Kempen Profielfonds 0 - Klasse Z

Profiel

Kempen Profielfonds 0 biedt een breed samengestelde portefeuille van directe beleggingen in vastrentende waarden en/of in rechten van deelneming in beleggingsinstellingen die beleggen in vastrentende waarden. Kempen Profielfonds 0 heeft als doelstelling op lange termijn een zo hoog mogelijk rendement te behalen met inachtneming van het risicoprofiel en de beleggingsrestricties. Het beleggingsbeleid is overwegend passief maar er kan ook actief belegd worden indien de nadelen van passief te groot zijn of passieve uitvoeringsvormen niet beschikbaar zijn.

Jaarlijks wordt voor het fonds de verdeling over de verschillende beleggingscategorieën (het ‘strategisch beleggingsbeleid’) vastgesteld op basis van langetermijnrisico- en rendementsverwachtingen. Gedurende het jaar kan de beheerder, op basis van bijvoorbeeld economische ontwikkelingen of marktsignalen besluiten om, met inachtneming van de beleggingsrestricties van het fonds, af te wijken van het strategisch beleggingsbeleid. Zie in tabel onder de tab Portefeuille de bandbreedtes, het strategische beleggingsbeleid en de huidige verdeling van het fonds.

Beheerteam

Florentine Hanlo, Wilse Graveland

Rendement per 31-05-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-05-2022

Slide to see more
  Fonds
1 maand -3,8 %
3 maanden -13,3 %
Dit jaar -17,5 %
2019 10,6 %
2020 8,5 %
2021 -6,1 %
1 jaar (op jaarbasis) -16,8 %
3 jaar (op jaarbasis) i -4,5 %
Sinds start (op jaarbasis) i -1,0 %
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 11,50 M 31-05-2022
Omvang aandelenklasse
EUR 10,80 M 31-05-2022
Aantal uitstaande aandelen/participaties
378.758 31-05-2022
Intrinsieke waarde i
EUR 27,51 04-07-2022
Transactieprijs i
EUR 27,16 01-07-2022

Beleggingskarakteristieken per 31-05-2022

Slide to see more
  Fonds
Aantal belangen 43
Kempen Profielfonds 0 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Ontwikkelingen per 31-03-2022

Onderstaande teksten hebben betrekking op het eerste kwartaal van 2022

Marktontwikkelingen
De zorgen omtrent de oorlog in Oekraïne zijn zeker niet voorbij en het verloop blijft moeilijk voorspelbaar. Opvallend is recent de snelle stijging van renteniveaus, onder invloed van steeds hogere inflatiecijfers en het vooruitzicht van een krapper monetair beleid. Hierdoor noteerden staatsobligaties dit kwartaal fors negatieve rendementen. Door dalende risico-opslagen wisten bedrijfsobligaties de schade in maart nog wat te beperken.

De belangrijkste financiële gevolgen van de oorlog in Oekraïne komen door de hoge energieprijzen. De olieprijs is weliswaar gedaald van een piek van 127 US dollar per vat naar 105, maar is daarmee nog wel ruim 60% hoger dan een jaar geleden. Gasprijzen in Europa noteren zes keer zo hoog als een jaar geleden. Dat heeft invloed op de inflatie. In de eurozone steeg die in maart naar maar liefst 7,5%. Exclusief energie- en voedselprijzen steeg de kerninflatie naar 3,0%, het hoogste niveau sinds de ECB dit meet (1997). Ruim de helft van de inflatie in de eurozone wordt dus veroorzaakt door voedsel en energie, met name energie.

Portefeuille-ontwikkelingen
In het eerste kwartaal zijn er geen noemenswaardige wijzigingen doorgevoerd in de portefeuille.

Vooruitblik
De wereldeconomie gaat door een moeilijke periode. Negatieve schokken zoals de oorlog in Oekraïne, de oplopende spanningen tussen Rusland en de NAVO-landen, hoge energieprijzen en inflatie en de groeivertraging in China, zetten de groei onder druk. De meewind van heropening na de coronapandemie, sterke arbeidsmarkten en overheden die de pijn van hogere energieprijzen wat ontlasten, kunnen voorkomen dat economieën in een recessie afglijden. Dat is nog steeds het scenario waar wij vanuit gaan. Maar negatieve kwartalen zijn niet uit te sluiten. De kans hierop is duidelijk groter in Europa dan in de VS.

