Kempen Lux Euro Credit Fund - Class BN

Profiel

Kempen International Funds SICAV – Kempen (Lux) Euro Credit Fund (het Fonds) belegt hoofdzakelijk in bedrijfsobligaties die een goede kredietwaardigheid hebben (investment grade rating van BBB- of hoger) en zijn genoteerd in euro’s. Het Fonds belegt voor een klein deel in bedrijfsobligaties die geen deel uitmaken van de benchmark. In de benchmark, de Markit iBoxx Euro Corporates Index, zijn alleen leningen met een investment grade rating opgenomen.

Door een actief beleggingsbeleid wordt beoogd een hoger totaal rendement te behalen dan dat van de benchmark. Daartoe wordt een gespreide portefeuille aangehouden en worden beleggingsrisico’s continu gemonitord. De selectie van beleggingen in de portefeuille vindt plaats na grondige analyse van de debiteur en leningsvoorwaarden.

Beheerteam

Alain van der Heijden, Joost de Graaf, Bart aan den Toorn, Harold van Acht, Lizelle du Plessis, Kim Lubbers, Tetiana Kharlamova, Arif Bagasrawalla

Rendement per 31-05-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-05-2022

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -1,2 % -1,3 %
3 maanden -5,1 % -5,3 %
Dit jaar -8,7 % -9,2 %
2019 6,6 % 6,3 %
2020 3,8 % 2,7 %
2021 -1,2 % -1,1 %
1 jaar (op jaarbasis) -8,9 % -9,3 %
3 jaar (op jaarbasis) i -1,4 % -1,9 %
5 jaar (op jaarbasis) i 0,1 % -0,4 %
Sinds start (op jaarbasis) i 4,0 % 3,1 %
Op 8 oktober 2013 is de rebatevrije klasse (BN) van Kempen (Lux) Euro Credit Fund gelanceerd. De getoonde resultaten van de periode 20 juni 2013 tot en met 8 oktober 2013 hebben betrekking op klasse B van hetzelfde fonds. De hogere beheerfee van klasse B is van invloed geweest op de getoonde rendementen. Op 20 juni 2013 is Kempen Euro Credit Fund (KECF) gefuseerd met Kempen (Lux) Euro Credit Fund. De performancegrafiek en performancetabel laten tot 30 januari 2012 (start van Kempen (Lux) Euro Credit Fund A klasse) de performance zien van KECF, van de periode januari 2012 tot en met juni 2013 zijn dit de resultaten van klasse A van Kempen (Lux) Euro Credit Fund. De gemiddelde TER op jaarbasis over de periode april 2008 tot juni 2013 is 0,91%. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 842,81 M 31-05-2022
Omvang aandelenklasse
EUR 86,70 M 31-05-2022
Aantal uitstaande aandelen/participaties
3.486.180 31-05-2022
Intrinsieke waarde i
EUR 24,09 04-07-2022
Morningstar rating â„¢
Het omloopsnelheidscijfer is per einde boekjaar van het fonds en wordt een keer per jaar geüpdatet.

Beleggingskarakteristieken per 31-05-2022

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 348 3443
Duration i 5,1 5,0
Effectief rendement 2,5 %
Gewogen rating A- BBB+
Kempen (Lux) Euro Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Badenerstrasse 567, Postbus 1292, 8048 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website ) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Ontwikkelingen per 31-05-2022

In mei liet de iBoxx Euro Corporates Index een spreadverruiming van 19 basispunten zien tot 103 basispunten boven de swapcurve. Dit komt overeen met 160 basispunten boven de staatsleningencurve. De index behaalde een totaalrendement van -1,28%. De tienjaarsrente op Duitse staatsobligaties sloot mei af op +1,12%, een stijging van 18 basispunten ten opzichte van eind april 2022.

De maand mei ging heel rustig van start, waarschijnlijk mede door de nationale feestdagen in meerdere Europese landen. De spreads bewogen zich enkele dagen zijdelings en de aandelenmarkten in de Verenigde Staten maakten in grote lijnen eveneens pas op de plaats. Dit gebrek aan volatiliteit duurde echter niet lang. Aan het einde van de eerste week van mei begonnen de spreads uit te lopen en moesten de aandelenmarkten aanzienlijk terrein prijsgeven. Als oorzaak van deze zwakte kon geen specifieke gebeurtenis worden aangewezen. Een gestage stroom kleinere negatieve factoren beïnvloedde het risicosentiment. De nog altijd hoger dan verwachte inflatiecijfers, de gevolgen van de uiterst strenge lockdowns in verschillende delen van China, de tekenen dat de inflatie wereldwijd de economische groei remde, en de berichten over de oorlog in Oekraïne drukten alle hun stempel op de marktperceptie. De spreads op bedrijfsobligaties bereikten een hoogste stand op bijna 110 basispunten; dit is een stijging van 15 basispunten ten opzichte van het hoogtepunt dat in maart werd bereikt.

