Kempen Lux Euro Credit Fund Plus - Class ID

Profiel

Kempen International Funds SICAV – Kempen (Lux) Euro Credit Fund Plus (het Fonds) belegt voornamelijk in bedrijfsobligaties die een goede kredietwaardigheid hebben (investment grade rating van BBB- of hoger) en grotendeels genoteerd zijn in euro’s. Het Fonds belegt voor een klein deel in bedrijfsobligaties die geen deel uitmaken van de benchmark. In de benchmark, de Markit iBoxx Euro Corporates Index, zijn alleen leningen met een investment grade rating opgenomen. Door een actief beleggingsbeleid wordt beoogd een hoger totaal rendement te behalen dan dat van de benchmark.

Dit wordt vormgegeven door ook gebruik te maken van non-investment grade obligaties (obligaties met een zwakkere kredietwaardigheid) en daarnaast wordt ook gebruikgemaakt van de instrumenten asset-backed securities, credit default swaps en leningen genoteerd in een andere valuta. Er wordt een gespreide portefeuille aangehouden, uitdrukkelijk gekeken naar efficiënt gebruik van deze instrumenten en beleggingsrisico’s worden continu gemonitord. De selectie van de beleggingen in de portefeuille vindt plaats na grondige analyse van de debiteur en de leningsvoorwaarden.

In het belang van de belegger is er besloten over te gaan tot een soft close van het Fonds per 5 januari 2016. Het Fonds zal dagelijkse instroom onder de 5 miljoen euro blijven accepteren van alleen bestaande beleggers. Voor beleggingen boven de 5 miljoen euro moet er contact worden opgezocht met de relatiebeheerder van het Fonds. Verkoop van het Fonds blijft gewoon mogelijk. Meer informatie over de soft close is te vinden in de Notice to Shareholders onder de tab Documenten. Het doel van de duration hedged aandelenklasse ID is om het renterisico van de portefeuille te verminderen en daarmee de impact van wijzigingen in de Duitse Sovereign Curve op het rendement van de aandelenklasse.

Beheerteam

Alain van der Heijden, Rik den Hartog, Harold van Acht, Sipke Moes, Luuk Cummins, Pim van Mourik Broekman, Quirijn Landman

Rendement per 31-12-2017 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-12-2017

Slide to see more
  Fonds
1 maand 0,0 %
3 maanden 0,5 %
Dit jaar 2,0 %
2014 2,3 %
2015 -0,5 %
2016 1,8 %
3 jaar (op jaarbasis) i 1,1 %
Sinds start (op jaarbasis) i 1,5 %
De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 443,66 M 31-12-2017
Aantal uitstaande aandelen/participaties
29.927 31-12-2017
Intrinsieke waarde i
EUR 1.063,56 17-01-2018
Morningstar rating â„¢

Beleggingskarakteristieken per 31-12-2017

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 248 2166
Duration i 0,1 5,2
Gewogen rating A- BBB+
Kempen (Lux) Euro Credit Fund Plus (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 31-12-2017

In december liet de iBoxx Euro Corporate Index een spreadverkrapping van 2 basispunten zien tot 96 basispunten boven de staatsleningencurve. De index boekte een absoluut rendement van -0,29%. De Duitse 10-jaarsrente sloot december af op 0,42%, een stijging van 6 basispunten ten opzichte van het eind van november.

Naast de aanstaande vermindering van het obligatie-opkoopprogramma van de ECB van EUR 60 miljard per maand naar EUR 30 miljard, lijkt de oplopende rente op staatsobligaties ook gedreven door de verwachting van aanhoudende sterke economische groei in Europa. Economische indicatoren voor zowel industrie als dienstverlening in de eurozone wijzen op de sterkste groei sinds 2011. Ook buiten Europa blijft economische groei robuust. Op korte termijn zal de groei in de VS een verdere impuls krijgen door de omvangrijke belastingverlaging die het Amerikaanse congres goedkeurde deze maand. Met een reductie in het belastingtarief op winsten van 35% naar 21% lijken vooral bedrijven hiervan het meest te gaan profiteren.

De Europese bedrijfsobligatiemarkt werd opgeschrikt door nieuws over vermeende boekhoudkundige fraude bij het Zuid-Afrikaanse Steinhoff. Als gevolg van de onzekerheid omtrent de juistheid van Steinhoff’s financiële verslaggeving en aanwijzingen dat leveranciers hun betalingstermijnen verkorten heeft kredietbeoordelaar Moody’s haar Baa3 rating naar Caa1 verlaagd. Mede hierdoor daalde de EUR 800 miljoen-obligatie uitgegeven door Steinhoff in juli 2017 met meer dan 45 punten.

