een gespreide portefeuille samengesteld en worden beleggingsrisico’s continu gemonitord. De selectie van beleggingen in de portefeuille vindt plaats na grondige analyse van de voorwaarden waaronder de obligaties zijn uitgegeven.

Beheerteam

Alain van der Heijden, Joost de Graaf, Bart aan den Toorn, Harold van Acht, Lizelle du Plessis, Kim Lubbers, Tetiana Kharlamova, Arif Bagasrawalla

Rendement per 31-10-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-10-2022

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 2,3 % 2,4 %
3 maanden -3,8 % -3,7 %
Dit jaar -12,2 % -12,4 %
2019 10,8 % 10,1 %
2020 3,9 % 1,9 %
2021 1,4 % 2,1 %
1 jaar (op jaarbasis) -12,2 % -12,3 %
3 jaar (op jaarbasis) i -2,2 % -2,7 %
5 jaar (op jaarbasis) i 0,0 % -0,6 %
Sinds start (op jaarbasis) i 0,4 % -0,2 %
De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 181,43 M 31-10-2022
Omvang aandelenklasse
EUR 112,29 M 31-10-2022
Aantal uitstaande aandelen/participaties
110.205 31-10-2022
Intrinsieke waarde i
EUR 1.058,98 05-12-2022
Morningstar rating â„¢
Het omloopsnelheidscijfer is per einde boekjaar van het fonds en wordt een keer per jaar geüpdatet.

Beleggingskarakteristieken per 31-10-2022

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 180 749
Duration i 3,8 3,6
Effectief rendement 6,0 %
Kempen (Lux) Euro High Yield Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, filiaal Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Ontwikkelingen per 31-10-2022

In oktober liet de ICE BofA High Yield Composite Index (Q964) een spreadverkrapping van 54 basispunten zien tot 350 basispunten boven de swapcurve. Dit komt overeen met ongeveer 411 basispunten boven de staatsleningencurve. De index behaalde een totaalrendement van +2,44%. De tienjaarsrente op Duitse staatsobligaties sloot oktober af op +2,14%, een stijging van 3,5 basispunten ten opzichte van eind september 2022.

In tegenstelling tot bedrijfsobligaties met een investment grade (IG) rating deden high yield-obligaties het in oktober goed. Dit is enigszins verrassend omdat ondernemingen met een lagere rating dan IG harder door de zich ontvouwende economische neergang zullen worden geraakt. Voor de kracht van de high yield-markt zien we meerdere mogelijke verklaringen. Om te beginnen waren de gepubliceerde resultaten over het derde kwartaal in het algemeen beter dan verwacht. Dit bood steun aan het sentiment. Ten tweede werd de Italiaanse tolwegmaatschappij Autostrade aan het einde van de maand opgewaardeerd naar investment grade. Ten derde was de emissieactiviteit op de high yield-markt opnieuw heel gering. Omdat de gemiddelde duration van de high yield-index ongeveer 1,2 jaar korter is dan die van de IG-index, wordt elk kwartaal een groter deel van de high yield-index terugbetaald zodat dit papier langzaam schaars wordt als er gedurende een langere periode weinig nieuwe emissies plaatsvinden. Een laatste mogelijke verklaring betreft de weer toegenomen hoop op een ‘Fed-pivot’. Kort samengevat betekent dit dat marktpartijen ervan uitgaan dat de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) de renteverhogingen vertraagt of stopzet en zelfs terugdraait. Voorstanders van de ‘pivot’ vinden dat de Fed de rente voldoende of zelfs te sterk heeft verhoogd en hiermee een fout begaat die de economie zal raken. Veel beleggers in dit kamp waren er eerder, ten onrechte, van overtuigd dat de sterke stijging van de inflatie in 2021 van tijdelijke aard zou zijn en in 2022 vanzelf weer zou verdwijnen. Wij waren het hier in 2021 absoluut niet mee eens en kunnen ons nu evenmin vinden in bepaalde argumenten van de ‘pivot’-denkers. De inflatie is nog altijd te hoog en heeft tot dusverre niet op de monetaire verkrapping door centrale banken gereageerd. De economische bedrijvigheid in de VS blijft levendig en de rentes in Europa zijn nog steeds heel accommoderend in vergelijking met de hoogte van de inflatie. Uit meerdere studies is gebleken dat de inflatie, wanneer deze eenmaal boven 5% ligt, hardnekkig is. Wij zijn het ermee eens dat de Fed het tempo van de renteverhogingen kan terugschroeven. De korte rente ligt inmiddels in de buurt van het inflatiepercentage. Wij achten het echter heel onwaarschijnlijk dat de Fed de komende twee jaar de rente zal verlagen. Zoals gezegd, wanneer de inflatie boven 5% ligt, zal het in het algemeen jaren duren voordat deze weer in het oude patroon terugvalt. De Fed wil er heel zeker van zijn dat de inflatie duurzaam de weg naar beneden is ingeslagen, en wil niet dezelfde fout als in de jaren zeventig van de vorige eeuw maken. Zij verlaagde toen de rente zodra de inflatie leek af te koelen, maar moest op haar schreden terugkeren toen de inflatie later weer aantrok. Wij blijven ons daarom voorzichtig opstellen, maar zullen proberen de verschillende kansen die volatiliteit en dispersie ons bieden, te benutten.

