Global Impact Pool - Class D

Deze Klasse is permanent gesloten voor nieuwe inschrijvingen. Gelieve Klasse E en Klasse F te raadplegen indien u op het fonds wenst in te schrijven.

 

Profiel

De Global Impact Pool (het Fonds) is bedoeld om de uitdagingen waarvoor onze planeet staat aan te gaan en tegelijkertijd te voldoen aan de risico-rendementseisen van klanten. Het Fonds is een beleggingsvehikel in meerdere beleggingscategorieën dat zich richt op kapitaalgroei en positieve effecten op maatschappij en milieu gerelateerd aan geselecteerde thema’s en de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Het doel van het Fonds is om beleggingen te doen die een positieve bijdrage leveren aan geselecteerde SDG’s, voornamelijk (maar niet uitsluitend) via de goederen en diensten die de onderliggende ondernemingen leveren.

IMPACT GENEREREN WAAR DAT HET BELANGRIJKST IS
Het Fonds richt zich in eerste instantie richten op beleggingen in fondsen die naar verwachting een positieve bijdrage zullen leveren aan ten minste een van de geselecteerde SDG’s, via hun portfoliobedrijven, in landen die laag scoren op de desbetreffende SDG’s. In opkomende markten wil het Fonds bijdragen aan de voorziening van basisgoederen en -diensten, waaronder voedsel, water, sanitaire voorzieningen en zorg (SDG’s 3 en 6). In ontwikkelde markten wil het Fonds een bijdrage leveren aan investeringen die gericht zijn op meer welzijn, ondersteuning van duurzame productie en consumptie en hernieuwbare energie (SDG’s 7 en 12). Over het algemeen streeft het Fonds ernaar (indirect) te investeren in bedrijven die op een verantwoorde manier worden geleid en die inclusieve banen en arbeidsomstandigheden voor iedereen weten te creëren (SDG 8).

Het Fonds belegt in niet-beursgenoteerde beleggingsstrategieën zoals private equity, infrastructuur en private debt. Het Fonds kan ook beleggen in een select aantal openbare beleggingsstrategieën, zoals groene obligaties, als er een duidelijk verband is met SDG’s.

Verwacht wordt dat de meeste beleggingen in private en illiquide beleggingscategorieën zullen zijn. Van alle investeringen wordt verwacht dat ze marktconforme rendementen zullen opleveren én bijdragen aan de impactdoelstellingen van de Global Impact Pool.

Het beleggingsteam evalueert het financiële rendement en het impactpotentieel van de onderliggende beleggingsfondsen en bedrijven zorgvuldig, voordat het gaat beleggen. Het Fonds meet en rapporteert de financiële resultaten en de impact op kwartaal- en jaarbasis.

Beheerteam

Michiel Meeuwissen, Theo Nijssen, Ralph Engelchor, Narina Mnatsakanian, Simon Oosterhof, Frans Evers, Hugo Joosten

Rendement per 30-09-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-09-2022

Slide to see more
  Fonds
1 maand 1,2 %
3 maanden 1,2 %
Dit jaar 4,8 %
2019 -0,7 %
2020 -0,9 %
2021 17,5 %
1 jaar (op jaarbasis) 15,8 %
3 jaar (op jaarbasis) i 6,6 %
Sinds start (op jaarbasis) i 6,1 %
De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 157,33 M 30-09-2022
Omvang aandelenklasse
EUR 13,20 M 30-09-2022
Aantal uitstaande aandelen/participaties
10.890 30-09-2022
Intrinsieke waarde i
EUR 1.212,26 30-09-2022
Global Impact Pool (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Markets Fund SICAV-RAIF (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van KCM bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Het Fonds is geregistreerd voor aanbieding aan professionele beleggers.

De Aandeelhouder is onderworpen aan een initiële lock-up periode van 3 jaar na elke belegging.

Deze Klasse is permanent gesloten voor nieuwe inschrijvingen. Gelieve Klasse E en Klasse F te raadplegen indien u op het fonds wenst in te schrijven.