In de derde week van de maand werd op de aandelenmarkten de gehoopte ‘bear market rally’ zichtbaar. Hierdoor kwamen de bedrijfsobligatiemarkten in Europa tot rust en liepen de spreads circa 6 basispunten in vanaf de hoogste stand.

Aan het macro-economische front daalde de ISM-index voor de verwerkende industrie in de VS van 57,1 in april naar 55,4, terwijl er op een stijging werd gerekend. Dit duidt nog altijd op een stabiele economische expansie in de VS. De robuuste cijfers voor duurzame goederen en fabrieksorders bevestigden dit. De inflatie was opnieuw hoger dan verwacht maar zwakte wel iets af ten opzichte van de piek in april. De totale inflatie bedroeg namelijk 8,3% jaar-op-jaar versus 8,5% in april, terwijl 8,1% werd verwacht. De verwachting voor de kerninflatie was 6%, terwijl deze uitkwam op 6,2% jaar-op-jaar versus 6,5% in april. De arbeidsmarkt was nog steeds heel krap in de VS en het werkloosheidspercentage bleef gelijk op 3,6%. Als gevolg van de hoge inflatie daalde echter het reële gemiddelde uurloon.

In Europa nam de krapte op de arbeidsmarkt verder toe. De werkloosheid daalde in het Verenigd Koninkrijk tot het laagste niveau sinds 1974 en bereikte in de eurozone de laagste stand ooit sinds de invoering van de euro. Dit ondersteunde een versnelde loonstijging in beide economieën, maar door de heel hoge inflatie blijft de reële loongroei ook hier negatief.

De inflatiecijfers zorgen ervoor dat alle ogen zijn gericht op de beleidskoers van centrale banken. De markten in de VS en Europa prijzen inmiddels een agressieve renteverhogingscyclus in voor de komende 12 tot 18 maanden. Dit komt bovenop de aanstaande kwantitatieve verkrapping nu centrale banken hun balans gaan verkorten na jarenlang via het beleid van kwantitatieve verruiming op grote schaal kapitaal in de markten te hebben gepompt. Tot dusverre hebben centrale banken wereldwijd de kracht en de hardnekkigheid van de inflatie onderschat; ze proberen nu een inhaalslag te maken. Vooral in Europa worden de geluiden over renteverhogingen elke maand harder. Aanvankelijk was het commentaar dat de eerste rentestap pas in 2023 zou worden gezet. Daarna zou de beleidsrente mogelijk tegen het einde van dit jaar worden verhoogd maar nog wel negatief blijven. En inmiddels wordt gesproken over 0% aan het einde van het jaar en een snelle verhoging met 50 bp om de inflatie te bestrijden.

Hoe dan ook, de markten zijn nu in twee kampen verdeeld. Het ene kamp is van mening dat de economie zo sterk afkoelt door de renteverhogingen dat centrale banken hiermee moeten stoppen op een niveau waarop de markten beleggers nog aantrekkelijke rendementen bieden. Volgens het andere kamp is de inflatie zo hardnekkig dat centrale banken geen andere keuze hebben dan de rente agressief te blijven verhogen, ongeacht het effect op de economische groei en met name de aandelenmarkten. Zoals altijd zitten de meeste beleggers in het kamp van de hoop. Wij neigen meer naar het tweede kamp. Hoge inflatie is op de langere termijn slechter voor de maatschappij dan een tijdelijk hoge werkloosheid; we hebben het gevoel dat centrale bankiers wereldwijd dit gemiddeld hebben meegewogen. Voorts tekenen we hierbij aan dat in de grotere economieën wereldwijd de werkloosheid tot het laagste niveau in decennia is gedaald.

Tijdens de algehele marktzwakte realiseerde de portefeuille een outperformance. Toen de markten tegen het einde van de maand stabiliseerden en licht opveerden, hoefde het Fonds nauwelijks iets van de in de eerste drie weken gegenereerde alpha in te leveren.

Aan het begin van de maand hadden we een licht onderwogen risicopositie vanuit bètaperspectief. Toen de marktzwakte zich manifesteerde, lieten we onze bèta langzaam verder teruglopen. Toen de markt aan het einde van de maand iets aantrok, vergrootten we onze bèta weer iets door obligaties van robuuste ondernemingen met ruime spreads te kopen. We deden dit slechts in beperkte mate om de totale bètapositie licht tot gematigd onderwogen te houden.

