Kempen Global Property Fund NV - N

Profiel

Kempen Global Property Fund N.V. (KGPF) belegt in een geconcentreerde portefeuille van beursgenoteerde vastgoedondernemingen wereldwijd. Doel van KGPF is een bovengemiddeld relatief beleggingsresultaat te behalen.

KGPF wordt beheerd op basis van bottom-up aandelenselectie. De fondsstrategie richt zich op exploiteren van over- en onderwaarderingen van beursgenoteerde onroerendgoedondernemingen in relatie tot de kwaliteit van het onderliggende vastgoed, de financiële balans, de corporate governance-structuur en het vermogen van het managementteam om waarde toe te voegen aan het vastgoed. De milieu-, maatschappelijke en governance (ESG) criteria vormen een integraal onderdeel van het beleggingsproces.

Beheerteam

Jorrit Arissen, Egbert Nijmeijer, Lucas Vuurmans, Anna Niegowska, Robert Stenger, Mihail Tonchev

Rendement per 30-06-2021 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-06-2021

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 4,1 % 3,9 %
3 maanden 9,6 % 8,2 %
Dit jaar 19,9 % 19,2 %
2018 -1,0 % -0,9 %
2019 28,9 % 24,2 %
2020 -18,4 % -16,6 %
1 jaar (op jaarbasis) 25,4 % 26,5 %
3 jaar (op jaarbasis) i 6,2 % 5,8 %
5 jaar (op jaarbasis) i 5,2 % 3,6 %
Sinds start (op jaarbasis) i 9,1 % 7,1 %
De getoonde resultaten van de periodes voor 19 april 2017, de oprichtingsdatum van Kempen Global Property Fund N.V. klasse N, zijn die van Kempen (Lux) Global Property Fund - Klasse I. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De getoonde rendementen in de grafiek zijn geïndexeerd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In verband met Pasen is voor de berekening van de performancecijfers een afwijkende intrinsieke waarde (IW) gebruikt. Deze is berekend o.b.v. slotkoersen van de beleggingen van het Fonds per 29 maart 2018 (Europa), slotkoersen per 2 april 2018 (Noord-Amerika) en op basis van ‘snapshots’ koersen 3 april 2018 (Azië & Pacific).
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 57,96 M 30-06-2021
Omvang aandelenklasse
EUR 57,96 M 30-06-2021
Aantal uitstaande aandelen/participaties
2.626.587 30-06-2021
Intrinsieke waarde i
EUR 23,08 28-07-2021
Transactieprijs i
EUR 23,04 28-07-2021
Morningstar rating â„¢

Beleggingskarakteristieken per 30-06-2021

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 48 351
Dividendrendement i 2,99 % 3,06 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 13.482 M EUR 16.613 M
K/W-verhouding i 34,88
Active share i 74,30 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Ontwikkelingen per 30-06-2021

KGPF boekte in juni een positief rendement en deed het beter dan de benchmark. De grootste positieve uitschieter was het cluster Triple Net Lease VS dankzij onze overwogen posities in Broadstone Net Lease (de opname in indices en de omvang hadden een positief effect) en STAG Industrial. Buiten de VS was juni ook een goede maand voor het cluster gediversifieerd vastgoed Europa. Doordat we hier overwogen waren in Hibernia REIT (kantoorvastgoed in Ierland), Warehouses de Pauw (logistiek vastgoed) en Alstria (kantoorvastgoed in Duitsland), ging de zwakke performance van winkelvastgoed en van indexzwaargewicht Aroundtown aan ons voorbij. Het cluster VK drukte daarentegen KGPFrendement over de afgelopen maand. Dit was hoofdzakelijk te wijten aan onze overwogen positie in Workspace, dat op de korte termijn te lijden had van het besluit van de Britse regering om vanwege de opmars van de deltavariant van het coronavirus de verdere heropening van de samenleving uit te stellen. Hierdoor blijft de bezettingsgraad voorlopig nog laag. Het cluster winkelvastgoed VS behaalde een underperformance. Onze belangen in REIT’s die in gunstig gelegen en aantrekkelijk gewaardeerde winkelstrips beleggen, bleven in juni achter na een sterk relatief rendement in de voorgaande maanden.

