Kempen Lux Euro Credit Fund Plus - Class BN

Profiel

Kempen International Funds SICAV – Kempen (Lux) Euro Credit Fund Plus (het Fonds) belegt voornamelijk in bedrijfsobligaties die een goede kredietwaardigheid hebben (investment grade rating van BBB- of hoger) en grotendeels genoteerd zijn in euro’s. Het Fonds belegt voor een klein deel in bedrijfsobligaties die geen deel uitmaken van de benchmark. In de benchmark, de Markit iBoxx Euro Corporates Index, zijn alleen leningen met een investment grade rating opgenomen. Door een actief beleggingsbeleid wordt beoogd een hoger totaal rendement te behalen dan dat van de benchmark.

Dit wordt vormgegeven door ook gebruik te maken van non-investment grade obligaties (obligaties met een zwakkere kredietwaardigheid) en daarnaast wordt ook gebruikgemaakt van de instrumenten asset-backed securities, credit default swaps en leningen genoteerd in een andere valuta. Er wordt een gespreide portefeuille aangehouden, uitdrukkelijk gekeken naar efficiënt gebruik van deze instrumenten en beleggingsrisico’s worden continu gemonitord. De selectie van de beleggingen in de portefeuille vindt plaats na grondige analyse van de debiteur en de leningsvoorwaarden.

In het belang van de belegger is er besloten over te gaan tot een soft open van het Fonds per 28 juni 2018. Met ingang van juni 2018 zal het Fonds dagelijkse instroom onder de 10 miljoen euro blijven accepteren van alle beleggers. Voor beleggingen boven de 10 miljoen euro moet er contact worden opgezocht met de relatiebeheerder van het Fonds. Verkoop van het Fonds blijft gewoon mogelijk. Meer informatie over de soft open is te vinden in de Notice to Shareholders onder de tab Documenten.

Beheerteam

Alain van der Heijden, Rik den Hartog, Harold van Acht, Sipke Moes, Luuk Cummins, Pim van Mourik Broekman, Quirijn Landman, Marco Zanotto

Rendement per 30-09-2019 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-09-2019

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -0,7 % -0,8 %
3 maanden 1,5 % 1,3 %
Dit jaar 7,5 % 6,8 %
2016 5,6 % 4,7 %
2017 2,6 % 2,4 %
2018 -0,9 % -1,3 %
1 jaar (op jaarbasis) 7,0 % 6,2 %
3 jaar (op jaarbasis) i 2,6 % 2,2 %
5 jaar (op jaarbasis) i 3,3 % 2,6 %
Sinds start (op jaarbasis) i 3,9 % 3,2 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 499,78 M 30-09-2019
Omvang aandelenklasse
EUR 19,12 M 30-09-2019
Aantal uitstaande aandelen/participaties
684.905 30-09-2019
Intrinsieke waarde i
EUR 27,73 12-11-2019
Morningstar rating â„¢
Morningstar Analyst rating
Silver

Beleggingskarakteristieken per 30-09-2019

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 295 2660
Duration i 4,7 5,1
Effectief rendement 0,5 % 0,5 %
Kempen (Lux) Euro Credit Fund Plus (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6C. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Marktontwikkelingen per 30-09-2019

In september liet de iBoxx Euro Corporate Index een spreadverruiming zien van 3 basispunten tot 124 basispunten boven de staatsleningencurve. De index boekte een absoluut rendement van
-0,81%. De 10-jaars rente op Duitse staatsobligaties stond eind september op -0,57%, 13 basispunten hoger dan eind augustus.

De Europese Centrale Bank (ECB) kondigde op 12 september een pakket maatregelen aan in een poging om de economie van de eurozone aan te zwengelen en, in het bijzonder, om te vermijden dat er hardnekkig deflatoire trends zouden ontstaan. Dit pakket bestond uit i) verlaging van de depositorente met 10 basispunten naar -0,5%; ii) een obligatieopkoopprogramma vanaf november van EUR 20 miljard per maand; iii) aanpassing van de voorwaarden voor het nieuwe TLTRO-programma ter ondersteuning van banken; en tot slot iv) een nieuw getrapt rentesysteem voor de bankreserves zodat een deel van het liquiditeitssurplus van banken geen nadelige gevolgen ondervindt van de negatieve rente op de depositofaciliteit. De beleidsindicatie van de ECB (‘een langdurig lage rente’) werd voor onbepaalde tijd verlengd. Voordat toekomstige renteverhogingen plaatsvinden, dienen de inflatievooruitzichten eerst in voldoende mate het beoogde niveau van 2% te zijn genaderd. In de vorige beleidsindicatie gaf de ECB aan dat zij minstens tot de eerste helft van 2020 met renteverhogingen zou wachten.

