Kempen Lux Euro Credit Fund - Class IX

Profiel

Kempen International Funds SICAV – Kempen (Lux) Euro Credit Fund (het Fonds) belegt hoofdzakelijk in bedrijfsobligaties die een goede kredietwaardigheid hebben (investment grade rating van BBB- of hoger) en zijn genoteerd in euro’s. Het Fonds belegt voor een klein deel in bedrijfsobligaties die geen deel uitmaken van de benchmark. In de benchmark, de Markit iBoxx Euro Corporates Index, zijn alleen leningen met een investment grade rating opgenomen.

Door een actief beleggingsbeleid wordt beoogd een hoger totaal rendement te behalen dan dat van de benchmark. Daartoe wordt een gespreide portefeuille aangehouden en worden beleggingsrisico’s continu gemonitord. De selectie van beleggingen in de portefeuille vindt plaats na grondige analyse van de debiteur en leningsvoorwaarden.

Beheerteam

Alain van der Heijden, Joost de Graaf, Bart aan den Toorn, Harold van Acht, Lizelle du Plessis, Kim Lubbers, Tetiana Kharlamova, Arif Bagasrawalla

Rendement per 31-12-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-12-2022

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -1,8 % -1,8 %
3 maanden 1,1 % 1,2 %
Dit jaar -9,1 % -9,3 %
Sinds start (op jaarbasis) i -9,1 % -9,3 %
De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 953,84 M 31-12-2022
Omvang aandelenklasse
EUR 34,17 M 31-12-2022
Aantal uitstaande aandelen/participaties
37.601 31-12-2022
Intrinsieke waarde i
EUR 927,73 30-01-2023

Beleggingskarakteristieken per 31-12-2022

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 410 3533
Duration i 4,8 4,7
Effectief rendement 4,3 % 4,2 %
Gewogen rating A- BBB+
Kempen (Lux) Euro Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Van Lanschot Kempen Investment Management NV is de beheerder van het Fonds. Van Lanschot Kempen Investment Management NV heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Badenerstrasse 567, Postbus 1292, 8048 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website ) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van Van Lanschot Kempen Investment Management NV (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Ontwikkelingen per 31-12-2022

In december liet de iBoxx Euro Corporates Index een spreadkrapping van circa 10 basispunten zien tot 101 basispunten boven de swapcurve. Dit komt overeen met ongeveer 167 basispunten boven de staatsleningencurve. De index behaalde een totaalrendement van -1,75%. De tienjaarsrente op Duitse staatsobligaties sloot december af op +2,56%, een daling van 64 basispunten ten opzichte van eind november 2022.

December was vanuit beleggersperspectief opnieuw een interessante maand en bracht een einde aan een jaar dat voor de meeste beleggingscategorieën heel lastig was. De inflatiecijfers verbeterden, de macro-economisch cijfers waren opnieuw beter dan verwacht en centrale banken scherpten hun restrictief getinte commentaar verder aan. De beleidsmakers in China en Japan verrasten bovendien de markten opnieuw met hun besluiten. In de aard van de berichtgeving trad dus een verschuiving op maar het eindresultaat was dat de obligatierentes verder stegen. Hoe moeilijk 2022 voor de meeste beleggers was, bleek uit een studie van Deutsche Bank Research: slechts 9 van de 38 beleggingen (niet zijnde valuta’s) die bij wijze van steekproef werden geanalyseerd, eindigden heel 2022 in de plus; in USD was dit in slechts 6 van de 38 gevallen. De iBoxx Euro Corporates Index verloor 14,2% over heel 2022; dit is het slechtste resultaat ooit. We zijn vol vertrouwen dat 2023 voor de Europese bedrijfsobligatiemarkten een beter jaar wordt.

De inflatiecijfers verbeterden, afhankelijk van het land, voor de tweede of derde maand op rij. De daling wordt inmiddels grotendeels bepaald door de jaar-op-jaar-verschillen in de energieprijzen. Deze lagen al in het vierde kwartaal van 2021 op een ongekend hoog niveau. Dit betekent dat de energieprijzen ten opzichte van die vergelijkingsbasis niet langer een stijging laten zien. Ze dalen zelfs vrij scherp, gesteund door de zachte winter in met name Europa. Dit vormt ‘positieve deflatie’ en biedt steun aan de economische bedrijvigheid in de meeste delen van de wereld.

