Kempen Lux Euro Credit Fund Plus - Class BN

Profiel

Kempen International Funds SICAV – Kempen (Lux) Euro Credit Fund Plus (het Fonds) belegt voornamelijk in bedrijfsobligaties die een goede kredietwaardigheid hebben (investment grade rating van BBB- of hoger) en grotendeels genoteerd zijn in euro’s. Het Fonds belegt voor een klein deel in bedrijfsobligaties die geen deel uitmaken van de benchmark. In de benchmark, de Markit iBoxx Euro Corporates Index, zijn alleen leningen met een investment grade rating opgenomen. Door een actief beleggingsbeleid wordt beoogd een hoger totaal rendement te behalen dan dat van de benchmark.

Dit wordt vormgegeven door ook gebruik te maken van non-investment grade obligaties (obligaties met een zwakkere kredietwaardigheid) en daarnaast wordt ook gebruikgemaakt van de instrumenten asset-backed securities, credit default swaps en leningen genoteerd in een andere valuta. Er wordt een gespreide portefeuille aangehouden, uitdrukkelijk gekeken naar efficiënt gebruik van deze instrumenten en beleggingsrisico’s worden continu gemonitord. De selectie van de beleggingen in de portefeuille vindt plaats na grondige analyse van de debiteur en de leningsvoorwaarden.

In het belang van de belegger is er besloten over te gaan tot een soft close van het Fonds per 5 januari 2016. Het Fonds zal dagelijkse instroom onder de 5 miljoen euro blijven accepteren van alleen bestaande beleggers. Voor beleggingen boven de 5 miljoen euro moet er contact worden opgezocht met de relatiebeheerder van het Fonds. Verkoop van het Fonds blijft gewoon mogelijk. Meer informatie over de soft close is te vinden in de Notice to Shareholders onder de tab Documenten.

Beheerteam

Alain van der Heijden, Rik den Hartog, Harold van Acht, Sipke Moes, Luuk Cummins, Pim van Mourik Broekman, Quirijn Landman

Rendement per 30-11-2017 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-11-2017

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -0,1 % -0,1 %
3 maanden 0,8 % 0,7 %
Dit jaar 2,8 % 2,7 %
2014 7,1 % 6,4 %
2015 0,4 % -0,7 %
2016 5,6 % 4,7 %
3 jaar (op jaarbasis) i 3,1 % 2,4 %
Sinds start (op jaarbasis) i 4,2 % 3,5 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 446,97 M 30-11-2017
Aantal uitstaande aandelen/participaties
2.750.882 30-11-2017
Intrinsieke waarde i
EUR 27,35 15-12-2017
Morningstar rating â„¢

Beleggingskarakteristieken per 30-11-2017

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 249 2141
Duration i 5,3 5,3
Effectief rendement 1,0 % 1,0 %
Gewogen rating A- BBB+
Kempen (Lux) Euro Credit Fund Plus (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 30-11-2017

In november bleef de spreadopslag op de iBoxx Euro Corporate Index nagenoeg stabiel op 98 basispunten boven de staatsleningencurve. De index boekte een absoluut rendement van -0,14%. De Duitse 10-jaarsrente sloot november af op 0,36%, onveranderd ten opzichte van eind oktober.

De ECB heeft aangegeven dat het CSPP bedrijfsobligatie opkoopprogramma niet proportioneel zal worden verminderd met betrekking tot de geplande vermindering van het totale obligatie-opkoopprogramma. Vanaf januari 2018 gaat het totale opkoopprogramma van EUR 60 miljard naar EUR 30 miljard. Ondanks deze constructieve boodschap van de ECB heeft de bedrijfsobligatiemarkt, na een aantal sterke maanden, tekenen van zwakte laten zien in november.

Afgelopen maand presteerden obligaties uitgegeven door niet-financiële instellingen die toelaatbaar zijn voor het CSPP-programma slechter dan gemiddeld. Deze obligaties lijken in veel gevallen dusdanig krappe spreadniveaus te hebben bereikt dat er naast de ECB geen marginale kopers meer zijn. Obligaties uitgegeven door financiële instellingen presteerden beter dan gemiddeld in november.

Ondanks het gebrek aan materiële opwaartse inflatiedruk in een omgeving van sterke economische groei wereldwijd, lijken beleggers voorzichtig voor te sorteren op het einde van het zeer ruime monetaire beleid van centrale banken. De markt prijst nu, bijvoorbeeld, tussen de twee á drie verdere renteverhogingen in in de VS voor het eind van 2018. Daarnaast hebben bedrijfsobligaties met de relatief langste looptijden beneden-gemiddeld gepresteerd in november.