Wereldwijd lieten de economische indicatoren een voortgaande verzwakking zien. Eerder waren de indicatoren voor de verwerkende industrie vooral zwak in landen zoals Duitsland, maar we zagen dit in september ook in landen zoals Frankrijk en de Verenigde Staten. Zo was de Amerikaanse inkoopmanagersindex voor de verwerkende industrie (ISM) in september veel zwakker dan het verwachte niveau van 47,8. De bedrijvigheid in de dienstensector bleef weliswaar op een niveau gehandhaafd dat op economische groei duidt, maar hier bestaat duidelijk het risico dat er de komende maanden een einde komt aan de recente ontkoppeling van de groeipaden tussen de industrie en de dienstensector. Behoudens een (momenteel niet voorzien) einde aan alle onzekerheid rond het handelsconflict gezien de vijandigere opstelling van de Amerikaanse regering, gaan ondernemingen uit de verwerkende industrie nu waarschijnlijk beginnen om de omvang van hun activiteiten op de lagere vraag naar hun producten af te stemmen. Voor zover deze ‘rightsizing’ vergezeld gaat van massaontslagen kan de dienstensector ook onder druk komen te liggen als het consumentenvertrouwen begint af te nemen en de werkloosheid aantrekt.

Het wereldwijde economische klimaat zou echter aangezwengeld kunnen worden door omvangrijkere stimulerende begrotingsmaatregelen van enkele lidstaten van de eurozone die momenteel over een begrotingsoverschot beschikken (zoals Duitsland en Nederland). Tot dusverre lijkt de Duitse regering echter niet bereid om de economie proactief aan te zwengelen via behoorlijke belastingverlagingen of grootschalige investeringen in infrastructuur. In plaats daarvan heeft de Duitse regering onlangs initiatieven gelanceerd om de CO2-uitstoot te beperken. Die vormen echter geen impuls voor de totale economie. Ze worden namelijk gefinancierd uit aanzienlijke belastingverhogingen op vervuilende activiteiten. Een voorzichtig lichtpuntje voor de wereldeconomie lijkt de Amerikaanse huizenmarkt te zijn. Dankzij lagere rentes en het relatieve gemak waarmee Amerikaanse gezinnen hun hypotheek kunnen herfinancieren, zijn de huizenverkopen onlangs aangetrokken en neemt het vertrouwen onder huizenbouwers weer toe.

De obligaties van General Electric (GE) boekten in september fors herstel na de underperformance in augustus. GE reageerde op de bezorgdheid over de liquiditeitspositie van de onderneming. Zij maakte voor USD 2,7 aan liquiditeiten vrij via een verdere reductie van het belang in olievelddienstverlener Baker Hughes. Vervolgens kocht de onderneming EUR- en USD-obligaties voor een totaalbedrag van USD 5 miljard terug.

Persoonlijke & huishoudelijke goederen was in september de zwakst presterende sector. Beleggers reageerden verontrust op de groeiende stroom rapporten van Amerikaanse gezondheidsinstanties over longgerelateerde ziektes bij ‘rokers’ van e-sigaretten. Beleggers vrezen dat de toezichthouder het gebruik van vaping-apparatuur vergaand gaat inperken. Tabaksproducenten hebben zwaar geïnvesteerd in deze apparatuur in de verwachting dat de groei van het vaping-segment de dalende verkoop van traditionele sigaretten zou helpen opvangen. Het Amerikaanse Altria gaat in het bijzonder gebukt onder het negatieve nieuws, omdat deze onderneming vorig jaar voor USD 12,8 miljard een belang van 35% had verworven in vaping-apparatuurproducent Juul Labs. De risico-opslag op obligaties Altria nam deze maand met circa 30 bp toe, mede vanwege het stuklopen van de voorgenomen fusie met Philip Morris (dat een hogere credit rating heeft).

