Kempen Global High Dividend Fund - Klasse X

Profiel

Kempen Global High Dividend Fund (KGHDF) biedt een gespreide portefeuille van wereldwijd beursgenoteerde ondernemingen met een bovengemiddeld dividendrendement op het moment dat de onderneming voor het eerst wordt aangekocht. De portefeuille bevat circa 70 beleggingen, die ongeveer gelijk gewogen zijn. De milieu-, maatschappelijke en governance (ESG) criteria vormen een integraal onderdeel van het beleggingsproces.

De primaire doelstelling van KGHDF is om op lange termijn een structureel beter rendement, in de vorm van koerswinsten en nettodividenden, te realiseren dan de MSCI World Total Return Index.

KGHDF keert op kwartaalbasis dividend uit. KGHDF streeft ernaar om alle ontvangen netto dividenden uit te keren. Aandelen in klasse X zijn alleen beschikbaar voor door de beheerder geselecteerde distributeurs die namens hun cliënten orders inleggen.

Beheerteam

Joris Franssen, Luc Plouvier, Marius Bakker, Robert van den Barselaar, Reineke Davidsz, Roderick van Zuylen

Rendement per 30-04-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-04-2022

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 1,1 % -3,3 %
3 maanden -2,4 % -2,4 %
Dit jaar -0,2 % -6,3 %
2019 20,4 % 30,0 %
2020 -9,8 % 6,3 %
2021 29,9 % 31,1 %
1 jaar (op jaarbasis) 11,9 % 10,1 %
3 jaar (op jaarbasis) i 7,1 % 12,7 %
5 jaar (op jaarbasis) i 7,4 % 10,9 %
Sinds start (op jaarbasis) i 7,2 % 8,4 %
De getoonde resultaten van de periodes voor 10 mei 2016, de oprichtingsdatum van Kempen Global High Dividend Fund N.V. klasse X, zijn die van Kempen Global High Dividend Fund N.V. klasse N. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De dividenduitkering van KGHDF (ex-datum 1 augustus 2018) is verwerkt in de IW per 31 juli 2018, en is derhalve verdisconteerd in de performancecijfers van juli.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 890,34 M 30-04-2022
Omvang aandelenklasse
EUR 185,13 M 30-04-2022
Aantal uitstaande aandelen/participaties
5.186.050 30-04-2022
Intrinsieke waarde i
EUR 35,78 16-05-2022
Transactieprijs i
EUR 35,72 16-05-2022

Beleggingskarakteristieken per 30-04-2022

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 75 1538
Dividendrendement i 4,41 % 1,92 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 58.836 M EUR 363.267 M
K/W-verhouding i 9,57
Active share i 94,52 %
Kempen Global High Dividend Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Umbrella Fund I NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Ontwikkelingen per 30-04-2022

KGHDF behaalde in april een positief absoluut rendement, in lijn met het beleggingsuniversum (gedefinieerd als de Morningstar Developed Markets DY > 3% Index) en aanzienlijk beter dan de bredere marktindex. De outperformance versus de bredere marktindex was, naast de sterke aandelenselectie, vooral te danken aan het ontbreken van technologieaandelen in de portefeuille: de NASDAQ-index verloor namelijk 13% in USD. De sector die het meest aan het absoluut rendement van KGHDF bijdroeg, was duurzame consumptiegoederen (Danone deed het goed). De financiële sector drukte het absoluut rendement (Blackrock presteerde zwak). Wat het relatief rendement betreft, voegde de IT-sector de meeste waarde toe (KGHDF ondervond geen hinder van de verkoopgolf). De aandelenselectie binnen gezondheidszorg pakte goed uit (GlaxoSmithKline en Merck presteerden sterk). Het relatief rendement werd het sterkst gedrukt door de vastgoedsector, al was het effect hiervan verwaarloosbaar.

Tot de aandelen die het meest aan het rendement bijdroegen, behoorde Repsol (+20% in april). Deze geïntegreerde energiemaatschappij rapporteerde sterke resultaten over het eerste kwartaal. De productie neemt toe en de benuttingsgraad van de raffinagecapaciteit verbetert. Deze ontwikkelingen vertalen zich in hoger dan verwachte vrije kasstromen. De onderneming verraste beleggers in positieve zin met de aankondiging dat zij extra aandelen gaat inkopen. De consensusramingen van de winst over 2022 en 2023 zijn al enkele maanden naar boven bijgesteld. Ondanks de sterke koersstijging van 67% sinds de zomer van 2021 wordt het aandeel nog altijd verhandeld tegen een koers van slechts 6x de winst over 2023.

