Global Impact Pool FC

Profiel

De Global Impact Pool (het Fonds) is bedoeld om de uitdagingen waarvoor onze planeet staat aan te gaan en tegelijkertijd te voldoen aan de risico-rendementseisen van klanten. Het Fonds is een beleggingsvehikel in meerdere beleggingscategorieën dat zich richt op kapitaalgroei en positieve effecten op maatschappij en milieu gerelateerd aan geselecteerde thema’s en de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Het doel van het Fonds is om beleggingen te doen die een positieve bijdrage leveren aan geselecteerde SDG’s, voornamelijk (maar niet uitsluitend) via de goederen en diensten die de onderliggende ondernemingen leveren.

IMPACT GENEREREN WAAR DAT HET BELANGRIJKST IS
Het Fonds richt zich in eerste instantie richten op beleggingen in fondsen die naar verwachting een positieve bijdrage zullen leveren aan ten minste een van de geselecteerde SDG’s, via hun portfoliobedrijven, in landen die laag scoren op de desbetreffende SDG’s. In opkomende markten wil het Fonds bijdragen aan de voorziening van basisgoederen en -diensten, waaronder voedsel, water, sanitaire voorzieningen en zorg (SDG’s 3 en 6). In ontwikkelde markten wil het Fonds een bijdrage leveren aan investeringen die gericht zijn op meer welzijn, ondersteuning van duurzame productie en consumptie en hernieuwbare energie (SDG’s 7 en 12). Over het algemeen streeft het Fonds ernaar (indirect) te investeren in bedrijven die op een verantwoorde manier worden geleid en die inclusieve banen en arbeidsomstandigheden voor iedereen weten te creëren (SDG 8).

Het Fonds belegt in niet-beursgenoteerde beleggingsstrategieën zoals private equity, infrastructuur en private debt. Het Fonds kan ook beleggen in een select aantal openbare beleggingsstrategieën, zoals groene obligaties, als er een duidelijk verband is met SDG’s.

Verwacht wordt dat de meeste beleggingen in private en illiquide beleggingscategorieën zullen zijn. Van alle investeringen wordt verwacht dat ze marktconforme rendementen zullen opleveren én bijdragen aan de impactdoelstellingen van de Global Impact Pool.

Het beleggingsteam evalueert het financiële rendement en het impactpotentieel van de onderliggende beleggingsfondsen en bedrijven zorgvuldig, voordat het gaat beleggen. Het Fonds meet en rapporteert de financiële resultaten en de impact op kwartaal- en jaarbasis. Klasse FC wordt beschouwd als een 'founder' aandelenklasse en kon worden aangekocht door Eligible Investors in het jaar volgend op de introductie van de aandelenklasse tot 2 januari 2019.

Beheerteam

Michiel Meeuwissen, Remko van der Erf, Theo Nijssen, Ralph Engelchor, Narina Mnatsakanian, Cas de Bruijne

Rendement per 30-04-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-04-2022

Slide to see more
  Fonds
1 maand -0,9 %
3 maanden -0,9 %
Dit jaar -0,9 %
2019 1,2 %
2020 -0,7 %
2021 17,8 %
1 jaar (op jaarbasis) 18,1 %
3 jaar (op jaarbasis) i 5,0 %
Sinds start (op jaarbasis) i 4,2 %
De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 145,96 M 31-03-2022
Omvang aandelenklasse
EUR 7,87 M 31-03-2022
Aantal uitstaande aandelen/participaties
6.737 31-03-2022
Intrinsieke waarde i
EUR 1.167,65 31-03-2022
Global Impact Pool (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Markets Fund SICAV-RAIF (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van KCM bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Het Fonds is geregistreerd voor aanbieding aan professionele beleggers.

De Aandeelhouder is onderworpen aan een initiële lock-up periode van 3 jaar na elke belegging.

Niet-beursgenoteerde beleggingsstrategieën zoals private equity, infrastructuur en private debt, zijn illiquide langetermijnbeleggingen. Gewoonlijk duurt het jaren voordat het gecommitteerde kapitaal ook daadwerkelijk wordt afgeroepen, productief wordt ingezet in gespreide onderliggende portefeuilles en ook echt rendement in de praktijk gaat opleveren. Doorgaans worden investeringen de eerste 12 maanden op kostprijs gewaardeerd, waardoor er nog geen rendementsontwikkeling te rapporteren is.

