Kempen Lux Euro Credit Fund - Class I

Profiel

Kempen International Funds SICAV – Kempen (Lux) Euro Credit Fund (het Fonds) belegt hoofdzakelijk in bedrijfsobligaties die een goede kredietwaardigheid hebben (investment grade rating van BBB- of hoger) en zijn genoteerd in euro’s. Het Fonds belegt voor een klein deel in bedrijfsobligaties die geen deel uitmaken van de benchmark. In de benchmark, de Markit iBoxx Euro Corporates Index, zijn alleen leningen met een investment grade rating opgenomen.

Door een actief beleggingsbeleid wordt beoogd een hoger totaal rendement te behalen dan dat van de benchmark. Daartoe wordt een gespreide portefeuille aangehouden en worden beleggingsrisico’s continu gemonitord. De selectie van beleggingen in de portefeuille vindt plaats na grondige analyse van de debiteur en leningsvoorwaarden.

Beheerteam

Alain van der Heijden, Joost de Graaf, Bart aan den Toorn, Harold van Acht, Lizelle du Plessis, Kim Lubbers, Tetiana Kharlamova, Arif Bagasrawalla

Rendement per 31-08-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-08-2022

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -4,2 % -4,2 %
3 maanden -3,1 % -3,3 %
Dit jaar -11,5 % -12,1 %
2019 6,7 % 6,3 %
2020 3,9 % 2,7 %
2021 -1,1 % -1,1 %
1 jaar (op jaarbasis) -12,7 % -13,3 %
3 jaar (op jaarbasis) i -3,6 % -4,1 %
5 jaar (op jaarbasis) i -0,7 % -1,2 %
Sinds start (op jaarbasis) i 3,7 % 2,8 %
Op 20 juni 2013 is Kempen Euro Credit Fund (KECF) gefuseerd met Kempen (Lux) Euro Credit Fund (het Fonds). De performancegrafiek en performancetabel laten tot juli 2011 (start van klasse I van het Fonds) de performance zien van KECF. De gemiddelde TER op jaarbasis over de periode april 2008 tot juni 2013 is 0,92%. De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 898,16 M 31-08-2022
Omvang aandelenklasse
EUR 651,85 M 31-08-2022
Aantal uitstaande aandelen/participaties
482.888 31-08-2022
Intrinsieke waarde i
EUR 1.315,58 03-10-2022
Morningstar rating â„¢
Het omloopsnelheidscijfer is per einde boekjaar van het fonds en wordt een keer per jaar geüpdatet.

Beleggingskarakteristieken per 31-08-2022

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 371 3449
Duration i 4,9 4,8
Effectief rendement 3,4 %
Kempen (Lux) Euro Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Badenerstrasse 567, Postbus 1292, 8048 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website ) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Ontwikkelingen per 31-08-2022

In augustus liet de iBoxx Euro Corporates Index een spreadverruiming van 8 basispunten zien tot 115 basispunten boven de swapcurve. Dit komt overeen met ongeveer 214 basispunten boven de staatsleningencurve. De index behaalde een totaalrendement van -4,24%. De tienjaarsrente op Duitse staatsobligaties sloot augustus af op +1,54%, een stijging van 72 basispunten ten opzichte van eind juli 2022.

De bedrijfsobligatiemarkten konden in de eerste weken van augustus het sterke momentum van juli vasthouden. Door de kapitaalinstroom in deze beleggingscategorie, in combinatie met een gebrek aan nieuw aanbod, stonden de risico-opslagen (spreads) op bedrijfsobligaties onder neerwaartse druk. Halverwege augustus bereikten de spreads rond 97 basispunten het laagtepunt. Op dat moment kwam de emissieactiviteit weer op gang. Voor de zomer hoopten sommige emittenten nog dat de inflatie zou afzwakken en de rente zou dalen. Die hoop vervloog en ondernemingen besloten om eerder dan gebruikelijk in augustus nieuwe obligatieleningen te plaatsen. Om zeker van een succesvolle plaatsing te zijn, moesten ze aantrekkelijke uitgiftepremies bieden die in meerdere gevallen 20 bp bereikten. Hierdoor werden de curves op de secundaire markten ruimer en bewogen de spreads zich in hun totaliteit naar hogere niveaus.

