Kempen Lux Euro High Yield Fund Klasse I

Profiel

Kempen International Funds SICAV – Kempen (Lux) Euro High Yield Fund (het Fonds) belegt hoofdzakelijk in bedrijfsobligaties die een lagere kredietwaardigheid hebben (investment grade rating lager dan BBB-) en zijn genoteerd in euro’s. Het Fonds mag afwijken van de benchmark, de BofA Merrilll Lynch Composite Index, waarin alleen financiële instrumenten met een rating niet lager dan BB- zijn opgenomen.

Door een actief beleggingsbeleid wordt beoogd een hoger totaal rendement te behalen dan dat van de benchmark. Daartoe wordt een gespreide portefeuille samengesteld en worden beleggingsrisico’s continu gemonitord. De selectie van beleggingen in de portefeuille vindt plaats na grondige analyse van de voorwaarden waaronder de obligaties zijn uitgegeven. Let op: dit fonds is nog niet in Nederland geregistreerd en wordt nog niet in dit land aangeboden

Beheerteam

Alain van der Heijden, Rik den Hartog, Harold van Acht, Sipke Moes, Luuk Cummins, Pim van Mourik Broekman, Quirijn Landman

Rendement per 30-11-2017 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-11-2017

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 0,0 % -0,1 %
3 maanden 1,8 % 1,5 %
Dit jaar 2,4 % 1,8 %
Sinds start (op jaarbasis) i 2,4 % 1,8 %
De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 29,28 M 30-11-2017
Aantal uitstaande aandelen/participaties
15.897 30-11-2017
Intrinsieke waarde i
EUR 1.018,14 15-12-2017

Beleggingskarakteristieken per 30-11-2017

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 119 536
Duration i 4,3 4,3
Effectief rendement 2,4 % 2,1 %
Kempen (Lux) Euro High Yield Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Marktontwikkelingen per 30-11-2017

In november liet de ML Q964 Index een spreadverruiming van 18 basispunten zien tot een opslag van 145 basispunten boven de swapcurve. De index boekte een absoluut rendement van -0,10%. De Duitse 10-jaarsrente sloot november af op 0,36%, nagenoeg onveranderd ten opzichte van oktober.

De ECB heeft aangegeven dat het CSPP-bedrijfsobligatieopkoopprogramma niet proportioneel zal worden verminderd met betrekking tot de geplande vermindering vann het totale obligatieopkoopprogramma. Vanaf januari 2018 gaat het totale opkoopprogramma van EUR 60 miljard naar EUR 30 miljard. Zelfs met deze constructieve boodschap van de ECB heeft de bedrijfsobligatiemarkt, na een aantal sterke maanden, tekenen van zwakte laten zien in november.

Ondanks het gebrek aan materiële opwaartse inflatiedruk in een omgeving van sterke economische groei wereldwijd, lijken beleggers voorzichtig voor te sorteren op het einde van het zeer ruime monetaire beleid van centrale banken. De markt prijst nu, bijvoorbeeld, tussen de twee á drie verdere renteverhogingen in in de VS voor het eind van 2018. Daarnaast hebben bedrijfsobligaties met de relatief langste looptijden beneden-gemiddeld gepresteerd in november.

Een verscheidenheid aan (geo-)politieke risico’s droeg ook bij aan de stagnerende markt voor bedrijfsobligaties. Spanningen tussen de VS en Noord-Korea, de stroeve Brexit-onderhandelingen, de aanstaande verkiezingen in Catalonië en Italië, de moeizame coalitievorming in Duitsland en het onderzoek naar vermeende fraude binnen de Trump-regering blijven reden tot zorg bij beleggers.

Per eind november gaan er 17 nieuwe obligaties onderdeel uitmaken van de ML Q964 benchmark, met name als gevolg van nieuwe emissies. Voorbeelden zijn een EUR 500 miljoen 10-jaars lower tier-2 uitgegeven door Credit Mutuel, een EUR 500 miljoen 7-jaars obligatie uitgegeven door Volvo Car en een EUR 500 miljoen corporate hybrid uitgegeven door Deense energiebedrijf Ørsted. 11 obligaties verdwijnen uit de benchmark, met name als gevolg van een te korte looptijd. Per saldo neemt het aantal obligaties en bedrijven in de benchmark toe, een voortzetting van de trend in de laatste jaren.

Gedurende november kwam een zeer grote hoeveelheid (ongeveer EUR 10 miljard) aan nieuwe emissies naar de Euro High Yield markt, waarmee het de maand was met de meeste uitgiften dit jaar. Hiermee overtreffen nieuwe emissies in 2017 al het niveau van 2016, en zelfs het recordjaar 2014.

Portefeuille-ontwikkelingen per 30-11-2017

Gedurende de maand varieerde de mate van gevoeligheid van de portefeuille voor marktontwikkelingen tussen de 109% en 116%. Hiermee had de portefeuille een overwogen positionering in termen van marktrisico.

Onze positionering in de auto-, verzekerings- en basismaterialensector deed het relatief goed in november. Daarentegen droeg onze positionering in de telecom-, nutsbedrijven- en industriëlegoederensector negatief bij. Onze liquiditeitspositie pakte positief uit.

