Kempen Lux Euro Credit Fund - Class B

Profiel

Kempen International Funds SICAV – Kempen (Lux) Euro Credit Fund (het Fonds) belegt hoofdzakelijk in bedrijfsobligaties die een goede kredietwaardigheid hebben (investment grade rating van BBB- of hoger) en zijn genoteerd in euro’s. Het Fonds belegt voor een klein deel in bedrijfsobligaties die geen deel uitmaken van de benchmark. In de benchmark, de Markit iBoxx Euro Corporates Index, zijn alleen leningen met een investment grade rating opgenomen.

Door een actief beleggingsbeleid wordt beoogd een hoger totaal rendement te behalen dan dat van de benchmark. Daartoe wordt een gespreide portefeuille aangehouden en worden beleggingsrisico’s continu gemonitord. De selectie van beleggingen in de portefeuille vindt plaats na grondige analyse van de debiteur en leningsvoorwaarden.

Beheerteam

Alain van der Heijden, Joost de Graaf, Bart aan den Toorn, Harold van Acht, Lizelle du Plessis, Kim Lubbers, Tetiana Kharlamova

Rendement per 31-05-2021 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-05-2021

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -0,2 % -0,2 %
3 maanden -0,1 % 0,0 %
Dit jaar -1,1 % -0,9 %
2018 -1,1 % -1,3 %
2019 6,3 % 6,3 %
2020 3,5 % 2,7 %
1 jaar (op jaarbasis) 4,2 % 4,4 %
3 jaar (op jaarbasis) i 2,7 % 2,4 %
5 jaar (op jaarbasis) i 2,2 % 2,1 %
Sinds start (op jaarbasis) i 4,8 % 4,1 %
Op 20 juni 2013 is Kempen Euro Credit Fund (KECF) gefuseerd met Kempen (Lux) Euro Credit Fund (het Fonds). De performancegrafiek en performancetabel laten tot januari 2012 (start van klasse A van het Fonds) de performance zien van KECF. De getoonde resultaten van de periode januari 2012 tot en met juni 2013 hebben betrekking op klasse A van het Fonds. De gemiddelde TER op jaarbasis over de periode april 2008 tot juni 2013 is 0,92%. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 1.097,42 M 31-05-2021
Omvang aandelenklasse
EUR 4,78 M 31-05-2021
Aantal uitstaande aandelen/participaties
88.389 31-05-2021
Intrinsieke waarde i
EUR 54,28 21-06-2021
Omloopsnelheid
253,44 %
Morningstar rating â„¢
Morningstar Analyst rating
Neutral
Het omloopsnelheidscijfer is per einde boekjaar van het fonds en wordt een keer per jaar geüpdatet.

Beleggingskarakteristieken per 31-05-2021

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 328 3194
Duration i 5,6 5,3
Effectief rendement 0,5 %
Gewogen rating A- BBB+
Kempen (Lux) Euro Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Badenerstrasse 567, Postbus 1292, 8048 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website ) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Ontwikkelingen per 31-05-2021

In mei liet de iBoxx Euro Corporate Index een spreadverruiming van 4 basispunten zien tot 68 basispunten boven de swapcurve. Dit komt overeen met 98 basispunten boven de staatsleningencurve. De index boekte een totaalrendement van -0,17%. De tienjaarsrente op Duitse staatsobligaties sloot mei af op -0,19%, een stijging van 1 basispunt ten opzichte van eind april.

De volatiliteit nam in mei iets toe doordat er meer tekenen kwamen dat de inflatie in de VS versnelde. De curves van onder het CSSP beleenbare bedrijfsobligaties en obligaties met kortere looptijden (< 8 jaar) ondervonden de hele maand steun. In het niet voor het CSPP in aanmerking komende lange stuk van de curve ontstond er in de laatste week van april verkoopdruk, die ook in de eerste weken van mei aanhield. Eind mei begon de inflatievrees af te zwakken en kwamen de spreads in het lange stuk van de curve weer in.