Door de marktrally in de zomer verruimden de financiële condities, terwijl centrale banken deze juist krap wilden houden om de economie af te koelen. De inflatie bleef daarentegen veel te hoog, hoewel de eerste tekenen van stabilisering zichtbaar werden onder invloed van lagere grondstoffenprijzen. Centrale banken wereldwijd voerden hun anti-inflatieretoriek op met het oog op het behoud van krappe financiële condities. Dit tastte het risicosentiment aan. Staatobligaties bereikten in augustus eerder dan bedrijfsobligaties het laagste punt en liepen vanaf dat moment geleidelijk op. De rente op tienjarige staatsobligaties steeg met 72 bp in Duitsland, 77 bp in Frankrijk en 87 bp in Italië.

De meeste economische cijfers die in augustus werden gepubliceerd, bevestigden de vertraging van de wereldeconomie. Zo bereikte de wereldwijde samengestelde inkoopmanagersindex (PMI) in juli op 50,8 de laagste stand in 22 maanden. In het algemeen waren de economische cijfers echter iets beter dan verwacht; dit bleek uit de verrassingsindex. Al met al blijft het heel onzeker hoe de wereldeconomie zich gaat ontwikkelen. De onzekerheid is vooral in Europa groot: na zes maanden van oorlog in Oekraïne is een staakt-het-vuren nog altijd niet in zicht terwijl een recessie deze winter steeds waarschijnlijker wordt nu de energiecrisis zich hier steeds verder verdiept. Dankzij de hervatting van de Oekraïense graanexport via de haven van Odessa is de druk op de mondiale voedselprijzen iets verlicht, maar hier staat tegenover dat Rusland de uitvoer van gas naar Europa verder heeft beperkt. Dit dreef, in combinatie met de aankondiging dat de Nord Stream 1-pijpleiding vanwege niet-regulier onderhoud werd afgesloten, de gemiddelde gasprijs in de loop van de maand op tot nieuwe recordhoogtes.

In de VS, waar de groei al twee achtereenvolgende kwartalen negatief is, verschenen in augustus enkele heel positieve economische cijfers. Zo was de werkgelegenheid in de VS verrassend sterk: het aantal nieuwe banen (ex agri) overtrof in juli met 528.000 ruimschoots de marktverwachting van slechts 250.000. Ook op details liet het arbeidsmarktrapport een positief beeld zien: de werving van personeel nam in alle sectoren aanzienlijk toe, het werkloosheidspercentage daalde en de lonen stegen. Tegelijkertijd lijkt de inflatie het hoogtepunt te zijn gepasseerd. De consumentenprijsinflatie (CPI) bedroeg in juli 8,5% jaar-op-jaar tegen 9,1% in juni. De kerninflatie ligt echter nog steeds boven het doel van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed), die zich dan ook hard blijft maken voor bestrijding van de inflatie. Dit kwam duidelijk tot uitdrukking in de nogal agressieve toonzetting van de toespraak die Fed-voorzitter Jerome Powell eind augustus in Jackson Hole hield.

Het bbp van de eurozone in het tweede kwartaal verraste met een groei van 0,7% kwartaal-op-kwartaal in positieve zin. De onderliggende cijfers lieten echter belangrijke verschillen tussen lidstaten zien. Landen die profiteerden van het herstel van de dienstensector na de covid-19-crisis, zoals Spanje, Italië en in mindere mate Frankrijk, deden het in het algemeen goed, terwijl de Duitse economie, die het sterkst van de invoer van Russisch gas afhankelijk is, tot stilstand kwam. Het risico van een recessie blijft echter groot, vooral ook gezien de zwakte van de euro, die tot het pariteitsniveau met de Amerikaanse dollar daalde, en de voorlopige samengestelde PMI voor de eurozone, die in augustus verder daalde en met 49,2 onder de grens tussen groei en krimp kwam.

We houden nog steeds een onderwogen risicopositie vanuit bètaperspectief aan. Gedurende de afgelopen maand hebben we de bètapositionering grotendeels ongewijzigd gelaten. Ruimere spreads en toenemende verschillen bieden nog steeds interessante mogelijkheden vanuit het perspectief van relatieve waarde. Een van de opmerkelijkste transacties in augustus betrof de Nidec 0,046% 2026 obligatie. Eind juli verkochten we onze positie in deze obligaties tegen een z-spread van 20,5 bp omdat deze spread in verhouding tot andere obligaties met een vergelijkbare rating krap was. Medio augustus ging de prijs van de obligaties zonder aanwijsbare reden plotseling onderuit. We kochten toen in verschillende kleinere transacties tegen z-spreads van maximaal 171 bp. Even onverwacht zaten de obligaties vervolgens weer in de lift, maar we bleven bijkopen, voor het laatst in de ochtend van 24 augustus tegen een z-spread van 127 bp. Hierna stortte de spread echt in en zes uur later verkochten we een eerste blok tegen een z-spread van 41,5 bp. In geld uitgedrukt betekent dit een 3% hogere prijs: een heel sterk rendement voor een obligatie met een A3-rating binnen een uiterst kort tijdbestek.