Aangezien Global Impact Pool onderliggend in een mix van closed-end en open-end fondsen belegt, konden we al een substantieel deel van het kapitaal meteen aan het werk zetten, zodat dit in de komende kwartalen rendement kan gaan opleveren. Zodra we wat verder onderweg zijn en de portefeuille volledig up en running is, zullen we performancecijfers gaan rapporteren.

Ontwikkelingen per 31-12-2021

Kempen Global Impact Pool (GIP) behaalde in het vierde kwartaal een rendement van 10,7% voor de FA-fondsklasse resulterend in een jaarrendement van 18,3% in 2021. Met dit laatste kwartaal van het jaar voltooide GIP een vierjarig track-record met een jaarlijks rendement van 4,2% sinds de oprichting.

GIP zette zijn goede prestaties van het vorige kwartaal voort, dit kwartaal werd het beste kwartaalrendement sinds de oprichting van GIP in 2018 geboekt. De private marktinvesteringen (met name Private Equity) van GIP droegen het meest bij aan deze prestatie, dit is het resultaat van een meer volledig belegde portefeuille en portefeuillebedrijven die hun onderliggende potentieel beginnen te weerspiegelen. Hieronder zijn de rendementsgegevens weergeven. Het GIP-beleggingsteam is ervan overtuigd dat de huidige portefeuille goed is gepositioneerd om impactvolle investeringen te combineren met solide financiële rendementen

BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN DIT KWARTAAL
GIP heeft zijn missie voortgezet om kapitaal te bundelen en impact te schalen namens zijn deelnemers in het laatste kwartaal van 2021. Het beheerd vermogen groeide tot € 147 miljoen eind 2021, de stijging van 17 miljoen over het kwartaal kan worden toegeschreven aan instroom en waarderingsverhogingen in GIP-portefeuille. Het GIP-managementteam ontwikkelde een veelbelovende pijplijn van nieuwe investeringen en heeft in de tweede helft van 2021 een aanzienlijke hoeveelheid kapitaal aan het werk kunnen zetten. In het vierde kwartaal heeft GIP ook nieuw kapitaal toevertrouwd aan zijn investeringspartner die zich richt op investeringen in duurzame infrastructuur, waardoor de blootstelling aan het impactthema ‘energietransitie’ is toegenomen. Ten slotte heeft de Pool in het vierde kwartaal van 2021 kapitaal toegezegd aan een Indiase vermogensbeheerder, deze partij is gespecialiseerd in het verkleinen van de financiële inclusiekloof in India door het verstrekken van leningen aan achtergestelde huishoudens of Mkb-ondernemingen.

Onderstaand overzicht geeft per impact-thema een korte samenvatting van de belangrijkste ontwikkelingen in de portefeuille over het kwartaal.

Basisbehoeften en welzijn: De investeringen binnen dit thema hebben in de loop van het kwartaal aanzienlijke vooruitgang geboekt. Aan het begin van het kwartaal finaliseerde één van de investeringspartners van GIP de fusie van haar investeringen in de Duitse bedrijven Meona en i-Solutions. Hiermee tracht de partner een toonaangevend softwarebedrijf te creëren, gericht op de digitalisering van de gezondheidszorg en daarmee uiteindelijk de kwaliteit van de behandeling, de veiligheid van patiënten en de toegang tot de gezondheidszorg te verbeteren. In het vierde kwartaal heeft GIP haar investering in Goodlife Pharmacies, de grootste apotheek- en gezondheidszorgketen in Oost-Afrika, uitgebreid. Het bedrijf biedt momenteel toegang tot essentiële geneesmiddelen aan meer dan 1,7 miljoen mensen via meer dan 83 verkooppunten. De strategische visie van Goodlife is 'het leveren van hoogwaardige, betaalbare en toegankelijke gezondheidsproducten en -diensten die het leven van haar consumenten positief beïnvloeden'.

