Kempen Global High Dividend Fund - Klasse X

Profiel

Kempen Global High Dividend Fund (KGHDF) biedt een gespreide portefeuille van wereldwijd beursgenoteerde ondernemingen met een bovengemiddeld dividendrendement op het moment dat de onderneming voor het eerst wordt aangekocht. De portefeuille bevat circa 70 beleggingen, die ongeveer gelijk gewogen zijn. De milieu-, maatschappelijke en governance (ESG) criteria vormen een integraal onderdeel van het beleggingsproces.

De primaire doelstelling van KGHDF is om op lange termijn een structureel beter rendement, in de vorm van koerswinsten en nettodividenden, te realiseren dan de MSCI World Total Return Index.

KGHDF keert op kwartaalbasis dividend uit. KGHDF streeft ernaar om alle ontvangen netto dividenden uit te keren. Aandelen in klasse X zijn alleen beschikbaar voor door de beheerder geselecteerde distributeurs die namens hun cliënten orders inleggen.

Beheerteam

Joris Franssen, Luc Plouvier, Marius Bakker, Robert van den Barselaar, Reineke Davidsz, Roderick van Zuylen

Rendement per 31-05-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-05-2022

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 1,7 % -1,4 %
3 maanden 3,7 % -1,1 %
Dit jaar 1,5 % -7,6 %
2019 20,4 % 30,0 %
2020 -9,8 % 6,3 %
2021 29,9 % 31,1 %
1 jaar (op jaarbasis) 11,3 % 8,6 %
3 jaar (op jaarbasis) i 10,0 % 14,1 %
5 jaar (op jaarbasis) i 7,9 % 10,8 %
Sinds start (op jaarbasis) i 7,3 % 8,2 %
De getoonde resultaten van de periodes voor 10 mei 2016, de oprichtingsdatum van Kempen Global High Dividend Fund N.V. klasse X, zijn die van Kempen Global High Dividend Fund N.V. klasse N. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De dividenduitkering van KGHDF (ex-datum 1 augustus 2018) is verwerkt in de IW per 31 juli 2018, en is derhalve verdisconteerd in de performancecijfers van juli.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 898,68 M 31-05-2022
Omvang aandelenklasse
EUR 184,84 M 31-05-2022
Aantal uitstaande aandelen/participaties
5.144.064 31-05-2022
Intrinsieke waarde i
EUR 33,19 06-07-2022
Transactieprijs i
EUR 33,28 06-07-2022

Beleggingskarakteristieken per 31-05-2022

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 74 1538
Dividendrendement i 4,13 % 1,90 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 60.864 M EUR 339.235 M
K/W-verhouding i 9,63
Active share i 94,40 %
Kempen Global High Dividend Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Umbrella Fund I NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Ontwikkelingen per 31-05-2022

KGHDF behaalde in mei een positief absoluut rendement en deed het aanzienlijk beter dan de MSCI World Index maar bleef iets achter bij het beleggingsuniversum (gedefinieerd als de Morningstar Developed Markets DY > 3% Index). De outperformance versus de bredere marktindex was, naast een sterke aandelenselectie, ook te danken aan een gunstige sectorallocatie. We hebben een relatief omvangrijke positie in de energiesector; deze sector won in mei meer dan 10%. De krapte op de energiemarkten houdt nog steeds aan en het ziet er niet naar uit dat hierin op korte termijn verandering komt. Het was dan ook niet verrassend dat de energiesector het meest aan het absoluut rendement van KGHDF bijdroeg. Onder meer Shell en Chesapeake deden het goed. De sector niet-duurzame consumptiegoederen drukte het absoluut rendement licht (PepsiCo. moest terrein prijsgeven). Wat het relatief rendement betreft, voegde de sector duurzame consumptiegoederen de meeste waarde toe (BMW presteerde goed). Alle sectoren droegen positief bij aan het totaalrendement van KGHDF.

Tot de aandelen die waarde toevoegden, behoorde ING Group (+19% in mei). ING rapporteerde beter dan verwachte winstcijfers, ondanks bijzondere waardeverminderingen van EUR 800 miljoen met betrekking tot Rusland. Beleggers waren positief verrast door de aankondiging dat de bank voor bijna EUR 900 miljoen dividend uitkeert en voor bijna EUR 400 miljoen aandelen gaat inkopen. Deze teruggave van kapitaal vormt ongeveer 3% van de huidige marktkapitalisatie en onderstreept de sterke financiële positie van ING. Ondanks de sterke koersstijging in de laatste paar weken wordt het aandeel nog altijd verhandeld tegen een koers van slechts 8x de verwachte winst over 2023.