 

Niet-beursgenoteerde beleggingsstrategieën zoals private equity, infrastructuur en private debt, zijn illiquide langetermijnbeleggingen. Gewoonlijk duurt het jaren voordat het gecommitteerde kapitaal ook daadwerkelijk wordt afgeroepen, productief wordt ingezet in gespreide onderliggende portefeuilles en ook echt rendement in de praktijk gaat opleveren. Doorgaans worden investeringen de eerste 12 maanden op kostprijs gewaardeerd, waardoor er nog geen rendementsontwikkeling te rapporteren is.

Aangezien Global Impact Pool onderliggend in een mix van closed-end en open-end fondsen belegt, konden we al een substantieel deel van het kapitaal meteen aan het werk zetten, zodat dit in de komende kwartalen rendement kan gaan opleveren. Zodra we wat verder onderweg zijn en de portefeuille volledig up en running is, zullen we performancecijfers gaan rapporteren.

Ontwikkelingen per 31-03-2022

FINANCIEEL RENDEMENT
De Kempen Global Impact Pool (GIP) behaalde in het eerste kwartaal van 2022 een rendement van -0,8% (FA-shareclass), resulterend in een rendement van 18,6% over de afgelopen 12 maanden en een gemiddeld jaarlijks rendement van 5,4% over de afgelopen 3 jaar. Sinds de oprichting van het fonds (begin 2018) heeft het fonds een gemiddeld jaarlijks rendement van 3,8% weten te realiseren voor haar participanten.
Na de uitmuntende prestaties van GIP gedurende het laatste kwartaal van 2021, heeft het fonds een licht negatief rendement behaald gedurende het eerste kwartaal van 2022. De core-impact portefeuille van GIP, die grotendeels bestaat uit private marktinvesteringen zoals Private Equity & Infrastructuur, behaalde een licht positief rendement. Het negatieve rendement van GIP kan grotendeels worden toegeschreven aan de Green Bonds portefeuille, waar de fors stijgende rente op de kapitaalmarkten een negatief effect had op de portefeuille. Door de beperkte allocatie van GIP naar Green Bonds, die voornamelijk vanuit het oogpunt van liquiditeitsbeheer worden aangehouden, was het negatieve effect op portefeuilleniveau beperkt. Gedurende het kwartaal heeft GIP de rentegevoeligheid van de Green Bonds portefeuille verlaagd door over te stappen naar een bedrijfsobligatieportefeuille van Green Bonds, hiermee zal een stijgende rente minder negatieve gevolgen hebben voor de waardering van de portefeuille.
Hieronder zijn de rendementsgegevens weergeven. Het GIP-beleggingsteam is ervan overtuigd dat de huidige portefeuille goed is gepositioneerd om impactvolle investeringen te combineren met solide financiële rendementen.

Introductie nieuwe fondsklassen per 1 maart
Op 1 maart zijn de E- en F-fondsklassen geïntroduceerd, waarmee de aandelenklassen B en D in feite zijn vervangen. De wijzigingen hebben geen invloed op (de voorwaarden van) de huidige posities in bestaande aandelenklassen.
Terwijl de F-fondsklasse een replica zal zijn van de D-aandelenklasse (kapitaal dat onmiddellijk wordt 'opgeroepen' van beleggers met een maximale investering van € 1 miljoen), kent de E-fondsklasse (toegankelijk met investeringen groter dan € 1 miljoen) een commitmentstructuur. Deze commitmentstructuur stelt het beleggingsteam in staat om efficiënt kapitaal van klanten op te roepen op basis van de kapitaalbehoeften van de portefeuille. Hierdoor is het beleggingsteam in staat om de liquiditeit in de portefeuille efficiënter te beheren, wat gunstig is voor de financiële en impactrendementen en dus in het belang van bestaande en nieuwe participanten.
Een antiverwateringsheffing (ADL) van 1,5% zal in rekening worden gebracht wanneer beleggers nieuw kapitaal aan GIP toewijzen. Deze eenmalige kostenpost is bedoeld om bestaande deelnemers te compenseren voor de verwatering van hun participatie, veroorzaakt door nieuwe kapitaalinstroom en daaropvolgende toezeggingen aan onderliggende fondsen met bijbehorende kosten.
U kunt contact opnemen met uw aanspreekpunt binnen Van Lanschot Kempen voor meer informatie over deze wijziging.

BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN DIT KWARTAAL
GIP heeft zijn missie voortgezet om kapitaal te bundelen en impact te schalen namens zijn deelnemers gedurende het eerste kwartaal van 2022 Het beheerd vermogen daalde licht tot € 146 miljoen eind maart 2022. Deze daling kan volledig worden toegeschreven aan een waardedaling van de beleggingsportefeuille. Per saldo heeft er gedurende het eerste kwartaal een instroom aan kapitaal plaatsgevonden voor GIP-portefeuille. Met trots vermelden wij daarnaast dat er in maart 2022 een additioneel bedrag van € 74 miljoen aan GIP is toegezegd, waarvan circa 10% kort na kwartaaleinde is afgeroepen door GIP.
Het portefeuille-beheer team van GIP heeft haar veelbelovende pijplijn verder voorzien van nieuwe investeringsmogelijkheden. Tijdens het eerste kwartaal van 2022 heeft GIP daardoor opnieuw een aanzienlijke hoeveelheid kapitaal aan het werk kunnen zetten gezet. De meest opmerkelijke toevoeging aan de portefeuille is een belegging middels een Indiase vermogensbeheerder. Deze partij is gespecialiseerd in het verkleinen van de financiële inclusiekloof in India door het verstrekken van leningen aan achtergestelde huishoudens of Mkb-ondernemingen. Daarnaast heeft GIP in het eerste kwartaal van 2022 extra kapitaal toegezegd aan een bestaande partner, die in een vroeg stadium investeert in fintech-bedrijven die financiële inclusie stimuleren in achtergestelde, opkomende markten.
Onderstaand overzicht geeft per impact-thema een korte samenvatting van de belangrijkste ontwikkelingen in de portefeuille gedurende het kwartaal.

Basisbehoeften en welzijn: De investeringen binnen dit thema hebben in de loop van het kwartaal opnieuw aanzienlijke vooruitgang geboekt. In de vorige kwartaalupdate hebben wij aangegeven dat GIP via een investeringspartner haar investering in Goodlife Pharmacies heeft verhoogd door deel te nemen aan een nieuwe financieringsronde. Het bedrijf heeft de afgelopen periode een exponentiële groei laten zien, en is intussen ontwikkeld tot de grootste apotheek- en gezondheidszorgketen in Oost-Afrika. Deze sterke groei heeft ertoe geleid dat de investeringspartner haar belang in het bedrijf gedurende het eerste kwartaal van 2022 gedeeltelijk heeft afgebouwd. Met deze gedeeltelijke verkoop heeft de investeringspartner 49% van de initiele investering terugverdiend, terwijl er nog steeds een meerderheidsbelang in het bedrijf aanwezig is.

De investeringen binnen het thema MKB-ontwikkeling en fatsoenlijk werk lieten in het kwartaal opnieuw goede ontwikkelingen zien. Eén van de investeringspartners van GIP heeft gedurende het eerste kwartaal van 2022 haar belang in BIMA vergroot, een bedrijf dat zicht richt op het aanbieden van digitale zorg- en levensverzekeringen in meerdere landen in Azie (o.a. Bangladesh, Cambodja en de Filipijnen). BIMA sluit naadloos aan bij de doelstellingen van GIP op het gebied van financiële inclusie in opkomende markten, met name doordat het bedrijf essentiële verzekeringen en gezondheidsdiensten aanbied aan klanten met een laag inkomen. Momenteel worden er met dergelijke impactvolle diensten circa 3 miljoen achtergestelde consumenten bediend in opkomende markten. Dezelfde investeringspartner heeft ook een nieuwe naam toegevoegd aan de portefeuille: HD Bank, een in Vietnam operererende consumentenbank met een sterke focus op het retail- en MKB-segment. Ook dit bedrijf richt zich op financiële inclusie, o.a. door het aanbieden van producten die betaalbaar zijn voor consumenten met een laag inkomen.
De investeringspartner die zich richt op startende bedrijven binnen dit thema heeft gedurende het eerste kwartaal van 2022 een belang genomen in Acasa, een Latijns-Amerikaans ‘proptech’ bedrijf‘. De vastgoedmarkt voor huizenbezitters in deze regio is erg inefficient, met vaak een lage mate van liquiditeit, weinig mogelijkheden voor bankleningen, nauwelijks transparantie en een vaak tijdrovend aan- en verkoopprocess. Acasa zich richt op het vergemakkelijken van dit proces voor met name huiseigenaren van kleinschalig vastgoed.

