Kempen Lux Euro Credit Fund Plus - Class I gefuseerd

Het Kempen (Lux) Euro Credit Fund Plus fonds bestaat niet langer; het is op 26 augustus 2022 opgegaan in Kempen’s (Lux) Euro Credit Fund.

Profiel

Kempen International Funds SICAV – Kempen (Lux) Euro Credit Fund Plus (het Fonds) belegt voornamelijk in bedrijfsobligaties die een goede kredietwaardigheid hebben (investment grade rating van BBB- of hoger) en grotendeels genoteerd zijn in euro’s. Het Fonds belegt voor een klein deel in bedrijfsobligaties die geen deel uitmaken van de benchmark. In de benchmark, de Markit iBoxx Euro Corporates Index, zijn alleen leningen met een investment grade rating opgenomen.

Door een actief beleggingsbeleid wordt beoogd een hoger totaal rendement te behalen dan dat van de benchmark. Dit wordt vormgegeven door ook gebruik te maken van noninvestment grade obligaties (obligaties met een zwakkere kredietwaardigheid) en daarnaast wordt ook gebruikgemaakt van de instrumenten asset-backed securities, credit default swaps en leningen genoteerd in een andere valuta. Er wordt een gespreide portefeuille aangehouden, uitdrukkelijk gekeken naar efficiënt gebruik van deze instrumenten en beleggingsrisico’s worden continu gemonitord. De selectie van de beleggingen in de portefeuille vindt plaats na grondige analyse van de debiteur en de leningsvoorwaarden.

Beheerteam

Alain van der Heijden, Joost de Graaf, Bart aan den Toorn, Harold van Acht, Lizelle du Plessis, Kim Lubbers, Tetiana Kharlamova, Arif Bagasrawalla

Rendement per 31-07-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-07-2022

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 4,5 % 4,7 %
3 maanden -0,1 % -0,3 %
Dit jaar -7,8 % -8,3 %
2019 7,0 % 6,3 %
2020 4,1 % 2,7 %
2021 -1,2 % -1,1 %
1 jaar (op jaarbasis) -9,5 % -9,9 %
3 jaar (op jaarbasis) i -2,0 % -2,5 %
5 jaar (op jaarbasis) i 0,3 % -0,2 %
Sinds start (op jaarbasis) i 2,1 % 1,4 %
De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 148,62 M 31-07-2022
Omvang aandelenklasse
EUR 56,97 M 31-07-2022
Aantal uitstaande aandelen/participaties
47.795 31-07-2022
Intrinsieke waarde i
EUR 1.159,91 25-08-2022
Morningstar rating â„¢
Het omloopsnelheidscijfer is per einde boekjaar van het fonds en wordt een keer per jaar geüpdatet.

Beleggingskarakteristieken per 31-07-2022

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 341 3475
Duration i 5,0 5,0
Effectief rendement 2,4 %
Kempen (Lux) Euro Credit Fund Plus (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, filiaal Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website ) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Het Kempen (Lux) Euro Credit Fund Plus fonds bestaat niet langer; het is op 26 augustus 2022 opgegaan in Kempen’s (Lux) Euro Credit Fund.

Ontwikkelingen per 31-07-2022

In juli liet de iBoxx Euro Corporates Index een spreadverkrapping van 44 basispunten zien tot 107 basispunten boven de swapcurve. Dit komt overeen met ongeveer 196 basispunten boven de staatsleningencurve. De index behaalde een totaalrendement van 4,74%. De tienjaarsrente op Duitse staatsobligaties sloot juli af op +0,82%, een daling van 51 basispunten ten opzichte van eind juni 2022.

De spreadverruiming van juni werd in juli weer ongedaan gemaakt. Een belangrijke rol speelde hierbij de hoop dat de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) haar beleidskoers gaat wijzigen onder invloed van de tragere economische groei en van tekenen dat de inflatie mogelijk het hoogtepunt heeft bereikt. De rente zette de dalende trend voort die in de derde week van juni was ingezet met een vlucht naar veilige beleggingen.

De toenemende zorgen omtrent een economische vertraging en een escalerende energiecrisis gaven voeding aan een verdere rally van Europese staatsobligaties. De rentes op Duitse en Franse staatsobligaties daalden meer dan 50 bp, terwijl door het aftreden van de Italiaanse premier Draghi en enige scepsis rond de parameters van het Transmission Protection Instrument de daling van de rente op Italiaanse staatsobligaties tot 20 bp beperkt bleef.