Het aanbod van bedrijfsobligaties bedroeg in augustus EUR 38,7 miljard bruto. Voor de maand augustus was dit een van de hoogste bedragen ooit. De verdeling tussen financiële sector en bedrijfsleven was EUR 23,9 miljard versus EUR 14,8 miljard. Het netto aanbod was EUR 21,7 miljard positief. De uitgiftepremies bleven hoog met gemiddeld 20 bp. De vooruitzichten voor de emissieactiviteit zijn momenteel onzeker. Het aanbod blijft in het bedrijfsleven duidelijk achter bij het gemiddelde van de laatste paar jaar en is in de financiële sector ongeveer gelijk aan het gemiddelde. Het lijkt erop dat ondernemingen bereid en in staat zijn om af te wachten of de financieringskosten weer gaan dalen wanneer de inflatie is ‘verslagen’. Omdat de inflatie vermoedelijk hardnekkig is, verwachten we dat ondernemingen door de zure appel heen zullen moeten bijten en in de komende kwartalen wel nieuwe obligaties zullen uitgeven.

De vraag naar bedrijfsobligaties met investment grade (IG) rating hield in augustus aan, al verflauwde de vraag wel aan het einde van de maand. Volgens gegevens van JP Morgan was er in augustus sprake van een cumulatieve wekelijkse instroom van in totaal EUR 1,2 miljard (circa 1,1% van het beheerd vermogen). Het zwaartepunt van de kapitaalinstroom lag bij beleggingsfondsen (ETF’s).

De portefeuille behaalde een rendement van -4,12% (voor aftrek van kosten en vergoedingen). Dit was 12 bp beter dan het benchmarkrendement van -4,24%. Gedurende de maand varieerde de gevoeligheid van de portefeuille voor marktontwikkelingen tussen 97% en 100%, gemeten naar bèta. De portefeuille is nog steeds onderwogen in termen van spread duration, hoofdzakelijk in het langere stuk van het universum van bedrijfsobligaties waar de rentecurves nog altijd vlak zijn. Het fonds houdt bovendien beleggingen aan in defensieve, niet in de benchmark vertegenwoordigde segmenten zoals gedekte obligaties en leningen van agentschappen en supranationale instellingen. De portefeuille is nog steeds sterk onderwogen in het segment BBB; dit weerspiegelt de krappe waarderingen op emittentniveau gegeven alle markt- en economische onzekerheden.

Doordat de spreads per saldo uitliepen in de afgelopen maand, leverde onze positionering in defensieve, niet in de benchmark opgenomen segmenten (gedekte obligaties, leningen van agentschappen en supranationale instellingen en kasgelden) een positieve bijdrage aan het rendement. Onze positionering in auto’s & onderdelen, olie & gas en voedingsmiddelen & dranken voegde in de afgelopen maand waarde toe, terwijl de allocatie aan verzekeraars en nutsbedrijven het rendement drukte. Op ondernemingsniveau pakten onze overwogen posities in Eni, Fraport en Volkswagen gunstig uit. Negatieve bijdragen aan het rendement waren afkomstig van onze overwogen posities in Cadent Finance en Royal Bank of Canada en onze onderwogen positie in Generali.

Het Fonds nam in augustus deel aan obligatie-uitgiftes van onder meer Saint Gobain, SegroPLP, Eurogrid, RWE, British Telecom, EON, Volvo, Siemens, GBL en Prologis European Logistics. In de financiële sector schreven we in op emissies van onder meer Helaba, ING Group, Nordea, KBC, Credit Agricole, Swiss Life, NN Group, BNP Paribas, Svenska Handelsbanken, Deutsche Bank, Nationwide, NatWest Group en Allianz.