Een naam die het portefeuillerendement drukte, was Blackrock (-20%). De kwartaalresultaten die deze Amerikaanse vermogensbeheerder bekendmaakte, waren in overeenstemming met de verwachtingen, maar beleggers maken zich zorgen dat door de recente zwakte op de kapitaalmarkten de provisiebaten zullen afnemen. Volgens ons is Blackrock in staat om de kostenbasis aan te passen aan een eventuele negatieve ontwikkeling van de provisiebaten. Bovendien groeit het beheerd vermogen dankzij passieve beleggingsproducten. Het aandeel wordt momenteel verhandeld tegen een koers van 14x de consensusraming van de winst over 2023. Voor een kasstroomgenererende onderneming met groeiperspectieven voor de lange termijn is dit te laag. Het dividendrendement van circa 3% is nog steeds aantrekkelijk.

In april voegden we twee nieuwe namen aan de portefeuille toe. De eerste is Telefónica, dat actief is in vaste en draadloze telecommunicatie in Europa (Spanje, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk) en Latijns-Amerika. Telefónica is marktleider in thuisland Spanje, dat voor de onderneming ook de belangrijkste markt is (circa 30% van de omzet). In de Spaanse telecomsector is er sprake van een consolidatietrend; dit zal volgens ons in een stabieler prijsklimaat resulteren. Ook de Braziliaanse telecommarkt bevindt zich in een consolidatiefase, waardoor de winst uiteindelijk zou moeten verbeteren. Deze ontwikkelingen zijn nog niet volledig in de koers van het aandeel verdisconteerd. Het huidige dividendrendement van circa 7% is aantrekkelijk. De tweede nieuwe naam is Chesapeake Energy. Deze producent van schaliegas in de VS profiteert van de zeer hoge aardgasprijzen. De hieruit voortvloeiende forse vrije kasstroomgeneratie komt niet in de koers tot uitdrukking. We hebben het ESG-profiel van Chesapeake zorgvuldig geanalyseerd. Het beleid van de onderneming gaat op meerdere punten duidelijk verder dan de sectorstandaarden: de onderneming gebruikt bijvoorbeeld driewandige boorschachten, publiceert gegevens over de uitstoot van broeikasgas en koppelt de beloning van bestuurders aan de realisatie van milieu- en veiligheidsnormen. Aardgas kan worden beschouwd als een brandstof voor de overgangsfase naar duurzame energie. Wij voeren een actieve dialoog met het management om het ESG-profiel van de onderneming verder te verbeteren.

Om deze nieuwe posities te financieren, hebben we ons belang in SK Square en Redwood Trust verkocht. SK Square was afgesplitst van onze portefeuilleonderneming SK Telekom, zodat het belang relatief klein was. Na nadere analyse van de activiteiten van SK Square kwamen we tot de conclusie dat een grotere positie niet zinvol was. Redwood Trust is een Amerikaanse financieringsmaatschappij, die in specifieke soorten woningkrediet is gespecialiseerd. De aandelen die we in Redwood Trust hadden, zijn om twee redenen verkocht. We verwachten dat door de hogere rentes minder hypotheken worden overgesloten en dat de marges onder druk komen als gevolg van toenemende concurrentie.

We gaan voor KGHDF momenteel uit van een dividendrendement van circa 4,5%. Dit is gebaseerd op de consensusraming van dividenden die in de komende twaalf maanden worden uitgekeerd. Op basis van deze ramingen zullen de dividendinkomsten van KGHDF jaarlijks met circa 6% toenemen. KGHDF wordt nog altijd tegen een forse waarderingsdiscount ten opzichte van de markt verhandeld: de gemiddelde waardering van alle portefeuillenamen is aanzienlijk lager dan die van de bredere aandelenmarkt. Dit was in het verleden een voorbode van een goede relatieve performance op de middellange termijn. Daarnaast is de absolute waardering van de strategie zeer aantrekkelijk. Onze focus blijft gericht op aantrekkelijk gewaardeerde bedrijven met een sterke kapitaaldiscipline die over de gehele cyclus bezien een positieve kasstroom genereren. Al met al biedt de huidige marktomgeving mogelijkheden om tegen een aantrekkelijke waardering een goed gespreide portefeuille met een robuust winstgenererend vermogen op te bouwen. Daarnaast zijn ESG-factoren (op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur) volledig in ons beleggingsproces geïntegreerd.

