Kempen Global High Dividend Fund - Klasse N

Profiel

Kempen Global High Dividend Fund (KGHDF) biedt een gespreide portefeuille van wereldwijd beursgenoteerde ondernemingen met een bovengemiddeld dividendrendement op het moment dat de onderneming voor het eerst wordt aangekocht. De portefeuille bevat circa 70 beleggingen, die ongeveer gelijk gewogen zijn. De milieu-, maatschappelijke en governance (ESG) criteria vormen een integraal onderdeel van het beleggingsproces.

De primaire doelstelling van KGHDF is om op lange termijn een structureel beter rendement, in de vorm van koerswinsten en nettodividenden, te realiseren dan de MSCI World Total Return Index.

KGHDF keert op kwartaalbasis dividend uit. KGHDF streeft ernaar om alle ontvangen netto dividenden uit te keren.

Beheerteam

Joris Franssen, Luc Plouvier, Marius Bakker, Robert van den Barselaar, Reineke Davidsz, Roderick van Zuylen

Rendement per 31-08-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-08-2022

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -2,3 % -2,8 %
3 maanden -3,3 % 0,6 %
Dit jaar -2,1 % -7,0 %
2019 20,2 % 30,0 %
2020 -10,0 % 6,3 %
2021 29,7 % 31,1 %
1 jaar (op jaarbasis) 4,4 % -0,3 %
3 jaar (op jaarbasis) i 8,4 % 12,1 %
5 jaar (op jaarbasis) i 7,0 % 11,5 %
Sinds start (op jaarbasis) i 6,8 % 8,1 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De getoonde rendementen in de grafiek zijn geïndexeerd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De dividenduitkering van KGHDF (ex-datum 1 augustus 2018) is verwerkt in de IW per 31 juli 2018, en is derhalve verdisconteerd in de performancecijfers van juli.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 777,33 M 31-08-2022
Omvang aandelenklasse
EUR 191,86 M 31-08-2022
Aantal uitstaande aandelen/participaties
5.668.309 31-08-2022
Intrinsieke waarde i
EUR 32,89 05-10-2022
Transactieprijs i
EUR 32,84 05-10-2022
Morningstar rating â„¢
Morningstar Analyst rating
Bronze

Beleggingskarakteristieken per 31-08-2022

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 72 1515
Dividendrendement i 4,56 % 2,08 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 58.604 M EUR 374.174 M
K/W-verhouding i 8,87
Active share i 94,44 %
Kempen Global High Dividend Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Umbrella Fund I NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Ontwikkelingen per 31-08-2022

Voor aandelen was augustus een zwakke maand. Beleggers raken er steeds meer van overtuigd dat de wereldeconomie zich in een recessie bevindt of daarop afstevent. Gezien de economische vertraging werd alom verwacht dat centrale banken het tempo waarin de rentes worden verhoogd, zouden verlagen. Commentaar vanuit centrale banken, in het bijzonder de Amerikaanse Federal Reserve (Fed), laat er geen misverstand over bestaan dat bestrijding van de inflatie op dit moment de hoogste prioriteit heeft. De renteverhogingen om de inflatie in te dammen vergroten de kans op een recessie verder. De combinatie van stijgende rentes, lagere economische groei en nog altijd hoge inflatie maakt beleggers voorzichtiger ten aanzien van aandelen. Tegen deze negatieve achtergrond presteerde KGHDF beter dan de bredere markt. KGHDF bleef wel licht achter bij de stijlindex (Morningstar Developed Markets Dividend Yield > 3% Index).

De energiesector droeg het meest bij aan zowel het absoluut als het relatief rendement van KGHDF. Gesteund door hogere energieprijzen deden aandelen zoals Chesapeake Energy, BP en Technip Energies het goed. De industriesector drukte het absoluut rendement van KGHDF het sterkst. Vooral Europese industriële ondernemingen kenden een zwakke maand als gevolg van de vrees voor een recessie, de stijgende energieprijzen en de inflatiedruk. De zwakste sector in relatieve zin was communicatiediensten (WPP deed het slecht).