Een naam die het portefeuillerendement drukte, was AvalonBay Communities (-10%), een in de VS gevestigde REIT die in appartementen is gespecialiseerd. De vastgoedportefeuille omvat circa 87.000 appartementen. Gezien de stijgende rente maken beleggers zich zorgen over een mogelijke neergang van de Amerikaanse woningmarkt. Wij vinden de ontwikkelingen echter minder verontrustend. Volgens recente gegevens gaan de lonen omhoog en stijgen ook de huren sterk. Het dividendrendement van AvalonBay bedraagt circa 3,2%. Omdat AvalonBay de huren aan de ontwikkeling van de inflatie kan aanpassen, is dit dividendrendement naar onze mening goed geborgd. Bovendien denken we dat de ontwikkelingspijplijn waarde zal toevoegen dankzij het relatief hoge huurrendement van nieuwe appartementen.

In mei rondden we de aankoop van een belang in Western Forest Products af. Deze in British Columbia, Canada, gevestigde onderneming is een geïntegreerd bosbouwbedrijf dat bospercelen in kustgebieden exploiteert. De activiteiten omvatten houtkap, herbebossing, zagen van boomstammen tot timmerhout en houtsnippers, herbewerking van hout met toegevoegde waarde en productie van houtpulp. De vrije kasstroom van de onderneming is sterk toegenomen als gevolg van de snel stijgende prijzen van haar producten (onder andere timmerhout). Voor een deel wordt de vrije kasstroom gebruikt om het dividend met 25% te verhogen. Hierdoor ligt het dividendrendement nu ruim boven dan de door ons gehanteerde drempel van 2%. Western Forest Products koopt ook aandelen in. We voeren een actieve dialoog met de onderneming over hoe de vrije kasstroom kan worden aangewend om de waarde voor aandeelhouders verder te vergroten.

Naast Western Forest Products hebben we ook Komatsu aan de portefeuille toegevoegd. Komatsu is een Japanse fabrikant van machines voor de mijnbouw en de bouw. De producten omvatten graafmachines, stortwagens en bulldozers. De mijnbouwcyclus bevond zich een aantal jaar in een zwakke fase. Doordat de grondstoffenprijzen waren gedaald, investeerden mijnbouwbedrijven niet in nieuw materieel. Inmiddels is er dankzij de gestegen grondstoffenprijzen een investeringscyclus in de mijnbouw op gang gekomen. Dit zal, in combinatie met de zwakke Japanse yen, de winst sterker opdrijven dan in het algemeen wordt verwacht. Het aandeel wordt tegen een bescheiden koers van 12x de consensusraming van de winst verhandeld. Het dividendrendement bedraagt bijna 3%.

We gaan voor KGHDF momenteel uit van een dividendrendement van circa 4,5%. Dit is gebaseerd op de consensusraming van dividenden die in de komende twaalf maanden worden uitgekeerd. Op basis van deze ramingen zullen de dividendinkomsten van KGHDF jaarlijks met circa 6% toenemen. KGHDF wordt nog altijd tegen een forse waarderingsdiscount ten opzichte van de markt verhandeld: de gemiddelde waardering van alle portefeuillenamen is aanzienlijk lager dan die van de bredere aandelenmarkt. Dit was in het verleden een voorbode van een goede relatieve performance op de middellange termijn. Daarnaast is de absolute waardering van de strategie zeer aantrekkelijk. Onze focus blijft gericht op aantrekkelijk gewaardeerde bedrijven met een sterke kapitaaldiscipline die over de gehele cyclus bezien een positieve kasstroom genereren. Al met al biedt de huidige marktomgeving mogelijkheden om tegen een aantrekkelijke waardering een goed gespreide portefeuille met een robuust winstgenererend vermogen op te bouwen. Daarnaast zijn ESG-factoren (op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur) volledig in ons beleggingsproces geïntegreerd.