Vooruitzichten
Hoewel de spreads op bedrijfsobligaties weer iets zijn uitgelopen, blijven we voorzichtig. De risico’s zijn naar onze mening toegenomen: een langer voortdurende invasie van Oekraïne door Rusland, de onzekerheid rond de energievoorziening en -zekerheid in Europa, een zwakkere groei van de wereldeconomie en een hardnekkig hoge inflatie. We zijn nog steeds vrij pessimistisch en denken dat de spreads kunnen uitlopen. De belangrijkste redenen zijn het zwakkere macro-economische klimaat, de verwachte agressieve renteverhogingen door centrale banken en het effect van kwantitatieve monetaire verkrapping wereldwijd op langere termijn. De bedrijfsresultaten over het tweede kwartaal van 2022 waren robuust, maar we zijn bang dat hogere rentes en een mogelijke recessie in zowel Europa als de VS in de komende achttien maanden onvoldoende tot uitdrukking komen in de huidige winstvooruitzichten. De spreads zijn te laag om volledige compensatie te bieden voor de risico’s die wij waarnemen. Technische factoren bieden geen steun: om obligaties te kunnen plaatsen moeten forse uitgiftepremies worden betaald. We verwachten dat de spreads tussen ratingcategorieën groter worden. We zijn daarom duidelijk onderwogen in het segment BBB. Tot slot zijn we ook onderwogen in het lange segment van de bedrijfsobligatiecurve. Dit houdt verband met het verwachte effect van de stijgende rentes op obligaties met langere looptijden.

Kempen (Lux) Euro Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Badenerstrasse 567, Postbus 1292, 8048 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website ) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Rendement per 31-08-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-08-2022

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -4,2 % -4,2 %
3 maanden -3,1 % -3,3 %
Dit jaar -11,5 % -12,1 %
2019 6,7 % 6,3 %
2020 3,9 % 2,7 %
2021 -1,1 % -1,1 %
1 jaar (op jaarbasis) -12,7 % -13,3 %
3 jaar (op jaarbasis) i -3,6 % -4,1 %
5 jaar (op jaarbasis) i -0,7 % -1,2 %
Sinds start (op jaarbasis) i 3,7 % 2,8 %
Op 20 juni 2013 is Kempen Euro Credit Fund (KECF) gefuseerd met Kempen (Lux) Euro Credit Fund (het Fonds). De performancegrafiek en performancetabel laten tot juli 2011 (start van klasse I van het Fonds) de performance zien van KECF. De gemiddelde TER op jaarbasis over de periode april 2008 tot juni 2013 is 0,92%. De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Nee
Kempen (Lux) Euro Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Badenerstrasse 567, Postbus 1292, 8048 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website ) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Looptijdverdeling (31-08-2022)

Fonds
Benchmark
29,2 %
5-7 jaar
18,7 %
27,5 %
3-5 jaar
28,7 %
19,6 %
0-3 jaar
28,8 %
12,7 %
7-10 jaar
15,8 %
10,3 %
> 10 jaar
8,0 %
0,8 %
Cash
0,0 %
0,1 %
Overig
0,0 %
Totaal
100 %
100 %

Sectorverdeling (31-08-2022)

33,8 %
Banken
14,1 %
Consumentengoederen & diensten
10,4 %
Financiële dienstverlening & Onroerend Goed
8,8 %
Nutsbedrijven
8,1 %
Telecom & technologie
7,5 %
Industrie
6,5 %
Gezondheidszorg
4,9 %
Energie
3,6 %
Verzekeringen
1,0 %
Supranationaal
0,7 %
Overig
0,4 %
Basismaterialen
0,3 %
Staatsleningen
Totaal
100 %
De cashpositie is opgenomen onder de post ‘Overig’.

Ratingverdeling (31-08-2022)

Fonds
Benchmark
7,7 %
AAA
0,3 %
3,1 %
AA
8,6 %
36,6 %
A
40,4 %
47,6 %
BBB
50,7 %
2,9 %
BB
0,0 %
1,4 %
Not Rated
0,0 %
0,8 %
Cash
0,0 %
Totaal
100 %
100 %
De ratingverdeling van het fonds is gebaseerd op de Bloomberg Composite methode. De ratingverdeling van de benchmark is gebaseerd op de ratingverdeling die de leverancier Markit iBoxx hanteert.