In december zijn ook meerdere fusies en overnames aangekondigd. Zo kondigde Walt Disney aan dat ze onderdelen van het mediabedrijf 21st Century Fox (inclusief diens aandeel in Sky) voor EUR 55,9 miljard wil overnemen. Ook zijn er twee grote overnames aangekondigd in de vastgoedsector. Unibail-Rodamco wil het Australische Westfield voor EUR 18,6 miljard overnemen, terwijl Hammerson haar Britse branchegenoot Intu Properties voor EUR 9,2 miljard wil overnemen. Bovengenoemde transacties zullen helemaal of grotendeels met aandelen gefinancierd worden. Dit is niet het geval bij de EUR 5,4 miljard geplande overname van cybersecuritybedrijf Gemalto door het Franse defensieconglomeraat Thales die volledig met schuld gefinancierd zal gaan worden. Als gevolg hiervan hebben Moody’s en S&P een mogelijke verlaging in de kredietrating van Thales aangekondigd.

Het aanbod van nieuwe obligaties in december was EUR 10,2 miljard en daarmee ongeveer 7% meer dan in december 2016, maar 81% lager dan in november van dit jaar. Instellingen uit niet-financiële sectoren hebben afgelopen maand voor EUR 6,4 miljard aan nieuwe obligaties geplaatst. Instellingen uit de financiële sector hebben EUR 3,9 miljard aan nieuwe obligaties uitgegeven. Gedurende 2017 was het aanbod van nieuwe obligaties EUR 512,6 miljard, een daling van 4% ten opzichte van 2016.

Portefeuille-ontwikkelingen per 31-12-2017

Gedurende de maand varieerde de mate van gevoeligheid van de portefeuille voor marktontwikkelingen tussen de 109% en 116%. Hiermee had de portefeuille een overwogen positionering in termen van marktrisico.

Onze positionering in de ABS-, detailhandel- en bankensector deed het relatief goed in december. Daarentegen droeg onze positionering in de gezondheids-, telecom- en levensmiddelensector negatief bij. Onze liquiditeitspositie (in de vorm van kasmiddelen en staatsobligaties) leverde een negatief bijdrage.

Onze pair trades leverden een positieve bijdrage, met name de longpositie in JaguarLandrover tegenover de shortpositie in Peugeot. De longpositie in National Grid tegenover de shortpositie in Telefonica droeg ook positief bij. Aan het einde van de maand had het Fonds een global exposure van 123%.

Op bedrijfsniveau was er een positieve bijdrage van de overwogen posities in Kensington (ABS), Sky, Delta Lloyd en UBS. Daarentegen droegen de onderwogen posities in CNP Assurances en Bayer en de overwogen positie in Telecom Italia en Cellnex negatief bij.

In december heeft het Fonds geparticipeerd in nieuwe uitgiften van o.a. Tank & Rast, CK Infrastructure, Deutsche Post en OMV.

Vooruitzichten
Het gebrek aan dispersie in de renteopslagen die bedrijven met zeer uiteenlopende kredietwaardigheden moeten betalen is, en blijft, volgens ons een belangrijke bron van zorgen. Verder zijn spreadniveaus vanuit een historisch perspectief zeer krap, zeker wanneer rekening wordt gehouden met de afname in kredietkwaliteit en ook wanneer gecorrigeerd wordt voor de langere gemiddelde looptijd van obligaties. Ook blijven wij risico’s zien bij het huidige conflict tussen de VS en Noord-Korea. Tegenover deze risico’s staat echter een tweetal positieve ontwikkelingen. Ten eerste zal de bedrijfsobligatiemarkt in Europa voorlopig ondersteund blijven door het CSPP-programma van de ECB. Ten tweede zullen bedrijven hun winsten redelijk op peil weten te houden gegeven de sterke economische groei in nagenoeg alle belangrijke regio’s. Gezien deze laatste ontwikkelingen zullen wij onze overwogen positionering voorlopig handhaven.
Kempen (Lux) Euro Credit Fund Plus (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-12-2017 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-12-2017

Slide to see more
  Fonds
1 maand 0,0 %
3 maanden 0,5 %
Dit jaar 2,0 %
2014 2,3 %
2015 -0,5 %
2016 1,8 %
3 jaar (op jaarbasis) i 1,1 %
Sinds start (op jaarbasis) i 1,5 %
De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Nee
Kempen (Lux) Euro Credit Fund Plus (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Looptijdverdeling (31-12-2017)