Juni was wereldwijd voor vastgoedaandelen opnieuw een positieve maand. De index sloot de maand 2% hoger af in lokale valuta. De verschillen tussen clusters zijn iets kleiner geworden, vooral in vergelijking met de sterk verhoogde niveaus van vorig jaar. Dit ligt ook in de lijn der verwachting, want de geleidelijke normalisatie zowel in de reële economie als op de financiële markten is nu het centrale thema. Vermeldenswaard is de performance van de clusters zorgvastgoed VS en J-Reits (beide +4%) en de clusters Canada en Australië (beide +3%). De laatste twee clusters profiteerden duidelijk van de sterke grondstoffenmarkten, gesteund door de algehele macro-economische situatie. De clusters gediversifieerd vastgoed Europa en kantoorvastgoed VS drukten daarentegen het rendement met elk 1%. Juni is altijd een rustigere maand wat bedrijfsnieuws betreft, maar beleggers zullen hun aandacht vermoedelijk snel verleggen naar het nieuwe cijferseizoen dat begin juli van start gaat. We verwachten dat ondernemingen een nadere indicatie geven van het tempo waarin zij de door de pandemie verloren omzet terugwinnen en, nog belangrijker, van de vooruitzichten voor volgend jaar. Meerdere ondernemingen hebben immers ervoor gekozen om de kat uit de boom te kijken en dus niet met in eerste instantie onnauwkeurige prognoses naar buiten te komen.

Belangrijk vanuit macro-economisch perspectief is dat in de meeste economieën wereldwijd het vaccinatietempo omhooggaat. Het is wel zaak om alert te blijven op de deltavariant van het coronavirus: dit kan immers in meerdere economieën leiden tot vertraging van de groei die op basis van de geplande heropening wordt verwacht. In het Verenigd Koninkrijk is dit reeds het geval. Het land behoorde, samen met de VS, tot de koplopers qua vaccineren maar is door de snelle verspreiding van de deltavariant inmiddels in problemen gekomen. De situatie is nog steeds gunstig voor de vastgoedmarkten: veel institutionele beleggers zijn ruim bij kas en zijn niet langer uitsluitend op zoek naar veilige beleggingen, maar beginnen ook risicovollere beleggingen weer aan hun portefeuille toe te voegen (zowel Core Plus (groei en inkomen) als Value-Add (groei) op de directe vastgoedmarkt). Dit stelt ons in staat om binnen beursgenoteerde vastgoedaandelen kansen te benutten die voortvloeien uit verschillen tussen fundamentals en kasstromen. Wat de fundamentals betreft, wordt voor vastgoedobjecten die moeilijke tijden doormaakten, zoals bioscopen, sportscholen, nevenkantoren en fysieke winkels, inmiddels weer huur geïnd. De grootste verrassing in de afgelopen maand was waarschijnlijk dat bij diverse ketens het winkelbezoek sinds de heropening hoger was dan verwacht. Dit is op de korte termijn een positieve ontwikkeling voor de huuropbrengsten maar we zijn nog steeds ervan overtuigd dat op de lange termijn, afgezien van objecten op diverse heel veerkrachtige locaties, de huurgroei in veel gevallen minimaal zal zijn terwijl investeringen onverminderd noodzakelijk blijven.

In de loop van de maand werd het onvermijdelijke officieel: Washington Prime Group was de volgende vastgoedspecialist in malls in de VS die onder Chapter 11 van de Amerikaanse faillissementswet een reorganisatie aanvroeg. Deze REIT werd in 2014 afgesplitst van Simon Properties en is in de voetsporen getreden van twee andere REIT’s (CBL en Pennsylvania) die in november vorig jaar een aanvraag indienden. De schuldenlast van Washington Prime Group bedroeg voor de aanvraag ongeveer USD 3,5 miljard en slokte daarmee de portefeuillewaarde bijna volledig op. De activa werden op circa USD 4 miljard geraamd maar kwamen in sommige berekeningen nog aanzienlijk lager uit. Ongetwijfeld zullen noodmaatregelen zoals aandelenemissies en kredietfaciliteiten tegen hoge rentes deel uitmaken van het reorganisatieplan. De toekomst van deze REIT blijft echter nog onzeker. Deze gebeurtenissen werpen een schaduw vooruit naar veel Europese winkelvastgoedspecialisten die onder een hoge schuldenlast gebukt gaan terwijl bij de waarderingen vraagtekens geplaatst kunnen worden gegeven het moeilijke marktklimaat voor fysieke winkels.

