Kempen Lux Euro Credit Fund - Class JD

Profiel

Kempen International Funds SICAV – Kempen (Lux) Euro Credit Fund (het Fonds) belegt hoofdzakelijk in bedrijfsobligaties die een goede kredietwaardigheid hebben (investment grade rating van BBB- of hoger) en zijn genoteerd in euro’s. Het Fonds belegt voor een klein deel in bedrijfsobligaties die geen deel uitmaken van de benchmark. In de benchmark, de Markit iBoxx Euro Corporates Index, zijn alleen leningen met een investment grade rating opgenomen.

Door een actief beleggingsbeleid wordt beoogd een hoger totaal rendement te behalen dan dat van de benchmark. Daartoe wordt een gespreide portefeuille aangehouden en worden beleggingsrisico’s continu gemonitord. De selectie van beleggingen in de portefeuille vindt plaats na grondige analyse van de debiteur en leningsvoorwaarden.

In het belang van de belegger is er besloten over te gaan tot een soft close van het Fonds per 5 januari 2016. Het Fonds zal dagelijkse instroom onder de 5 miljoen euro blijven accepteren van alleen bestaande beleggers. Voor beleggingen boven de 5 miljoen euro moet er contact worden opgezocht met de relatiebeheerder van het Fonds. Verkoop van het Fonds blijft gewoon mogelijk. Meer informatie over de soft close is te vinden in de Notice to Shareholders onder de tab Documenten. Het doel van de duration hedged aandelenklasse JD is om het renterisico van de portefeuille te verminderen en daarmee de impact van wijzigingen in de Duitse Sovereign Curve op het rendement van de aandelenklasse.

Beheerteam

Alain van der Heijden, Rik den Hartog, Heinie Hakker, Harold van Acht, Sipke Moes, Luuk Cummins, Pim van Mourik Broekman, Quirijn Landman

Rendement per 31-07-2017 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-07-2017

Slide to see more
  Fonds
1 maand 0,5 %
3 maanden 1,1 %
Dit jaar 1,6 %
2014 2,4 %
2015 -1,0 %
2016 1,2 %
3 jaar (op jaarbasis) i 0,8 %
5 jaar (op jaarbasis) i 2,6 %
Sinds start (op jaarbasis) i 2,6 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 1.871,57 M 31-07-2017
Aantal uitstaande aandelen/participaties
18.712 31-07-2017
Intrinsieke waarde i
EUR 1.017,83 15-08-2017
Morningstar rating â„¢
Morningstar Analyst rating
Silver

Beleggingskarakteristieken per 31-07-2017

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 275 2048
Duration i 0,1 5,3
Gewogen rating A- BBB+
Kempen (Lux) Euro Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Badenerstrasse 567, Postbus 1292, 8048 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Marktontwikkelingen per 31-07-2017

In juli liet de iBoxx Euro Corporate Index een spreadverkrapping van 8 basispunten zien tot een opslag van 103 basispunten boven de staatsleningencurve. De index boekte een absoluut rendement van 0,78%. De Duitse 10-jaarsrente sloot juli hoger op 0,54%, 7 basispunten meer dan aan het eind van juni.

Het positieve sentiment op de bedrijfsobligatiemarkt werd voornamelijk gedreven door een drietal ontwikkelingen in juli.

Ten eerste hebben de relatief solide bedrijfsresultaten over het tweede kwartaal zorgen bij beleggers over de ontwikkeling in kredietwaardigheid bij bedrijven verder weggenomen. De herstellende Europese economie zorgt bij banken, bijvoorbeeld, voor een afname in de provisies die zij moeten nemen voor slechte leningen en tegelijkertijd voor een groeiende vraag naar bancaire diensten. Dit is positief voor hun commissie-inkomsten. Ook heeft de sterke Europese economie en het toenemende geloof in de houdbaarheid van de Europese muntunie gezorgd voor een oplevende secundaire markt voor slechte leningen waardoor vooral banken uit de periferie hun balansen versneld kunnen opschonen. Niet-financiële instellingen profiteren ook van de aantrekkende economische groei, maar ook van het specifieke herstel in sectoren die, tot zeer recentelijk, zwaar onder druk stonden, waaronder de olie & gas-, mijnbouw- en agrarische sectoren.

Ten tweede heeft Mario Draghi de markten gerustgesteld dat een versnelde afbouw van het obligatieopkoopprogramma van de ECB niet voor handen is. Draghi benadrukte in zijn toespraak op 20 juli dat een zeer ruim monetair beleid voorlopig nodig zal blijven om de 2% inflatiedoelstelling op termijn te realiseren. Hiermee matigde Draghi zijn uitspraken in juni, toen hij aangaf dat deflatoire invloeden in Europa plaats aan het maken waren voor reflatoire invloeden. Ondanks het feit dat de ECB zich niet openlijk eraan heeft gecommitteerd, lijkt het er op dat het bedrijfsobligatie-inkoopprogramma, de zogenaamde Corporate Sector Purchase Programme (CSPP), niet proportioneel is verminderd in lijn met de afbouw van het QE-programma sinds april van dit jaar.

