Kempen Sustainable Global High Dividend Fund Y

Profiel

Kempen Sustainable Global High Dividend Fund (KSGHDF) biedt een gespreide portefeuille van wereldwijd beursgenoteerde ondernemingen met een bovengemiddeld dividendrendement die voldoen aan strikte duurzaamheidseisen. De portefeuille bevat circa 55 beleggingen. Beleggingen in het KSGHDF worden gescreened door een onafhankelijke dataprovider om te beoordelen of de beleggingen aan ethische, sociale en milieucriteria (ESG) voldoen. De beheerder hanteert strikte duurzaamheidscriteria die beleggingen in ondernemingen die betrokken zijn bij controversiële activiteiten zoals alcohol, steenkoolproductie en pornografische industrie of te maken hebben met ernstige ESG- controversies, minimaliseert of uitsluit. KSGHDF integreert ESG-factoren in zijn beleggingsproces en streeft ernaar ondernemingen te selecteren die in staat zijn ESG-risico’s en kansen te beheersen en benutten. KSGHDF streeft ernaar beleggingen te selecteren met de focus op kasstroomgeneratie, gezonde kapitaalratio’s en een aantrekkelijke waardering.

De primaire doelstelling van KSGHDF is om op lange termijn een structureel beter rendement, in de vorm van koerswinsten en nettodividenden, te realiseren dan de Morningstar Developed Markets Dividend Yield > 3% NR EUR Index.

KSGHDF keert op kwartaalbasis dividend uit. KSGHDF streeft ernaar om alle ontvangen netto dividenden uit te keren. Aandelen in klasse Y zijn alleen beschikbaar voor door de beheerder geselecteerde distributeurs die namens hun cliënten orders inleggen.

Beheerteam

Joris Franssen, Luc Plouvier, Marius Bakker, Robert van den Barselaar, Reineke Davidsz, Roderick van Zuylen

Rendement per 31-05-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-05-2022

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 0,3 % 2,4 %
3 maanden 2,6 % 7,4 %
Dit jaar 0,1 % 11,6 %
2020 11,5 % 8,8 %
2021 26,7 % 28,2 %
1 jaar (op jaarbasis) 9,4 % 22,9 %
Sinds start (op jaarbasis) i 22,0 % 28,9 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De getoonde rendementen in de grafiek zijn geïndexeerd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voor de berekening van de performancecijfers wordt een afwijkende intrinsieke waarde (IW) gebruikt. Deze is berekend o.b.v. slotkoersen van de beleggingen van het fonds, in afwijking van de oorspronkelijk afgegeven IW, die deels is berekend op basis van slotkoersen van de maand (Noord-Amerika) en berekend is op basis van ‘snapshots’ koersen 1e werkdag van de daaropvolgende maand (Azië & Pacific beleggingen). De afwijkende IW wordt gebruikt om beter te kunnen vergelijken met de benchmark, die ook op basis van enkel slotkoersen van de beleggingen is vastgesteld.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 144,22 M 31-05-2022
Omvang aandelenklasse
EUR 143,14 M 31-05-2022
Aantal uitstaande aandelen/participaties
4.160.157 31-05-2022
Intrinsieke waarde i
EUR 32,11 01-07-2022
Transactieprijs i
EUR 32,19 01-07-2022

Beleggingskarakteristieken per 31-05-2022

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 53
Dividendrendement i 4,07 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 43.420 M
K/W-verhouding i 10,72
Active share i 90,63 %
Kempen Sustainable Global High Dividend Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Umbrella Fund I NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Ontwikkelingen per 31-05-2022

KSGHDF behaalde in mei een positief absoluut rendement, terwijl de wereldwijde aandelenmarkten in de min eindigden (de MSCI World Index verloor 1,4%). Het rendement van KSGHDF bleef wel achter bij dat van het beleggingsuniversum (gedefinieerd als de Morningstar Developed Markets DY > 3% Index). Het relatief rendement versus de index werd deels bepaald door de ongunstige sectorallocatie. Om duurzaamheidsredenen belegt KSGDHF uitsluitend in leiders in de energietransitie. Hierdoor was de positie in de energiesector relatief beperkt; deze sector won in mei echter meer dan 10%. De weging van de energiesector in de stijlindex van Morningstar is circa 15%. De sector die het meest aan zowel het absoluut als het relatief rendement van KSGHDF bijdroeg, was duurzame consumptiegoederen (Valeo en Hennes & Mauritz wonnen terrein). Het relatief rendement werd het sterkst gedrukt door de sector communicatiediensten (WPP en Singapore Telecom presteerden slecht).