Hier staat tegenover dat de waarderingen van logistiek vastgoed op het Europees vasteland in juni verder verbeterden. Dream Industrial REIT maakte bekend dat een portefeuille van 31 logistieke vastgoedobjecten (in totaal 827.000 m2 verspreid over zes Europese landen) werd overgenomen van Clarion Partners Europe. De portefeuille is op EUR 882 miljoen gewaardeerd, wat zich vertaalt in een kapitalisatievoet van 4,2%. De portefeuille is volledig verhuurd maar biedt perspectief voor verdere waardecreatie via de aangrenzende percelen van verschillende objecten. Per saldo vormt de transactie een nieuw, duidelijk positief signaal voor het logistieke segment. Het getuigt niet alleen van de kracht van de logistieke sector, maar ook van de onverminderde kracht van de beleggingsmarkt voor logistiek vastgoed.

De beleggingsstrategie van Kempen voor vastgoed kenmerkt zich door een evenwichtige combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve analyse. Met behulp van data-analysetechnologie verzamelt het Real Estate Team van Kempen wereldwijd voor 200.000 vastgoedobjecten meer dan 20 miljoen relevante datapunten. Deze kwantitatieve gegevens worden in onze data-infrastructuur omgezet in waardevolle fundamentele beleggingsinformatie. De voortdurende toename van beschikbare gegevens stelt ons in staat om een steeds beter oordeel te vormen over de kwaliteit, de waarde en het risico van iedere vastgoedbelegging. Naar onze mening leidt dit tot betere beleggingsbeslissingen en een hoger beleggingsrendement tegen een lager risico voor onze klanten.

In aanvulling op de kwantitatieve aanpak analyseert de beleggingsstrategie drie belangrijke kwalitatieve parameters om de juiste waardering te bepalen: de toegevoegde waarde van het management, de kracht van de balans en het ESG-profiel. De portefeuillebeheerders kennen aan iedere onderneming die zij volgen, een score voor deze drie parameters toe. Ondernemingen die bijvoorbeeld op ESG-gebied uitblinken, krijgen een hogere score die een hogere waardering rechtvaardigt.

De portefeuilleconstructie is gebaseerd op clusterneutraliteit. De wereldwijde portefeuille bestaat uit 18 clusters die zijn gedefinieerd als homogene groepen vastgoedmaatschappijen met eenzelfde onderliggende valutapositie. Voorbeelden zijn Australië, kantoorvastgoed VS en Zwitserland. Het portefeuillegewicht van ieder cluster is ongeveer gelijk aan het benchmarkgewicht van dat cluster. Dit levert een gediversifieerde portefeuille op, waarin de valuta- en macro-economische risico’s ten opzichte van de benchmark worden geneutraliseerd. KGPF wijst risicobudget toe op het niveau van de afzonderlijke vastgoedmaatschappijen.

De ESG-criteria (milieu, maatschappij en goed bestuur) nemen al sinds 2011 een heel belangrijke plaats in ons beleggingsproces in. In juni voerden we een dialoog met de Canadese specialist in logistiek vastgoed Granite REIT. Het belangrijkste onderwerp betrof het delen van best practices om klimaatdoelen op wetenschappelijke gronden te bepalen, de voortgang te meten en de uitstoot van broeikasgassen (alle scopes) te verifiëren. Met deze REIT hadden we eerder met succes een discussie over transparantie aangezwengeld. De positieve respons van het managementteam is bemoedigend. Voorts zijn we met Japan Hotel REIT in gesprek gegaan over haar ESG-rating. Leveranciers van ESG-data hadden diverse punten ten aanzien van de kwaliteit van de data onder de aandacht gebracht. Binnenkort zullen we in een whitepaper dieper hierop ingaan.

