Kempen (Lux) Global Property Fund - Class J

Profiel

Kempen International Funds SICAV - Kempen (Lux) Global Property Fund (het Fonds) belegt in een geconcentreerde portefeuille van beursgenoteerde vastgoedondernemingen wereldwijd. Doel van het Fonds is een bovengemiddeld relatief beleggingsresultaat te behalen.

Het Fonds wordt beheerd op basis van bottom-up aandelenselectie. De fondsstrategie richt zich op exploiteren van over- en onderwaarderingen van beursgenoteerde onroerendgoedondernemingen in relatie tot de kwaliteit van het onderliggende vastgoed, de financiële balans, de corporate governance-structuur en het vermogen van het managementteam om waarde toe te voegen aan het vastgoed.

Beheerteam

Jorrit Arissen, Egbert Nijmeijer, Lucas Vuurmans, Robert Stenger, Mihail Tonchev, Andreas Welter, Alex Williamson

Rendement per 30-04-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-04-2022

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 0,1 % -0,3 %
3 maanden 2,1 % 2,4 %
Dit jaar -2,1 % -2,1 %
2019 27,8 % 24,2 %
2020 -18,4 % -16,6 %
2021 33,7 % 35,7 %
1 jaar (op jaarbasis) 15,6 % 16,0 %
3 jaar (op jaarbasis) i 5,1 % 6,0 %
5 jaar (op jaarbasis) i 6,1 % 5,8 %
Sinds start (op jaarbasis) i 8,7 % 7,7 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Per 30 Juni 2018 is voor de berekening van de performancecijfers een afwijkende intrinsieke waarde (IW) gebruikt. Deze is berekend o.b.v. slotkoersen van de beleggingen van het Fonds, in afwijking van de oorspronkelijk afgegeven IW, die deels op basis is van ‘snapshots’ (Azië & Pacific beleggingen). De afwijkende IW wordt gebruikt om beter te kunnen vergelijken met de benchmark, die ook op basis van enkel slotkoersen van de beleggingen is vastgesteld. Echter, voor de berekening van de IW van 31 december 2021 is de oorspronkelijk afgegeven IW van 3 januari 2022 gebruikt omdat door technische omstandigheden de afwijkende IW niet berekend kon worden.
Meer informatie is te vinden op de documentatiepagina van dit fonds.

Kerncijfers

Slide to see more
Totale omvang fonds
EUR 272,72 M 30-04-2022
Omvang aandelenklasse
EUR 54,79 M 30-04-2022
Aantal uitstaande aandelen/participaties
45.519 30-04-2022
Intrinsieke waarde i
EUR 1.128,43 25-05-2022
Morningstar rating â„¢
Het omloopsnelheidcijfer is per einde boekjaar van het fonds en wordt een keer per jaar geüpdatet.

Beleggingskarakteristieken per 30-04-2022

Slide to see more
  Fonds Benchmark
Aantal belangen 51 380
Dividendrendement i 3,38 % 3,22 %
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie i EUR 18.355 M EUR 23.501 M
K/W-verhouding i 25,28
Active share i 71,82 %
Kempen (Lux) Global Property Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, filiaal Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website ) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Ontwikkelingen per 30-04-2022

Het Fonds behaalde in april een negatief rendement maar deed het wel beter dan de benchmark. De outperformance was breed gedragen, waarbij vooral de clusters Triple Net Lease VS, woningvastgoed VS en REIT’s Japan in positieve zin opvielen. Binnen het cluster Triple Net Lease VS was de sterke outperformance vooral te danken aan onze overwogen positie in VICI Properties (vastgoed in de gamingbranche). Deze onderneming heeft alle hordes voor de overname van MGM Growth Properties genomen, met inbegrip van schuldfinanciering tegen gunstige voorwaarden in een tijd van rentevolatiliteit. De outperformance van het cluster woningvastgoed VS kan deels worden toegeschreven aan de geruststellende resultaten over het eerste kwartaal en de verhoogde vooruitzichten voor heel 2022 die beide ondernemingen in het subcluster recreatieve woningen (overwogen in onze portefeuille) presenteerden, de gemengde resultaten van grote REIT’s in appartementen aan de kust (onderwogen) en de inhaalslag van REIT’s in eengezinshuurwoningen (overwogen). In Singapore viel het portefeuillerendement negatief uit, hoofdzakelijk door onze overwogen positie in Keppel DC REIT, dat vanwege stijgende energiekosten de prognose van de uitkering per participatiebewijs naar beneden bijstelde. Omdat Keppel uitsluitend voor de gemeenschappelijke ruimtes verantwoordelijk is, lijkt de impact veel geringer te zijn dan de onderneming aanvankelijk inschatte.