Positief is dat de politieke situatie in het Verenigd Koninkrijk in oktober stabiliseerde. Beleggers hadden vertrouwen in de nieuwe premier Rishi Sunak en de nieuwe minister van Financiën Jeremy Hunt. Achteraf bezien heeft de Britse centrale bank (Bank of Engalnd – BoE) het goed gespeeld door eerst liquiditeit te verschaffen aan pensioenfondsen die Britse staatsobligaties (Gilts) moesten verkopen om hun onderpandpositie te versterken, en vervolgens er bij pensioenfondsen op aan te dringen om dit snel te doen en zo een moreel risico te vermijden. De BoE bevindt zich nu in een betere positie om het proces van kwantitatieve verkrapping in gang te zetten; op het hoogtepunt van de crisis moest dit nog worden uitgesteld. De economische situatie in het Verenigd Koninkrijk blijft echter zorgelijk.

De meeste economische cijfers die in de afgelopen maand werden gepubliceerd, bevestigden opnieuw de vertraging van de wereldeconomie. Zo daalde de wereldwijde samengestelde inkoopmanagersindex (PMI) van JPM in oktober tot 49. In de VS remt de hogere rente vooral de woningmarkt. Dit raakt ook bepaalde daaraan gerelateerde sectoren. De economie blijft in haar totaliteit echter relatief sterk; de werkloosheid is heel laag en werkgevers hebben nog steeds moeite om voldoende personeel te vinden.

In Europa lijkt de economische situatie somberder te zijn dan in de VS, maar de verwachte sterke krimp is tot dusverre uitgebleven. Gesteund door de particuliere bestedingen, die ondanks de druk op de kosten van levensonderhoud en de economische onzekerheid op peil bleven, was het Duitse bbp met een stijging van 0,3% k-o-k veel beter dan verwacht. De energiecrisis blijft het belangrijkste risico voor Europa. Door het uitzonderlijk warme weer in oktober zijn de gasprijzen weliswaar met circa 60% gedaald ten opzichte van het hoogtepunt in augustus, maar ze zijn nog altijd hoger dan de gemiddelde prijs van 2021. Europa maakte nieuwe plannen bekend om de energiecrisis aan te pakken, onder meer een eerste versie van een prijsplafond en een gemeenschappelijk inkoopsysteem. Deze maatregelen zouden, in combinatie met verschillende nieuwe begrotingsstimulansen, aan zowel huishoudens als bedrijven steun moeten bieden. De PMI’s voor de eurozone bereikten niveaus die met een recessie overeenkomen. Zo daalde de voorlopige samengestelde PMI in oktober tot 47,1, waarbij de PMI voor de verwerkende industrie uitkwam op 44,2 en die voor de dienstensector op 48,2. De totale inflatie in de eurozone liep verder op tot 10,7% j-o-j en de kerninflatie bedroeg 5% j-o-j.

