Kempen European Property Fund NV

Profiel

Kempen European Property Fund N.V. (KEPF) belegt in een portefeuille van beursgenoteerde Europese vastgoedondernemingen. Doel van KEPF is een bovengemiddeld relatief beleggingsresultaat te behalen. KEPF wordt beheerd op basis van bottom-up aandelenselectie.

De fondsstrategie richt zich op exploiteren van over- en onderwaarderingen van beursgenoteerde onroerendgoedondernemingen in relatie tot de kwaliteit van het onderliggende vastgoed, de financiële balans, de corporate governance structuur en het vermogen van het managementteam om waarde toe te voegen aan het vastgoed. De milieu-, maatschappelijke en governance (ESG) criteria vormen een integraal onderdeel van het beleggingsproces.

Beheerteam

Jorrit Arissen, Egbert Nijmeijer, Lucas Vuurmans, Anna Niegowska, Robert Stenger, Mihail Tonchev

Rendement per 31-07-2020 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-07-2020

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 1,8 % 1,1 %
3 maanden 2,4 % 3,6 %
Dit jaar -17,3 % -20,7 %
2017 13,4 % 12,4 %
2018 -8,7 % -8,5 %
2019 32,8 % 28,5 %
1 jaar (op jaarbasis) -2,9 % -6,7 %
3 jaar (op jaarbasis) i 2,9 % 0,1 %
5 jaar (op jaarbasis) i 1,9 % -0,2 %
Sinds start (op jaarbasis) i 5,3 % 7,0 %
Tot en met 2013 was de benchmark de GPR 250 Europe Index, waarin de UK component gereduceerd is tot 20%. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 165,69 M 31-07-2020
Omvang aandelenklasse
EUR 165,69 M 31-07-2020
Aantal uitstaande aandelen/participaties
10.459.217 31-07-2020
Intrinsieke waarde i
EUR 16,23 14-08-2020
Transactieprijs i
EUR 16,29 14-08-2020
Morningstar rating â„¢

Beleggingskarakteristieken per 31-07-2020

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 29 102
Dividendrendement i 4,12 % 4,36 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 6.643 M EUR 8.615 M
K/W-verhouding i 17,83 17,47
Active share i 55,04 %
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Ontwikkelingen per 31-07-2020

KEPF boekte in juli een positief rendement en overtrof de benchmark. Deze outperformance kwam vooral tot stand in de clusters woningvastgoed Europa en kantoorvastgoed Europa. In het cluster kantoorvastgoed Europa was de positieve performance te danken aan spelers met kantoren van hogere kwaliteit die betere resultaten rapporteerden dan portefeuilles van gemiddelde kwaliteit. We hebben in onze modellen de langetermijngroeivoet voor het netto operationeel inkomen (NOI) neerwaarts herzien voor kantoorvastgoed in Europa (en wereldwijd). De aanpassingen lopen duidelijk uiteen voor kantoorvastgoed van hogere en lagere kwaliteit. De vraag blijft of de leegstand en huren op de huidige niveaus standhouden nu veel steunprogramma’s van Europese overheden tegen eind 2020 aflopen. Wellicht neemt het aantal faillissementen dan toe. De goede performance van het segment woningvastgoed Europa was vooral te danken aan het Finse Kojamo. Deze onderneming is actief op de Finse woningmarkt, die anders dan bijvoorbeeld de Duitse markt ongereguleerd is. De woningvastgoedmaatschappijen houden zeer goed stand en Kojamo is daarbinnen een naam die op een ongereguleerde markt sneller van verder opwaarts potentieel kan profiteren.

Gedurende de maand juli was de volatiliteit op de Europese vastgoedmarkten aanzienlijk. Per saldo werd de maand echter afgesloten met een positief rendement van 2%. Van cluster tot cluster liep de performance opnieuw behoorlijk uiteen: het cluster winkelcentra Europa boekte een negatief rendement (-9%), terwijl woningvastgoed Europa een dikke plus scoorde (+4%).