De Europese obligatierentes liepen in mei aanvankelijk verder op; de spreads op Duitse, Franse en Italiaanse staatsobligaties waren halverwege mei respectievelijk 10, 14 en 21 basispunten gestegen. Dit moet worden gezien tegen de achtergrond van het aanhoudende positieve momentum van stemmingsindicatoren, vaccinatiepercentages en de Amerikaanse consumentenprijsindex (exclusief voedingsmiddelen en energie) die voor het eerst sinds januari 1996 het niveau van 3% bereikte. De inflatie in de eurozone versnelde ook: de consumentenprijsindex steeg in mei met 2%, het hoogste niveau in ruim twee jaar, en de kerninflatie nam toe van 0,7% in april naar 0,9% in mei. Door de geruststellende geluiden vanuit centrale banken wereldwijd en de lichte verzwakking van de Amerikaanse economische cijfers tegen het einde van de maand daalden de spreads echter weer en eindigden ze de maand vrijwel ongewijzigd.

De ECB liet, zoals verwacht, haar belangrijkste beleidstarief in april ongewijzigd op 0%. Vooralsnog ziet het er niet naar uit dat de ECB het aankooptempo onder het PEPP gaat vertragen, al zinspelen sommige bestuursleden hier wel op. We verwachten dat deze geluiden langzaam aan kracht winnen, gezien het groeiende succes van de vaccinatiecampagnes binnen de EU. Op het PEPP-onderdeel van de officiële website van de ECB staat de volgende passage: “De Raad van Bestuur zal de netto activa-aankopen onder het PEPP beëindigen zodra de raad van mening is dat de covid-19-crisis voorbij is, maar in ieder geval niet voor eind maart 2022”.

In de VS steeg de rente op tienjarige Amerikaanse staatsobligaties aanvankelijk met circa 5 basispunten om de maand uiteindelijk 3 basispunten lager op 1,60% af te sluiten, ondanks de onverminderd sterke economische cijfers. De verwachting van de Amerikaanse Fed dat de huidige forse toename van de inflatie van tijdelijke aard zal blijken te zijn, stelt veel marktpartijen blijkbaar gerust, zodat zij zich geen grote zorgen over de huidige cijfers maken.

De macrocijfers bleven in mei in de VS sterk, maar bevatten ook enkele teleurstellingen. Zo liet de werkloosheid een verrassende stijging zien van 6% in april naar 6,1%. De cijfers voor de verwerkende industrie waren ook zwakker, maar lagen nog wel duidelijk boven de grens tussen krimp en groei. De ISM-index voor de verwerkende industrie daalde van 64,7 naar 60,7. De detailhandelsverkopen vielen eveneens tegen. Al met al deden marktpartijen deze cijfers af als slechts een kleine smet op een sterke en verbeterende trend.

De Fed herhaalde dat zij de Amerikaanse economie blijft ondersteunen, ook al heeft zij haar visie op het economisch herstel in positieve zin bijgesteld. De rente ligt nog steeds dicht bij het nulpunt en de aankopen van schuldpapier worden voortgezet in een tempo van USD 120 miljard per maand. Met betrekking tot de inflatie verklaarde Fed-voorzitter Powell het volgende: “Indien de inflatie langere tijd duidelijk boven 2% ligt en het risico ontstaat dat de inflatieverwachtingen oplopen, zullen wij ons instrumentarium gebruiken om de inflatie en de verwachtingen weer in neerwaartse richting te sturen”.