Tot de aandelen die de meeste waarde toevoegden, behoorde Cardinal Health (+20% in augustus), met als hoofdactiviteit de distributie van farmaceutische producten. De onderneming heeft ook een segment dat zich bezighoudt met de productie, inkoop en distributie van chirurgische en laboratoriumproducten (zowel eigen merk als private label). Dit segment is momenteel verlieslatend. Onlangs heeft Elliott Advisors een belang in Cardinal Health genomen. Deze activistische aandeelhouder mocht vijf van de elf commissarissen benoemen en kan hierdoor aanzienlijke invloed uitoefenen om de strategische koers van de onderneming te wijzigen. Er zijn twee voor de hand liggende manieren waarop de activistische aandeelhouder de waarde van de onderneming kan veranderen. De eerste optie is de verkoop van het verlieslatende medische segment. Op basis van een recente transactie van een vergelijkbare onderneming zou de verkoopprijs van het medische segment wel eens ruim boven de marktwaarde van Cardinal Health kunnen uitkomen. De tweede optie is de reorganisatie van de distributieactiviteiten. Indien Cardinal Health de benedengemiddelde marge kan verbeteren tot het niveau van directe concurrenten, wordt substantiële waarde gecreëerd. Vooruitlopend op een sterke winstverbetering is de koers van het aandeel fors gestegen. Ondanks de sterke performance in augustus wordt het aandeel verhandeld tegen een koers van 12x de verwachte winst over 2023. Het dividendrendement bedraagt circa 3%.

Een aandeel dat het portefeuillerendement drukte, was Taylor Wimpey dat 17% verloor. Gemeten naar het aantal gebouwde huizen is Taylor Wimpey een van de grootste woningbouwbedrijven van het Verenigd Koninkrijk. Drie negatieve factoren liggen aan de tegenvallende koersperformance ten grondslag, namelijk de inflatie, de stijgende rente en het verslechterende consumentenvertrouwen. Het is woningbouwbedrijven al een aantal maanden gelukt om de inflatie het hoofd te bieden. Bouwmaterialen zoals cement, baksteen en hout zijn duurder geworden maar tot dusverre konden de hogere kosten grotendeels aan kopers worden doorberekend. Beleggers maken zich echter steeds meer zorgen dat het budget van consumenten afneemt door de hogere kosten van levensonderhoud (levensmiddelen en energie) en gestegen rente. Wij denken dat op de Britse huizenmarkt vraag en aanbod nog steeds goed in evenwicht zijn. Dit is gunstig voor de prijszettingskracht van Britse woningbouwbedrijven. De recente bedrijfsresultaten waren geruststellend en Taylor Wimpey stelde de winstvooruitzichten voor 2022 naar boven bij. Zowel de koers-winstverhouding (6x verwachte winst over 2023) als het dividendrendement (circa 10%) duidt erop dat het aandeel Taylor Wimpey bij de huidige koers waar voor zijn geld biedt.

De portefeuillemutaties waren in augustus beperkt. In juli hadden we Ferguson aan de portefeuille toegevoegd. Om deze transactie te financieren, verkochten we onze positie in MSC Industrial Direct. Van deze twee distributiebedrijven heeft Ferguson een betere concurrentiepositie; dit kwam niet in de koers van het aandeel tot uitdrukking.