Het aanbod van nieuwe obligaties bedroeg in september EUR 80 miljard. Dat is niet alleen het hoogste bedrag op maandbasis van 2019, maar ook bijna een verdrievoudiging ten opzichte van augustus en 53% meer dan in september 2018. Ondernemingen uit niet-financiële sectoren plaatsten de afgelopen maand voor EUR 51 miljard aan nieuwe obligaties, terwijl financiële instellingen voor EUR 29 miljard aan nieuw papier uitgaven. Over de eerste negen maanden van 2019 komt het totale emissiebedrag daarmee uit op EUR 436 miljard, 25% meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Portefeuille-ontwikkelingen per 30-09-2019

De afgelopen maand varieerde de mate van gevoeligheid van de portefeuille voor marktontwikkelingen tussen de 100% en 107%. Hiermee had de portefeuille een relatief neutrale tot licht overwogen positionering in termen van marktrisico.

Onze positionering in de sectoren industriële goederen en diensten, gezondheidszorg en persoonlijke & huishoudelijke goederen voegde in september waarde toe. Daarentegen pakte onze positionering in de sectoren infrastructuur, media en retail nadelig uit. Onze liquiditeitspositie (in de vorm van kasmiddelen en staatsobligaties) had een positief effect op de performance.

Onze pair trades hadden een negatief contributie-effect. Daarentegen leverden de negatieve basis trades een positieve bijdrage aan de performance. Met name de negatieve basis trade in Leonardo had een positieve bijdrage. Onze shortposities in BMW, Anglo American en Diageo leverden eveneens een positieve bijdrage. Aan het einde van de maand was de global exposure van het Fonds 112%.

Op ondernemingsniveau was er een positieve bijdrage van de overwogen posities in General Electric, Thermo Fisher, Danaher, PVH en Phoenix Group alsmede van de onderwogen posities in EDF, BAT en Altria. Hier stond een negatieve bijdrage tegenover van de overwogen posities in Abertis, NN Group en Deutsche Bahn, alsmede van de onderwogen posities in Intesa Sanpaolo en Auchan.

Het Fonds nam in september deel aan nieuwe obligatie-uitgiftes van SNAM, RTE, Schlumberger, Covivio, La Poste, Danaher, Verizon, GlaxoSmithKline, TLG Immobilien, Wintershall Dea, Abertis, Alstria, Thermo Fisher, Vonovia en Lloyds Bank Corporate Markets.

Vooruitzichten
Nu er steeds meer signalen komen dat de wereldeconomie trager gaat groeien en wij vrezen dat de komende derdekwartaalcijfers kunnen gaan tegenvallen, willen we in de portefeuille een relatief defensieve positionering handhaven. Toch blijft de mate waarin we onderwogen gaan nog beperkt, rekening houdend met het nieuwe opkoopprogramma voor bedrijfsobligaties dat de ECB van stal heeft gehaald en met de aanhoudende instroom in de beleggingscategorie bedrijfsobligaties van investment grade-kwaliteit.
Kempen (Lux) Euro Credit Fund Plus (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6C. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 30-09-2019 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-09-2019

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -0,7 % -0,8 %
3 maanden 1,5 % 1,3 %
Dit jaar 7,5 % 6,8 %
2016 5,6 % 4,7 %
2017 2,6 % 2,4 %
2018 -0,9 % -1,3 %
1 jaar (op jaarbasis) 7,0 % 6,2 %
3 jaar (op jaarbasis) i 2,6 % 2,2 %
5 jaar (op jaarbasis) i 3,3 % 2,6 %
Sinds start (op jaarbasis) i 3,9 % 3,2 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 0,21
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
19-07-2019
Aantal dividenduitkeringen per jaar
2
Dividendkalender
Kempen (Lux) Euro Credit Fund Plus (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6C. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Looptijdverdeling (30-09-2019)