Tot de aandelen die het meest aan het rendement bijdroegen, behoorde Valeo (+20% in mei). Valeo is een Franse leverancier van producten voor de auto-industrie en richt zich ook op elektrische en zelfrijdende auto’s. De activiteiten zijn ondergebracht in vier bedrijfssegmenten: comfort- en rijhulpsystemen, aandrijfsystemen, thermische systemen en zichtbaarheidssystemen. De onderneming verkoopt onder meer stop-startsystemen, elektrische systemen, controlesystemen, luchtmanagement, koeling en wissers. Door de aanhoudende wereldwijde problemen in toeleveringsketens (in het bijzonder het chiptekort) konden autofabrikanten minder voertuigen produceren. Als gevolg hiervan daalde de vraag naar producten van Valeo en was het beleggerssentiment voor het aandeel negatief. De meest recente kwartaalcijfers waren echter reden voor optimisme ten aanzien van de wereldwijde toeleveringsketens. Valeo bevestigde de vooruitzichten voor 2022. Ondanks de koersstijging met 50% sinds maart 2022 wordt het aandeel nog altijd verhandeld tegen een koers van slechts 9x de winst over 2023.

Een naam die het portefeuillerendement drukte, was AvalonBay Communities (-10%), een in de VS gevestigde REIT die in appartementen is gespecialiseerd. De vastgoedportefeuille omvat circa 87.000 appartementen. Gezien de stijgende rente maken beleggers zich zorgen over een mogelijke neergang van de Amerikaanse woningmarkt. Door de stijgende rente en de hoge inflatie kunnen minder mensen zich de aankoop van een appartement veroorloven. Wij vinden deze ontwikkelingen echter minder verontrustend. Volgens recente gegevens gaan de lonen omhoog en stijgen ook de huren sterk. Het dividendrendement van AvalonBay bedraagt circa 3,2%. Omdat AvalonBay de huren aan de ontwikkeling van de inflatie kan aanpassen, is dit dividendrendement naar onze mening goed geborgd. Bovendien denken we dat de ontwikkelingspijplijn waarde zal toevoegen dankzij het relatief hoge huurrendement van nieuwe appartementen.

In mei rondden we de aankoop van een belang in Western Forest Products af. Deze in British Columbia, Canada, gevestigde onderneming is een geïntegreerd bosbouwbedrijf dat bospercelen in kustgebieden exploiteert. De activiteiten omvatten houtkap, herbebossing, zagen van boomstammen tot timmerhout en houtsnippers, herbewerking van hout met toegevoegde waarde en productie van houtpulp. De vrije kasstroom van de onderneming is sterk toegenomen als gevolg van de snel stijgende prijzen van haar producten (onder andere timmerhout). Voor een deel wordt de vrije kasstroom gebruikt om het dividend met 25% te verhogen. Hierdoor ligt het dividendrendement nu ruim boven dan de door ons gehanteerde drempel van 2%. Western Forest Products koopt ook aandelen in. We voeren een actieve dialoog met de onderneming over hoe de vrije kasstroom kan worden aangewend om de waarde voor aandeelhouders verder te vergroten.

We hebben besloten om de classificatie van KSGHDF onder de EU-Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (Sustainable Finance Disclosure Regulation – SFDR) te wijzigen van een artikel 9-fonds in een artikel 8-fonds. Deze wijziging heeft geen gevolgen voor onze duurzaamheidsambities. KSGHDF handhaaft zijn klimaatdoelen, gebruikt indicatoren van wezenlijke ongunstige effecten, houdt een uitgebreide lijst van uitsluitingscriteria bij en streeft naar een hoger aandeel van duurzame beleggingen in vergelijking met de benchmark. We hebben het prospectus aangepast en de precontractuele informatie opgenomen teneinde volledige transparantie conform de eisen van SFDR level 2 te verschaffen.

KSGHDF selecteert aandelen met een aantrekkelijk dividendrendement op basis van strikte duurzaamheidscriteria. We sluiten ondernemingen uit waar sprake is van ernstige controverses of controversiële activiteiten. Vervolgens nemen we onze verantwoordelijkheid als actieve fondsbeheerder en gaan we een dialoog aan met de ondernemingen in onze portefeuille om positieve veranderingen aan te moedigen. Voorts integreren we ESG-kansen en risico’s in ons waarderingsmodel, om de ESG-waarde transparant te maken. KSGHDF heeft het Towards Sustainability-label en 5 Globes van Morningstar. Dit onderstreept de hoge ESG-standaarden van de strategie.

We gaan voor KSGHDF momenteel uit van een dividendrendement van circa 4,5%. Dit is gebaseerd op de consensusraming van dividenden die in de komende twaalf maanden worden uitgekeerd. Op basis van deze ramingen zullen de dividendinkomsten van KSGHDF jaarlijks met circa 5% toenemen. De waarderingen tussen en binnen regio’s en sectoren lopen nog altijd heel sterk uiteen. Wij slagen er nog steeds in om ondernemingen te traceren die kasstromen genereren, marktleiders zijn en inspelen op en profiteren van ESG-trends. Deze aspecten komen echter niet in hun waardering tot uitdrukking. Daarom zijn deze ondernemingen in zowel relatief als absoluut opzicht heel interessante beleggingen. Al met al biedt de huidige marktomgeving mogelijkheden om tegen gunstige waarderingen een goed gespreide portefeuille met een robuust winstgenererend vermogen en aantrekkelijk ESG-profiel op te bouwen.