Wereldwijd beursgenoteerd vastgoed moest de in maart behaalde winst van 5% in lokale valuta voor een groot deel weer inleveren: de benchmarkt verloor in april iets minder dan 4%. Omdat de inflatie en de wereldwijde rentebewegingen nog steeds het marktbeeld bepalen, blijft de volatiliteit hoger dan normaal. De situatie is dus nog steeds onzeker, maar vastgoed is een lokale aangelegenheid. Als het militaire conflict zich niet verder uitbreidt, is naar onze mening het risico relatief gering dat zich in de nabije toekomst een worstcasescenario ontwikkelt voor beursgenoteerd vastgoed in ontwikkelde landen wereldwijd.

In april ging het cijferseizoen van start. Het algemene beeld dat uit de eerste resultaten in de regio Noord-Europa naar voren komt, is dat de hoge inflatie in huurgroei tot uitdrukking komt en dat de impact van hogere energieprijzen tot dusverre beperkt blijft. Veel ondernemingen in de regio kunnen hun energierekening immers doorschuiven naar huurders, terwijl de energierekening voor gemeenschappelijke ruimtes bij een hoge bezettingsgraad niet van materieel belang is. Hierdoor lijkt de totale impact op de surplusratio (bruto- versus nettohuur) beperkt te zijn, vooral omdat het eerste kwartaal in termen van energiekosten altijd het lastigst is door de winter. In onze modellen houden wij echter rekening met een stijging van de exploitatiekosten in het vierde kwartaal van 2022 en het eerste kwartaal van 2023. Wij verwachten namelijk dat de energieprijzen langer op een hoog niveau blijven zolang de geopolitieke kwesties en problemen in toeleveringsketens niet worden opgelost. De eerste kwartaalcijfers in de VS laten eveneens een sterke opleving van de bedrijvigheid zien, in het bijzonder in het cluster woningvastgoed VS waar sprake is van een tweecijferige groei op vergelijkbare basis. In het cluster Triple Net Lease VS blijft de overnameactiviteit sterk, ondanks de inmiddels hogere kapitaalkosten. Dit heeft uiteraard effect op de bijdrage van acquisities aan de winst, die lager dan in het verleden zal zijn. Dit verklaart deels het zwakke absolute rendement van het cluster sinds het begin van het jaar.

In Hongkong gevestigde vastgoedondernemingen met belangen in China beginnen ook de gevolgen van het Chinese covid-beleid van zerotolerantie te merken. Na twee jaar waarin het covid-virus goed werd beteugeld, heeft China nu moeite om de verspreiding van de omikronvariant in te dammen. Vooral de twee grootste steden, Beijing en Shanghai, ondervinden nu de negatieve gevolgen van strenge lockdowns in zowel economisch als sociaal opzicht. Onze overwogen positie in Hang Lung Properties staat bloot aan grote volatiliteit; de eerdere outperformance vanaf het begin van het jaar is recentelijk grotendeels weer ingeleverd. De impact zal volgens ons tijdelijk zijn, want China heeft keer op keer bewezen dat het uitbraken van het virus gedisciplineerd kan bestrijden. Lockdowns veroorzaken kortstondig hevige overlast, maar de maatschappij kan snel daarna weer worden heropend.

Tegen het einde van de maand ontving het Italiaanse Coima Res, specialist in commercieel vastgoed, van zijn strategische aandeelhouder Qatar Investment Authority een bod op alle uitstaande aandelen. De biedprijs van EUR 10 per aandeel is 22% lager dan de netto materiele activa (Net Tangible Assets – NTA) volgens de definitie van EPRA maar bijna 39% hoger dan de niet-gecorrigeerde koers van het aandeel. Hiermee wordt, na het Ierse Hibernia en het Duitse Alstria eerder dit jaar, opnieuw een hoogwaardige beursgenoteerde kantoorvastgoedspecialist geprivatiseerd. Met het overnamebod wordt voor aandeelhouders op korte termijn waarde ontsloten, terwijl de transactie de nieuwe private aandeelhouders uitzicht biedt op aanzienlijke toegevoegde waarde op de langere termijn. Privatisering van beursgenoteerde ondernemingen is een verschijnsel dat volgens ons nog wel even aanhoudt, in het bijzonder in sectoren die uit de gratie zijn geraakt zoals kantoorvastgoed.