De spreads op bedrijfsobligaties (creditspreads) liepen in Europa iets sterker in dan in de VS. De levering van Russisch gas kwam na het onderhoud van Nord Stream 1 weer op gang, maar slechts voor 20% van de capaciteit tegen 40% voor en direct na de afsluiting voor onderhoudswerkzaamheden. EU-landen reageerden op de zogenaamde inzet van gasleveranties als wapen door afspraken over de rantsoenering van gas in de winter te maken. De afzonderlijke lidstaten moeten hun noodplannen in september indienen. Futures in Europees aardgas stegen met bijna 29%, na een stijging met meer dan 50% in juni. Een volledige stopzetting van de levering van gas door Rusland blijft een risico, dat Duitsland en mogelijk ook Italië en bepaalde Centraal- en Oost-Europese landen in een recessie kan storten.

Recent gepubliceerde economische cijfers duiden erop dat de wereldeconomie vaart begint te verliezen. Nadat het bbp twee kwartalen is gekrompen, bevindt de VS zich technisch in een recessie. Niettemin blijft in de VS de vraag naar personeel heel sterk: het aantal banen (ex agri) overtreft de ramingen en de werkloosheid is vijf decennia niet zo laag geweest. Dit maakt het, in combinatie met het feit dat de consumentenprijsinflatie in juni met 9,1% de hoogste stand in 40 jaar bereikte en de Fed zich onvoorwaardelijk ertoe heeft gecommitteerd om de prijsstabiliteit te herstellen, waarschijnlijk dat de rente in de rest van het jaar duidelijk verder wordt verhoogd.

In de eurozone steeg de totale inflatie tot een recordhoogte van 8,9% in juli. Dit is vier keer hoger dan het inflatiedoel van de Europese Centrale Bank (ECB). De ECB reageerde met een renteverhoging van 50 basispunten, het dubbele van wat werd verwacht. Dit was de eerste renteverhoging sinds 2011 en maakte een einde aan een periode van acht jaar van negatieve rentes. Recente Europese gegevens wijzen op troebelere vooruitzichten: de samengestelde index voor de industrie en dienstensector is onder 50 gezakt, de index voor nieuwe orders in de Europese industrie is tot 42,6 gedaald en de Duitse detailhandelsverkopen waren in juni 1,6% lager (versus een verwachte groei van 0,3). De ECB moet zorgvuldig balanceren tussen bestrijding van de inflatie en vermijding van een recessie in de eurozone.

Hoewel de spreads op bedrijfsobligaties uit de eurozone recentelijk zijn ingelopen, liggen ze, afgezien van de beginperiode van de pandemie, nog steeds op het hoogste niveau sinds 2013. We houden onveranderd een licht onderwogen risicopositie vanuit bètaperspectief aan. Gedurende de afgelopen maand hebben we enige bèta aan de portefeuille toegevoegd door gedekte obligaties te verruilen voor obligaties met een A rating omdat deze in enkele gevallen werden verhandeld tegen de ruime spreads die we ook tijdens de covid-pandemie zagen. Hogere spreads en toenemende verschillen bieden nog steeds interessante mogelijkheden vanuit het perspectief van relatieve waarde.

Het aanbod van bedrijfsobligaties bedroeg in juli slechts EUR 8,2 miljard bruto. Dit is het laagste niveau sinds april 2012. De verdeling tussen financiële sector en bedrijfsleven was EUR 5,6 miljard versus EUR 2,6 miljard (68/32). Het netto aanbod was EUR 17,4 miljard negatief. De uitgiftepremies bleven hoog met gemiddeld 20 bps. Het aanbod is ook op de heel korte termijn naar verwachting nog beperkt, omdat augustus altijd een rustige maand is.

De vraag naar bedrijfsobligaties met investment grade (IG) rating trekt weer aan. De totale instroom bereikte in juli het hoogste niveau sinds december 2021. Volgens gegevens van JP Morgan was er in juli sprake van een cumulatieve wekelijkse instroom van in totaal EUR 1,5 miljard (1,1% van het beheerd vermogen). De cumulatieve netto uitstroom sinds het begin van het jaar bedroeg EUR 15,2 miljard (5,6% van het beheerd vermogen). De aankopen onder het CSPP zijn per 1 juli beëindigd; de ECB herinvesteert alleen nog de opbrengsten van aflopende obligaties. Hiermee is een belangrijke technische steunfactor komen te vervallen, zodat de primaire markten naar verwachting de komende tijd onder druk staan.