De onderliggende inflatoire krachten blijven echter sterk. In de VS steeg het gemiddelde uurloon in november met 5,1% onder invloed van de nog altijd gezonde arbeidsmarkt. De werkloosheid bleef ongewijzigd op 3,7%. Op het moment van schrijven was het arbeidsmarktrapport van de EU voor november nog niet verschenen, maar verwacht werd dat de werkloosheid gelijk was gebleven op 6,5%, het laagste niveau sinds de invoering van de euro. De bbp-groei in de eurozone in het derde kwartaal was bovendien iets hoger dan aanvankelijk werd verwacht: +0,3% k-o-k en +2,3% j-o-j.

Ondanks de afnemende inflatiedruk hebben centrale banken wereldwijd hun toon ten aanzien van de rente niet versoepeld. Het wordt voor marktpartijen steeds duidelijker dat een monetaire koersomslag (‘pivot’) in 2023 niet waarschijnlijk is omdat centrale banken bang zijn voor tweede-ronde-effecten. Daar komt bij dat de economische bedrijvigheid nog altijd op een redelijk gezond niveau ligt en de krapte op de arbeidsmarkt aanhoudt: dit is niet een combinatie die centrale banken zal aanzetten om terug te keren naar hun onorthodoxe beleid.

De berichtenstroom en de consistente inleg van gelden in de beleggingscategorie steunden ook in de afgelopen maand de spreads op bedrijfsobligaties, terwijl de staatsobligatierentes stegen. De rente op tienjarige Duitse staatsobligaties nam toe met 64 basispunten, op Franse staatsobligaties met 70 basispunten en op Italiaanse staatsobligaties met 93 basispunten.

In de VS werden op 13 december de inflatiecijfers voor november gepubliceerd. In oktober bedroeg de consumentenprijsinflatie (CPI) nog 7,7% maar in november daalde deze tot 7,1%. Dit was 20 bp lager dan verwacht. Omdat de CPI voor de tweede maand op rij sterker is teruggelopen dan werd voorzien, lijkt de inflatie in de VS mogelijk het hoogtepunt te zijn gepasseerd. In lijn met de CPI daalde de PCE-deflator, die de persoonlijke bestedingen exclusief voedingsmiddelen en energie meet, van 6,1% naar 5,5%. Ondanks de bemoedigende inflatiecijfers handhaafde de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) op de vergadering van 15 december echter haar restrictieve beleidskoers. Van de 19 Fed-leden gaven er 17 aan nu te verwachten dat de rente op een hoger niveau (5,125%) piekt dan ze eerder nog dachten.

In Europa maakte het consumentenvertrouwen in december een sprong van iets meer dan acht punten naar 108,3. Dit is de hoogste stand sinds april. De consument kijkt positiever aan tegen zowel de huidige situatie als de verwachte toekomstige omstandigheden. De arbeidsmarktindex (volop banen, minder moeilijk om werk te vinden) nam toe met iets meer dan vier punten tot 35,8. Dit komt overeen met een nog altijd krappe arbeidsmarkt.

In China schrapten de beleidsmakers in essentie alle pandemiemaatregelen en maakten zij een einde aan het zero-covidbeleid. De autoriteiten lijken te hebben kozen voor een forse toename van de besmettingen om de resterende economische pijn van covid in één klap te nemen, zodat de economie vanaf het tweede kwartaal aan een krachtig herstel kan beginnen.

De grootste verrassing kwam tot slot uit Japan. Op 20 december besloot het monetair beleidscomité van de Japanse centrale bank (Bank of Japan – BoJ) onverwacht om de bandbreedte voor yieldcurvecontrole (YCC) op te rekken. Dit kwam voor de markten als een schok. De BoJ maakte namelijk bekend dat de tienjaarsrente op Japanse staatsobligaties nu mag oplopen tot ongeveer 50 bp in plaats van ongeveer 25 bp. Door dit nieuws steeg de Japanse yen dezelfde dag 5% in waarde en daalde de Nikkei met 2,5%. Na de aankondiging werd er volop gespeculeerd over de redenen die aan de beleidswijziging ten grondslag lagen. De huidige BoJ-gouverneur Kuroda, die de architect van de YCC-strategie is, treedt in april terug.

In december lieten wij de risicopositie van het fonds in grote lijnen ongewijzigd. Onze licht overwogen positie vanuit bètaperspectief gaat gepaard met een sterkere onderweging in termen van spread duration. We zijn immers nog steeds onderwogen in het lange stuk van de rentecurve voor bedrijfsobligaties. Onze totale risicopositie blijft voorzichtig. Ruime spreads en toenemende verschillen bieden nog steeds interessante mogelijkheden vanuit het perspectief van relatieve waarde.