Het effect van de pandemie op de ontwikkelde markten zwakte in mei verder af. Eind mei meldde de John Hopkins University dat wereldwijd meer dan 3,6 miljoen mensen aan covid-19 waren overleden. Voorts brak tegen het einde van de maand het aantal toegediende vaccinaties door de grens van twee miljard. De VS voert het vaccinatietempo nog steeds op. In mei steeg het percentage dat minstens één inenting heeft ontvangen, van circa 40% naar meer dan 50% van de bevolking. In april was dit cijfer ook al met tien procentpunt gestegen. Van de Amerikaanse bevolking is nu 40% volledig gevaccineerd. In Europa neemt het aantal bevestigde besmettingen ook af, terwijl het vaccinatietempo versnelt. Halverwege juni zal meer dan de helft van het Kempen European Credit Team een eerste prik hebben gekregen! De Europese Commissie heeft voorgesteld om de reisbeperkingen te versoepelen voor mensen die volledig tegen covid-19 zijn gevaccineerd. De situatie blijft in veel opkomende markten precair, hoewel ook hier het ergste achter de rug lijkt te zijn. De nieuwe besmettingen in India bereikten rond 5 mei het hoogste aantal (meer dan 400.000 per dag) maar waren aan het einde van de maand weer gedaald tot circa 150.000 per dag. In India zijn ruim 200 miljoen mensen inmiddels één keer ingeënt.

Eind mei presenteerde Biden zijn begrotingsplannen voor begrotingsjaar 2022. Dit omvatte ook het American Families Plan en het American Jobs Plan. In totaal is met de voorgestelde plannen voor 2022 een bedrag van USD 6 biljoen gemoeid. Volgens de NY Times zouden door de plannen, die nog door het Congres worden goedgekeurd, de federale uitgaven tot het hoogste niveau sinds de Tweede Wereldoorlog stijgen en zou het begrotingstekort ook oplopen tot USD 1,3 biljoen per jaar gedurende het hele komende decennium. Het lijdt evenwel geen twijfel dat de Amerikaanse regering de binnenlandse economie zal blijven stimuleren.

Binnen het universum van bedrijfsobligaties lag in mei de focus weer op de primaire markt. De emissieactiviteit ligt in mei altijd op een hoog niveau. De vraag naar bedrijfsobligaties is onverminderd groot. De ECB voert immers het aankooptempo nog steeds op. In mei kocht zij voor EUR 80,7 miljard aan activa onder het PEPP, wat bijna gelijk is aan het bedrag van EUR 80,1 miljard in april en 30% meer is dan het gemiddelde over het eerste kwartaal. De aankopen door de ECB onder het CSPP kwamen in mei uit op EUR 5,4 miljard; dat is in lijn met het gemiddelde bedrag dat sinds het begin van het jaar elke maand is ingekocht. De ECB heeft nu meer dan EUR 300 miljard aan staatsobligaties in portefeuille.

Het aanbod van bedrijfsobligaties bedroeg in mei EUR 35 miljard en het netto aanbod kwam uit op EUR 18 miljard. Op sectorniveau komen de uitgiftes tot dusverre dit jaar vooral van vastgoed (EUR 28 miljard), industrie & chemie (EUR 27 miljard) en nutsbedrijven (EUR 33 miljard). Qua netto aanbod is vastgoed opnieuw de actiefste sector, met bijna EUR 16 miljard tot dusverre dit jaar. Als gevolg van de aanhoudend sterke vraag naar bedrijfsobligaties is er dit jaar een kleine of helemaal geen uitgiftepremie. Begin vorig jaar (voor de covid-19-crisis) was de uitgiftepremie hoog. Bij veel nieuwe uitgiftes is er dit jaar sprake van geen opslag of zelfs een afslag ten opzichte van de bestaande issuercurve. Het aanbod van hybride obligatieleningen vanaf 1 januari ligt in 2021 (EUR 22 miljard) aanzienlijk hoger dan in 2020 (EUR 6 miljard). Veel ondernemingen blijven hybride obligaties uitgeven om hun credit rating te ondersteunen en aflopende hybride leningen te herfinancieren. Hierbij profiteren ze van de lage rentes en spreads. Het aanbod uit de financiële sector bedroeg in mei EUR 26 miljard tegen EUR 15 miljard in mei 2020. Banken hebben in mei meer LT2- en AT1-instrumenten uitgegeven, ondanks de al gezonde solvabiliteitsniveaus. Het totale aanbod sinds 1 januari bedraagt EUR 162 miljard, wat minder is dan de EUR 242 miljard in de eerste vijf maanden van 2020 toen de crisis het aanbod opdreef, maar meer dan de EUR 156 miljard in dezelfde periode van 2019.