Een van de investeringspartners van GIP binnen het thema Circulaire economie richt zich op het verstrekken van werkkapitaal aan (cooperaties van) kleine boeren in ontwikkelingslanden. Gedurende het eerste kwartaal verstrekte deze investeringspartner leningen aan vijf cooperaties in Togo en Burkina Faso (cashewnoten), Kenya (macademia’s) en Oeganda (koffie en katoen). Nu het koffieseizoen in Costa Rica en Honduras ten einde is gekomen is de investeringspartner begonnen met het financieren van boeren in Peru (cacao) en Bolivia (quinoa). In Azie werden leningen verstrekt in met name Indonesie en India (sojabonen, warehousing en financiele dienstverlening gericht op landbouw).

Met haar investeringen binnen het thema Klimaat- en energietransitie draagt GIP bij aan de transitie naar meer duurzame energiebronnen. In de loop van het kwartaal heeft een van de investeringspartners van GIP, die aan dit thema is blootgesteld, opnieuw goede vooruitgang geboekt met de ontwikkeling van wind- en zonne-energieparken. Gedurende het eerste kwartaal van 2022 is er voor beide fondsen van de bestaande investeringspartner kapitaal opgevraagd, hiermee is de blootstelling naar dit thema opnieuw vergroot. Dit kapitaal is o.a. gebruikt voor de financiering van een zonne-energiecentrale in Italië. Deze investeringen zullen in de nabije toekomst opnieuw een aanzienlijke hoeveelheid duurzame capaciteit toevoegen aan het energienetwerk.
De Impact Case voor dit kwartaal richt zich op Ampersand, een bedrijf van onze investeringspartner die zich binnen dit thema focust op startende bedrijven. Het bedrijf Ampersand richt zich op het verminderen van brandstofverbruik en de CO2-uitstoot door de elektrificatie van motorfietsen in Rwanda.

Global Impact Pool (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Markets Fund SICAV-RAIF (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van KCM bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Het Fonds is geregistreerd voor aanbieding aan professionele beleggers.

De Aandeelhouder is onderworpen aan een initiële lock-up periode van 3 jaar na elke belegging.

Deze Klasse is permanent gesloten voor nieuwe inschrijvingen. Gelieve Klasse E en Klasse F te raadplegen indien u op het fonds wenst in te schrijven.

 

Rendement per 30-09-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-09-2022

Slide to see more
  Fonds
1 maand 1,2 %
3 maanden 1,2 %
Dit jaar 4,8 %
2019 -0,7 %
2020 -0,9 %
2021 17,5 %
1 jaar (op jaarbasis) 15,8 %
3 jaar (op jaarbasis) i 6,6 %
Sinds start (op jaarbasis) i 6,1 %
De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Nee
Global Impact Pool (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Markets Fund SICAV-RAIF (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van KCM bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Het Fonds is geregistreerd voor aanbieding aan professionele beleggers.

De Aandeelhouder is onderworpen aan een initiële lock-up periode van 3 jaar na elke belegging.

Deze Klasse is permanent gesloten voor nieuwe inschrijvingen. Gelieve Klasse E en Klasse F te raadplegen indien u op het fonds wenst in te schrijven.

 

portefeuille overzicht

De grafieken en tabellen op de volgende twee pagina's weerspiegelen de portefeuille per eind maart 2022 en zijn gebaseerd op toezeggingenvan het fonds aan haar beleggingspartners. Houd er rekening mee dat de beleggingspartners van de GIP meestal investeren vanuit closed-end fondsen die met een aanzienlijke vertraging rapporteren. Als gevolg hiervan zal de lookthrough op portefeuilleniveau altijd met een kwartaal achterlopen.