In juni hebben we diverse wijzigingen in de portefeuille doorgevoerd, ondanks de iets afzwakkende volatiliteit. De wijzigingen vloeiden hoofdzakelijk voort uit koersbewegingen; er was weinig specifiek nieuws in de afgelopen maand, zodat modelgebaseerde aanpassingen beperkt bleven. In het cluster woningvastgoed Europa stond het aandeel Vonovia bloot aan enige verkoopdruk na het bod in contanten op Deutsche Wohnen. We maakten hiervan gebruik om onze positie in de Finse woningvastgoedspecialist Kojamo gedeeltelijk te verkopen en de opbrengst te herbeleggen in deze grote Duitse woningvastgoedspecialist. In Australië voltooiden we de rotatie van Dexus (kantoorvastgoed) naar Vicinity (woningvastgoed). Deze rotatie was grotendeels gebaseerd op het verschil in relatieve waardering dat naar onze mening te groot was geworden. Na een opnieuw sterke performance, mede gesteund door de opname in diverse indices, beëindigden we de positie in Broadstone Net Lease (gediversifieerd Triple Net Lease VS). De opbrengst is voor een deel herbelegd in sectorgenoot W.P. Carey (gediversifieerd maar wel internationaal) en voor een deel in EPR Properties (het aandeel van deze ervaringsgerichte vastgoedspecialist werd tegen een forse korting verhandeld). In Japan speelden we in op de risicorally en slankten we onze positie in Japan Excellent (kantoorvastgoed) af. De opbrengst is herbelegd in Nippon Prologis (logistiek vastgoed) op grond van de ontstane aantrekkelijke waarderingskloof. In het cluster woningvastgoed VS zetten we binnen het segment chaletparken de rotatie voort van Equity Lifestyle naar het gunstiger gewaardeerde Sun Communities.

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 30-06-2021 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-06-2021

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 4,1 % 3,9 %
3 maanden 9,6 % 8,2 %
Dit jaar 19,9 % 19,2 %
2018 -1,0 % -0,9 %
2019 28,9 % 24,2 %
2020 -18,4 % -16,6 %
1 jaar (op jaarbasis) 25,4 % 26,5 %
3 jaar (op jaarbasis) i 6,2 % 5,8 %
5 jaar (op jaarbasis) i 5,2 % 3,6 %
Sinds start (op jaarbasis) i 9,1 % 7,1 %
De getoonde resultaten van de periodes voor 19 april 2017, de oprichtingsdatum van Kempen Global Property Fund N.V. klasse N, zijn die van Kempen (Lux) Global Property Fund - Klasse I. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De getoonde rendementen in de grafiek zijn geïndexeerd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In verband met Pasen is voor de berekening van de performancecijfers een afwijkende intrinsieke waarde (IW) gebruikt. Deze is berekend o.b.v. slotkoersen van de beleggingen van het Fonds per 29 maart 2018 (Europa), slotkoersen per 2 april 2018 (Noord-Amerika) en op basis van ‘snapshots’ koersen 3 april 2018 (Azië & Pacific).

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 0,66
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
26-02-2021
Aantal dividenduitkeringen per jaar
1
Dividendkalender

Risico-analyse (ex post) per 30-06-2021

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -27,73 % -27,73 %
Tracking error i 2,70 % 2,28 %
Information ratio i 0,13 0,90
Beta i 0,95 0,97
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (30-06-2021)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
CubeSmart 0,29 % 9,86 %
Broadstone Net Lease 0,27 % 9,51 %
Equinix 0,25 % 11,77 %
Ventas 0,24 % 7,03 %
STAG Industrial 0,23 % 8,42 %

Top 5 laagste bijdrage (30-06-2021)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Workspace -0,20 % -7,79 %
Grainger -0,05 % -0,73 %
Keppel DC REIT -0,05 % -2,27 %
Pandox AB -0,04 % -8,33 %
Retail Properties of America -0,02 % -1,24 %

Geografische verdeling (30-06-2021)