Aan de aanbodzijde was december een rustige maand: EUR 4,6 miljard bruto, waarbij de activiteit in de financiële sector (EUR 3,9 miljard) opnieuw duidelijk groter was dan in het bedrijfsleven (EUR 0,8 miljard). Het netto-aanbod bedroeg bijna EUR 20 miljard negatief.

De aanhoudende kracht van de markt werd gesteund door de vraag naar bedrijfsobligaties. Elke week was er sprake van een robuuste instroom van kapitaal, zodat het totaal voor december uitkwam op EUR 1,4 miljard. De kapitaalinstroom vond in de afgelopen maand vooral plaats in actieve fondsen, terwijl beleggingsfondsen (ETF’s) een geringe uitstroom zagen.

De portefeuille behaalde een rendement van -1,73% (voor aftrek van kosten en vergoedingen). Dit was 2 bp beter dan het benchmarkrendement van -1,75%. Gedurende de maand varieerde de gevoeligheid van de portefeuille voor marktontwikkelingen tussen 103% en 106%, gemeten naar bèta. De portefeuille is onderwogen in termen van spread duration, hoofdzakelijk in het langere stuk van het universum van bedrijfsobligaties waar de rentecurves nog altijd relatief vlak zijn, en is nog steeds onderwogen in het segment BBB; dit laatste weerspiegelt de krappe waarderingen op emittentniveau gegeven alle markt- en economische onzekerheden.

Doordat de spreads inliepen in de afgelopen maand, leverde onze positionering in defensieve, niet in de benchmark opgenomen segmenten (gedekte obligaties, leningen van agentschappen en kasgelden) een negatieve bijdrage aan het rendement. Onze positionering in technologie en nutsvoorzieningen drukte eveneens het rendement. De allocatie naar persoonlijke & huishoudelijke producten, financiële dienstverlening en voedingsmiddelen & dranken voegde waarde toe. Op ondernemingsniveau pakten onze overwogen posities in Société Générale, Natwest en Metlife en de onderwogen positie in Aroundtown gunstig uit. Negatieve bijdragen aan het rendement waren afkomstig van onze overwogen posities in Volkswagen en Novartis en onze onderwogen positie in Prosus.

Het Fonds nam in december deel aan slechts één obligatie-uitgifte, namelijk van Société Générale.

Vooruitzichten
Hoewel de spreads op bedrijfsobligaties op een relatief behoorlijk niveau liggen, blijven we voorzichtig. De risico’s zijn naar onze mening toegenomen: een langer voortdurende invasie van Oekraïne door Rusland, de onzekerheid rond de energievoorziening en -zekerheid in Europa, een zwakkere groei van de wereldeconomie en een hardnekkig hoge inflatie. We zijn nog steeds vrij pessimistisch en denken dat de spreads kunnen uitlopen. De belangrijkste redenen zijn het zwakkere macro-economische klimaat, de verwachte verdere renteverhogingen door centrale banken en het effect van kwantitatieve monetaire verkrapping wereldwijd op langere termijn. De bedrijfsresultaten over het derde kwartaal van 2022 waren tot dusverre vrij robuust, maar we zijn bang dat hogere rentes en een mogelijke recessie in zowel Europa als de VS in de komende achttien maanden onvoldoende tot uitdrukking komen in de huidige winstvooruitzichten. De spreads zijn te laag om compensatie te bieden voor de risico’s die wij waarnemen. De technische factoren worden positiever: er is sprake van een kapitaalinstroom in de beleggingscategorie maar het aanbod blijft naar verwachting hoog. We verwachten dat de spreads tussen ratingcategorieën groter worden en zijn daarom onderwogen in het segment BBB. Tot slot blijven we onderwogen in termen van spread duration.