Fonds
Benchmark
29,2 %
3-5 jaar
27,4 %
25,4 %
5-7 jaar
20,5 %
16,9 %
0-3 jaar
25,8 %
15,7 %
7-10 jaar
17,7 %
12,1 %
> 10 jaar
8,7 %
0,7 %
Cash
0,0 %
Totaal
100 %
100 %

Sectorverdeling (30-09-2019)

30,0 %
Banken
11,3 %
Overig
10,8 %
Consumentengoederen & diensten
8,9 %
Telecom & technologie
8,6 %
Nutsbedrijven
8,4 %
Industrie
7,1 %
Gezondheidszorg
6,6 %
Financiële dienstverlening & Onroerend Goed
3,1 %
Energie
2,3 %
Verzekeringen
1,8 %
Staatsleningen
0,7 %
Basismaterialen
0,5 %
Asset Backed Securities
Totaal
100 %
De cashpositie is opgenomen onder de post ‘Overig’.

Ratingverdeling (30-09-2019)

Fonds
Benchmark
1,8 %
AAA
0,4 %
3,2 %
AA
10,7 %
39,2 %
A
39,4 %
50,3 %
BBB
49,5 %
3,1 %
BB
0,0 %
1,7 %
Not Rated
0,0 %
0,7 %
Cash
0,0 %
Totaal
100 %
100 %
De ratingverdeling van het fonds is gebaseerd op de Bloomberg Composite methode. De ratingverdeling van de benchmark is gebaseerd op de ratingverdeling die de leverancier Markit iBoxx hanteert.

Top 10 belangen (30-09-2019)

1,4 %
1.250% Renault 2019-25
1,2 %
1.250% KFW 2016-36
0,8 %
2.500% Volkswagen Bank 2019-26
0,8 %
0.500% Banque Fed Cred Mutuel 2018-22
0,8 %
1.750% Morgan Stanley 2016-24
0,8 %
0.840% Wintershall Dea 2019-25
0,8 %
0.625% BPCE 2018-23
0,8 %
2.625% Akzo Nobel 2012-22
0,8 %
0.750% Banque Fed Cred Mutuel 2019-23
0,7 %
0.875% General Electric 2017-25
Totaal
8,9 %
Kempen (Lux) Euro Credit Fund Plus (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6C. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,42 %
Service fee i
0,10 %
Taxe d'abonnement i
0,05 %
Verwachte lopende kosten i
0,57 %

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,20 %
Swing factor neerwaarts i
0,20 %
Swingfactor wordt toegepast mits het saldo van in- en outflow (ultimo handelsdag) uitkomt boven een vooraf bepaald percentage (de zogenaamde ‘threshold’) van het fondsvermogen. De hoogte van de threshold is 1%. Per 1 januari 2018 is de swingfactor aangepast van 0,25%/0,25% naar 0,20%/0,20%.
Kempen (Lux) Euro Credit Fund Plus (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6C. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
BN i
Type belegger
Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
Markit iBoxx Euro Corporates Index
Duration hedged
Nee
Beleggingsstrategie
Bedrijfsobligaties
Universum
Bedrijfsobligaties genoteerd in euro
Datum van oprichting
20-02-2014
Vestigingsland
Luxemburg
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Luxemburg, Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Morningstar rating â„¢
Morningstar Analyst rating
Silver

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Initiële inleg € 1
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
LU0979491585
Kempen (Lux) Euro Credit Fund Plus (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6C. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Kempen (Lux) Euro Credit Fund Plus (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6C. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Visie & missie van Kempen

Kempen Capital Management (hierna Kempen) is een vermogensbeheerder die gelooft in betrokken aandeelhouderschap en een lange beleggingshorizon omdat daarmee recht wordt gedaan aan de belangen van alle stakeholders. In de dienstverlening aan onze klanten staat waardecreatie centraal. We willen onze klanten helpen om duurzaam vermogen op te bouwen en te behouden dat niet alleen economisch rendement oplevert, maar ook een concrete positieve impact heeft. Daarom vinden we het belangrijk dat Kempen zich een betrokken aandeelhouder toont die vanuit een langetermijnperspectief oog voor milieu, sociale en governance (ESG) kwesties heeft.