We houden nog steeds een onderwogen risicopositie vanuit bètaperspectief aan. Gedurende de afgelopen maand hebben we de bètapositionering grotendeels ongewijzigd gelaten. Ruimere spreads en toenemende verschillen bieden nog steeds interessante mogelijkheden vanuit het perspectief van relatieve waarde. Hier staat tegenover dat winstwaarschuwingen harder dan in het verleden worden afgestraft, vooral in het lagere kwaliteitssegment van de markt.

De activiteit op de primaire high yield-markt bleef in oktober heel mager. Nieuwe emissies bedroegen slechts EUR 1,6 miljard. De belangstelling voor deze transacties was goed.

In oktober was er per saldo sprake van een kapitaaluitstroom van EUR 429 miljoen uit high yield-obligaties in euro, ondanks een geringe instroom in ETF’s. De totale cumulatieve uitstroom dit jaar kwam hiermee op EUR 12,6 miljard (15,3% van het beheer vermogen). Vermeldenswaard is de forse kapitaalinstroom in Amerikaans high yield in de laatste weken van de maand, waardoor deze markt oktober afsloot met een instroom van EUR 5,2 miljard na een uitstroom van EUR 6,8 miljard in september. Hoewel deze instroom voor een groot deel van ETF’s betrof, noteerden ook actieve high yield-fondsen een instroom.

De portefeuille behaalde een rendement van +2,40% (voor aftrek van kosten en vergoedingen). Dit was 4 bp slechter dan het benchmarkrendement van +2,44%. Gedurende de maand varieerde de gevoeligheid van de portefeuille voor marktontwikkelingen tussen 93% en 96%, gemeten naar bèta. De behoudende positionering van de portefeuille in kasgelden en staatsobligaties drukte het relatief rendement als gevolg van de rally van spreads. Onze positionering in reizen & recreatie, retail en technologie voegde waarde toe, terwijl de allocatie aan banken en industriële goederen & diensten het rendement drukte. Op ondernemingsniveau pakten onze overwogen posities in IAG en Lufthansa en onze onderwogen posities in Atos, MPW en Valeo gunstig uit. Negatieve bijdragen aan het rendement waren afkomstig van onze overwogen posities in Kennedy Wilson, Tritax en Ericsson.

In oktober nam het Fonds geen deel aan nieuwe emissies.

Vooruitzichten
Hoewel de spreads op bedrijfsobligaties weer zijn ingelopen, blijven we voorzichtig. De risico’s zijn naar onze mening toegenomen: een langer voortdurende invasie van Oekraïne door Rusland, de onzekerheid rond de energievoorziening en -zekerheid in Europa, een zwakkere groei van de wereldeconomie en een hardnekkig hoge inflatie. We zijn nog steeds vrij pessimistisch en denken dat de spreads kunnen uitlopen. De belangrijkste redenen zijn het zwakkere macro-economische klimaat, de verwachte verdere renteverhogingen door centrale banken en het effect van kwantitatieve monetaire verkrapping wereldwijd op langere termijn. De bedrijfsresultaten over het tweede kwartaal van 2022 waren robuust, maar we zijn bang dat hogere rentes en een mogelijke recessie in zowel Europa als de VS in de komende achttien maanden onvoldoende tot uitdrukking komen in de huidige winstvooruitzichten. De spreads zijn te laag om volledige compensatie te bieden voor de risico’s die wij waarnemen. Technische factoren bieden geen steun: om obligaties te kunnen plaatsen moeten forse uitgiftepremies worden betaald. Voor 2022 verwachten we dat de spreads tussen ratingcategorieën groter worden en zijn daarom onderwogen in het segment BB-. Om dit deels te compenseren zijn we overwogen in achtergestelde leningen van investment grade-kwaliteit. Tot slot zijn we ook onderwogen in het langere segment van de bedrijfsobligatiecurve. Dit houdt verband met het verwachte effect van de stijgende rentes op obligaties met langere looptijden.