Kempen Global High Dividend Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Umbrella Fund I NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-05-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-05-2022

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 1,7 % -1,4 %
3 maanden 3,7 % -1,1 %
Dit jaar 1,5 % -7,6 %
2019 20,4 % 30,0 %
2020 -9,8 % 6,3 %
2021 29,9 % 31,1 %
1 jaar (op jaarbasis) 11,3 % 8,6 %
3 jaar (op jaarbasis) i 10,0 % 14,1 %
5 jaar (op jaarbasis) i 7,9 % 10,8 %
Sinds start (op jaarbasis) i 7,3 % 8,2 %
De getoonde resultaten van de periodes voor 10 mei 2016, de oprichtingsdatum van Kempen Global High Dividend Fund N.V. klasse X, zijn die van Kempen Global High Dividend Fund N.V. klasse N. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De dividenduitkering van KGHDF (ex-datum 1 augustus 2018) is verwerkt in de IW per 31 juli 2018, en is derhalve verdisconteerd in de performancecijfers van juli.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 0,37
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
27-05-2022
Aantal dividenduitkeringen per jaar
4
Dividendkalender
De dividenduitkering van KGHDF (ex-datum 1 augustus 2018) is verwerkt in de IW per 31 juli 2018, en is derhalve verdisconteerd in de performancecijfers van juli.

Risico-analyse (ex post) per 31-05-2022

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -29,45 % -33,53 %
Tracking error i 9,79 % 5,70 %
Information ratio i -0,42 -0,17
Beta i 1,03 0,92
Kempen Global High Dividend Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Umbrella Fund I NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (31-05-2022)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
ING Groep 0,27 % 18,72 %
Shell 0,20 % 8,98 %
Chesapeake Energy 0,18 % 19,40 %
Technip Energies 0,17 % 8,00 %
BP 0,17 % 10,84 %

Top 5 laagste bijdrage (31-05-2022)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Avalonbay Communities -0,14 % -9,97 %
Cisco -0,13 % -9,42 %
WPP -0,13 % -9,79 %
Singapore Telecommunications -0,12 % -7,25 %
RELX -0,10 % -6,25 %

Geografische verdeling (31-05-2022)

29,6 %
Verenigde Staten
17,7 %
Verenigd Koninkrijk
7,2 %
Duitsland
7,1 %
Nederland
6,5 %
Japan
6,1 %
Frankrijk
3,1 %
Spanje
3,0 %
Canada
2,6 %
Singapore
2,4 %
Korea
2,3 %
Taiwan
12,5 %
Overig
Totaal
100 %

Top 10 belangen (31-05-2022)

2,2 %
Kinder Morgan
2,2 %
Shell
2,2 %
Technip Energies
2,1 %
BlackRock
2,1 %
Repsol
2,0 %
Samsung Electronics Pref
2,0 %
Rio Tinto
2,0 %
Bridgestone
2,0 %
LyondellBasell Industries
1,9 %
Sysco
Totaal
20,8 %

Sectorverdeling (31-05-2022)

19,2 %
Financiële waarden
12,9 %
Energie
11,5 %
Telecommunicatie
9,6 %
Gezondheidszorg
8,5 %
Industriële waarden
8,0 %
Dagelijkse consumentengoederen
7,5 %
Duurzame consumentengoederen
7,4 %
Nutsbedrijven
6,6 %
Technologie
4,5 %
Basismaterialen
2,8 %
Onroerend Goed
1,5 %
Overig
Totaal
100 %
De cashpositie is opgenomen onder de post 'Overig'.
Kempen Global High Dividend Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Umbrella Fund I NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Environmental and/or social characteristics promoted

Het Kempen Global High Dividend Fund (het ‘Fonds’) valt onder artikel 8 van de SFDR. Dit betekent dat het Fonds milieu- en/of maatschappelijke aspecten bevordert. Het Fonds belegt in een breed scala aan ondernemingen, waarvan sommige duurzaamheidsdoelstellingen nastreven.

We committeren ons aan de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs in de vorm van doelstellingen op de korte termijn (2025), een ambitie op de middellange termijn (2030) en een commitment op de lange termijn (emissieneutrale belegger in 2050). In 2025 willen we op schema liggen om de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord te realiseren. We volgen de vermindering in de markt volgens een pad dat in lijn met de EU-benchmarks is.