In mei waren reizen & recreatie en retail de best presterende sectoren. Beide sectoren profiteerden van de positieve berichten van het covid-19-front dankzij de versnelling van de vaccinaties in Europa. De sterk dalende besmettingscijfers boden regeringen de ruimte om lockdownmaatregelen te versoepelen en economieën verder te heropenen. Omdat beide sectoren zwaar onder deze maatregelen hadden te lijden, werden de spreads krapper.

De afgelopen maand varieerde de gevoeligheid van de portefeuille voor marktontwikkelingen tussen 102% en 110%. Hiermee was de portefeuille overwogen in termen van marktrisico.

Onze positionering in de sectoren vastgoed, infrastructuur, banken en voedingsmiddelen & dranken was relatief succesvol in mei. Daarentegen drukte de positionering in telecommunicatie en verzekeraars het fondsrendement licht.

Op ondernemingsniveau droegen de overwogen posities in Fraport en UBS Group positief bij aan de performance. De onderwogen positie in Unibail-Rodamco voegde ook waarde toe; na de plaatsing van nieuwe obligatieleningen, waarvoor de onderneming een duidelijke opslag moest betalen, liepen de spreads uit. Negatieve bijdragen waren afkomstig van de overwogen positie in Verizon en de onderwogen positie in Total.

Het Fonds nam in mei deel aan obligatie-uitgiftes van onder meer Danone, Metlife, Ericsson, Unibail, Volkswagen en Tennet. In de bankensector schreven we in op emissies van Credit Mutuel, Credit Suisse en Bank of America. Wij stellen ons bij het inschrijven op nieuwe uitgiftes nog altijd terughoudend op aangezien de uitgiftepremies beperkt zijn en de waarderingen aan de hoge kant zijn. Mei is altijd een drukke maand op de emissiekalender; we hebben op een behoorlijk aantal nieuwe leningen ingetekend, maar hebben veel andere emissies aan ons voorbij laten gaan.

Vooruitzichten
Onze visie op de ontwikkeling van de markt blijft vrij positief. De economische ramingen voor de VS en Europa zijn naar boven bijgesteld toen uit recente cijfers bleek dat beide regio’s veerkrachtiger waren dan verwacht. De markt is echter heel gevoelig voor een mogelijke oververhitting van de Amerikaanse economie, die ertoe zou kunnen leiden dat de monetaire autoriteiten de teugels gaan aanhalen. De tot dusverre gepubliceerde bedrijfsresultaten over het eerste kwartaal overtreffen de toch al hoge verwachtingen. We zien echter de eerste tekenen van aandeelhoudersvriendelijk gedrag; enkele ondernemingen verhogen het dividend of starten een omvangrijk aandeleninkoopprogramma. Door de verder inlopende spreads lijken de waarderingen hoog. De technische factoren blijven echter robuust: de ECB voert het tempo van haar obligatieaankopen op en het netto-aanbod is nog steeds gering. Al met al hebben we, gezien deze omstandigheden, besloten om onze overwogen positie in bèta iets te verminderen.

Kempen (Lux) Euro Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Badenerstrasse 567, Postbus 1292, 8048 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website ) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Rendement per 31-05-2021 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-05-2021

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -0,2 % -0,2 %
3 maanden -0,1 % 0,0 %
Dit jaar -1,1 % -0,9 %
2018 -1,1 % -1,3 %
2019 6,3 % 6,3 %
2020 3,5 % 2,7 %
1 jaar (op jaarbasis) 4,2 % 4,4 %
3 jaar (op jaarbasis) i 2,7 % 2,4 %
5 jaar (op jaarbasis) i 2,2 % 2,1 %
Sinds start (op jaarbasis) i 4,8 % 4,1 %
Op 20 juni 2013 is Kempen Euro Credit Fund (KECF) gefuseerd met Kempen (Lux) Euro Credit Fund (het Fonds). De performancegrafiek en performancetabel laten tot januari 2012 (start van klasse A van het Fonds) de performance zien van KECF. De getoonde resultaten van de periode januari 2012 tot en met juni 2013 hebben betrekking op klasse A van het Fonds. De gemiddelde TER op jaarbasis over de periode april 2008 tot juni 2013 is 0,92%. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 0,33
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
14-01-2021
Aantal dividenduitkeringen per jaar
2
Dividendkalender
Kempen (Lux) Euro Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Badenerstrasse 567, Postbus 1292, 8048 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website ) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Looptijdverdeling (31-05-2021)

