Participatiefonds Magnolia

Profiel

Magnolia Participatiefonds is een fonds voor gemene rekening dat zich richt op het verkrijgen van een deelnemingsvrijstelling in Beleggingsfonds ‘De Zonnewijser’.

Beleggingsfonds ‘De Zonnewijser’ (De Zonnewijser) belegt in preferente aandelen van Nederlandse ondernemingen, bij voorkeur in 5%-belangen om gebruik te kunnen maken van de deelnemingsvrijstelling.

Op preferente aandelen wordt een van te voren vastgesteld dividend uitgekeerd; hierdoor is het rendement en het risicoprofiel sterk gerelateerd aan de kapitaalmarktrente en de hoogte van risico-opslagen voor bedrijfsobligaties. Preferente aandelen zijn preferent op aandelen en achtergesteld op schuld. De Zonnewijser streeft ernaar om de inkomsten jaarlijks als dividend uit te keren.

 

Profielplaatje Magnolia Participatiefonds

Beheerteam

Michiel van Dijk, Erwin Dut, Sander van Oort, Jan Willem Berghuis

Rendement per 30-09-2020 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-09-2020

Slide to see more
  Fonds
1 maand -0,3 %
3 maanden 3,2 %
Dit jaar 1,8 %
2017 6,6 %
2018 -2,4 %
2019 13,3 %
1 jaar (op jaarbasis) 4,4 %
3 jaar (op jaarbasis) i 4,4 %
5 jaar (op jaarbasis) i 5,7 %
Sinds start (op jaarbasis) i 6,1 %
De performance wordt berekend op basis van ‘total return’ en na aftrek van lopende kosten. De performance wordt berekend over een beleggingsportefeuille op basis van de waardeverandering van het kapitaal, inclusief inkomstendistributies zoals dividend. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 28,20 M 30-09-2020
Omvang aandelenklasse
EUR 28,20 M 30-09-2020
Aantal uitstaande aandelen/participaties
662 30-09-2020
Intrinsieke waarde i
EUR 42.769,23 31-10-2020
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Magnolia Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument en het informatiememorandum (beide beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Ontwikkelingen per 30-09-2020

Onderstaande teksten hebben betrekking op het derde kwartaal van 2020.

Aangezien Magnolia Participatiefonds volledig belegd is in Beleggingsfonds ‘De Zonnewijser’ worden hieronder de marktontwikkelingen en portefeuille-ontwikkelingen getoond die betrekking hebben op Beleggingsfonds ‘De Zonnewijser’.

De intrinsieke waarde van De Zonnewijser bedroeg ultimo september 2020 € 434,58 per participatie ten opzichte van € 442,48 ultimo juni 2020. Daarmee komt het rendement uit op 3,3% voor het derde kwartaal en 2,0% voor de eerste 9 maanden van het jaar, rekening houdend met het uitgekeerde dividend in het derde kwartaal van €22 per participatie. Het rendement in het derde kwartaal werd positief beïnvloed door beperkt dalende rentes, dalende kredietopslagen en door het oplopende dividend gedurende het kwartaal.

Na de ‘roller coaster’ van de eerste helft van 2020, liet het derde kwartaal op de financiële markten een rustiger en per saldo positief beeld zien. Geholpen door de versoepeling van de lockdownmaatregelen in mei en juni kwamen Europese economieën in het derde kwartaal weer voorzichtig op gang. In combinatie met aanhoudende steun van overheden en centrale banken en meevallende tweedekwartaalcijfers, zorgde dit gedurende de zomermaanden voor een positieve stemming bij beleggers.

Na het eerdere optimisme zorgt een recente stijging van het aantal nieuwe uitbraken van COVID-19 en verscherping van de overheidsmaatregelen voor voorzichtigheid. Terwijl beleggers zich voorbereiden op de komende presidentverkiezingen in de Verenigde Staten, verwachten we dat de volatiliteit hoog zal blijven, mede door aflopende overheidssteun aan het bedrijfsleven wat tot meer winstdruk zou kunnen leiden.

Met uitzondering van De Goudse hebben alle ondernemingen in De Zonnewijser het preferente dividend uitgekeerd. De Zonnewijser heeft in het derde kwartaal een interim dividend uitgekeerd van € 22 per aandeel dat slechts beperkt lager is dan de € 24 die in 2019 is uitgekeerd.