De investeringen binnen het thema MKB-ontwikkeling en fatsoenlijk werk lieten in het kwartaal opnieuw goede ontwikkelingen zien. Een van de belangrijkste oplossingen voor het verminderen van wereldwijde armoede is de ontwikkeling van stabiele en goedbetaalde banen in lokale gemeenschappen. Mkb-bedrijven vormen de overgrote meerderheid van wereldwijde bedrijven en zijn daarom essentieel voor het bieden van werkgelegenheid. Vooral in opkomende markten wordt de ontwikkeling van mkb- echter vaak belemmerd door zwakke institutionele systemen, hoge bank(transactie)kosten of soms zelfs een gebrek aan toegang tot de meest simpele vormen van financiële diensten. Dit gebrek aan financiële inclusie is zeer problematisch; geschat wordt dat ongeveer een derde van alle volwassenen wereldwijd geen toegang heeft tot dergelijke financiële diensten. Op land- of regionale basis kan dit percentage significant verschillen. Zo is er een gebrek aan financiële inclusie van meer dan 50% in Indonesië, ongeveer 20% in India en gemiddeld meer dan 20% in Afrika. Een investeringsmogelijkheid die deze financieringskloof voor lagere inkomenssegmenten kan verkleinen, is een investering in financiële technologie (fintech). Fintech kan de bedrijven of zelfstandigen bereiken die geen toegang hebben tot formele financiële diensten en moeite hebben om een krediet te ontvangen of toegang te krijgen tot bedrijfsfinanciering.

Momenteel is een aanzienlijk deel van de investeringen van GIP binnen het thema MKB-ontwikkeling en fatsoenlijk werk gericht op investeringen in fintech in ontwikkelingslanden. Financiële inclusie is een belangrijk doel op zich, maar speelt ook een grote rol bij het behalen van andere SDG's zoals geen armoede, geen honger en innovatie. Het is duidelijk geworden dat de COVID-pandemie de trend van digitalisering heeft versneld. Met name in de financiële dienstverlening en e-commerce profiteert een groot aantal portefeuillebedrijven van GIP van deze trend en heeft het in 2021 een indrukwekkende groei doorgemaakt. Het aantal ‘achtergestelden’ dat via de portefeuillebedrijven van GIP werd bereikt, bleef hierdoor toenemen
.
Zepz (voorheen bekend als WorldRemit), het bedrijf dat grensoverschrijdende betalingen tegen lage kosten mogelijk maakt, presteerde buitengewoon goed in 2021, wat aanzienlijk bijdroeg aan het rendement van GIP. Bovendien werden verschillende vervolginvesteringen gedaan in fintech start-up bedrijven, allemaal als gevolg van goede prestaties en hogere waarderingen. Lulalend, een Zuid-Afrikaans bedrijf dat krediet- en kredietfaciliteiten verstrekt aan Zuid-Afrikaanse Mkb-bedrijven, was een van de bedrijven die extra kapitaal ontving om zijn activiteiten verder uit te breiden.

Een van de investeringspartners van GIP binnen het thema Circulaire economie richt zich op het verstrekken van werkkapitaal aan kleine boeren in ontwikkelingslanden. Hoewel de investeringen van deze partner tijdens de pandemie op de proef werden gesteld, het gevolg van ernstige verstoringen in de agrarische toeleveringsketen, is er in toenemende mate sprake van herstel van de markt . Dit belooft veel goeds voor de verstrekking van leningen en daarmee de beoogde impact van deze investeringspartner. In 2021 werd $90 miljoen aan impactvolle leningen verstrekt, waarbij verschillende nieuwe entiteiten werden toegevoegd aan de lijst van leningnemers.

Met haar investeringen binnen het thema Klimaat- en energietransitie draagt GIP bij aan de transitie naar meer duurzame energiebronnen. In de loop van het kwartaal heeft een van de investeringspartners van GIP, die aan dit thema is blootgesteld, opnieuw goede vooruitgang geboekt met de ontwikkeling van wind- en zonne-energieparken. Dit zal in de nabije toekomst een aanzienlijke hoeveelheid duurzame capaciteit toevoegen aan het energienetwerk. De impact case op de volgende pagina heeft betrekking op het onshore project Ciekocinko, dat in 2021 operationeel werd. Verder is er gedurende het kwartaal kapitaal aangetrokken voor een nieuwe samenwerking met een van de bestaande investeringspartners binnen dit thema. De investeringen binnen dit nieuwe partnerschap zullen de blootstelling van GIP aan het thema Klimaat en Energie vergroten, vooral door nieuwe investeringen te doen in Europese wind- en zonne-energiecentrales.

