Kempen Profielfonds 4 - Klasse N

Profiel

Kempen Profielfonds 4 biedt een breed samengestelde portefeuille van verschillende beleggingscategorieën, waarin het vermogen, direct of indirect, wordt belegd conform het risicoprofiel van het fonds. Kempen Profielfonds 4 heeft als doelstelling op lange termijn een zo hoog mogelijk rendement te behalen met inachtneming van het risicoprofiel en de beleggingsrestricties. Het beleggingsbeleid is overwegend passief maar er kan ook actief belegd worden indien de nadelen van passief te groot zijn of passieve uitvoeringsvormen niet beschikbaar zijn.

Jaarlijks wordt voor het fonds de verdeling over de verschillende beleggingscategorieën (het ‘strategisch beleggingsbeleid’) vastgesteld op basis van langetermijnrisico- en rendementsverwachtingen. Gedurende het jaar kan de beheerder, op basis van bijvoorbeeld economische ontwikkelingen of marktsignalen besluiten om, met inachtneming van de beleggingsrestricties van het fonds, af te wijken van het strategisch beleggingsbeleid. Zie in tabel onder de tab Portefeuille de bandbreedtes, het strategische beleggingsbeleid en de huidige verdeling van het fonds.

Beheerteam

Florentine Hanlo, Wilse Graveland

Rendement per 31-05-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-05-2022

Slide to see more
  Fonds
1 maand -2,6 %
3 maanden -3,5 %
Dit jaar -10,0 %
2019 19,1 %
2020 3,2 %
2021 17,6 %
1 jaar (op jaarbasis) -1,2 %
3 jaar (op jaarbasis) i 6,0 %
5 jaar (op jaarbasis) i 4,6 %
Sinds start (op jaarbasis) i 3,9 %
Naamswijziging per 1 januari 2014. Voor 1 januari 2014: Van Lanschot Global Index Fund Groeigericht. Voor 1 januari 2010: Van Lanschot Manager Selectie Groeigericht.De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 64,00 M 31-05-2022
Omvang aandelenklasse
EUR 64,00 M 31-05-2022
Aantal uitstaande aandelen/participaties
1.514.093 31-05-2022
Intrinsieke waarde i
EUR 40,70 28-06-2022
Transactieprijs i
EUR 40,65 28-06-2022
Morningstar rating â„¢

Beleggingskarakteristieken per 31-05-2022

Slide to see more
  Fonds
Aantal belangen 16
Kempen Profielfonds 4 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”) Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Ontwikkelingen per 31-12-2021

Onderstaande teksten hebben betrekking op het vierde kwartaal van 2021

Marktontwikkelingen
Hoewel de snel oprukkende omikron-variant van het coronavirus beleggers even nerveus maakte, sloten aandelenmarkten in december hoger. Opkomende markten bleven echter wederom achter bij de geïndustrialiseerde landen. Daarmee werd voor aandelen niettemin opnieuw een prachtig jaar afgesloten. Overigens wel met grote regionale verschillen. Waar Europese aandelen goed in het spoor konden blijven van Amerikaanse aandelen, maakten aandelen uit de Pacifische regio pas op de plaats en noteerden aandelen uit opkomende markten een verlies.

De Amerikaanse centrale bank, de Fed, maakte in november al een flinke draai ten aanzien van steunaankopen. Maar tijdens de beleidsvergadering in december kwam daar nog een flinke schep bovenop. Het tempo waarin de steunaankopen worden afgebouwd, wordt verdubbeld, zodat de Fed daar al in maart mee klaar is. Fed-voorzitter Powell liet nadrukkelijk de optie open om de rente snel te verhogen na het einde van de afbouw. Voor de ECB was de zaak in december gecompliceerder. In de eurozone is de inflatie ook flink opgelopen, maar minder dan in de VS en bovendien voor een groter deel gedreven door tijdelijke factoren. Toch gaat ook de ECB minder obligaties kopen in 2022. In het eerste kwartaal worden de aankopen onder het noodprogramma PEPP al wat teruggeschroefd. Dit programma zal in maart worden beëindigd. Ter compensatie worden de reguliere steunaankopen tijdelijk opgehoogd.

Portefeuille-ontwikkelingen
Er vonden geen noemenswaardige wijzigingen plaats in de portefeuille

Ten opzichte van ons normbeleid zijn we overwogen High Yield bedrijfsobligaties en Europese aandelen. We zijn in alle profielen onderwogen Europese staatsobligaties.

Vooruitblik
Waarderingen zijn in 2021, buiten de VS, behoorlijk gedaald. Daarmee zijn aandelen nog niet goedkoop en met name Amerikaanse aandelen zijn hoog gewaardeerd. Aandelen zijn, wat betreft rendement en risico, wel aantrekkelijk ten opzichte van staats- en bedrijfsobligaties. Lagere groei, hogere inflatie en minder liquiditeit vanuit centrale banken zullen in 2022 een minder gunstig klimaat vormen voor aandelen dan in 2021.