We gaan voor KGHDF momenteel uit van een dividendrendement van circa 4,9%. Dit is gebaseerd op de consensusraming van dividenden die in de komende twaalf maanden worden uitgekeerd. KGHDF wordt nog altijd tegen een forse waarderingsdiscount ten opzichte van de markt verhandeld: de gemiddelde waardering van alle portefeuillenamen is aanzienlijk lager dan die van de bredere aandelenmarkt. Dit was in het verleden een voorbode van een goede relatieve performance op de middellange termijn. Daarnaast is de absolute waardering van de strategie zeer aantrekkelijk. Onze focus blijft gericht op aantrekkelijk gewaardeerde bedrijven met een sterke kapitaaldiscipline die over de gehele cyclus bezien een positieve kasstroom genereren. Al met al biedt de huidige marktomgeving mogelijkheden om tegen een aantrekkelijke waardering een goed gespreide portefeuille met een robuust winstgenererend vermogen op te bouwen. Daarnaast zijn ESG-factoren (op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur) volledig in ons beleggingsproces geïntegreerd.

Kempen Global High Dividend Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Umbrella Fund I NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-08-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-08-2022

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -2,3 % -2,8 %
3 maanden -3,3 % 0,6 %
Dit jaar -2,1 % -7,0 %
2019 20,2 % 30,0 %
2020 -10,0 % 6,3 %
2021 29,7 % 31,1 %
1 jaar (op jaarbasis) 4,4 % -0,3 %
3 jaar (op jaarbasis) i 8,4 % 12,1 %
5 jaar (op jaarbasis) i 7,0 % 11,5 %
Sinds start (op jaarbasis) i 6,8 % 8,1 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De getoonde rendementen in de grafiek zijn geïndexeerd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De dividenduitkering van KGHDF (ex-datum 1 augustus 2018) is verwerkt in de IW per 31 juli 2018, en is derhalve verdisconteerd in de performancecijfers van juli.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 0,36
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
05-08-2022
Aantal dividenduitkeringen per jaar
4
Dividendkalender

Risico-analyse (ex post) per 31-08-2022

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -29,49 % -33,53 %
Tracking error i 9,80 % 5,74 %
Information ratio i -0,38 -0,24
Beta i 0,98 0,91
Kempen Global High Dividend Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Umbrella Fund I NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (31-08-2022)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Cardinal Health 0,30 % 20,40 %
Technip Energies 0,16 % 8,19 %
Repsol 0,14 % 7,09 %
Yamaha Motor 0,14 % 10,74 %
Principal Financial Group 0,13 % 13,24 %

Top 5 laagste bijdrage (31-08-2022)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Taylor Wimpey -0,35 % -17,38 %
GSK -0,28 % -22,58 %
WPP -0,26 % -18,35 %
Sanofi -0,22 % -15,46 %
Hennes & Mauritz B -0,17 % -16,47 %

Geografische verdeling (31-08-2022)

29,9 %
Verenigde Staten
16,5 %
Verenigd Koninkrijk
7,2 %
Duitsland
6,5 %
Japan
6,4 %
Nederland
5,9 %
Frankrijk
3,3 %
Spanje
3,2 %
Singapore
3,1 %
Canada
17,9 %
Overig
Totaal
100 %

Top 10 belangen (31-08-2022)

2,3 %
BlackRock
2,2 %
Shell
2,2 %
Kinder Morgan
2,2 %
Singapore Telecommunications
2,1 %
Technip Energies
2,0 %
Samsung Electronics Pref
2,0 %
Sysco
1,9 %
Repsol
1,9 %
LyondellBasell Industries
1,8 %
National Grid
Totaal
20,6 %

Sectorverdeling (31-08-2022)

20,2 %
Financiële waarden
13,0 %
Energie
11,0 %
Telecommunicatie
8,4 %
Industriële waarden
8,3 %
Gezondheidszorg
8,1 %
Dagelijkse consumentengoederen
8,0 %
Duurzame consumentengoederen
6,2 %
Technologie
6,0 %
Nutsbedrijven
5,5 %
Basismaterialen
3,2 %
Onroerend Goed
2,1 %
Overig
Totaal
100 %
De cashpositie is opgenomen onder de post 'Overig'.
Kempen Global High Dividend Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Umbrella Fund I NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Environmental and/or social characteristics promoted

Het Kempen Global High Dividend Fund (het ‘Fonds’) valt onder artikel 8 van de SFDR. Dit betekent dat het Fonds milieu- en/of maatschappelijke aspecten bevordert. Het Fonds belegt in een breed scala aan ondernemingen, waarvan sommige duurzaamheidsdoelstellingen nastreven.