Op het macro-economische front publiceerden de meeste Europese landen hun bbp-cijfers over het tweede kwartaal van 2020. Na een reeds moeilijk eerste kwartaal werd in het tweede kwartaal de volle economische impact van de COVID-19-pandemie zichtbaar. Opnieuw liepen de cijfers voor de Noord- en Zuid-Europese landen duidelijk uiteen. Het bbp kromp kwartaal-op-kwartaal met 18,5% in Spanje en met 10,1% in Duitsland. De ontwikkeling van het bbp vormt bij vastgoed een van de voornaamste inputfactoren voor de huurgroei. De groeischokken komen tot uitdrukking in onze prognoses voor de huurgroei op de korte termijn.

Wat het bedrijfsnieuws betreft, werd in Scandinavië de aftrap gegeven voor het langverwachte tweedekwartaalresultatenseizoen. Onze aandacht ging vooral uit naar de economische gevolgen van de COVID-19-pandemie op de performance van vastgoed van hoge versus secundaire kwaliteit en de verschillen in operationele fundamentals binnen de uiteenlopende subsectoren. In de meeste Scandinavische landen mochten bedrijven de afgelopen maanden open blijven. Dat werd zichtbaar in de gepubliceerde resultaten. De groei zwakte weliswaar af, maar in het kantoorsegment vonden geen afboekingen van betekenis plaats en ook winkelvastgoed hield relatief goed stand. In het kantorensegment werd het debat voortgezet over de gevolgen op de langere termijn van de thuiswerktrend. Is de kwaliteitspremie voor centrale locaties nog wel gerechtvaardigd nu meer en meer mensen vanuit huis gaan werken? De resultaten die gepubliceerd zijn voor vastgoed van hogere en gemiddelde kwaliteit bieden tot dusverre nog geen uitsluitsel. Dat verrast ons overigens niet. Het kost tijd voordat de gevolgen op de lange termijn zichtbaar worden. Het huurinningspercentage bleef voor alle kantoorvastgoedmaatschappijen op een gezond niveau boven 90% liggen en lag voor de meeste portefeuillenamen zelfs dichterbij 95%. In het derde kwartaal ligt het huurinningspercentage hoger dan in het tweede kwartaal. Dat stelt ons gerust. We gaan in onze modellen uit van een marginale stijging van het aantal faillissementen voor risicohuurders (uit de reis-, winkelgerelateerde en co-workingsegmenten) voor eind 2020 en volgend jaar wanneer de steunprogramma’s van overheden in heel Europa langzaam ten einde lopen.

Er was ook nog nieuws op het Europese woningvastgoedfront. In München verklaarde het Constitutioneel Hof van Beieren het voorgenomen referendum over een huurbevriezing in Beieren niet ontvankelijk en verwees de kwestie naar de federale overheid. ‘Het verbintenissenrecht, met inbegrip van huurovereenkomsten, is geregeld in het Duitse burgerlijk wetboek. Dit is federale wetgeving, zo oordeelden de rechters’. Dit is een interessante ontwikkeling omdat de bondsstaat Berlijn begin dit jaar de huren bevroor, wat aanmerkelijke gevolgen had voor vastgoedverhuurders in Berlijn. Wellicht vormt de uitspraak in München een extra argument om de huurbevriezing in Berlijn ongrondwettelijk te laten verklaren.

De verhuurders van winkelvastgoed maakten conform de verwachtingen negatieve resultaten bekend. Het huurinningspercentage ligt in het derde kwartaal ( 50-75%) echter veel hoger. In het tweede kwartaal lag dit nog 10% tot 20% lager. Wel is het vastgoed in het algemeen met 3% à 6% afgewaardeerd. We rekenen op verdere afwaarderingen in de toekomst en hebben tot dusverre de vrij sombere aanvangsveronderstellingen in ons model nog niet gewijzigd.