Dergelijke arbitragetransacties (publiek naar privaat) zagen we ook in de VS. American Campus Communities (studentenhuisvesting) ontving een overnamebod van Blackstone. De biedprijs ligt 14% boven de laatste niet-gecorrigeerde koers en rond de nettovermogenswaarde van het aandeel. Blackstone is al langer op overnamepad. Eerder bereikte Blackstone overeenstemming over de acquisitie van PS Business Parks tegen een prijs van USD 187,50 per aandeel (totale transactiewaarde van USD 7,6 miljard) ofwel een premie van 12% versus de laatste slotkoers. De vastgoedportefeuille van PS Business Parks omvat industrieel vastgoed, kantoren in voorsteden en flexibele kantoorruimte. Mogelijk doel van de transactie is waardecreatie / herbestemming of grondverwerving.

De beleggingsstrategie van Kempen voor vastgoed kenmerkt zich door een evenwichtige combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve analyse. Met behulp van data-analysetechnologie verzamelt het Real Estate Team van Kempen wereldwijd voor 200.000 vastgoedobjecten meer dan 20 miljoen relevante datapunten. Deze kwantitatieve gegevens worden in onze data-infrastructuur omgezet in waardevolle fundamentele beleggingsinformatie. De voortdurende toename van beschikbare gegevens stelt ons in staat om een steeds beter oordeel te vormen over de kwaliteit, de waarde en het risico van iedere vastgoedbelegging. Naar onze mening leidt dit tot betere beleggingsbeslissingen en een hoger beleggingsrendement tegen een lager risico voor onze klanten.

In aanvulling op de kwantitatieve aanpak analyseert de beleggingsstrategie drie belangrijke kwalitatieve parameters om de juiste waardering te bepalen: de toegevoegde waarde van het management, de kracht van de balans en het ESG-profiel. De portefeuillebeheerders kennen aan iedere onderneming die zij volgen, een score voor deze drie parameters toe. Ondernemingen die bijvoorbeeld op ESG-gebied uitblinken, krijgen een hogere score die een hogere waardering rechtvaardigt.

In april gingen we de dialoog aan met Prologis, een specialist in logistiek vastgoed met hoofdkantoor in de VS, over zijn praktijken op milieugebied. De nadruk ligt hierbij vooral op de emissies in merendeels scope 3. We blijven contact houden en zijn alert op de voortgang want de onderneming heeft een sterke onderhandelingspositie om de uitstoot door huurders te beïnvloeden. Voorts zijn we in gesprek gegaan met het Zweedse Catena (logistiek vastgoed), met als doel het beloningspakket voor bestuurders te helpen verbeteren. De initiële feedback was positief en we kijken uit naar voortzetting van de dialoog met het bestuur van deze onderneming.

De portefeuilleconstructie is gebaseerd op clusterneutraliteit. De wereldwijde portefeuille bestaat uit 18 clusters die zijn gedefinieerd als homogene groepen vastgoedmaatschappijen met eenzelfde onderliggende valutapositie. Voorbeelden zijn Australië, kantoorvastgoed VS en Zwitserland. Het portefeuillegewicht van ieder cluster is ongeveer gelijk aan het benchmarkgewicht van dat cluster. Dit levert een gediversifieerde portefeuille op, waarin de valuta- en macro-economische risico’s ten opzichte van de benchmark worden geneutraliseerd. Het Fonds wijst risicobudget toe op het niveau van de afzonderlijke vastgoedmaatschappijen.

In april hebben we uitsluitend bestaande posities gewijzigd, op basis van het verwacht relatief rendement. In Australië roteerden we van Vicinity naar Shopping Center of Australasia vanwege het snelle koersherstel van risicovollere vastgoedspecialisten in ‘enclosed malls’. Binnen het cluster Triple Net Lease VS slankten we onze positie in WP Carey af en herbelegden we de opbrengst in Broadstone en EPR Properties. Het aandeel Broadstone biedt naar onze mening weer perspectief gezien de gezonde pijplijn van acquisities in aantrekkelijke sectoren (restaurants, gezondheidszorg en industrie). Wat EPR betreft, lijken theaters (en andere belevingslocaties) die onder de covid-19-pandemie gebukt gingen, ook goede waarde te bieden want de kaartverkoop nadert het niveau van voor de pandemie. De echte waarde van EPR ligt echter in gunstig gelegen theaters; dit is gebaseerd op de relatief hoge vastgoedscore zoals berekend volgens ons eigen datamodel.