Kempen (Lux) Euro High Yield Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, filiaal Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Rendement per 31-10-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-10-2022

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 2,3 % 2,4 %
3 maanden -3,8 % -3,7 %
Dit jaar -12,2 % -12,4 %
2019 10,8 % 10,1 %
2020 3,9 % 1,9 %
2021 1,4 % 2,1 %
1 jaar (op jaarbasis) -12,2 % -12,3 %
3 jaar (op jaarbasis) i -2,2 % -2,7 %
5 jaar (op jaarbasis) i 0,0 % -0,6 %
Sinds start (op jaarbasis) i 0,4 % -0,2 %
De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Nee
Kempen (Lux) Euro High Yield Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, filiaal Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Looptijdverdeling (31-10-2022)

32,3 %
3-5 jaar
23,3 %
0-3 jaar
22,3 %
5-7 jaar
8,7 %
> 10 jaar
8,4 %
7-10 jaar
5,0 %
Cash
Totaal
100 %

Geografische verdeling (31-10-2022)

19,4 %
Frankrijk
16,5 %
Duitsland
12,0 %
Nederland
10,9 %
Italië
9,3 %
Verenigde Staten
7,3 %
Verenigd Koninkrijk
6,9 %
Spanje
5,0 %
Cash
4,4 %
Zweden
2,5 %
Luxemburg
1,6 %
Finland
1,1 %
Ierland
0,9 %
Oostenrijk
0,7 %
Denemarken
0,5 %
België
0,4 %
Cayman Islands
0,2 %
EURO
0,3 %
Overig
Totaal
100 %

Top 10 belangen (31-10-2022)

2,1 %
1.250% Cellnex Finance 2021-29
1,6 %
0.000% Duitsland 2022-23
1,5 %
3.750% Faurecia 2020-28
1,4 %
3.375% Crown Euro 2015-25
1,4 %
1.000% Cellnex Finance 2021-27
1,4 %
2.750% Orano 2020-28
1,4 %
2.875% Thyssenkrupp 2019-24
1,3 %
3.250% Ford Motor Credit Co LLC 2020-25
1,2 %
3.750% Deutsche Lufthansa 2021-28
1,2 %
2.330% Ford Motor 2019-25
Totaal
14,5 %

Ratingverdeling (31-10-2022)

4,2 %
A
23,7 %
BBB
56,5 %
BB
7,2 %
B
3,5 %
Not Rated
5,0 %
Cash
Totaal
100 %

Sectorverdeling (31-10-2022)

29,1 %
Consumentengoederen & diensten
19,6 %
Industrie
11,9 %
Telecom & technologie
9,1 %
Banken
6,8 %
Verzekeringen
4,8 %
Overig
4,0 %
Basismaterialen
3,7 %
Nutsbedrijven
3,2 %
Gezondheidszorg
3,1 %
Financiële dienstverlening & Onroerend Goed
2,8 %
Energie
1,9 %
Staatsleningen
Totaal
100 %
Kempen (Lux) Euro High Yield Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, filiaal Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Fund carbon emission targets

Key figures

  Kempen criteria Additional criteria
Business conduct
Human Rights
Labour
Environment
Anti Corruption
Product involvement
Controversial Weapons
Tobacco
Thermal Coal
Tar Sands
Adult Entertainment
Alcohol
Animal Welfare & GMO
Gambling
Power Generation Nuclear
Power Generation Carbon Intensive
(Un)conventional Oil & Gas Extraction
Weaponry
Kempen (Lux) Euro High Yield Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, filiaal Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

 

SWING FACTOR

Hier vindt u het overzicht met actuele swing factoren.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,520 %
Service fee i
0,10 %
Taxe d'abonnement i
0,01 %
Verwachte lopende kosten i
0,63 %
Kempen (Lux) Euro High Yield Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, filiaal Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
I i
Type belegger
Institutioneel
Dividenduitkerend
Nee
Benchmark i
BofA Merrill Lynch Composite Index
Referentie-index i
BofA Merrill Lynch BB-B High Yield Constrained Index
Duration hedged
Nee
Beleggingsstrategie
Bedrijfsobligaties
Universum
Bedrijfsobligaties genoteerd in euro
Datum van oprichting
31-07-2017
Vestigingsland
Luxemburg
Mag alleen aangeboden worden aan professionele beleggers in
België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas, Luxembourg Branch
Morningstar rating â„¢

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Eerste inschrijving: € 50.000; vervolginschrijvingen: € 10.000
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
LU1624254121
Kempen (Lux) Euro High Yield Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, filiaal Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.
Kempen (Lux) Euro High Yield Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, filiaal Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.