Fonds
Benchmark
30,0 %
5-7 jaar
20,5 %
21,5 %
0-3 jaar
21,7 %
15,4 %
> 10 jaar
9,1 %
15,3 %
7-10 jaar
20,9 %
14,2 %
3-5 jaar
27,9 %
3,5 %
Cash
0,0 %
Totaal
100 %
100 %

Sectorverdeling (31-12-2017)

31,3 %
Banken
17,1 %
Consumentengoederen & diensten
8,2 %
Nutsbedrijven
7,4 %
Telecom & technologie
7,2 %
Financiële dienstverlening & Onroerend Goed
5,5 %
Verzekeringen
4,9 %
Overig
4,7 %
Basismaterialen
4,0 %
Energie
3,8 %
Industrie
2,0 %
Gezondheidszorg
1,5 %
Asset Backed Securities
1,3 %
Supranationaal
1,2 %
Staatsleningen
Totaal
100 %
De cashpositie is opgenomen onder de post ‘Overig’.

Ratingverdeling (31-12-2017)

Fonds
Benchmark
40,1 %
BBB
49,4 %
33,4 %
A
40,0 %
7,8 %
AAA
0,6 %
5,8 %
Not Rated
0,0 %
5,0 %
AA
10,0 %
4,2 %
BB
0,0 %
3,5 %
Cash
0,0 %
Totaal
100 %
100 %
De ratingverdeling van het fonds is gebaseerd op de Bloomberg Composite methode. De ratingverdeling van de benchmark is gebaseerd op de ratingverdeling die de leverancier Markit iBoxx hanteert.

Top 10 belangen (31-12-2017)

2,0 %
2.500% Duitsland 2010-21
1,3 %
0.375% KFW 2016-23
1,1 %
1.300% Berkshire Hathaway 2016-24
0,9 %
1.375% Christian Dior 2014-19
0,9 %
1.375% Goldman Sachs 2017-24
0,9 %
1.125% Volkswagen Leasing 2017-24
0,9 %
1.000% Credit Suisse 2016-23
0,9 %
4.375% Intesa SanPaolo 2012-19
0,9 %
0.875% ENGIE 2017-24
0,9 %
0.850% US Bancorp 2017-24
Totaal
10,7 %
Kempen (Lux) Euro Credit Fund Plus (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,42 %
Service fee i
0,10 %
Taxe d'abonnement i
0,01 %
Verwachte lopende kosten i
0,53 %

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,20 %
Swing factor neerwaarts i
0,20 %
Swingfactor wordt toegepast mits het saldo van in- en outflow (ultimo handelsdag) uitkomt boven een vooraf bepaald percentage (de zogenaamde ‘threshold’) van het fondsvermogen. De hoogte van de threshold is 1%; desgevraagd informeert KCM beleggers over de hoogte van de drempel die in het verleden is toegepast.
Kempen (Lux) Euro Credit Fund Plus (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
ID i
Type belegger
Institutioneel
Dividenduitkerend
Nee
Benchmark i
Markit iBoxx Euro Corporates Index
Duration hedged
Ja
Beleggingsstrategie
Bedrijfsobligaties
Universum
Bedrijfsobligaties genoteerd in euro
Datum van oprichting
10-12-2013
Vestigingsland
Luxemburg
Mag alleen aangeboden worden aan professionele beleggers in
België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland, Zweden
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Morningstar rating â„¢

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Initiële inleg € 50.000, vervolginschrijvingen € 10.000
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
LU0986645561
Kempen (Lux) Euro Credit Fund Plus (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kempen (Lux) Euro Credit Fund Plus (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies that we invest in.

Our fund approach to Responsible Investment

The Kempen credit funds do not invest in companies that are either on the KCM exclusion or avoidance list. The focus in Kempen (Lux) Euro Credit Fund and Kempen (Lux) Euro Credit Fund + lies with the worst performing companies in terms of ESG. Companies that have a MSCI ESG rating ? B (on a scale where AAA is the highest and CCC is the lowest), a fail on the UN Global compact or a red flag on Impact Monitor, are selected for further analysis. Our sector specialist assesses the materiality of the ESG issue and its implications for the credit profile of the company. If an issue is deemed material, our first objective is to engage with the company on the issue. If we can conclude from the engagement that the ESG concerns are not structural and if the company is willing to improve, we make an adjustment in the determination of the relative value of the company's securities. In severe cases where we do not see any prospect of improvement we forego investment in the company.

Kempen (Lux) Euro Credit Fund Plus (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.