We committeren ons aan de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs in de vorm van doelstellingen op de korte termijn (2025), een ambitie op de middellange termijn (2030) en een commitment op de lange termijn (emissieneutrale belegger in 2050). In 2025 willen we op schema liggen om de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord te realiseren. We volgen de vermindering in de markt volgens een pad dat in lijn met de EU-benchmarks is.

Fund carbon emission targets

ESG Investment process

Aan de bevordering van milieu- en/of maatschappelijke aspecten wordt invulling gegeven door de consistente implementatie van het ESG-beleid van het Fonds. Het ESG-beleid is volledig in het beleggingsproces van onze strategie verankerd via de drie relevante pijlers: uitsluiting, ESG-integratie en actief aandeelhouderschap.

Als onderdeel van het beleggingsproces beoordelen we het ESG-profiel van een onderneming. We kijken naar iedere onderneming afzonderlijk, waarbij we risico’s die in een bepaalde sector van materieel belang zijn, in aanmerking nemen, naast de risicopositie en (governance)praktijken van en informatieverschaffing door de betreffende onderneming. Ondernemingen waarin we beleggen, scoren we op governanceaspecten aan de hand van zowel extern onderzoek als interne evaluatie. Voorts onderzoeken we de betrokkenheid van de onderneming bij eerdere controversiële kwesties en verkennen we toekomstige ESG-kansen. Op basis van de fundamentele ESG-analyse vormen we ons een mening over de kwaliteit van het ESG-profiel van een onderneming.

Exclusion

Het Fonds past uitsluitingscriteria toe. Hierbij worden internationale standaarden in aanmerking genomen, zoals het UN Global Compact Framework, de OECD Guidelines for Multinational Enterprises, de UN Guiding Principles for Business and Human Rights en onze Principles for Responsible Investment. Het Fonds past aanvullende uitsluitingscriteria toe op basis van betrokkenheid bij producten en bedrijfsvoering.

Key figures

  Kempen criteria Additional criteria
Business conduct
Human Rights
Labour
Environment
Anti Corruption
Product involvement
Controversial Weapons
Tobacco
Thermal Coal
Tar Sands
Adult Entertainment
Alcohol
Animal Welfare & GMO
Gambling
Power Generation Nuclear
Power Generation Carbon Intensive
(Un)conventional Oil & Gas Extraction
Weaponry
Kempen Global High Dividend Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Umbrella Fund I NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

SWING FACTOR

Hier vindt u het overzicht met actuele swing factoren.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,630 %
Service fee i
0,10 %
Verwachte lopende kosten i
0,73 %
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,73 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2020/2021.

De service fee wordt elk boekjaar opnieuw bepaald op basis van de grootte van het fondsvermogen per laatste dag van het voorgaande boekjaar:
< of gelijk aan EUR 200 miljoen: 0,20%
Tussen EUR 200 en EUR 700 miljoen: 0,15%
>EUR 700 miljoen: 0,10%
Kempen Global High Dividend Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Umbrella Fund I NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
N
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
MSCI World Total Return Net Index (berekend in euro's)
Beleggingsstrategie
Hoog Dividend Aandelen
Universum
Aandelen wereldwijd
Datum van oprichting
24-10-2007
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administrateur
BNP Paribas Securities Services S.C.A., Amsterdam branch
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A., Amsterdam branch
Morningstar rating â„¢
Morningstar Analyst rating
Bronze

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
ja, genoteerd aan de NAV Trading Facility van Euronext
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0006089229
Kempen Global High Dividend Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Umbrella Fund I NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Formele documentatie overig

Kempen Global High Dividend Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Umbrella Fund I NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.