Portefeuille-ontwikkelingen per 30-09-2020
In het derde kwartaal hebben wij cashdividenden ontvangen van Pon Holdings, Randstad en Achmea. Op aanwijzing van De Nederlandsche Bank (DNB) had Achmea het dividend in het tweede kwartaal opgeschort. De impact op de verzekeringsbranche van COVID-19 zijn vooralsnog goed te overzien en DNB gaf verzekeraars in het derde kwartaal weer de mogelijkheid om dividend uit te keren. Achmea heeft hiervoor toestemming gekregen en eind september het dividend aan zowel de preferente als normale aandeelhouders uitgekeerd. De Goudse heeft het preferente dividend over 2019 nog niet uitgekeerd, maar in lijn met de andere Nederlandse verzekeraars verwachten we dat De Goudse later in het jaar ook zal overgaan tot het uitkeren van het dividend.

In de eerste helft van het jaar daalde de omzet van Pon Holdings met 12%. Onderliggend waren de verschillen groot. De fietsenactiviteiten lieten een groei zien van 20%, waar de Equipment & Power Systems een daling lieten zien van 20%. Ook profiteerde de persoonsvoertuigen van meer vraag in juni, omdat in het derde kwartaal de BPM verder omhoog gaat, een nieuwe fase van de WLTP. De operationele winst was licht negatief in de eerste helft van 2020, mede door een reorganisatievoorziening van € 50 miljoen die is getroffen. Door sterk werkkapitaalmanagement was de netto schuld voor de convenanten omgebogen naar een netto kaspositie aan het einde van het tweede kwartaal.

Achmea rapporteerde bij min of meer gelijkblijvende premie-inkomsten, een daling van 55% van het operationeel resultaat. Bij Schade groeide de premies met 7%, terwijl deze bij Leven met 13% daalde. De daling van het operationeel resultaat kwam door de ongunstige ontwikkelingen op de financiële markten en de impact van COVID-19 op de zorgactiviteiten van Achmea. De combined ratio in schade was heel sterk en daalde naar 93,7%. De solvabiliteit van Achmea lag op 204% in het midden van het jaar, dit is een daling van 15% ten opzichte van het einde van het jaar, door een verlaging van de UFR en de impact van financiële markten.

In het eerste halfjaar van 2020 rapporteerde De Goudse een klein positief operationeel resultaat. De premie-inkomsten stegen met ruim 4% ten opzichte van het eerste halfjaar van 2019. De schadeactiviteiten lieten een negatief technisch resultaat zien en die van de levenactiviteiten halveerde ruim. Ongunstige ontwikkelingen op de financiële markten zorgden ervoor dat het beleggingsresultaat in de eerste helft van het jaar negatief was, waar die vorig jaar nog zeer sterk was. De solvabiliteit is in het tweede kwartaal gedaald van 237% naar 220% en blijft daarmee zeer gezond.

Bij Heijmans lagen in de eerste jaarhelft de omzet en het resultaat op een circa 10% hoger niveau dan voorgaand jaar. Door goed cashmanagement heeft Heijmans in de eerste jaarhelft geen gebruik hoeven maken van de kredietfaciliteiten en had de onderneming een netto kaspositie voor de convenantenberekeningen van € 98 miljoen. COVID-19 heeft niet gezorgd voor grote vertragingen bij de projecten. Door een goed gevuld orderboek is de voor 2020 verwachte omzet grotendeels al in de portefeuille. De op de langere termijn van COVID-19 en natuurlijk PFAS kunnen wel een impact hebben op Heijmans.

Het vroeg cyclische Randstad voelde in het eerst kwartaal direct de invloed van COVID-19. De organische omzetdaling was 7% in het eerste kwartaal, en Randstad ging het tweede kwartaal in met een omzetdaling van 30%. Gedurende het tweede kwartaal verbeterde de trend licht en rapporteerde Randstad een organische omzetdaling van 25% op groepsniveau, waarbij eind juni de omzetdaling 21% was. Randstad heeft, mede met hulp van overheidsmaatregelen 42% van de brutowinstdaling kunnen opvangen door lagere kosten, de zogenoemde recovery ratio. Voor het derde kwartaal wordt een recovery ratio verwacht van tussen de 30% en 40%. De balans van Randstad was aan het eind van het eerste halfjaar zeer solide met een leverage ratio van 0,3x. De balans van Randstad wordt beschermd doordat de activiteiten van Randstad zeer kas generatief zijn als de omzet hard daalt, dit door een vrijval van werkkapitaal. Mede hierom denken wij dat Randstad deze crisis relatief goed door kan komen en kan profiteren bij een herstel van de uitzendmarkt, omdat mogelijk kleinere spelers in de markt het nu moeilijker hebben dan de grotere spelers zoals Randstad.