56,8 %
Verenigde Staten
10,6 %
Japan
5,6 %
Hongkong
5,4 %
Duitsland
4,5 %
Verenigd Koninkrijk
3,3 %
Australië
2,8 %
Canada
2,8 %
Singapore
2,8 %
België
2,7 %
Noord-Europa
1,2 %
Ierland
1,0 %
Zwitserland
0,4 %
Overig
Totaal
100 %

Top 10 belangen (30-06-2021)

4,5 %
Vonovia SE
4,1 %
Avalonbay Communities
3,7 %
Invitation Homes
3,6 %
Equinix
3,5 %
Ventas
3,5 %
Mitsui Fudosan
3,1 %
WP Carey
3,1 %
CubeSmart
3,1 %
Americold Realty Trust
3,0 %
Rexford Industrial Realty
Totaal
35,2 %

Sectorverdeling (30-06-2021)

27,2 %
Industriële waarden
21,1 %
Overig
20,0 %
Kantoren
17,9 %
Woningen
13,8 %
Detailhandel
Totaal
100 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

SWING FACTOR

Hier vindt u het overzicht met actuele swing factoren.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,630 %
Service fee i
0,20 %
Verwachte lopende kosten i
0,84 %
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,84 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2019/2020.

De service fee wordt elk boekjaar opnieuw bepaald op basis van de grootte van het fondsvermogen per laatste dag van het voorgaande boekjaar:
< of gelijk aan EUR 200 miljoen: 0,20%
Tussen EUR 200 en EUR 700 miljoen: 0,15%
>EUR 700 miljoen: 0,10%

Overige kosten

Slide to see more
Swing factor opwaarts i
0,25 %
Swing factor neerwaarts i
0,15 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
N
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
FTSE EPRA Nareit Developed Index
Beleggingsstrategie
Onroerend Goed
Universum
Aandelen wereldwijd
Datum van oprichting
19-04-2017
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administrateur
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Morningstar rating â„¢

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
ja, genoteerd aan de NAV Trading Facility van Euronext
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0012044739
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Formele documentatie overig

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Visie & missie van Kempen

Kempen Capital Management (hierna Kempen) is een vermogensbeheerder die gelooft in betrokken aandeelhouderschap en een lange beleggingshorizon omdat daarmee recht wordt gedaan aan de belangen van alle stakeholders. In de dienstverlening aan onze klanten staat waardecreatie centraal. We willen onze klanten helpen om duurzaam vermogen op te bouwen en te behouden dat niet alleen economisch rendement oplevert, maar ook een concrete positieve impact heeft. Daarom vinden we het belangrijk dat Kempen zich een betrokken aandeelhouder toont die vanuit een langetermijnperspectief oog voor milieu-, sociale en goverancekwesties (ESG) heeft.Â

Hoe Kempen verantwoord belegt

Kempen maakt zich sterk voor duurzame alpha. Ons ESG-beleid steunt daartoe op vier pijlers:

 • ESG-integratie: ervoor zorgen dat we in onze beleggingsanalyses en -processen duurzaamheidsrisico’s en –kansen voldoende meewegen.

 • Uitsluiting en vermijding: niet beleggen in ondernemingen waar sprake is van controversiële activiteiten of gedragingen.

 • Actief aandeelhouderschap: verantwoord omgaan met het kapitaal van onze klanten en onze invloed aanwenden om via dialoog en uitoefening van het stemrecht het gedrag van ondernemingen in specifieke ESG-kwesties te verbeteren en positieve veranderingen in gang te zetten.

 • Positieve impact: beleggen met als doel impact te hebben en een concrete positieve bijdrage te leveren, bijvoorbeeld aan de door de VN geformuleerde Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s).

Â

Om onze missie en visie in praktijk te brengen, gaan we over een breed scala aan strategische, financiële en ESG-kwesties de dialoog aan met ondernemingen in onze portefeuilles. Als actieve aandeelhouder leggen we ons gewicht in de schaal om hun ESG-prestaties te helpen verbeteren. Op deze wijze stellen we enkele van de belangrijkste en meest urgente duurzaamheidskwesties aan de orde die in het bedrijfsleven en de wereld spelen. Onze belangrijkste engagementthema’s zijn: mensenrechten, arbeidsrechten, klimaatverandering en governance.