Top 10 belangen (31-08-2022)

1,3 %
1.875% Volkswagen Bank 2019-24
1,1 %
0.050% Sparebank 1 Boligkredit 2021-28
0,9 %
2.500% Volkswagen Bank 2019-26
0,9 %
1.000% Cheung Kong Infra 2017-24
0,8 %
1.500% CTE CO de Transport Elec 2017-28
0,8 %
0.000% Novartis 2020-28
0,8 %
0.625% KFW 2017-27
0,8 %
2.125% Credit Suisse 2022-26
0,8 %
1.125% European Union 2016-36
0,8 %
1.375% Danske Bank 2022-27
Totaal
9,1 %
Kempen (Lux) Euro Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Badenerstrasse 567, Postbus 1292, 8048 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website ) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Environmental and/or social characteristics promoted

Het Kempen Euro Credit Fund, het Kempen Euro Credit Fund Plus en het Kempen Euro High Yield Fund (de 'Fondsen') vallen onder artikel 8 van de SFDR. Dit betekent dat de Fondsen milieu- en/of maatschappelijke aspecten bevorderen. De Fondsen beleggen in een breed scala aan ondernemingen, waarvan sommige duurzaamheidsdoelstellingen nastreven.

We committeren ons aan de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs in de vorm van doelstellingen op de korte termijn (2025), een ambitie op de middellange termijn (2030) en een commitment op de lange termijn (emissieneutrale belegger in 2050). In 2025 willen we op schema liggen om de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord te realiseren. We volgen de vermindering in de markt volgens een pad dat in lijn met de EU-benchmarks is.

Fund carbon emission targets

ESG Investment process

Aan de bevordering van milieu- en/of maatschappelijke aspecten wordt invulling gegeven door de consistente implementatie van het ESG-beleid van het Fonds. Het ESG-beleid is volledig in het beleggingsproces van onze strategie verankerd via de drie relevante pijlers: uitsluiting, ESG-integratie en actief aandeelhouderschap.

Als onderdeel van het beleggingsproces beoordelen we het ESG-profiel van een onderneming. We kijken naar iedere onderneming afzonderlijk, waarbij we risico’s die in een bepaalde sector van materieel belang zijn, in aanmerking nemen, naast de risicopositie en (governance)praktijken van en informatieverschaffing door de betreffende onderneming. Ondernemingen waarin we beleggen, scoren we op governanceaspecten aan de hand van zowel extern onderzoek als interne evaluatie. Voorts onderzoeken we de betrokkenheid van de onderneming bij eerdere controversiële kwesties en toekomstige ESG-kansen. Op basis van de fundamentele ESG-analyse vormen we ons een mening over de kwaliteit van het ESG-profiel van een onderneming.

Exclusion

Het Fonds past uitsluitingscriteria toe. Hierbij worden internationale standaarden in aanmerking genomen, zoals het UN Global Compact Framework, de OECD Guidelines for Multinational Enterprises, de UN Guiding Principles for Business and Human Rights en onze Principles for Responsible Investment. Het Fonds past aanvullende uitsluitingscriteria toe op basis van betrokkenheid bij producten en bedrijfsvoering.

Key figures

  Kempen criteria Additional criteria
Business conduct
Human Rights
Labour
Environment
Anti Corruption
Product involvement
Controversial Weapons
Tobacco
Thermal Coal
Tar Sands
Adult Entertainment
Alcohol
Animal Welfare & GMO
Gambling
Power Generation Nuclear
Power Generation Carbon Intensive
(Un)conventional Oil & Gas Extraction
Weaponry
Kempen (Lux) Euro Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Badenerstrasse 567, Postbus 1292, 8048 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website ) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

 

SWING FACTOR

Hier vindt u het overzicht met actuele swing factoren.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,320 %
Service fee i
0,10 %
Taxe d'abonnement i
0,01 %
Verwachte lopende kosten i
0,43 %
Kempen (Lux) Euro Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Badenerstrasse 567, Postbus 1292, 8048 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website ) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
I i
Type belegger
Institutioneel
Dividenduitkerend
Nee
Benchmark i
Markit iBoxx Euro Corporates Index
Duration hedged
Nee
Beleggingsstrategie
Bedrijfsobligaties
Universum
Bedrijfsobligaties genoteerd in euro
Datum van oprichting
01-07-2011
Vestigingsland
Luxemburg
Mag alleen aangeboden worden aan professionele beleggers in
België, Duitsland, Finland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A., Luxembourg branch
Morningstar rating â„¢

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Initiële inleg € 50.000, vervolginschrijvingen € 10.000
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
LU0630255346
Kempen (Lux) Euro Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Badenerstrasse 567, Postbus 1292, 8048 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website ) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.
Kempen (Lux) Euro Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Badenerstrasse 567, Postbus 1292, 8048 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website ) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.