Kempens vastgoedbeleggingsaanpak kenmerkt zich door een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve analyse. Met behulp van data-analysetechnologie verzamelt het Real Estate Team van Kempen wereldwijd voor 200.000 vastgoedobjecten meer dan 20 miljoen relevante datapunten die binnen onze data-infrastructuur worden omgezet in waardevolle fundamentele beleggingsinformatie. De voortdurende toename van het aantal beschikbare gegevens stelt ons in staat om een steeds scherper oordeel te vormen over de kwaliteit, de waarde en het risico van iedere vastgoedbelegging. Naar onze mening leidt dit tot betere beleggingsbeslissingen en een hoger beleggingsrendement tegen een lager risico voor onze klanten.

In aanvulling op de kwantitatieve aanpak analyseert de beleggingsstrategie ook drie belangrijke kwalitatieve parameters om de juiste waardering te bepalen: de toegevoegde waarde van het management, de kracht van de balans en het ESG-profiel. Aan iedere onderneming worden scores toegekend voor deze drie parameters. Ondernemingen die bijvoorbeeld op ESG-gebied uitblinken, krijgen van de portefeuillebeheerders een hogere score die een hogere waardering rechtvaardigt.

De portefeuilleconstructie is gebaseerd op clusterneutraliteit. De Europese portefeuille bestaat uit 6 clusters die gedefinieerd zijn als homogene groepen vastgoedmaatschappijen met eenzelfde onderliggende valuta-exposure. Voorbeelden zijn de clusters Verenigd Koninkrijk, woningvastgoed Europa en Zwitserland. Het portefeuillegewicht van ieder cluster is ongeveer gelijk aan het benchmarkgewicht van dat cluster. Dat levert een gediversifieerde portefeuille op, terwijl de valuta- en macro-economische risico’s ten opzichte van de benchmark geneutraliseerd worden. KEPF wijst risicobudget toe op het niveau van de afzonderlijke vastgoedmaatschappijen.

De ESG-criteria (milieu, sociale kwesties en governance) zijn van groot belang in ons beleggingsproces. De afgelopen maand hebben we een dialoog gevoerd met Deutsche Wohnen. We bespraken het feit dat de raad van commissarissen van Deutsche Wohnen al 20 jaar dezelfde voorzitter heeft. Dat vinden wij te lang. Wij achten deze voorzitter niet onafhankelijk meer. Andere onderwerpen waren het toegenomen belang van stakeholder management bij het leiden van een woningvastgoedmaatschappij en mogelijke manieren om ESG-factoren mee te nemen de meerjarige prestatiebeloning voor de raad van bestuur.

Juli was een maand vol volatiliteit waarin diverse wijzigingen in de portefeuille zijn aangebracht. In het cluster kantoorvastgoed Europa is de positie Gecina en NSI verkleind ten gunste van WDP (logistiek vastgoed). In onze modellen is de langetermijngroeivoet voor kantoorvastgoed neerwaarts herzien op grond van de vooruitzichten voor deze subsector. Dit leidde tot een lagere waardering voor Gecina en NSI. Voor alle Europese kantoorvastgoedmaatschappijen is deze groeivoet met 20 à 50 basispunten gereduceerd. De voornaamste reden hiervoor is het feit dat dit cluster met het thuiswerkfenomeen wordt geconfronteerd en ondernemingen hun behoefte aan kantoorruimte voor de lange termijn gaan herzien. In Scandinavië verkochten we een deel van onze posities in Hufvudstaden en Castellum ten gunste van Fabege (kantoorvastgoed Stockholm) en Entra (kantoorvastgoed Noorwegen). In het cluster woningvastgoed Europa is de positie in LEG verder verkleind ten gunste van Grand City Properties. De beduidende underperformance van Grand City Properties creëerde interessante mogelijkheden. In het VK zijn de posities vergroot in Workspace en Great Portland ten koste van Segro en Grainger. Onze aannames voor de autonome groei van de netto operationele inkomsten (NOI) voor het segment goed gesitueerde laagbouwkantoren in Londen blijven gezien de huidige waarderingen goed standhouden.