Het aanbod van bedrijfsobligaties bedroeg in mei EUR 32 miljard. Dit ligt binnen de voor deze maand gebruikelijke bandbreedte van EUR 30 miljard tot EUR 35 miljard en is aanzienlijk hoger dan het geringe aanbod van EUR 9 miljard in april. Voorts liepen de uitgiftepremies voor nieuwe transacties op, vaak tot 10 à 25 bp. Met het oog op de volledige stopzetting van haar aankopen per eind juni was de Europese Centrale Bank (ECB) minder actief op de primaire markt.

In de financiële sector bedroeg het aanbod in mei EUR 31 miljard. Dit was hoger dan in voorgaande jaren. Het aanbod in de financiële sector sinds het begin van het jaar (exclusief gedekte obligaties) komt hiermee op EUR 144 miljard, wat meer is dan in de afgelopen vijf jaar.

De vraag naar bedrijfsobligaties bleef zwak in mei; volgens gegevens van JP Morgan was er in het EUR IG-segment (bedrijfsobligaties in euro met investment grade-rating) sprake van een uitstroom van circa EUR 2,5 miljard. De cumulatieve uitstroom sinds het begin van het jaar bedraagt EUR 11,8 miljard, wat overeenkomt met circa 5% van de beheerde vermogens. Onder het CSPP werd in mei voor EUR meer dan 7 miljard aangekocht; dit was vergelijkbaar met april. De aankopen onder het CSPP worden in juni stopgezet. We verwachten dat dit een effect op de secundaire spreads zal hebben.

De portefeuille behaalde een rendement van -1,11% (voor aftrek van kosten en vergoedingen). Dit was 17 basispunten beter dan het benchmarkrendement van -1,28%. Gedurende de maand varieerde de gevoeligheid van de portefeuille voor marktontwikkelingen tussen 94% en 98%, gemeten naar bèta. De portefeuille is nog steeds onderwogen in termen van spread duration, hoofdzakelijk in het langere stuk van het universum van bedrijfsobligaties waar de rentecurves te vlak zijn. Daarbij komt dat het fonds beleggingen aanhoudt in defensieve, niet in de benchmark vertegenwoordigde segmenten zoals gedekte obligaties en leningen van agentschappen en supranationale instellingen, terwijl de positie in kasgelden nog altijd relatief omvangrijk is. De portefeuille is nog steeds sterk onderwogen in het BBB-segment; dit weerspiegelt de krappe waarderingen op emittentniveau gegeven alle markt- en economische onzekerheden.

Doordat de spreads per saldo uitliepen in mei, leverde onze positionering in defensieve, niet in de benchmark opgenomen segmenten (gedekte obligaties, leningen van agentschappen en supranationale instellingen en kasgelden) een positieve bijdrage aan het relatief rendement. Dit gold ook voor onze onderweging in hybride bedrijfsobligaties. Onze positionering in auto’s & onderdelen, gezondheidszorg en vastgoed voegde in de afgelopen maand ook waarde toe, terwijl de allocatie aan infrastructuur, chemie en verzekeraars het rendement drukte. Op ondernemingsniveau pakten onze onderwogen positie in Czech Grid en onze overwogen posities in Italgas en Telefónica gunstig uit. Negatieve bijdragen aan het rendement waren afkomstig van onze overwogen posities in Autostrade en Sofina.

Het Fonds nam in mei deel aan obligatie-uitgiftes van onder meer McDonalds, Visa, National Grid, RWE, Fresenius, PPG, Suez en Coloplast. In de financiële sector schreven we in op emissies van onder andere Erste Bank, DNB, Blackstone Holding, Credit Suisse, Société Générale, NAB en Morgan Stanley. Ondanks de volatiliteit lag de emissieactiviteit in mei op een behoorlijk niveau. Dit leidde soms tot heel aantrekkelijke uitgiftepremies en in enkele gevallen tot een significante verruiming van de spreads van bestaande curves.