Hoe Kempen verantwoord belegt

Kempen maakt zich sterk voor duurzame alpha. Ons ESG-beleid steunt daartoe op vier pijlers:Â

  • ESG-integratie: ervoor zorgen dat we in onze beleggingsanalyses en -processen duurzaamheidsrisico’s en –kansen voldoende meewegen.

  • Uitsluiting en vermijding: niet beleggen in ondernemingen waar sprake is van controversiële activiteiten of gedragingen.

  • Actief aandeelhouderschap: verantwoord omgaan met het kapitaal van onze klanten en onze invloed aanwenden om via dialoog en uitoefening van het stemrecht het gedrag van ondernemingen in specifieke ESG-kwesties te verbeteren en positieve veranderingen in gang te zetten.

  • Positieve impact: beleggen met als doel impact te hebben en een concrete positieve bijdrage te leveren, bijvoorbeeld aan de door de VN geformuleerde Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s).

Â

Om onze missie en visie in praktijk te brengen, gaan we over een breed scala aan strategische, financiële en ESG-kwesties de dialoog aan met ondernemingen in onze portefeuilles. Als actieve aandeelhouder leggen we ons gewicht in de schaal om hun ESG-prestaties te helpen verbeteren. Op deze wijze stellen we enkele van de belangrijkste en meest urgente duurzaamheidskwesties aan de orde die in het bedrijfsleven en de wereld spelen. Onze belangrijkste engagementthema’s zijn: mensenrechten, arbeidsrechten, klimaatverandering en governance.

Â

Samen met andere beleggers leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling van principes en standaarden voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze collectieve engagementinitiatieven zijn op zowel sectoren als specifieke ondernemingen in onze portefeuilles gericht.

Â

Hier vindt u ons complete stemverslag

Hoe ons fonds verantwoord belegt

Het ESG-beleid van Kempen is voor de drie relevante pijlers – uitsluiting, ESG-integratie en actief aandeelhouderschap – volledig in het beleggingsproces van ons fonds ingebed.

Â

1. Uitsluiting

In lijn met het algemene beleid van Kempen beleggen de Euro Credit-strategieën[1] niet in ondernemingen die op de uitsluitings- of vermijdingslijst van Kempen voorkomen. Ondernemingen op deze lijsten zijn betrokken bij de productie van controversiële wapens, halen hun omzet voor een significant deel uit de productie of distributie van tabak of zijn bij ernstige controversiële kwesties betrokken geraakt.

Â

2. ESG-integratie

Verantwoord beleggen gaat in de Euro Credit-strategieën van Kempen verder dan alleen de uitsluiting van ondernemingen. ESG-criteria vormen een integraal onderdeel van het beleggingsproces. Om zich een fundamentele mening over een onderneming te kunnen vormen, beoordelen de portefeuillemanagers het bedrijfsprofiel, het financieel profiel en het ESG-profiel. Voor de ESG-beoordeling wordt onderzoek door MSCI ESG Research LLC als basis gebruikt.

Â

Bij een lage score op ESG-criteria wordt voor obligaties van de betreffende onderneming mogelijk een extra renteopslag verlangd en/of wordt een dialoog opgestart. Indien ESG-risico’s als te ernstig worden beoordeeld, wordt een belegging in de onderneming vermeden en/of wordt een bestaand belang verkocht.Â

Â

Het Responsible Investment Team van Kempen screent elk kwartaal de portefeuilles van de Euro Credit-strategieën en bespreekt zijn bevindingen met de portefeuillemanagers. Hierbij wordt speciaal gelet op ondernemingen met een MSCI ESG-rating van B of lager, een ‘fail’ voor toetsing op de criteria van de UN Global Compact of een alert in de MSCI ESG Impact Monitor. Ondernemingen in CO2-intensieve sectoren krijgen ook speciale aandacht.