Kempen (Lux) Global Property Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, filiaal Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website ) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Rendement per 30-04-2022 (geïndexeerd)

Geen grafiek data beschikbaar

Rendement per 30-04-2022

Slide to see more
  Fonds Benchmark
1 maand 0,1 % -0,3 %
3 maanden 2,1 % 2,4 %
Dit jaar -2,1 % -2,1 %
2019 27,8 % 24,2 %
2020 -18,4 % -16,6 %
2021 33,7 % 35,7 %
1 jaar (op jaarbasis) 15,6 % 16,0 %
3 jaar (op jaarbasis) i 5,1 % 6,0 %
5 jaar (op jaarbasis) i 6,1 % 5,8 %
Sinds start (op jaarbasis) i 8,7 % 7,7 %
De getoonde rendementen zijn inclusief herbelegging van uitgekeerde dividenden en na aftrek van lopende kosten. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Per 30 Juni 2018 is voor de berekening van de performancecijfers een afwijkende intrinsieke waarde (IW) gebruikt. Deze is berekend o.b.v. slotkoersen van de beleggingen van het Fonds, in afwijking van de oorspronkelijk afgegeven IW, die deels op basis is van ‘snapshots’ (Azië & Pacific beleggingen). De afwijkende IW wordt gebruikt om beter te kunnen vergelijken met de benchmark, die ook op basis van enkel slotkoersen van de beleggingen is vastgesteld. Echter, voor de berekening van de IW van 31 december 2021 is de oorspronkelijk afgegeven IW van 3 januari 2022 gebruikt omdat door technische omstandigheden de afwijkende IW niet berekend kon worden.

Dividenden

Slide to see more
Dividenduitkerend
Ja
Laatst uitgekeerde dividend
EUR 43,60
Ex-datum laatst uitgekeerde dividend
13-01-2022
Dividendkalender

Risico-analyse (ex post) per 30-04-2022

Slide to see more
  3 jaar Sinds start
Maximum drawdown i -22,06 % -22,06 %
Tracking error i 2,66 % 2,17 %
Information ratio i -0,36 0,45
Beta i 0,94 0,97
Kempen (Lux) Global Property Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, filiaal Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website ) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Top 5 hoogste bijdrage (30-04-2022)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
VICI Properties 0,34 % 10,47 %
Rexford Industrial Realty 0,27 % 10,41 %
Sun Communities 0,18 % 5,64 %
Park Hotel & Resorts 0,16 % 7,32 %
Invitation Homes 0,16 % 4,52 %

Top 5 laagste bijdrage (30-04-2022)

Slide to see more
  Bijdrage i Rendement i
Omega Healthcare -0,31 % -11,48 %
Alexandria Real Estate -0,21 % -4,58 %
Fabege AB -0,19 % -13,43 %
Highwoods Properties -0,15 % -5,92 %
Keppel DC REIT -0,15 % -6,19 %

Geografische verdeling (30-04-2022)

62,2 %
Verenigde Staten
8,7 %
Japan
4,5 %
Verenigd Koninkrijk
4,4 %
Hongkong
4,0 %
Australië
3,8 %
Spanje
3,1 %
Singapore
2,7 %
Duitsland
2,6 %
Canada
2,0 %
Noord-Europa
1,2 %
Overig
0,9 %
Zwitserland
Totaal
100 %
Op basis van de beursnotering van de beleggingen. De cashpositie is opgenomen onder de post ‘Overig’.

Top 10 belangen (30-04-2022)

5,6 %
Equinix
4,0 %
Alexandria Real Estate
3,8 %
Prologis
3,7 %
Invitation Homes
3,6 %
VICI Properties
3,4 %
Avalonbay Communities
3,3 %
Sun Communities
3,0 %
Mitsui Fudosan
2,9 %
Terreno Realty Corp
2,8 %
CubeSmart
Totaal
36,2 %

Sectorverdeling (30-04-2022)

24,6 %
Industriële waarden
21,0 %
Overig
20,6 %
Kantoren
19,4 %
Woningen
14,4 %
Detailhandel
Totaal
100 %
Op basis van 'look through' (door de fondsen heengekeken) data. De verdeling is exclusief cashpositie.
Kempen (Lux) Global Property Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, filiaal Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website ) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Environmental and/or social characteristics promoted

Het Kempen Global Property Fund, het Kempen (Lux) Global Property Fund en het Kempen European Property Fund (de 'Fondsen') vallen onder artikel 8 van de SFDR. Dit betekent dat de Fondsen milieu- en/of maatschappelijke aspecten bevorderen. Dit Subfonds belegt in een breed scala aan ondernemingen, waarvan sommige duurzaamheidsdoelstellingen nastreven.