Een verscheidenheid aan (geo-)politieke risico’s droeg ook bij aan de stagnerende bedrijfsobligatiemarkt. Spanningen tussen de VS en Noord-Korea, de stroeve Brexi- onderhandelingen, de aanstaande verkiezingen in Catalonië en Italië, de moeizame coalitievorming in Duitsland en het onderzoek naar vermeende fraude binnen de Trump-regering blijven reden tot zorg bij beleggers.

Het aanbod van nieuwe obligaties in november was EUR 54,8 miljard en daarmee ongeveer 35% meer dan in november 2016 en 88% meer dan in oktober van dit jaar. Instellingen uit niet-financiële sectoren hebben afgelopen maand voor EUR 31,0 miljard aan nieuwe obligaties geplaatst. Instellingen uit de financiële sector hebben EUR 23,8 miljard aan nieuwe obligaties uitgegeven. Gedurende de eerste elf maanden van het jaar was het aanbod van nieuwe obligaties EUR 501,3 miljard, een daling van 4% ten opzichte van vorig jaar.

Portefeuille-ontwikkelingen per 30-11-2017

Gedurende de maand varieerde de mate van gevoeligheid van de portefeuille voor marktontwikkelingen tussen de 111% en 120%. Hiermee had de portefeuille een overwogen positionering in termen van marktrisico.

Onze positionering in de auto-, banken- en verzekeringssector deed het relatief goed in november. Daarentegen droeg onze positionering in de gezondheidszorg-, telecom- en nutsbedrijvensector negatief bij. Onze liquiditeitspositie (in de vorm van kasmiddelen en staatsobligaties) had een relatief neutrale impact op de portefeuille.

Onze pair trades leverden een licht positieve bijdrage, met name de longpositie in JaguarLandrover tegenover de shortpositie in Peugeot. De longpositie in Sodexo tegenover de shortpositie in Saint-Gobain droeg positief bij. De positieve basis trade in Simon Property Group droeg ook positief bij. Aan het einde van de maand had het Fonds een “global exposure“ van 122%.

Op bedrijfsniveau was er een positieve bijdrage van de overwogen posities in Volkswagen, UBS, Hannover Re, Delta Lloyd en Motherson. Daarentegen droegen de onderwogen posities in Generali, AXA en Credit Mutuel en de overwogen positie in Teva, AT&T en Vestas negatief bij.

In november heeft het Fonds geparticipeerd in nieuwe uitgiften van onder andere UPS, SEB, BASF, Diageo, British Telecom, Orsted, Colonial, McDonald’s, DT, BNP Paribas Cardif (tier-3) en BNZ.

Vooruitzichten
Het gebrek aan dispersie in de renteopslagen die bedrijven met zeer uiteenlopende kredietwaardigheden moeten betalen is, en blijft, volgens ons een belangrijke bron van zorgen. Verder zijn spreadniveaus vanuit een historisch perspectief zeer krap, zeker wanneer rekening wordt gehouden met de afname in kredietkwaliteit en ook wanneer gecorrigeerd wordt voor de langere gemiddelde looptijd van obligaties. Ook blijven wij risico’s zien bij het huidige conflict tussen de VS en Noord-Korea. Tegenover deze risico’s staan echter een tweetal positieve ontwikkelingen. Ten eerste, zal de bedrijfsobligatiemarkt in Europa voorlopig ondersteund blijven door het CSPP-programma van de ECB. Ten tweede, zullen bedrijven hun winsten redelijk op peil weten te houden gegeven de sterke economische groei in nagenoeg alle belangrijke regio’s. Gezien deze laatste ontwikkelingen zullen wij onze overwogen positionering handhaven richting het einde van het jaar.
Kempen (Lux) Euro Credit Fund Plus (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 30-11-2017 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-11-2017

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -0,1 % -0,1 %
3 maanden 0,8 % 0,7 %
Dit jaar 2,8 % 2,7 %
2014 7,1 % 6,4 %
2015 0,4 % -0,7 %
2016 5,6 % 4,7 %
3 jaar (op jaarbasis) i 3,1 % 2,4 %
Sinds start (op jaarbasis) i 4,2 % 3,5 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 0,27
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
24-07-2017
Aantal dividenduitkeringen per jaar
2
Dividendkalender
Kempen (Lux) Euro Credit Fund Plus (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Looptijdverdeling (30-11-2017)