Er zijn zware economische sancties opgelegd aan Rusland. Het doel van de sancties is om: 1) Russische toegang tot internationale kapitaalmarkten te bemoeilijken; 2) export van technologisch strategische goederen aan banden te leggen en 3) de Russische economie schade toe te brengen. De huidige maatregelen treffen vooral de Russische economie en in mindere mate de eurozone. De geschatte impact bedraagt -1,0 tot -1,5% van het reëel BBP van de eurozone. De economie is in staat om deze eerste economische klap van het conflict op te vangen gegeven dat, door verdere heropening van de economie na de coronapandemie, de verwachte groei voor de eurozone voor 2022 circa +4% was. De onzekerheden zijn echter groot, dus afhankelijk van de duur en de schaal van het conflict kan de economische schade groter uitvallen. Stopzetting van energieleveranties zou tot een economische recessie leiden.

Kempen Profielfonds 0 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement per 31-05-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 31-05-2022

Slide to see more
  Fonds
1 maand -3,8 %
3 maanden -13,3 %
Dit jaar -17,5 %
2019 10,6 %
2020 8,5 %
2021 -6,1 %
1 jaar (op jaarbasis) -16,8 %
3 jaar (op jaarbasis) i -4,5 %
Sinds start (op jaarbasis) i -1,0 %

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 0,17
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
27-05-2022
Dividendkalender

Risico-analyse (ex post) per 31-05-2022

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -19,81 % -19,81 %
Kempen Profielfonds 0 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Top 5 hoogste bijdrage (31-05-2022)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
0.550% Ierland 2021-41 0,00 % 0,00 %
4.000% Frankrijk 2005-38 0,00 % -3,44 %
0.250% Finland 2020-40 0,00 % -6,17 %
1.850% Oostenrijk 2022-49 0,00 % -1,55 %
3.150% Oostenrijk 2012-44 -0,01 % -5,93 %

Top 5 laagste bijdrage (31-05-2022)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
3.250% Frankrijk 2013-45 -0,45 % -4,96 %
1.250% Duitsland 2017-48 -0,25 % -6,66 %
ASR ESG IndexPlus Inst Euro Staatsobl K -0,25 % -1,75 %
NT High Quality Euro Government Bnd Ind. -0,25 % -1,81 %
1.500% Frankrijk 2018-50 -0,21 % -6,32 %

Beleggingscategorie (31-05-2022)

Slide to see more
  Min Max Strategisch beleid Huidige verdeling
Liq. en obligatie investment grade 90,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Obligaties high yield 0,00 % 10,00 % 0,00 % 0,00 %

Top 10 belangen (31-05-2022)

14,6 %
ASR ESG IndexPlus Inst Euro Staatsobl K
13,9 %
NT High Quality Euro Government Bnd Ind.
9,0 %
3.250% Frankrijk 2013-45
7,2 %
iShares ESG Screened Eur Corp Bond Index
5,4 %
Kempen (Lux) Euro Sustainable Cr.Fd I
5,0 %
AS Eur Corp Bond Sust and Resp Inv Fd
3,7 %
1.250% Duitsland 2017-48
3,3 %
1.750% Frankrijk 2016-39
3,3 %
1.500% Frankrijk 2018-50
3,0 %
3.250% Duitsland 2010-42
Totaal
68,3 %
Kempen Profielfonds 0 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Environmental and/or social characteristics promoted

De Kempen Profielfondsen (de 'Fondsen') vallen onder artikel 8 van de SFDR. Dit betekent dat de Fondsen bepaalde maatschappelijke en milieuaspecten bevorderen. Deze Fondsen beleggen in een breed scala aan ondernemingen, waarvan sommige duurzaamheidsdoelstellingen nastreven.