Ondanks het verzwakkende economische klimaat en de hoge inflatie blijven de bedrijfswinsten goed op peil. Van de bijna 80% van de ondernemingen in de S&P 500 die hun resultaten hebben gepresenteerd, boekte bijna 75% een hoger dan geraamde winst (gebaseerd op informatie van JP Morgan). In Europa overtrof 62% van de ondernemingen de verwachtingen. De resultaten zijn ook in absolute zin positief: de winst van S&P 500-ondernemingen was 10% jaar-op-jaar hoger en de winst van ondernemingen in de Stoxx Europe 600 nam toe met 22% (volgens gegevens van JP Morgan). De energiesector leverde een belangrijke bijdrage aan de groei, terwijl in Europa ondernemingen in de sectoren duurzame en niet-duurzame consumptiegoederen ook tot de uitblinkers behoorden. Industriële ondernemingen en IT-bedrijven boekten volgens Morgan Stanley de zwakste resultaten.

De portefeuille behaalde een rendement van 4,57% (voor aftrek van kosten en vergoedingen). Dit was 17 bp slechter dan het benchmarkrendement van 4,74%. Gedurende de maand varieerde de gevoeligheid van de portefeuille voor marktontwikkelingen tussen 96% en 98%, gemeten naar bèta. De portefeuille is nog steeds onderwogen in termen van spread duration, hoofdzakelijk in het langere stuk van het universum van bedrijfsobligaties waar de rentecurves nog altijd vlak zijn. Het fonds houdt bovendien beleggingen aan in defensieve, niet in de benchmark vertegenwoordigde segmenten zoals gedekte obligaties en leningen van agentschappen en supranationale instellingen. De portefeuille is nog steeds sterk onderwogen in het segment BBB; dit weerspiegelt de krappe waarderingen op emittentniveau gegeven alle markt- en economische onzekerheden.

Doordat de spreads per saldo inliepen in de afgelopen maand, leverde onze positionering in defensieve, niet in de benchmark opgenomen segmenten (gedekte obligaties, leningen van agentschappen en supranationale instellingen en kasgelden) een negatieve bijdrage aan het rendement. Dit gold ook voor onze onderweging in hybride bedrijfsobligaties. Onze positionering in nutsbedrijven, persoonlijke & huishoudelijke goederen en infrastructuur voegde in de afgelopen maand waarde toe, terwijl de allocatie aan banken, kapitaalgoederen en technologie het rendement drukte. Op ondernemingsniveau pakten onze overwogen posities in Cadent Gas, Cellnex en Vesteda gunstig uit. Negatieve bijdragen aan het rendement waren afkomstig van onze onderwogen posities in Unibail Rodamco en AB InBev en onze overwogen positie in CK Hutchison.

Het Fonds nam in juli deel aan een obligatie-uitgifte van SSE plc. In de financiële sector schreven we in op een emissie van Toronto Dominion Bank.

Vooruitzichten
Hoewel de spreads op bedrijfsobligaties in juli aanzienlijk inliepen, blijven we voorzichtig. De risico’s zijn naar onze mening toegenomen: een langer voortdurende invasie van Oekraïne door Rusland, de onzekerheid rond de energievoorziening en -zekerheid in Europa, een zwakkere groei van de wereldeconomie en een hardnekkig hoge inflatie. We zijn nog steeds vrij pessimistisch en denken dat de spreads weer kunnen uitlopen. De belangrijkste redenen zijn het zwakkere macro-economische klimaat, de verwachte agressieve renteverhogingen door centrale banken en het effect van kwantitatieve monetaire verkrapping wereldwijd op langere termijn. De bedrijfsresultaten over het tweede kwartaal van 2022 waren robuust, maar we zijn bang dat hogere rentes en een mogelijke recessie in zowel Europa als de VS in de komende achttien maanden onvoldoende tot uitdrukking komen in de huidige winstvooruitzichten. De spreads zijn te laag om volledige compensatie te bieden voor de risico’s die wij waarnemen. Technische factoren bieden geen steun: het aanbod neemt naar verwachting vanaf de derde week van augustus toe omdat veel bedrijven een inhaalslag moeten maken om hun financieringsprogramma voor dit jaar te halen. We verwachten dat de spreads tussen ratingcategorieën groter worden. We zijn daarom fors onderwogen in het segment BBB. Tot slot zijn we ook onderwogen in het lange segment van de bedrijfsobligatiecurve. Dit houdt verband met het verwachte effect van de stijgende rentes op obligaties met langere looptijden.