Kempen (Lux) Euro Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Van Lanschot Kempen Investment Management NV is de beheerder van het Fonds. Van Lanschot Kempen Investment Management NV heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Badenerstrasse 567, Postbus 1292, 8048 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website ) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van Van Lanschot Kempen Investment Management NV (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Rendement per 31-12-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-12-2022

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -1,8 % -1,8 %
3 maanden 1,1 % 1,2 %
Dit jaar -9,1 % -9,3 %
Sinds start (op jaarbasis) i -9,1 % -9,3 %
De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Nee
Kempen (Lux) Euro Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Van Lanschot Kempen Investment Management NV is de beheerder van het Fonds. Van Lanschot Kempen Investment Management NV heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Badenerstrasse 567, Postbus 1292, 8048 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website ) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van Van Lanschot Kempen Investment Management NV (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Looptijdverdeling (31-12-2022)

Fonds
Benchmark
26,9 %
3-5 jaar
29,7 %
26,4 %
5-7 jaar
18,8 %
22,4 %
0-3 jaar
28,9 %
12,7 %
7-10 jaar
15,1 %
11,3 %
> 10 jaar
7,6 %
0,2 %
Cash
0,0 %
0,1 %
Overig
0,0 %
Totaal
100 %
100 %

Sectorverdeling (31-12-2022)

35,0 %
Banken
12,2 %
Consumentengoederen & diensten
11,4 %
Financiële dienstverlening & Onroerend Goed
9,7 %
Nutsbedrijven
8,0 %
Telecom & technologie
7,3 %
Industrie
7,0 %
Gezondheidszorg
4,0 %
Verzekeringen
3,4 %
Energie
0,9 %
Supranationaal
0,6 %
Overig
0,5 %
Basismaterialen
Totaal
100 %
De cashpositie is opgenomen onder de post ‘Overig’.

Ratingverdeling (31-12-2022)

Fonds
Benchmark
8,0 %
AAA
0,3 %
3,6 %
AA
8,4 %
34,7 %
A
41,2 %
50,3 %
BBB
50,0 %
1,8 %
BB
0,0 %
1,3 %
Not Rated
0,0 %
0,2 %
Cash
0,0 %
Totaal
100 %
100 %
De ratingverdeling van het fonds is gebaseerd op de Bloomberg Composite methode. De ratingverdeling van de benchmark is gebaseerd op de ratingverdeling die de leverancier Markit iBoxx hanteert.

Top 10 belangen (31-12-2022)

1,3 %
1.875% Volkswagen Bank 2019-24
1,0 %
0.000% European Investment Bank 2020-28
0,9 %
0.000% Novartis 2020-28
0,9 %
2.500% Volkswagen Bank 2019-26
0,8 %
1.000% Cheung Kong Infra 2017-24
0,8 %
0.625% KFW 2017-27
0,7 %
1.125% Italgas SPA 2017-24
0,7 %
0.389% JP Morgan 2020-28
0,7 %
1.125% European Union 2016-36
0,7 %
0.010% Landbk Hessen-Thueringen 2022-27
Totaal
8,7 %
Kempen (Lux) Euro Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Van Lanschot Kempen Investment Management NV is de beheerder van het Fonds. Van Lanschot Kempen Investment Management NV heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Badenerstrasse 567, Postbus 1292, 8048 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website ) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van Van Lanschot Kempen Investment Management NV (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

 

SWING FACTOR

Hier vindt u het overzicht met actuele swing factoren.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,290 %
Service fee i
0,10 %
Taxe d'abonnement i
0,01 %
Verwachte lopende kosten i
0.40%
Kempen (Lux) Euro Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Van Lanschot Kempen Investment Management NV is de beheerder van het Fonds. Van Lanschot Kempen Investment Management NV heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Badenerstrasse 567, Postbus 1292, 8048 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website ) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van Van Lanschot Kempen Investment Management NV (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
IX
Type belegger
Institutioneel
Dividenduitkerend
Nee
Benchmark i
Markit iBoxx Euro Corporates Index
Duration hedged
Nee
Beleggingsstrategie
Bedrijfsobligaties
Universum
Bedrijfsobligaties genoteerd in euro
Datum van oprichting
04-04-2022
Vestigingsland
Luxemburg
Mag alleen aangeboden worden aan professionele beleggers in
België, Luxemburg, Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Van Lanschot Kempen Investment Management NV
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas, Luxembourg Branch

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Initiële inleg € 50.000, vervolginschrijvingen € 10.000.
Beursnotering
nee
ISIN i
LU2257477179
Deze aandelenklasse van het Fonds kan alleen worden gekocht door institutionele beleggers die goedkeuring hebben gekregen van de beheerder, die voldoen aan het minimale inschrijfbedrag of andere kwalificatievereisten die zijn vastgesteld door de beheerder.
Kempen (Lux) Euro Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Van Lanschot Kempen Investment Management NV is de beheerder van het Fonds. Van Lanschot Kempen Investment Management NV heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Badenerstrasse 567, Postbus 1292, 8048 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website ) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van Van Lanschot Kempen Investment Management NV (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Geen duurzame beleggingsdoelstelling