We committeren ons verder aan de klimaatdoelen van het Klimaatakkoord van Parijs. Dit doen we in de vorm van doelstellingen op de korte termijn (2025), een ambitie op de middellange termijn (2030) en een commitment op de lange termijn (2050).

ESG Investment process

De Beheerder is een verantwoorde vermogensbeheerder met een lange beleggingshorizon die gelooft in betrokken aandeelhouderschap. De Beheerder baseert zijn milieu-, maatschappelijke en governancecriteria (ESG) voor verantwoord beleggen op internationale principes en verdragen zoals de United Nations Global Compact (UNGC), de United Nations Guiding Principles for Business and Human Rights (UNGP), de Principles for Responsible Investment (UNPRI) en de OECD Guidelines for Multinational Enterprises. De ESG-criteria vormen een integraal onderdeel van het beleggingsproces van de Beheerder.

In de beleggingsaanpak van de Beheerder wordt rekening met ESG-criteria gehouden via uitsluiting, ESG-integratie en actief aandeelhouderschap. Dit zijn ook bindende elementen voor de selectie van beleggingen. De naleving wordt regelmatig gemonitord. De Fondsen hebben geen duurzaamheidsindex als referentiebenchmark.

Exclusion

We sluiten ondernemingen uit die als gevolg van het hiervoor toegelichte uitsluitingsbeleid op Kempen’s uitsluitingslijsten staan. Deze lijsten worden elk kwartaal beoordeeld en bijgewerkt. Onderdeel hiervan is de periodieke screening op bedrijven die betrokken zijn bij de schending van internationale standaarden. Dit wordt gedocumenteerd in de Kempen Convention Library.

Key figures

  Kempen criteria Additional criteria
Business conduct
Human Rights
Labour
Environment
Anti Corruption
Product involvement
Controversial Weapons
Tobacco
Thermal Coal
Tar Sands
Adult Entertainment
Alcohol
Animal Welfare & GMO
Gambling
Power Generation Nuclear
Power Generation Carbon Intensive
(Un)conventional Oil & Gas Extraction
Weaponry
Kempen Profielfonds 0 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

SWING FACTOR

Hier vindt u het overzicht met actuele swing factoren.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,100 %
Service fee i
0,10 %
Kosten indirecte beleggingen i
0,05 % - 0,20 % (bandbreedte geschat)
Verwachte lopende kosten i
0,25 % - 0,40 % (geschatte bandbreedte)
Lopende kosten laatste boekjaar i
0,26 %
De lopende kosten laatste boekjaar hebben betrekking op het boekjaar 2021.

Overige kosten

Slide to see more
Kempen Profielfonds 0 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
Z
Type belegger
Institutioneel & Particulier
Dividenduitkerend
Ja
Doelstelling
Op lange termijn een zo hoog mogelijk rendement behalen met inachtneming van het risicoprofiel en de beleggingsrestricties.
Beleggingsstrategie
Mixfondsen
Universum
Obligaties wereldwijd (direct en indirect)
Datum van oprichting
30-01-2018
Vestigingsland
Nederland
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
Nederland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administrateur
BNP Paribas Securities Services S.C.A., Amsterdam branch
Accountant
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
Transfer agent
Van Lanschot Kempen NV
Beheerder
Kempen Capital Management NV
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A., Amsterdam branch

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Minimale eerste inleg € 50.000
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
NL0012671929
Orders in Klasse Z van Kempen Profielfonds 0 kunnen alleen ingelegd worden via het Fundsettle-platform. Aandelenklasse Z van Profielfonds 0 is uitsluitend toegankelijk voor partijen, dan wel distributeurs die inschrijven namens hun cliënten, die zijn goedgekeurd door de beheerder.
Kempen Profielfonds 0 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina.


Lees meer over Kempen Capital Management N.V. op deze pagina en vind tevens meer informatie over BNP Paribas Securities Services S.C.A.

Duurzaamheidpublicaties

Formele documentatie overig

Kempen Profielfonds 0 (het “Subfonds”) is een subfonds van Kempen Profielfondsen NV (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is onder de vergunning van KCM geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Nederlands). Deze zijn verkrijgbaar op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.