Kempen Global High Dividend Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Umbrella Fund I NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 30-04-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-04-2022

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 1,1 % -3,3 %
3 maanden -2,4 % -2,4 %
Dit jaar -0,2 % -6,3 %
2019 20,4 % 30,0 %
2020 -9,8 % 6,3 %
2021 29,9 % 31,1 %
1 jaar (op jaarbasis) 11,9 % 10,1 %
3 jaar (op jaarbasis) i 7,1 % 12,7 %
5 jaar (op jaarbasis) i 7,4 % 10,9 %
Sinds start (op jaarbasis) i 7,2 % 8,4 %
De getoonde resultaten van de periodes voor 10 mei 2016, de oprichtingsdatum van Kempen Global High Dividend Fund N.V. klasse X, zijn die van Kempen Global High Dividend Fund N.V. klasse N. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De dividenduitkering van KGHDF (ex-datum 1 augustus 2018) is verwerkt in de IW per 31 juli 2018, en is derhalve verdisconteerd in de performancecijfers van juli.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 0,37
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
28-02-2022
Aantal dividenduitkeringen per jaar
4
Dividendkalender
De dividenduitkering van KGHDF (ex-datum 1 augustus 2018) is verwerkt in de IW per 31 juli 2018, en is derhalve verdisconteerd in de performancecijfers van juli.

Risico-analyse (ex post) per 30-04-2022

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -29,45 % -20,09 %
Tracking error i 9,59 % 5,65 %
Information ratio i -0,58 -0,22
Beta i 1,05 0,92
Kempen Global High Dividend Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Umbrella Fund I NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (30-04-2022)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Repsol 0,33 % 19,80 %
Merck & Co 0,23 % 14,00 %
Danone 0,20 % 15,21 %
Sysco 0,16 % 9,99 %
Sanofi 0,14 % 9,37 %

Top 5 laagste bijdrage (30-04-2022)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Blackrock -0,26 % -14,39 %
MTN Group -0,22 % -13,25 %
Triton International -0,13 % -8,19 %
Rio Tinto -0,11 % -5,61 %
Cisco -0,11 % -6,72 %

Geografische verdeling (30-04-2022)

29,6 %
Verenigde Staten
17,6 %
Verenigd Koninkrijk
7,3 %
Duitsland
6,8 %
Nederland
6,2 %
Frankrijk
5,5 %
Japan
3,1 %
Singapore
3,0 %
Canada
2,9 %
Spanje
2,6 %
Taiwan
2,3 %
Korea
2,0 %
Zweden
11,1 %
Overig
Totaal
100 %

Top 10 belangen (30-04-2022)

2,3 %
Kinder Morgan
2,3 %
Shell
2,2 %
Public Services Enterprise Group
2,1 %
Technip Energies
2,0 %
Sysco
2,0 %
National Grid
2,0 %
Fresenius
2,0 %
Repsol
1,9 %
Bridgestone
1,9 %
LyondellBasell Industries
Totaal
20,9 %

Sectorverdeling (30-04-2022)

20,2 %
Financiële waarden
12,6 %
Energie
10,5 %
Telecommunicatie
10,2 %
Gezondheidszorg
8,4 %
Dagelijkse consumentengoederen
8,0 %
Nutsbedrijven
7,9 %
Duurzame consumentengoederen
7,5 %
Industriële waarden
6,5 %
Technologie
4,0 %
Basismaterialen
2,9 %
Onroerend Goed
1,4 %
Overig
Totaal
100 %
De cashpositie is opgenomen onder de post 'Overig'.
Kempen Global High Dividend Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Umbrella Fund I NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Environmental and/or social characteristics promoted

Het Kempen Global High Dividend Fund (het ‘Fonds’) valt onder artikel 8 van de SFDR. Dit betekent dat het Fonds milieu- en/of maatschappelijke aspecten bevordert. Het Fonds belegt in een breed scala aan ondernemingen, waarvan sommige duurzaamheidsdoelstellingen nastreven.

We committeren ons aan de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs in de vorm van doelstellingen op de korte termijn (2025), een ambitie op de middellange termijn (2030) en een commitment op de lange termijn (emissieneutrale belegger in 2050). In 2025 willen we op schema liggen om de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord te realiseren. We volgen de vermindering in de markt volgens een pad dat in lijn met de EU-benchmarks is.