Kempen (Lux) Euro Credit Fund Plus (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, filiaal Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website ) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Het Kempen (Lux) Euro Credit Fund Plus fonds bestaat niet langer; het is op 26 augustus 2022 opgegaan in Kempen’s (Lux) Euro Credit Fund.

Rendement per 31-07-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-07-2022

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 4,5 % 4,7 %
3 maanden -0,1 % -0,3 %
Dit jaar -7,8 % -8,3 %
2019 7,0 % 6,3 %
2020 4,1 % 2,7 %
2021 -1,2 % -1,1 %
1 jaar (op jaarbasis) -9,5 % -9,9 %
3 jaar (op jaarbasis) i -2,0 % -2,5 %
5 jaar (op jaarbasis) i 0,3 % -0,2 %
Sinds start (op jaarbasis) i 2,1 % 1,4 %
De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Nee
Kempen (Lux) Euro Credit Fund Plus (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, filiaal Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website ) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Het Kempen (Lux) Euro Credit Fund Plus fonds bestaat niet langer; het is op 26 augustus 2022 opgegaan in Kempen’s (Lux) Euro Credit Fund.

Looptijdverdeling (31-07-2022)

Fonds
Benchmark
31,5 %
5-7 jaar
18,8 %
27,6 %
3-5 jaar
28,0 %
17,6 %
0-3 jaar
28,9 %
12,1 %
7-10 jaar
16,0 %
10,1 %
> 10 jaar
8,4 %
1,1 %
Cash
0,0 %
Totaal
100 %
100 %

Sectorverdeling (31-07-2022)

33,6 %
Banken
13,7 %
Consumentengoederen & diensten
10,1 %
Financiële dienstverlening & Onroerend Goed
8,2 %
Nutsbedrijven
8,2 %
Telecom & technologie
7,6 %
Industrie
7,5 %
Gezondheidszorg
4,7 %
Energie
3,4 %
Verzekeringen
1,0 %
Overig
0,9 %
Supranationaal
0,6 %
Staatsleningen
0,5 %
Basismaterialen
Totaal
100 %
The cash position is included in ‘Other’.

Ratingverdeling (31-07-2022)

Fonds
Benchmark
7,8 %
AAA
0,3 %
3,9 %
AA
8,6 %
37,1 %
A
40,7 %
44,8 %
BBB
50,3 %
3,4 %
BB
0,0 %
1,8 %
Not Rated
0,0 %
1,1 %
Cash
0,0 %
Totaal
100 %
100 %
The rating allocation of the Fund is based on the Bloomberg Composite method. The rating allocation of the benchmark is based on the rating allocation used by provider Markit iBoxx.

Top 10 belangen (31-07-2022)

1,1 %
0.625% KFW 2017-27
1,0 %
0.010% Banque Fed Cred Mutuel 2021-26
1,0 %
0.050% Sparebank 1 Boligkredit 2021-28
0,9 %
0.000% Novartis 2020-28
0,9 %
1.125% European Union 2016-36
0,9 %
0.010% NTT Finance 2021-25
0,8 %
1.000% Cheung Kong Infra 2017-24
0,8 %
1.375% Danske Bank 2022-27
0,8 %
1.875% Volkswagen Bank 2019-24
0,8 %
2.500% Danaher 2020-30
Totaal
9,0 %
Kempen (Lux) Euro Credit Fund Plus (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, filiaal Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website ) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Het Kempen (Lux) Euro Credit Fund Plus fonds bestaat niet langer; het is op 26 augustus 2022 opgegaan in Kempen’s (Lux) Euro Credit Fund.

