Per 10 september 2019 is het Kempen (Lux) European Small-cap Fund overgegaan in het Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund. Lees de aankondiging hier.

Kempen Lux Sustainable European Small-Cap Fund - Class AN

Profiel

Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund (het Fonds) biedt beleggers de mogelijkheid te beleggen in een actief en professioneel beheerde portefeuille van aandelen in kleine Europese beursgenoteerde ondernemingen, waarbij tegelijkertijd voldaan wordt aan strikte uitsluiting- en duurzaamheidscriteria. Bij de initiële aankoop is de marktwaarde van de ondernemingen maximaal EUR 5 miljard of zo groot als de waarde van de grootste onderneming in de benchmark. De benchmark is de MSCI Europe Small Cap Index. Het Fonds heeft als doel op de lange termijn een structureel betere performance te behalen dan de benchmark.

Het proces van portefeuilleconstructie is gebaseerd op een gedisciplineerd raamwerk dat in eerste aanleg gebruikmaakt van in eigen beheer ontwikkelde aandelenfilters om aandelen van hoge kwaliteit met een aantrekkelijke waardering te screenen. Daarna vindt er intern fundamentele research plaats om beleggingsideeën op te sporen waaraan wij een hoge convictie toekennen. Het eindresultaat is een portefeuille van ongeveer 30 - 50 aandelen met een brede spreiding over regio’s en sectoren.

Op 10 september 2019 is het Kempen (Lux) European Small-cap Fund opgegaan in het Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund. Meer informatio kunt u vinden onder de Documententab.

Beheerteam

Michiel van Dijk, Erwin Dut, Sander van Oort; Ingmar Schaefer

Rendement per 30-04-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-04-2022

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -2,3 % -1,9 %
3 maanden -4,4 % -5,1 %
Dit jaar -7,2 % -11,5 %
2019 28,8 % 31,4 %
2020 0,2 % 4,6 %
2021 27,0 % 23,8 %
1 jaar (op jaarbasis) 3,9 % -3,6 %
3 jaar (op jaarbasis) i 7,5 % 8,0 %
5 jaar (op jaarbasis) i 4,4 % 6,1 %
Sinds start (op jaarbasis) i 10,6 % 9,9 %
De benchmark van het Fonds was tot 28 februari 2017 de MSCI Europe Small Cap Total Return Index, waarin het VK component gereduceerd is tot 50%. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 118,54 M 30-04-2022
Omvang aandelenklasse
EUR 6,15 M 30-04-2022
Aantal uitstaande aandelen/participaties
173.147 30-04-2022
Intrinsieke waarde i
EUR 34,59 18-05-2022
Omloopsnelheid
55,71 %
Morningstar rating â„¢
Het omloopsnelheidcijfer is per einde boekjaar van het fonds en wordt een keer per jaar geüpdatet.

Beleggingskarakteristieken per 30-04-2022

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 46 1050
Dividendrendement i 2,89 % 2,46 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 3.019 M EUR 3.203 M
K/W-verhouding i 12,82
Active share i 93,76 %
Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Sub-Fonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, filiaal Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website ) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Ontwikkelingen per 30-04-2022

Het Fonds (I-klasse) daalde in april 2,3% in waarde (na aftrek van kosten), terwijl de MSCI Europe Small-cap Index 1,9% verloor.

Eind april woedden de gevechten in het oosten en zuiden van Oekraïne nog steeds voort, zonder uitzicht op een staakt-het-vuren. In China duren de lockdownmaatregelen intussen veel langer dan aanvankelijk werd gedacht omdat het aantal covid-19-besmettingen oploopt en Chinese lokale overheden een zerotolerancebeleid voeren. Dit vergroot het risico dat westerse economieën opnieuw een periode van extra onzekerheid en vertragingen in logistieke ketens tegemoet gaan. De meerderheid van de gerapporteerde bedrijfsresultaten over het eerste kwartaal beantwoordt niettemin aan de verwachtingen of overtreft deze. Hieruit leiden we af dat veel ondernemingen de covid-19-periode hebben benut om hun interne organisatie te versterken, hun bedrijfslasten terug te dringen en hun operationele risico’s beter in evenwicht te brengen (toeleveranciers, interen productie versus inkoop) en nu minder kwetsbaar zijn geworden dan ze in het verleden waren. Voor veel ondernemingen schuilt de belangrijkste uitdaging in de beschikbaarheid en de kosten van arbeidskrachten. Investeringen in de verdere automatisering / mechanisering van processen blijven dan ook waarschijnlijk op een hoog niveau.