De economische groei in 2022 lijkt wat gunstiger uit te pakken voor de VS, maar inflatie en monetair beleid zijn positiever voor Europa. Waarde-aandelen, die doorgaans positief reageren ten opzichte van groeiaandelen bij stijgende rentes, hebben tot eind december 2021 nauwelijks van de rentestijging geprofiteerd. Deze aandelen zijn ook oververtegenwoordigd in sectoren die veel last hebben gehad van de coronapandemie.

Ondanks dat centrale banken een minder ruim beleid gaan voeren, zijn kapitaalmarktrentes nog zeer laag. Zeker als ook de positieve groeivooruitzichten en de inflatieontwikkeling in ogenschouw worden genomen. In de VS is de 10-jaarsrente de piek van 2021 van 1,74% gepasseerd en in Duitsland zal de rente wellicht binnen afzienbare tijd weer eens positief zijn. Als de 10-jaarsrente in het VK de piek van 1,2% van vorig jaar weet te passeren, zou dat het hoogste niveau zijn sinds maart 2019.

Hoewel IG-kredietopslagen laag zijn, verwachten we geen significante toename. Met name niet in de eurozone. Het tempo van ECB-steunaankopen zal afnemen in 2022, maar de ECB blijft obligatiemarkten wel steunen. De Fed is inmiddels van start gegaan met ‘taperen’ en heeft het tempo hiervan in december verdubbeld. Dat kan in 2022 wat opwaartse druk geven op kredietopslagen.

Kempen Profielfonds 4 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”) Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-05-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-05-2022

Slide to see more
  Fonds
1 maand -2,6 %
3 maanden -3,5 %
Dit jaar -10,0 %
2019 19,1 %
2020 3,2 %
2021 17,6 %
1 jaar (op jaarbasis) -1,2 %
3 jaar (op jaarbasis) i 6,0 %
5 jaar (op jaarbasis) i 4,6 %
Sinds start (op jaarbasis) i 3,9 %
Naamswijziging per 1 januari 2014. Voor 1 januari 2014: Van Lanschot Global Index Fund Groeigericht. Voor 1 januari 2010: Van Lanschot Manager Selectie Groeigericht.De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 0,18
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
27-05-2021
Dividendkalender
Kempen Profielfonds 4 heeft in het verleden steeds dividend uitgekeerd. Door de steeds lagere rentevoeten en de toenemende beschikbaarheid van fondsen die geen dividend plegen uit te keren, is het verplichte deel van de dividenduitkering steeds kleiner geworden. M.b.t. het boekjaar 2015 bleek een verplichte doorstoot van inkomsten geheel achterwege te kunnen blijven. Het fonds bedient verschillende groepen aandeelhouders. Voor enkele groepen van aandeelhouders in het fonds is dit een gunstige onwikkeling, omdat het voor deze groep nadelig is om dividend te ontvangen. Voor het resterende deel van de aandeelhouders levert een dividend-uitkering voordeel noch nadeel op. De beheerder kiest er derhalve voor om, met inachtneming van de fiscale doorstootverplichting, het dividend zo laag mogelijk te houden en waar mogelijk te passeren.

Risico-analyse (ex post) per 31-05-2022

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -15,76 % -27,52 %
Kempen Profielfonds 4 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”) Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (31-05-2022)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
L&G ESG EM Gov Bd (LC) Ind Fd Unhedged 0,01 % 0,54 %
BlackRock ICS Eur Liq Environment Aware 0,00 % -0,05 %
Kempen (Lux) Euro High Yield Fund I -0,02 % -0,88 %
L&G ESG EM Gov Bd (USD) Ind Fd Unhedged -0,03 % -1,28 %
AS Eur Corp Bond Sust and Resp Inv Fd -0,04 % -1,03 %

Top 5 laagste bijdrage (31-05-2022)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
NT World Sustainable Sel SDG Index B EUR -0,41 % -2,59 %
NT World ESG Leaders Equity Index E EUR -0,32 % -2,00 %
Northern Trust Global REIT Unit B -0,23 % -5,73 %
ASR ESG IndexPlus Inst Euro Staatsobl K -0,19 % -1,79 %
Kempen Eur.Sustainable Equity Fund Cl N -0,18 % -2,72 %

Beleggingscategorie (31-05-2022)

Slide to see more
  Min Max Strategisch beleid Huidige verdeling
Liq. en obligatie investment grade 10,00 % 40,00 % 30,00 % 28,07 %
Obligaties high yield 0,00 % 20,00 % 5,00 % 7,09 %
Aandelen 30,00 % 75,00 % 61,00 % 60,96 %
Grondstoffen 0,00 % 15,00 % 0,00 % 0,00 %
Vastgoed 0,00 % 15,00 % 4,00 % 3,88 %