Op bedrijfsniveau was er een positieve bijdrage van de overwogen posities in Delta Lloyd, Adient, Volkswagen en Hannover Re en de onderwogen positie in Salini Impreglio. Onze overwogen posities in Wind Tre, EDF en Vestas en de onderwogen positiesin Crown Holdings en Areva droegen negatief bij.

In november heeft het Fonds geparticipeerd in nieuwe obligaties uitgegeven door Titan Cement en ArcerlorMittal.

Vooruitzichten
Het gebrek aan dispersie in de renteopslagen die bedrijven met zeer uiteenlopende kredietwaardigheden moeten betalen is, en blijft, volgens ons een belangrijke bron van zorgen. Verder zijn spreadniveaus vanuit een historisch perspectief krap. Ook blijven wij risico’s zien bij het huidige conflict tussen de VS en Noord-Korea. Tegenover deze risico’s staan echter een drietal positieve ontwikkelingen. Ten eerste zal de bedrijfsobligatiemarkt in Europa voorlopig ondersteund blijven door het CSPP-programma van de ECB. Ten tweede zullen bedrijven hun winsten redelijk op peil weten te houden gegeven de sterke economische groei in nagenoeg alle belangrijke regio’s. Ten derde, blijven High Yield bedrijven relatief meer prioriteit geven aan het verder verbeteren van hun kredietwaardigheid dan bedrijven met een Investment Grade rating. Gegeven deze laatste ontwikkelingen zullen wij onze overwogen positionering handhaven richting het einde van het jaar.
Kempen (Lux) Euro High Yield Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Rendement per 30-11-2017 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-11-2017

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 0,0 % -0,1 %
3 maanden 1,8 % 1,5 %
Dit jaar 2,4 % 1,8 %
Sinds start (op jaarbasis) i 2,4 % 1,8 %
De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Nee
Kempen (Lux) Euro High Yield Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Looptijdverdeling (30-11-2017)

Fonds
Benchmark
11,9 %
0-3 jaar
16,4 %
14,1 %
3-5 jaar
25,0 %
28,9 %
5-7 jaar
29,6 %
24,5 %
7-10 jaar
23,0 %
18,3 %
> 10 jaar
6,1 %
3,3 %
Cash
0,0 %
Totaal
101 %
100 %

Sectorverdeling (30-11-2017)

25,5 %
Consumentengoederen & diensten
17,5 %
Industrie
12,0 %
Telecom & technologie
11,5 %
Basismaterialen
10,3 %
Banken
6,1 %
Verzekeringen
5,8 %
Nutsbedrijven
3,3 %
Overig
2,9 %
Financiële dienstverlening & Onroerend Goed
2,7 %
Energie
2,5 %
Gezondheidszorg
Totaal
100 %

Ratingverdeling (30-11-2017)

5,1 %
A
15,8 %
BBB
73,0 %
BB
0,4 %
B
2,5 %
Not Rated
3,3 %
Cash
Totaal
100 %

Top 10 belangen (30-11-2017)

2,8 %
3.125% Softbank Group 2017-25
2,0 %
3.125% Wind TRE 2017-25
2,0 %
4.561% Casino Guichard 2013-23
1,8 %
3.250% New Areva 2013-20
1,7 %
3.750% IHO Verwaltungs 2016-26
1,6 %
3.500% Adient Global 2016-24
1,6 %
3.625% Telecom Italia 2016-24
1,6 %
3.250% Quintiles 2017-25
1,6 %
4.750% Darling Global 2015-22
1,5 %
4.000% Unitymedia Hessen 2014-25
Totaal
18,0 %
Kempen (Lux) Euro High Yield Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,52 %
Service fee i
0,10 %
Taxe d'abonnement i
0,01 %
Verwachte lopende kosten i
0,63 %

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,30 %
Swing factor neerwaarts i
0,30 %
Swingfactor wordt toegepast mits het saldo van in- en outflow (ultimo handelsdag) uitkomt boven een vooraf bepaald percentage (de zogenaamde ‘threshold’) van het fondsvermogen. De hoogte van de threshold kan variëren; desgevraagd informeert KCM beleggers over de hoogte van de drempel die in het verleden is toegepast. Per 22 september 2017 is de swingfactor aangepast van 0,40% naar 0,30%.
Kempen (Lux) Euro High Yield Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op dewebsite van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
I i
Type belegger
Institutioneel
Dividenduitkerend
Nee
Benchmark i
BofA Merrill Lynch Composite Index
Duration hedged
Nee
Beleggingsstrategie
Bedrijfsobligaties
Universum
Bedrijfsobligaties genoteerd in euro
Datum van oprichting
31-07-2017
Vestigingsland
Luxemburg
Mag alleen aangeboden worden aan professionele beleggers in
België, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Eerste inschrijving: € 50.000; vervolginschrijvingen: € 10.000
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
LU1624254121
Kempen (Lux) Euro High Yield Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.
Kempen (Lux) Euro High Yield Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies.

Kempen (Lux) Euro High Yield Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.