De laatste positieve ontwikkeling in de markt was de zeer beperkte uitgifte van nieuwe bedrijfsobligaties. Het aanbod van nieuwe obligaties in juli was EUR 20,2 miljard en daarmee ongeveer 62% lager dan in juni en 17% minder dan in juli 2016. Instellingen uit niet-financiële sectoren hebben afgelopen maand voor EUR 13,0 miljard aan nieuwe obligaties geplaatst. Instellingen uit de financiële sector hebben EUR 7,2 miljard aan nieuwe obligaties uitgegeven. Gedurende de eerste zeven maanden van het jaar was het aanbod van nieuwe obligaties EUR 341,9 miljard, een beperkte daling van 5% ten opzichte van vorig jaar.

Portefeuille-ontwikkelingen per 31-07-2017

Gedurende de maand varieerde de mate van gevoeligheid van de portefeuille voor marktontwikkelingen tussen de 105% en 112%. Hiermee had de portefeuille een relatief licht overwogen positionering in termen van marktrisico.

Onze positionering in de telecom-, nutsbedrijven- en basismaterialensector deed het relatief goed in juli. Daarentegen droeg onze positionering in de auto-, energie- en vrijetijdssector negatief bij. Onze liquiditeitspositie (in de vorm van kasmiddelen en staatsobligaties) pakte negatief uit.

Op bedrijfsniveau was er een positieve bijdrage van de overwogen posities in AT&T, CTE, Glencore en Allianz. Daarentegen droegen de onderwogen posities in Credit Mutuel en Groupama en de overwogen posities in ZF Friedrichshafen en Schaeffler negatief bij.

In juli heeft het Fonds geparticipeerd in nieuwe uitgiften van Nationwide Building Society (achtergesteld), Unilever, ALD, Steinhoff, National Grid, Sodexho, ADO Properties en Atlantia.

Vooruitzichten
Indices die volatiliteit meten zijn gedaald naar de laagste niveaus van de afgelopen tien jaar. Ook de markt voor bedrijfsobligaties wordt gekenmerkt door zeer geringe volatiliteit. Dit is ondanks een verscheidenheid aan risico’s, waaronder: 1) krapper wordend monetair beleid (o.a. door renteverhogingen in de VS en een vermindering in de omvang van de balans van de Fed; eventuele verdere afbouw van het ECB-obligatieopkoopprogramma) wat een negatieve impact zou kunnen hebben op toekomstige economische groei; 2) de toenemende druk van activistische aandeelhouders op managementteams om maatregelen te nemen die op korte-termijn “aandeelhouderswaarde” creëren, maar op lange termijn de kredietwaardigheid en innovatiekracht van bedrijven kunnen verzwakken; 3) de snelle opmars van nieuwe technologieën die bestaande businessmodellen kunnen ondermijnen in onder andere de retail-, auto- en energiesector; en 4) een gestage vermindering in de capaciteit van het Westen om geopolitieke stabiliteit en veiligheid in de wereld te waarborgen en een afbrokkelende consensus ten aanzien van de voordelen en noodzaak van vrije handel en multilaterale samenwerking.

Wij zijn bezorgd over de discrepantie tussen de hierboven geschetste risico’s en het gebrek aan volatiliteit in de markt. Ook de historisch gezien minder aantrekkelijke spreadniveaus en de geringe dispersie die er op dit moment is in de renteopslagen die bedrijven met zeer uiteenlopende kredietwaardigheden moeten betalen om zichzelf te financieren baren ons zorgen. Daarom zijn wij, ondanks de verbeterende economische omgeving in Europa en de aanhoudende steun voor de bedrijfsobligatiemarkt die voortvloeit uit de ECB’s CSPP, van plan om ons relatief conservatieve positionering te handhaven op de korte termijn.
Kempen (Lux) Euro Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Badenerstrasse 567, Postbus 1292, 8048 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Rendement per 31-07-2017 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-07-2017

Slide to see more
  Fonds
1 maand 0,5 %
3 maanden 1,1 %
Dit jaar 1,6 %
2014 2,4 %
2015 -1,0 %
2016 1,2 %
3 jaar (op jaarbasis) i 0,8 %
5 jaar (op jaarbasis) i 2,6 %
Sinds start (op jaarbasis) i 2,6 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 20,49
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
23-01-2017
Aantal dividenduitkeringen per jaar
1
Dividendkalender
Kempen (Lux) Euro Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Badenerstrasse 567, Postbus 1292, 8048 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Looptijdverdeling (31-07-2017)

Fonds
Benchmark
22,4 %
0-3 jaar
21,1 %
13,3 %
3-5 jaar
27,5 %
29,6 %
5-7 jaar
21,3 %
17,5 %
7-10 jaar
21,9 %
14,7 %
> 10 jaar
8,3 %
2,5 %
Cash
0,0 %
Totaal
100 %
100 %

Sectorverdeling (31-07-2017)

31,8 %
Banken
16,8 %
Consumentengoederen & diensten
8,8 %
Telecom & technologie
8,4 %
Financiële dienstverlening & Onroerend Goed
7,3 %
Nutsbedrijven
5,8 %
Industrie
5,1 %
Verzekeringen
3,4 %
Overig
3,0 %
Energie
2,9 %
Basismaterialen
2,3 %
Supranationaal
1,9 %
Gezondheidszorg
1,5 %
Asset Backed Securities
1,1 %
Staatsleningen
Totaal
100 %
De cashpositie is opgenomen onder de post ‘Overig’.