Burgers en beleggers hebben in de laatste paar jaar veel geleerd en zullen ook in de toekomst nog veel leren. Nog niet zo lang geleden bleek dat in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten stembuspeilingen de uitkomst niet konden voorspellen. Vervolgens leerden we meer over virologie en nu leren we meer over de Russische politiek en de effecten van sancties. Als er in het verleden een constante factor was en er ook in de komende tijd zal zijn, dan is het dat de toekomst vol verrassingen zit. Met dit in het achterhoofd kunnen we alleen maar benadrukken dat uw en onze belangen parallel lopen en dat we ons fundamenteel proces blijven toepassen en de portefeuille zullen aanpassen indien en wanneer dit noodzakelijk is, vanuit de tweeledige doelstelling om zowel op de lange termijn alpha te genereren als duurzame ontwikkeling te bevorderen. Op de korte termijn blijft het lastig om te voorspellen hoe de huidige tragedie zich verder ontwikkelt en wat de economische gevolgen zullen zijn. Op portefeuilleniveau is het directe risico van het Fonds op Rusland en Oekraïne echter niet van materieel belang. Het aanhoudende tekort aan onderdelen, de (tijdelijke) verstoringen van toeleveringsketens en de verder stijgende grondstoffen- en energieprijzen zullen niettemin hun sporen nalaten. Dankzij de ervaringen die ondernemingen tijdens de covid-19-pandemie hebben opgedaan en hun overwegend sterke positie in de waardeketen verwachten we echter dat de financiële impact op portefeuilleondernemingen beheersbaar blijft. Zoals gebruikelijk onderhouden we nauw contact met de managementteams van de ondernemingen waarin we beleggen. We zien nog steeds goede langetermijnperspectieven voor onze portefeuillenamen maar de focus blijft op de kortetermijnrisico’s en kracht van hun balans.

Gedurende de afgelopen maand zijn er geen nieuwe namen aan de portefeuille toegevoegd en zijn er evenmin posities volledig beëindigd.

De grootste positieve bijdragen aan het portefeuillerendement kwamen in april van Bawag, Huhtamaki en Tate & Lyle. Bawag (+6,3%) profiteerde van de combinatie van verder stijgende rentes, sterke resultaten over het eerste kwartaal van 2022 en de bevestiging dat de (directe) exposure van de bank in Rusland en Oekraïne van een verwaarloosbare omvang zijn. Huhtamaki (+15,9%) publiceerde goede resultaten over het eerste kwartaal van 2022, die een breed herstel van de markt voor foodservices weerspiegelden en tevens getuigden van de sterke wendbaarheid van de organisatie (hierdoor kon Huhtamaki de prijzen in een vroeg stadium agressief verhogen om de winstmarge te beschermen). Het aandeel Tate & Lyle (+6,7%) deed het goed met het moment in zicht (begin mei) waarop een superdividend van GBP 500 miljoen wordt uitgekeerd en een omgekeerde aandelensplitsing wordt uitgevoerd. De onderneming bevestigde voorts dat de omzet van het kernsegment, Food & Beverage Solutions, nog steeds met dubbele cijfers toeneemt.

Befesa, BESI en Dustin leverden in april de grootste negatieve bijdragen aan het rendement van de portefeuille. Het aandeel Befesa verloor 17% en leverde hiermee de winst van maart weer in. Als gevolg van hogere bedrijfslasten bleef het kwartaalresultaat iets achter bij de verwachtingen. Wij zijn nog altijd van mening dat het managementteam van Befesa de uitvoering van de strategische prioriteiten goed aanpakt. Dit creëert waarde op de lange termijn. De resultaten van Besi (-24,6%) over het eerste kwartaal waren conform verwachting, maar voor het eerst sinds het derde kwartaal van 2019 daalden de orderontvangsten jaar-op-jaar. Dit wakkerde speculatie aan dat het einde van de halfgeleidercyclus mogelijk in zicht komt. Hybride bondingtechnologie doet het nog steeds goed, maar zal een cyclische teruggang van de kernactiviteiten mogelijk niet kunnen compenseren. Dustin (-12,7%) rapporteerde een meevallende autonome omzetstijging van 12% in het eerste kwartaal van 2022. Het bedrijfsresultaat was echter lager door een combinatie van bovengemiddeld ziekteverzuim als gevolg van covid-19 en een ongunstige omzetmix. Ondanks de trage start van het jaar rekent het management op een gezonde groei; de huidige tegenwind zou daarmee van tijdelijke aard zijn.