Fund carbon emission targets

Morningstar sustainability rating

ESG Investment process

Aan de bevordering van milieu- en/of maatschappelijke aspecten wordt invulling gegeven door de consistente implementatie van het ESG-beleid van het Fonds. Het ESG-beleid is volledig in het beleggingsproces van onze strategie verankerd via de drie relevante pijlers: uitsluiting, ESG-integratie en actief aandeelhouderschap.

Als onderdeel van het beleggingsproces beoordelen we het ESG-profiel van een onderneming. We kijken naar iedere onderneming afzonderlijk, waarbij we risico’s die in een bepaalde sector van materieel belang zijn, in aanmerking nemen, naast de risicopositie en (governance)praktijken van en informatieverschaffing door de betreffende onderneming. Ondernemingen waarin we beleggen, scoren we op governanceaspecten aan de hand van zowel extern onderzoek als interne evaluatie. Voorts onderzoeken we de betrokkenheid van de onderneming bij eerdere controversiële kwesties en verkennen we toekomstige ESG-kansen. Op basis van de fundamentele ESG-analyse vormen we ons een mening over de kwaliteit van het ESG-profiel van een onderneming.

Exclusion

Het Fonds past uitsluitingscriteria toe. Hierbij worden internationale standaarden in aanmerking genomen, zoals het UN Global Compact Framework, de OECD Guidelines for Multinational Enterprises, de UN Guiding Principles for Business and Human Rights en onze Principles for Responsible Investment. Het Fonds past aanvullende uitsluitingscriteria toe op basis van betrokkenheid bij producten en bedrijfsvoering.

Key figures

  Kempen criteria Additional criteria
Business conduct
Human Rights
Labour
Environment
Anti Corruption
Product involvement
Controversial Weapons
Tobacco
Thermal Coal
Tar Sands
Adult Entertainment
Alcohol
Animal Welfare & GMO
Gambling
Power Generation Nuclear
Power Generation Carbon Intensive
(Un)conventional Oil & Gas Extraction
Weaponry
Kempen Global High Dividend Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Umbrella Fund I NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

SWING FACTOR

Hier vindt u het overzicht met actuele swing factoren.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,400 %
Service fee i
0,10 %
Verwachte lopende kosten i
0,50 %
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,50 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2020/2021.

De service fee wordt elk boekjaar opnieuw bepaald op basis van de grootte van het fondsvermogen per laatste dag van het voorgaande boekjaar:
< of gelijk aan EUR 200 miljoen: 0,20%
Tussen EUR 200 en EUR 700 miljoen: 0,15%
>EUR 700 miljoen: 0,10%

Prestatievergoeding

Slide to see more
Mogelijke prestatievergoeding
0 % - 0,20 %
Huidige prestatievergoeding
0,0 % per mei 2022
Prestatievergoeding laatste boekjaar
0,00 %
De hoogte van de prestatievergoeding wordt maandelijks vastgesteld, is afhankelijk van de performance van de aandelenklasse t.o.v. de benchmark en bedraagt maximaal 0,20%

Houd er rekening mee dat er een prestatievergoeding in rekening wordt gebracht wanneer het fonds een positief rendement heeft behaald, dat hoger is dan de benchmark, maar ook wanneer het fonds een negatief rendement heeft behaald, dat minder negatief is dan de benchmark.
Kempen Global High Dividend Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Umbrella Fund I NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
X
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
MSCI World Total Return Net Index (berekend in euro's)
Beleggingsstrategie
Hoog Dividend Aandelen
Universum
Aandelen wereldwijd
Datum van oprichting
10-05-2016
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administrateur
BNP Paribas Securities Services S.C.A., Amsterdam branch
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A., Amsterdam branch

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0011755848
Bijzonderheden
Orders kunnen ingelegd worden via handelsplatform Vestima.
Klasse X van Kempen Global High Dividend Fund N.V. is alleen toegankelijk voor orders ontvangen via het Vestima-platform. Aandelen in klasse X zijn alleen beschikbaar voor door de beheerder geselecteerde distributeurs die namens hun cliënten orders inleggen.
Kempen Global High Dividend Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Umbrella Fund I NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Duurzaamheidpublicaties

Formele documentatie overig

Kempen Global High Dividend Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Umbrella Fund I NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.