Fonds
Benchmark
30,0 %
5-7 jaar
21,7 %
27,4 %
3-5 jaar
26,5 %
15,2 %
0-3 jaar
25,2 %
14,7 %
7-10 jaar
16,4 %
10,6 %
> 10 jaar
10,3 %
2,0 %
Cash
0,0 %
0,1 %
Overig
0,0 %
Totaal
100 %
100 %

Sectorverdeling (31-05-2021)

29,9 %
Banken
13,8 %
Consumentengoederen & diensten
10,3 %
Telecom & technologie
8,8 %
Gezondheidszorg
8,6 %
Financiële dienstverlening & Onroerend Goed
8,5 %
Nutsbedrijven
7,8 %
Industrie
4,3 %
Energie
3,9 %
Verzekeringen
2,6 %
Overig
1,6 %
Basismaterialen
Totaal
100 %
De cashpositie is opgenomen onder de post ‘Overig’.

Ratingverdeling (31-05-2021)

Fonds
Benchmark
0,0 %
AAA
0,3 %
5,0 %
AA
8,5 %
40,9 %
A
38,3 %
46,4 %
BBB
52,9 %
4,1 %
BB
0,0 %
1,6 %
Not Rated
0,0 %
2,0 %
Cash
0,0 %
Totaal
100 %
100 %
De ratingverdeling van het fonds is gebaseerd op de Bloomberg Composite methode. De ratingverdeling van de benchmark is gebaseerd op de ratingverdeling die de leverancier Markit iBoxx hanteert.

Top 10 belangen (31-05-2021)

0,9 %
3.000% Volkswagen Fin Serv 2020-25
0,9 %
0.000% Enel 2019-24
0,8 %
0.250% Daimler 2019-23
0,8 %
1.125% Orange 2019-24
0,8 %
0.010% UBS 2021-26
0,8 %
2.125% BNP Paribas 2019-27
0,8 %
1.875% Groupe Bruxelles Lambert 2018-25
0,8 %
2.500% Danaher 2020-30
0,7 %
0.375% Medtronic Global 2019-23
0,7 %
1.000% Cheung Kong Infra 2017-24
Totaal
8,0 %
Kempen (Lux) Euro Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Badenerstrasse 567, Postbus 1292, 8048 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website ) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

 

SWING FACTOR

Hier vindt u het overzicht met actuele swing factoren.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,640 %
Service fee i
0,10 %
Taxe d'abonnement i
0,05 %
Verwachte lopende kosten i
0,79 %
Kempen (Lux) Euro Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Badenerstrasse 567, Postbus 1292, 8048 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website ) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
B i
Type belegger
Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
Markit iBoxx Euro Corporates Index
Duration hedged
Nee
Beleggingsstrategie
Bedrijfsobligaties
Universum
Bedrijfsobligaties genoteerd in euro
Datum van oprichting
20-06-2013
Vestigingsland
Luxemburg
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Morningstar rating â„¢
Morningstar Analyst rating
Neutral

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Initiële inleg € 1
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
LU0630255189
Kempen (Lux) Euro Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Badenerstrasse 567, Postbus 1292, 8048 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website ) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.
Kempen (Lux) Euro Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Badenerstrasse 567, Postbus 1292, 8048 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website ) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Visie & missie van Kempen

Kempen Capital Management (hierna Kempen) is een vermogensbeheerder die gelooft in betrokken aandeelhouderschap en een lange beleggingshorizon omdat daarmee recht wordt gedaan aan de belangen van alle stakeholders. In de dienstverlening aan onze klanten staat waardecreatie centraal. We willen onze klanten helpen om duurzaam vermogen op te bouwen en te behouden dat niet alleen economisch rendement oplevert, maar ook een concrete positieve impact heeft. Daarom vinden we het belangrijk dat Kempen zich een betrokken aandeelhouder toont die vanuit een langetermijnperspectief oog voor milieu-, sociale en goverancekwesties (ESG) heeft.