Â

Samen met andere beleggers leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling van principes en standaarden voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze collectieve engagementinitiatieven zijn op zowel sectoren als specifieke ondernemingen in onze portefeuilles gericht.

Â

Hier vindt u ons complete stemverslag.

Klimaatverandering

Kempen vindt als langetermijnbelegger dat klimaatverandering een systemisch risico vormt voor de economie, de maatschappij en het milieu. We willen in onze beleggingsportefeuilles dan ook rekening houden met de risico’s en kansen van klimaatverandering in de komende decennia. Daarom hebben we een commitment afgegeven voor de lange termijn (2050), een ambitie geformuleerd voor de middellange termijn (2030) en doelstellingen vastgelegd voor de korte termijn (2025).

 • 2050: klimaatneutrale beleggingsportefeuilles Â
 • 2030: beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde beleggingsportefeuilles afgestemd op het pad naar de doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord   2025:
 • beursgenoteerde beleggingsportefeuilles afgestemd op het pad naar de doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord[1]

Â

Hier vindt u het klimaatveranderingsbeleid van Kempen (onder klimaatveranderingsbeleid).

Â

[1] De CO2e-intensiteit fungeert als ijkpunt op het transitiepad naar een netto-nul-uitstoot. Voor ons is de richting belangrijker dan de snelheid waarmee de CO2e-uitstoot gereduceerd wordt. De feitelijke reductie kan daardoor afwijken van de voorgenomen gemiddelde trendlijn. Het traject wordt afgeleid van het reductiepad van de EU-benchmarks.

HOE ONS FONDS VERANTWOORD BELEGT

Kempen beheert diverse fondsen en mandaten die in beursgenoteerde aandelen van vastgoedmaatschappijen beleggen, zoals het Global Property Fund[2] en het European Property Fund.

Â

Onze beleggingsportefeuilles dienen het transitiepad te gaan volgen waarmee de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord kunnen worden gehaald. We volgen daartoe het transitiepad van de EU Climate Transition Benchmark [3].

Â

Het ESG-beleid van Kempen is in het beleggingsproces van ons fonds geïmplementeerd op basis van de volgende pijlers: uitsluiting, ESG-integratie en actief aandeelhouderschap.

Â

[2]Kempen (Lux) Global Property Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”) dat in Luxemburg is gevestigd.

[3]De EU onderscheidt twee klimaatbenchmarks: de EU Climate Transition Benchmark (een klimaattransitiebenchmark) en de Paris Aligned Benchmark (een op de doelen van ‘Parijs’ afgestemde benchmark). Beide benchmarks hebben een netto-nul-uitstoot in 2050 als doelstelling – conform het 1,5?C-scenario van de IPCC. Voor ons is de richting belangrijker dan de snelheid waarmee de CO2e-uitstoot gereduceerd wordt. De feitelijke reductie kan daardoor afwijken van de voorgenomen gemiddelde trendlijn. De CO2e-intensiteit fungeert als ijkpunt op het transitiepad naar een netto-nul-uitstoot.

Â

Â

Uitsluiting & vermijding

In lijn met het algemene beleid van Kempen belegt het Global Property Fund niet in ondernemingen die op de uitsluitings- of vermijdingslijst van KCM voorkomen.

Â

Ondernemingen met een 'Fail-score' op de criteria van de UN Global Compact of een vermelding op de 'Watchlist' worden eveneens uitgesloten.

Â

ESG-integratie

Naar onze overtuiging zijn financieel en duurzaam rendement onverbrekelijk met elkaar verbonden. Ondernemingen die de juiste balans tussen de belangen van alle stakeholders weten te vinden, creëren waarde. Onze ESG-analyse van beursgenoteerde vastgoedmaatschappijen bestaat uit de volgende stappen:

 • We implementeren onze ESG-kwaliteitsscore in de ondernemingsscore van iedere vastgoedmaatschappij die we analyseren;