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-07-2020 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-07-2020

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 1,8 % 1,1 %
3 maanden 2,4 % 3,6 %
Dit jaar -17,3 % -20,7 %
2017 13,4 % 12,4 %
2018 -8,7 % -8,5 %
2019 32,8 % 28,5 %
1 jaar (op jaarbasis) -2,9 % -6,7 %
3 jaar (op jaarbasis) i 2,9 % 0,1 %
5 jaar (op jaarbasis) i 1,9 % -0,2 %
Sinds start (op jaarbasis) i 5,3 % 7,0 %
Tot en met 2013 was de benchmark de GPR 250 Europe Index, waarin de UK component gereduceerd is tot 20%. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 0,68
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
13-02-2020
Aantal dividenduitkeringen per jaar
1
Dividendkalender

Risico-analyse (ex post) per 31-07-2020

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -23,53 % -74,77 %
Tracking error i 2,90 % 4,55 %
Information ratio i 0,96 -0,36
Beta i 0,92 1,03
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (31-07-2020)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Kojamo OYJ 0,84 % 12,18 %
Segro 0,62 % 9,19 %
Vonovia SE 0,37 % 4,08 %
Tag Immobilien 0,33 % 4,71 %
Safestore 0,21 % 7,08 %

Top 5 laagste bijdrage (31-07-2020)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Mercialys -0,33 % -14,39 %
Klepierre -0,31 % -11,84 %
Unibail-Rodamco-Westfield -0,28 % -11,21 %
PSP Swiss Property -0,24 % -5,53 %
Alstria Office REIT -0,18 % -4,30 %

Geografische verdeling (31-07-2020)

26,7 %
Duitsland
26,1 %
Verenigd Koninkrijk
19,8 %
Noord-Europa
10,8 %
Frankrijk
6,8 %
Zwitserland
4,2 %
België
3,2 %
Ierland
2,7 %
Nederland
-0,3 %
Overig
Totaal
100 %
Op basis van de beursnotering van de beleggingen.De cashpositie is opgenomen onder de post ‘Overig’.

Top 10 belangen (31-07-2020)

9,1 %
Vonovia SE
7,6 %
Kojamo OYJ
7,1 %
Tag Immobilien
6,7 %
Gecina
6,3 %
Segro
4,6 %
Fabege
4,4 %
PSP Swiss Property
4,1 %
Alstria Office REIT
3,6 %
Grand City Properties
3,6 %
Land Securities
Totaal
57,2 %

Sectorverdeling (31-07-2020)

37,7 %
Woningen
31,5 %
Kantoren
17,3 %
Industriële waarden
11,5 %
Detailhandel
2,0 %
Overig
Totaal
100 %
Op basis van 'look through' (door de fondsen heengekeken) data.De verdeling is exclusief cashpositie.
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

SWING FACTOR

Hier vindt u het overzicht met actuele swing factoren.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,63 %
Service fee i
0,20 %
Verwachte lopende kosten i
0,83 %
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,83 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2018/2019.

De service fee wordt elk boekjaar opnieuw bepaald op basis van de grootte van het fondsvermogen per laatste dag van het voorgaande boekjaar:
< of gelijk aan EUR 200 miljoen: 0,25%
>EUR 200 miljoen: 0,20%
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
FTSE EPRA Nareit Developed Europe Index
Beleggingsstrategie
Onroerend Goed
Universum
Onroerend goed Europa
Datum van oprichting
26-10-2000
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Morningstar rating â„¢

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
ja, genoteerd aan de NAV Trading Facility van Euronext
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0009296649
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Formele documentatie overig

Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Visie & missie van Kempen

Kempen Capital Management (hierna Kempen) is een vermogensbeheerder die gelooft in betrokken aandeelhouderschap en een lange beleggingshorizon omdat daarmee recht wordt gedaan aan de belangen van alle stakeholders. In de dienstverlening aan onze klanten staat waardecreatie centraal. We willen onze klanten helpen om duurzaam vermogen op te bouwen en te behouden dat niet alleen economisch rendement oplevert, maar ook een concrete positieve impact heeft. Daarom vinden we het belangrijk dat Kempen zich een betrokken aandeelhouder toont die vanuit een langetermijnperspectief oog voor milieu, sociale en governance (ESG) kwesties heeft.Â

Hoe Kempen verantwoord belegt

Kempen maakt zich sterk voor duurzame alpha. Ons ESG-beleid steunt daartoe op vier pijlers:

 • ESG-integratie: ervoor zorgen dat we in onze beleggingsanalyses en -processen duurzaamheidsrisico’s en –kansen voldoende meewegen.

 • Uitsluiting en vermijding: niet beleggen in ondernemingen waar sprake is van controversiële activiteiten of gedragingen.

 • Actief aandeelhouderschap: verantwoord omgaan met het kapitaal van onze klanten en onze invloed aanwenden om via dialoog en uitoefening van het stemrecht het gedrag van ondernemingen in specifieke ESG-kwesties te verbeteren en positieve veranderingen in gang te zetten.

 • Positieve impact: beleggen met als doel impact te hebben en een concrete positieve bijdrage te leveren, bijvoorbeeld aan de door de VN geformuleerde Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s).

Â

Om onze missie en visie in praktijk te brengen, gaan we over een breed scala aan strategische, financiële en ESG-kwesties de dialoog aan met ondernemingen in onze portefeuilles. Als actieve aandeelhouder leggen we ons gewicht in de schaal om hun ESG-prestaties te helpen verbeteren. Op deze wijze stellen we enkele van de belangrijkste en meest urgente duurzaamheidskwesties aan de orde die in het bedrijfsleven en de wereld spelen. Onze belangrijkste engagementthema’s zijn: mensenrechten, arbeidsrechten, klimaatverandering en governance.

Â

Samen met andere beleggers leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling van principes en standaarden voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze collectieve engagementinitiatieven zijn op zowel sectoren als specifieke ondernemingen in onze portefeuilles gericht.

Â

Hier vindt u ons complete stemverslag.

Â

HOE ONS FONDS VERANTWOORD BELEGT

Kempen beheert diverse fondsen en mandaten die in beursgenoteerde aandelen van vastgoedmaatschappijen beleggen, zoals het Global Property Fund en het European Property Fund.

Â

Het ESG-beleid van Kempen is in het beleggingsproces van ons fonds geïmplementeerd op basis van de volgende pijlers: uitsluiting, ESG-integratie en actief aandeelhouderschap.

Â

Uitsluiting & vermijding

In lijn met het algemene beleid van Kempen belegt het European Property Fund niet in ondernemingen die op de uitsluitings- of vermijdingslijst van KCM voorkomen.

Â

Ondernemingen met een 'Fail-score' op de criteria van de UN Global Compact of een vermelding op de 'Watchlist' worden eveneens uitgesloten.

Â

ESG-integratie

Naar onze overtuiging zijn financieel en duurzaam rendement onverbrekelijk met elkaar verbonden. Ondernemingen die de juiste balans tussen de belangen van alle stakeholders weten te vinden, creëren waarde. Onze ESG-analyse van beursgenoteerde vastgoedmaatschappijen bestaat uit de volgende stappen:

 • We implementeren onze ESG-kwaliteitsscore in de ondernemingsscore van iedere vastgoedmaatschappij die we analyseren;

 • We monitoren het wereldwijde beleggingsuniversum van vastgoedmaatschappijen: waar sprake is van negatieve excessen (zoals milieuvervuiling afgemeten aan de CO2-uitstoot) gaan we met ondernemingen in dialoog;