Kempen Sustainable Global High Dividend Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Umbrella Fund I NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-05-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-05-2022

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 0,3 % 2,4 %
3 maanden 2,6 % 7,4 %
Dit jaar 0,1 % 11,6 %
2020 11,5 % 8,8 %
2021 26,7 % 28,2 %
1 jaar (op jaarbasis) 9,4 % 22,9 %
Sinds start (op jaarbasis) i 22,0 % 28,9 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De getoonde rendementen in de grafiek zijn geïndexeerd. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voor de berekening van de performancecijfers wordt een afwijkende intrinsieke waarde (IW) gebruikt. Deze is berekend o.b.v. slotkoersen van de beleggingen van het fonds, in afwijking van de oorspronkelijk afgegeven IW, die deels is berekend op basis van slotkoersen van de maand (Noord-Amerika) en berekend is op basis van ‘snapshots’ koersen 1e werkdag van de daaropvolgende maand (Azië & Pacific beleggingen). De afwijkende IW wordt gebruikt om beter te kunnen vergelijken met de benchmark, die ook op basis van enkel slotkoersen van de beleggingen is vastgesteld.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 0,35
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
27-05-2022
Aantal dividenduitkeringen per jaar
4
Dividendkalender
Kempen Sustainable Global High Dividend Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Umbrella Fund I NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (31-05-2022)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Valeo 0,34 % 20,04 %
Technip Energies 0,20 % 8,08 %
Hennes & Mauritz -B- 0,18 % 8,85 %
Bridgestone 0,18 % 5,75 %
Telefonica 0,17 % 9,22 %

Top 5 laagste bijdrage (31-05-2022)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Avalonbay Communities -0,19 % -9,97 %
WPP -0,18 % -9,45 %
Singapore Telecommunications -0,17 % -7,25 %
Cisco -0,16 % -9,61 %
Telenet Group -0,14 % -7,99 %

Geografische verdeling (31-05-2022)

25,0 %
Verenigde Staten
16,7 %
Verenigd Koninkrijk
8,2 %
Japan
6,2 %
Nederland
6,0 %
Frankrijk
5,6 %
Duitsland
4,8 %
Canada
4,6 %
Spanje
4,2 %
Zweden
3,0 %
Singapore
2,1 %
Bermuda
2,1 %
Portugal
2,0 %
Griekenland
9,6 %
Overig
Totaal
100 %

Top 10 belangen (31-05-2022)

3,2 %
Bridgestone
3,1 %
Taylor Wimpey
2,9 %
National Grid
2,6 %
Repsol
2,5 %
Merck & Co
2,3 %
LyondellBasell Industries
2,3 %
MSC Industrial Industrial A
2,1 %
Unilever PLC
2,1 %
Singapore Telecommunications
2,1 %
Danone
Totaal
25,3 %

Sectorverdeling (31-05-2022)

21,8 %
Financiële waarden
13,3 %
Telecommunicatie
12,3 %
Duurzame consumentengoederen
11,2 %
Industriële waarden
10,3 %
Dagelijkse consumentengoederen
9,5 %
Gezondheidszorg
5,0 %
Nutsbedrijven
4,6 %
Technologie
4,6 %
Energie
3,2 %
Basismaterialen
2,6 %
Onroerend Goed
1,4 %
Overig
Totaal
100 %
Kempen Sustainable Global High Dividend Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Umbrella Fund I NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Environmental and/or social characteristics promoted

Het Kempen Sustainable Global High Dividend Fund (het ‘Fonds’) valt onder artikel 8 van de SFDR. Dit betekent dat het Fonds ecologische- en/of sociale kenmerken promoot. Het fonds neemt negatieve duurzaamheidsimpact mee in de beleggingsbeslissingen. Hoewel het Fonds geen doelstelling heeft om volledig in duurzame economische activiteiten te beleggen zal het fonds voor minimaal het benchmark niveau beleggen in duurzame economische activiteiten. Het fonds neemt negatieve duurzaamheidsimpact mee in de beleggingsbeslissingen.

Het Fonds promoot ecologsiche kenmerken gerelateerd aan:
• mitigatie van klimaatverandering en adaptatie van klimaatverandering in lijn het Klimaatakkoord van Parijs;
• bescherming en het herstel van de biodiversiteit en ecosystemen;
• de transitie naar een circulaire economie.
Het Fonds promoot sociale kenmerken gerelateerd aan:
• fatsoenijke arbeidsomstandigheden;
• Adequate levensstandaard en welzijn voor ‘eindgebruikers’;
• andere sociale onderwerpen zoals gendergelijkheid en bredere diversiteitsonderwerpen.