 

 

 

 

Looptijdverdeling (30-09-2022)

0,2 %
Cash
99,8 %
Overig
Totaal
100 %

Geografische verdeling (30-09-2022)

100,0 %
Overige emerging markets
Totaal
100 %

Top 10 belangen (30-09-2022)

18,3 %
Respons. SICAV LX Agric. Fd USD-III Acc
18,1 %
LeapFrog Emerging Consumer Fund III
10,8 %
Accion Quona Inclusion Fund
9,9 %
NN (L) Corporate Green Bond - Q EUR Acc
8,9 %
KGAL ESPF 4
7,5 %
Trill Impact Fund
6,5 %
EIF Fund IV
5,8 %
Northern Arc India Imp Aegean Impulsum
4,5 %
KGAL ESPF 5
3,5 %
Quona Accion Inclusion Fd III USD Acc
Totaal
94,0 %

Ratingverdeling (30-09-2022)

51,0 %
Not Rated
0,2 %
Cash
48,8 %
Overig
Totaal
100 %

Sectorverdeling (30-09-2022)

58,5 %
Private Equity Venture Captl
13,4 %
Infrastructuur (indirect)
13,3 %
Private Equity Buy-out
9,9 %
Obligaties Bedrijfsl
4,7 %
Geldmarkt Beleggingsinst
0,2 %
Overig
Totaal
100 %
Global Impact Pool (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Markets Fund SICAV-RAIF (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van KCM bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Het Fonds is geregistreerd voor aanbieding aan professionele beleggers.

De Aandeelhouder is onderworpen aan een initiële lock-up periode van 3 jaar na elke belegging.

Deze Klasse is permanent gesloten voor nieuwe inschrijvingen. Gelieve Klasse E en Klasse F te raadplegen indien u op het fonds wenst in te schrijven.

 

Visie & missie van Kempen

Kempen Capital Management (hierna Kempen) is een vermogensbeheerder die gelooft in betrokken aandeelhouderschap en een lange beleggingshorizon omdat daarmee recht wordt gedaan aan de belangen van alle stakeholders. In de dienstverlening aan onze klanten staat waardecreatie centraal. We willen onze klanten helpen om duurzaam vermogen op te bouwen en te behouden dat niet alleen economisch rendement oplevert, maar ook een concrete positieve impact heeft. Daarom vinden we het belangrijk dat Kempen zich een betrokken aandeelhouder toont die vanuit een langetermijnperspectief oog voor milieu-, sociale en goverancekwesties (ESG) heeft.Â

Hoe Kempen verantwoord belegtÂ

Kempen maakt zich sterk voor duurzame alpha. Ons ESG-beleid steunt daartoe op vier pijlers:

 • ESG-integratie: ervoor zorgen dat we in onze beleggingsanalyses en -processen duurzaamheidsrisico’s en –kansen voldoende meewegen.

 • Uitsluiting en vermijding: niet beleggen in ondernemingen waar sprake is van controversiële activiteiten of gedragingen.

 • Actief aandeelhouderschap: verantwoord omgaan met het kapitaal van onze klanten en onze invloed aanwenden om via dialoog en uitoefening van het stemrecht het gedrag van ondernemingen in specifieke ESG-kwesties te verbeteren en positieve veranderingen in gang te zetten.

 • Positieve impact: beleggen met als doel impact te hebben en een concrete positieve bijdrage te leveren, bijvoorbeeld aan de door de VN geformuleerde Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s).

Â

Om onze missie en visie in praktijk te brengen, gaan we over een breed scala aan strategische, financiële en ESG-kwesties de dialoog aan met ondernemingen in onze portefeuilles. Als actieve aandeelhouder leggen we ons gewicht in de schaal om hun ESG-prestaties te helpen verbeteren. Op deze wijze stellen we enkele van de belangrijkste en meest urgente duurzaamheidskwesties aan de orde die in het bedrijfsleven en de wereld spelen. Onze belangrijkste engagementthema’s zijn: mensenrechten, arbeidsrechten, klimaatverandering en governance.

Â

Samen met andere beleggers leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling van principes en standaarden voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze collectieve engagementinitiatieven zijn op zowel sectoren als specifieke ondernemingen in onze portefeuilles gericht.

Â

Hier vindt u ons complete stemverslag.