Toelichting ESG-beleid
In april ging het aandeelhoudersvergaderingenseizoen in Europa van start. Net als in voorgaande jaren gaat de aandacht van beleggers steeds meer uit naar thema’s op het gebied van corporate governance zoals beloning en bestuursstructuur (met inbegrip van diversiteit man / vrouw, onafhankelijkheid van commissarissen en aantal commissariaten), alsook naar toezicht op verslaglegging en risico’s. In de aanloop naar de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering treden wij als actieve aandeelhouder in overleg met een groot aantal ondernemingen in onze portefeuille om onze feedback te delen en het management te informeren indien we van plan zijn om tegen bepaalde geagendeerde voorstellen te stemmen.

De CO2-intensiteit van de beleggingsportefeuille van het Fonds is nog altijd aanzienlijk lager dan die van de benchmark. Bovendien ligt de portefeuille op schema om de doelstelling van emissieneutraliteit conform het Akkoord van Parijs, het Nederlandse Klimaatakkoord en de EU-klimaattransitiebenchmark, het 1.5°C-scenario van de IPCC voor 2050 en ons tussendoel voor 2025 te halen. Hoewel de details van de EU-Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (Sustainable Finance Disclosure Regulation – SFDR) nog worden uitgewerkt, valt het Fonds, gegeven de doelstelling van emissieneutraliteit, op dit moment in de Artikel 9-categorie van deze verordening. Deze classificatie kan in de toekomst veranderen. De door het Fonds gehanteerde strikte uitsluitingscriteria voor controversiële activiteiten, de integratie van ESG-aspecten in het beleggingsproces en het actieve aandeelhouderschap (waaronder ook engagement is begrepen) resulteert bovendien in een Morningstar Sustainability Rating voor het Fonds die beter is dan die voor 90% van de sectorgenoten.

Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Sub-Fonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, filiaal Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website ) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Rendement per 30-04-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-04-2022

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand -2,3 % -1,9 %
3 maanden -4,4 % -5,1 %
Dit jaar -7,2 % -11,5 %
2019 28,8 % 31,4 %
2020 0,2 % 4,6 %
2021 27,0 % 23,8 %
1 jaar (op jaarbasis) 3,9 % -3,6 %
3 jaar (op jaarbasis) i 7,5 % 8,0 %
5 jaar (op jaarbasis) i 4,4 % 6,1 %
Sinds start (op jaarbasis) i 10,6 % 9,9 %
De benchmark van het Fonds was tot 28 februari 2017 de MSCI Europe Small Cap Total Return Index, waarin het VK component gereduceerd is tot 50%. De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Nee

Risico-analyse (ex post) per 30-04-2022

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -30,38 % -21,70 %
Tracking error i 4,70 % 5,08 %
Information ratio i -0,10 0,14
Beta i 1,01 0,98
Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Sub-Fonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, filiaal Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website ) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Top 5 hoogste bijdrage (30-04-2022)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Huhtamaki 0,34 % 15,92 %
Tate & Lyle 0,26 % 6,72 %
BAWAG Group 0,20 % 6,28 %
Fagron 0,17 % 7,89 %
Bunzl 0,13 % 5,09 %
De getoonde percentages bij bijdrage en rendement zijn gebaseerd op euro's.

Top 5 laagste bijdrage (30-04-2022)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Befesa -0,52 % -16,51 %
BE Semiconductor Industries -0,35 % -24,56 %
Dustin Group -0,25 % -11,68 %
SThree -0,21 % -10,64 %
Fabege AB -0,20 % -13,56 %
De getoonde percentages bij bijdrage en rendement zijn gebaseerd op euro's.

Geografische verdeling (30-04-2022)

30,8 %
Verenigd Koninkrijk
14,2 %
Nederland
9,0 %
België
7,7 %
Zweden
7,4 %
Duitsland
6,0 %
Luxemburg
5,7 %
Frankrijk
3,7 %
Zwitserland
3,3 %
Oostenrijk
3,2 %
Cash
2,6 %
Spanje
2,5 %
Finland
2,3 %
Ierland
1,3 %
Italië
0,4 %
Noorwegen
0,0 %
Overig
Totaal
100 %

Top 10 belangen (30-04-2022)

4,2 %
Tate & Lyle
3,8 %
Signify
3,8 %
Ipsos
3,7 %
ASR Nederland
3,3 %
BAWAG Group
3,1 %
Software
3,1 %
Alliance Pharma
2,9 %
Befesa
2,6 %
Cie Automotive
2,6 %
Telenet Group
Totaal
33,1 %