De ecologische kenmerken die het Fonds promoot dragen bij aan het behalen van de klimaatdoelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord. Deze CO2-emissie vermindering bevat korte termijn (2025) doelen, een ambitie op de middellange termijn (2030) en een lange termijn emmissieneutrale doelstelling in 2050. Hoewel er geen benchmark is toegewezen volgt het fonds een CO2 emissie reductie pad dat onder de EU Climate Transition Benchmark (EU CTB) ligt. Dit pad gaat uit van een CO2 intensiteit die 30% onder de relevante benchmark ligt in 2019 en vervolgens 7% per jaar daalt.

Fund carbon emission targets

ESG Investment process

De duurzame beleggingsdoelstelling wordt gerealiseerd via de consistente implementatie van het ESG-beleid van het Fonds. Het ESG-beleid is volledig in het beleggingsproces van onze strategie verankerd via de vier relevante pijlers: uitsluiting, ESG-integratie, actief aandeelhouderschap en positieve impact.

Als onderdeel van het beleggingsproces beoordelen we het ESG-profiel van een onderneming. We kijken naar iedere onderneming afzonderlijk, waarbij we risico’s die in een bepaalde sector van materieel belang zijn, in aanmerking nemen, naast de risicopositie en (governance)praktijken van en informatieverschaffing door de betreffende onderneming. Ondernemingen waarin we beleggen, scoren we op governanceaspecten aan de hand van zowel extern onderzoek als interne evaluatie. Voorts onderzoeken we de betrokkenheid van de onderneming bij eerdere controversiële kwesties en verkennen we toekomstige ESG-kansen. Deze kansen en risico’s integreren we in ons waarderingsmodel, zodat de ESG-waarde zichtbaar wordt gemaakt. Bij de selectie van beleggingen passen we een adequate due diligence-procedure toe waarin ook ESG-gerelateerde risico’s worden meegenomen. Dit kan immers bijdragen aan een verhoging van de voor risico gecorrigeerde langetermijnrendementen ten behoeve van beleggers, in overeenstemming met de beleggingsdoelstellingen van het Fonds.

Exclusion

Het Fonds sluit ondernemingen uit door de toepassing van strikte uitsluitingscriteria. Hierbij worden internationale standaarden in aanmerking genomen, zoals het UN Global Compact raamwerk, de OECD Guidelines for Multinational Enterprises, de UN Guiding Principles for Business and Human Rights en onze Principles for Responsible Investment. Het Fonds past aanvullende uitsluitingscriteria toe op basis van betrokkenheid bij producten en bedrijfsvoering.

Key figures

  Kempen criteria Additional criteria
Business conduct
Human Rights
Labour
Environment
Anti Corruption
Product involvement
Controversial Weapons
Tobacco
Thermal Coal
Tar Sands
Adult Entertainment
Alcohol
Animal Welfare & GMO
Gambling
Power Generation Nuclear
Power Generation Carbon Intensive
(Un)conventional Oil & Gas Extraction
Weaponry
Kempen Sustainable Global High Dividend Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Umbrella Fund I NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

SWING FACTOR

Hier vindt u het overzicht met actuele swing factoren.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,500 %
Service fee i
0,20 %
Verwachte lopende kosten i
0,70%
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,71 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2020/2021.

De service fee wordt elk boekjaar opnieuw bepaald op basis van de grootte van het fondsvermogen per laatste dag van het voorgaande boekjaar:
< of gelijk aan EUR 200 miljoen: 0,20%
Tussen EUR 200 en EUR 700 miljoen: 0,15%
>EUR 700 miljoen: 0,10%
Kempen Sustainable Global High Dividend Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Umbrella Fund I NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
Y
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
Morningstar Developed Markets Dividend Yield > 3% NR EUR Index
Beleggingsstrategie
Hoog Dividend Aandelen
Datum van oprichting
03-09-2020
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administrateur
BNP Paribas Securities Services S.C.A., Amsterdam branch
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A., Amsterdam branch

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
nee
ISIN i
NL0014926438
Bijzonderheden
Orders kunnen ingelegd worden via handelsplatform Fundsettle
Klasse Y van Kempen Sustainable Global High Dividend Fund is alleen toegankelijk voor orders ontvangen via het Fundsettle-platform. Aandelen in klasse Y zijn alleen beschikbaar voor door de beheerder geselecteerde distributeurs die namens hun cliënten orders inleggen.
Kempen Sustainable Global High Dividend Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Umbrella Fund I NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Duurzaamheidpublicaties

Formele documentatie overig

Kempen Sustainable Global High Dividend Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Umbrella Fund I NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.