Klimaatverandering

Kempen vindt als langetermijnbelegger dat klimaatverandering een systemisch risico vormt voor de economie, de maatschappij en het milieu. We willen in onze beleggingsportefeuilles dan ook rekening houden met de risico’s en kansen van klimaatverandering in de komende decennia. Daarom hebben we een commitment afgegeven voor de lange termijn (2050), een ambitie geformuleerd voor de middellange termijn (2030) en doelstellingen vastgelegd voor de korte termijn (2025).

 • 2050: klimaatneutrale beleggingsportefeuilles Â
 • 2030: beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde beleggingsportefeuilles afgestemd op het pad naar de doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord Â
 • 2025: beursgenoteerde beleggingsportefeuilles afgestemd op het pad naar de doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord[1]

Â

Hier vindt u het klimaatveranderingsbeleid van Kempen (onder klimaatveranderingsbeleid).

Â

[1] De CO2e-intensiteit fungeert als ijkpunt op het transitiepad naar een netto-nul-uitstoot. Voor ons is de richting belangrijker dan de snelheid waarmee de CO2e-uitstoot gereduceerd wordt. De feitelijke reductie kan daardoor afwijken van de voorgenomen gemiddelde trendlijn. Het traject wordt afgeleid van het reductiepad van de EU-benchmarks.

HOE ONS FONDS VERANTWOORD BELEGT

Het ESG-beleid van Kempen is volledig in het beleggingsproces van ons fonds ingebed, met ESG-integratie en positieve impact als de twee belangrijkste pijlers. Tijdens het selectieproces van managers kijken we naar materiële ESG-risico’s en kansen. Het fonds streeft ernaar om uitsluitend te beleggen in beleggingsfondsen die ESG hoog in het vaandel hebben staan.Â

Â

Onze beleggingsportefeuille dient het transitiepad te gaan volgen waarmee de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord kunnen worden gehaald. We volgen daartoe het transitiepad van de EU Paris Aligned Benchmark[2].

Â

1. ESG-integratie

Het fonds wil voor alle beleggingen effectieve ESG-praktijken waarborgen. Daarom streven we ernaar om uitsluitend te beleggen in fondsmanagers die een robuust ESG-beleid hebben en dat niet alleen in de due diligence-fase toepassen, maar ook daarna als ze aandeelhouder zijn.

Â

We zoeken fondsmanagers die aan beleggers transparantie van hun beleggingsactiviteiten kunnen garanderen en ieder jaar verslag uitbrengen over de ESG-prestaties en ESG-impact van de ondernemingen in hun portefeuille.

Â

2. Positieve impact

De Global Impact Pool is opgezet om de uitdagingen aan te gaan waarvoor de wereld staat. Dat doen we aan de hand van geselecteerde thema’s en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de VN. De missie van het fonds is om via zijn beleggingen een positieve bijdrage aan de geselecteerde SDG’s te leveren.

Â

De figuur aan de rechterkant toont de vier pijlers waarop het fonds zich richt om een positieve impact te realiseren.

 • In de opkomende markten wil het fonds bijdragen aan de voorziening van basisgoederen en -diensten, waaronder voedsel, water, sanitair en gezondheid, voor bevolkingsgroepen die hieraan een gebrek hebben. In de ontwikkelde markten richt het fonds zich op beleggingen die het welzijn willen vergroten (SDG’s 3 en 6). [Pijler 1]

 • Het fonds richt zich ook op beleggingen die de verduurzaming van de productie en consumptie ondersteunen (SDG 12). [Pijler 2]

 • Daarnaast streeft het fonds ernaar om in projecten voor de opwekking van duurzame energie, zoals wind- en zonne-energie, te beleggen en zo een bijdrage aan de energietransitie te leveren (SDG 7). [Pijler 3]

 • Meer in het algemeen streeft de Global Impact Pool ernaar om (indirect) te beleggen in ondernemingen die maatschappelijk verantwoord opereren en inclusieve banen en arbeidsomstandigheden voor iedereen creëren (SDG 8). [Pijler 4]

Â

De Global Impact Pool richt zich in eerste instantie op fondsen die via de ondernemingen in hun portefeuille naar verwachting positief bijdragen aan ten minste een van de geselecteerde SDG’s in landen die relatief slecht op die SDG’s scoren.