Sectorverdeling (30-04-2022)

26,1 %
Industriële waarden
11,3 %
Duurzame consumentengoederen
10,4 %
Financiële waarden
10,3 %
Gezondheidszorg
8,8 %
Onroerend Goed
8,3 %
Dagelijkse consumentengoederen
8,2 %
Telecommunicatie
6,0 %
Technologie
4,7 %
Basismaterialen
6,0 %
Overig
Totaal
100 %
Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Sub-Fonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, filiaal Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website ) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Environmental and/or social characteristics promoted

Het Kempen Sustainable European Small-Cap Fund (het ‘Fonds’) valt onder artikel 9 van de SFDR. Dit betekent dat het Fonds een duurzame beleggingsdoelstelling heeft, namelijk de bestrijding van klimaatverandering.

We committeren ons aan de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs. Dit doen we in de vorm van doelstellingen op de korte termijn (2025), een ambitie op de middellange termijn (2030) en een commitment op de lange termijn (emissieneutrale belegger in 2050). In 2025 willen we op schema liggen om de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord te realiseren. We volgen het pad van de EU-benchmark voor klimaattransitie (EU CTB).

Fund carbon emission targets

Morningstar sustainability rating

ESG Label

ESG Investment process

De duurzame beleggingsdoelstelling wordt gerealiseerd via de consistente implementatie van het ESG-beleid van het Fonds. Het ESG-beleid is volledig in het beleggingsproces van onze strategie verankerd via de drie relevante pijlers: uitsluiting, ESG-integratie en actief aandeelhouderschap.

Als onderdeel van het beleggingsproces beoordelen we het ESG-profiel van elke onderneming om minimumcriteria ten aanzien van milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur te waarborgen. We beoordelen iedere onderneming afzonderlijk, waarbij we risico’s die in een bepaalde sector van materieel belang zijn, in aanmerking nemen, naast de risicopositie en governancepraktijken van en informatieverschaffing door de betreffende onderneming. Een lagere score (1-5) vereist een hoger rendement in onze Discounted Cash Flow (DCF) modellen. Ondernemingen met een score van 1 sluiten we uit van belegging. Ondernemingen die een 2 scoren, worden uitgesloten volgens het ‘pas toe of leg uit’-principe. Meer informatie kunt u vinden in het document ESG Policy & Process.

Exclusion

Het Fonds sluit ondernemingen uit door de toepassing van strikte uitsluitingscriteria. Hierbij worden internationale standaarden in aanmerking genomen, zoals het UN Global Compact Framework, de OECD Guidelines for Multinational Enterprises, de UN Guiding Principles for Business and Human Rights en onze Principles for Responsible Investment. In het document ESG Policy & Process dat u op onze website kunt vinden, geven we in het kort weer hoe we indicatoren die op schending van de standaarden duiden, in ons ESG-beleid en -proces hebben geïntegreerd.

Key figures

  Kempen criteria Additional criteria
Business conduct
Human Rights
Labour
Environment
Anti Corruption
Product involvement
Controversial Weapons
Tobacco
Thermal Coal
Tar Sands
Adult Entertainment
Alcohol
Animal Welfare & GMO
Gambling
Power Generation Nuclear
Power Generation Carbon Intensive
(Un)conventional Oil & Gas Extraction
Weaponry
Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Sub-Fonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, filiaal Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website ) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

 

SWING FACTOR

Hier vindt u het overzicht met actuele swing factoren.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,750 %
Service fee i
0,20 %
Taxe d'abonnement i
0,05 %
Verwachte lopende kosten i
1.00%
Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Sub-Fonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, filiaal Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website ) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
AN i
Type belegger
Particulier
Dividenduitkerend
Nee
Benchmark i
MSCI Europe Small Cap Total Return Index
Beleggingsstrategie
Small-caps
Universum
Sustainable Small- & Mid-caps Europa
Datum van oprichting
20-07-2016
Vestigingsland
Luxemburg
Mag aangeboden worden aan alle beleggers in
België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administrateur
BNP Paribas Securities Services S.C.A., Luxembourg branch
Beheerder
Kempen Capital Management N.V.
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A., Luxembourg branch
Morningstar rating â„¢

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Initiële inleg € 1
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
dagelijks
ISIN i
LU0927663814
Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Sub-Fonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, filiaal Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website ) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.
Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Sub-Fonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, filiaal Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website ) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.