Vooruitzichten
Hoewel de spreads op bedrijfsobligaties in mei flink uitliepen en nu ruimer zijn dan in maart, blijven we voorzichtig. De risico’s zijn naar onze mening toegenomen: een langer voortdurende invasie van Oekraïne door Rusland, de onzekerheid rond de energievoorziening en -zekerheid in Europa, een zwakkere groei van de wereldeconomie, een hardnekkig hoge inflatie en een hernieuwde vrees voor covid-besmettingen en lockdowns in Azië. We zijn nog steeds vrij pessimistisch en denken dat de spreads verder kunnen uitlopen. De belangrijkste redenen zijn het zwakkere macro-economische klimaat, de agressieve renteverhogingen door centrale banken en de start van kwantitatieve monetaire verkrapping wereldwijd. De bedrijfsresultaten over het eerste kwartaal van 2022 waren robuust, maar we zijn bang dat hogere rentes en een mogelijke recessie in zowel Europa als de VS in de komende achttien maanden onvoldoende tot uitdrukking komen in de huidige winstvooruitzichten. Hoewel de spreads zijn opgelopen vanaf hun historisch laagtepunt, zijn ze nog niet ruim genoeg om volledige compensatie te bieden voor de risico’s die wij waarnemen. Technische factoren bieden geen steun: het aanbod neemt naar verwachting in juni toe omdat bedrijven ervan willen profiteren dat het de laatste maand van het CSPP is. Voor 2022 verwachten we dat de spreads tussen ratingcategorieën groter worden. We zijn als gevolg hiervan fors onderwogen in het segment BBB. Tot slot zijn we ook onderwogen in het lange segment van de bedrijfsobligatiecurve. Dit houdt verband met het verwachte effect van de stijgende rentes op obligaties met langere looptijden en het relatief vlakke verloop van kredietrisicocurves in het algemeen.

Kempen (Lux) Euro Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Badenerstrasse 567, Postbus 1292, 8048 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website ) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Rendement per 31-05-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-05-2022

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -1,2 % -1,3 %
3 maanden -5,1 % -5,3 %
Dit jaar -8,7 % -9,2 %
2019 6,6 % 6,3 %
2020 3,8 % 2,7 %
2021 -1,2 % -1,1 %
1 jaar (op jaarbasis) -8,9 % -9,3 %
3 jaar (op jaarbasis) i -1,4 % -1,9 %
5 jaar (op jaarbasis) i 0,1 % -0,4 %
Sinds start (op jaarbasis) i 4,0 % 3,1 %
Op 8 oktober 2013 is de rebatevrije klasse (BN) van Kempen (Lux) Euro Credit Fund gelanceerd. De getoonde resultaten van de periode 20 juni 2013 tot en met 8 oktober 2013 hebben betrekking op klasse B van hetzelfde fonds. De hogere beheerfee van klasse B is van invloed geweest op de getoonde rendementen. Op 20 juni 2013 is Kempen Euro Credit Fund (KECF) gefuseerd met Kempen (Lux) Euro Credit Fund. De performancegrafiek en performancetabel laten tot 30 januari 2012 (start van Kempen (Lux) Euro Credit Fund A klasse) de performance zien van KECF, van de periode januari 2012 tot en met juni 2013 zijn dit de resultaten van klasse A van Kempen (Lux) Euro Credit Fund. De gemiddelde TER op jaarbasis over de periode april 2008 tot juni 2013 is 0,91%. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 0,14
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
13-01-2022
Aantal dividenduitkeringen per jaar
2
Dividendkalender
Kempen (Lux) Euro Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Badenerstrasse 567, Postbus 1292, 8048 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website ) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Looptijdverdeling (31-05-2022)

Fonds
Benchmark
31,4 %
5-7 jaar
19,0 %
23,8 %
3-5 jaar
27,9 %
18,6 %
0-3 jaar
28,8 %
14,9 %
7-10 jaar
15,9 %
9,9 %
> 10 jaar
8,4 %
1,7 %
Cash
0,0 %
0,1 %
Overig
0,0 %
Totaal
100 %
100 %

Sectorverdeling (31-05-2022)

34,3 %
Banken
13,5 %
Consumentengoederen & diensten
9,5 %
Financiële dienstverlening & Onroerend Goed
8,7 %
Nutsbedrijven
8,5 %
Telecom & technologie
7,5 %
Gezondheidszorg
6,4 %
Industrie
4,4 %
Energie
2,9 %
Verzekeringen
2,0 %
Supranationaal
1,6 %
Overig
0,7 %
Basismaterialen
Totaal
100 %
De cashpositie is opgenomen onder de post ‘Overig’.

Ratingverdeling (31-05-2022)

Fonds
Benchmark
8,1 %
AAA
0,3 %
4,1 %
AA
8,5 %
36,0 %
A
39,0 %
45,3 %
BBB
52,2 %
3,3 %
BB
0,0 %
1,4 %
Not Rated
0,0 %
1,7 %
Cash
0,0 %
Totaal
100 %
100 %
De ratingverdeling van het fonds is gebaseerd op de Bloomberg Composite methode. De ratingverdeling van de benchmark is gebaseerd op de ratingverdeling die de leverancier Markit iBoxx hanteert.