Â

[2]De EU onderscheidt twee klimaatbenchmarks: de EU Climate Transition Benchmark (een klimaattransitiebenchmark) en de Paris Aligned Benchmark (een op de doelen van ‘Parijs’ afgestemde benchmark). Beide benchmarks hebben een netto-nul-uitstoot in 2050 als doelstelling – conform het 1,5?C-scenario van de IPCC. Voor ons is de richting belangrijker dan de snelheid waarmee de CO2e-uitstoot gereduceerd wordt. De feitelijke reductie kan daardoor afwijken van de voorgenomen gemiddelde trendlijn. De CO2e-intensiteit fungeert als ijkpunt op het transitiepad naar een netto-nul-uitstoot.

Â

Risico's

Meer informatie over de middellange- en langetermijnrisico’s die aan de beleggingen zijn verbonden:Â

Â

ESG Report
basisbehoeften en CE
klimaat en ontw
Global Impact Pool (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Markets Fund SICAV-RAIF (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van KCM bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Het Fonds is geregistreerd voor aanbieding aan professionele beleggers.

De Aandeelhouder is onderworpen aan een initiële lock-up periode van 3 jaar na elke belegging.

Deze Klasse is permanent gesloten voor nieuwe inschrijvingen. Gelieve Klasse E en Klasse F te raadplegen indien u op het fonds wenst in te schrijven.

 

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
1,000 %
Service fee i
0,20 %
Taxe d'abonnement i
0,01 %
Kosten indirecte beleggingen i
0,69% - 1,50% (bandbreedte geschat)
Verwachte lopende kosten i
1,90 %- 2,71% (geschatte bandbreedte)
Global Impact Pool (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Markets Fund SICAV-RAIF (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van KCM bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Het Fonds is geregistreerd voor aanbieding aan professionele beleggers.

De Aandeelhouder is onderworpen aan een initiële lock-up periode van 3 jaar na elke belegging.

Deze Klasse is permanent gesloten voor nieuwe inschrijvingen. Gelieve Klasse E en Klasse F te raadplegen indien u op het fonds wenst in te schrijven.

 

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
D
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Nee
Datum van oprichting
01-07-2019
Vestigingsland
Luxemburg
Mag alleen aangeboden worden aan professionele beleggers in
België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland
UCITS status i
Nee
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Administrateur
BNP Paribas, Luxembourg Branch
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas, Luxembourg Branch

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Initiële inleg en minimaal aan te houden bedrag € 125.000 vervolginschrijvingen € 50.000
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Verkoop ieder kwartaal, na de initiële lock-up periode van 3 jaar.
ISIN i
LU1918769115
Aanmeldingstermijn aankoop
Deze aandelenklasse is gesloten voor nieuwe aankopen.
Aanmeldingstermijn verkoop
Orders dienen 90 kalenderdagen voor de dag van waardebepaling door BNP Paribas Securities Services S.C.A., Luxembourg branch te zijn ontvangen om uitgevoerd te kunnen worden. Uw distribiteur kan een langere aanmeldingstermijn hanteren.
Bijzonderheden
De Aandeelhouder is onderworpen een initiële lock-up periode van 3 jaar na elke belegging.
Deze aandelenklasse is gesloten voor nieuwe aankopen. Verkopen kunnen plaatsvinden volgens de voorwaarden. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.
Global Impact Pool (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Markets Fund SICAV-RAIF (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van KCM bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Het Fonds is geregistreerd voor aanbieding aan professionele beleggers.

De Aandeelhouder is onderworpen aan een initiële lock-up periode van 3 jaar na elke belegging.

Deze Klasse is permanent gesloten voor nieuwe inschrijvingen. Gelieve Klasse E en Klasse F te raadplegen indien u op het fonds wenst in te schrijven.

 

Global Impact Pool (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Markets Fund SICAV-RAIF (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van KCM bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Het Fonds is geregistreerd voor aanbieding aan professionele beleggers.

De Aandeelhouder is onderworpen aan een initiële lock-up periode van 3 jaar na elke belegging.