Het Fonds committeert zich aan de klimaatdoelen van het Klimaatakkoord van Parijs en draagt zo bij aan de duurzame ontwikkelingsdoelen Betaalbare en schone energie (SDG 7) en Duurzame steden en gemeenschapen (SDG 11). Het commitment aan de klimaatdoelen krijgt gestalte in de vorm van doelstellingen op de korte termijn (2025), een ambitie op de middellange termijn (2030) en een commitment op de lange termijn (emissieneutrale belegger in 2050).

Fund carbon emission targets

Morningstar sustainability rating

ESG Label

ESG Investment process

Aan de bevordering van milieu- en/of maatschappelijke aspecten wordt invulling gegeven door de consistente implementatie van het ESG-beleid van het Fonds. Het ESG-beleid is volledig in het beleggingsproces van onze strategie verankerd via de drie relevante pijlers: uitsluiting, ESG-integratie en actief aandeelhouderschap.

Als onderdeel van het beleggingsproces beoordelen we het ESG-profiel van een onderneming. We kijken naar iedere onderneming afzonderlijk, waarbij we risico’s die in een bepaalde sector van materieel belang zijn, in aanmerking nemen, naast de risicopositie en (governance)praktijken van en informatieverschaffing door de betreffende onderneming. Ondernemingen waarin we beleggen, scoren we op governanceaspecten aan de hand van zowel extern onderzoek als interne evaluatie. Voorts onderzoeken we de betrokkenheid van de onderneming bij eerdere controversiële kwesties en toekomstige ESG-kansen. Op basis van de fundamentele ESG-analyse vormen we ons een mening over de kwaliteit van het ESG-profiel van een onderneming en kennen we een score (1-5) toe. Bij de selectie van beleggingen passen we een adequate due diligence-procedure toe waarin ook duurzaamheidsrisico's en ESG-gerelateerde risico’s worden meegenomen. Dit kan immers bijdragen aan een verhoging van de voor risico gecorrigeerde langetermijnrendementen ten behoeve van beleggers, in overeenstemming met de beleggingsdoelstellingen van het Fonds.

Exclusion

In lijn met het algemeen beleid van Kempen sluiten het Global Property Fund en het European Property Fund alle ondernemingen uit die voorkomen op de KCM-lijst van uitsluitingen en vermijdingen. Ondernemingen die niet door de toetsing aan de criteria van de UN Global Compact komen of op de Watch List staan, zijn uitgesloten van belegging.

Key figures

  Kempen criteria Additional criteria
Business conduct
Human Rights
Labour
Environment
Anti Corruption
Product involvement
Controversial Weapons
Tobacco
Thermal Coal
Tar Sands
Adult Entertainment
Alcohol
Animal Welfare & GMO
Gambling
Power Generation Nuclear
Power Generation Carbon Intensive
(Un)conventional Oil & Gas Extraction
Weaponry
Kempen (Lux) Global Property Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, filiaal Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website ) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

 

SWING FACTOR

Hier vindt u het overzicht met actuele swing factoren.

Lopende kostenfactor

Slide to see more
Beheervergoeding i
0,700 %
Service fee i
0,20 %
Taxe d'abonnement i
0,01 %
Verwachte lopende kosten i
0,91 %
Kempen (Lux) Global Property Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, filiaal Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website ) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.

Gegevens aandelenklasse

Slide to see more
Aanduiding klasse
J
Type belegger
Institutioneel
Dividenduitkerend
Ja
Benchmark i
FTSE EPRA/NAREIT Developed Index
Beleggingsstrategie
Onroerend Goed
Universum
Aandelen onroerend goed wereldwijd
Datum van oprichting
12-11-2015
Vestigingsland
Luxemburg
Mag alleen aangeboden worden aan professionele beleggers in
Duitsland, Finland, Luxemburg, Nederland, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland
UCITS status i
Ja
Status
Open-end i
Basisvaluta
EUR
Valuta shareclass
EUR
Administrateur
BNP Paribas Securities Services S.C.A., Luxembourg branch
Beheerder
Kempen Capital Management NV
Bewaarder en depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A., Luxembourg branch
Morningstar rating â„¢

Verhandelbaarheid

Slide to see more
Minimale inschrijving
Initiële inleg € 50.000, vervolginschrijvingen € 10.000
Beursnotering
nee
Handelsfrequentie
Dagelijks
ISIN i
LU1127955455
Kempen (Lux) Global Property Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, filiaal Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website ) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.
Kempen (Lux) Global Property Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, filiaal Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands, Engels en diverse andere talen, zie website ) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, alsmede ten kantore van de vertegenwoordiger in Zwitserland en op de website van KCM (www.kempen.com/nl/asset-management). De informatie op de website is (deels) beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het getoonde resultaat is geen rekening gehouden met commissies en kosten die in rekening worden gebracht bij in- en verkoop van stukken.