Environmental and/or social characteristics promoted

Het Kempen Euro Credit Fund, het Kempen Euro Credit Fund Plus en het Kempen Euro High Yield Fund (de 'Fondsen') vallen onder artikel 8 van de SFDR. Dit betekent dat de Fondsen milieu- en/of maatschappelijke aspecten bevorderen. De Fondsen beleggen in een breed scala aan ondernemingen, waarvan sommige duurzaamheidsdoelstellingen nastreven.

We committeren ons aan de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs in de vorm van doelstellingen op de korte termijn (2025), een ambitie op de middellange termijn (2030) en een commitment op de lange termijn (emissieneutrale belegger in 2050). In 2025 willen we op schema liggen om de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord te realiseren. We volgen de vermindering in de markt volgens een pad dat in lijn met de EU-benchmarks is.

Fund carbon emission targets

ESG Investment process

Aan de bevordering van milieu- en/of maatschappelijke aspecten wordt invulling gegeven door de consistente implementatie van het ESG-beleid van het Fonds. Het ESG-beleid is volledig in het beleggingsproces van onze strategie verankerd via de drie relevante pijlers: uitsluiting, ESG-integratie en actief aandeelhouderschap.

Als onderdeel van het beleggingsproces beoordelen we het ESG-profiel van een onderneming. We kijken naar iedere onderneming afzonderlijk, waarbij we risico’s die in een bepaalde sector van materieel belang zijn, in aanmerking nemen, naast de risicopositie en (governance)praktijken van en informatieverschaffing door de betreffende onderneming. Ondernemingen waarin we beleggen, scoren we op governanceaspecten aan de hand van zowel extern onderzoek als interne evaluatie. Voorts onderzoeken we de betrokkenheid van de onderneming bij eerdere controversiële kwesties en toekomstige ESG-kansen. Op basis van de fundamentele ESG-analyse vormen we ons een mening over de kwaliteit van het ESG-profiel van een onderneming.

Exclusion

Het Fonds past uitsluitingscriteria toe. Hierbij worden internationale standaarden in aanmerking genomen, zoals het UN Global Compact Framework, de OECD Guidelines for Multinational Enterprises, de UN Guiding Principles for Business and Human Rights en onze Principles for Responsible Investment. Het Fonds past aanvullende uitsluitingscriteria toe op basis van betrokkenheid bij producten en bedrijfsvoering.

Key figures

  Kempen criteria Additional criteria
Business conduct
Human Rights
Labour
Environment
Anti Corruption
Product involvement
Controversial Weapons
Tobacco
Thermal Coal
Tar Sands
Adult Entertainment
Alcohol
Animal Welfare & GMO
Gambling
Power Generation Nuclear
Power Generation Carbon Intensive
(Un)conventional Oil & Gas Extraction
Weaponry
Kempen (Lux) Euro Credit Fund Plus (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, filiaal Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website ) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Het Kempen (Lux) Euro Credit Fund Plus fonds bestaat niet langer; het is op 26 augustus 2022 opgegaan in Kempen’s (Lux) Euro Credit Fund.

 

SWING FACTOR

Hier vindt u het overzicht met actuele swing factoren.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,420 %
Service fee i
0,10 %
Taxe d'abonnement i
0,01 %
Verwachte lopende kosten i
0,53 %
Kempen (Lux) Euro Credit Fund Plus (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, filiaal Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website ) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Het Kempen (Lux) Euro Credit Fund Plus fonds bestaat niet langer; het is op 26 augustus 2022 opgegaan in Kempen’s (Lux) Euro Credit Fund.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
I i
Type belegger
Institutioneel
Dividenduitkerend
Nee
Benchmark i
Markit iBoxx Euro Corporates Index
Duration hedged
Nee
Beleggingsstrategie
Bedrijfsobligaties
Universum
Credits
Datum van oprichting
10-12-2013
Vestigingsland
Luxemburg
Mag alleen aangeboden worden aan professionele beleggers in
België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A., Luxembourg branch
Morningstar rating â„¢

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Initiële inleg € 50.000, vervolginschrijvingen € 10.000
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
LU0986645306
Kempen (Lux) Euro Credit Fund Plus (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, filiaal Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website ) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Het Kempen (Lux) Euro Credit Fund Plus fonds bestaat niet langer; het is op 26 augustus 2022 opgegaan in Kempen’s (Lux) Euro Credit Fund.

Kempen (Lux) Euro Credit Fund Plus (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, filiaal Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website ) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.