Hoe Kempen verantwoord belegt

Kempen maakt zich sterk voor duurzame alpha. Ons ESG-beleid steunt daartoe op vier pijlers:

  • ESG-integratie: ervoor zorgen dat we in onze beleggingsanalyses en -processen duurzaamheidsrisico’s en –kansen voldoende meewegen.

  • Uitsluiting en vermijding: niet beleggen in ondernemingen waar sprake is van controversiële activiteiten of gedragingen.

  • Actief aandeelhouderschap: verantwoord omgaan met het kapitaal van onze klanten en onze invloed aanwenden om via dialoog en uitoefening van het stemrecht het gedrag van ondernemingen in specifieke ESG-kwesties te verbeteren en positieve veranderingen in gang te zetten.

  • Positieve impact: beleggen met als doel impact te hebben en een concrete positieve bijdrage te leveren, bijvoorbeeld aan de door de VN geformuleerde Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s).

Â

Om onze missie en visie in praktijk te brengen, gaan we over een breed scala aan strategische, financiële en ESG-kwesties de dialoog aan met ondernemingen in onze portefeuilles. Als actieve aandeelhouder leggen we ons gewicht in de schaal om hun ESG-prestaties te helpen verbeteren. Op deze wijze stellen we enkele van de belangrijkste en meest urgente duurzaamheidskwesties aan de orde die in het bedrijfsleven en de wereld spelen. Onze belangrijkste engagementthema’s zijn: mensenrechten, arbeidsrechten, klimaatverandering en governance.

Â

Samen met andere beleggers leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling van principes en standaarden voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze collectieve engagementinitiatieven zijn op zowel sectoren als specifieke ondernemingen in onze portefeuilles gericht.

Â

Hier vindt u ons complete stemverslag

Klimaatverandering

Kempen vindt als langetermijnbelegger dat klimaatverandering een systemisch risico vormt voor de economie, de maatschappij en het milieu. We willen in onze beleggingsportefeuilles dan ook rekening houden met de risico’s en kansen van klimaatverandering in de komende decennia. Daarom hebben we een commitment afgegeven voor de lange termijn (2050), een ambitie geformuleerd voor de middellange termijn (2030) en doelstellingen vastgelegd voor de korte termijn (2025).

  • 2050: klimaatneutrale beleggingsportefeuilles  Â
  • 2030: beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde beleggingsportefeuilles afgestemd op het pad naar de doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord  Â
  • 2025: beursgenoteerde beleggingsportefeuilles afgestemd op het pad naar de doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord[1]

Â

Hier vindt u het klimaatveranderingsbeleid van Kempen (onder de klimaatveranderingsbeleid).

Â

[1] De CO2e-intensiteit fungeert als ijkpunt op het transitiepad naar een netto-nul-uitstoot. Voor ons is de richting belangrijker dan de snelheid waarmee de CO2e-uitstoot gereduceerd wordt. De feitelijke reductie kan daardoor afwijken van de voorgenomen gemiddelde trendlijn. Het traject wordt afgeleid van het reductiepad van de EU-benchmarks.

Hoe ons fonds verantwoord belegt

Het ESG-beleid van Kempen is voor de vier relevante pijlers – uitsluiting, ESG-integratie en actief aandeelhouderschap – volledig in het beleggingsproces van ons fonds ingebed.