Het Kempen (Lux) Euro Credit Fund (het ‘Fonds’) valt onder artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Dit houdt in dat het Fonds ecologische en/of sociale kenmerken promoot. Het Fonds heeft geen duurzame beleggingsdoelstelling.Â

Het Fonds sluit ondernemingen uit door de toepassing van strikte uitsluitingscriteria. Hierbij worden internationale standaarden in aanmerking genomen, zoals het raamwerk van het Global Compact van de VN, de Guidelines for Multinational Enterprises van de OESO, de Guiding Principles for Business and Human Rights van de VN en de Principles for Responsible Investment van de VN. Het Fonds past aanvullende uitsluitingscriteria toe op basis van productbetrokkenheid en ondernemingsgedrag.

Ecologische of sociale kenmerken van het financiële product

Het Fonds promoot ecologische kenmerken met betrekking tot:
• de mitigatie van klimaatverandering en de adaptatie aan klimaatverandering in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs;Â
• de bescherming van biodiversiteit en ecosystemen; Â
• de transitie naar een circulaire economie.Â

Het Fonds promoot sociale kenmerken met betrekking tot:Â
• waardig werk;Â
• adequate levensstandaard en welzijn van eindgebruikers; Â
• overige sociale onderwerpen zoals gendergelijkheid en bredere diversiteitsaspecten.Â

De ecologische kenmerken die het Fonds promoot, zijn erop gericht om een bijdrage te leveren aan de verwezenlijking van de klimaatdoelen van het Klimaatakkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord. Dit decarbonisatietraject omvat doelstellingen voor de korte termijn (2025), een ambitie voor de middellange termijn (2030) en een commitment voor de lange termijn (netto nul in 2050). Hoewel er geen index als referentiebenchmark is aangewezen, streeft het Fonds naar een CO2-intensiteit in 2025 die onder het reductietraject van 7% ligt. Dit traject gaat uit van een CO2-intensiteit die geringer is dan die van de iBoxx Euro Corporates Index (de ‘Benchmark’) in 2019 en vervolgens met 7% per jaar daalt.

Beleggingsstrategie

De doelstelling van het Fonds is om een langetermijnrendement uit zowel vermogensgroei als inkomen te genereren dat hoger is dan het rendement van de Markit iBoxx Euro Corporates Index (de ‘Benchmark’). Hierbij worden strikte uitsluitings- en duurzaamheidscriteria toegepast. Ons ESG-beleid, zoals beschreven in het document ‘ESG-beleid & -proces’, is gericht op de bevordering van ecologische en/of sociale kenmerken. Dit ESG-beleid wordt in het beleggingsproces van onze strategie geïmplementeerd onder vier pijlers: Uitsluiting, ESG-integratie, Actief aandeelhouderschap en Positieve impact.Â

Voor en na de selectie van een belegging passen wij adequate (ESG) due diligence-maatregelen toe. Dit kan helpen om het risicogecorrigeerde langetermijnrendement voor beleggers te verhogen, in overeenstemming met de beleggingsdoelstellingen van het Fonds. Wij beoordelen iedere onderneming afzonderlijk en kijken hierbij zowel naar de materiële risico’s in een bepaalde sector als naar de specifieke risicopositie, -praktijken en -informatie op ondernemingsniveau. Dit omvat:Â
- een beoordeling van bestuurspraktijken. Portefeuilleondernemingen krijgen een rating op basis van extern onderzoek en interne analyse;Â
- de betrokkenheid van de onderneming bij controverses in het verleden en ESG-kansen in de toekomst.Â
Op basis van een fundamentele ESG-analyse vormen wij ons een mening over de kwaliteit van het ESG-profiel van een onderneming en kennen wij daar een score aan toe op een schaal van 1 tot 5.Â

Aandeel beleggingen

Informatie over het aandeel van beleggingen met ecologische of sociale kenmerken is opgenomen in Bijlage II van dit product.Â

Monitoring ecologische of sociale kenmerken

De beleggingen worden elk kwartaal gescreend op naleving van de ESG-criteria van Kempen. Dit screeningproces stelt Kempen in staat om de ESG-prestatie van alle ondernemingen waarin het Fonds heeft belegd, te monitoren en de dialoog te stimuleren over mogelijk controversiële kwesties die worden gesignaleerd. Bovendien bespreken ESG-specialisten en portefeuillebeheerders elk kwartaal de uitkomsten van de screening in speciale sessies, waarin wordt beoordeeld of ESG-risico’s en -kansen voldoende tot uitdrukking komen in het Kempen besluitvormingsproces voor beleggingen.