Fund carbon emission targets

Morningstar sustainability rating

ESG Investment process

Aan de bevordering van milieu- en/of maatschappelijke aspecten wordt invulling gegeven door de consistente implementatie van het ESG-beleid van het Fonds. Het ESG-beleid is volledig in het beleggingsproces van onze strategie verankerd via de drie relevante pijlers: uitsluiting, ESG-integratie en actief aandeelhouderschap.

Als onderdeel van het beleggingsproces beoordelen we het ESG-profiel van een onderneming. We kijken naar iedere onderneming afzonderlijk, waarbij we risico’s die in een bepaalde sector van materieel belang zijn, in aanmerking nemen, naast de risicopositie en (governance)praktijken van en informatieverschaffing door de betreffende onderneming. Ondernemingen waarin we beleggen, scoren we op governanceaspecten aan de hand van zowel extern onderzoek als interne evaluatie. Voorts onderzoeken we de betrokkenheid van de onderneming bij eerdere controversiële kwesties en verkennen we toekomstige ESG-kansen. Op basis van de fundamentele ESG-analyse vormen we ons een mening over de kwaliteit van het ESG-profiel van een onderneming.

Exclusion

Het Fonds past uitsluitingscriteria toe. Hierbij worden internationale standaarden in aanmerking genomen, zoals het UN Global Compact Framework, de OECD Guidelines for Multinational Enterprises, de UN Guiding Principles for Business and Human Rights en onze Principles for Responsible Investment. Het Fonds past aanvullende uitsluitingscriteria toe op basis van betrokkenheid bij producten en bedrijfsvoering.

Key figures

  Kempen criteria Additional criteria
Business conduct
Human Rights
Labour
Environment
Anti Corruption
Product involvement
Controversial Weapons
Tobacco
Thermal Coal
Tar Sands
Adult Entertainment
Alcohol
Animal Welfare & GMO
Gambling
Power Generation Nuclear
Power Generation Carbon Intensive
(Un)conventional Oil & Gas Extraction
Weaponry
Kempen Global High Dividend Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Umbrella Fund I NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

SWING FACTOR

Hier vindt u het overzicht met actuele swing factoren.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,400 %
Service fee i
0,10 %
Verwachte lopende kosten i
0,50 %
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,50 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2020/2021.

De service fee wordt elk boekjaar opnieuw bepaald op basis van de grootte van het fondsvermogen per laatste dag van het voorgaande boekjaar:
< of gelijk aan EUR 200 miljoen: 0,20%
Tussen EUR 200 en EUR 700 miljoen: 0,15%
>EUR 700 miljoen: 0,10%

Prestatievergoeding

Slide to see more
Mogelijke prestatievergoeding
0 % - 0,20 %
Huidige prestatievergoeding
0,0 % per april 2022
Prestatievergoeding laatste boekjaar
0,00 %
De hoogte van de prestatievergoeding wordt maandelijks vastgesteld, is afhankelijk van de performance van de aandelenklasse t.o.v. de benchmark en bedraagt maximaal 0,20%

Houd er rekening mee dat er een prestatievergoeding in rekening wordt gebracht wanneer het fonds een positief rendement heeft behaald, dat hoger is dan de benchmark, maar ook wanneer het fonds een negatief rendement heeft behaald, dat minder negatief is dan de benchmark.
Kempen Global High Dividend Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Umbrella Fund I NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
X
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
MSCI World Total Return Net Index (berekend in euro's)
Beleggingsstrategie
Hoog Dividend Aandelen
Universum
Aandelen wereldwijd
Datum van oprichting
10-05-2016
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administrateur
BNP Paribas Securities Services S.C.A., Amsterdam branch
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A., Amsterdam branch

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0011755848
Bijzonderheden
Orders kunnen ingelegd worden via handelsplatform Vestima.
Klasse X van Kempen Global High Dividend Fund N.V. is alleen toegankelijk voor orders ontvangen via het Vestima-platform. Aandelen in klasse X zijn alleen beschikbaar voor door de beheerder geselecteerde distributeurs die namens hun cliënten orders inleggen.
Kempen Global High Dividend Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Umbrella Fund I NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Duurzaamheidpublicaties

Formele documentatie overig

Kempen Global High Dividend Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Umbrella Fund I NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.