Â

1. Uitsluiting

In lijn met het algemene beleid van Kempen beleggen de Euro Credit-strategieën[2] niet in ondernemingen die op de uitsluitings- of vermijdingslijst van Kempen voorkomen. Ondernemingen op deze lijsten zijn betrokken bij de productie van controversiële wapens, halen hun omzet voor een significant deel uit de productie of distributie van tabak of zijn bij ernstige controversiële kwesties betrokken geraakt. Tevens uitgesloten zijn bedrijven die zich uitsluitend toeleggen op de winning van steenkool of de ontginning van teerzanden omdat aan deze activiteiten nadelige gevolgen voor klimaatverandering verbonden zijn.

Â

2. ESG-integratie

Verantwoord beleggen gaat in de Euro Credit-strategieën van Kempen verder dan alleen de uitsluiting van ondernemingen. ESG-criteria vormen een integraal onderdeel van het beleggingsproces. Om zich een fundamentele mening over een onderneming te kunnen vormen, beoordelen de portefeuillemanagers het bedrijfsprofiel, het financieel profiel en het ESG-profiel. Voor de ESG-beoordeling wordt onderzoek door MSCI ESG Research LLC als basis gebruikt.

Â

Bij een lage score op ESG-criteria wordt voor obligaties van de betreffende onderneming mogelijk een extra renteopslag verlangd en/of wordt een dialoog opgestart. Indien ESG-risico’s als te ernstig worden beoordeeld, wordt een belegging in de onderneming vermeden en/of wordt een bestaand belang verkocht.Â

Â

Het Responsible Investment Team van Kempen screent elk kwartaal de portefeuilles van de Euro Credit-strategieën en bespreekt zijn bevindingen met de portefeuillemanagers. Hierbij wordt speciaal gelet op ondernemingen met een MSCI ESG-rating van B of lager, een ‘fail’ voor toetsing op de criteria van de UN Global Compact of een alert in de MSCI ESG Impact Monitor. Ondernemingen in CO2-intensieve sectoren krijgen ook speciale aandacht. Op het gebied van klimaatverandering geven we de voorkeur aan beleggingen in ondernemingen die risico’s en kansen van klimaatverandering in hun organisatie inbedden en de weg weten in te slaan naar een economie met een lage CO2e-uitstoot.Â

Â

3. Actief aandeelhouderschap

Voor de Euro Credit-strategieën van Kempen onderscheiden we drie soorten engagement: i) engagement gericht op bewustwording, ii) engagement gericht op verandering en iii) beleid- en/of systeemgerelateerd engagement. De eerste vorm van engagement heeft als doel om binnen een onderneming de bewustwording van een bepaalde problematiek te bevorderen en/of meer informatie over een specifieke ESG-kwestie te verzamelen. De tweede vorm van engagement, die mogelijk voortvloeit uit de eerste vorm, beoogt een specifiek SMART-doel te verwezenlijken. De derde vorm is erop gericht om overheidsbeleid of een systeem dat voor de bredere kapitaalmarkten relevant is, te verbeteren.Â

Â

Ons engagementproces omvat vier mijlpalen:Â

1. Zorgen worden aan onderneming kenbaar gemaakt

2. Onderneming erkent de kwestie

3. Onderneming bepaalt strategie / stemt in met verbeteractie

4. Onderneming implementeert strategie.Â

Â

Ons engagement kan bij ieder van de eerste drie mijlpalen beginnen. Wanneer een mijlpaal is bereikt, wordt dit in het engagementdossier aangetekend en wordt het proces van de volgende mijlpaal gestart. Nadat de vierde mijlpaal is bereikt, wordt het engagementdossier gesloten, maar blijven we de onderneming nog wel volgen. Mocht een onderneming op enig moment weigeren om mee te werken, dan moet verkoop van het belang worden overwogen. De bereidheid tot samenwerking meten we aan de hand van vastgestelde tijdlijnen. Op het gebied van klimaatverandering volgen we niet alleen een generieke benadering, maar ook een sectorspecifieke aanpak die gericht is op de sectoren met de grootste CO2e-uitstoot (olie en gas, nutsvoorzieningen). Daarbinnen richten wij ons op de bedrijven en sub-sectoren met de hoogste CO2e-intensiteit. Zij nemen het grootste deel van de wereldwijde CO2e-uitstoot voor hun rekening.