Waardering
Voor de waardering van onze beleggingen maken wij toekomstig verwachte kasstromen contant tegen de relevante swaprente vermeerderd met kredietopslagen. Wij maken hierbij een onderscheid tussen opslagen voor financiële en niet-financiële bedrijven. Bij ‘marktconforme’ preferente voorwaarden waarderen wij alle kasstromen tot en met de volgende ‘resetdatum’, waarbij wij de ‘aflossingswaarde’ gelijkstellen aan de kostprijs. Bij ‘niet-marktconforme’ preferente aandelen moeten wij een volgende resetperiode in de berekening betrekken, waarbij wij een inschatting maken van het langetermijnrendement. De gebruikte swaprente is de actuele swaprente met een looptijd die gelijk is aan de periode tot de eerstvolgende resetdatum. De swaprente ligt vaak fractioneel boven de staatsleningenrente met een vergelijkbare looptijd. De kredietopslagen zijn afhankelijk van de senior debt rating van de bedrijven, opgehoogd met een opslag door het achtergestelde karakter van een preferent aandeel, aangevuld met een specifieke toeslag. De specifieke opslagen voor zowel financiële als niet-financiële bedrijven bedragen 1,5%, met uitzondering voor Heijmans. Het rendement van De Zonnewijser op basis van de huidige kapitaalmarktrente en kredietopslagen bedraagt 5,26%, een indicatie voor het langetermijnrendement van de huidige portefeuille.

Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Magnolia Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument en het informatiememorandum (beide beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 30-09-2020 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-09-2020

Slide to see more
  Fonds
1 maand -0,3 %
3 maanden 3,2 %
Dit jaar 1,8 %
2017 6,6 %
2018 -2,4 %
2019 13,3 %
1 jaar (op jaarbasis) 4,4 %
3 jaar (op jaarbasis) i 4,4 %
5 jaar (op jaarbasis) i 5,7 %
Sinds start (op jaarbasis) i 6,1 %
De performance wordt berekend op basis van ‘total return’ en na aftrek van lopende kosten. De performance wordt berekend over een beleggingsportefeuille op basis van de waardeverandering van het kapitaal, inclusief inkomstendistributies zoals dividend. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 2.040,00
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
21-07-2020
Aantal dividenduitkeringen per jaar
1
Dividendkalender
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Magnolia Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument en het informatiememorandum (beide beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Magnolia Participatiefonds is volledig belegd in Beleggingsfonds 'De Zonnewijser'. Meer informatie over de portefeuille van Beleggingsfonds 'De Zonnewijser' vindt u via de portefeuillepagina van Beleggingsfonds 'De Zonnewijser'.

Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Magnolia Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument en het informatiememorandum (beide beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,00 %
Administratievergoeding
0,15% (op jaarbasis), vermeerderd met € 500 per maand.
Kosten indirecte beleggingen i
0,34% over het boekjaar 2019.
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,58 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2019.
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Magnolia Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument en het informatiememorandum (beide beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Type belegger
Institutioneel
Dividenduitkerend
Ja
Beleggingsstrategie
Preferente aandelen
Universum
Preferente aandelen Nederland
Datum van oprichting
03-07-2006
Vestigingsland
Nederland
Mag alleen aangeboden worden aan professionele beleggers in
Nederland
UCITS status i
Nee
Status
Closed-end i
Basisvaluta
EUR
Administratiekantoor
Administratiekantoor Zonnewijser Participatiefondsen
Administrateur
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Beheerder
Kempen Capital Management NV
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
€ 100.000 per transactie
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Op best effort basis
Voor (vragen over) een aan- of verkoopopdracht kunt u terecht bij afdeling Transfer Agent. Deze is bereikbaar via het e-mailadres: transfer.agent@kempen.nl en het telefoonnummer 020 348 8028/9542.
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Magnolia Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument en het informatiememorandum (beide beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Magnolia Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument en het informatiememorandum (beide beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geen gegevens beschikbaar.
Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van Magnolia Participatiefonds (het "Fonds"). KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het Fonds is alleen beschikbaar voor professionele beleggers.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom het Essentiële-informatiedocument en het informatiememorandum (beide beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.