Top 10 belangen (31-05-2022)

15,7 %
NT World ESG Leaders Equity Index E EUR
15,7 %
NT World Sustainable Sel SDG Index B EUR
11,3 %
ASR ESG IndexPlus Inst Euro Staatsobl K
10,3 %
NT EM ESG Leaders Equity Index B EUR
7,0 %
BestSelect M&G Gl Positive Imp Eq Cl P
6,2 %
Kempen Eur.Sustainable Equity Fund Cl N
6,2 %
NT Europe Sus Select SDG Index B EUR
4,3 %
iShares ESG Screened Eur Corp Bond Index
3,9 %
Northern Trust Global REIT Unit B
3,7 %
Kempen (Lux) Euro Sustainable Cr.Fd I
Totaal
84,1 %
Kempen Profielfonds 4 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”) Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Environmental and/or social characteristics promoted

De Kempen Profielfondsen (de 'Fondsen') vallen onder artikel 8 van de SFDR. Dit betekent dat de Fondsen bepaalde maatschappelijke en milieuaspecten bevorderen. Deze Fondsen beleggen in een breed scala aan ondernemingen, waarvan sommige duurzaamheidsdoelstellingen nastreven.

We committeren ons verder aan de klimaatdoelen van het Klimaatakkoord van Parijs. Dit doen we in de vorm van doelstellingen op de korte termijn (2025), een ambitie op de middellange termijn (2030) en een commitment op de lange termijn (2050).

ESG Investment process

De Beheerder is een verantwoorde vermogensbeheerder met een lange beleggingshorizon die gelooft in betrokken aandeelhouderschap. De Beheerder baseert zijn milieu-, maatschappelijke en governancecriteria (ESG) voor verantwoord beleggen op internationale principes en verdragen zoals de United Nations Global Compact (UNGC), de United Nations Guiding Principles for Business and Human Rights (UNGP), de Principles for Responsible Investment (UNPRI) en de OECD Guidelines for Multinational Enterprises. De ESG-criteria vormen een integraal onderdeel van het beleggingsproces van de Beheerder.

In de beleggingsaanpak van de Beheerder wordt rekening met ESG-criteria gehouden via uitsluiting, ESG-integratie en actief aandeelhouderschap. Dit zijn ook bindende elementen voor de selectie van beleggingen. De naleving wordt regelmatig gemonitord. De Fondsen hebben geen duurzaamheidsindex als referentiebenchmark.

Exclusion

We sluiten ondernemingen uit die als gevolg van het hiervoor toegelichte uitsluitingsbeleid op Kempen’s uitsluitingslijsten staan. Deze lijsten worden elk kwartaal beoordeeld en bijgewerkt. Onderdeel hiervan is de periodieke screening op bedrijven die betrokken zijn bij de schending van internationale standaarden. Dit wordt gedocumenteerd in de Kempen Convention Library.

Key figures

  Kempen criteria Additional criteria
Business conduct
Human Rights
Labour
Environment
Anti Corruption
Product involvement
Controversial Weapons
Tobacco
Thermal Coal
Tar Sands
Adult Entertainment
Alcohol
Animal Welfare & GMO
Gambling
Power Generation Nuclear
Power Generation Carbon Intensive
(Un)conventional Oil & Gas Extraction
Weaponry
Kempen Profielfonds 4 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”) Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

SWING FACTOR

Hier vindt u het overzicht met actuele swing factoren.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,350 %
Service fee i
0,10 %
Kosten indirecte beleggingen i
0,10 % - 0,30 % (bandbreedte geschat)
Verwachte lopende kosten i
0,55 % - 0,75% (geschatte bandbreedte)
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,60 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2021.

Overige kosten

Slide to see more
Kempen Profielfonds 4 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”) Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
N
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Doelstelling
Op lange termijn een zo hoog mogelijk rendement te behalen met inachtneming van het risicoprofiel en de beleggingsrestricties.
Beleggingsstrategie
Mixfondsen
Universum
Global assets wereldwijd
Datum van oprichting
16-02-2006
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administrateur
BNP Paribas Securities Services S.C.A., Amsterdam branch
Accountant
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
Transfer agent
Van Lanschot Kempen NV
Beheerder
Kempen Capital Management NV
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A., Amsterdam branch
Morningstar rating â„¢

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Beursnotering
ja, genoteerd aan de NAV Trading Facility van Euronext
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0000290484
Kempen Profielfonds 4 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”) Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina.


Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Duurzaamheidpublicaties

Formele documentatie overig

Kempen Profielfonds 4 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”) Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.