Global Impact Pool (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Markets Fund SICAV-RAIF (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van KCM bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Het Fonds is geregistreerd voor aanbieding aan professionele beleggers.

De Aandeelhouder is onderworpen aan een initiële lock-up periode van 3 jaar na elke belegging.

Rendement per 30-04-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-04-2022

Slide to see more
  Fonds
1 maand -0,9 %
3 maanden -0,9 %
Dit jaar -0,9 %
2019 1,2 %
2020 -0,7 %
2021 17,8 %
1 jaar (op jaarbasis) 18,1 %
3 jaar (op jaarbasis) i 5,0 %
Sinds start (op jaarbasis) i 4,2 %
De getoonde rendementen zijn na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Nee
Global Impact Pool (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Markets Fund SICAV-RAIF (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van KCM bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Het Fonds is geregistreerd voor aanbieding aan professionele beleggers.

De Aandeelhouder is onderworpen aan een initiële lock-up periode van 3 jaar na elke belegging.

Portefeuille per december 2021, inclusief toegezegd kapitaal door Global Impact Pool

 

 

 

 

 

Global Impact Pool (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Markets Fund SICAV-RAIF (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van KCM bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Het Fonds is geregistreerd voor aanbieding aan professionele beleggers.

De Aandeelhouder is onderworpen aan een initiële lock-up periode van 3 jaar na elke belegging.
Geen gegevens beschikbaar.
Global Impact Pool (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Markets Fund SICAV-RAIF (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van KCM bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Het Fonds is geregistreerd voor aanbieding aan professionele beleggers.

De Aandeelhouder is onderworpen aan een initiële lock-up periode van 3 jaar na elke belegging.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,750 %
Service fee i
0,20 %
Taxe d'abonnement i
0,01 %
Kosten indirecte beleggingen i
0,69% - 1,50% (bandbreedte geschat)
Verwachte lopende kosten i
1,65% - 2,46% (geschatte bandbreedte)
Global Impact Pool (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Markets Fund SICAV-RAIF (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van KCM bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Het Fonds is geregistreerd voor aanbieding aan professionele beleggers.

De Aandeelhouder is onderworpen aan een initiële lock-up periode van 3 jaar na elke belegging.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
FC
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Nee
Beleggingsstrategie
Sustainable Equity
Datum van oprichting
02-07-2018
Vestigingsland
Luxemburg
Mag alleen aangeboden worden aan professionele beleggers in
België, Nederland, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland
UCITS status i
Nee
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Administrateur
BNP Paribas Securities Services S.C.A., Luxembourg branch
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A., Luxembourg branch

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Initiële inleg en minimaal aan te houden bedrag € 125.000 vervolginschrijvingen € 50.000
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Aankoop iedere eerste werkdag van het kwartaal en verkoop ieder kwartaal, na de initiële lock-up periode van 3 jaar.
ISIN i
LU1767084921
Aanmeldingstermijn aankoop
Deze aandelenklasse is gesloten voor nieuwe aankopen.
Aanmeldingstermijn verkoop
Orders dienen 90 kalenderdagen voor de dag van waardebepaling door BNP Paribas Securities Services S.C.A., Luxembourg branch te zijn ontvangen om uitgevoerd te kunnen worden. Uw distribiteur kan een langere aanmeldingstermijn hanteren.
Bijzonderheden
De Aandeelhouder is onderworpen een initiële lock-up periode van 3 jaar na elke belegging.
Deze aandelenklasse is gesloten voor nieuwe aankopen. Verkopen kunnen plaatsvinden volgens de voorwaarden. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.
Global Impact Pool (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Markets Fund SICAV-RAIF (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van KCM bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Het Fonds is geregistreerd voor aanbieding aan professionele beleggers.

De Aandeelhouder is onderworpen aan een initiële lock-up periode van 3 jaar na elke belegging.
Global Impact Pool (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen Alternative Markets Fund SICAV-RAIF (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van KCM bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument (beschikbaar in het Nederlands en in het Engels) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar via de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Het Fonds is geregistreerd voor aanbieding aan professionele beleggers.

De Aandeelhouder is onderworpen aan een initiële lock-up periode van 3 jaar na elke belegging.