 • We monitoren het wereldwijde beleggingsuniversum van vastgoedmaatschappijen: waar sprake is van negatieve excessen (zoals milieuvervuiling afgemeten aan de CO2-uitstoot) gaan we met ondernemingen in dialoog. Ons beleggingsproces beloont ondernemingen die klimaatrisico’s en –kansen in hun organisatie inbedden en de weg weten in te slaan naar een economie met een lage CO2e-uitstoot;

 • We benchmarken vastgoedmaatschappijen tegen elkaar en visualiseren de uitkomsten voor ons beleggingsproces en onze klanten om koplopers en achterblijvers op te sporen;

 • We gaan een dialoog aan met de ondernemingen waarin we beleggen, om hun ESG-beleid en -praktijken te verbeteren;

 • We maken in onze waarderingsmodellen een vertaalslag: een lagere duurzaamheidsscore voor vastgoedportefeuilles leidt tot hogere verwachte onderhoudsinvesteringen;

 • We bieden portefeuilles op maat aan voor klanten die (bijvoorbeeld) uitsluitend willen beleggen in vastgoedportefeuilles met een lagere CO2-uitstoot

Â

In ons beleggingsraamwerk bepalen we aan de hand van drie cruciale aspecten of de waardering gerechtvaardigd is: toegevoegde waarde van het management, balansverhoudingen en ESG-beleid. We zijn bereid om wat meer te betalen voor ondernemingen die op ESG-gebied uitblinken. Deze overtuiging wordt door wetenschappelijke literatuur onderbouwd.

Â

De figuur hiernaast laat zien hoe ESG in het beleggingsproces is ingebed. We merken hierbij op dat we niet alleen beleggen in koplopers op ESG-gebied, maar ook in achterblijvers: er kan veel potentiële waarde ontsloten worden door kapitaal te verschaffen aan vastgoedmaatschappijen die dit het hardste nodig hebben.

Â

Actief aandeelhouderschap

De vastgoedfondsen zijn actieve beleggers en gaan ook een actieve dialoog aan met ondernemingen over hun strategische, financiële en maatschappelijke verantwoordelijkheden.

Â

Ons engagement richt zich vooral op ondernemingen waar naar onze overtuiging veel waarde ontsloten kan worden. Over een breed scala aan onderwerpen kan een dialoog gevoerd worden:

 • Vermindering van de CO2-intensiteit;

 • Beperking van het energie- en waterverbruik;

 • Betere afvalrecycling;

 • Betere arbeidsomstandigheden en naleving van mensenrechten;

 • Betere governancestructuren;

 • Betere afstemming op aandeelhoudersbelangen;

 • Koppeling van beloningsbeleid aan doelstellingen voor de lange termijn in plaats van de korte termijn.

Â

De engagement factsheet over Kojamo Oyj vindt u hier.

Â

Ons volledige ESG-beleid kan hier gedownload worden.

Risico's

Meer informatie over de middellange- en langetermijnrisico’s die aan de beleggingen zijn verbonden:Â

Â

--------------------------

* Alhoewel de informatieverschaffers van Kempen Capital Management N.V., waaronder MSCI ESG Research LLC en gelieerde bedrijven (de “ESG-partijen”), informatie betrekken uit bronnen die zij betrouwbaar achten, wordt de originaliteit, juistheid en/of volledigheid van de opgenomen gegevens door geen van de ESG-partijen gewaarborgd of gegarandeerd. Geen van de ESG-partijen biedt enige uitdrukkelijke of impliciete garantie van welke aard dan ook, en de ESG-partijen wijzen hierbij uitdrukkelijk alle garanties van de hand inzake de verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de hierin opgenomen gegevens. Geen van de ESG-partijen aanvaardt enige aansprakelijkheid voor eventuele fouten of omissies in verband met hierin opgenomen gegevens. Voorts is geen van de ESG-partijen, onverminderd het voorgaande, onder welke omstandigheid dan ook aansprakelijk voor directe, indirecte, bijzondere, punitieve, gevolg- of andersoortige schade (met inbegrip van winstderving), ook al zijn zij op de mogelijkheid van dergelijke schade gewezen.

ESG Report
Screening MSCI ESG Research
Screening MSCI ESG Research
UN global impact
ESG integration
Bron nl
disclaimer nl
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen Global Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.