Ratingverdeling (31-07-2017)

Fonds
Benchmark
6,5 %
AAA
0,6 %
6,1 %
AA
11,1 %
35,2 %
A
39,3 %
40,0 %
BBB
49,0 %
5,4 %
BB
0,0 %
4,2 %
Not Rated
0,0 %
2,5 %
Cash
0,0 %
Totaal
100 %
100 %
De ratingverdeling van het fonds is gebaseerd op de Bloomberg Composite methode. De ratingverdeling van de benchmark is gebaseerd op de ratingverdeling die de leverancier Markit iBoxx hanteert.

Top 10 belangen (31-07-2017)

1,0 %
1.375% Goldman Sachs 2017-24
0,9 %
1.379% Bank of America 2017-25
0,8 %
0.625% Landwirtsch.Rentebank 2015-30
0,8 %
4.000% Rabobank 2012-22
0,8 %
1.250% KFW 2016-36
0,8 %
1.000% Credit Suisse 2016-23
0,8 %
1.250% ING Bank 2014-19
0,8 %
1.125% Svenska Handelsbanken 2015-22
0,7 %
1.500% BMW 2012-18
0,7 %
0.000% KFW 2017-22
Totaal
8,1 %
Kempen (Lux) Euro Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Badenerstrasse 567, Postbus 1292, 8048 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,32 %
Service fee i
0,10 %
Taxe d'abonnement i
0,01 %
Verwachte lopende kosten i
0,43 %

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,25 %
Swing factor neerwaarts i
0,25 %
Meer over ons swing factor beleid
Swingfactor wordt toegepast mits het saldo van in- en outflow (ultimo handelsdag) uitkomt boven een vooraf bepaald percentage (de zogenaamde ‘threshold’) van het fondsvermogen. De hoogte van de threshold kan variëren; desgevraagd informeert KCM beleggers over de hoogte van de drempel die in het verleden is toegepast. Per 7 juli 2015 is de swingfactor aangepast van 0,20% naar 0,25%.
Kempen (Lux) Euro Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Badenerstrasse 567, Postbus 1292, 8048 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
JD i
Type belegger
Institutioneel
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
Markit iBoxx Euro Corporates Index
Duration hedged
Ja
Beleggingsstrategie
Bedrijfsobligaties
Universum
Bedrijfsobligaties genoteerd in euro
Datum van oprichting
24-07-2012
Vestigingsland
Luxemburg
Geregistreerd voor aanbieding in
België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Zwitserland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Morningstar rating â„¢
Morningstar Analyst rating
Silver

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Initiële inleg € 50.000, vervolginschrijvingen € 10.000
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
LU0772264270
Kempen (Lux) Euro Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Badenerstrasse 567, Postbus 1292, 8048 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.
Kempen (Lux) Euro Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Badenerstrasse 567, Postbus 1292, 8048 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

KCM Vision

Kempen Capital Management is an asset manager with a long-term investment approach. We strongly believe in engaged shareholdership that benefits all stakeholders. As a long-term responsible investor, we firmly believe that active ownership and shareholder engagement contribute to positive change across the board.

Our KCM wide approach to responsible investment

To put our vision into action we engage with our investment targets on a wide array of strategic, financial, environmental, social and governance (ESG) topics. Our long-term investment worldview paired with thorough analysis and an experienced and diverse ESG team allow us to use both voting and engagement as means to consistently encourage positive change. Through this process of constructive engagement, we are able to contribute to the development of principles and standards of corporate responsibility within companies.

Fund approach to Responsible Investment

The Kempen credit funds do not invest in companies that are either on the KCM exclusion or avoidance list. The focus in Kempen (Lux) Euro Credit Fund and Kempen (Lux) Euro Credit Fund + lies with the worst performing companies in terms of ESG. Companies that have a MSCI ESG rating ? B (on a scale where AAA is the highest and CCC is the lowest), a fail on the UN Global compact or a red flag on Impact Monitor, are selected for further analysis. Our sector specialist assesses the materiality of the ESG issue and its implications for the credit profile of the company. If an issue is deemed material, our first objective is to engage with the company on the issue. If we can conclude from the engagement that the ESG concerns are not structural and if the company is willing to improve, we make an adjustment in the determination of the relative value of the company's securities. In severe cases where we do not see any prospect of improvement we forego investment in the company.

Kempen (Lux) Euro Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Badenerstrasse 567, Postbus 1292, 8048 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.