Â

3. Actief aandeelhouderschap

Voor de Euro Credit-strategieën van Kempen onderscheiden we drie soorten engagement: i) engagement gericht op bewustwording, ii) engagement gericht op verandering en iii) beleid- en/of systeemgerelateerd engagement. De eerste vorm van engagement heeft als doel om binnen een onderneming de bewustwording van een bepaalde problematiek te bevorderen en/of meer informatie over een specifieke ESG-kwestie te verzamelen. De tweede vorm van engagement, die mogelijk voortvloeit uit de eerste vorm, beoogt een specifiek SMART-doel te verwezenlijken. De derde vorm is erop gericht om overheidsbeleid of een systeem dat voor de bredere kapitaalmarkten relevant is, te verbeteren.Â

Â

Ons engagementproces omvat vier mijlpalen:Â

1. Zorgen worden aan onderneming kenbaar gemaakt

2. Onderneming erkent de kwestie

3. Onderneming bepaalt strategie / stemt in met verbeteractie

4. Onderneming implementeert strategie.Â

Â

Ons engagement kan bij ieder van de eerste drie mijlpalen beginnen. Wanneer een mijlpaal is bereikt, wordt dit in het engagementdossier aangetekend en wordt het proces van de volgende mijlpaal gestart. Nadat de vierde mijlpaal is bereikt, wordt het engagementdossier gesloten, maar blijven we de onderneming nog wel volgen. Mocht een onderneming op enig moment weigeren om mee te werken, dan moet verkoop van het belang worden overwogen. De bereidheid tot samenwerking meten we aan de hand van vastgestelde tijdlijnen.Â

Â

Op dit moment lopen er geen engagementcases voor ondernemingen in de portefeuille van het Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund. In 2018 zijn we voor de Euro Credit-strategieën de dialoog met Bayer aangegaan. Na de acquisitie van Monsanto zit Bayer nu met enkele significante controversiële kwesties op het gebied van genetisch gemodificeerde organismen in zijn maag. Doel van ons engagement is een formele, schriftelijke verklaring van de onderneming te krijgen dat kleine boerenbedrijven die onbedoeld gebruik van onder licentie van Bayer gemodificeerde gewassen maken, niet worden vervolgd. Verder is Bayer gevraagd om een doelstelling te bepalen voor het aantal kleine boeren dat voorlichting over zijn gewasbeschermingsproducten krijgt.Â

Â

Nog doorlopende engagementcases betreffen Volkswagen over de bedrijfscultuur, Cez over het gebruik van steenkool (de engagement factsheet kunt u hier vinden), Glencore over klimaatmaatregelen (de engagement factsheet kunt u hier vinden) en Huntsman over de verschaffing van ESG-informatie. MSCI ESG heeft in juli 2018 Huntsman opgewaardeerd van ‘CCC’ naar ‘B’ en Huntsman geeft in het in 2018 gepubliceerde duurzaamheidsverslag voor het eerst een overzicht van de geboekte vooruitgang met betrekking tot de tien principes van de UN Global Compact.

Â

[1]Kempen (Lux) Euro Credit Fund, Kempen (Lux) Euro Credit Fund Plus, Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund en Kempen (Lux) Euro High Yield Fund

*

Alhoewel de informatieverschaffers van Kempen Capital Management N.V., waaronder MSCI ESG Research LLC en gelieerde bedrijven (de “ESG-partijen”), informatie betrekken uit bronnen die zij betrouwbaar achten, wordt de originaliteit, juistheid en/of volledigheid van de opgenomen gegevens door geen van de ESG-partijen gewaarborgd of gegarandeerd. Geen van de ESG-partijen biedt enige uitdrukkelijke of impliciete garantie van welke aard dan ook, en de ESG-partijen wijzen hierbij uitdrukkelijk alle garanties van de hand inzake de verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de hierin opgenomen gegevens. Geen van de ESG-partijen aanvaardt enige aansprakelijkheid voor eventuele fouten of omissies in verband met hierin opgenomen gegevens. Voorts is geen van de ESG-partijen, onverminderd het voorgaande, onder welke omstandigheid dan ook aansprakelijk voor directe, indirecte, bijzondere, punitieve, gevolg- of andersoortige schade (met inbegrip van winstderving), ook al zijn zij op de mogelijkheid van dergelijke schade gewezen.

ESG Report
Screening MSCI Research
Screening MSCI Research
UN
Bron
disclaimer
Kempen (Lux) Euro Credit Fund Plus (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands Engels en diverse andere talen, zie website) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6C. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.