Top 10 belangen (31-05-2022)

1,5 %
0.050% Sparebank 1 Boligkredit 2021-28
1,3 %
3.375% Volkswagen 2020-28
1,1 %
1.125% European Union 2016-36
1,0 %
0.750% RCI Banque 2019-23
0,8 %
0.010% Banque Fed Cred Mutuel 2021-26
0,8 %
0.375% Enel 2019-27
0,8 %
1.000% Cheung Kong Infra 2017-24
0,8 %
0.000% Novartis 2020-28
0,8 %
0.625% KFW 2017-27
0,8 %
2.500% Danaher 2020-30
Totaal
9,7 %
Kempen (Lux) Euro Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Badenerstrasse 567, Postbus 1292, 8048 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website ) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Environmental and/or social characteristics promoted

Het Kempen Euro Credit Fund, het Kempen Euro Credit Fund Plus en het Kempen Euro High Yield Fund (de 'Fondsen') vallen onder artikel 8 van de SFDR. Dit betekent dat de Fondsen milieu- en/of maatschappelijke aspecten bevorderen. De Fondsen beleggen in een breed scala aan ondernemingen, waarvan sommige duurzaamheidsdoelstellingen nastreven.

We committeren ons aan de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs in de vorm van doelstellingen op de korte termijn (2025), een ambitie op de middellange termijn (2030) en een commitment op de lange termijn (emissieneutrale belegger in 2050). In 2025 willen we op schema liggen om de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord te realiseren. We volgen de vermindering in de markt volgens een pad dat in lijn met de EU-benchmarks is.

Fund carbon emission targets

Morningstar sustainability rating

ESG Investment process

Aan de bevordering van milieu- en/of maatschappelijke aspecten wordt invulling gegeven door de consistente implementatie van het ESG-beleid van het Fonds. Het ESG-beleid is volledig in het beleggingsproces van onze strategie verankerd via de drie relevante pijlers: uitsluiting, ESG-integratie en actief aandeelhouderschap.

Als onderdeel van het beleggingsproces beoordelen we het ESG-profiel van een onderneming. We kijken naar iedere onderneming afzonderlijk, waarbij we risico’s die in een bepaalde sector van materieel belang zijn, in aanmerking nemen, naast de risicopositie en (governance)praktijken van en informatieverschaffing door de betreffende onderneming. Ondernemingen waarin we beleggen, scoren we op governanceaspecten aan de hand van zowel extern onderzoek als interne evaluatie. Voorts onderzoeken we de betrokkenheid van de onderneming bij eerdere controversiële kwesties en toekomstige ESG-kansen. Op basis van de fundamentele ESG-analyse vormen we ons een mening over de kwaliteit van het ESG-profiel van een onderneming.

Exclusion

Het Fonds past uitsluitingscriteria toe. Hierbij worden internationale standaarden in aanmerking genomen, zoals het UN Global Compact Framework, de OECD Guidelines for Multinational Enterprises, de UN Guiding Principles for Business and Human Rights en onze Principles for Responsible Investment. Het Fonds past aanvullende uitsluitingscriteria toe op basis van betrokkenheid bij producten en bedrijfsvoering.

Key figures

  Kempen criteria Additional criteria
Business conduct
Human Rights
Labour
Environment
Anti Corruption
Product involvement
Controversial Weapons
Tobacco
Thermal Coal
Tar Sands
Adult Entertainment
Alcohol
Animal Welfare & GMO
Gambling
Power Generation Nuclear
Power Generation Carbon Intensive
(Un)conventional Oil & Gas Extraction
Weaponry
Kempen (Lux) Euro Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Badenerstrasse 567, Postbus 1292, 8048 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website ) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

 

SWING FACTOR

Hier vindt u het overzicht met actuele swing factoren.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,320 %
Service fee i
0,10 %
Taxe d'abonnement i
0,05 %
Verwachte lopende kosten i
0,47 %
Kempen (Lux) Euro Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Badenerstrasse 567, Postbus 1292, 8048 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website ) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
BN i
Type belegger
Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
Markit iBoxx Euro Corporates Index
Duration hedged
Nee
Beleggingsstrategie
Bedrijfsobligaties
Universum
Bedrijfsobligaties genoteerd in euro
Datum van oprichting
08-10-2013
Vestigingsland
Luxemburg
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
België, Luxemburg, Nederland, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A., Luxembourg branch
Morningstar rating â„¢

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Initiële inleg € 1
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
LU0927664382
Kempen (Lux) Euro Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Badenerstrasse 567, Postbus 1292, 8048 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website ) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.
Kempen (Lux) Euro Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Badenerstrasse 567, Postbus 1292, 8048 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website ) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.