 • We benchmarken vastgoedmaatschappijen tegen elkaar en visualiseren de uitkomsten voor ons beleggingsproces en onze klanten om koplopers en achterblijvers op te sporen;

 • We gaan een dialoog aan met de ondernemingen waarin we beleggen, om hun ESG-beleid en -praktijken te verbeteren;

 • We maken in onze waarderingsmodellen een vertaalslag: een lagere duurzaamheidsscore voor vastgoedportefeuilles leidt tot hogere verwachte onderhoudsinvesteringen;

 • We bieden portefeuilles op maat aan voor klanten die (bijvoorbeeld) uitsluitend willen beleggen in vastgoedportefeuilles met een lagere CO2-uitstoot

Â

In ons beleggingsraamwerk bepalen we aan de hand van drie cruciale aspecten of de waardering gerechtvaardigd is: toegevoegde waarde van het management, balansverhoudingen en ESG-beleid. We zijn bereid om wat meer te betalen voor ondernemingen die op ESG-gebied uitblinken. Deze overtuiging wordt door wetenschappelijke literatuur onderbouwd.

Â

De figuur hiernaast laat zien hoe ESG in het beleggingsproces is ingebed. We merken hierbij op dat we niet alleen beleggen in koplopers op ESG-gebied, maar ook in achterblijvers: er kan veel potentiële waarde ontsloten worden door kapitaal te verschaffen aan vastgoedmaatschappijen die dit het hardste nodig hebben.

Â

Actief aandeelhouderschap

De vastgoedfondsen zijn actieve beleggers en gaan ook een actieve dialoog aan met ondernemingen over hun strategische, financiële en maatschappelijke verantwoordelijkheden.

Â

Ons engagement richt zich vooral op ondernemingen waar naar onze overtuiging veel waarde ontsloten kan worden. Over een breed scala aan onderwerpen kan een dialoog gevoerd worden:

 • Vermindering van de CO2-intensiteit;

 • Beperking van het energie- en waterverbruik;

 • Betere afvalrecycling;

 • Betere arbeidsomstandigheden en naleving van mensenrechten;

 • Betere governancestructuren;

 • Betere afstemming op aandeelhoudersbelangen;

 • Koppeling van beloningsbeleid aan doelstellingen voor de lange termijn in plaats van de korte termijn.

Â

Â

Hier vindt u ons complete stemverslag.

Â

Ons volledige ESG-beleid kan hier gedownload worden.

Â

Â

Â

Risico's

Meer informatie over de middellange- en langetermijnrisico’s die aan de beleggingen zijn verbonden:Â

Â

*

Alhoewel de informatieverschaffers van Kempen Capital Management N.V., waaronder MSCI ESG Research LLC en gelieerde bedrijven (de “ESG-partijen”), informatie betrekken uit bronnen die zij betrouwbaar achten, wordt de originaliteit, juistheid en/of volledigheid van de opgenomen gegevens door geen van de ESG-partijen gewaarborgd of gegarandeerd. Geen van de ESG-partijen biedt enige uitdrukkelijke of impliciete garantie van welke aard dan ook, en de ESG-partijen wijzen hierbij uitdrukkelijk alle garanties van de hand inzake de verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de hierin opgenomen gegevens. Geen van de ESG-partijen aanvaardt enige aansprakelijkheid voor eventuele fouten of omissies in verband met hierin opgenomen gegevens. Voorts is geen van de ESG-partijen, onverminderd het voorgaande, onder welke omstandigheid dan ook aansprakelijk voor directe, indirecte, bijzondere, punitieve, gevolg- of andersoortige schade (met inbegrip van winstderving), ook al zijn zij op de mogelijkheid van dergelijke schade gewezen.

ESG Report
Screening MSCI ESG research
Screening MSCI ESG research
UN global impact
ESG integration
Bron NL
disclaimer
Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van Kempen European Property Fund N.V. (het Fonds). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.