Â

Op dit moment lopen er geen engagementcases voor ondernemingen in de portefeuille van het Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund. In 2018 zijn we voor de Euro Credit-strategieën de dialoog met Bayer aangegaan. Na de acquisitie van Monsanto zit Bayer nu met enkele significante controversiële kwesties op het gebied van genetisch gemodificeerde organismen in zijn maag. Doel van ons engagement is een formele, schriftelijke verklaring van de onderneming te krijgen dat kleine boerenbedrijven die onbedoeld gebruik van onder licentie van Bayer gemodificeerde gewassen maken, niet worden vervolgd. Verder is Bayer gevraagd om een doelstelling te bepalen voor het aantal kleine boeren dat voorlichting over zijn gewasbeschermingsproducten krijgt.Â

Â

Nog doorlopende engagementcases betreffen Volkswagen over de bedrijfscultuur, Cez over het gebruik van steenkool (de engagement factsheet kunt u hier vinden), Glencore over klimaatmaatregelen (de engagement factsheet kunt u hier vinden) en Huntsman over de verschaffing van ESG-informatie. MSCI ESG heeft in juli 2018 Huntsman opgewaardeerd van ‘CCC’ naar ‘B’ en Huntsman geeft in het in 2018 gepubliceerde duurzaamheidsverslag voor het eerst een overzicht van de geboekte vooruitgang met betrekking tot de tien principes van de UN Global Compact.

Â

4. Impact

Ten aanzien van klimaatverandering heeft het fonds de volgende voorkeuren:

  • we prefereren groene obligaties boven niet-groene obligaties als het risico/rendementsprofiel identiek is. Voor 2025 luidt onze doelstelling om op ‘comply or explain’-basis in groene obligaties te beleggen (op voorwaarde dat deze obligaties in de beleggingsstrategie passen). De duurzaamheidsdoelstellingen dienen relevant te zijn, terwijl ook rekening dient te worden gehouden met de karakteristieken van de beleggingsstrategie.
  • we prefereren ‘Sustainable(-Linked) / SDG-Linked’ obligaties boven conventionele obligaties als het risico/rendementsprofiel identiek is. We merken ook hierbij op dat de specifieke criteria bij iedere obligatie afzonderlijk beoordeeld dienen te worden.

Â

[2]Kempen (Lux) Euro Credit Fund, Kempen (Lux) Euro Credit Fund Plus, Kempen (Lux) Euro Sustainable Credit Fund en Kempen (Lux) Euro High Yield Fund

Risico's

Meer informatie over de middellange- en langetermijnrisico’s die aan de beleggingen zijn verbonden:Â

Â

--------------------------

* Alhoewel de informatieverschaffers van Kempen Capital Management N.V., waaronder MSCI ESG Research LLC en gelieerde bedrijven (de “ESG-partijen”), informatie betrekken uit bronnen die zij betrouwbaar achten, wordt de originaliteit, juistheid en/of volledigheid van de opgenomen gegevens door geen van de ESG-partijen gewaarborgd of gegarandeerd. Geen van de ESG-partijen biedt enige uitdrukkelijke of impliciete garantie van welke aard dan ook, en de ESG-partijen wijzen hierbij uitdrukkelijk alle garanties van de hand inzake de verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de hierin opgenomen gegevens. Geen van de ESG-partijen aanvaardt enige aansprakelijkheid voor eventuele fouten of omissies in verband met hierin opgenomen gegevens. Voorts is geen van de ESG-partijen, onverminderd het voorgaande, onder welke omstandigheid dan ook aansprakelijk voor directe, indirecte, bijzondere, punitieve, gevolg- of andersoortige schade (met inbegrip van winstderving), ook al zijn zij op de mogelijkheid van dergelijke schade gewezen.

ESG Report
Screening MSCI ESG Research
Screening MSCI ESG Research
UN global impact
Bron nl
disclaimer nl
Kempen (Lux) Euro Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Badenerstrasse 567, Postbus 1292, 8048 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website ) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.