Fonds
Benchmark
22,0 %
0-3 jaar
22,0 %
13,6 %
3-5 jaar
27,4 %
29,9 %
5-7 jaar
20,7 %
15,9 %
7-10 jaar
21,1 %
15,3 %
> 10 jaar
8,8 %
3,2 %
Cash
0,0 %
Totaal
100 %
100 %

Sectorverdeling (30-11-2017)

30,8 %
Banken
17,1 %
Consumentengoederen & diensten
8,8 %
Nutsbedrijven
7,4 %
Financiële dienstverlening & Onroerend Goed
7,1 %
Telecom & technologie
5,5 %
Industrie
5,3 %
Verzekeringen
5,2 %
Overig
3,9 %
Basismaterialen
3,4 %
Energie
1,9 %
Gezondheidszorg
1,6 %
Asset Backed Securities
1,1 %
Staatsleningen
0,9 %
Supranationaal
Totaal
100 %
De cashpositie is opgenomen onder de post ‘Overig’.

Ratingverdeling (30-11-2017)

Fonds
Benchmark
7,3 %
AAA
0,6 %
6,0 %
AA
11,0 %
34,5 %
A
39,0 %
38,4 %
BBB
49,4 %
4,1 %
BB
0,0 %
6,4 %
Not Rated
0,0 %
3,2 %
Cash
0,0 %
Totaal
100 %
100 %
De ratingverdeling van het fonds is gebaseerd op de Bloomberg Composite methode. De ratingverdeling van de benchmark is gebaseerd op de ratingverdeling die de leverancier Markit iBoxx hanteert.

Top 10 belangen (30-11-2017)

2,0 %
2.500% Duitsland 2010-21
1,3 %
0.375% KFW 2016-23
1,1 %
1.300% Berkshire Hathaway 2016-24
1,0 %
1.379% Bank of America 2017-25
0,9 %
1.375% Christian Dior 2014-19
0,9 %
1.375% Goldman Sachs 2017-24
0,9 %
1.125% Volkswagen Leasing 2017-24
0,9 %
1.000% Credit Suisse 2016-23
0,9 %
4.375% Intesa SanPaolo 2012-19
0,9 %
0.875% ENGIE 2017-24
Totaal
10,8 %
Kempen (Lux) Euro Credit Fund Plus (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,42 %
Service fee i
0,10 %
Taxe d'abonnement i
0,05 %
Verwachte lopende kosten i
0,57 %

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,25 %
Swing factor neerwaarts i
0,25 %
Swingfactor wordt toegepast mits het saldo van in- en outflow (ultimo handelsdag) uitkomt boven een vooraf bepaald percentage (de zogenaamde ‘threshold’) van het fondsvermogen. De hoogte van de threshold kan variëren; desgevraagd informeert KCM beleggers over de hoogte van de drempel die in het verleden is toegepast. Per 7 juli 2015 is de swingfactor aangepast van 0,20% naar 0,25%.
Kempen (Lux) Euro Credit Fund Plus (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website vanKCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
BN i
Type belegger
Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
Markit iBoxx Euro Corporates Index
Duration hedged
Nee
Beleggingsstrategie
Bedrijfsobligaties
Universum
Bedrijfsobligaties genoteerd in euro
Datum van oprichting
20-02-2014
Vestigingsland
Luxemburg
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Luxemburg, Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Morningstar rating â„¢

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Initiële inleg € 1.000
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
LU0979491585
Kempen (Lux) Euro Credit Fund Plus (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kempen (Lux) Euro Credit Fund Plus (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies.

Fund approach to Responsible Investment

The Kempen credit funds do not invest in companies that are either on the KCM exclusion or avoidance list. The focus in Kempen (Lux) Euro Credit Fund and Kempen (Lux) Euro Credit Fund + lies with the worst performing companies in terms of ESG. Companies that have a MSCI ESG rating ? B (on a scale where AAA is the highest and CCC is the lowest), a fail on the UN Global compact or a red flag on Impact Monitor, are selected for further analysis. Our sector specialist assesses the materiality of the ESG issue and its implications for the credit profile of the company. If an issue is deemed material, our first objective is to engage with the company on the issue. If we can conclude from the engagement that the ESG concerns are not structural and if the company is willing to improve, we make an adjustment in the determination of the relative value of the company's securities. In severe cases where we do not see any prospect of improvement we forego investment in the company.

Kempen (Lux) Euro Credit Fund Plus (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.