Methodologieën

Indicatoren van belangrijkste ongunstige effecten worden op zowel ondernemings- als portefeuilleniveau gemonitord.Â

Kempen ESG-score dient als input in het gehele beleggingsproces (uitsluiting, integratie in waarderingsmodellen, engagement). De scores zijn gebaseerd op 21 ESG-risicofactoren, die op basis van materialiteit per sector zijn geselecteerd.Â

CO2-intensiteit is de belangrijkste parameter voor de uitstoot van koolstof en wordt berekend op basis van de omzet (gewogen gemiddelde CO2-intensiteit); dit gebruiken wij voor ons commitment, onze ambitie en onze doelstellingen.Â

Afstemming op EU-taxonomie wordt gemeten aan de hand van de omzet. Hiervoor gebruiken wij feitelijke gegevens van portefeuilleondernemingen in combinatie met schattingen door een externe partij voor afstemming op de EU-taxonomie.Â

Engagementmijlpalen worden gebruikt om het succes van engagement te meten. Alle contacten in het kader van engagement worden vastgelegd en geclassificeerd: Mijlpaal 1 (onderneming wordt geïnformeerd), Mijlpaal 2 (onderneming erkent kwestie), Mijlpaal 3 (onderneming committeert zich aan verbetering) en Mijlpaal 4 (bewijs van verbetering).

Databronnen en -verwerking

Externe dataleveranciers omvatten (maar zijn niet beperkt tot):Â
- Institutional Shareholder Services (ISS) voor data over stemmingen, bestuur, CO2 en Duurzame Ontwikkelingsdoelen;Â
- MSCI ESG Research voor ESG-ratings van ondernemingen en data over productbetrokkenheid, indicatoren van belangrijkste ongunstige effecten en beoordeling van de mate waarin de beleggingen in ecologisch duurzame economische activiteiten conform de EU-taxonomie plaatsvinden (gemeten naar omzet);
- Sustainalytics: voor ESG-risicoratings en data over productbetrokkenheid.Â
Zowel interne als externe data worden in meerdere systemen voor data-analyse (onder andere FactSet, PowerBI en Tableau) en interne compliance (onder andere ThinkFolio) verzameld en verwerkt.

Fund carbon emission targets

Methodologische en databeperkingen

Door externe partijen verstrekte ESG-data zijn verre van perfect. Daarom voeren wij een strikt due diligence-onderzoek uit naar de data die wij in onze ESG-processen gebruiken, met als doel te voorkomen dat databeperkingen een negatief effect op de ecologische en sociale kenmerken hebben. Om de kwaliteit van de data te waarborgen, voeren wij regelmatig overleg met portefeuilleondernemingen en externe dataleveranciers. Beperkingen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, verschillen tussen de door ondernemingen openbaar gemaakte data en de door dataleveranciers verstrekte data, inconsistenties tussen dataleveranciers, vooringenomenheid op basis van marktkapitalisatie en modelleringsscenario’s.

Due diligence

Voordat het Fonds in een onderneming belegt, voeren de portefeuillebeheerders een due diligence-onderzoek uit naar potentiële ESG-risico’s en indicatoren van belangrijkste ongunstige effecten en kansen, alsook naar eventuele controverses in het verleden. ESG due diligence is in de verschillende fasen van het beleggingsproces (screening van beleggingsuniversum, fundamenteel onderzoek en portefeuillebeheer) geïntegreerd. ESG-specialisten bespreken elk kwartaal de implementatie van het ESG-proces met de portefeuillebeheerders.Â
Kempen (Lux) Euro Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Van Lanschot Kempen Investment Management NV is de beheerder van het Fonds. Van Lanschot Kempen Investment Management NV heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Badenerstrasse 567, Postbus 1292, 8048 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website ) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van Van Lanschot Kempen Investment Management NV (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.
Kempen (Lux) Euro Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Van Lanschot Kempen Investment Management NV is de beheerder van het Fonds. Van Lanschot Kempen Investment Management NV heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Badenerstrasse 567, Postbus 1292, 8048 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website ) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van Van Lanschot Kempen Investment Management NV (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.